Smile Farm Royal เกษตรกรรม Agriculture การเพาะปลูกพืช

Smile Farm Royal เกษตรกรรม (อังกฤษ: Agriculture) เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิงชีวภาพ ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อความยั่งยืนและเพิ่มสมรรถนะชีวิตมนุษย์ เกษตรกรรมเป็นพัฒนาการที่สำคัญในความเจริญของอารยธรรมมนุษย์ที่ไม่ย้ายที่อยู่ ซึ่งการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ในสปีชีส์ที่ถูกทำให้เชื่องได้ผลิตอาหารส่วนเกิน ซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงพัฒนาการของอารยธรรม การศึกษาด้านเกษตรกรรมถูกเรียกว่า

เกษตรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของเกษตรกรรมย้อนกลับไปหลายพันปี และการพัฒนาของมันได้ถูกขับเคลื่อนโดยความแตกต่างอย่างมากของภูมิอากาศ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรมทั้งหมดโดยทั่วไปพึ่งพาเทคนิคต่างๆ เพื่อการขยายและบำรุงที่ดินที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสปีชีส์ที่ถูกทำให้เชื่อง สำหรับพืช เทคนิคนี้มักอาศัยการชลประทานบางรูปแบบ

แม้จะมีหลายวิธีการของเกษตรกรรมในพื้นที่แห้งแล้งอยู่ก็ตาม ปศุสัตว์จะถูกเลี้ยงในระบบทุ่งหญ้าผสมกับระบบที่ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน ในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบหนึ่งในสามของพื้นที่ที่ปราศจากน้ำแข็งและปราศจากน้ำของโลก ในโลกพัฒนาแล้วเกษตรอุตสาหกรรมที่ยึดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ได้กลายเป็นระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่น แม้ว่าจะมีแรงสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงเกษตรถาวรและเกษตรกรรมอินทรีย์

จนกระทั่งมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ของประชากรมนุษย์ทำงานในภาคการเกษตร การเกษตรแบบก่อน-อุตสาหกรรมโดยทั่วไปเป็นการเกษตรเพื่อการดำรงชีวิต/การพึ่งตัวเองในที่ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเพื่อการบริโภคของตัวเองแทน’พืชเงินสด’เพื่อการค้า การปรับเปลี่ยนที่โดดเด่นในการปฏิบัติทางการเกษตรได้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาในการตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และการพัฒนาของตลาดโลก มันยังได้นำไปสู่การปรับปรุงด้านเทคโนโลยีในเทคนิคการเกษตร เช่นวิธีของ ‘ฮาเบอร์-Bosch’ สำหรับการสังเคราะห์แอมโมเนียมไนเตรตซึ่งทำให้การปฏิบัติแบบดั้งเดิมของสารอาหารที่รีไซเคิลด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน และมูลสัตว์มีความสำคัญน้อยลง

เศรษฐศาสตร์การเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช เกษตรเคมีเช่นยาฆ่าแมลงและปุ๋ย และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เพิ่มอัตราผลตอบแทนอย่างรวดเร็วจากการเพาะปลูก แต่ในเวลาเดียวกันได้ทำให้เกิดความเสียหายของระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ในเชิงลบ การคัดเลือกพันธุ์ และการปฏิบัติที่ทันสมัยในการเลี้ยงสัตว์ได้เพิ่มขึ้นในทำนองเดียวกันของการส่งออกของเนื้อ

แต่ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ และผลกระทบต่อสุขภาพของยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโต และสารเคมีอื่นๆที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นของการเกษตร แม้ว่าพวกมันจะเป็นสิ่งต้องห้ามในหลายประเทศ การผลิตอาหารการเกษตร และการจัดการน้ำจะได้กลายเป็นเป็นปัญหาระดับโลกเพิ่มขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับจำนวนของ fronts

การเสื่อมสลายอย่างมีนัยสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำ รวมถึงการหายไปของชั้นหินอุ้มน้ำ ได้รับการตั้งข้อสังเกตในทศวรรษที่ผ่านมา และผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับการเกษตรและผลของการเกษตรต่อภาวะโลกร้อนยังคงไม่เป็นที่เข้าใจอย่างเต็มที่

สินค้าเกษตรที่สำคัญสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มกว้างๆได้แก่อาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และวัตถุดิบ อาหารที่เฉพาะได้แก่ (เมล็ด) ธัญพืช ผัก ผลไม้ น้ำมันปรุงอาหาร เนื้อสัตว์และเครื่องเทศ เส้นใยรวมถึงผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ป่าน ผ้าไหมและผ้าลินิน วัตถุดิบได้แก่ ไม้และไม้ไผ่ วัสดุที่มีประโยชน์อื่นๆมีการผลิตจากพืช เช่นเรซิน สีธรรมชาติ ยา น้ำหอม เชื้อเพลิงชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ใช้ประดับเช่นไม้ตัดดอก และพืชเรือนเพาะชำ กว่าหนึ่งในสามของคนงานในโลกมีการจ้างงานในภาคเกษตร เป็นที่สองรองจากภาคบริการเท่านั้น แม้ว่าร้อยละของแรงงานเกษตรในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา

ประเภทของเกษตรกรรม
เกษตรกรรมแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทำนา การทำสวนผลไม้ การทำไร่ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน เป็นต้น
2. ปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบก เช่น การทำฟาร์มปศุสัตว์ การทำฟาร์มโคนม การทำฟาร์มหมู การทำฟาร์มสัตว์ปีก การทำฟาร์มแกะ เป็นต้น
3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำ เช่น การเลี้ยงสัตว์หรือพืชน้ำ การจับสัตว์น้ำ เป็นต้น
4. การป่าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่า เช่น การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ การนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้ การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนมีหลายรูป แบบ แตกต่างไปตามพื้นฐานความเชื่อความเป็นมา และความเหมาะสมกับแต่ละภูมินิเวศ และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่/ชุมชน และมีการให้ชื่อและความหมายที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะวางอยู่บนหลักการของการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยา สามารถดำเนินต่อไปไดอย่างยั่งยืน โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ตัวอย่างรูปแบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนที่สำคัญ อาทิ

เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) หมายถึง ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและ/หรือมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยกิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้โดยอาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในไร่นา เช่น ดิน นํ้า แสงแดดอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีการหมุนเวียนแร่ธาตุในไร่นา นั่นคือเป็นการใช้สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเกิดผลในการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ ของทัรพยากรธรรมชาตินั่นนเอง ซึ่งการทำเกษตรผสมผสานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ

การปลูกพืชแบบผสมผสาน สมัครเว็บแทงบอล พิจารณาขนาดต้นพืช ระยะการเจริญเติบโต สัมพันธ์กับความชื้นอากาศในแต่ละช่วงฤดูกาล ตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลระหว่างพืชกับพืช เช่น พืชตระกูลถั่วตรึงไนโตรเจนให้กับพืชชนิดอื่น พืชยืนต้นให้ร่มเงากับพืชที่ต้องการแสงน้อยพืชเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยกำจัดศัตรูพืชไม่ให้เกิดกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่นการปลูกถั่วลิสงระหว่างแถวในแปลงข้าวโพด จะช่วยทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติได้มาอาศัยอยู่ในถั่วลิสงมากและช่วยกำจัดแมลงศัตรูของข้าวโพด ฯลฯ

การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน สัตว์หลายชนิดพันธุ์จะต้องเกื้อกูลกันได้เอง เช่น เลี้ยงหมูกับเลี้ยงปลาในบ่อ เลี้ยงเป็ดหรือไก่กับเลี้ยงปลาในสระ
การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะถ่ายเทพลังงานอาหารให้กันได้ ตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลระหว่างพืชกับสัตว์ เช่น เศษเหลือของพืชใช้เป็นอาหารของสัตว์ ปลาช่วยกินแมลงศัตรูพืช วัชพืช ให้กับพืชที่ปลูกในสภาพนํ้าท่วมขัง เช่น ข้าว ปลาให้อินทรียวัตถุกับพืช จากการถ่ายมูลตกตะกอนในบ่อเลี้ยงปลาซึ่งสามารถจะลอกขึ้นมาเป็นปุ๋ยกับพืช และการเลี้ยงปลาในนาข้าว เป็ด ห่านแพะ วัว ควาย ช่วยกำจัดวัชพืชในสวนผลไม้ และแปลงปลูกหม่อน มูลสัตว์ทุกชนิดสามารถใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยกับต้นพืช ฯลฯ

เกษตรกรรมแบบยั่งยืน กับ “ความสุขแบบชาวบ้าน” กษตรแบบผสมผสาน จะแตกต่างจาก ไร่นาสวนผสม (Mixed farming) คือเกษตรแบบผสมผสานจะเน้นการเกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมในไร่นา มากกว่าเน้นการปลูกเพื่อการขาย และแตกต่างจาก เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม (Traditional AgricultureSystem)

วนเกษตร (Agro forestry) คือ การเกษตรที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลัก ร่วมกับพืชกสิกรรม(พืชล้มลุก เช่น ผัก พืชไร่ ฯลฯ) สลับกันหรือปลูกในเวลาเดียวกันและอาจเลี้ยงสัตว์หรือไม่ก็ได้ ส่วนการปลูก อาจปลูกเป็นแถบ(Zone)เป็นแนว(strips) อาจปลูกเป็นแนวขั้นบันไดเพื่อป้องกันดินพัง(allycropping) ซึ่งการทำวนเกษตรแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ คือ
ระบบป่าไม้-กสิกรรม
ระบบป่าไม้/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์-ปศุสัตว์
ระบบป่าไม้/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์-ปศุสัตว์-กสิกรรม
ลักษณะเด่นของวนเกษตรคือ เป็นระบบการปลูกพืชที่มีความต่างระดับของเรือนยอดต้นไม้และระบบราก มีองค์ประกอบที่หลากหลายทางพันธุกรรมและชีวภาพของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก(จุลินทรีย์) เน้นการอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศที่มีความสมดุลทางธรรมชาติ มีการหมุนเวียนธาตุอาหารตามธรรมชาติ (อันเป็นผลมาจากความหลากหลายชนิดของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์)

เกษตรกรรมธรรมชาติ (Natural Farming) เป็นเกษตรกรรมที่คำนึงถึงระบบนิเวศ (Ecologically Sound Agriculture) โดยพยายามลดการแทรกแซงของมนุษย์ กระทำเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการเกษตรกรรม ปรับรูปแบบการเกษตรให้สอดคล้องกับระบบนิเวศและธรรมชาติ และไม่พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกการทำเกษตรกรรมรูปแบบนี้ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ โดย นายมาซาโนบุ ฟุกุโอกะ นักเกษตรกรรมธรรมชาติชาวญี่ปุ่น ผู้เขียน การปฏิวัติยุคสมัย ด้วยฟางเส้นเดียว หรือ The One Straw Revolution(2518) ซึ่งเป็นหนังสือที่เขาได้นำเสนอมรรควิธีแห่งการดำเนินชีวิตและมรรควิธีแห่งเกษตรกรรมเอาไว้ โดยเกษตรกรรมธรรมชาติมีหลักการที่สำคัญ 4 ประการคือ

ไม่ไถพรวนดิน
ไม่ใส่ปุ๋ยบางชนิด
ไม่กำจัดวัชพืช
ไม่จำกัดโรคและแมลงศัตรูพืช

ฟูกูโอกะอธิบายว่า “ชาวนาเชื่อกันว่าทางเดียวที่จะให้อากาศเข้าไปปรับสภาพเนื้อดินได้ดี คือ ต้องใช้จอบ พลั่ว ใช้ไถ หรือใช้แทรคเตอร์พรวนดิน แต่ยิ่งพรวนมากเท่าไรมันก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากเท่านั้น นั่นเป็นการทำให้โมเลกุลของมันแตกกระจายออกจากกัน ซึ่งจะยิ่งทำให้ดินแข็งขึ้น ถ้าปล่อยให้วัชพืชทำงานนี้แทน รากของมันจะชอนลงไปลึกถึง 30-40 ซม. ซึ่งจะช่วยทำให้ทั้งอากาศและนํ้าซอกซอนเข้าไปในเนื้อดินได้ จุลินทรีย์จะแพร่ขยายตัว เมื่อรากเหล่านี้เหี่ยวและเมื่อมันแก่ ไส้เดือนก็จะเพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งที่ไหนมีไส้เดือนก็จะขุดดินให้เอง ดินจะอ่อนนุ่ม และสมบูรณ์ขึ้นด้วยตัวของมันเอง มันพรวนตัวเอง โดยไม่ต้องให้มนุษย์มาช่วย เพียงแต่เราปล่อยให้มันทำ”ในแนวคิดของฟูกูโอกะ จะมุ่งเน้นในด้านของการใช้ฟางคลุมดินแทนการทำปุ๋ยหมัก เพราะการใช้ฟางคลุมดินจะช่วยปรับสภาพดินได้เป็นธรรมชาติกว่า เป็นการเดินตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ และจะเป็นวิธีบำรุงธรรมชาติให้สมบูรณ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งแนวคิดเกษตรกรรมธรรมชาติของฟูกูโอกะนี้มาจากฐานความคิดที่เชื่อว่า เกษตรกรรมธรรมชาติสืบสายมาจากสภาวะแห่งความไพบูรณ์ทางจิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล เขาเชื่อว่าการบำ รุงรักษาผืนแผ่นดิน และการชำระจิตใจของมนุษย์ให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการเดียวกัน ดังที่เขากล่าวว่า “เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์”

เกษตรอินทรีย์ (Organic Agricuture) เป็นระบบการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ แต่อาศัยการปลูกพืชหมุนเวียน เศษซากพืช มูลสัตว์ พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยพืชสดเศษซากพืชเหลือทิ้งต่าง ๆ การใช้ธาตุอาหารจากการผุพังของหนิ แร่รวมทั้งใช้หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ทั้งนี้เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลักสำคัญ เนื่องจากดินเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดินและยังเป็นแหล่งอาหารของพืช ช่วยควบคุมศัตรูพืชต่าง ๆ เช่น แมลง และวัชพืช หลักการสำคัญของเกษตรอินทรีย์คือ

การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในการเพาะปลูก ทั้งนี้เพราะปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่ในฟาร์ม ทั้งสัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ ทั้งที่อยู่บนผิวดินและใต้ดิน ในกลไกธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านี้มีบทบาทสำ คัญในการสร้างสมดุลของนเิ วศการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูพืช หรือการพึ่งพาอาศัยกันในการดำรงชีวิต เช่น การผสมเกสร การช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชที่เพาะปลูกแต่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั้นมีผลทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่โรคและแมลงศัตรูพืชมักจะมีความสามารถพิเศษในการพัฒนาภูมิต้านทานต่อสารเคมี แม้แต่ปุ๋ยเคมีเองก็มีผลเสียต่อจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน ทำให้สมดุลของนิเวศดินเสีย

การฟื้นฟูนิเวศการเกษตร นอกเหนือจากการอนุรักษ์แล้ว หลักการของเกษตรอินทรีย์ยังเน้นให้เกษตรกรต้องฟื้นฟูสมดุลความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วย ซึ่งแนวทางหลักในการฟื้นฟูนิเวศการเกษตรก็คือ การปรับปรุงบำ รุงดินอินทรียวัตถุและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบเกษตรอินทรีย์ ดินถือว่าเป็นกุญแจสำคัญ เพราะการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ต้นไม้ได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วนและสมดุล

ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรง มีความต้านทานต่อการระบาดของโรคและแมลง ซึ่งช่วยให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ยังมีรสชาติที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนและยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืนกว่าการเพาะปลูกด้วยระบบเกษตรเคมีอีกด้วย นอกเหนือจากการปรับปรุงบำรุงดินแล้ว การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาก็เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพราะความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกุญแจสำคัญของความยั่งยืนของระบบนิเวศการเกษตร

ทั้งนี้ก็เพราะว่าการมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกันย่อมก่อให้เกิดความเกือ้ กลู และสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการและพลวัตรทางธรรมชาติที่เกื้อหนุนต่อการทำเกษตรอินทรีย์อีกต่อหนึ่ง วิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจทำได้ในหลายรูปแบบ เช่นการปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น หรือการฟื้นฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นาหรือบริเวณใกล้เคียง

• การพึ่งพากลไกธรรมชาติในการทำเกษตร หลักการเกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่บนปรัชญาที่ว่า การเกษตรที่ยั่งยืนต้องเป็นการเกษตรที่เป็นไปตามครรลองของธรรมชาติ ไม่ใช่การเกษตรที่ฝืนวิถีธรรมชาติ ดังนั้นการทำเกษตรจึงไม่ใช่การพยายามเอาชนะธรรมชาติหรือดัดแปลงธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูก แต่เป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติ และปรับระบบการทำเกษตรให้สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ

กลไกในธรรมชาติที่สำคัญต่อการทำเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงจรไนโตรเจนและคาร์บอน) วงจรการหมุนเวียนของนํ้าพลวัตรของภูมิอากาศและแสงอาทิตย์ รวมทั้งการพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศ(ทั้งในเชิงของการเกื้อกูล การพึ่งพา และห่วงโซ่อาหาร) ซึ่งในพื้นที่ต่าง ๆย่อมมีระบบนิเวศและกลไกตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป

การทำเกษตรอินทรีย์จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงสภาพเงื่อนไขของท้องถิ่นที่ตนเองทำการเกษตรอยู่การหมั่นสังเกต เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์และทำการทดลอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่ต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ว่าในระบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์จะได้ประโยชน์จากกลไกธรรมชาติและสภาพนิเวศท้องถิ่นอย่างเต็มที่
การควบคุมและป้องกันมลพิษ แม้ว่าเกษตรอินทรีย์จะปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในฟาร์ม

แต่สภาพแวดล้อมที่ฟาร์มกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่มีมลพิษต่าง ๆ อยู่ไปทั่วที่อาจมีผลกระทบต่อการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะมลพิษทางนํ้า อากาศหรือแม้แต่ในดินเอง ดังนั้น การทำเกษตรอินทรีย์จึงต้องพยายามอย่างเต็มที่ ในการป้องกัน มลพิษต่าง ๆ ภายนอกมิให้ปนเปื้อนกับผลผลิต การป้องกันนี้อาจทำได้โดยการจัดทำแนวกันชนและแนวป้องกันบริเวณริมฟาร์มแต่อย่างไรก็ตามการป้องกันมลพิษดังกล่าว

แม้ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดก็ตาม ก็ยังไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากมลพิษได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากสารเคมีมีปะปนทั่วไปในสภาพแวดล้อม เช่น ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ยังจำเป็นต้อง ใช้แหล่งนํ้าร่วมกับเกษตรกรที่ทำเกษตรเคมีอยู่ ซึ่งทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์อาจปนเปื้อนสารเคมีได้เช่นกัน ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์จึงเน้นความพยายามของเกษตรกรในการป้องกันมลพิษ

โดยไม่กล่าวอ้างว่าผลผลิตไม่มีสารเคมีปนเปื้อน นอกจากมลพิษจากภายนอกฟาร์มแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังกำหนดให้เกษตรกรต้องลดหรือป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของฟาร์มเองด้วย เช่น ให้มีการจัดการขยะ และนํ้าเสียก่อนที่จะปล่อยออกนอกฟาร์มหรือการไม่ใช้วัสดุบรรจุผลผลิตที่อาจมีสารปนเปื้อนได้

การพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต ในการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ ฯลฯเกษตรอินทรีย์มีหลักการที่มุ่งให้เกษตรกรพยายามผลิตปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ด้วยตนเองในฟาร์มให้ได้มากที่สุด

แต่ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถผลิตได้เอง(เช่น มีพื้นที่การผลิตไม่พอเพียง หรือต้องมีการลงทุนสูงสำหรับการผลิตปัจจัยการผลิตที่จำเป็นต้องใช้)เกษตรกรก็สามารถซื้อหาปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์มได้ แต่ปัจจัยการผลิตนั้นควรเป็นปัจจัยการผลิตที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นกระบวนการตรวจสอบยืนยันว่า ผลผลิตที่ได้รับการรับรองนั้น

ได้ผลิตขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง การรับรองมาตรฐานนี้โดยทั่วไปจะมีรากฐานมาจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)

สำหรับในประเทศไทยเอง ได้ริเริ่มการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยหน่วยงานเอกชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ภายใต้ชื่อ “สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า มกท. ในปัจจุบัน มกท. ได้ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปลูกพืช ผลผลิตจากธรรมชาติ และการแปรรูป-การจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ต่างๆ

หลักการพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์นั้นแตกต่างจาก เกษตรปลอดสารเคมี ตรงที่เกษตรอินทรีย์เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการทำการผลิต (รวมถึงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์) การปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตรในขณะที่เกษตรปลอดสารเคมีจะสนใจแต่การควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ยังมีการกำหนดมาตรฐานกระบวนการผลิตที่ชัดเจนมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จนถึงขั้นกำหนดเป็นระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิตและการติดฉลากโฆษณาผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ความสุข ความพอเพียงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เกษตรกรหันมาทำ เกษตรกรรมแบบยั่งยืนก็คือ แม้จะไม่รํ่ารวยเงินทอง

แต่ก็รํ่ารวยความสุขตัวอย่างบทเรียนจากพื้นที่รูปธรรมในการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนแม่ทา ตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การทำ เกษตรกรรมยั่งยืนทำ ให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความรู้ และการเรียนรู้/ความรู้นี้เองที่ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน คือทำ ให้เกิด “ความสุข” ซึ่งความสุขในที่นี้ก็คือการได้ทำอะไรโดยอิสระ ได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีความอบอุ่นเข้าใจกันในครอบครัว มีเวลาพักผ่อนอย่างพอเพียง มีเวลาให้กับชุมชนและสังคม และที่สำคัญคือมี “ความเป็นไท”

เป็นเจ้าเป็นนายตนเอง อีกทั้งมี “ปัญญา” ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบตนเอง โดยเฉพาะปัญหาจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนความสุขในระดับชุมชนก็คือ การมีความสงบสุขของชุมชน มีความสามัคคี มีความปลอดภัย มีความสามารถในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของชุมชน

นอกจากนี้ ในด้านสิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า ป่า ก็ดีขึ้น ไม่มีสารพิษในสิ่งแวดล้อมและผลผลิต มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถจัดการให้สืบทอดได้อย่างยั่งยืนด้วยวิถีการจัดการของชุมชนเองหรือตัวอย่างบทเรียนจากพื้นที่รูปธรรมของสมาชิกชมรมเกษตรปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ บ้านพิงพวย-นารัง 127 ครอบครัว (2 หมู่บ้าน) จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ในด้านครอบครัว

เครือญาติภายหลังจากที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งคนเฒ่า คนแก่ เด็ก เยาวชน ผู้นำ สมาชิกคนอื่น ๆ การได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทำให้ครอบครัว เครือญาติมีเวลาปรึกษาหารือกัน มีเวลาพูดคุยกันและมีความเข้าใจกันมากขึ้น และเกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนที่มีรากฐานจากทุนเดิมอยู่แล้วคือ เครือญาติ ฉะนั้นไม่ว่าจะปลูกอะไรเมื่อให้ผลผลิตแล้ว

จะเก็บไว้ให้สมาชิกในครอบครัวและแบ่งปันให้ญาติพี่น้องก่อน ที่เหลือจึงค่อยขายให้คนอื่น และในด้านสุขภาพ ตัวเกษตรกร ครอบครัวและเครือญาติ ก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสดี ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ทุกครอบครัวสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้ โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ มีการหาวัสดุทดแทนที่มีในท้องถิ่น ด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน ใช่การทำปุ๋ยหมัก โดยการใช้ปุ๋ยคอก แกลบ รำ นํ้าหมัก กากนํ้าตาล ทำปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

มีการทำสารสกัดกำจัดศัตรูพืชจากการหมักสารสะเดาและนํ้าส้มควันไม้ แทนการใช้ยาปราบศัตรูพืช ช่วยให้ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลดลงได้จริงในระดับครอบครัว ส่วนในด้านหนี้สิน เกษตรกร(สมาชิกชมรมฯ) ส่วนใหญ่ เปนหนี้สินที่เกิดจากภาคการเกษตร คือการกู้เงิน ธกส. มาลงทุนทำนาในแต่ละปี หลังจากหันมาทำเกษตรปลอดสารพิษแล้วจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับหนี้สินทมี่ อี ยู่โดยจะไม่พยายามสร้างหนี้เพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้

ในด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าการทำเกษตรปลอดสารเคมีลดปริมาณสารเคมีตกค้างในดินช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารมากขึ้น โดยสังเกตจากหน้าดินที่ร่วนซุย มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยอยู่ เช่น ไส้เดือน แมลง ส่วนแหล่งนํ้าก็สะอาดมากขึ้น สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ มีคำพูดของชาวบ้านที่สะท้อนความหมายของการมีความสุขของบุคคล ครอบครัวชุมชน

และสภาพแวดล้อมโดยรวมได้เป็นอย่างดีก็คือ “อยู่ดี กินแซบนอนแจบฝันดี หมดหนี้มีเงินใช้ ให้อภัยเข้าใจกัน” มาถึงตอนนี้ เมื่อเกษตรกรมี “ความสุขแบบชาวบ้าน” จากการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนแล้ว เรื่องคงยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ เพราะสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือ กระบวนการจัดการของเกษตรกร หรือชุมชนเพื่อดำรงความยั่งยืนต่อไปในอนาคต จะเป็นอย่างไรติดตามตอนต่อไปครับ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน ทั้งในเวลาทำงานและในเวลาว่าง ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือการนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือหรือเล่นเกม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ มักทำให้เราต้องอยู่ในอิริยาบทหรืออยู่ท่าเดิมนาน ๆ และพฤติกรรมเหล่านี้เอง จะส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า

โรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งมักจะแสดงอาการ เช่น ปวดบ่าและต้นคอร้าวขึ้นศีรษะและกระบอกตา ทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ ชาปลายมือปลายเท้า ปวดตึงบริเวณหัวไหล่ หรือแม้กระทั่งหายใจไม่อิ่มหรือรู้สึกหายใจได้ไม่เต็มปอด ทำให้มีอาการอ่อนเพลียและเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่าย อาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการหดตัวหรือแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ อันเนื่องมาจากมีการสะสมหรือคั่งค้างของกรดแลคติกภายในมัดกล้ามเนื้อนั่นเอง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอแนะนำประชาชนที่กำลังประสบกับโรคออฟฟิศซินโดรม ให้ใช้ศาสตร์การนวดไทยในการรักษา ในทางการแพทย์แผนไทยจะเรียกกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหรือโรคออฟฟิศซินโดรมนี้ว่า โรคลมปลายปัตฆาต ซึ่งเป็นโรคลมชนิดหนึ่งที่ทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก เลือดคั่งและแข็งตัวบริเวณกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และริมหัวต่อกระดูก

ทำให้เกิดอาการปวดตึง แข็งเป็นก้อนเป็นลำตามแนวมัดกล้ามเนื้อ ซึ่งการนวดไทยสามารถใช้รักษาหรือบรรเทาอาการดังกล่าวนี้ได้ โดยการนวดจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก ช่วยขจัดของเสียที่คั่งค้างอยู่ตามกล้ามเนื้อ ซึ่งจะสามารถบรรเทาอาการปวดตึงตามกล้ามเนื้อ เกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลาย และหลังจากนวดเสร็จก็จะประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร

ซึ่งเป็นการเสริมประสิทธิภาพของการนวด ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น ลดอาการระบมและการเกิดจ้ำเลือดหลังจากการนวด สำหรับข้อห้ามในการนวด ได้แก่ 1.ห้ามนวดในผู้ที่มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส
2.ผู้ที่เป็นไข้พิษ ไข้กาฬ เช่น อุสุกอีใส งูสวัด
3.โรคผิวหนังที่มีการติดต่อ
4.โรคติดต่อ เช่น วัณโรค
5.ไส้ติ่งอักเสบ
6.กระดูกแตกหัก ปริ ร้าวที่ยังไม่ติดสนิท
7.มีภาวะผิดปกติของเลือด เช่น เลือดไม่แข็งตัว
8.มีภาวะอักเสบ ติดเชื้อ บวม แดง ร้อน
9.ผู้ที่รับประทานอาหารอิ่ม ใหม่ ๆ
10.หลังได้รับอุบัติเหตุใหม่ ๆ และข้อควรระวังในการนวด ได้แก่

1.สตรีมีครรภ์
2.ใส่อวัยวะเทียมหลังผ่าตัดกระดูก
3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
4.มีภาวะข้อต่อหลวม กระดูกพรุน

จากการศึกษาวิจัยผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการใช้ยา ต่อความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของศรีวรรณ สวยงาม ในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 75 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มที่รับประทานยาแก้ปวดผสมยาคลายกล้ามเนื้อ
2.กลุ่มที่รับประทานยาร่วมกับการนวด และ3.กลุ่มที่ได้รับการนวดอย่างเดียว ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับการรักษา เป็นเวลา 30 นาที วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน โดยประเมินระดับความเจ็บปวดด้วย Visual Analogue Scale (VAS) และประเมินความตึงตัวของกล้ามเนื้อด้วยเครื่องวัดปฏิกิริยาสะท้อนความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ผลการทดลอง พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม มีระดับอาการปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ซึ่งจะเห็นได้ว่า การนวดไทย สามารถบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและสามารถคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ จึงเป็นทางเลือกในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม สำหรับที่ผู้กำลังประสบกับปัญหาปวดกล้ามเนื้อที่ไม่อยากรับประทานยาแก้ปวดหรือไม่ต้องการให้มีสารเคมีเข้ามาออกฤทธิ์หรือเข้ามาทำปฏิกิริยาภายในร่างกาย ซึ่งประชาชนทุกท่านสามารถติดต่อขอรับบริการนวดไทยได้ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

อ้างอิง

ศรินรัตน์โคตะพันธ์, ศุภมาศ จารุจรณ. (2014). โรคออฟฟิศซินโดรมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย.Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology), 12(2), 135-142.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2015). ตำราการแพทย์แผนไทยสำหรับแพทย์. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 207-213.
ศรีวรรณ สวยงาม. (2017). ผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการใช้ยา ต่อความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 28(2), 42-54.

อัญชัน เป็นสมุนไพรอีกชนิดที่แทบจะไม่มีใคร ที่ไม่รู้จัก สมัคร SaGame เกือบทุกบ้านจะมีดอกอัญชันปลูกติดไว้ ไม่ว่าจะดอกสีม่วง สีขาว ประสบการณ์หมอพื้นบ้านจะใช้ อัญชันดอกสีขาวเอาไว้แก้พิษ ทั้งพิษงู พิษหมาบ้า ถึงขนาดมีความเชื่อว่า เอารากผูกแขนไว้กันงูเวลาเข้าป่า และใช้รากฝนกินแก้พิษต่างๆ ส่วนอัญชันดอกสีม่วง(หมอยาบางท่านเรียกอัญชันดอกเขียว) เอาไว้เขียนคิ้วกับขยี้ทาหัวให้หลานที่เกิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นประเพณีของคนไทยทุกภาคทั้งเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก อัญชันดอกม่วงยังเด่นในด้านการแก้ฟกช้ำ ใบของอัญชันทั้งสองชนิดเป็นยาเย็น ใช้เป็นส่วนประกอบของยาเขียว

ส่วนใหญ่ จะนิยมใช้อัญชันดอกสีม่วงมากว่าดอกสีขาว ตั้งแต่การใช้ทำยา เครื่องสำอาง คั้นหมักผม ผสมอาหาร ขนม ดอก ยอดอ่อน ฝักอ่อน ของทั้งสองชนิด นิยมเอามากินเป็นผัก ได้ทั้งสดหรือลวก ป้าบุญทัน โสมศรีแก้ว เล่าว่า สมัยก่อนในครัวของตระกูลท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะนำดอกอัญชันมาทำอาหารหวานคาวหลายอย่าง ตั้งแต่กินเป็นผักสด ผักลวก ผักชุบแป้งทอด ทำขนมชั้น และแต่งสีในขนมต่างๆ คล้ายกับทางภาคใต้

มีการศึกษาวิจัยประโยชน์ของอัญชันต่อการงอกของเส้นผมพบว่า สารสกัดเอทานอลจากดอกอัญชันมีฤทธิ์ยับยั้ง5-อัลฟา-รีดักเทส(5-alpha-reductase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ยับยั้งการเจริญของเส้นขน และมีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นขนของหนู แม้จะยังไม่มีการวิจัยอื่นๆ มากนัก แต่เท่านี้ก็พอจะยืนยันได้ว่าการใช้ตามภูมิปัญญานี้มีเหตุผลสนับสนุนในทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้สารแอนโธไซยานิน(anthocyanins) ที่มีในดอกอัญชัน ยังช่วยให้หลอดเลือดเล็กๆ แข็งแรงและไหลเวียนได้ดีขึ้น อันเป็นการช่วยให้คิ้วและผมงอกได้เร็วอีกทางหนึ่ง อัญชันจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาพัฒนาเป็นเครื่องสำอางสำหรับผมและคิ้ว

นอกจากประโยชน์ในการดูแลเส้นผมแล้ว อัญชัน ยังโดดเด่นนการบำรุงสายตา มีการศึกษาสมัยใหม่ที่พบว่า ในพืชหลายชนิดรวมทั้งอัญชันดอกม่วงมีสารแอนโธไซยานิน(anthocyanins) ที่จัดอยู่ในกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ เป็นสารให้สีตามธรรมชาติที่ละลายน้ำได้ และเปลี่ยนสีไปตามสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ตั้งแต่น้ำเงิน ม่วง แดง ไปจนถึงส้ม ชนิดที่พบในกลีบดอกอัญชันสีม่วงมีชื่อว่า เทอร์นาทิน (ternatins)

ซึ่งเป็นสารสีน้ำเงิน ตรงกับรากศัพท์เดิมของ แอนโธไซยานิน ซึ่งหมายถึง ดอกไม้สีน้ำเงิน นั่นเอง สารแอนโธไซยานินมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถจับกับอนุมูลอิสระที่เกิดจากรังสียูวีและทำให้หมดฤทธิ์ และมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารแอนโธไซยานินในการเพิ่มประสิทธิภาพของตา เช่น ป้องกันตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน โรคต้อหิน โรคต้อกระจก

แอนโธไซยานินยังมีฤทธิ์กระตุ้นกลไกอื่นๆ ที่ส่งผลดีต่อดวงตาคือ ยับยั้งการลดจำนวนของสารสีม่วงที่มีชื่อว่า โรดอปซิน(rhodopsin) ในเซลล์รูปแท่งที่จอประสาทตา ซึ่งมีความไวต่อแสงและช่วยการมองเห็นในที่มืดยับยั้งการหลั่งสารอินเตอร์ลูคิน-6(interleukin-6; IL-6) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบ ในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้ผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบ เพิ่มปริมาณการไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงจอตาในผู้ป่วยโรคต้อหิน ช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดเล็กๆ คลายตัว ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงเซลล์ตาดีขึ้น จึงเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและชะลอความเสื่อมของดวงตาได้

ตัวอย่างตำรับยาตำรับชะลอผมหงอก: เอาเปลือกมะกรูด 50 ลูก ดอกอัญชัน 100 ดอก หรือมากกว่านั้น แยกกันแช่ในเหล้าขาว 28 ดีกรี ให้ท่วม หมักไว้ 1 เดือน ครบกำหนด นำน้ำหมักทั้งสองชนิดเทใส่ในโถปั่นใส่ว่านหาง 1 กาบ (เอาแต่วุ้น) ปั่นรวมกัน กรองกากเก็บไว้ในตู้เย็น เวลาใช้นำมาหมักผมก่อนสระ หมักนานแค่ไหนก็ได้ หมักทุกวันยิ่งดี ทำให้ ผมดกดำ ไม่ร่วง ไม่คัน

บำรุงสายตา/เบาหวานขึ้นตา: ดอกอัญชัน 2-3 ดอก ต้มน้ำดื่ม วันละ 1-2 แก้ว เป็นประจำทุกวัน ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือชุมชนเข้มแข็งและประชาสังคม มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

ซึ่งอยู่ในอันดับที่ห้าในการจัดอันดับเมื่อต้นสัปดาห์นี้เป็นทีมต่อไป

ต้องขอบคุณอาการบาดเจ็บที่โชคร้ายของCaleb Williamsและผลงานที่ย่ำแย่ของแนวรับ Southern Cal ทำให้โทรจันหลุดออกจากอันดับสี่ของ CFP ในเกมที่แพ้ยูทาห์ 47-24 ในเกม Pac-12 Championship Game เมื่อวันศุกร์ที่ลาสเวกัส นั่นหมายความว่ารัฐโอไฮโอซึ่งอยู่ในอันดับที่ห้าในการจัดอันดับเมื่อต้นสัปดาห์นี้เป็นทีมต่อไป

คุณสามารถโต้แย้งได้ว่าบัคอายส์ 11-1 สมควรได้รับการเสนอราคาหรือไม่ เนื่องจากพวกเขาแพ้ 45-23 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บ้านกับมิชิแกน แต่หลังจากสามทีม (ณ บ่ายวันเสาร์) ทีมที่ไร้พ่าย Buckeyes ก็เป็นทีมเดียวที่แพ้ สำหรับความเป็นไปได้อื่น ๆ อลา

บามาที่แพ้สองครั้งโชคดีที่แพ้สองครั้งเท่านั้น และเทนเนสซีที่แพ้สองครั้งซึ่งเอาชนะอลาบามานั้นไม่มีเฮนดอน ฮุกเกอร์กองหลังสตาร์ ดังนั้นพวกเขาจึงมีกรณีที่ยากยิ่งขึ้นไปอีก

คุณสามารถโต้แย้งได้ว่าควรมีสี่ทีมที่เล่นเพื่อตำแหน่งนี้หรือไม่ แต่นั่นคือรูปแบบที่เรามี ESPN ระงับเวลาออกอากาศสำหรับรอบรองชนะเลิศวันที่ 31 ธันวาคม และ Peach Bowl และ Fiesta Bowl ได้ถูกจองไว้แล้ว ไปเลย

จอร์เจียยังคงชอบที่จะทำซ้ำ
สมมติว่าอันดับ 1 จอร์เจีย อันดับ 2 มิชิแกน และอันดับ 3 TCU ล้วนชนะการแข่งขันชิงแชมป์การประชุมเมื่อวันเสาร์ เรามักจะเห็นรัฐจอร์เจีย-โอไฮโอใน Peach Bowl และ Michigan-TCU ใน Fiesta Bowl

ทั้งจอร์เจียและมิชิแกนควรเป็นทีมเต็งที่สะดวกสบายในเกมเหล่านั้น – อีกครั้งโดยสมมติว่าพวกเขาชนะการแข่งขันชิงแชมป์การประชุมและไม่มีอาการบาดเจ็บร้ายแรง จอร์เจียมีแนวโน้มที่จะได้เปรียบในสนามเหย้าที่เป็นไปได้เนื่องจากการแข่งขัน Peach Bowl จัดขึ้นที่แอตแลนตาซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาเขตในเอเธนส์เพียงไม่นาน

บนกระดานฟิวเจอร์ส FanDuel ณ บ่ายวันเสาร์ จอร์เจียเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตำแหน่งที่สองติดต่อกัน Bulldogs มีราคาต่อรองที่ -150 ซึ่งหมายความว่าการเดิมพัน 150 ดอลลาร์จะได้กำไร 100 ดอลลาร์ อัตราต่อรองของมิชิแกนคือ +350 นั่นหมายถึงการเดิมพัน 100 ดอลลาร์กับวูล์ฟเวอรีนส์จะได้กำไร 350 ดอลลาร์

รัฐโอไฮโอมีอัตราต่อรองที่ +450 และ TCU เป็นช็อตที่ยาวที่สุดที่ +1500

วิลเลียมส์ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของไฮส์แมน
ในแนวหน้าของ Heisman วิลเลียมส์ยังคงเป็นนักวิ่งแถวหน้าที่ชัดเจนใน FanDuel แม้ว่าSouthern Calจะสูญเสียไป แล้วก็ตาม กองหลังภัยคุกคามคู่ของโทรจันขว้างไป 363 หลาโดยทำทัชดาวน์ได้สามครั้งจากการแพ้ยูเตส

ในขณะที่เขาสกัดกั้นครั้งที่สี่ของฤดูกาลและแพ้การคลำ คุณจะเห็นว่าวิลเลียมส์ยังไม่เกือบ 100% ในขณะที่เขาเล่นอย่างอ่อนแรงตลอดครึ่งหลัง นอกจากนี้เขายังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแนวรับที่พลาดการโหม่งหลายครั้ง ส่งผลให้ยูทาห์ทำคะแนนได้มากดนัลด์ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในการแพ้แคนซัสซิตี้ชีฟส์ในสัปดาห์ที่ 12

Stafford เพิ่งเคลียร์ระเบียบการถูกกระทบกระแทก แต่ทีม Rams ตัดสินใจส่ง Stafford ไปที่ IR เป็นเวลาสี่สัปดาห์

จอห์น วอฟฟอร์ด กองหลังตัวสำรองจะลงตัวจริงให้ทีมแรมส์ พบกับซีฮอว์กส์ในสัปดาห์ที่ 13

มันเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังสำหรับการป้องกันแชมป์ซูเปอร์โบวล์แรมส์ The Rams ครองอันดับสุดท้ายใน NFC West ด้วยสถิติ 3-8

The Rams ดูเหมือนว่าพวกเขาจะจางหายไปกับสุภาษิต “อาการเมาค้างซูเปอร์โบวล์” ด้วยการออกสตาร์ท 2-1 ในเดือนกันยายน พวกเขาทิ้งสองเกมติดต่อกันในช่วงต้นเดือนตุลาคมและจบฤดูกาลด้วยสกอร์ 3-3

The Rams ได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายในสัปดาห์ที่ 6 กับ Carolina Panthers นับตั้งแต่ลาก่อนในสัปดาห์ที่ 7 แรมส์แพ้ 5 เกมติดต่อกัน

เกมรุกของเดอะแรมส์ดูแย่มากในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พวกเขาแพ้เจ็ดเกมจากแปดเกมล่าสุด โดยเฉลี่ย 11.8 แต้มต่อเกมในการแพ้เหล่านั้น

Seahawks ไล่ล่า NFC West Crown
Seahawks แพ้สองเกมติดต่อกัน ทำลายสถิติชนะรวดสี่เกม พวกเขาตกไปอยู่อันดับสองในดิวิชั่นด้วยสถิติ 6-5 ตามหลังอันดับ 1 ซานฟรานซิสโก โฟร์ตีนายเนอร์ส ด้วยสกอร์ 7-4

โฟร์ตี้นายเนอร์สซึ่งมีสถิติแบ่งกลุ่ม 4-0 เป็นกลุ่มเต็งที่ฉันทามติที่จะชนะ NFC West ที่อัตราต่อรอง -650 ตาม DraftKings Seahawks เสมอ 2-1 ในเกม NFC West พวกเขาชนะดิวิชั่น +450 โดยมีเกมอีกสองเกมให้เล่นกับแรมส์อันดับสุดท้าย

Seahawks เล่นสี่เกมจากหกเกมที่เหลือในบ้านในซีแอตเทิล พวกเขาเป็นเจ้าภาพ Carolina Panthers (สัปดาห์ที่ 14), 49ers (สัปดาห์ที่ 15), New York Jets (สัปดาห์ที่ 17) และ Rams (สัปดาห์ที่ 18) นอกเหนือจาก Rams ในลอสแองเจลิสในสัปดาห์นี้แล้ว Seahawks ยังพร้อมที่จะเล่น Kansas City Chiefs ในสัปดาห์ที่ 16

The Rams เป็นสุนัขบ้าน +7 ตัวที่ SoFi Stadium ใน Inglewood เมื่อวันอาทิตย์ The Rams เป็นทีมเดิมพันที่แย่ที่สุดใน NFL ฤดูกาลนี้ด้วยสถิติ ATS 2-7-2 Seahawks อยู่ที่ 6-5 ATS ในฤดูกาลนี้

Rams จะปิด Stafford หรือไม่?
สตาฟฟอร์ดเข้าสู่ฤดูกาลด้วยอาการบาดเจ็บที่ข้อศอก แต่เล่นด้วยความเจ็บปวด นอกจากนี้เขายังได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองหลายครั้งในเดือนพฤศจิกายน โดยครั้งแรกได้รับบาดเจ็บในสัปดาห์ที่ 9 กับแทมปาเบย์บัคส์และอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 11 กับนิวออร์ลีนส์เซนต์ส

วอฟฟอร์ดเริ่มเกมหนึ่งเกมในฤดูกาลนี้กับอริโซนาคาร์ดินัลส์ในสัปดาห์ที่ 10 พระคาร์ดินัลเอาชนะแรมส์ 27-7 และวอฟฟอร์ดแพ้การออกสตาร์ทเพียงคนเดียวในฤดูกาลนี้

สแตฟฟอร์ดฟื้นตัวจากการถูกกระทบกระแทกและเริ่มในสัปดาห์ที่ 11 โดยแพ้วิสุทธิชน สตาฟฟอร์ดผู้โชคร้ายเสียชีวิตในครึ่งหลัง และไม่เคยกลับมาอีกเลยเนื่องจากการถูกกระทบกระแทกอีกครั้ง ไบรซ์ เพอร์กินส์ จบเกมด้วยกองหลัง แต่แรมส์แพ้ 27-20

หัวหน้าโค้ช Sean McVay แตะ Perkins เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ที่แล้วกับ Kansas City Chiefs แต่เดอะแรมส์ขยายการแพ้ต่อเนื่องเป็น 5 นัดติดต่อกันโดยแพ้ 26-10

McVay สับไพ่อีกครั้ง และ Wofford จะเริ่มต่อสู้กับ Seahawks

เป็นเพียงโอกาสที่จะได้เห็นว่า Wofford สามารถสร้างบางสิ่งที่เขาทำเสร็จแล้วได้หรือไม่” McVay กล่าวกับ LA Times “เขามีประสบการณ์มากกว่านี้นิดหน่อย”

Stafford เคลียร์ระเบียบการถูกกระทบกระแทกอย่างเข้มงวดของ NFL เมื่อวันศุกร์ แต่เดอะแรมส์ตัดสินใจกันเขาออกจากสนามหลังจากได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองสองครั้งภายในกรอบเวลาสามสัปดาห์ พวกเขากำหนดให้เขาเป็นกองหนุนที่ได้รับบาดเจ็บ เขามีสิทธิ์กลับมาในสัปดาห์ที่ 17

เนื่องจากเดอะแรมส์ตกรอบจากการแข่งขันช่วงหลังฤดูกาลและไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ จึงสมเหตุสมผลหากเดอะแรมส์ปิดสแตฟฟอร์ดในช่วงที่เหลือของฤดูกาล

โดนัลด์จะพลาดเกมอาชีพแรกด้วยอาการบาดเจ็บ
The Rams เลือกแอรอน โดนัลด์โดยเลือกอันดับที่ 13 จากพิตต์ใน NFL Draft ปี 2014 ใน 140 เกมที่เดอะแรมส์เล่นตั้งแต่เริ่มฤดูกาล 2014 โดนัลด์ที่ทนทานและกล้าหาญก็ปรากฏตัวใน 138 เกม

โดนัลด์ไม่เคยพลาดแม้แต่เกมเดียวจากอาการบาดเจ็บนับตั้งแต่เข้าสู่ NFL ในปี 2014 นั่นเป็นสถิติที่น่าเหลือเชื่อ เขาพลาดสองเกมในปี 2560 แต่ก็ไม่ได้เกิดจากสุขภาพของเขาเลย เขาไม่ปรากฏตัวในเกมเปิดฤดูกาลเนื่องจากมีข้อพิพาทเรื่องสัญญา และเขาออกจากเกมสุดท้ายของฤดูกาลเพื่อพักผ่อน

เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วกับชีฟส์ อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าทำให้โดนัลด์ต้องออกจากเกม MRI เผยให้เห็นข้อเท้าแพลงสูง

“โชคดีที่ไม่มีอะไรต้องได้รับการผ่าตัด” แมคเวย์กล่าว

บ็อบบี้ บราวน์, มาร์กิส โคปแลนด์ และเกร็ก เกนส์ จะได้เห็นเวลาการเล่นที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ลงสนามแทนโดนัลด์ แต่พวกเขามีรองเท้าคู่ใหญ่ให้เติม โดนัลด์และเอดจ์รัชเชอร์ ลีโอนาร์ด ฟลอยด์ เป็นผู้นำทีมเสมอกัน โดยคนละ 5 กระสอบ

มันจะพาทุกคนขึ้นหน้าเพื่อให้ตรงกับระดับเดียวกับที่ AD นำมา”ฟลอยด์กล่าว“ฉันเชื่อว่าพวกของเราจะตอบรับความท้าทายนี้”

“D ของเราส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยมีโดนัลด์” McVay กล่าวเสริม “เขาเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแท้จริง คุณไม่สามารถแทนที่ใครเหมือนเขา”

ข้อเท้าแพลงมักใช้เวลาสี่ถึงหกสัปดาห์ในการรักษา โดนัลด์คาดว่าจะพลาดอย่างน้อยสองเกม โดยแรมส์ต้องเผชิญหนึ่งสัปดาห์สั้น ๆ กับลาสเวกัสเรดเดอร์สในฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ 14 เขาต้องการกลับมาพบกับกรีนเบย์แพ็คเกอร์สในสัปดาห์ที่ 15 เมื่อพวกเขาพบกันในคืนวันจันทร์ ฟุตบอล.

นั่นเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในยุโรปรวมถึงอังกฤษ ซึ่งเป็นตัวแทนของแปดทีมจาก 16 ทีมที่เหลืออยู่ในทัวร์นาเมนต์ ยิ่งการอยู่ฝั่งยุโรปนานเท่าไร Entain และผู้ให้บริการหนังสือกีฬาในยุโรปก็จะยิ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเท่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขวางทั่วยุโรปหมายความว่า Entain มองเห็นรายได้จากการเล่นเกมสุทธิเพิ่มขึ้นด้วยเปอร์เซ็นต์หลักเดียวที่สูงในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีเนื่องจากฟุตบอลโลก คาดว่าจะกลับมาเติบโตด้วยตัวเลขหลักเดียวในช่วงกลางไตรมาสถัดไป”รายงานของBarron

Entain ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊คที่โดดเด่นในออสเตรเลีย เป็นเจ้าของคุณสมบัติการเดิมพันที่น่าดึงดูดที่สุดนอกสหรัฐอเมริกา รวมถึง bwin, Coral, Ladbrokes และ partypoker และอื่นๆ อีกมากมาย

Entain มีตัวเร่งปฏิกิริยาของสหรัฐอเมริกา
แม้ว่าการเดิมพันฟุตบอลโลกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปีนี้ แต่เรื่องราวของ Entain ยังมีอะไรอีกมากมายในประเทศนี้

บริษัทเป็นพันธมิตร 50/50 กับ MGM Resorts International (NYSE:MGM) บน BetMGM หน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการคาสิโนอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเป็นอันดับสองในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดการพนันกีฬาออนไลน์ BetMGM กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและปิดตัวลงในการทำกำไร ซึ่งเป็นลักษณะที่น่าอิจฉาในอุตสาหกรรมการพนันกีฬาในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตาม รายงาน ของ Barronนักวิเคราะห์ของ UBS เชื่อว่าราคาหุ้นปัจจุบันของ Entain ต่ำกว่ามูลค่าหุ้น 50% ใน BetMGM นอกจากนี้ เจ้าของ Coral ยังซื้อขายด้วยส่วนลดจำนวนมากกับคู่แข่ง Flutter Entertainment (OTC:PDYPY) Flutter เป็นบริษัทแม่ของ FanDuel

นอกจากนี้ การจัดหาการเติบโตของ Entain ในตลาดอื่นๆ รวมถึงในยุโรป ดังที่เห็นได้จากการเข้าซื้อกิจการจำนวนมากเมื่อเร็วๆ นี้ ในเดือนสิงหาคม Entain ประกาศว่าจะซื้อหุ้น 75% ของ กลุ่ม SuperSport Group ในโครเอเชียในเดือนกุมภาพันธ์ Entain

ประกาศว่าจ่ายเงินเกือบ 235 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Deis Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Avid Gaming เป็นความพยายามที่จะสนับสนุนรอยเท้าในตลาดการพนันกีฬาที่เปิดเสรีใหม่ของแคนาดา

รับความเป็นไปได้ในการเทคโอเวอร์
ในขณะที่ Entain กำลังเพิ่มจำนวนมากผ่านการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าของ Coral ยังคงมีข่าวลือว่าเป็นเป้าหมายการครอบ

ครองที่เป็นไปได้ กล่าวคือโดย MGM เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ให้บริการคาสิโนต้องการควบคุม BetMGM อย่างสมบูรณ์ และการทบทวนข้อเสนอเทคโอเวอร์สำหรับพันธมิตรเป็นวิธีหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนั้น

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 MGM พยายามซื้อ Entain ทันทีด้วยมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์ แต่ข้อเสนอนั้นกลับถูกปฏิเสธว่าไม่เพียงพอ ตอนนี้ปัญหาคือจุดที่ Entain ปฏิเสธการเสนอราคาเทคโอเวอร์จาก DraftKings เมื่อปีที่แล้วซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 22.2 พันล้านดอลลาร์

มีการพูดคุยกันว่า MGM สามารถย้ายไปซื้อครึ่งหนึ่งของ BetMGMที่ไม่ได้เป็นเจ้าของในปัจจุบัน นั่นจะคุ้มค่ากว่าการซื้อ Entain ทันที แต่บริษัทที่อยู่ในสหราชอาณาจักรไม่ได้ส่งสัญญาณว่าเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกับสัดส่วนการถือหุ้นในองค์กรเกมออนไลน์ของ

สหรัฐอเมริกา หากพร้อมพูดคุยกับ MGM ราคาเสนอขายก็มีแนวโน้มสูงแม้ว่าจะน้อยกว่าการซื้อทั้งบริษัทก็ตามในที่สุด รถของคนขับ Wilson Reyes-Gonzales ก็ถูกไฟไหม้ และเจ้าหน้าที่กรมตำรวจนครบาลลาสเวกัส (LVMPD) ก็พาเขาออกจากรถ ตามรายงานของKVVUสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น

เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีคนเห็นเรเยส-กอนซาเลสขับแท็กซี่ใกล้กับ Linq Lane และ Winnick Avenue ตำรวจกล่าว ตำรวจตะโกนให้เขาหยุดตามรถแท็กซี่ และเมื่อเจ้าหน้าที่รถไฟใต้ดินพยายามปิดกั้นรถของเขา เรเยส-กอนซาเลสก็ขับรถขึ้นไปบนทางเท้าใกล้กับคนเดินถนน ตำรวจกล่าว

ในไม่ช้า เขาก็ขับกลับไปบนถนนและเริ่มปิดท้าย Dodge Charger ก่อนที่จะขับเข้าไปในโรงจอดรถของ Linqรถของเขาชนและทำลายแขนกั้นรักษาความปลอดภัยที่ทางเข้าและทางออกของโรงรถ ตำรวจกล่าว

Reyes-Gonzales ออกจากโรงรถกลับไปที่ Las Vegas Boulevard และเดินทางไปยังพื้นที่รับจอดรถที่Bally’s Las Vegasซึ่งปัจจุบันกลายเป็น Horseshoe Las Vegas เมื่อมาถึงจุดนี้ เขาขับรถข้ามขอบถนนและเกือบจะชนคนเดินถนนที่กำลังเดินอยู่บนทางเท้าและเข็นรถเข็นเด็ก ตำรวจกล่าว

นอกจากนี้เขายังเข้าใกล้ที่จะโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งบนถนนฟลามิงโกอีกด้วย ตำรวจกล่าวเสริม

เก็บกดคันเร่ง
เจ้าหน้าที่รถไฟใต้ดินตระหนักว่าพวกเขาต้องหยุดรถเพื่อความปลอดภัย จึงใช้เทคนิคการตรึงการเคลื่อนที่อย่างแม่นยำ (PIT) บนยานพาหนะ การซ้อมรบ PIT เป็นวิธีการที่ตำรวจต้องเลี้ยวรถไปทางด้านข้างอย่างรวดเร็ว และมักจะทำให้คนขับที่ถูกไล่ล่าสูญเสียการควบคุมรถและหยุดรถ ตามคำอธิบายทางออนไลน์

ความพยายามดังกล่าวทำให้ผู้ต้องสงสัยเหยียบคันเร่งบนรถซ้ำแล้วซ้ำเล่า หมุนและสูบลมยาง ดูเหมือนว่าเรเยส-กอนซาเลส “พยายามบุกฝ่าเจ้าหน้าที่” ขณะที่ควันบดบังการมองเห็นของพวกเขา รายงานระบุ

นำส่งโรงพยาบาลแล้ว
ประมาณครึ่งชั่วโมง ตำรวจตะโกนเรียกเรเยส-กอนซาเลสให้มอบตัว เขาเพิกเฉยต่อคำสั่งและในที่สุดรถของเขาก็ถูกไฟไหม้ นั่นทำให้เจ้าหน้าที่บังคับรถเข้าไปในรถและช่วยเหลือเรเยส-กอนซาเลส ซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ซันไรส์ ในบริเวณใกล้เคียง

เรเยส-กอนซาเลสปฏิเสธที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รถไฟใต้ดิน และต่อมาถูกจองจำไว้ที่ศูนย์กักกันคลาร์กเคาน์ตี้ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เขาไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ถูกควบคุมตัวในเรือนจำอีกต่อไป ตามบันทึกออนไลน์

ตำรวจไม่มีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับอาการของเรเยส-กอนซาเลสเมื่อวันศุกร์

รถตำรวจคันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการไล่ล่าได้รับความเสียหายระหว่างการไล่ล่า ตำรวจกล่าวเสริมอดีตรัฐบาลนิวยอร์ก David Paterson (D) ซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานอาวุโสของบริษัทเกม กำลังผลักดันนายจ้างของเขาให้พิจารณาลองไอส์แลนด์ โดยอ้างถึงปัญหาความแออัดในแมนฮัตตัน ความกังวลเกี่ยวกับการจราจรไม่ใช่อุปสรรคเดียวที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการที่ต้องการนำสถานที่เล่นเกมมาสู่แมนฮัตตัน

การแข่งขันรุนแรงสำหรับใบอนุญาตคาสิโนแมนฮัตตัน โดยมี Caesars Entertainment, Hard Rock International และ Wynn Resorts ท่ามกลางบริษัทที่สนใจในเขตนั้น ของ Bally ก็เช่นกัน นอกจากสนามที่แออัดแล้ว ยังมีความขัดแย้งกับแผนโรงแรมคาสิโนบางแห่งในแมนฮัตตัน และผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าเขตเลือกตั้งเป็นเพียงสถานที่เล่นเกมใหม่เท่านั้น

เราไม่รู้ว่าจุดนั้นอยู่ที่ไหน” Paterson กล่าวกับNewsday “แต่ฉันเป็นคนที่แนะนำให้พวกเขา (แซนด์ส) ดูลองไอส์แลนด์เพราะความแออัดในแมนฮัตตัน”

นิวยอร์กคาดว่าจะมอบใบอนุญาตคาสิโนดาวน์สเตตที่สาม ขณะเดียวกันก็อนุญาตให้เอ็มไพร์ซิตี้คาสิโนของ MGM ในยองเกอร์สและรีสอร์ทเวิลด์ในควีนส์เปลี่ยนเป็นสถานที่เล่นเกมแบบดั้งเดิมจากสถานะสล็อตเท่านั้นในปัจจุบัน เป็นที่คาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมในนิวยอร์กจะไม่มอบใบอนุญาตใหม่ใด ๆ จนกว่าจะถึงปลายปีหน้า แต่พวกเขาจะเริ่มส่งใบสมัครเพื่อรับใบอนุญาตเหล่านั้นในเดือนมกราคม

แซนด์อาจขยับตัวออกจากควีนส์
ก่อนหน้านี้ มีข่าวลือว่า Sands กำลังพิจารณาสร้างรีสอร์ทครบวงจรในที่ดินที่ยากต่อการพัฒนาอย่างฉาวโฉ่ใกล้กับ Citi Fieldในควีนส์

Steve Cohen เจ้าของ New York Mets กำลังผลักดันให้นำคาสิโนมาสู่พื้นที่ และกล่าวกันว่ากำลังทำงานร่วมกับUnion Gamingซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนที่เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมคาสิโน เพื่อเลือกพันธมิตรผู้ให้บริการ ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าฮาร์ดร็อคและแซนด์สเป็นผู้นำการแข่งขันครั้งนั้น

แซนด์สอาจมีเหตุผลหลายประการในการเปลี่ยนความสนใจไปที่ลองไอส์แลนด์จากควีนส์ ประการแรก มีการต่อต้านในระดับท้องถิ่นกับคาสิโนใหม่ ประการที่สอง Willets Point – พื้นที่ที่โคเฮนต้องการเห็นคาสิโนที่สร้างขึ้น – ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ายากต่อการพัฒนาอย่างฉาวโฉ่ โดยแผนก่อนหน้านี้สำหรับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ล้มเหลวในท้ายที่สุด

Paterson ยอมรับว่าพื้นที่ Citi Field และ Coney Island ใน Brooklyn เป็นคู่แข่งกันในฐานะเว็บไซต์คาสิโน แต่เขาวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับเล่นเกมในแมนฮัตตัน โดยสังเกตว่ามันจะไม่ช่วยให้บริษัทต่างๆ นำผู้คนกลับมาทำงานในสำนักงานได้ และจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีในแง่ของการลดการจราจร

สำหรับแซนด์ส สภาพจิตใจของลองไอส์แลนด์
Paterson ไม่ได้กล่าวถึงสถานที่เฉพาะบน Long Island ที่ Sands กำลังพิจารณา แต่เขาบอกกับ ผู้บริหาร Newsdayจากบริษัทเกมได้พบกับหอการค้าท้องถิ่นในวันพฤหัสบดี

แหล่งข่าวที่ไม่ปรากฏชื่อบอกกับหนังสือพิมพ์ Nassau Hub รวมถึงสนามกีฬาอนุสรณ์ Nassau Veterans Memorial Coliseum ซึ่งอาจอยู่ระหว่างการพิจารณาของ Sands เช่นเดียวกับพื้นที่ UBS Arena/Belmont Park ใน Elmont

เนื่องจากอยู่ใกล้กับสนามบินเคนเนดีและลาการ์เดีย ลองไอส์แลนด์จึงถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพในการลงจอดคาสิโนในรัฐ ปัจจุบัน Sands ดำเนินธุรกิจรีสอร์ทครบวงจร 6 แห่งแห่งหนึ่งในสิงคโปร์และอีกห้าแห่งในมาเก๊า

ได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นว่ามีอาการบาดเจ็บที่เอ็นเท้าขวา

ทีมเซเวนตีซิกเซอร์สพบกับฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ในเย็นวันจันทร์สำหรับเกมที่สามและนัดสุดท้ายของการเดินทางโรดทริปสามเกม ทีม 76เซอร์ส อยู่ระหว่างมินิสกีสองเกม หลังจากที่พวกเขาทำแต้มได้ 8-3 ใน 11 เกมก่อนหน้านี้ โดยรวมแล้ว 76ers อยู่ที่ 12-11 โดยแพ้ทาง Cleveland Cavs และ Memphis Grizzlies เมื่อเร็วๆ นี้

76ers มีสถิติ 4-5 เมื่อฮาร์เดนล้มลงในต้นเดือนพฤศจิกายน เขาพลาดไป 14 เกมและทีม 76ers มีสถิติชนะ 8-6 โดยไม่มีเขา นับตั้งแต่ฮาร์เดนได้รับบาดเจ็บ เซ็นเตอร์ โจเอล เอ็มบีด พลาดเกมไปสองสามเกมด้วยอาการบาดเจ็บที่เท้า และพอยต์การ์ดไทรีส แม็กซี่ย์ เท้าร้าวเมื่อเกือบสองสัปดาห์ก่อน

เมื่อทั้งฮาร์เดนและแม็กซีย์ออกไป หัวหน้าโค้ชด็อค ริเวอร์สก็อาศัยความลึกของทีม 76ers การ์ดยิงสำรอง Shake Milton นำทีม 76ers ทำคะแนนได้สามครั้งในหกเกมล่าสุด นับตั้งแต่อาการบาดเจ็บของ Maxey มิลตันเฉลี่ย 20.4 ppg ในฐานะผู้เริ่มต้น ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา การ์ดสำรอง ดี’แอนโทนี่ เมลตัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14 แต้มต่อเกมในขณะที่ยื่นแทนฮาร์เดน

ฮาร์เดนกลับมาปะทะทีมเก่า
ฮาร์เดนได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นว่ามีอาการบาดเจ็บที่เอ็นเท้าขวา และคาดว่าจะต้องพักการแข่งขันเป็นเวลาสี่สัปดาห์ ครั้งล่าสุดที่เขาเล่นคือแพ้วอชิงตัน วิซาร์ดส์เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน เมื่อเขาแพลงที่เท้าขวา

ฮาร์เดนเข้าสู่ฤดูกาลนี้ด้วยสภาพร่างกายที่ดีที่สุดในรอบหลายปี อาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายของเขาระหว่างดำรงตำแหน่งกับบรูคลิน เน็ตส์ และท่าทางที่เคร่งขรึมของเขากลายเป็นอาหารมีมสำหรับเหล่าโทรลล์บนโซเชียลมีเดีย

ก่อนได้รับบาดเจ็บ ฮาร์เดนมีคะแนนเฉลี่ย 22 แต้ม 10 แอสซิสต์ และ 7 รีบาวน์ต่อเกมใน 9 เกมในฤดูกาลนี้ เขายิงจากพื้น 44.1% และ 33.3% จากระยะ 3 แต้ม

ฮาร์เดนใช้เวลาแปดฤดูกาลบวกกับฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ก่อนที่พวกเขาจะแลกเขากับบรูคลิน เน็ตส์ในช่วงปลายปี 2020 ฮาร์เดนได้รับรางวัล NBA MVP ในช่วงฤดูกาล 2017-2018 กับร็อคเก็ตส์ ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในฮูสตัน ฮาร์เดนได้เฉลี่ย 29.6 แต้ม, 7.7 แอสซิสต์ และ 6.0 รีบาวน์ต่อเกม นอกจากนี้เขายังยิงได้ 36.2% จากระยะ 3 แต้ม

ฮาร์เดนดูไม่เหมือนตัวตนอันตรายเก่าของเขาเลยนับตั้งแต่เขาออกจากฮูสตัน เอ็มบีดวิพากษ์วิจารณ์ผลงานที่ย่ำแย่ของฮาร์เดนในช่วงหลังฤดูกาลของปีที่แล้ว และกล่าวถึงช่วงเวลาที่เงียบสงบกับทีมร็อคเก็ตส์

แน่นอนว่าฉันแน่ใจว่าตั้งแต่เราได้เขามา ทุกคนต่างก็คาดหวังกับฮุสตัน เจมส์ ฮาร์เดน แต่นั่นไม่ใช่ตัวตนของเขา”เอ็มบีด กล่าวช่วงเวลาที่หงุดหงิดหลังจาก 76ers ตกรอบเอ็นบีเอเพลย์ออฟปี 2022

ฮาร์เดนคำนึงถึงคำวิจารณ์และทำงานอย่างขยันขันแข็งในการปรับสภาพร่างกายของเขาในช่วงนอกฤดูกาล มันเป็นเรื่องบังเอิญที่ฮาร์เดนได้รับบาดเจ็บที่เท้าตลอดเก้าเกมในฤดูกาล

The Athletic รายงานว่า Harden และ 76ers จะตั้งเป้าเกมคืนวันจันทร์กับ Houston Rockets เป็นวันที่เขาจะกลับมา

76ers ตอนนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ #7
ในรอบเพลย์ออฟของการประชุมภาคตะวันออก ทีมเซเวนตีซิกเซอร์สอยู่ในอันดับที่ 7 และจะได้สิทธิ์ไปเล่นเพลย์อินทัวร์นาเมนต์ หากฤดูกาลสิ้นสุดในวันนี้

76ers อยู่ในอันดับที่สามใน ดิวิชั่นมหาสมุทรแอตแลนติกที่ขรุขระบอสตัน เซลติกส์ ขึ้นนำ 5.5 เกม เหนือบรูคลิน เน็ตส์ ในอันดับที่ 2 มีเพียงสองเกมเท่านั้นที่แยก Nets และ Knicks อันดับสุดท้าย โดยที่ 76ers และ Toronto Raptors อยู่ตรงกลาง

เซลติกส์เป็นทีมเต็งอย่างมากที่อัตราต่อรอง -1,600 เพื่อคว้าแชมป์ดิวิชั่นแอตแลนติก ตามมาด้วยตาข่ายที่อัตราต่อรอง +1,600 และทีม 76ers ที่อัตราต่อรอง +2,000

76ers มีอัตราต่อรอง +1,500 เพื่อคว้าแชมป์ NBA ประจำปี 2022-23 ในช่วงพรีซีซั่น พวกเขาตกลงไปที่ +1900 อัตราต่อรองหลังจากที่ฮาร์เดนล้มลงด้วยอาการบาดเจ็บที่เท้า หลังจากควอเตอร์แรกของฤดูกาลอยู่ในหนังสือแล้ว ตอนนี้ทีม 76ers มีโอกาส +2,200 ที่จะคว้าแชมป์ในฐานะทีมเต็งสูงสุดอันดับที่เก้าในบอร์ด NBA Futures ของ DraftKing

ซูเปอร์สตาร์เลอบรอน เจมส์จากทีมเลเกอร์สเพิ่งแซงแมจิก จอห์นสันไปอยู่อันดับที่หกในรายการแอสซิสต์ตลอดกาลของเอ็นบีเอ และเขาใกล้จะแซงคารีม อับดุล-จับบาร์เข้าไปอีกไม่ไกลแล้วจนกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของเอ็นบีเอ แอนโทนี่ เดวิส ที่มีสุขภาพดีกำลังเล่นจนเสียสติเฉลี่ย 27.6 แต้ม 12.6 รีบาวด์ และ 2.4 บล็อกต่อเกม Lakers มีแนวรับห้าอันดับแรก แต่การรุกของพวกเขาต้องการการปรับปรุงและขาดนักยิง 3 แต้มที่เชื่อถือได้อย่างจริงจัง

เลอบรอนบอกเป็นนัยว่าเลเกอร์สซึ่งปัจจุบันอยู่ในฟองสบู่เพลย์ออฟด้วยสถิติ 9-12 ยังเป็นทหารผ่านศึกอีกสองสามคนที่ยังต้องผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟ แต่ Lakers สามารถเพิ่มผู้เล่นคนสำคัญเหล่านั้นในการซื้อขาย Westbrook โดยไม่ละทิ้งการเลือกร่างรอบแรกได้หรือไม่?

Lakers อยู่ในอันดับที่ 13 ใน Western Conference มีเพียงฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ (6-17) และซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส (6-17) เท่านั้นที่มีสถิติแย่ที่สุดในฝั่งตะวันตก และทั้งสองทีมต่างต่อสู้กันอย่างเปิดเผยเพื่อคว้าตัววิกเตอร์ เวมบันยามา ในการแข่งขัน NBA Draft Lottery

บูลส์อยู่ในอันดับที่ 12 ในการประชุมภาคตะวันออก มีเพียงชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ (7-15), ดีทรอยต์ พิสตันส์ (6-18) และออร์แลนโด แมจิก (5-19) เท่านั้นที่มีสถิติแย่กว่าบูลส์ ทั้งสามทีมต่างพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพลิกสถานการณ์กับ Wembanyama

Lakers มีอัตราต่อรอง +5,500 ที่จะคว้าแชมป์ NBA ประจำปี 2022-23 ตามข้อมูลของ Westgate SuperBook ในลาสเวกัส บูลส์มีอัตราต่อรองนานกว่ามากที่ +15000

บูลส์พยายามแลกเปลี่ยน Vucevic
บูลส์ไม่คิดว่าพวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันของพวกเขาพอยต์การ์ด ลอนโซ บอลอยู่ได้นานกว่าที่ใครๆ คาดไว้มาก เขาไม่เคยหายจากการผ่าตัดหัวเข่าเมื่อปีที่แล้วทันเวลาเข้าร่วมทีมในรอบตัดเชือก NBA ปี 2022 บูลส์คว้าอันดับ 6 เมื่อปีที่แล้ว แต่อันดับ 3 มิลวอกี บัคส์ ทำให้พวกเขาตกรอบในห้าเกม

บูลส์คิดว่าบอลน่าจะพร้อมพรีซีซั่นนี้ แต่เขาได้รับการผ่าตัดอีกครั้งเพื่อทำความสะอาดหัวเข่าของเขา เขาพลาดการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ไปทั้งหมด และทีมบูลส์ไม่มีตารางเวลาสำหรับการกลับมาของเขา

วูเชวิชอยู่ในฤดูกาลสุดท้ายของสัญญาสี่ปี ด้วยสัญญาที่จะหมดลงมูลค่า 22 ล้านดอลลาร์ในฤดูกาลนี้ บูลส์คิดว่าพวกเขาจะแลกวูเชวิชในช่วงนอกฤดูกาล พวกเขารับข้อเสนอบางอย่างจาก Charlotte Hornets และ Indiana Pacers แต่ไม่เคยทำตามข้อตกลงเลย จาก 22 เกมในฤดูกาลนี้ วูเชวิชวัย 32 ปีทำเฉลี่ย 16 แต้ม, 11.2 รีบาวด์ และ 2.9 แอสซิสต์ต่อเกม

เดโรซานเฉลี่ย 25.8 แต้ม 4.7 แอสซิสต์ และ 4.4 รีบาวน์ต่อเกม เขาอยู่ปีที่สองของสัญญาสามปีซึ่งจ่ายเงินให้เขา 27.3 ล้านดอลลาร์ เขาคิดว่าเขาจะไปเลเกอร์สเมื่อสองฤดูร้อนที่แล้ว แต่ Lakers ล้มเหลวด้วยการแลกเปลี่ยนกับ Westbrook แทนที่จะเซ็นสัญญากับ DeRozan

ระหว่าง DeRozan และ Vucevic เงินเดือนของพวกเขาใกล้เคียงกับการซื้อขายในราคาที่หนักหน่วงที่ Lakers จ่ายให้กับ Westbrook ที่ 47 ล้านเหรียญ

Lakers จะไม่ยอมแพ้ Draft Picks
เวสต์บรูกผู้ไม่เต็มใจต้องการออกสตาร์ท แต่ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ยอมรับบทบาทของเขาในฐานะชายคนที่หก โดยทำคะแนนเฉลี่ย 15 แต้ม 7.4 รีบาวน์ และ 5.3 รีบาวน์ต่อเกม เขายังเป็นตัวเต็งในการเดิมพันที่จะชนะชายคนที่หกแห่งปีของ NBA ที่อัตราต่อรอง +130 ตาม DraftKings

Lakers มีการพูดคุยกันมากมายเพื่อแลกกับ Westbrook ถึงกระนั้น ข้อตกลงที่เป็นไปได้ใดๆ ก็ตามก็มลายหายไปจากการเลือกร่างเพิ่มเติม ร็อบ เปลิงกา ผู้จัดการทั่วไปของเลเกอร์ส จะไม่เปลี่ยนท่าทีแข็งกร้าวของเขาที่ว่าทีมไม่เต็มใจที่จะสละสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกในอนาคต นับประสาอะไรกับสองรอบแรกของบูลส์

ฉันสามารถบอกคุณ ได้100% ว่า Lakers มีการพูดคุยภายในเกี่ยวกับความเป็นไปได้นั้น ถ้ามันจะเกิดขึ้น” Zach Lowe กล่าวใน Lowe Post Podcastของ ESPN “ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะทำอย่างนั้น ให้ฉันชัดเจน”

มันจะขึ้นอยู่กับบูลส์ที่จะโน้มน้าวเลเกอร์สให้ยอมแพ้อย่างน้อยหนึ่งดราฟท์คัดเลือกในเวสต์บรูกเพื่อแลกกับเดโรซาน/วูเซวิช

Lakers ขาดแคลนตัวเลือกรอบแรกในอนาคต หลังจากที่แลกตัวกับ Anthony Davis จากทีม New Orleans Pelicans นั่นและการแลกเปลี่ยนที่แย่มากสำหรับเวสต์บรูกจากวอชิงตัน วิซาร์ดส์ พวกเขา Lakers เป็นเจ้าของตัวเลือกรอบแรกใน NBA Draft ปี 2027 และ 2029 เท่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ Pelinka และ Lakers ปกป้องเมืองหลวงร่างเดียวของพวกเขาตลอดทศวรรษที่เหลือขายงานนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ “Ultimate 1923

Weekend” ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของรีสอร์ท ทางรีสอร์ทได้เสนอแพ็คเกจแยกกันสามแพ็คเกจ นอกเหนือจากการฉายซีรีส์ตอนแรกที่ Encore Theatre แล้ว แพ็กเกจ “พื้นฐาน” มูลค่า 10,000 ดอลลาร์ยังรวมการเข้าพักสองคืนในห้อง Wynn Salon Suite ซึ่งเป็นการเดินบนพรมแดง และผ่านไปยัง อาฟ

เตอร์ปาร์ตี้ ในปี 1923ที่ Wynn’s Intrigue Nightclub อาหารค่ำที่ Wynn’s SW Steakhouse ตั๋ว Gold Buckle สองใบ (ห้าแถวแรก) สำหรับเข้าชมการแข่งขัน National Finals Rodeo และตั๋วสองใบสำหรับดีเจเพลงคันทรี่และนักแสดงตลก Bobby Bones ในโรงละคร Encore

เรื่องราวเกิดขึ้นในอเมริกาตะวันตกตอนต้นศตวรรษที่ 20 ในปี 1923ซึ่งฉายรอบปฐมทัศน์ในวันที่ 18 ธันวาคมบนบริการสตรีมมิ่ง Paramount+ ถือเป็นภาพยนตร์ภาคที่สามที่เพิ่มเข้ามาจากจักรวาลเยลโลว์สโตน ที่กำลังขยายตัว รวมถึงซีรีส์ดั้งเดิมที่เควิน คอสต์เนอร์ยึดถือในปี 2018 ซึ่งขณะนี้อยู่ในซีซันที่ 5 แล้ว เช่นเดียวกับปี 1883ที่นำแสดงโดยแซม เอลเลียต, ทิม แมคกรอว์ และเฟธ ฮิลล์

Wynn Las Vegas จัดงานเปิดตัวที่มีกำไรใกล้เคียงกันในปี 1883ในปี 2021

ฮอลลีวูดในเวกัส
ลาสเวกัสไม่มีประวัติที่แข็งแกร่งในการดึงรอบปฐมทัศน์ฮอลลีวูด ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ภาพยนตร์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ Planet Hollywood และส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นกับภาพยนตร์ที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ปี 2013 ของยานพาหนะของ Jennifer Lopez, Parker,รอบปฐมทัศน์ปี 2011 ของThe Hangover Part II, รอบปฐมทัศน์ปี 2008 ของดราม่า Kevin Spacy, 21และรอบปฐมทัศน์ปี 2007 ของResident Evil: Extinction

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของ Wynn ในการสร้างรายได้มหาศาลจากสองรอบปฐมทัศน์ที่ผ่านมาใน จักรวาล เยลโลว์สโตน ที่สะเทือนใจ อาจสร้างแบบอย่างสำหรับรีสอร์ทอื่น ๆ ที่จะพยายามทำตามผู้นำ

Hobnobbing กับฮันส์ โซโล
ไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วม “Ultimate 1923 Weekend” จะได้รับอนุญาตให้เผชิญหน้าจริงกับ Harrison Ford หรือ Helen Mirren ในรอบปฐมทัศน์ที่หายากซึ่งมีการเสนอตั๋วให้พลเรือนซื้อ คนดังที่เข้าร่วมจะถูกเชิญตามประเพณีหลังจากที่พลเรือนนั่งแล้ว

อย่างไรก็ตาม แขกในลาสเวกัสได้รับสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งที่ไม่มีให้บริการสำหรับ VIP ของฮอลลีวูด นั่นคือการปรากฏตัวของ Taylor Sheridan ผู้สร้าง เยลโลว์สโตนผู้โด่งดังคนนี้ข้ามรอบปฐมทัศน์ฮอลลีวูดในปี 1923 ไปอย่างสิ้นเชิง ตาม รายงานของ The Hollywood Reporterเขายุ่งกับการตัดต่อตอน

ของซีรีส์ใหม่มากเกินไป ในห้องของเขาที่ Wynn Las VegasThe Eagles อยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงของ NFC East โดยมีสถิตินำ 10-1 ในลีก ทีมไททันส์ แม้จะพลาดไปบ้าง แต่ก็ยังคุมทีมเอเอฟซีใต้ทั้งหมดด้วยสถิติชัยชนะเพียงรายการเดียวของดิวิชั่น (7-4)

ทั้งสองทีมมีลุ้นเพลย์ออฟ แต่ยังมีอีกหลายทีมที่ยังคงต่อสู้เพื่อช่วงหลังฤดูกาล LA Chargers อยู่ในรายชื่อนั้น และต้องการชัยชนะเหนือLas Vegas Raiders ในวันนี้เพื่อรักษาความหวังไว้

ไททันส์จะทำให้อีเกิลส์ทำงาน
นี่เป็นฤดูกาลแห่งการเติบโตของ Eagles QB Jalen Hurts ซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งบนพื้นและกลางอากาศ เขารู้วิธีการเล่นในกระเป๋าและไม่ได้ทำผิดพลาดมากมาย จนถึงปีนี้ เขาจ่ายบอลสำเร็จ 67.3% ในระยะ 2,560 หลา เพิ่ม 17 ทัชดาวน์ และสกัดกั้นเพียง 3 ครั้ง

แม้ว่า Eagles จะเข้าสู่เกมวันนี้หลังจากชนะ Green Bay Packers 40-33 แต่พวกเขาก็ยังมีเกมที่สูสีเนื่องจากมีเทิร์นโอเวอร์หลายครั้ง แต่ละคนให้ความหวังครั้งใหม่กับกรีนเบย์ที่มาเคาะประตูบ้านอินทรี

คืนนี้พวกเขาไม่สามารถทำผิดพลาดได้ และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอาจช่วยฟิลาเดลเฟียได้ พวกเขาให้โอกาสทีมได้ทำงานภายใต้ความกดดัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในช่วงที่เหลือของฤดูกาล

ทีมไททันส์ประสบความพ่ายแพ้อันเจ็บปวดในบ้านจากการพ่ายแพ้ให้กับซินซินเนติเบงกอลส์ พวกเขามีปัญหาในการสร้างแม้แต่การโจมตีภาคพื้นดินเพียงเล็กน้อย และจะต้องทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เดอร์ริค เฮนรี่ รันนิ่งแบ็คสามารถใช้เวทย์มนตร์ของเขาต่อไปได้

การป้องกันการวิ่งของ The Eagles อนุญาตให้ทำได้ 525 หลา (131.5 ต่อเกม) ในสี่เกมล่าสุดของพวกเขา ทำให้พวกเขาอยู่อันดับที่ 23 ในช่วงนั้น นั่นจะไม่เกิดขึ้นหากเฮนรี่ซึ่งอยู่อันดับสองในระยะวิ่ง (1,048 หลา) เข้ามารับผิดชอบ

ทั้งสองไม่ได้พบกันบ่อยนัก เพียงทุก ๆ สี่ปีตามสายการประชุมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม Eagles ได้ควบคุม Titans ไว้ใต้การควบคุมหลายครั้ง โดยนำ 7 รายการจากการแข่งขัน 12 รายการก่อนหน้านี้

สูง/ต่ำเป็นตัวแทนที่ยุติธรรมถึงสิ่งที่ Eagles และ Titans สามารถทำได้ แม้ว่า Eagles น่าจะเก็บชัยชนะได้อีกครั้ง แต่ทั้งสองทีมก็น่าจะทำสกอร์ได้มากกว่า

เครื่องชาร์จที่มองหาความเสถียร
The Chargers กำลังได้รับชัยชนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้พวกเขาปรับปรุงเป็น 6-5 ตอนนี้พวกเขาเสมอ 2-2 กับทีมที่อยู่ในดิวิชั่นเดียวกัน ขณะที่อยู่บนถนนอย่างวันนี้กับเร้ดเดอร์ส พวกเขาอยู่ที่ 4-2

Raiders คว้าชัยชนะมาได้ 2 นัดติดต่อกัน แต่โดยรวมแล้วพวกเขาไม่ได้มีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม พวกเขาอายุ 4-7 และแค่ 2-2 ในบ้าน

The Chargers จำเป็นต้องยกระดับการรุกและการป้องกันในวันนี้ การรุกเป็นการใช้กลอุบายที่หลากหลาย ในขณะที่การป้องกันไม่ได้ผลเป็นประจำ ไลน์แบ็กเกอร์ เคนเนธ เมอร์เรย์ และดรู ทรานควิลล์ ยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ว่าสามารถหยุดการวิ่งได้ ซึ่งทีมเรดเดอร์สมองหาโอกาส

เกมรุกของ Chargers แสดงให้เห็นสัญญาณของการเป็นทีมระดับโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการฝึกซ้อมสองนาทีกับ Arizona Cardinals พวกเขามาจากด้านหลังเพื่อชนะด้วยแต้มเดียว และจำเป็นต้องใช้มันเพื่อเติมพลังให้กับเกมของพวกเขาในวันนี้

ทั้งสองพบกัน 126 ครั้ง รวมหนึ่งเกมหลังฤดูกาลด้วย The Silver and Black (เวอร์ชันโอ๊คแลนด์, เวอร์ชันลอสแองเจลีส และเวอร์ชันลาสเวกัสใหม่) ชนะไป 67 ครั้ง โดย Chargers ที่เหลือ

อย่างไรก็ตาม The Chargers ได้สามจากห้าเกมหลังสุด ครั้งหนึ่งอยู่ในสัปดาห์ที่ 1 แต่บางคนแย้งว่า Raiders แพ้เพียงเพราะ QB Derek Carr สกัดกั้นสามครั้ง

ตอนนี้ถึงเวลาไถ่ถอน และสปอร์ตบุ๊คก็คิดเช่นนั้นเช่นกัน The Chargers กำลังเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากซึ่งไม่น่าจะจบลงด้วยดี

ด้วยข้อยกเว้นที่จำกัด สองคนนี้มักจะได้คะแนน 20 หรือ 30 คะแนนต่อเกมเป็นประจำ นั่นเป็นไปได้อีกครั้งในวันนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสูง/ต่ำจึงอยู่เหนือสิ่งที่สปอร์ตบุ๊คเสนอให้ในเกมส่วนใหญ่ ถึงกระนั้นแม้จะอายุ 49 ปีแล้วก็ยังเข้าถึงได้ในวันนี้

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากเพิ่มเกมอาชีพเกมที่สามของเขาด้วยคะแนน

เฮิร์ตส์นำทีมอีเกิลส์ออกสตาร์ตปีนี้ด้วยสกอร์ 11-1 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2547 และเป็นครั้งที่สี่ในประวัติศาสตร์แฟรนไชส์ The Eagles ยังคงพิสูจน์ให้เห็นต่อไปว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นผู้เข้าแข่งขัน Super Bowl ที่แข็งแกร่งในปีนี้

LA Chargers ไม่สามารถพูดสิ่งเดียวกันได้ พวกเขามีโอกาสพลิกบทการปรากฏตัวในรอบรองชนะเลิศในวันอาทิตย์ แม้จะออกสตาร์ทได้อย่างแข็งแกร่ง แต่ Chargers ก็ล้มเหลวต่อหน้าทีม Las Vegas Raiders ที่มุ่งมั่น

อีเกิ้ลส์ล่องเรือสู่ชัยชนะ
Hurts ที่มุ่งมั่นได้สร้างจุดสูงสุดในอาชีพให้กับ Eagles ด้วย TD 29 ครั้ง สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากเพิ่มเกมอาชีพเกมที่สามของเขาด้วยคะแนนสี่คะแนน ครึ่งแรกของเกมวันอาทิตย์เพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่ QB ส่วนใหญ่เห็นในหนึ่งวัน – 268 หลาและ TD สองครั้ง รวมถึงสกอร์ที่เร่งรีบ

หลายเดือนหลังจากการค้าขายของเขาจากเทนเนสซี ในที่สุด AJ Brown ก็สามารถแสดงให้เทนเนสซีเห็นถึงความผิดพลาดที่พวกเขาทำโดยส่งเขาไปฟิลาเดลเฟีย ด้วยการรับแปดครั้งและระยะ 119 หลารวมถึงคะแนนอีกสองคะแนนของอินทรีบราวน์ทำให้ใครก็ตามที่พยายามปกปิดเขาทำได้ไม่ยาก

การป้องกันของ The Eagles ก็เหนือกว่าเช่นกัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Cincinnati Bengals สาธิตวิธีการชะลอความเร็วของ Titans ที่วิ่งกลับมาอย่าง Derrick Henry อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพวกเขาจับเขาไว้ในระยะวิ่งเพียง 38 หลา ฟิลาเดลเฟียได้รับเบาะแสบางอย่างจากเกมนั้น และอนุญาตให้ถือได้เพียง 11 ครั้งและ 30 หลาสำหรับอาวุธรุกที่ใหญ่ที่สุดของทีมไททันส์

การปรับเปลี่ยนเหล่านี้โดยอ้อมทำให้เกิดแรงกดดันต่อ QB Ryan Tannehill มากขึ้น เขาหยิบไปหกกระสอบในขณะที่แนวรุกแตกสลายโดยจ่ายบอลได้เพียง 141 หลาและทัชดาวน์

The Eagles ตอนนี้อยู่ที่ 11-1 และสบายบนจุดสูงสุดของ NFC East จะพบกับ New York Giants (7-4-1) ในสัปดาห์หน้า ทีมไททันส์ (7-5) เผชิญหน้ากับแจ็กสันวิลล์ จากัวร์ส คู่แข่งในดิวิชั่นที่แพ้ทีมดีทรอยต์ ไลออนส์ 40-14 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

คะแนนรวม 45 คะแนนในเกมมาจากผลงานของ Eagles เกือบทั้งหมด และแทบจะเอาชนะ 44.5 สูง/ต่ำไม่ได้เลย เมื่อฤดูกาล NFL ดำเนินไป อันดับต่ำกว่าก็ตีบ่อยขึ้น แต่ฟิลาเดลเฟียไม่มีปัญหาในการผลักดันผลรวมให้เหนือกว่า ขณะที่พวกเขาออกเดินทางเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นใคร

ชาร์จ Fizzle ในเกม Must-Win Road
LA Chargers ไม่สามารถป้องกันการรุกของลาสเวกัสเมื่อวันอาทิตย์ได้ Raiders QB Derek Carr จ่ายบอลสองครั้งในควอเตอร์ที่สาม โดยเชื่อมต่อกับ Davante Adams ตัวรับวงกว้างในระยะ 31 หลาสำหรับ TD เพียงไม่กี่นาทีต่อมา พวกเขาก็จ่ายบอล 45 หลาเพื่อทำคะแนนอีกครั้ง

อดัมส์จบเกมด้วยการรับแปดครั้งในระยะ 177 หลา เกิน 1,000 หลาในหนึ่งฤดูกาลเป็นครั้งที่สี่ในรอบห้าปี หลังจากผลประกอบการไตรมาสสามที่ย่ำแย่ Chargers จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

เดอะชาร์จเจอร์สออกสตาร์ทด้วยเท้าขวา โดยเก็บได้ 13 แต้มในครึ่งแรกเทียบกับ 10 แต้มสำหรับเรดเดอร์ส อย่างไรก็ตามครึ่งหลังเป็นของ Raiders ทั้งหมดซึ่งทำให้ LA ออกจากโซนท้ายตารางในควอเตอร์ที่สาม เมื่อนาฬิกาหมดลง Raiders ก็ชนะ 27-20

การเชื่อมต่อที่น่ารังเกียจสนับสนุนการป้องกันเชิงรุกที่ไล่ QB Justin Herbert ของ Chargers ห้าครั้ง ตอนนี้ทีม Raiders คว้าชัยชนะมาได้ 3 นัดรวดและล้างแค้นให้กับทีม Chargers ในเกมเปิดฤดูกาล

การสูญเสียถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญสำหรับเดอะชาร์จเจอร์ส (6-6) ซึ่งมองหาโอกาสพลาดช่วงหลังฤดูกาลอย่างหวุดหวิด ฤดูกาลนี้จะไม่ถือเป็นการสูญเสียทั้งหมดสำหรับพวกเขา เนื่องจากพวกเขาจะสร้างประวัติศาสตร์ NFL ในสัปดาห์หน้า

ลีกได้ทำข้อตกลงกับCaesars Sportsbookและ Genius Sports เพื่อสตรีมเกมสด แมตช์แรกคือแมตช์วันอาทิตย์ระหว่างอินเดียนาโพลิส โคลท์สกับดัลลาส คาวบอยส์

The Chargers จะได้เห็นสองเกมของพวกเขาสตรีมก่อนจบฤดูกาล ซึ่งเป็นทีมเดียวที่ลงเล่นสองครั้งESPNรายงานว่าการแข่งขันในสัปดาห์หน้ากับ Miami Dolphins จะมีให้บริการที่ Caesars เช่นเดียวกับเกมกับ LA Rams ในวันที่ 1 มกราคม

รายงานล่าสุดจากศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจ (CBER) ที่มหาวิทยาลัยเนวาดาลาสเวกัส (UNLV) ที่ประเมินเศรษฐกิจของเมืองบาปในปี 2565 ถึงปี 2567 บ่งชี้ว่าการเยี่ยมชมศูนย์กลางคาสิโนกำลังชะลอตัว และนักเดินทางที่กำลังทำ วิธีไปยังสถานที่เล่นเกมในเมืองกำลังลดค่าใช้จ่าย มองในแง่ดี CBER ยังไม่เห็นภาวะถดถอยในลาสเวกัส

เรายังไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอย” Andrew Woods ผู้อำนวยการ CBER กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์“แต่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในการ์ดสำหรับปี 2566”

นั่นอาจเป็นมุมมองที่ให้กำลังใจสำหรับลาสเวกัส เมื่อพิจารณาถึงการดำเนินการในเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น ข้อมูล GDP ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังบรรลุถึงคำจำกัดความแบบดั้งเดิมของภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเป็นการเติบโตติดลบสองไตรมาสติดต่อกัน

สำหรับผู้ประกอบการในลาสเวกัส อัตราเงินเฟ้อที่ยากจะมองข้าม
ในขณะที่ไม่มีการปฏิเสธว่าคาสิโนเนวาดาอยู่ในช่วง 20 เดือนของ รายรับจากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) อย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์แต่ก็ยังไม่ได้รับความจริงที่ว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงในอดีตทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคแย่ลง

เมื่อผู้บริโภคต้องเผชิญกับทางเลือกว่าจะจ่ายค่าน้ำมันและของชำรายเดือนหรือเดินทางไปลาสเวกัส ผู้ให้บริการคาสิโนจะต้องทนทุกข์ทรมาน นั่นเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1980

“อัตราดอกเบี้ยขึ้นแล้ว และเรารู้ว่าเรารู้ว่าราคาก็สูงขึ้นเช่นกัน และนั่นคือสิ่งที่ Fed พยายามหาทางแก้ไข ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่านโยบายของ Fed กำลังส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ในระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเราในท้องถิ่นด้วย” ศาสตราจารย์ Stephen Miller ของ UNLV กล่าวในการสัมภาษณ์ล่าสุดกับFox 5 Las Vegas

ผู้บริหารเกมบางคนส่งสัญญาณแล้วว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังส่งผลต่อแนวโน้มการใช้จ่ายในสถานที่เล่นเกมทั่วประเทศ นั่นแสดงออกมาในหลายๆ ทาง รวมถึงการลดการเดินทางไปยังคาสิโนในภูมิภาคเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูง หรือการใช้จ่ายที่น้อยลงในตลาดปลายทาง เช่น ลาสเวกัส

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นปัญหา
ปัญหาที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อก็คือวิธีเดียวที่จะต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อได้ก็คือธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งได้ทำไปแล้วหกครั้งในปีนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งโดย Fed ส่งผลให้ต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสำหรับยอดคงเหลือของบัตรเครดิต ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่จูงใจให้ใช้จ่ายในช่วงวันหยุดพักผ่อนในเวกัส ในทำนองเดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบกิจการคาสิโนไม่สามารถเข้าถึงตลาดตราสารหนี้ได้

ผู้ให้กู้จะไม่ขยายเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้กับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับขยะ — ซึ่งผู้ประกอบการคาสิโนหลายรายอยู่ — เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น การรวมปัญหาเหล่านั้นเข้าด้วยกันคือจุดที่หากผู้บริโภคยังคงลดขนาดการผ่อนปรนที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมกระแสเงินสดอิสระจะลดลงและเพิ่มน้ำหนักให้กับความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการกู้ยืมเงินทุนอนที่ฤดูกาลจะเริ่มต้น Banchero เป็นตัวเต็งในช่วงแรกที่มีอัตราต่อรอง +190 บนกระดาน NBA Awards ของ DraftKings คีแกน เมอร์เรย์ กองหน้าจากทีมซาคราเมนโต คิงส์ ตามมาติดๆ ที่อัตราต่อรอง +450 หลังจากที่เขาได้รับรางวัล MVP ของลีกฤดูร้อนที่ลาสเวกัส เมอร์เรย์ลดโอกาสลงเหลือ +1,000 ขณะที่บันเชโรมองว่าอัตราต่อรองของเขาพัฒนาขึ้นอย่างมาก

เปาโล บันเชโร -450
ในการมุ่งหน้าสู่ NBA Draft ปี 2022 จาบารี สมิธจากออเบิร์นเป็นตัวเต็งในการเดิมพันที่เป็นเอกฉันท์ที่จะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ได้รับเลือก The Magic ทำให้ผู้เชี่ยวชาญและแฟนๆ ทุกคนประหลาดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Banchero เมื่อพวกเขาทำให้ Duke เป็นตัวเลือกอันดับ 1 ใน NBA Draft ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ดราฟท์ สมิธ เมื่อเขาหลุดไปเป็นตัวเลือกอันดับ 3

ตอนนี้หน่วยสอดแนมของ The Magic ดูเหมือนอัจฉริยะ หลังจากที่ Banchero กลายเป็นผู้เล่นที่สร้างผลกระทบให้กับ Magic รุ่นเยาว์ Banchero ถูกแทรกเข้าไปในผู้เล่นตัวจริงในคืนเปิดทำการ และเขาทำให้ทีม Detroit Pistons สว่างไสวด้วยคะแนน 27 แต้ม เก้ารีบาวน์ และห้าแอสซิสต์

Banchero เป็นผู้นำมือใหม่ NBA ทุกคน ในการทำคะแนนโดยเฉลี่ย 21.8 แต้ม 6.5 รีบาวน์และ 3.5 แอสซิสต์ต่อเกมจากการลงเล่น 17 นัดในฤดูกาลนี้ การยิง 3 แต้มของเขาต้องปรับปรุงด้วยอัตราความสำเร็จ 25.8% แต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่เสมอสำหรับมือใหม่ที่ปรับตัวเข้ากับเส้น 3 แต้มที่ลึกกว่าเมื่อเทียบกับระดับวิทยาลัย บันเชโรยิงจากพื้น 46% และ 72.3% จากเส้น 3 แต้ม

Banchero ทิ้ง 33 แต้มและดึง 16 รีบาวน์ลงมาในการแพ้ต่อเวลาให้กับ Sacramento Kings เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนสำหรับเกมรอบด้านที่ดีที่สุดของเขาในฤดูกาลนี้ เขากลายเป็นวัยรุ่นคนแรกนับตั้งแต่เลอบรอน เจมส์ที่ทำผลงานได้ 33 แต้มและ 16 รีบาวด์

บันเชโรที่เพิ่งอายุ 20 ปี ดูเหมือนว่าเขาจะเล่นในลีกมาสองสามปีแล้ว ตราบใดที่เขายังมีสุขภาพแข็งแรง Banchero ยังเป็นนักวิ่งแถวหน้าที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมือใหม่แห่งปีที่อัตราต่อรอง -450

เบนเนดิกต์ มาทูริน +250
อินเดียนา เพเซอร์ส เลือกมาทูรินด้วยตัวเลือกอันดับที่ 6 ใน NBA Draft ปี 2022 จากรัฐแอริโซนา

ตลอดควอเตอร์แรกของฤดูกาล มาทูริน ดูเหมือนเป็นขโมยในร่าง เขาเป็นอันดับสองโดยรวมในการทำคะแนนมือใหม่โดยเฉลี่ย 18.9 แต้ม 4.0 รีบาวน์และ 1.6 แอสซิสต์ต่อเกมสำหรับอินเดียนา เพเซอร์ส เขายังยิงได้ 40% จากระยะ 3 แต้ม และพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นหนึ่งในนักยิงระยะไกลที่อันตรายที่สุดจากคลาสมือใหม่

ในขณะเดียวกัน Mathurin กำลังสร้างสถิติที่แข็งแกร่งขึ้นมาจากม้านั่งสำรองในฐานะชายคนที่หกของ Pacers หลังจากทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในควอเตอร์แรกของฤดูกาลในฐานะตัวสำรองอันทรงคุณค่า Mathurin ได้เห็นอัตราต่อรองของ NBA Sixth Man of the Year เพิ่มขึ้นเป็น +600 ในฐานะตัวเต็งเดิมพันอันดับสี่ที่ DraftKings

มาทูรินทำคะแนนสูงสุดในฤดูกาล 32 แต้มจากชัยชนะเหนือบรู๊คลิน เน็ตส์เมื่อปลายเดือนตุลาคม เขายิง 6 ต่อ 9 จากระยะ 3 แต้มและยิง 10 ต่อ 10 ที่สมบูรณ์แบบจากแถบการกุศล แม้แต่เควิน ดูแรนท์ออลสตาร์ก็ยังประทับใจผลงานของมาทูรินในเกมที่ 7 ของเขาในฐานะมืออาชีพ

เรือโกงกางแล้ว”ดูแรนท์กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการสูญเสีย

หากคุณกำลังมองหาการเดิมพันที่คุ้มค่าในรางวัลสิ้นปีของ NBA Mathurin มีโอกาส +450 ที่จะชนะรางวัล Rookie of the Year

เจเดน ไอวีย์ +2500
ทีมดีทรอยต์ พิสตันส์เลือกไอวีย์ การ์ดออลอเมริกันจากเพอร์ดู โดยเป็นตัวเลือกอันดับที่ 5 ใน NBA Draft ปี 2022 มีหลายทีมสนใจที่จะแลกร่างเพื่อปลดไอวีย์ รวมถึงนิวยอร์ก นิกส์ด้วย อย่างไรก็ตาม Pistons ยืนตบเบา ๆ เพราะพวกเขาชอบความสามารถในการสร้างบทละครของ Ivey

ไอวีย์ออกสตาร์ท 19 จาก 20 เกมให้กับพิสตันส์ในฤดูกาลนี้ เขาเฉลี่ย 16.2 แต้ม 4.8 รีบาวด์ และ 4.4 แอสซิสต์ต่อเกม เขายิงจากสนาม 42% แต่เพียง 31.6% จากระยะ 3 แต้ม

Pistons อยู่ในระหว่างการถกเถียงภายในเกี่ยวกับการปิดตัว Cade Cunninghamซึ่งเป็นตัวเลือกแรกใน NBA Draft ปี 2021 ในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาล คันนิงแฮมกำลังรักษาอาการบาดเจ็บที่หน้าแข้ง ซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่ธรรมดาสำหรับผู้พิทักษ์ แต่ค่อนข้างร้ายแรง หากไม่มีคันนิงแฮมอยู่ในรายชื่อตัวจริง ไอวีย์ได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ไฮไลท์ในฤดูกาลนี้สำหรับทีมพิสตันส์ ซึ่งออกสตาร์ท 6-18 ด้วยสถิติที่แย่เป็นอันดับสองในการประชุมภาคตะวันออก

ไอวีย์ทำให้แฟนๆ ตื่นตาตื่นใจด้วยผลงานที่น่าประทับใจในการเจอกับบอสตัน เซลติกส์ ซึ่งมีสถิติดีที่สุดใน NBA เขาทำคะแนนสูงสุดในฤดูกาลได้ 26 แต้มและล้ม 3 พอยน์เตอร์ลงไปสี่แต้มจากการแพ้หนึ่งในทีมแนวรับชั้นนำในลีก

ในช่วงพรีซีซั่น Ivey มีอัตราต่อรอง +700 ที่จะชนะ Rookie of the Year ตั้งแต่นั้นมาเขาลดอัตราต่อรองลงเหลือ +2,500 อัตรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของบันเชโรมากกว่า และไม่ใช่คำกล่าวหาที่แท้จริงสำหรับแคมเปญมือใหม่ของเขากับทีมพิสตันส์

การจับคู่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในบ่ายวันอาทิตย์ มีการพูดคุยกันในช่วงวันที่ผ่านมาว่า TCU หมายเลข 3 จะอยู่ในกลุ่มผสมหรือหล่นลงมาหลังจากแพ้ 31-28 ในช่วงต่อเวลาให้กับรัฐแคนซัสในการแข่งขัน Big 12 Championship แต่ท้ายที่สุดแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกทั้ง 13 คนก็ตัดสินใจที่จะเก็บ Horned Frogs ไว้ตามเดิม

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่ารัฐโอไฮโอเป็นกุญแจล็อคในการเข้าสู่รอบตัดเชือกหลังจากที่เซาเทิร์นแคลแพ้เกมชื่อ Pac-12ในคืนวันศุกร์ให้กับยูทาห์

แม้ว่าหลายคนเชื่อว่ารัฐโอไฮโอเป็นทีมที่ดีกว่า TCU แต่ Boo Corrigan ประธานคณะกรรมการคัดเลือกของ CFP บอกกับ ESPN เมื่อวันอาทิตย์ว่า “ผลงาน” ของ TCU ทำให้ Horned Frogs ได้รับเมล็ดพันธุ์ที่สูงกว่า Buckeyes นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงนัยที่คณะกรรมการต้องการหลีกเลี่ยงการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศระหว่างบิ๊กเท็นมหาอำนาจรัฐโอไฮโอและมิชิแกนซึ่งเอาชนะบัคอายส์ 45-23 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่โคลัมบัส

เป้าหมายของเราคือการได้สี่คนที่ถูกต้อง ท้ายที่สุดก็คือ 25 คนที่ถูกต้อง ในขณะที่เราผ่านขั้นตอนนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้มันตามลำดับที่ถูกต้อง โดยไม่คำนึงถึงการจับคู่และการประชุม และส่วนที่เหลือ” Corrigan ซึ่งทำหน้าที่เป็น NC กล่าว ผู้อำนวยการกีฬาของรัฐ

ผู้ชนะวันส่งท้ายปีเก่าจะพบกันที่ลอสแองเจลิสในวันจันทร์ที่ 9 มกราคมสำหรับ College Football Championship

FanDuel โพสต์ราคาต่อรองในช่วงต้น
แม้ว่าการจับคู่อย่างเป็นทางการจะไม่ได้ประกาศจนกระทั่งหลังเที่ยงวันอาทิตย์ ET ไม่นาน FanDuel ก็เผยแพร่โพสต์หลายชั่วโมงก่อนการเปิดเผย พวกเขาระบุว่ามิชิแกนเป็นทีมเต็ง 9.5 แต้มเหนือ TCU และจอร์เจียเป็นทีมเต็ง 6.5 แต้มเหนือรัฐโอไฮโอ

ทั้งสองเกมมีคะแนนรวมกำหนดไว้ที่ 58.5 แม้ว่าจะเพิ่มเป็น 59.5 ก็ตาม

อัตราต่อรองซีเอฟพี
ราคาต่อรองปัจจุบัน ณ บ่ายวันอาทิตย์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อความถึง FanDuel ไม่ได้ถูกส่งกลับทันทีในวันอาทิตย์

แม้ว่าจอร์เจีย มิชิแกน และรัฐโอไฮโอจะถือเป็นอำนาจที่ยืนยาวในวงการฟุตบอลระดับวิทยาลัย แต่ TCU ก็เป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับ แต่ไม่ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันSportsOddsHistory.comตั้งข้อสังเกตว่า Horned Frogs ไม่ได้อยู่ใน 17 ทีมที่ BetMGM มีรายชื่ออยู่ในกระดานซื้อขายล่วงหน้าฤดูกาลก่อนเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

จอร์เจียได้รับการสนับสนุนให้คว้าแชมป์
จอร์เจียยังคงเป็นทีมเต็งที่จะทำซ้ำในฐานะแชมป์ระดับชาติ เนื่องจาก FanDuel มี Bulldogs อยู่ที่ -130 ซึ่งหมายความว่าการเดิมพัน 130 ดอลลาร์จะให้ผลกำไร 100 ดอลลาร์ มิชิแกนเป็นตัวเลือกที่สองที่ +280 ซึ่งหมายความว่าการเดิมพัน 100 ดอลลาร์จะได้กำไร 280 ดอลลาร์ Ohio State ตามมาด้วย +360 ในขณะที่ TCU ตกเป็นรองอย่างมากที่ +1600

FanDuel ยังมีอัตราต่อรองใน “สนาม” กับจอร์เจีย มิชิแกน และรัฐโอไฮโอ สนาม (มิชิแกน, รัฐโอไฮโอ และ TCU) กับจอร์เจียเป็นทีมที่มีเงินเท่ากัน +102 เพื่อคว้าแชมป์ระดับประเทศ เมื่อจอร์เจียอยู่ในสนามกับมิชิแกนและรัฐโอไฮโอ อัตราต่อรองจึงลดลงอย่างรวดเร็วเป็น -400 และ -600 ตามลำดับ

ของพวกเขาลดลงหลังจากอาการบาดเจ็บของกาโรปโปโลเฟิร์ส

อัตราต่อรองในซูเปอร์โบวล์ของพวกเขาลดลงหลังจากอาการบาดเจ็บของกาโรปโปโลเฟิร์ส เทรย์ แลนซ์ ปัจจุบันคือ จิมมี่ จี49ers เสียกองหลังคนที่สองด้วยอาการบาดเจ็บในช่วงจบฤดูกาล ในเกมที่สองของฤดูกาลTrey Lance ข้อเท้าหักในสัปดาห์ที่ 2 กับ Seattle Seahawks

Garoppolo เริ่มต้นฤดูกาลด้วยการเป็นตัวสำรองตามหลัง Lance ก่อนที่จะลุกจากม้านั่งสำรองเพื่อนำทีม 49ers คว้าชัยชนะเหนือ Seahawks Garoppolo เป็นกองหลังที่เริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 แต่เขาอยู่ได้เพียง 10 สัปดาห์ก่อนที่จะถูกกัดจากอาการบาดเจ็บ

ในช่วงพรีซีซั่น โฟร์ตีไนน์เนอร์สกล่าวว่าแลนซ์จะเป็นตัวจริงในฤดูกาลนี้ ซึ่งนำไปสู่การคาดเดากันอย่างกว้างขวางว่าพวกเขาจะแลกกาโรปโปโล หลายทีมเชื่อมโยงกับการค้าขายของ Garoppolo ในช่วงนอกฤดูกาล รวมถึง Washington Commanders, New York Jets, Cleveland Browns และ Tennessee Titans

49ers ไม่เคยแลก Garoppolo และตั้งใจที่จะให้เขาเป็นกองหลังตัวสำรองราคาแพงและเป็นที่ปรึกษาของ Lance เสมอ อย่างไรก็ตาม อาการบาดเจ็บของแลนซ์ส่งผลให้กาโรปโปโลต้องลงมือปฏิบัติ

กาโรปโปโลเหลือสัญญาปีสุดท้าย และเขาจะกลายเป็นนักเตะไร้ค่าตัวในฤดูกาลหน้า New York Jets, New York Giants, New England Patriots และ Tennessee Titans เป็นทีมที่อาจเซ็นสัญญากับ Garoppolo ในฤดูกาลหน้า

Garoppolo สร้างสถิติ 7-3 ในฐานะกองหลังตัวจริงในฤดูกาลนี้ ในหกฤดูกาลกับโฟร์ตีไนน์เนอร์ส กาโรปโปโลมีสถิติอาชีพ 39-17 ในฐานะตัวจริง ระหว่างที่เขาอยู่กับ 49ers Garoppolo นำพวกเขาไปสู่ ​​Super Bowl LIV และปรากฏตัวสองครั้งในเกมชิงแชมป์ NFC

จากทั้งหมด 11 เกมในฤดูกาลนี้ กาโรปโปโลจ่ายบอลสำเร็จ 67.2% ในระยะ 2,437 หลาและ 16 ทัชดาวน์ เขาสกัดบอลได้เพียง 4 ครั้งและโดนไล่ออก 18 ครั้ง นอกจากนี้เขายังเพิ่มทัชดาวน์เร่งด่วนอีกสองครั้ง

บร็อค เพอร์ดีคือใคร?
Purdy เป็นผู้คัดเลือกรอบที่ 7 จาก Iowa State และเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายที่ได้รับเลือกใน NFL Draft ปี 2022 ผู้เล่นคนนั้นถูกกำหนดให้เป็น “นาย… ไม่เกี่ยวข้อง” เป็นเรื่องตลกภายใน อย่างไรก็ตามในกรณีของ Purdy Mr. Irrelevant นำ 49ers ไปสู่ชัยชนะครั้งใหญ่ในสัปดาห์ที่ 13 และจะเข้ามาคุมทีมในช่วงสุดท้ายของฤดูกาลและเข้าสู่ฤดูหลัง

Purdy ดูแข็งแกร่งในการเปิดตัวของเขา เขาจ่ายบอลสำเร็จ 25 ต่อ 37 ในระยะ 210 หลาและสองทัชดาวน์ เขาถูกไล่ออกสามครั้งและสกัดกั้นหนึ่งครั้ง

ในระหว่างการขับรถครั้งแรก Purdy ผู้สงบได้ออกแบบไดรฟ์เก้าแต้ม 54 หลา เขาจ่ายทัชดาวน์ครั้งแรกให้ Kyle Juszczyk ได้สำเร็จเพื่อให้ 49ers นำหน้า 10-7 ในช่วงท้ายของควอเตอร์ที่สอง Purdy ทำทัชดาวน์ครั้งที่สองให้กับ Christian McCaffery ซึ่งทำให้ 49ers นำหน้า 17-10

การป้องกันของ 49ers ทำให้ Dolphins มีเจ็ดแต้มในครึ่งหลัง ร็อบบี้ กูลด์เชื่อมต่อกับสามประตูในครึ่งหลัง และเดร กรีนลอว์เพิ่มระยะพักฟื้นระยะ 23 หลาสำหรับทัชดาวน์จนคว้าชัยชนะ 44-17

นั่นเป็นเกมที่เจ๋งจริงๆ เช่นเดียวกับทีมและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเกมและสามารถเอาชนะบางสิ่งได้” ชานาฮานกล่าวเสริม “มันเป็นชัยชนะที่พิเศษมาก แต่อารมณ์ที่ผสมปนเปกันอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเกี่ยวกับ Jimmy G”

49ers จะยังคงเล่นร่วมกับ Purdy ในตำแหน่งกองหลัง หลังจบเกม 49ers ได้เซ็นสัญญากับ Josh Johnson กองหลังนักเดินทางจากทีมฝึกซ้อมของ Denver Broncos

ฟูลแบ็ก Kyle Juszczyk เป็นกองหลังฉุกเฉินตามหลัง Purdy ปะทะ Dolphins จาค็อบ อีสัน และเคิร์ต เบนเคิร์ต ควอเตอร์แบ็คเคยใช้เวลาในทีมฝึกซ้อมของ 49ers ในฤดูกาลนี้

เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน Tipico ได้เปิดตัว WinOhio.com ซึ่งเป็นไซต์เล่นฟรีที่ให้ผู้คนจัดอันดับสเปรดและอุปกรณ์ประกอบฉากที่พวกเขาคิดว่าจะโจมตีไว้ล่วงหน้า พวกเขาจะได้รับคะแนนสำหรับการเลือกที่ประสบความสำเร็จแต่ละครั้ง และ Tipico จะมอบรางวัลให้กับผู้ชนะรายสัปดาห์และตามฤดูกาล ผู้ชนะตามฤดูกาลจะแบ่งเงินโบนัส 5,000 ดอลลาร์ โดยผู้มีรายได้สูงสุดจะได้รับ 500 ดอลลาร์

ผลงาน WinOhio รายสัปดาห์แต่ละรายการจะถือเป็นการเข้าร่วมการจับรางวัลใหญ่ โดยผู้เข้าแข่งขัน 10 รายจะได้รับแพ็คเกจธีมโอไฮโอ ซึ่งรวมถึงตั๋วพรีเมียมสำหรับเข้าชมการแข่งขันกีฬาในรัฐ ตั๋ววีไอพีสำหรับชมคอนเสิร์ต อาหารค่ำ และการเข้าพักในโรงแรม ผู้รับรางวัลใหญ่สามารถเลือกรับเงิน $1,500 เข้าบัญชี Tipico แทนได้

Tipico จะเข้าสู่โอไฮโอผ่านความร่วมมือที่ก่อตั้งขึ้นกับโคลัมบัส ครูว์ ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ ​​MLS ในรัฐ กฎหมายการพนันกีฬาของรัฐโอไฮโอให้ทีมกีฬามืออาชีพและคาสิโนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐและราซิโนที่ต้องการใบอนุญาตมือถือและร้านค้าปลีก

ไป ‘Hyperlocal’ ในโอไฮโอ
WinOhio เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาใหม่ที่บริษัทใช้ในการรับลูกค้าล่วงหน้าของการเปิดตัวที่คาดไว้ในวันที่ 1 มกราคม Adrian Vella ซีอีโอของ Tipico US กล่าวกับCasino.org

เขาอธิบายว่ามันเป็นแนวทางแบบ “เจาะจง” ที่จะนอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ที่ Tipico มีกับ The Crew และสื่อยักษ์ใหญ่ Gannett ซึ่งดำเนินการเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ในซินซินนาติ โคลัมบัส และอีก 19 เมืองในรัฐโอไฮโอ

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในด้านกิจกรรมต่างๆ ความร่วมมือในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของเรา ความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล ความร่วมมือกับบริษัทในเครือ” Vella กล่าว “ดังนั้น ทุกสิ่งที่เราทำจะมีความเฉพาะเจาะจงมากสำหรับโอไฮโอ”

จะมีการประกาศความร่วมมือเพิ่มเติม และพวกเขาจะเน้นที่โอไฮโอด้วย เขากล่าวเสริม

“เนื้อหาที่เราเขียน ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมดนี้จะมีความเฉพาะเจาะจงของโอไฮโอ ดังนั้นในความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ เราต้องการแสดงข้อความที่พวกเขาเข้าใจว่าเราต้องการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราใส่ใจโอไฮโอ เราเข้าใจตลาด เราเข้าใจผู้บริโภค และเราต้องการสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชื่นชอบจริงๆ”

1 มกราคม เปิดตัว ‘สินทรัพย์’ สำหรับ Tipico
คณะกรรมการควบคุมคาสิโนโอไฮโอ (OCCC) ได้อนุมัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการสมัครเดิมพันกีฬาออนไลน์ของ Tipico อยู่ระหว่างการอนุมัติขั้นสุดท้าย จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีกำหนดจะเริ่มในวันที่เริ่มต้นสากล ผู้ดำเนินการมากถึง 20 รายขึ้นไปอาจเริ่มได้ในวันปีใหม่

ความสามารถในการเปิดตัวในวันแรกถือเป็น “ทรัพย์สิน” ที่สำคัญ Vella กล่าว

“บางทีเราอาจจะเป็นหนังสือเล่มแรกที่ลูกค้าเห็น” เขาอธิบาย “เมื่อเราเปิดตัวในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ลูกค้าทุกคนได้กำหนดแล้วว่าใครคือสปอร์ตบุ๊คที่พวกเขาชื่นชอบ และมันเป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดผ่านการแข่งขันมากกว่า”

แผนการค้าปลีกยังคงอยู่ภายใต้การสนทนา
ในวันที่ 1 มกราคม Tipico วางแผนที่จะเปิดตัวทางออนไลน์เท่านั้น OCCC ยังให้การอนุมัติเบื้องต้นสำหรับหนังสือกีฬาขายปลีก แต่ Vella กล่าวว่าการหารือยังคงดำเนินต่อไปเกี่ยวกับสถานที่ที่มีหน้าร้านจริง

ซึ่งรวมถึงตำแหน่งของสปอร์ตบุ๊ค แม้ว่าเวลลาจะไม่สามารถให้รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้

เรากำลังพูดคุยกันในหลาย ๆ ด้านว่าควรเป็นอย่างไร” เขากล่าว “สิ่งที่ควรจะเป็นจุดประสงค์ของมัน เราควรให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากแค่ไหน? แม้จะเป็นเพียงหัวข้อเล็กๆ น้อยๆ แต่เราเชื่อว่าสิ่งนี้สามารถกระตุ้นความตื่นเต้นได้จริงๆ เนื่องจากมีใบอนุญาตน้อยมาก

“ถึงกระนั้น จุดเน้นก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเปิดผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้จำนวนมากในวันที่เปิดทำการ จากนั้นจึงมุ่งเน้นไปที่ (อิฐและปูน) ในภายหลังเล็กน้อย ฉันไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มีมัน แต่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ตัดสินใจวันนั้นอย่างเป็นรูปธรรม”

บทเรียนที่ได้รับจาก Gannett Deal
Tipico กลายเป็นหัวข้อข่าวเมื่อกว่าปีที่แล้วเมื่อสร้างความร่วมมือระดับประเทศกับ Gannett นอกจากเป็นเจ้าของUSA Todayแล้ว Gannett ยังเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาโดยมีสิ่งตีพิมพ์ในตลาดสำคัญๆ หลายแห่ง ในเวลานั้น มีการแสดงตนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และกำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวในโคโลราโด

โอไฮโอจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่นั้นมา ในเดือนสิงหาคมของปีนี้ – ประมาณหนึ่งปีหลังจากการลงนามความร่วมมือ Gannett ได้ประกาศข้อตกลงใหม่กับ Tipico ซึ่งจำกัดข้อตกลงไว้เฉพาะบางรัฐ และตอนนี้อนุญาตให้ Gannett เป็นพันธมิตรกับสปอร์ตบุ๊คอื่น ๆ ในรัฐอื่น ๆ

โอไฮโอจะเป็นรัฐแกนเนตต์ เนื่องจากเรื่องราวบนDispatch.comและCincinnati.comแสดงให้เห็นอัตราต่อรองของ Tipico

เวลลากลับไปสู่แนวทางท้องถิ่นในขณะที่เขาพูดคุยถึงสิ่งที่ Tipico เรียนรู้จากการเป็นหุ้นส่วนกับแกนเน็ตต์ ซึ่งเขากล่าวว่าทำให้แบรนด์กีฬามีมูลค่าบางส่วนเมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกา

“สิ่งที่เราเรียนรู้คือเราต้องให้ความสำคัญกับรัฐและท้องถิ่นมากขึ้น และนั่นคือสิ่งที่คุณจะเห็นจากสิ่งที่เรากำลังทำ” เวลลากล่าว “ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของพวกเขาภายในรัฐเหล่านั้นมากขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพวกเขาและทรัพย์สินของพวกเขามากขึ้น”

Tipico เสนอตัวเลือกโบนัสในรัฐโอไฮโอ
ในวันพฤหัสบดี Tipico ประกาศว่าขณะนี้การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับแอปเดิมพันกีฬาบนมือถือของรัฐโอไฮโอได้เปิดแล้ว

ผู้ที่ลงทะเบียนตอนนี้จะสามารถเลือกหนึ่งในสามข้อเสนอส่งเสริมการขายที่พวกเขาจะสามารถใช้ได้เมื่อการเดิมพันกีฬาเริ่มถ่ายทอดสดในรัฐ Buckeye

พวกเขาสามารถรับเงินเดิมพันฟรีมูลค่า 150 ดอลลาร์ ซึ่งจะมีให้เลือกในการเดิมพันมูลค่า 25 ดอลลาร์หกรายการ โบนัสนั้นไม่จำเป็นต้องมีเงินฝาก

หากพวกเขาฝากเงิน พวกเขาสามารถเลือกรับโบนัสจับคู่ 150% เพื่อรับเงินเพิ่มเติมสูงถึง $150 นอกจากนี้ ลูกค้าของ Tipico สามารถเลือก “เงินสดพาร์เลย์” มูลค่า 250 ดอลลาร์ หากพวกเขาฝากเงินขั้นต่ำ 50 ดอลลาร์

ข้อเสนอโบนัสของเราจะจุดประกายไฟให้กับแฟนกีฬาตัวยงของรัฐโอไฮโอ ซึ่งกระตือรือร้นที่จะมีช่วงเวลาแห่งกีฬาที่ทำให้หัวใจหยุดเต้น” เวลลากล่าว “ทีม Tipico ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเดิมพันรายใหม่ทุ่มเงินให้กับทีมเหย้า”

ในขณะเดียวกัน WinOhio จะยังคงมีให้บริการเป็นตัวเลือกเล่นฟรีหลังจากที่แพลตฟอร์มการพนันกีฬาของ Tipico เปิดตัว บริษัทบอกกับCasino.orgว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะนำเสนอตลาดบาสเก็ตบอลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566ผู้หญิงรายนี้ระบุโดยสื่อSoy Chileเท่านั้นว่า “MMC” ไปเยี่ยมชมคาสิโน Enjoy Viña del Mar เมื่อวันเสาร์ หลังจากเล่นสล็อตได้เพียงไม่นาน เลดี้ลัคก็ยิ้มให้เธออย่างมาก

หลังจากเดิมพันเพียง CLP4,000 (4.52 ดอลลาร์สหรัฐ) ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไป ทันใดนั้น ช่องก็เริ่มกรีดร้องและไฟก็เริ่มกระพริบ ตอนนั้นเองที่เธอรู้ว่าเธอถูกแจ็กพอตแล้ว จากการเดิมพันขั้นต่ำของเธอ MMC เพิ่งทำคะแนน CLP90,000 (101,700 เหรียญสหรัฐ)

ยังอยู่ในภาวะช็อค
เมื่อสื่อติดตามเธอในภายหลัง MMC บอกว่าเธออยู่ในคาสิโนในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ในตอนแรก เธอไม่ได้เชื่อมโยงระหว่างปฏิกิริยาของสล็อตแมชชีนและแจ็คพอต

หลังจากที่นักพนันคนอื่นๆ เริ่มเข้ามาหาเธอและแสดงความยินดีกับเธอ เธอก็รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เธอ “ไม่ทันระวังตัวเลย” และตกใจกับผลลัพธ์ที่ได้

MMC ไม่ได้บอกว่าเธอวางแผนจะทำอะไรกับเงินรางวัล ซึ่งจะเบาลงประมาณ 20% หลังจากที่เธอจ่ายภาษี อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินดังกล่าวมาในเวลาที่เหมาะสมของปี เนื่องจากการทุ่มเงินกับครอบครัวในช่วงวันหยุดมีแนวโน้มอยู่ในการ์ด

เธอไม่ใช่คนเดียวที่จะชนะรางวัลใหญ่จากการลงทุนเพียงเล็กน้อยที่คาสิโนเมื่อเร็วๆ นี้ ชายคนหนึ่งได้รับเงินรางวัล 96,832 ดอลลาร์ที่คาสิโนในเมืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อเดือนที่แล้วหลังจากเดิมพันเพียง 1.76 ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน Evencio Valencia Rocha จาก Porterville รัฐแคลิฟอร์เนีย เยี่ยมชม Eagle Mountain Casino เขามุ่งหน้าไปที่แจ็คพอตและนั่งลงที่สล็อตแมชชีน “Rising Fortunes” หนึ่งเซ็นต์

คาสิโนจะรายงานในภายหลังว่าบาเลนเซียเดิมพันเพียง 1.76 ดอลลาร์เมื่อเขาถูกแจ็คพอต เขาได้คะแนน 96,832 ดอลลาร์จากการลงทุนของเขาและยังมีเงินเหลืออีกมากหลังจากมอบภาษีบังคับ 24% ให้กับรัฐ

Viña Del Mar Bomb Scare
ชัยชนะของ MMC ทำให้อะดรีนาลีนของทุกคนพุ่งพล่านอย่างไม่ต้องสงสัย นักพนันที่คาสิโนมีปฏิกิริยาคล้ายกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างออกไปมาก

เจ้าหน้าที่ต้องอพยพคาสิโนในช่วงเช้าตรู่เนื่องจากมี “พัสดุต้องสงสัย” ที่บางคนคิดว่าอาจเป็นระเบิดตำรวจและหน่วยกำจัดระเบิดลงมายังสถานที่ดังกล่าว โดยเข้ายึดพื้นที่คาสิโนซึ่งเป็นที่ตั้งของโต๊ะเกมที่พบพัสดุดังกล่าว

มันกลับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าการตอบโต้มากเกินไป หลังจากตรวจดูพัสดุที่ถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำอย่างละเอียดยิ่งขึ้น ก็พบว่าไม่มีอะไรมากไปกว่ากล่องเปล่าที่มีคนทิ้งไว้ที่นั่นโดยไม่ได้ตั้งใจรือสำราญลำนี้ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 150,695 ตัน จะถูกประมูลในวันที่ 21 ธันวาคม การประมูลเปิดให้ทุกคน ถือเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุน

เรือ 18 ชั้นลำนี้ซึ่งปัจจุบันจอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์ สามารถบรรทุกลูกเรือได้ 2,000 คนและผู้โดยสารสูงสุด 5,000 คน ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อในการจัดหากัปตันและลูกเรือ รวมถึงแขกด้วย

แองเคอร์อชั่งน้ำหนัก
เรืออายุ 5 ปีลำนี้ซึ่งมีราคาเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในการสร้าง กำลังนั่งอยู่ในท่าเรือเพื่อรอบ้านใหม่ สำนักงานนายอำเภอสิงคโปร์เป็นผู้รับผิดชอบการประมูลและขายเรือลำดังกล่าว “ตามสภาพ” ผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเดินทะเลได้และต้องย้ายที่อื่น

นายอำเภอดำเนินการประมูลเรือเพื่อช่วยชำระหนี้ของบริษัท ผู้ประมูลทุกคนจะต้องวางเงินมัดจำจำนวน 50,000 ดอลลาร์ แต่ผู้แพ้การประมูลจะได้รับเงินคืน

จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อซึ่งผู้ซื้อที่มีศักยภาพจะต้องยินดียอมรับ เก็นติ้งฮ่องกงไม่สามารถซื้อเชื้อเพลิงสำหรับเรือได้หลังจากมีค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล ส่งผลให้ลูกค้าจำนวนหนึ่งติดอยู่ เพื่อที่จะยึดครอง World Dream ได้มีการเติมเชื้อเพลิงมูลค่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ จำนวนเงินนั้นจะถูกบวกเข้ากับราคาขาย

Genting Hong Kong อยู่ท่ามกลางการขยายตัวครั้งใหญ่ของธุรกิจเรือสำราญเมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ่งนี้นำไปสู่การยกเลิกการเดินทางเป็นระยะเวลานาน เช่นเดียวกับการเดินทางกลับอย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังจากการระบาดของไวรัส

นั่นส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้ที่คาดว่าจะใช้เพื่อการพัฒนาเรืออย่างน้อยห้าลำ ซึ่งสองลำอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในขณะนั้น เมื่อไม่มีทางเลือกแล้ว และบริษัทแม่อย่าง Genting Group ก็ลดความสนใจลง Genting Hong Kong ก็ยอมยอมถอย

ไม่นานหลังจากที่ Genting Hong Kong ล่มสลาย มันก็กลับมาอีกครั้งภายใต้องค์กรอิสระที่แตกต่างออกไป Lim Kok Thay ประธาน Genting Group ซึ่งเป็นประธาน CEO และกรรมการบริหารของ Genting Hong Kong ได้สร้างResorts World Cruises บริษัทอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Genting Hong Kong

ดิสนีย์ซื้อเข้าไปในความฝัน
ไม่ชัดเจนว่า Resorts World Cruises จะพยายามซื้อ World Dream หรือไม่ บริษัทได้พลาดโอกาสครั้งหนึ่งในการซื้อเรือ Dream Cruises ลำเดิมเมื่อเดือนที่แล้ว

Disney Cruise Line ได้ซื้อ Global Dream ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือ Dream Cruises ที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ตอนที่เรือลำนี้พังทลายลง ตามข้อกำหนดดั้งเดิม เรือลำนี้จะเป็นหนึ่งในเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 9,000 คน

แม้ว่านั่นจะเปลี่ยนไปก็ตาม ดิสนีย์มีแผนใหญ่สำหรับเรือลำนี้ และกำลังจะยกเลิกแนวคิดดั้งเดิมบางส่วนเพื่อสนับสนุนความเชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกของดิสนีย์ เมื่อเรือลำนี้ออกเดินทางในปี 2568 เรือลำนี้จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 6,000 คน และลูกเรือ 2,300 คน

แม้ว่าดิสนีย์จะไม่ได้บอกว่าต้องจ่ายค่าเรือลำนี้เท่าไหร่ แต่ดูเหมือนว่าจะได้รับข้อเสนอที่ดีจริงๆCapitalสื่อของเยอรมนีกล่าวว่าบริษัทรับซื้อกิจการนี้ในราคาประมาณ 41 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นเพียง 2% ของต้นทุนการสร้างเสร็จตามที่คาดไว้ เรือมีความพร้อมประมาณ 75% เมื่อมีการเปลี่ยนมือแม้ว่าจะไม่มากอีกต่อไป ในปีที่สามที่พวกเขาอยู่ด้วยกัน อีแวนส์และเบรดี้ ผู้ชนะซูเปอร์โบวล์ 7 สมัย ดูเหมือนจะเล่นเหมือนที่พวกเขาไม่เคยเห็นหน้ากัน นับประสาอะไรกับการใช้เวลาร่วมกันในสนาม

เบรดีโทษตัวเองที่ทำพลาดหลายครั้ง เขาไม่รู้สึกเหมือนเป็นฮีโร่ที่เขาเคยเป็นอีกต่อไป และ Pro Bowler 15 สมัยยอมรับว่าไฮเวย์ต้องปรับปรุงเกมการส่งบอลเพื่อให้ฝ่ายรับโล่งใจบ้าง

หลังจากเผชิญหน้ากับเซนต์สแล้ว แทมปา เบย์จะปิดฤดูกาลด้วยการพบกับโฟร์ตีไนเนอร์ส, ซินซินเนติ เบงกอลส์, แอริโซนา คาร์ดินัลส์, แคโรไลนา แพนเทอร์ส และฟอลคอนส์ หวังเข้ารอบตัดเชือกเป็นปีที่สามติดต่อกัน

วิสุทธิชนมีงานต้องทำ
The Saints ซึ่งมีบัญชีรายชื่อยังเต็มไปด้วยทหารผ่านศึก ต่างตระหนักดีถึงสิ่งที่เป็นเดิมพัน แม้ว่าทีมจะประสบปัญหาและอาการบาดเจ็บในปีนี้ แต่พวกเขายังคงแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ แม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ และหายวับไปก็ตาม

ยังมีหลายสิ่งที่ต้องจำไว้ ทั้ง Brady และ Saints QB Andy Dalton มีจำนวนการผ่าน TD เท่ากัน (14) ในฤดูกาลนี้ หากดาลตันสามารถมีสมาธิและรับความช่วยเหลือจากแนวรุกได้ เขาสามารถสร้างปัญหามากมายให้แนวรับของบัคส์ได้

คริส โอลาเว ปีกตัวรับของ Saints กลายเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับทีม แม้ว่าเขาจะไม่มีไลน์ที่ให้ 100% ก็ตาม มือใหม่รับได้ 822 หลาในปีนี้ ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เขานำหน้าตัวรับปีแรกคนอื่นๆ เกือบ 200 หลา

มากเท่าที่วิสุทธิชนต้องการ – และจำเป็นต้อง – เพื่อชัยชนะ การหาวิธีสนับสนุนพวกเขาในการเจอกับบัคส์บนท้องถนนเป็นเรื่องยาก เกมนี้อาจเป็นการปิดฤดูกาลของนิวออร์ลีนส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่พวกเขาจะออกไปข้างนอกอย่างปัง นั่นหมายความว่าสูง/ต่ำประมาณ 40 จุดควรเคลียร์ได้อย่างง่ายดาย

ต้องการให้รัฐบาลโจมตีจุดที่มันเจ็บที่สุด นั่นก็คือกระเป๋าเงิน

Kindred และบริษัทในเครือหลายแห่งตอนนี้มีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย และอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ เช่นเดียวกับที่ทางบริษัทจัดการในนอร์เวย์ STS กำลังกล่าวหา Kindred ว่าดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในโปแลนด์และต้องการกำจัดมัน

มีรายงานว่า Unibet ได้รับคำสั่งให้เดินทางออกนอกประเทศเมื่อปีที่แล้ว เอสทีเอสอ้างว่ายังคงเพิกเฉยต่อคำสั่งดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ตอนนี้ต้องการให้รัฐบาลโจมตีจุดที่มันเจ็บที่สุด นั่นก็คือกระเป๋าเงิน

เชื่อมโยงกับกลอุบายเก่า ๆ
เมื่อต่อสู้กับนอร์เวย์ Kindred แย้งว่าไม่จำเป็นต้องออกไปเพราะมีใบอนุญาตในมอลตา ตามที่ระบุไว้นั้นเพียงพอที่จะให้สามารถเข้าถึงสหภาพยุโรปทั้งหมดได้

ต่อมาได้ถอยกลับและตกลงที่จะหยุดมุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคชาวนอร์เวย์อย่างจริงจัง เห็นได้ชัดว่า Kindred ได้ติดตาม Playbook เดียวกันสำหรับการดำเนินงานในโปแลนด์ รายงานเกี่ยวกับเว็บไซต์สื่อข่าวInterplay เวอร์ชันโปแลนด์ เมื่อปลายเดือนที่แล้วกล่าวว่า Unibet ยังคงให้บริการประเทศอย่างเปิดเผยแม้ว่าจะไม่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังก็ตาม

STS กล่าวว่าเว็บไซต์ Unibet มีให้บริการในภาษาโปแลนด์ นอกจากนี้ โดเมนยังได้เปลี่ยนชื่อหลายครั้งหลังจากชื่อก่อนหน้านี้เข้าสู่ทะเบียนผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมาย สิ่งนี้ยืนยันว่าแสดงให้เห็นเพียงว่า Kindred ได้ละเมิดบทบัญญัติหลายประการของพระราชบัญญัติการพนันของโปแลนด์

นอกจากนี้ กิจกรรมของ Unibet ยังทำให้ผู้เล่นโปแลนด์ตกอยู่ในความเสี่ยง ตามข้อมูลของ STS โดยอ้างว่า Unibet อ้างว่ามี “ใบอนุญาตระหว่างประเทศ” ซึ่งคู่แข่งกล่าวว่าไม่มีอยู่จริง

กฎหมายโปแลนด์ระบุว่ารัฐบาลสามารถปรับ Unibet PLN28.9 ล้าน (6.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หากศาลเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของ STS ขั้นตอนแรกคือการรับใช้ Unibet ด้วยเอกสารของศาล ซึ่งกลายเป็นบททดสอบที่ใหญ่กว่าที่คาดไว้

มีรายงานว่า Kindred ปฏิเสธที่จะยอมรับเอกสารของศาลเนื่องจากเป็นภาษาโปแลนด์ เนื่องจาก Kindred ถูกกล่าวหาว่าไม่มีทีมงานที่พูดภาษาโปแลนด์ และเนื่องจากสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมอลตา จึงไม่สามารถอ่านเอกสารภาษาต่างประเทศได้

STS ไม่ใช่บริษัทเดียวที่ติดตาม Kindred เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในโปแลนด์ มีรายงานว่าผู้ให้บริการรายอื่นกำลังแสวงหาการชดใช้ทางกฎหมาย

เครือญาติไม่กลัวที่จะดันซองจดหมาย
นอกจากนอร์เวย์และโปแลนด์แล้ว Kindred ยังมีปัญหาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศอื่นๆ อีกด้วย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเล่นเกมออนตาริโอ (AGCO) ได้ปรับฐานละเมิดกฎหมายการพนัน และปลายปีที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลของเดนมาร์กพบว่า Unibet ละเมิดกฎป้องกันการฟอกเงิน (AML)

ในเดือนกรกฎาคม Per Holknekt เจ้าพ่อแฟชั่นชาวสวีเดนได้ฟ้องร้องบริษัท ผู้ก่อตั้งร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ Odd Molly กำลังมองหาเงิน 10.2 ล้านโครนสวีเดน (980,220 เหรียญสหรัฐ) เพราะ Unibet ไม่ได้หยุดเขาจากการพนัน

จำนวนเงินคือจำนวนเงินที่เขาสูญเสียในขณะที่เขากำลังต่อสู้กับการติดการพนัน ซึ่งเขากล่าวว่าบริษัทควรได้รับการยอมรับ ชุดยังเปิดอยู่ครับ

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของสวีเดนได้โจมตี Kindred ด้วยค่าปรับ 10.9 ล้านโครนสวีเดน (1.04 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับความล้มเหลวของ AML ในขณะเดียวกันก็ได้รับค่าปรับอย่างต่อเนื่อง แต่ ก็ยังมี จุดยืนในการพนันที่ปลอดภัยกว่าอีกด้วย

รับทราบเมื่อสองสัปดาห์ก่อนว่ารายละเอียดการเข้าสู่ระบบของลูกค้าบางรายถูกบุกรุก และแฮกเกอร์สามารถถอนเงินออกจากบัญชีลูกค้าได้ การเปิดเผยดังกล่าวส่งผลให้หุ้นในสปอร์ตบุ๊คร่วงลง 5%ในตลาด Nasdaq นักลงทุนเกรงว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะลดลง

DraftKings ปฏิเสธว่าระบบถูกละเมิด โดยเชื่อว่ารายละเอียดการเข้าสู่ระบบของลูกค้าถูกพบที่อื่นบนอินเทอร์เน็ต และมีการขโมยไปทั้งหมดไม่เกิน 300,000 ดอลลาร์

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน บริษัท กล่าวเสริม แม้ว่านักเดิมพันบางคนบอกกับESPNเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพวกเขายังไม่เห็นยอดคงเหลือของพวกเขากลับคืนมา

Sportsbooks Hypervigilant
DraftKings และ FanDuel กล่าวว่ากิจกรรมฉ้อโกงเริ่มเกิดขึ้นในหรือประมาณวันที่ 19 พฤศจิกายน แฮกเกอร์สามารถฝากเงินจากบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชีสปอร์ตบุ๊คโดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่ถูกขโมย

จากนั้นเงินก็ถูกถอนออกอย่างรวดเร็วไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล สันนิษฐานว่ามีการจัดตั้งขึ้นในนามของเหยื่ออย่างฉ้อฉล

FanDuel บอกกับESPNว่ายังคงตรวจพบกิจกรรมฉ้อโกงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว และได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

การแฮ็กได้ทำให้หนังสือกีฬากลายเป็นผู้ต้องระวังสิ่งใดก็ตามที่อาจเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัย สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดความล่าช้า บัญชีถูกล็อค และทำให้ลูกค้าหงุดหงิดมากขึ้น

ข่าวการโจมตีเกิดขึ้นท่ามกลางรายงานว่าสมาชิกของชุมชนโป๊กเกอร์ตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์โดยใช้อุบายที่คล้ายกัน

ผู้เล่นโป๊กเกอร์ฮิต
ผู้เล่นหลายสิบคนรายงานบนโซเชียลมีเดียว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเมื่อเดือนที่แล้ว โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ฉ้อฉลเปิดบัญชีกับ BetMGM ในนามของเหยื่อโดยใช้ข้อมูลประจำตัวปลอม ก่อนที่จะโอนเงินหลายพันจากบัญชีธนาคารโดยใช้บริการที่นำเสนอโดย Global Payments Gaming (GPG) ที่เรียกว่า “VIP Preferred”

VIP Preferred อนุญาตให้ผู้ใช้ฝากเงินที่เว็บไซต์เกมออนไลน์หลายแห่ง และแม้แต่คาสิโนบนบก โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยที่เข้มงวดตามปกติ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอายุที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในไซต์อื่นที่ใช้ GPG และพวกเขามีประวัติการทำธุรกรรมที่ดีก่อนหน้านี้

ดังนั้น นักต้มตุ๋นทุกคนที่จำเป็นในการเข้าถึงบัญชีธนาคารของผู้เล่นจึงเป็นข้อมูลประจำตัวเบื้องต้น เช่น ชื่อ ที่อยู่ และตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม

เมื่อเงินถูกโอนไปยัง BetMGM พวกเขาจะถูกถอนออกอย่างรวดเร็วไปยังบัญชี Venmo ที่ควบคุมโดยแฮกเกอร์

ยังไม่ชัดเจนว่านี่เป็นวิธีการที่แน่นอนที่ใช้ในการฉ้อโกงลูกค้า DraftKings และ FanDuel หรืออาชญากรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกันในทางใดทางหนึ่งหรือไม่บรีส์วัย 43 ปีใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพการงาน 20 ปีกับวิสุทธิชน บรีส์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหอเกียรติยศในอนาคต ขว้างไป 571 ทัชดาวน์และระยะมากกว่า 80,000 หลา ซึ่งทั้งคู่ครองอันดับสองตลอดกาลใน NFL ตามหลังทอม เบรดี้เพียงคนเดียว

ผู้รอดชีวิตจากสายฟ้าตอบสนอง
แฟน ๆ Brees หลายคนไม่กรุณาต่อกลไกการตลาดของ PointsBet กลุ่มสนับสนุนที่ไม่แสวงหากำไร Lightning Strike & Electric Shock Survivors International (LSESSI) ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นเช่นกัน

การติดป้ายกำกับโฆษณาว่า “น่าขยะแขยง” และ “ไม่เหมาะสม” LSESSI กล่าวว่า PointsBet ควรจะละอายใจ

โฆษณาสายฟ้าของ Drew Brees เมื่อเร็วๆ นี้เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมและน่าขยะแขยงในการส่งเสริมการพนัน”องค์กรกล่าวในแถลงการณ์“นี่เป็นการบาดเจ็บสาหัส และเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่เห็นการเยาะเย้ยอย่างต่อเนื่องของผู้รอดชีวิตจากอาการบาดเจ็บจากฟ้าผ่าและไฟฟ้า ในรูปแบบที่น่าขบขัน ซึ่งนำเสนอเพื่อผลกำไรและผลกำไรเชิงพาณิชย์”

LSESSI กล่าวว่าร่างของ PointsBet “ทำให้เราย้อนกลับไป 20 ปี” และตั้งคำถามว่า “มันเป็นตัวอย่างอะไรให้ลูกหลานของเราเรียนรู้”

PointsBet รับทราบผลตอบรับแล้ว บริษัททวีตเพื่อตอบกลับว่าจะเสนอ “Lighting Bet” ฟรีให้กับ LSESSI มูลค่า 10,000 ดอลลาร์ องค์กรไม่รับข้อเสนอ PointsBet

PointsBet กำลังใกล้จะกลายมาเป็นเหยื่อของสปอร์ตบุ๊ครายอื่นในสหรัฐอเมริกา เมื่อการพนันกีฬาขยายตัวไปทั่วประเทศ หนังสือกีฬาก็ทุ่มเงินอย่างหนักในการทำการตลาดเพื่อให้ได้ลูกค้า แต่ตลาดที่มีผู้คนหนาแน่นส่งผลให้ผู้ให้บริการบางรายปิดร้านไปแล้ว ซึ่งรวมถึง MaximBet และ Fubo Sportsbook

การใช้จ่ายด้านการตลาดจำนวนมากของ PointsBet ได้ลดผลกำไรลงอย่างมาก นักลงทุนหนีออกจากบริษัทในออสเตรเลียในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา โดยหุ้นของสปอร์ตบุ๊คลดลงจากประมาณ 11 ดอลลาร์ต่อหุ้น เหลือ 1.32 ดอลลาร์ในวันนี้

การสูญเสียหุ้นส่งผลกระทบต่อบรีส์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ PointsBet ของเขา รวมถึงการที่เขาได้รับส่วนแบ่งหุ้นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสปอร์ตบุ๊ค

ฝ่ายค้านสาธารณะ
ผู้รอดชีวิตจากฟ้าผ่าไม่ใช่คนเดียวที่พบว่าโปรโมชั่น PointsBet มีรสชาติไม่ดี ความคิดเห็นจากโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ขัดแย้งกับโครงเรื่องสายฟ้าฟาดเป็นหลัก

ลูกชายวัย 7 ขวบของฉันมีอาการตื่นตระหนกหลังจากดูวิดีโอนั้น และคิดว่าควอเตอร์แบ็กคนโปรดของเขาเสียชีวิตแล้ว”บุคคลหนึ่งในทวิตเตอร์กล่าว

“การประจบประแจงเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้ ลองหยุดใช้วิธีทางการตลาดไร้สาระแล้วมุ่งเน้นไปที่การกำหนดเส้นสายที่ดีพอที่จะดำเนินการได้โดยไม่มีขีดจำกัดจริงๆ เหรอ” ถามอีกคน

“นี่เป็นวิธีที่น่าขยะแขยงในการพยายามหาลูกค้าใหม่ ‘เฮ้ มาทำให้ทุกคนคิดว่า Drew ได้รับบาดเจ็บสาหัสกันเถอะ’ นั่นจะทำได้ ‘” แสดงความคิดเห็นอีกคนหนึ่ง “น่าขยะแขยง

สงครามการขัดสียังคงดำเนินต่อไปใน NFL เนื่องจากกองหลังที่ออกสตาร์ทหลายคนได้รับบาดเจ็บในช่วงสัปดาห์ที่ 13 ที่โชคร้าย

แจ็คสันเพิ่มชื่อของเขาลงในรายชื่อกองหลังที่ทรุดโทรมซึ่งรวมถึง Tua Tagovailoa (ข้อเท้า) จาก Miami Dolphins และJimmy Garoppolo (เท้าร้าว) จาก San Francisco 49ers ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บในเกมเดียวกัน

ในกรณีของ Tagovailoa เขาคาดว่าจะกลับมาดำเนินการได้ในสัปดาห์ที่ 14 แต่ Garoppolo จะออกจากฤดูกาลนี้

แจ็คสันจะเข้ารับการตรวจในวันจันทร์เพื่อพิจารณาว่าเขาจะพลาดเวลาเนื่องจากเข่าแพลงได้นานแค่ไหนในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา แจ็กสันต้องต่อสู้กับอาการเจ็บสะโพก อาการตึงเครียด และไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตามเขาไม่พลาดทุกเกม

The Ravens ขยับเขยื้อน Broncos และปรับปรุงเป็น 8-4 ในฤดูกาลนี้ ปัจจุบันพวกเขาครองอันดับหนึ่งใน AFC North นำหน้าซินซินเนติ เบงกอลส์ ซึ่งมีสถิติ 8-4 เช่นกัน หากฤดูกาลสิ้นสุดในวันนี้ Ravens จะล็อคอันดับ #3 ในรอบตัดเชือกของ AFC และ Bengals จะได้รับ AFC Wild Card ในตำแหน่งอันดับ #5

ลามาร์ แจ็คสัน ออก: “Days to Weeks”
แจ็คสันได้รับบาดเจ็บที่เข่าในการเล่นรอบสุดท้ายของควอเตอร์แรก โจนาธาน คูเปอร์ ผู้เล่นแนวรับของเดนเวอร์ บรองโกส์ ไล่แจ็คสันออกจากด้านหลัง และแรงโน้มถ่วงเข้าครอบงำเมื่อน้ำหนักของคูเปอร์ทำให้เข่าซ้ายของแจ็คสันล้มลงในสนามหญ้าที่สนามกีฬาเอ็มแอนด์ที แบงก์

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประเมินแจ็คสันข้างสนามใต้เต็นท์ทางการแพทย์สีน้ำเงินระหว่างช่วงพักโฆษณาระหว่างควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่สอง พวกเขาวินิจฉัยว่าเข่าแพลง และแจ็คสันก็มุ่งหน้าเข้าไปในห้องล็อกเกอร์

ในช่วงพักครึ่งเวลา Ravens ตัดแจ็คสันออกไปในช่วงที่เหลือของเกม

มันไม่ใช่อาการเข่าปิดฤดูกาล”หัวหน้าโค้ชจอห์น ฮาร์บอห์กล่าว“เราจะทำการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใด มันจะเป็นตัวเลข.. วันต่อสัปดาห์ มาดูกันว่าสัปดาห์นี้เขาจะกลับไปได้ไหม ถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะเป็นช่วงหลังจากนั้นไม่นาน”

แจ็คสันจ่ายบอลสำเร็จ 3 จาก 4 ในระยะ 11 หลา และเขารีบหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้ระยะเก้าหลาก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บที่เข่า บรองโกส์ไล่แจ็คสันสองครั้ง รวมถึงคนที่ทำให้เขาตกรอบในที่สุดโดยบรองโกส์ขึ้นนำ 3-0

ใน 12 เกมในฤดูกาลนี้ แจ็คสันจ่ายบอลสำเร็จ 62.3% ในระยะ 2,242 หลา เขาขว้าง 17 ทัชดาวน์และเซพชั่นเจ็ดครั้ง แจ็คสันมือถือนำทีมเรเวนส์ในการวิ่งในฤดูกาลนี้ด้วยความพยายาม 112 ครั้งในระยะ 754 หลาและสามทัชดาวน์

ไทเลอร์ ฮันท์ลีย์ คนต่อไป
Tyer Huntley ลงจากม้านั่งสำรองและนำ Ravens คว้าชัยชนะเหนือBroncos ที่ดิ้นรนดิ้นรน Broncos เข้าสู่สัปดาห์ที่ 13 ในฐานะทีมที่ทำคะแนนต่ำที่สุดใน NFL เฉลี่ย 14.3 แต้มต่อเกม

The Ravens ช่วยให้บรองโกส์มีเก้าแต้มจากสามประตูจากแบรนดอน แม็คมานัส เมื่อกาตามหลัง 9-3 ในควอเตอร์ที่สี่ ฮันท์ลีย์ร่วมกันทำผลงานชนะเกมในระยะ 91 หลา ฮันท์ลีย์ต่อยอดไดรฟ์ 16 นัดด้วยการวิ่งทัชดาวน์สองหลาเพื่อเสมอกันที่เกมที่ 9-9 จัสติน ทัคเกอร์ เชื่อมต่อกับแต้มพิเศษเพื่อให้เรเวนส์นำหน้าเป็นครั้งแรกในเกมโดยเหลือเวลาอีก 28 วินาที

เราต้องสงบสติอารมณ์ มุ่งความสนใจไปที่การเล่นที่ถูกเรียกในเวลานั้น และพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้”ฮันท์ลีย์กล่าว“ฉันแค่ดูนาฬิกาว่าเราเหลือเวลาอีกเท่าไรในเกม นั่นคือจุดสนใจของฉันในขณะนั้น”

ฮันท์ลีย์จ่ายบอลสำเร็จ 27 จาก 32 ครั้งในระยะ 187 หลาและไม่มีทัชดาวน์ เขาถูกไล่ออกเพียงครั้งเดียว ฮันต์ลีย์นำทีมกาในการวิ่งด้วยระยะ 41 หลาและหนึ่งทัชดาวน์จากความพยายามสิบครั้ง

“นั่นเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยม” Harbaugh กล่าวเสริม “ฟุตบอลเดือนธันวาคม คุณต้องหาวิธีที่จะชนะเกมนี้ และผมภูมิใจกับทีมของเรา ฉันภูมิใจในตัวผู้ชายทุกคน”

ฮันท์ลีย์ขึ้นนำ 1-3 ในฐานะตัวจริงกับเรเวนส์ในปี 2021 นั่นคือหลังจากที่แจ็คสันล้มลงด้วยอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและพลาดสี่เกมสุดท้ายของฤดูกาล

ฤดูกาลที่แล้ว ฮันท์ลีย์จ่ายบอลสำเร็จ 65% ในระยะ 1,081 หลาและสามทัชดาวน์ เขาโยนสี่หยิบและถูกไล่ออก 18 ครั้ง นอกจากนี้เขายังวิ่ง 47 ครั้งในระยะ 294 หลาและสองทัชดาวน์

Ravens, Bengals ในการแข่งขัน AFC North Race แบบใกล้ชิด
The Ravens เหลือเกมอีกห้าเกม แต่อีกสี่เกมเป็นเกมที่ต้องพบกับศัตรูของ AFC North AFC North มีชื่อเล่นว่า “Smashmouth Division” เนื่องจากมีการแข่งขันที่ดุเดือดและมีสภาพร่างกายสูงระหว่างคู่แข่งในดิวิชั่น

The Ravens เล่นเกมบนท้องถนนกับ Pittsburgh Steelers (สัปดาห์ที่ 14), Cleveland Browns (สัปดาห์ที่ 15) และ Cincinnati Bengals (สัปดาห์ที่ 18) พวกเขาเป็นเจ้าภาพเกมเหย้าแบบติดกันกับแอตแลนตา ฟอลคอนส์ (สัปดาห์ที่ 15) และสตีลเลอร์ส (สัปดาห์ที่ 16)

The Steelers เปิดเป็นทีมเต็ง -2 ในสัปดาห์ที่ 14 ภายใต้สมมติฐานที่ว่าแจ็คสันไม่ได้เล่นในวันอาทิตย์เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เข่า

The Ravens มีอัตราต่อรอง -140 ที่จะชนะ AFC North ตาม DraftKings เบงกอลส์มีโอกาส +130 ที่จะคว้าแชมป์ดิวิชั่นสองฤดูกาลติดต่อกัน

The Ravens มีอัตราต่อรอง +2,000 ที่จะชนะ Super Bowl LVII ในฐานะทีมที่สูงที่สุดแปดทีมในกระดานอนาคต NFL ของ DraftKings ในราคาต่อรองชิงแชมป์การประชุม Ravens มีอัตราต่อรอง +1,000 เพื่อคว้าแชมป์ AFC และผ่านเข้าสู่ Super Bowlญี่ปุ่นทำให้ทุกคนช็อคในฟุตบอลโลกครั้งนี้ ในรอบแบ่งกลุ่ม คว้าชัยชนะเหนือเยอรมนีและสเปนได้สองครั้ง แพ้คอสตาริกา แต่ก็มีแต้มที่ต้องผ่านอยู่แล้ว

โครเอเชียยังมาไกลถึงขนาดนี้โดยไม่ได้ให้แฟนบอลแสดงผลงานและสปอร์ตบุ๊คตามที่คาดหวังไว้ มีเพียงชัยชนะนัดเดียว ชนะแคนาดา 4-1 แต่เสมอ 2 นัด (โมร็อกโกและเบลเยียม) ผลงานนั้นดีพอสำหรับห้าแต้ม และผ่านเข้ารอบต่อไป

ญี่ปุ่นดูเหมือนจะทำให้โครเอเชียหงุดหงิด
ญี่ปุ่นไม่เพียงแค่เล่นในสนามเท่านั้น แต่ยังเล่นกับคู่ต่อสู้ด้วย ได้พัฒนากลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดาซึ่งมาได้ไกลขนาดนี้ และได้เรียนรู้วิธีจัดการกับการตอบโต้

เบื้องหลังลูก้า โมดริช รุ่นเฮฟวี่เวตของเรอัล มาดริด โครเอเชียไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามที่แฟนฟุตบอลส่วนใหญ่คาดหวังจะได้เห็น อย่างไรก็ตาม ทีมนี้มีพรสวรรค์ระดับแนวหน้าในวงการฟุตบอลยุโรป เช่นเดียวกับประสบการณ์ในการวิ่งลึกในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติ

สี่ประตูที่ญี่ปุ่นยิงได้ในกาตาร์นั้นทำได้ในครึ่งหลังและมักจะขึ้นอยู่กับการเอาชนะคะแนนที่เสียเปรียบเสมอ ทีมยังทำประตูในช่วงแรกไม่ได้

โครเอเชียยังยิงได้ 4 ประตู ซึ่งทั้งหมดเป็นเกมที่พบกับแคนาดา วันนี้ทีมจะต้องหากลยุทธ์ใหม่กับญี่ปุ่น

สองทีมนี้เคยพบกันมาแล้วสองครั้งในฟุตบอลโลก ในปี 1998 ในรอบแบ่งกลุ่ม โครเอเชีย ชนะ 1-0 ในเยอรมนีในฟุตบอลโลกปี 2549 พวกเขาเสมอกัน 0-0

สำหรับกลยุทธ์และความแข็งแกร่งทั้งหมด ญี่ปุ่นคาดว่าจะทำได้เพียงระยะสั้นๆ Tipico มอบ +105 ให้โครเอเชีย +300 ให้กับญี่ปุ่น โดยทีมเต็งพร้อมที่จะเล่นเกมนี้ นักเดิมพันไม่สามารถคาดหวังเรื่องสกอร์สูงได้ เนื่องจากญี่ปุ่นมีความผูกพันที่จะรอจนถึงครึ่งหลังเพื่อหาตาข่าย

บราซิลน่าจะประสบความสำเร็จในการเจอกับเกาหลีใต้
เกมที่ 2 ของวันนี้บราซิลพบกับ เกาหลีใต้ บราซิลจบอันดับหนึ่งของกลุ่มด้วยคะแนนหกแต้ม ซึ่งเป็นผลมาจากชนะสองครั้งและแพ้หนึ่งครั้ง ชัยชนะทั้งสองครั้งเป็นการพบกับเซอร์เบีย (2-0) และสวิตเซอร์แลนด์ (1-0) แต่พวกเขายังทำให้นักเตะทั้งสองทีมต้องบาดเจ็บอีกด้วย

เกาหลีใต้เข้าถึงรอบ 16 ทีมหลังจากรอบที่สามอันน่าตื่นเต้น แม้ว่าออกสตาร์ทเป็นอุรุกวัย 0-0 และแพ้กานา 2-3 แต่ชัยชนะเหนือโปรตุเกส (2-1) ก็เพียงพอที่จะมาถึงจุดนี้ได้

บราซิลและเกาหลีใต้เคยเล่นนัดกระชับมิตรมาก่อน จากเจ็ดเกมที่พวกเขาเล่น หกเกมเป็นชัยชนะของบราซิล ครั้งสุดท้ายคือเดือนมิถุนายน 2022 เมื่อบราซิลชนะ 5-1

เนย์มาร์จะลงเล่นให้บราซิลในวันจันทร์นี้ ซึ่งอาจสร้างความแตกต่างได้ เขาออกจากเกมรอบแบ่งกลุ่มเนื่องจากอาการบาดเจ็บ แต่ยังฟื้นตัวได้เพียงพอที่จะกลับมาฟิตอีกครั้ง บราซิลเป็นฝ่ายชนะที่ -350 และไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น เกาหลีใต้ยาวเกินไปที่ +1100 เช่นเดียวกับที่ผ่านมานี่อาจเป็นอีกเกมที่สกอร์สูงระหว่างสองคนนี้าโรปโปโลกระดูกเท้าซ้ายหักหลังจากถูกไล่ออกในควอเตอร์แรก เขาจะเข้ารับการผ่าตัดและพลาดช่วงที่เหลือของฤดูกาลปกติ

มันค่อนข้างจะพังทลาย” หัวหน้าโค้ชไคล์ชานาฮาน กล่าว “เรารู้ว่าจิมมี่ต้องผ่านอะไรมาบ้าง เขาทำงานหนักขนาดไหน”

บร็อค เพอร์ดี้ ตัวสำรองมือใหม่ลงจากม้านั่งสำรองและนำทีมโฟร์ตีไนเนอร์สคว้าชัยชนะเหนือดอลฟินส์ 33-18 อย่างน่าประทับใจ

49ers ขยายสตรีคการชนะเป็นห้าเกมและปรับปรุงเป็น 8-4 ในฤดูกาล พวกเขายังคงเป็นผู้นำหนึ่งเกมเหนือ Seattle Seahawks ใน NFC West โฟร์ตี้นายเนอร์สมีโอกาสชนะ NFC West ถึง -450 ขณะที่ทีม Seahawks มีโอกาสชนะในดิวิชั่น +350

หากฤดูกาลสิ้นสุดในวันนี้ 49ers จะล็อกอันดับ 3 ของรอบรองชนะเลิศใน NFC พวกเขามีสถิติที่ดีที่สุดเป็นอันดับสามในการประชุมตามหลังฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ (11-1) และมินนิโซตา ไวกิ้งส์ (10-2) 49ers มีอัตราต่อรอง +550 ที่จะคว้าแชมป์ NFC Championship ในฐานะทีมเต็งอันดับสามในบอร์ด NFL Futures ของ DraftKing ตามหลัง Eagles (+190) และ Dallas Cowboys (+300)

49ers มีอัตราต่อรอง +1,200 ที่จะชนะ Super Bowl LVII ในฐานะทีมที่สูงเป็นอันดับห้าบนกระดาน พวกเขามีอัตราต่อรอง +650 ในสัปดาห์ที่ 13 แต่

โดยทางเทคนิคแล้วพวกเขาอยู่ในลีกเดียวกัน แต่คุณจะได้รับภาพ

Brooklyn Nets แสดงให้เราเห็นสิ่งหนึ่งที่คืนวันอาทิตย์: พวกเขาไม่ได้อยู่ในลีกเดียวกันกับ Boston Celtics ซึ่งเป็นทีมที่กวาดพวกเขาออกจากรอบตัดเชือกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว โอเค โดยทางเทคนิคแล้วพวกเขาอยู่ในลีกเดียวกัน แต่คุณจะได้รับภาพ

ใช่ การแข่งขันใน NBA สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม และเมื่อเซลติกส์เข้ามาในบรูคลินเมื่อคืนนี้และเข้าควบคุมตั้งแต่เริ่มต้น — และไม่มีผู้เล่นแนวรับที่ดีที่สุดอย่างมาร์คัส สมาร์ท — พวกเขาส่งข้อความไปยัง Nets และคนอื่นๆ ในภาคตะวันออกว่าพวก

เขาเป็นคลาสของการประชุม จนกว่าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าจะถึงวันคริสต์มาสอย่างเร็วที่สุดเมื่อพวกเขาพบกับมิลวอกี บัคส์ เป็นครั้งแรก

หากคุณถือตั๋วของ Kevin Durant เพื่อชิง MVP เราไม่แนะนำให้คุณฉีกมันทิ้ง แต่ให้พิจารณาว่าเป็นผู้แพ้ที่คุณจะไม่ได้รับเงินในช่วงปลายเดือนมิถุนายน นั่นคือเวลาที่ทีมจาก Kings County จะเข้าสู่ช่วงพักร้อน หากสิ่งที่น่ารังเกียจนี้เป็นข้อบ่งชี้ใดๆ

การสูญเสียทำให้ Nets เหลือ 13-12 บอสตัน (19-5) ชนะ 15 จาก 17 เกมหลังสุด เซลติกส์อยู่ที่ 15 ต่อ 38 จากระยะสามแต้ม ซึ่งดูแรนท์กล่าวว่าคือความแตกต่าง

“เส้นสามจุด พวกเขาทำเงินได้มากกว่าเราหกคน” ดูแรนท์กล่าว “ถ้าคุณมองลงไปที่ (บ็อกซ์สกอร์) เราก็ค่อนข้างจะเสมอกันในทุกเรื่อง ทั้งรีบาวน์, แอสซิสต์, เทิร์นโอเวอร์เท่าเดิม, ฟาวล์ จากนั้นให้คุณดูที่เส้น 3 จุด พวกเขายิงได้มากกว่าเราหนึ่งนัดและอีกสามนัดหกครั้ง พวกเขาเป็นเกมรุกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ลีกใช่ไหม? 103 คะแนน เส้นสามแต้มฆ่าเรา”

สังเกตคำเสียดสีจาก KD

เราเข้าใจแล้วว่าเขาจะมาจากไหน แต่เซลติกส์ก็คิดวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ KD เอาชนะพวกเขาได้ ทุกครั้งที่สัมผัสบอลในควอเตอร์ที่ 4 จะเป็นดับเบิ้ลทีม Kyrie Irving ก้าวขึ้นมาหรือไม่? Seth Curry หรือเปล่า? โจ แฮร์ริสเหรอ? ไม่ ไม่ และไม่ มันเหมือนกับว่าพวกเขากำลังส่งโค้ช Brian Daboll ของ Giants (เล่นเสมอกัน) และ Mike White ควอเตอร์แบ็คของ Jets (จ่ายบอล 57 ครั้ง และไม่มีสักคนไปทำ TD)

ทีมในเขตมหานครนิวยอร์กเพียงทีมเดียวที่มีบางอย่างที่เหมาะกับพวกเขาคือทีมนิกส์ และนั่นเป็นชัยชนะอันว่างเปล่าที่พวกเขามีเหนือทีมแคฟส์ที่ลงเล่นโดยไม่มีจาเร็ตต์ อัลเลน มันเป็นชัยชนะในบ้านครั้งแรกของบ็อกเกอร์สนับตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. และเป็นการ

ปลอบใจเล็กๆ น้อยๆ สำหรับแฟนกีฬาในเขตเมืองใหญ่ที่ปล่อยให้เรื่องเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานของพวกเขา คำแนะนำ: ระวังตลาดหุ้นในอีก 2-3 วันข้างหน้า เพราะที่ Gotham จะมีฝน

ตก และคนประเภท Wall Street ก็มีอารมณ์แปรปรวน พวกเขาอยู่บนเครื่องบินเจ็ตส์ อยู่บนเดอะไจแอนต์ อยู่บนตาข่าย และเตรียมพร้อมสำหรับการจากไปของ Aaron Judge พวกเขามีงานที่ต้องรักษาไว้ และเมื่อดัชนี Dow เริ่มต้นสัปดาห์ที่ระดับ 34,000 ตำแหน่ง ลูกค้าของพวกเขาอาจต้องการหลบหนีก่อนที่จะร่วงเข้าสู่ช่วง 20 สูงอย่างที่เคยทำได้ในช่วงปลายเดือนกันยายน

อนาคต (และตลาดฟิวเจอร์ส) สำหรับอวน
บรู๊คลินอยู่ท่ามกลางเกมเหย้าเจ็ดเกมซึ่งยาวนานที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ หลังจากเรื่องราวดราม่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเออร์วิงก์และอดีตโค้ชสตีฟ แนชเมื่อต้นฤดูกาลนี้ นี่ควรจะถึงเวลาสำหรับพวกเขาที่จะรวบรวมชัยชนะหลายชุดเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกับเซลติกส์และบัคส์

ชัยชนะอย่างสบายๆ เหนือทีมเบลเซอร์ส, เมจิค, วิซาร์ด และแร็พเตอร์ส ดูเหมือนจะทำให้เน็ตส์มุ่งหน้าไปทางนั้น แต่ไม่มีคู่ต่อสู้คนใดที่จะทำลายพื้นผิวของลีกชั้นนำได้ เกมไม้วัดที่แท้จริงครั้งต่อไปสำหรับ Nets จะมาในช่วงสามเกมในช่วงปลายเดือนนี้ นั่นคือตอน

ที่พวกเขาเล่น Warriors ที่บ้านในวันที่ 21 ธันวาคม จากนั้น Bucks ที่บ้าน 23 ธันวาคม และ Cavs บนท้องถนนในวันที่ 26 ธันวาคม พวกเขาจะไม่ได้เจอกับ Celtics อีกจนกว่าจะเดินทางไปบอสตันในวันที่ 12 มกราคม และ ปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับที่สี่ในดิวิชั่นแอตแลนติกตามหลังเซเวนตีซิกเซอร์สและแร็พเตอร์ส์ด้วย

บรูคลินอยู่ที่ +2,000 ที่ Draft Kings เพื่อคว้าแชมป์มหาสมุทรแอตแลนติก แต่ยังเพียง +2,500 เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์อันดับ 1 ในภาคตะวันออกและ +1,200 เพื่อคว้าแชมป์ ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงได้รับความเคารพจากหนังสือ โดยเห็นได้จากอัตราต่อรองแชมป์ของ

ทีมที่ชนะอีก 13 ทีมในลีก แอตแลนตาและพอร์ตแลนด์อยู่ที่ +5,000; โกลเด้นสเตทคือ +700; LA Clippers คือ +800 และ Sacramento Kings คือ +10000 หากการพนันกีฬาถูกกฎหมายในแมสซาชูเซตส์แล้ว (กำลังจะเกิดขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังลากส้นเท้า) แผนภูมิที่เงินจะไปจะดูแตกต่างออกไป:

ซึ่งแสดงให้คุณเห็นว่าฤดูกาลปกติของ NBA กลายเป็นยุคของทัวร์นาเมนต์แบบเพลย์อินที่ไร้ความหมายเพียงใด นั่นทำให้มีทีมในลีกเพียง 10 ทีมจากทั้งหมด 30 ทีมที่ไม่อยู่ในตำแหน่งแชมป์เมื่อฤดูกาลปกติสิ้นสุดลง ระหว่างนั้นกับการที่ลีกเน้นไปที่การฝ่าฝืนการฝ่าฝืนและการเดินทาง มันไม่ใช่เกมเดียวกัน มันทำให้คุณอยากเดิมพันว่าใครในสำนักงานลีกจะกล้าบอกผู้บัญชาการอดัม ซิลเวอร์ว่าความสามารถในการแข่งขันได้ฉุดรั้งคุณไว้ และจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่าง (ทางออกที่ดีที่สุด: ไม่มีใครบอกเขา ซิลเวอร์ล้อมรอบด้วย “ใช่ผู้ชาย”)

จำตอนที่ NBA เป็น FAN-tastic ได้ไหม? ตอนนี้ไม่รู้สึกอย่างนั้น เว้นแต่คุณจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีไม่กี่คนที่เดิมพันเงินกับ Anthony Davis เพื่อเป็น MVP ที่ +25,000 เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ผลงาน 55 แต้มของเขาสำหรับ Lakers เมื่อคืนนี้ทำให้หนังสือกีฬาหลายเล่มล้มตลาด MVP Futures ของพวกเขา บ่ายวันนี้เขาอยู่บนกระดานเวลา 24.00 น. ที่ Fan Duel

อัตราต่อรอง MVP ของ Durant เพิ่มขึ้นเป็น +4200 แม้ว่าเขาจะเฉลี่ยคะแนนสูงสุดในอาชีพในด้านเปอร์เซ็นต์การยิงประตู (.554) เปอร์เซ็นต์การโยนโทษ (92.1) และเปอร์เซ็นต์การยิงจริง (.665) เออร์วิงก์เปิดปีที่ +10,000 แต่ตอนนี้อยู่นอกกระดาน (และเพิ่งถูก Nike ตัดทิ้ง ) และ Bet365.com (ใช้ได้เฉพาะกับชาวนิวยอร์กที่เดินทางไปยังรัฐใกล้เคียงเท่านั้น) ยังไม่ได้โพสต์อัตราต่อรอง MVP ใหม่ ณ บ่ายวันจันทร์ .

ที่ BetMGM ตั๋ว 4.1% และที่จับ 3.8% เข้ามาใน Nets เพื่อคว้าแชมป์ NBA โฆษก John Ewing กล่าว

ถ้าจะให้มองภาพรวมของการออกสตาร์ท หลังจากผ่านไป 25 เกม พวกเขาอยู่ที่ 13-12 ฤดูกาลที่แล้ว แชมป์เปี้ยนอย่าง Golden State Warriors อยู่ที่ 21-4 หลังจากผ่านไป 25 เกม แต่ผู้ชนะการประชุมภาคตะวันออกอย่างเซลติกส์อยู่ที่ 13-12 และจะอยู่ต่อที่ 23-24 ในวันที่ 21 มกราคม ก่อนที่จะปิดฤดูกาลปกติด้วยการชนะ 28 ครั้งใน 35 เกมสุดท้ายของพวกเขา

เมื่อคืนที่ผ่านมา เดอะ เน็ตส์ ไม่มีเบน ซิมมอนส์ เนื่องจากเขาได้พักเป็นเกมที่ 3 ติดต่อกันเนื่องจากอาการน่องตึง แต่ทีมเซลติกส์ไม่มีสมาร์ท ดังนั้นทีมหนึ่งจึงเป็นคนล้าง สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับอวนก็คือการที่พวกมันดูเหมือนเป็นแค่การเคลื่อนไหวเท่านั้น นั่นเป็นเรื่องยากที่จะดูในช่วงสุดสัปดาห์ที่มีการแข่งขันรอบน็อกเอาต์ฟุตบอลโลกที่มีการแข่งขันสูงเป็นพิเศษ พร้อมด้วยหนึ่งในเกม NFL ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่สนุกสนานที่เราได้เห็นมาระยะหนึ่งแล้ว

เมื่อถึงจุดหนึ่ง เน็ตน่าจะดีกว่านี้ แต่การอดทนต่อการต่อสู้ด้วยคำพูดไร้สาระนั้นช่างแสนสาหัส และค่อนข้างตรงไปตรงมา เรารอคอยวันที่จะมีสิ่งที่น่ารังเกียจมากกว่านี้ใน NBA

92 แต้มเป็นผลงานแนวรุกที่แย่ที่สุดสำหรับเน็ตส์ตลอดทั้งฤดูกาล และเป็นความพยายามในการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับทีมเซลติกส์ที่เอาชนะบรู๊คลินเป็นครั้งที่แปดติดต่อกัน สำหรับตอนนี้ บรู๊คลิน ดูเหมือนจะไม่ใช่การเดิมพันแชมป์ที่ดีนัก

แต่จำไว้ว่ายังเช้าอยู่ เซลติกส์อยู่ที่ 13-12 หลังจาก 25 เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่พวกเขาเล่นได้จนถึงปลายเดือนมิถุนายน ดังนั้นจงใช้ข้อมูลนั้นตามที่คุณต้องการ และเราทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าความชื่นชอบที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยจะช่วยได้มากสำหรับทีม Nets ทีมนี้ ซึ่งอย่างน้อยก็สามารถแสร้งทำเป็นว่าพวกเขาใส่ใจได้

รายละเอียดเพิ่มเติมไม่ได้รับการเปิดเผยโดยตำรวจ Billings, KTVQซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นรายงาน และตำรวจไม่ได้เปิดเผยคำอธิบายของผู้ต้องสงสัย

ก่อนการยิง การปล้น
ในเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเมื่อเดือนที่แล้วชายคนหนึ่งสารภาพว่ามีความผิดในข้อหาอาวุธที่เกี่ยวข้องกับการปล้นด้วยอาวุธเมื่อเดือนมีนาคมที่ Magic Diamond Casino ในเมืองบิลลิงส์เช่นกัน

ปืนที่ใช้ในการปล้นถูกขโมยไปและถูกพบในบริเวณโรงเรียนในเวลาต่อมา ผู้หญิงมอนทาน่าสองคนถูกจับกุมในข้อหาก่ออาชญากรรม

ผู้ต้องสงสัยรายที่ 3 คือ ดาร์วิน ดาลตัน ซูเธอร์แลนด์ วัย 29 ปี ซึ่งไม่ทราบที่อยู่ ยอมรับในศาลรัฐบาลกลางเมื่อเดือนพฤศจิกายน ว่าเป็นบุคคลต้องห้ามในครอบครองอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ นอกจากนี้เขายังยอมรับว่าได้มอบอาวุธปืน 2 กระบอกที่พวกเขาใช้ในการควบคุมตัวแก่ผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่กล่าว

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023 เมื่อผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา Susan P. Watters พิพากษาลงโทษ Sutherland เขาอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับ 250,000 ดอลลาร์ และการปล่อยตัวภายใต้การดูแลอีก 3 ปี ตามที่ Jesse Laslovich อัยการสหรัฐฯ ของมอนแทนาระบุ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2022 ผู้ต้องสงสัยในการโจรกรรม Taliah Jeneane Ramirez วัย 22 ปีจาก Billings และ Makyla Shayd Fetter วัย 28 ปีจาก Harlem ถูกกล่าวหาว่าปล้นสุราจากMagic Diamond Casinoใน Billings Heights พวกเขาคว้า Southern Comfort ห้าขวดจากชั้นวางคาสิโน

พนักงานคนหนึ่งขอบัตรประจำตัวของ Fetter ก่อนที่เธอจะดึงปืนพกออกมา และชี้ไปที่พนักงาน และพูดว่า “นี่คือ … บัตรประจำตัวของคุณ” ก่อนที่รามิเรซจะยิงกระสุนปืนขึ้นไปในอากาศ จากนั้นทั้งคู่ก็หลบหนีไปในรถบูอิค เพื่อกระตุ้นให้เกิดการไล่ล่าด้วยความเร็วสูง

ต่อมาผู้ต้องสงสัยได้ขับรถชนรั้วที่โรงเรียนประถมศึกษาปอนเดอโรซา ของบิลลิงส์ ซึ่งอยู่ห่างจากคาสิโนไปทางใต้ประมาณ 10.2 ไมล์

Fetter ถูกจับกุมไม่นานหลังจากการยึดครอง รามิเรซถูกจับกุมในเวลาต่อมา

ผู้ต้องสงสัยทิ้งปืน 2 กระบอกก่อนกระโดดลงจากรถ อาวุธปืนหนึ่งกระบอกถูกตำรวจพบหลังจากการปล้นในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนไม่นาน วันรุ่งขึ้น นักเรียนคนหนึ่งพบอาวุธปืนกระบอกที่สองในทรัพย์สินของโรงเรียนจึงแจ้งให้ครูทราบ อาวุธทั้งสองถูกโหลดแล้ว

ผู้หญิงกำลังรอการพิจารณาคดี
ตลอดช่วงซัมเมอร์ รามิเรซและเฟตเตอร์ต่างรับสารภาพในข้อหา 3 กระทงและกำลังรอการพิจารณาโทษ ข้อกล่าวหาต่างๆ ได้แก่ การปล้นทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อการค้า การครอบครองอาวุธปืนเพื่อส่งเสริมความรุนแรง และการครอบครองอาวุธปืนในเขตโรงเรียนจนกระทั่งเขาถูกจับกุมในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ชานเป็นหัวหน้ากลุ่มตักชุนซึ่งปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว ซึ่งเดิมเป็นผู้ดำเนินการรวมรายใหญ่อันดับสองในศูนย์กลางการพนัน

นอกจากนี้เขายังเป็นประธานและซีอีโอของ Macau Legend Development Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์รวมความบันเทิง Fisherman’s Wharf บนท่าเรือของมาเก๊า และดำเนินการคาสิโน 3 แห่งภายใต้ใบอนุญาต SJM Holdings

ใต้โต๊ะ
อัยการมาเก๊ากล่าวหาว่าชานมีการพนันที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน และการก่อตั้งองค์กรอาชญากรรม พวกเขาสงสัยว่าเขาเป็นหัวหน้าแก๊งสามกลุ่ม ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี

ความผิดที่ถูกกล่าวหาไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Macau Legend และบริษัทได้แต่งตั้ง CEO คนใหม่ Melinda Chan ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน และประธานใหม่สองคน Li Chu Kwan และ David Chow เพื่อแทนที่ Chan จำเลยยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในบริษัทด้วยสัดส่วนร้อยละ 33

อัยการอ้างว่ากลุ่มตักชุนของ Chan เสนอ “การเดิมพันใต้โต๊ะ” ที่ผิดกฎหมายแก่ลูกค้าที่มีฐานะร่ำรวย เหล่านี้เป็นการเดิมพันส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการคูณเงินเดิมพันในการเดิมพัน “อย่างเป็นทางการ” ที่คาสิโนของมาเก๊า การเดิมพันจะได้รับการตัดสินในภายหลัง ปลอดภาษี

ด้วยวิธีนี้ ชานและตั๊กชุนได้รับผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายในมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็โกงรัฐบาลมาเก๊าจากภาษีอย่างน้อย 62 ล้านดอลลาร์ ตามคำฟ้อง

ตักชุนยังถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเดิมพันแบบพร็อกซี สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามที่วางเดิมพันที่คาสิโนสดในนามของนักพนันที่อยู่ที่อื่น โดยทั่วไปการดำเนินการดังกล่าวจะถูกส่งต่อโดยบุคคลที่สามไปยังไคลเอนต์แบบเรียลไทม์ โดยมักจะผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การปฏิบัติดังกล่าวถูกห้ามในมาเก๊าตั้งแต่ปี 2559

ชานปากแข็ง
ชานเป็นจำเลยร่วมเพียงคนเดียวจากเก้าคนที่เชื่อมโยงกับตั๊กชุนซึ่งอยู่ในศาลเมื่อวันจันทร์ เขาพูดเพียงเล็กน้อย นอกเหนือจากการยืนยันรายละเอียดส่วนตัวบางอย่างเมื่อผู้พิพากษากล่าวถึงรายงานธุรกิจของมาเก๊าเขาปฏิเสธที่จะพูดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเมื่อได้รับโอกาสในการทำเช่นนั้น

อดีตพนักงานของกลุ่มคนจำนวนมากถูกเรียกให้เป็นพยานและดูเหมือนจะยืนยันการมีอยู่ของการดำเนินการเดิมพันแบบทวีคูณและพร็อกซี

การจับกุมของ Chan เกิดขึ้นสองเดือนหลังจากนั้นAlvin Chauจาก Suncity Group ซึ่งเป็นกลุ่มรวมเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในข้อหาเดียวกัน การพิจารณาคดีของเชาสิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และคาดว่าจะมีการพิพากษาคดีดังกล่าวในวันที่ 18 มกราคม

การจับกุม Chan และ Chau ส่งสัญญาณถึงความตายสำหรับอุตสาหกรรมขยะในมาเก๊า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสร้างรายได้ถึง 60% ของคาสิโนสำหรับศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขยะเหล่านี้ดึงดูดความโกรธเคืองของรัฐบาลกลางในกรุงปักกิ่ง ซึ่งกล่าวโทษพวก

เขาที่สนับสนุนการพนันข้ามพรมแดน การฟอกเงิน และหลบหนีจากทุนHard Rock International ยักษ์ใหญ่ด้านการเล่นเกมและการต้อนรับที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Seminole Tribe of Florida เป็นผู้นำกลุ่มคาสิโนบริสตอล พวกเขาร่วมมือกับพันธมิตร

ในท้องถิ่น United Company และ Par Ventures United และ Par Ventures ตามลำดับถูกควบคุมโดยนักธุรกิจชาวเวอร์จิเนีย Jim McGlothlin และ Clyde Stacey พวกเขาคือคนที่เป็นหัวหอกในการเปิดเสรีการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ของรัฐในปี 2020 ในบางเมืองในเครือจักรภพ

ฮาร์ดร็อคจะสนับสนุนเงินทุนจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ เงินจะสร้างรีสอร์ทใหม่จากพื้นดินของ Hard Rock Bristol ซึ่งจะตั้งอยู่ติดกับ Bristol Mall เดิม ในวันพุธ การก่อสร้างอาคารรีสอร์ทถาวรจะเริ่มขึ้น

หลังจากรอคอยมาหลายเดือน ในที่สุดเวลาก็มาถึงการบุกเบิกฮาร์ดร็อคโฮเต็ลแอนด์คาสิโนบริสตอลแบบถาวร”คำแถลงของบริษัทกล่าว

ในเดือนกรกฎาคมฮาร์ดร็อคเปิดพื้นที่เล่นเกมชั่วคราว ซึ่งเป็นคาสิโนอิฐและปูนที่ถูกกฎหมายแห่งแรกที่เปิดในเวอร์จิเนีย ภายในห้างสรรพสินค้าในสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นห้างสรรพสินค้า Belk พื้นที่เล่นเกมชั่วคราวตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันมีเครื่องสล็อต 870 เครื่อง โต๊ะเกม 22 เกม และหนังสือกีฬา Hard Rock

เปิดฤดูร้อนปี 2024
ฮาร์ดร็อคคาดว่าการก่อสร้างการพัฒนาบริสตอลจะใช้เวลาประมาณ 18 เดือน

หากเส้นเวลาดังกล่าวเป็นจริง รีสอร์ทมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์น่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ฮาร์ดร็อคยังคงแน่วแน่ในการเปิดฮาร์ดร็อคบริสตอลในช่วง “ฤดูร้อนปี 2567”

Hard Rock Hotel & Casino Bristol แบบถาวรจะมีห้องพัก 300 ห้อง โรงละครคอนเสิร์ตในร่ม 3,200 ที่นั่ง และอัฒจันทร์กลางแจ้งที่สามารถรองรับผู้ชมได้ 20,000 คน

Hard Rock Bristol จะมีร้านอาหาร 5 แห่งและบาร์ 4 แห่ง สปา และร้านค้าปลีกอีกหลายแห่ง สำหรับคาสิโน พื้นที่เล่นเกมขนาด 100,000 ตารางฟุตจะมีเครื่องสล็อตประมาณ 2,700 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 100 เกม และหนังสือกีฬา

ห้องพัก 300 ห้องที่วางแผนไว้สำหรับการเปิดตัวในฤดูร้อนปี 2567 ของ Hard Rock Hotel & Casino Bristol สามารถเพิ่มได้ด้วยอาคารโรงแรมแห่งที่สอง ควรเรียกร้องการรับประกันการขยายดังกล่าว

คาสิโนสี่แห่งในผลงาน
ผู้ร่างกฎหมายในรัฐเวอร์จิเนียและจากนั้นเป็นรัฐบาล Ralph Northam (D) ตกลงที่จะออกกฎหมายให้คาสิโนในห้าเมืองผ่านมาตรการการเล่นเกมของรัฐในปี 2020 ผู้ลงคะแนนในริชมอนด์ นอร์ฟอล์ก พอร์ตสมัธ แดนวิลล์ และบริสตอลต่างได้รับโอกาสจากคาสิโนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาคของตน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดยกเว้นริชมอนด์ลงนามในคาสิโนผ่านการลงประชามติการลงคะแนนเสียงในท้องถิ่น

Pamunkey Indian Tribe ในรัฐเวอร์จิเนียและ Jon Yarbrough มหาเศรษฐีผู้มีประสบการณ์ด้านการเล่นเกม กำลังสร้างคาสิโนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ใน Norfolk ที่เรียกว่า HeadWaters Resort & Casino ในพอร์ตสมัธที่อยู่ใกล้เคียง Rush Street Gaming ในชิคาโกกำลังเตรียมคาสิโนริเวอร์สในเดือนหน้า นั่นคือหลังจากใช้เงิน 340 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างคาสิโนแบบสแตนด์อโลนแห่งใหม่ที่อยู่ติดกับ Tidewater Community College

และในแดนวิลล์ Caesars Entertainment หวังว่าจะเปิด Caesars Virginia ในเดือนกรกฎาคม 2567 ด้วยราคา 650 ล้านดอลลาร์ งบประมาณที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการคาสิโนเวอร์จิเนียอีกสามแห่งส่วนใหญ่เป็นเพราะสภาพของไซต์ ซีซาร์จำเป็นต้องเริ่มดำเนินการรื้อถอนและงานขุดจำนวนมากเพื่อเตรียมพื้นที่สิ่งทอ Dan River Mills เดิมสำหรับรีสอร์ทที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งอำนวยความสะดวกริมทะเลสาบในข่าวประชาสัมพันธ์

Waldorf และ The Astoria เป็นโรงแรมสองแห่งที่แยกจากกันซึ่งเปิดในแมนฮัตตันในปี พ.ศ. 2436 ที่พักทั้งสองตั้งอยู่เคียงข้างกันและเป็นของญาติที่อาฆาตพยาบาท โรงแรมเหล่านี้ถูกรื้อถอนในปี 1929 เพื่อเปิดทางให้กับตึกเอ็มไพร์สเตต สมาชิกในครอบครัวได้แก้ไขความแตกต่างและเปิด Waldorf Astoria New York ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ Fifth Avenue ในปี 1931

บูติค ลักชัวรี
Waldorf Astoria Lake Tahoe จะเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับแขก เนื่องจากคุณภาพมากกว่าปริมาณดูเหมือนจะเป็นธีมหลักของแนวคิดรีสอร์ทที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ด้วยห้องพักเพียง 76 ห้อง Waldorf Astoria Lake Tahoe จะมีห้องพักน้อยกว่า Tahoe Biltmore ถึง 37 ห้อง

นอกจากโรงแรมบูติกและบ้านพักส่วนตัวแล้ว รีสอร์ทแห่งนี้ยังมาพร้อมกับร้านอาหารและบาร์อันโดดเด่น รวมถึงเลานจ์ Peacock Alley อันเป็นเอกลักษณ์ของ Waldorf Astoria ที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องโรงแรมเรือธงของแบรนด์ในนิวยอร์กซิตี้ แขกทั่วไปและแขกของโรงแรมจะสามารถเข้าถึงทางเดินเล่นที่มีร้านค้าปลีกและร้านอาหารได้

ในส่วนของสถาปัตยกรรม Hilton และ EKN กล่าวว่าการออกแบบจะมีความร่วมสมัย แต่จะสะท้อนถึงความสวยงามของทะเลสาบทาโฮ องค์ประกอบของไม้และหิน พร้อมหลังคาแหลมและระเบียง และระเบียงที่มองเห็นคริสตัลเบย์ มีให้เห็นในการเรนเดอร์ของรีสอร์ท

“ปัจจุบันนี้ แขกของเรากำลังมองหาประสบการณ์ที่น่าดึงดูดมากขึ้นกว่าเดิม ตั้งแต่การซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นไปจนถึงการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ ด้วย Waldorf Astoria Lake Tahoe แขกจะได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโรงแรมที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในจุดหมายปลายทาง” Matt Schuyler ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของ Hilton กล่าว

ส่วนประกอบชายหาดที่เป็นไปได้
การถือครองที่ดินของ EKN ในทะเลสาบทาโฮไม่ได้จำกัดอยู่เพียงทรัพย์สินของวอลดอร์ฟ แอสโทเรียในอนาคต บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นเจ้าของที่ดินริมทะเลสาบอีกประมาณ 2.25 เอเคอร์ทางฝั่งแคลิฟอร์เนีย

ในช่วงปลายปี 2021 เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจาก EKN ปิดการซื้อ Tahoe Biltmore บริษัทก็ตกลงที่จะซื้อ Beesley Cottagesและกระท่อม 10 หลังในราคาประมาณ 18 ล้านดอลลาร์ มีข่าวลือแพร่สะพัดว่า Nakhjavani กำลังใคร่ครวญที่จะสร้างบีชคลับสำหรับรีสอร์ทที่กำลังจะมาถึงบนบก โดยมีรถรับส่งรับส่งแขกจากที่ซึ่งปัจจุบันเป็น Waldorf ไปยังที่พักเดิมของ Beesley Cottages ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 5.3 ไมล์

แต่ทั้งฮิลตันและ EKN ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งอำนวยความสะดวกริมทะเลสาบในข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว Century ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า 51.9 ล้านดอลลาร์ เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับโครงการ บริษัทกำลังแก้ไขสัญญาเช่าหลักกับ VICI ข้อตกลงดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 4.2 ล้านดอลลาร์หลังจากการปรับปรุงเสร็จสิ้น และเมื่อการปรับปรุงเสร็จสิ้น เจ้าของบ้านจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทรัพย์สินใหม่

Century Casinos Caruthersville เป็นคาสิโนบนเรือลำสุดท้ายในรัฐมิสซูรีและเมื่อปีที่แล้วได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐมิสซูรีให้ขึ้นฝั่ง เป็นหนึ่งในสองสถานที่เล่นเกมในรัฐที่ดำเนินการโดย Century โดยอีกแห่งอยู่ใน Cape Girardeau

ด้วยการพัฒนาเหล่านี้ Century Casinos กำลังเปลี่ยน Century Casino Caruthersville จากคาสิโนบนเรือล่องแม่น้ำสุดท้ายที่เหลืออยู่บนแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ให้เป็นรีสอร์ทจุดหมายปลายทางเต็มรูปแบบพร้อมความสามารถในการดึงดูดลูกค้าจากที่ไกลออกไปสู่มิสซูรี เทนเนสซี และอาร์คันซอ ในขณะเดียวกันก็มอบสิ่งดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าที่มีอยู่ ประสบการณ์คาสิโน”ตามคำแถลงที่ออกโดยผู้ดำเนินการ

โรงแรมคาสิโนแห่งใหม่มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2567

ศตวรรษและ VICI มีประวัติ
การมีส่วนร่วมของ Century และ VICI ในคาสิโนทั้งสองแห่งของรัฐมิสซูรีย้อนกลับไปมากกว่าสามปีโดยบริษัทได้รับสิทธิ์ในการดำเนินงานและอสังหาริมทรัพย์ของสินทรัพย์เหล่านั้นในปี 2562

ทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาจากบริษัทที่รู้จักกันก่อนหน้านี้ในชื่อ Eldorado Resorts มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนของบริษัทนั้นที่จะขนย้ายสถานที่เล็กๆ บางแห่งซึ่งนำไปสู่การเข้าซื้อกิจการ Caesars Entertainment คุณสมบัติการเล่นเกมเหล่านั้น พร้อมด้วย Mountaineer Casino Racetrack and Resort ในเวสต์เวอร์จิเนีย รวมอยู่ในธุรกรรมเดียว

ราคาซื้อรวมอยู่ที่ 385 ล้านดอลลาร์ โดยที่ Century ทุ่มเงิน 107 ล้านดอลลาร์สำหรับสิทธิ์ในการดำเนินงาน คาสิโน Caruthersville “ประกอบด้วยคาสิโนริมท่าเรือที่มีพื้นที่คาสิโน 21,000 ตารางฟุต, เครื่องสล็อต 513 เครื่อง, เกมบนโต๊ะเก้าเกม, สถานที่รับประทานอาหารสองแห่ง, ศาลาขนาด 40,000 ตารางฟุต และสวน RV พื้นที่ 28” ตามศตวรรษ

เซ็นจูรี่ยังซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับ Caruthersville ต่อมาได้ทุ่มงบประมาณ 3.7 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงอาคารที่นั่นให้เป็น Farmstead ซึ่งเป็นโรงแรมสไตล์บ้านไร่ ปัจจุบันเป็นโรงแรมแห่งเดียวในเมืองจนกว่าโครงการดังกล่าวซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก VICI จะแล้วเสร็จ

แผนศตวรรษมิสซูรี
เมื่อการปรับปรุง Caruthersville ของ Century เสร็จสมบูรณ์ คาสิโนจะมีเครื่องสล็อต 650 เครื่อง พร้อมด้วยความเป็นไปได้ในการเพิ่มอุปกรณ์เกมอีก 140 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีเกมบนโต๊ะ บาร์ ร้านอาหารสำเร็จรูป และโรงแรมใหม่นี้จะมีห้องพัก 38 ห้อง

เมื่อปีที่แล้วมีข่าวว่าบริษัทกำลังพิจารณาการเพิ่มโรงแรมให้กับคาสิโน Cape Girardeau การเพิ่มที่พักที่นั่นอาจทำให้สถานที่เล่นเกมระดับภูมิภาคเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในตัวได้ดีขึ้น เมืองนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Southeast Missouri State และอยู่ห่างจาก St. Louis เพียง 100 ไมล์ และจาก Memphis 150 ไมล์

ในสหรัฐอเมริกา Century ยังดำเนินการคาสิโนในรัฐบ้านเกิดของโคโลราโดและเวสต์เวอร์จิเนีย และอยู่ในขั้นตอนของการซื้อคาสิโนรีสอร์ทในสปาร์กส์ เนวาดาและอีกแห่งหนึ่งในรัฐแมรี่แลนด์ในบันทึกถึงลูกค้าในวันนี้ Barry Jonas นักวิเคราะห์ของ Truist ได้อัปเกรดหุ้นของผู้ประกอบการ Bellagio เป็น “ซื้อ” จาก “ถือ” ในขณะเดียวกันก็เพิ่มราคาเป้าหมายของเขาในหุ้นเป็น $50 จาก $40 การคาดการณ์ใหม่ดังกล่าวบ่งชี้ถึงศักยภาพของหุ้น MGM ที่จะมีอัพไซด์ที่ 32.2% จากการปิดตลาดวันนี้

แม้ว่าในอดีตเราจะระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงมหภาคกรณีหมีต่อ Strip และตลาดปลายทาง แต่เราคาดว่า MGM จะเห็นประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในปี 2566 ในปฏิทินกิจกรรมที่แข็งแกร่งของ The Strip และการกลับมาเดินทางเพื่อธุรกิจในช่วงกลางสัปดาห์”โจนัสเขียน

มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 ต่อผู้ให้บริการ Las Vegas Strip ซึ่ง MGM เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด แต่ Truist มองว่าผู้ประกอบการ Mandalay Bay อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะทนต่ออุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาคเหล่านั้น

ปฏิทินกิจกรรมสามารถขับเคลื่อนหุ้น MGM ในปี 2566
แม้ว่าลาสเวกัสจะเป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่ดีที่สุดในโลกและเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเป็นประจำ แต่ปฏิทินกิจกรรมปี 2023 ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในฐานะตัวเร่งสำหรับหุ้น MGM

Consumer Electronics Show (CES) กลับมาอีกครั้งที่ Sin City ในเดือนมกราคม ซึ่งคาดว่าจะเป็นเวอร์ชันที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดของการประชุมดังกล่าวนับตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา นั่นอาจเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการฟื้นตัวของการประชุมและธุรกิจการประชุมในลาสเวกัสที่สำคัญ

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา CFO Jonathan Halkyard กล่าวใน การประชุมทางการเงิน Leveraged Finance ประจำปี ครั้งที่ 30 ของ Deutsche Bank ว่าผู้ดำเนินการกำลังมองเห็น”การกลับคืนสู่ภาวะปกติ”สำหรับการจองการประชุมและการประชุม เขาเสริมว่าสถานที่ Strip ของบริษัทมีแนวโน้มการจองที่มั่นคงจนถึงครึ่งแรกของปี 2023

“เราทราบว่ากิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมอย่างดี (CES) ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสในปีที่แล้ว ทำให้การตั้งค่าคอมพ์ค่อนข้างง่ายในไตรมาส 1/2023 โดยทั่วไปแล้ว การกลับมาของแบบแผนจะนำลูกค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น ในขณะที่กิจกรรมความบันเทิงที่มีชื่อเสียงสูงนำลูกค้าที่มีงบประมาณสูงขึ้นสำหรับการเล่นเกม อาหารและเครื่องดื่ม และเกมอื่นๆ ที่ไม่ใช่เกม”โจนาสกล่าวเสริม

กิจกรรมชื่อดังอื่นๆ ที่จะจัดขึ้นที่ลาสเวกัสในปีหน้า ได้แก่ Electric Daisy Carnival ในไตรมาสที่สอง และ Formula 1 Las Vegas Grand Prix ในเดือนพฤศจิกายนปีหน้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นรวมกันอาจเข้าใกล้ 600,000 คน

การอุทธรณ์หุ้น MGM
สำหรับ MGM และคู่แข่งการประชุมมีความสำคัญ เนื่องจากการรวมตัวเหล่านั้นช่วยเพิ่มอัตราการเข้าพักในช่วงกลางสัปดาห์ในลาสเวกัส

“ในขณะที่สภาพแวดล้อมมหภาคแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนบางประการเกี่ยวกับแนวโน้มการเล่นเกมในปี 2566 (มากเท่ากับในปี 2565) เราคิดว่าจำนวนและคุณภาพของกิจกรรมที่วางแผนไว้สำหรับเวกัสน่าจะผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพที่เหนือกว่า” ตามนักวิเคราะห์ของ Truist

นอกจากนี้ ในขณะที่หุ้นตามดุลยพินิจของผู้บริโภคบางส่วนยังคงมีมูลค่ามหาศาล แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะลดลงในปีนี้ แต่โจนาสกลับเรียกการประเมินมูลค่าของ MGM ว่า “ไม่ต้องการมาก” ในระดับปัจจุบันแต่นักวิจารณ์บางคนในชนเผ่าตั้งคำถามว่าเงินถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ และอ้างว่าสมาชิกที่ได้รับวัคซีนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนมากไม่ได้เข้ามาและไม่ได้รับอะไรเลยจากกองทุน

พวกเขายังวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการไม่เปิดเผยตัวตนที่มืดมนเกี่ยวกับผู้ที่อ้างสิทธิ์ในรางวัลในที่สุด เว็บไซต์ข่าวเฝ้าระวังFlorida Bulldogรายงาน

ช็อตแห่งชีวิต
ในฐานะประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย ชนเผ่านี้มีสิทธิ์ที่จะถือลอตเตอรีดังกล่าวได้ดี ดังที่หลายรัฐเลือกที่จะทำในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ แม้ว่าประสิทธิภาพในการเป็นแรงจูงใจจะเปิดให้ถกเถียงกันก็ตาม

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อนุญาตให้รัฐบาลชนเผ่าใช้กองทุนบรรเทาทุกข์จากโควิดเพื่อเป็นแรงจูงใจทางการเงินในการฉีดวัคซีน แต่นั่นมีเงื่อนไขว่า “ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่สมเหตุสมผลกับผลประโยชน์ด้านสาธารณสุขที่คาดหวัง”

ชาวเซมิโนลบางคนแย้งว่าไม่ใช่ เรื่องนี้ได้จุดประกายความขัดแย้งในหมู่ชนเผ่า ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเกมชาวอเมริกันพื้นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐฯ และเป็นเจ้าของแบรนด์คาสิโนฮาร์ดร็อค

ลอตเตอรีที่มีการโต้เถียงเป็นหนึ่งในหลายประเด็นที่กล่าวถึงในคำร้องเรียกคืนซึ่งมีจุดมุ่งหมายและล้มเหลวในการโค่นล้มประธานสภาเผ่า Marcellus Osceola เมื่อเดือนที่แล้ว

คำร้องดังกล่าวลงนามโดยสมาชิก 285 คน ซึ่งสูงกว่าโควตาที่จำเป็น 20% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่สนับสนุนออสซีโอลาในการเลือกตั้งครั้งใหม่ของเขาในปี 2019 ประพันธ์โดยสมาชิกชนเผ่า ลอร่า บิลลี่ ซึ่งเรียกการใช้เงินทุนว่า “ไม่เหมาะสม”

การเรียกร้องเพลิงไหม้
นอกจากนี้เธอยังก่อความไม่สงบ และตามคำบอกเล่าของ Osceola เป็นเท็จ โดยอ้างว่า “สมาชิกชนเผ่ายังรู้ว่าลูกชายนอกกฎหมายของประธานซึ่งเป็นผู้เยาว์ เป็นผู้ชนะ [รางวัลที่หนึ่ง] ล้านดอลลาร์”

ในการประชุมสภาชนเผ่าเมื่อเดือนที่แล้ว ออสซีโอลาปฏิเสธความไม่เหมาะสมใดๆ และย้ำว่าการตัดสินใจจับลอตเตอรีนั้นดำเนินการโดยสภาชนเผ่าทั้งหมด ไม่ใช่แค่ตัวเขาเองเท่านั้น นั่นคือข้อความที่บูลด็อก เห็น

จากข้อกล่าวหาหลังนี้ เขากล่าวว่า: “[…การกล่าวอ้างอันเป็นเท็จว่าผู้ชนะรางวัลล้านดอลลาร์เป็นลูกนอกสมรสของฉัน นั่นส่งผลสะท้อนกลับ ข้อกล่าวหาเหล่านั้น เพราะคุณรู้อีกแล้ว การหมิ่นประมาทอุปนิสัย การใส่ร้าย” ผู้คนถูกฟ้องร้องน้อยกว่ามาก”

ทั้งหมดในหลอดเลือดดำ?
งานวิจัยที่ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่กลุ่มเซมิโนลส์จับฉลาก ชี้ให้เห็นว่า ลอตเตอรี่วัคซีนไม่ได้ผลจริงๆ

เมื่อพิจารณาจาก 19 รัฐที่ใช้กลยุทธ์นี้ นักวิจัยได้คำนวณจำนวนการฉีดวัคซีนต่อคน 1,000 คน ทั้งก่อนและหลังการออกลอตเตอรี่

จากนั้นจึงเปรียบเทียบตัวเลขกับรัฐที่ไม่มีลอตเตอรีวัคซีน เมื่อปรับปัจจัยหลายประการ เช่น ความมั่งคั่งของภูมิภาค ประชากร จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 และความโน้มเอียงทางการเมือง พวกเขาพบว่า “ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ” ความแตกต่างในการรับวัคซีนระหว่างรัฐที่มีและไม่มีลอตเตอรีวัคซีน

นักวิจัยคาดการณ์ว่าการขาดการรับประกันผลลัพธ์ในการออกรางวัลลอตเตอรี่อาจไม่สามารถจูงใจผู้คนได้ และการจ่ายเงินโดยตรงที่แนะนำจะมีประสิทธิภาพมากกว่า พวกเขายังสงสัยด้วยว่าเงินทุนอาจจะนำไปใช้ในโครงการที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและต่อต้านข้อมูลที่ผิดได้หรือไม่

การไม่เปิดเผยตัวตนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเหตุผลด้านสุขภาพ
นี่เป็นเส้นทางที่รัฐบาลชนเผ่าอื่นๆ จำนวนมากเลือกกระจายการจ่ายเงินให้น้อยลง โดยให้รางวัลสมาชิกทุกคนที่ได้รับการฉีดวัคซีน ไม่ใช่แค่ผู้โชคดีเพียงไม่กี่คน เป็นกลยุทธ์ที่บิลลี่สนับสนุน

“วิธีที่ฉันเห็นคือกองทุนโควิดมีไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชน … ในกรณีนี้พวกเขาใช้เงินเพื่อซื้อลอตเตอรีและผู้คนจำนวนมากไม่ได้รับประโยชน์จากลอตเตอรีนั้นมากกว่า 80%” เธอบอกกับ บูลด็อก

ในแถลงการณ์ สภาชนเผ่าเซมิโนลกล่าวว่า “มีหลักฐานว่าชนพื้นเมืองอเมริกันจำนวนมากลังเลที่จะรับวัคซีน และกลุ่มเซมิโนลทุกวัยที่ไม่ได้รับวัคซีนกำลังป่วยและเสียชีวิต

ผู้ชนะจะถูกเลือกโดยการสุ่มผ่านชื่อที่เลือกด้วยคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์จะยุติธรรม เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ชาวเผ่าหนึ่งคนจากแผนกสุขภาพ ไอที และตำรวจของชนเผ่าเป็นเพียงบุคคลเดียวที่เข้าร่วมการจับฉลาก

“ชื่อที่เลือกไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเนื่องจากข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวสำหรับบันทึกสุขภาพทั้งหมด […] เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่ามีคนช่วยชีวิตไว้ได้กี่คน ข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับความไม่เหมาะสมในด้านใด ๆ ของโปรแกรมนั้นไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอน”ดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานด้านความบันเทิง Roc Nation ของ Jay-Z ร่วมมือกับ Caesars และ SL Green เพื่อนำสถานที่เล่นเกมมาสู่ 1515 Broadway ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ยืนยันความร่วมมือกับ Roc Nation ในงานวันนักลงทุนประจำปีเมื่อวันจันทร์

เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ Roc Nation และ JAY-Z เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อนำ Caesars Palace มาสู่ไทม์สแควร์ พวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มความบันเทิงที่บุกเบิกมากที่สุดในโลก โดยมีนิวยอร์กฝังอยู่ใน DNA ของพวกเขา” Tom Reeg ซีอีโอของ Caesars Entertainment กล่าวในแถลงการณ์

การประชุมนักลงทุนของ SL Green นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความพยายามของคาสิโนไทม์สแควร์ที่มีการถกเถียงกันในขณะนี้ถูกเปิดเผยในเดือนตุลาคมว่าผู้พัฒนาได้แบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ การมีส่วนร่วมของเจย์-ซีมีส่วนช่วยในความพยายามได้อย่างไรนั้นยังคงต้องติดตามดูกันต่อไป แต่เขาคือตัวแทนของวงการบันเทิงในนิวยอร์กและดูแลอาณาจักรธุรกิจที่กว้างขวาง

นอกเหนือจากการเป็นศิลปินระดับมัลติแพลตตินัมและอดีตเจ้าของหุ้นเล็กๆ ใน Brooklyn Nets แล้ว Jay-Z ยังก่อตั้ง Roc Nation ในปี 2008 บริษัทเริ่มต้นด้วย Rihanna ในฐานะลูกค้าด้านความบันเทิง ห้าปีต่อมาได้ย้ายไปเป็นเอเจนซี่ด้านกีฬา และลูกค้าของบริษัท ได้แก่ LaMelo Ball, Robinson Cano, Skylar Diggins-Smith, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Saquon Barkley, Dez Bryant, Leonard Fournette, Danny Green, Rudy Gay, Todd Gurley , ไจร์ อเล็กซานเดอร์ และรอนนี่ สแตนลีย์ และอื่นๆ อีกมากมาย

Jay-Z หรือไม่ คาสิโนไทม์สแควร์มีฝ่ายค้าน
ในขณะที่ Jay-Z ซึ่งเกิดที่ Shawn Carter เป็นที่รักในนิวยอร์ก สิ่งหนึ่งที่เขาอาจไม่สามารถทำได้คือการระงับการต่อต้านแผนคาสิโนของ Times Square ซึ่งมีอยู่มากมาย

ก่อนที่เขาจะมีส่วนร่วมในโครงการนี้ Broadway League ซึ่งเป็นสมาคมการค้าแห่งชาติสำหรับอุตสาหกรรมบรอดเวย์กล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มย้ำถึงมุมมองดังกล่าวโดยสังเกตว่าคาสิโนทำให้ผู้คนอยู่ในการเดิมพัน ซึ่งหมายความว่าจะได้รับประโยชน์อย่างจำกัดสำหรับธุรกิจในท้องถิ่นอื่นๆ

เมื่อเดือนที่แล้วShubert Organisationซึ่งเป็นเจ้าของโรงละครรายใหญ่ที่สุดในพื้นที่ก็กล่าวว่าเป็นการต่อต้านคาสิโนไทม์สแควร์ กลุ่มกล่าวว่ามันไม่ได้ต่อต้านสถานที่เล่นเกมในแมนฮัตตัน

มีแผนคาสิโนแมนฮัตตันอื่นๆ รวมถึง Wynn Resorts ที่ร่วมมือกับ Cos ที่เกี่ยวข้องและผู้พัฒนามหาเศรษฐี Stefan Soloviev ในโครงการที่จะนำสถานที่เล่นเกมไปยังพื้นที่ใกล้กับคอมเพล็กซ์ของสหประชาชาติ

SL Green ดูสิทธิประโยชน์ในแผนคาสิโนไทม์สแควร์
คาดการณ์ได้ว่า SL Green มองเห็นสิ่งต่างๆ แตกต่างออกไป นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเมินว่าสถานที่เล่นเกมในไทม์สแควร์จะช่วยเพิ่มการเข้าชมพื้นที่ที่ถูกค้ามนุษย์อย่างหนักอยู่แล้วมากกว่า 7 ล้านคนต่อปี ในขณะเดียวกันก็สร้างการเข้าพักค้างคืนใหม่มากกว่า 600,000 ครั้งในโรงแรมในพื้นที่

Caesars Palace Times Square ไม่เพียงแต่จะมอบรายได้จากภาษีนับพันล้านให้กับนิวยอร์กซิตี้และรัฐเท่านั้น แต่ยังจะเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนิวยอร์กผ่านการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจในพื้นที่โดยใช้โปรแกรมสะสมคะแนนชั้นนำของอุตสาหกรรม Caesars Rewards ซึ่งมีมากกว่า 65 ล้านรายการ

สมาชิก” ตามที่กองทรัสต์ระบุ “สมาชิก Caesars Rewards จะสามารถใช้เครดิตในการแสดงบรอดเวย์ โรงแรมในท้องถิ่น ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก คลับแสดงตลก สถานบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมาย ผลักดันนักท่องเที่ยวและชาวนิวยอร์กให้เข้ามาทำธุรกิจ และสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายพันตำแหน่งในและ รอบไทม์สแควร์”

Caesars Rewards คือ โปรแกรมสะสมคะแนนการเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมSL Green ยังคาดการณ์ว่าคาสิโนไทม์สแควร์จะขับเคลื่อนอาหารเพิ่มเติมที่ซื้อจากร้านอาหารท้องถิ่นมากกว่า 7 ล้านมื้อในขณะที่เพิ่มยอดขายตั๋วบรอดเวย์มากกว่า 65 ล้านดอลลาร์ต่อปี

รับคำสั่งจากผู้พิพากษาศาลให้จ่ายเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์

นักพนันชาวดัตช์กลุ่มหนึ่งซึ่งขณะนี้มีจำนวนมากกว่า 100 คนต้องการให้คาสิโนออนไลน์คืนเงินให้พวกเขาตามเงินที่พวกเขาใช้ไปบนแพลตฟอร์ม ทนายความของพวกเขา Benzi Loonstein ยืนยันว่าคาสิโนไม่ควรอนุญาตให้พวกเขาเล่น และเขาพร้อมที่จะต่อสู้ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นVolkskrant

คดีนี้คล้ายคลึงกับการฟ้องร้องหลายคดีที่ยังคงดำเนินต่อไปในศาลเยอรมันและออสเตรียPokerStars , Betano และคนอื่นๆ ได้รับคำสั่งจากผู้พิพากษาศาลให้จ่ายเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์

ผู้ประกอบการเกมละเมิดกฎหมาย
Loonstein แย้งว่าคาสิโนออนไลน์กำลังกระตุ้นให้ผู้เล่นเสพติด เขาชี้ให้เห็นว่านักพนันจำนวนมากอายุน้อยกว่าและมีความเสี่ยงมากกว่าผู้เล่นแบบดั้งเดิม และกล่าวว่าผู้ให้บริการเสนอเกมออนไลน์โดยรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถือใบอนุญาต

เนเธอร์แลนด์เปิดตัวการพนันออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมปีที่แล้วเท่านั้น ดังนั้นกิจกรรมใดๆ ก่อนหน้านั้นตามที่ Loonstein กล่าว ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

คาสิโนออนไลน์ยังละเมิดนโยบายการเล่นเกมที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ได้เขียนไว้ตาม Loonstein เขาให้เหตุผลว่าผู้ประกอบการต้องปกป้องผู้บริโภค แม้ว่าจะไม่มีขั้นตอนและนโยบายทางกฎหมายที่กำหนดไว้ก็ตาม

ขณะนี้คาสิโนออนไลน์ถูกกฎหมาย พวกเขาจะต้องเข้าไปแทรกแซงปัญหาการพนันเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ตลาดเกมที่เติบโตเต็มที่แทบทุกแห่งได้กำหนดให้การพนันอย่างมีความรับผิดชอบเป็นรากฐานสำคัญของกิจกรรมของพวกเขา

แม้ว่าลูกค้าของ Loonstein จะกลัวที่จะเปิดเผยตัวตนของพวกเขาต่อสาธารณะ แต่เขาบอกว่าพวกเขารู้สึกโล่งใจที่คาสิโนสี่แห่งแรกได้รับหมายเรียกแล้ว Loonstein พยายามให้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ปรากฏชื่อยอมรับการตั้งถิ่นฐานแบบออฟไลน์ แต่ส่วนใหญ่ปฏิเสธความพยายามนั้น

Loonstein กล่าวว่าการประชาพิจารณ์ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับลูกค้าของเขา บางคนอ้างว่าพวกเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างตามความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน และเชื่อว่าการชดเชยเป็นไปตามปกติ

ญาติปรบมือกลับ
ในการตอบสนองต่อคดีดังกล่าว Kindred Group ซึ่งดำเนินการ Unibet ท่ามกลางแพลตฟอร์มอื่น ๆ ให้เหตุผลว่าการพยายามดำเนินคดีนั้นไร้ประโยชน์ ผู้ให้บริการเกมระดับโลกรายนี้กล่าวว่านักกฎหมายด้านเกมกำลังมองหาคะแนนที่รวดเร็วเท่านั้น ตัวอย่างเช่น พวกเขาอ้างถึงกรณีในปี 2559 ซึ่งศาลดัตช์ปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยของนักพนัน

ในกรณีนั้น นักพนันต้องการเงิน 185,000 ยูโร (194,065 เหรียญสหรัฐ) สำหรับการขาดทุนในUnibetผู้ตัดสินตัดสินว่า เนื่องจากเนเธอร์แลนด์ไม่ได้เริ่มออกใบอนุญาตและไม่ติดตามผู้ฝ่าฝืน การเล่นเกมออนไลน์จึงเป็นที่ยอมรับและไม่มีการละเมิดกฎเกณฑ์

ลูนสไตน์ไม่เห็นด้วย เขาชี้ให้เห็นว่าสภาแห่งรัฐของประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของรัฐบาลได้ปกครองในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาในอีกกรณีหนึ่งที่ยืนยันว่าการนำเสนอเกมออนไลน์ก่อนที่จะถูกกฎหมายนั้นแท้จริงแล้วผิดกฎหมาย

นั่นทำให้ทนายความมีเชื้อเพลิงในการสนับสนุนคดีใหม่ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่มันจะย้อนกลับมา ศาลสามารถติดตามนักพนันได้เนื่องจากพวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับในเยอรมนีและออสเตรีย สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้น

สเปนและโมร็อกโกจะหาตั๋วเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลกที่กาตาร์ที่เอดูเคชั่น ซิตี้ สเตเดียม ผู้ชนะจะต้องเผชิญหน้ากับผู้ชนะในซีรีส์นี้ระหว่างโปรตุเกสและสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้วันนี้เป็นก้าวสำคัญของซีรีส์นี้

ลา โรฆา หรือที่เรียกกันว่าสเปน มาเป็นทีมเต็งแม้จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศของกลุ่ม โดยแพ้ญี่ปุ่นและเอาชนะคอสตาริกาและเยอรมนี ในส่วนของโมร็อกโกมีทักษะทั้งหมดที่จำเป็นในการทำให้สเปนปั่นป่วน

โมร็อกโกออนอะโรล
นักแสดงนำจากโมร็อกโกคือโซเฟียน อัมราบัต ซึ่งจู่ๆ ก็กลายเป็นเป้าหมายระดับนานาชาติ ปัจจุบันเขาเล่นให้กับฟิออเรนติน่าของอิตาลี แต่ลิเวอร์พูลชอบสิ่งที่เขาทำมากจนเต็มใจที่จะเพิ่มเงินเดือนของเขาเกือบสองเท่าเป็น 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐต่อฤดูกาลในสัญญา 10 ปีเพื่อดึงเขามา

โมร็อกโกต้องขอบคุณอัมราบัตที่โค่นล้มกลุ่มด้วยการเอาชนะแคนาดา เบลเยียม และโครเอเชีย เพิ่มเจ็ดแต้มจากการชนะสองนัดต่อสองนัดแรก และเสมอกับโครเอเชีย อัมราบัตวัย 26 ปีจ่ายบอลและสกัดบอลได้ตรงจุด สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับทีม

นี่จะเป็นนัดที่สองระหว่างสเปนและโมร็อกโกในฟุตบอลโลก ครั้งแรกเกิดขึ้นในรอบแบ่งกลุ่มของรัสเซีย 2018 ซึ่งจบลงด้วยการเสมอกัน 2 ประตู ในเกมนั้น โมร็อคโคขึ้นนำ 2 ครั้ง ก่อนที่สเปนจะตีเสมอ

ลา โรฆาไม่เคยแพ้เลยในสามนัดล่าสุดที่พบกับโมร็อกโก โดยชนะ 2 นัดและเสมอ 1 นัด อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของโมร็อกโกไม่สามารถเน้นย้ำได้เพียงพอ

มันเป็นกลุ่มที่ยากลำบากมาก ในขณะที่สเปนแพ้ญี่ปุ่นและวิ่งสบายๆ กับคอสตาริกา นี่อาจเป็นแมตช์ที่ยากที่สุดสำหรับชาวสเปน

แม้ว่าจะมีการกำหนดอัตราต่อรองในDraftKingsและสปอร์ตบุ๊คอื่นๆ ไว้อย่างไร แต่นี่ไม่ใช่เกมที่ชัดเจน นักเดิมพันไม่ควรแปลกใจหากมีการเสมอกันเมื่อสิ้นสุดกฎข้อบังคับ

โปรตุเกสมองหาลูกยิงใส่สวิตเซอร์แลนด์
โปรตุเกสและสวิตเซอร์แลนด์จะพบกันในวันอังคารด้วยการดวลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฟุตบอลโลก การแข่งขันปิดวันที่สามของรอบน็อกเอาต์ และพบว่าทีมของคริสเตียโน โรนัลโด้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการโต้เถียงในเรื่องผลงานที่ต่ำ กำลังมองหาการไถ่ถอน

ได้รับความอนุเคราะห์จาก DraftKings
โรนัลโด้และนักเตะโปรตุเกสคนอื่นๆ ต้องตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องให้ไม่ทำอะไรเลย แม้ว่ากลุ่ม H จะมีหกแต้มก็ตาม พวกเขาเอาชนะกานา 3-2 และอุรุกวัย 2-0 แต่พ่ายเกาหลีใต้ 1-0 อย่างกะทันหัน

ในส่วนของทีมสวิสเข้าถึงรอบ 16 ทีมโดยเป็นอันดับสองในกลุ่ม G ตามหลังบราซิล ซึ่งแทบจะไม่แพ้ใครเลย ชัยชนะของพวกเขาต่อแคเมอรูนในนัดเปิดตัวด้วยสกอร์ 1-0 และการตกรอบเซอร์เบียในนัดสุดท้ายเป็นเครื่องเผยให้เห็นถึงสิ่งที่สวิตเซอร์แลนด์สามารถทำได้เมื่อพยายาม

ผู้ชนะในเกมนี้จะได้ตั๋วใบสุดท้ายเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ การแยกระหว่างคนทั้งสองบนมันนี่ไลน์นั้นไม่ได้ท่วมท้นมากนัก แต่คาดว่าโปรตุเกสจะดึงชัยชนะมาได้หนึ่งประตู

นักบุญควบคุมเกมได้เกือบตั้งแต่ออกสตาร์ท ทำให้แทมปาเบย์ QB ทอมเบรดี้ และบัคส์ของเขาทำได้แค่ยิงประตูนานกว่าสามควอเตอร์ครึ่ง จากนั้นขึ้น 16-3 ทุกอย่างพังทลายลง

เมื่อควอเตอร์ที่สี่ดำเนินไปและวิสุทธิชนควบคุมบอลและเกม QB Andy Dalton และฝ่ายรุกต้องจัดการนาฬิกาเพื่อเคี้ยวเวลาเท่านั้น แต่พวกเขาพยายามที่จะทำตัวน่ารักและสร้างละครใหญ่สองสามเรื่องที่จบลงด้วยหายนะ

วิสุทธิชนวิบัติต่อไป
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Bradyกล่าวว่าเขาอาจเป็น QB ที่แย่ที่สุดใน NFL แต่เขาแสดงความสามารถอันล้ำลึกออกมาอีกครั้งในคืนวันจันทร์ เขานำทีมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยคะแนน 13 แต้มในช่วงสามนาทีสุดท้ายเพื่อคว้าชัยชนะ 17-16

เบรดี ซึ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 45 ปีของเขาเมื่อสี่เดือนที่แล้ว เพิ่มทัชดาวน์พาสโดยเหลือเวลาเพียงสามวินาทีในการชนะเกมนี้ ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่เขาดำรงตำแหน่ง NFL QB เขาไม่เคยต้องชนะเกมที่ใกล้จะถึงจุดสุดยอดขนาดนี้มาก่อน

ผู้ชนะซูเปอร์โบวล์ 7 สมัยต้องเอาชนะการขาดดุล 13 แต้มหรือมากกว่านั้นในช่วงท้ายเกมเพียงครั้งเดียวในอาชีพของเขา นั่นคือใน Super Bowl LI กับ Atlanta Falcons ในปี 2017 เมื่อ GOAT รวบรวมจากความเสียเปรียบ 19 แต้ม

บัคส์ยิงประตูในควอเตอร์แรกเพื่อเริ่มการให้คะแนน แต่วิสุทธิชนเข้ารับช่วงต่อจากนั้น พวกเขาเพิ่ม 10 แต้มในวินาทีและอีกสามแต้มในสามในขณะที่ป้องกันไม่ให้แทมปาเบย์ค้นหาโซนท้ายสุดในทั้งสองควอเตอร์

อีกประตูหนึ่งของวิสุทธิชนในลูกที่สี่ทำให้พวกเขาขึ้นนำอย่างมาก แม้ว่าเบรดีจะเดินทัพลูกทีมลงสนามโดยเหลือเวลาอีกสามนาที แต่วิสุทธิชนก็ไม่ต้องกังวล การป้องกันต่อสู้กับบัคส์ตลอดทั้งคืนและสามารถทำมันได้อีกครั้ง

นักบุญเอาชนะตัวเอง
แต่วิสุทธิชนแตกสลาย การโทรรบกวนการส่งบอลและการลงโทษระยะ 44 หลาที่มาพร้อมกับมันทำให้บัคส์ทำคะแนนได้ง่าย ๆ ในสามนาที

มันยังไม่จบสำหรับวิสุทธิชน เหลือเวลาไม่ถึงสามนาที สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็แค่วางลูกบอลไว้บนพื้นเพื่อดันโซ่และเคี้ยวนาฬิกา ดาลตันแย่งบอลเพื่อจ่ายบอลเมื่อบัคส์ไล่เขาออกเนื่องจากสูญเสียครั้งใหญ่

วิสุทธิชนพยายามอีกครั้งส่งผลให้จ่ายบอลไม่สำเร็จท่ามกลางการครอบคลุมที่แน่นหนา เมื่อเผชิญหน้ากับหลุมที่สี่และ 17 ลึกในดินแดนของตนเอง นิวออร์ลีนส์ต้องถ่อโดยใช้เวลาสองนาทีบนนาฬิกา ซึ่งเกินพอสำหรับเบรดี้

เขาจัดแจงการเล่นที่ประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ว่าจะกลางอากาศหรือภาคพื้นดิน ไม่สำคัญหรอก บัคส์ขยับเข้าใกล้เสามากขึ้นและวิสุทธิชนขยับเข้าใกล้การสูญเสียอีกครั้งในฤดูกาล

เมื่อเหลือเวลา 19 วินาที บัคส์ก็คว้า TD เพื่อทำสกอร์ได้ อย่างไรก็ตาม การระงับสายที่น่ารังเกียจก็นำสายนั้นกลับมา

นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับบัคส์ที่ตามมาด้วยอีกสกอร์และไม่มีธงโดยเหลือเวลาสามวินาที แต้มพิเศษนั้นดี และวิสุทธิชนก็เพิ่มความลำบากใจให้กับฤดูกาลของพวกเขาอีก

นิวออร์ลีนส์เล่นบอลได้ดีและฝ่ายรับก็ทำทุกอย่างถูกต้องสำหรับเกมส่วนใหญ่ น้ำผลไม้หมดในไตรมาสที่สี่โดยถูกขัดขวางจากการรุกที่ไม่มีประสิทธิภาพ

วิสุทธิชนเกือบจะดึงความไม่พอใจครั้งใหญ่ออกจากทีมรองบ่อนได้ แต่ก็ทำไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองทีมรู้สึกผิดหวัง โดยไม่มีการรุกที่น่าประทับใจอย่างท่วมท้น

สำหรับนักพนันกีฬา เกมนี้น่าจะมีแต้มมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไปตามความคาดหวังมากนัก เช่นเดียวกันอาจกล่าวได้สำหรับฤดูกาลนี้สำหรับแฟนบอลเซนต์สและบัคส์ทุกคนนักเดิมพันของ Caesars สามารถรับชมการแข่งขันจากเกม Dallas Cowboys กับ

Indianapolis Colts เนื่องจาก NFL และ Genius Sports ขยายข้อตกลงสตรีมสด “Watch & Bet” เพื่อรวมตลาดสหรัฐอเมริกา ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ผู้คนในตลาดที่บริษัทในลาสเวกัสได้รับใบอนุญาตจะสามารถรับชมเกมปกติและเกมหลังฤดูกาลที่เลือกผ่านแอป Caesars

Genius Sports มีสิทธิ์ทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียวกับ NFL ในการเผยแพร่สถิติอย่างเป็นทางการแบบเรียลไทม์และข้อมูลการเดิมพันให้กับบริษัทสื่อและผู้ให้บริการเดิมพันกีฬา ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงฟีดวิดีโอที่มีความหน่วงต่ำซึ่งมีให้บริการสำหรับสปอร์ตบุ๊คในตลาดต่างประเทศ ข้อตกลงที่ขยายออกไปทำให้นักพนันชาวสหรัฐฯ สามารถเข้าถึงฟีดนั้นได้

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Caesars กล่าวว่าจะให้ตัวเลือกการเดิมพัน “ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเป็นทางการ” รวมถึงการเดิมพันข้อเสนอของผู้เล่น

“การนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเช่นนี้ยังคงเป็นจุดเน้นหลักสำหรับเรา ดังนั้นการเป็นสปอร์ตบุ๊คแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการการถ่ายทอดสด NFL ในแอปแก่ลูกค้าจึงไม่ใช่เรื่องที่เรามองข้าม” Eric Hession ประธาน Caesars Digital กล่าว “เรารู้สึกขอบคุณที่ได้นำฟีเจอร์ใหม่ชั้นนำของอุตสาหกรรมมาสู่แอปเดิมพันกีฬาของเราผ่านการเป็นพันธมิตรกับ Genius Sports และ NFL”

ตามข้อมูลของESPN ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Caesars ฟีดเกมประจำฤดูกาลอื่นๆ ที่จะพร้อมให้รับชมบนแอป Caesars ได้แก่ เกม Dolphins-Chargers ในวันอาทิตย์ Patriots-Raiders ในวันที่ 18 ธันวาคม Buccaneers-Cardinals ในวันคริสต์มาส และ Rams-Chargers ในวันปีใหม่

นอกจาก NFL แล้ว Genius Sports ในอังกฤษยังให้ข้อมูล Caesars จาก NASCAR, Premier League และ Liga MX ของเม็กซิโกสำหรับโอกาสในการเดิมพันในเกม

สิ่งที่พวกเขากล่าวว่า
Mark Locke ซีอีโอของ Genius Sports กล่าวว่าบริษัทของเขา “ได้สร้างโซลูชันที่ไม่เหมือนใคร” เพื่อนำเสนอ “ประสบการณ์การเดิมพันกีฬาที่น่าสนใจที่สุด” ในอเมริกา

ด้วยความร่วมมือระยะยาวของ NFL ทำให้ Genius Sports ยังคงเดินหน้าต่อไปจากจุดแข็งสู่จุดแข็ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของเราช่วยให้ลูกค้าของเราขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั่วอเมริกาเหนือ” Locke กล่าว

รองประธาน NFL ฝ่ายกลยุทธ์สื่อและการพัฒนาธุรกิจ Brent Lawson กล่าวในแถลงการณ์ว่าลีกรู้สึกตื่นเต้นที่จะให้แฟน ๆ ชาวอเมริกันมี “วิธีใหม่” ในการมีส่วนร่วมกับเกมของตน

“Watch and Bet เป็นก้าวใหม่ในการเป็นหุ้นส่วนของเรากับ Genius Sports และ Caesars” เขากล่าว

คีย์แฝงต่ำ
ฟีดวิดีโอที่ Genius Sports สร้างขึ้นเข้าถึงผู้ชมได้เร็วกว่าบริการสตรีมมิ่งแบบเดิมๆ เช่น YouTube TV ความรวดเร็วนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการให้โอกาสแก่นักเดิมพันมากขึ้นในการเดิมพันกับผลลัพธ์ของการเล่นหรือไดรฟ์

การเดิมพันในเกมหรือที่รู้จักกันในชื่อ microbetting มักถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตสำหรับหนังสือกีฬาของสหรัฐอเมริกา แต่การขาดฟีดวิดีโอที่มีความหน่วงต่ำถือเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ให้บริการ นั่นเป็นเพราะนักพนันกีฬาจำนวนมากดูฟีดที่ช้ากว่าการแสดง

สด 30 วินาทีหรือนานกว่านั้นGrandberry ถูกจับในข้อหาการพนันที่ผิดกฎหมายและการชักชวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเมือง Sioux ตามเอกสารของศาลที่เปิดเผยโดยสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นKCAU- TV เหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นที่ Hard Rock Hotel & Casino Sioux City เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2022

ในเวลานั้น Grandberry ถูกจับได้บนกล้องว่ากำลังแจ็กพอตบนสล็อตแมชชีนเมื่อเวลา 8.40 น. ตามรายงานของตำรวจ พวกเขากล่าวว่าภาพวิดีโอแสดงให้เห็นว่า Grandberry นำชายอีกคนไปที่สล็อตแมชชีน จากนั้นสั่งให้เขารับแจ็คพอต

ตามเอกสาร เมื่อ Grandberry ได้รับการติดต่อจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยของคาสิโน เขายอมรับว่ามีการฉ้อโกง เขาอธิบายว่าเขาเป็นหนี้รัฐไอโอวา ซึ่งเขาไม่ต้องการเสริมแจ็กพอต เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกกับชายอีกคนหนึ่งว่าการอ้างว่าได้รับแจ็กพอตที่เขาไม่ชนะนั้นเป็นความผิดทางอาญา

แม้ว่า Grandberry จะสามารถเก็บแจ็คพอตได้ แต่ชายทั้งสองก็ถูกกันออกจากคาสิโน และ Grandberry ก็ถูกจองเข้าคุก Woodbury County ซึ่งเขาถูกคุมขังด้วยพันธบัตรมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ การฟ้องร้องของเขามีกำหนดในวันที่ 14 ธันวาคม

ไม่ชัดเจนว่าชายอีกคนกำลังถูกตามหาในข้อหาก่ออาชญากรรมหรือไม่

เรื่องสล็อตที่คล้ายกัน
ในเดือนพฤษภาคม Billy J. Butler ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐอินเดียนาถูกจับกุมในข้อหาขอให้ผู้หญิงคนหนึ่งเก็บแจ็คพอตสล็อตของเขาที่ Blue Chip Casino ในมิชิแกนซิตี้ รัฐอินเดียนา เหตุผลของเขาคือเพื่อจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางโชคลาภไปยังเงิน 48,000 ดอลลาร์ที่เขาเป็นหนี้ค่าเลี้ยงดูบุตรด้านหลัง เจ้าหน้าที่กล่าว ก่อนหน้านั้นในวันนั้น บัตเลอร์ได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากการเล่นเกมบนโต๊ะ แต่เดินจากไปมือเปล่าเนื่องจากมีหนี้สิน

บัตเลอร์ถูกตำรวจมิชาวากาจับกุมและตั้งข้อหาฐานฉ้อโกงในการเล่นเกม นอกเหนือจากการครอบครองอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมายโดยผู้กระทำความผิดร้ายแรงและการครอบครองโคเคน ไม่ชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้เคยถูกตั้งข้อหาหรือไม่

ในปี 2020 มีเรื่องราวที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐอินเดียนาคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าพยายามให้คนอื่นรับแจ็คพอตสล็อตแมชชีนของเขา เพราะเขายังอยู่เบื้องหลังเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรด้วย

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นThe Times of Northwest Indiana รายงานว่า สิบเอก Charles Lucas ถูกตั้งข้อหาโกงเกม ขณะที่อยู่ที่ East Chicago, Ameristar Casino ของรัฐอินเดียน่า เขาได้รับรางวัล 1,358 ดอลลาร์จากเครื่องสล็อต จำนวนนั้นไม่ได้ไปที่ลูคัส เจ้าหน้าที่บางคนถูกหักเงินเพื่อจ่ายภาษี และส่วนที่เหลือเป็นเงินค่าเลี้ยงดูบุตรจำนวน 6,676 ดอลลาร์ เจ้าหน้าที่กล่าว

ลูคัสโต้แย้งว่าเคยได้รับเงิน โดยอ้างว่ามีผู้เล่นอีกคนถูกแจ็กพอต

หมายจับในคดีนี้ถูก “เรียกคืน” หลังจากยื่นคำร้องฝ่ายจำเลย ไทม์สรายงาน ยังไม่ชัดเจนว่าคดีดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างไรในที่สุดนั่นเป็นแนวทางของนักวิเคราะห์ของ JPMorgan ที่นำโดย DS Kim ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่ารายได้ของผู้ประกอบการมาเก๊าก่อน

ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อาจสูงถึง 95% ของระดับก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในปี 2567 ในบันทึกย่อที่เผยแพร่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นว่ากฎหมายการเล่นเกมที่ปรับปรุงใหม่ของมาเก๊ารวมถึงการจำกัดจำนวนเกมบนโต๊ะที่คาสิโนแต่ละแห่งสามารถนำเสนอได้และนั่นอาจทำให้ผู้รับสัมปทานเสนอข้อเสนอให้กับผู้เข้าชมตลาดมวลชน

ภายใต้กฎหมายการเล่นเกมใหม่ของเขตบริหารพิเศษ (SAR) หน่วยงานกำกับดูแลจำกัดสล็อตไว้ที่ 12,000 อุปกรณ์ทั่วคาสิโนมาเก๊าและ 6,000 เกมบนโต๊ะ แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะสอดคล้องกับระดับที่เห็นในช่วงปลายไตรมาสที่สอง แต่ก็ต่ำกว่าตัวเลขก่อนการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสอย่างเห็นได้ชัด ในปี 2019 มีเครื่องเกมมากกว่า 17,000 เครื่องในสถานที่เล่นเกมของมาเก๊า และเกมบนโต๊ะ 6,739 เกม

Kim ตั้งข้อสังเกตว่าฝาครอบโต๊ะไม่สำคัญเพราะถึงแม้ว่าจะมีเกมบนโต๊ะ 6,739 เกมที่เปิดให้บริการในเขตบริหารพิเศษ (SAR) ในไตรมาสสุดท้ายก่อนเกิดโรคระบาด แต่เปอร์เซ็นต์ที่สำคัญของเกมเหล่านั้นได้หายไปแล้ว นั่นเป็นเพราะการล่มสลายของธุรกิจขยะ

Macau Table Cap ไม่ใช่ภัยคุกคามหลักต่อผู้ประกอบการ
บนพื้นผิว ฝาครอบโต๊ะดูเหมือนเป็นภาระสำหรับผู้ปฏิบัติงาน แต่นั่นไม่ใช่ความจริง ตัวอย่างเช่น ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมเชื่อว่าผู้รับสัมปทานมาเก๊าบางคนไม่มีพื้นที่ในการเพิ่มเกมบนโต๊ะมากขึ้น ซึ่งจำกัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับคู่แข่งที่ใหญ่กว่า

นักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้กล่าวถึง MGM Chinaซึ่งดำเนินการสถานที่สองแห่งในมาเก๊า เป็นตัวอย่างที่สำคัญของผู้รับสัมปทานที่ไม่มีพื้นที่สำหรับเพิ่มช่องและโต๊ะมากขึ้น

เราประมาณการว่ามีโต๊ะมวลชนเพียงประมาณ 4,000 โต๊ะที่ดำเนินการโดยคาสิโนโดยตรง (ไม่รวมขยะและดาวเทียม) ในปี 2562 (จุดสูงสุดสำหรับ GGR จำนวนมาก) ดังนั้นฝาโต๊ะ 6,000 โต๊ะจึงนำเสนอช่องว่างที่สำคัญ … ตามทฤษฎีแล้ว ความจุเพิ่มเติมมากถึง 50% สำหรับมวล”เพิ่มคิมจาก JPMorgan

ในบรรดาผู้ถือใบอนุญาตมาเก๊าหกราย Galaxy Entertainment และ Sands China เป็นชื่อที่โดดเด่นเมื่อพูดถึงผู้เยี่ยมชมจำนวนมากและระดับพรีเมียม

ผู้ประกอบการมาเก๊าใกล้มีความสามารถในการทำกำไร EBITDA
มาเก๊า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพชรเม็ดงามในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก กำลังมุ่งหน้าไปสู่ปีที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์ในแง่ของรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR)เนื่องจากนโยบาย Zero-Covid ของจีนที่กำลังดำเนินอยู่ ข้อจำกัดเหล่านั้นได้ลงโทษความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างผลกำไรและรักษาหนี้ให้อยู่ในระดับต่ำนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่

สถานการณ์ที่เป็นลางไม่ดีนั้นอาจยุติลงทันทีในไตรมาสแรก เนื่องจาก JPMorgan คาดการณ์ความสามารถในการทำกำไรสำหรับผู้ประกอบการมาเก๊าเพียง 35% ของความต้องการก่อนการแพร่ระบาด ธนาคารยังคาดการณ์ว่ากระแสเงินสดของผู้รับสัมปทานจะกลับมาเป็นบวกในไตรมาสที่สองหรือสามของปี 2566

“เรารักษารูปแบบของเราสำหรับความต้องการจำนวนมากและไม่ใช่เกมที่จะฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในปี 2567 แต่เราวางหมายเลขวีไอพีไว้ที่ระดับใกล้ศูนย์ เนื่องจากส่วนนี้อาจมีความบกพร่องทางโครงสร้าง”คิมกล่าว ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในนิวพอร์ตบีชซึ่งควบคุมโดยผู้ก่อตั้งและซีอีโอชื่อเดียวกัน Ebbie K. Nakhjavani ได้เข้าซื้อกิจการ Tahoe Biltmore ลงวันที่ในเดือนกันยายน 2021

ด้วยมูลค่า 56.8 ล้านดอลลาร์ หลังจากการยุติการเล่นเกมและการดำเนินงานโรงแรม คาสิโนและรีสอร์ทในทะเลสาบทาโฮอันเก่าแก่ที่มองเห็นคริสตัลเบย์ได้ปิดตัวลงในเดือนเมษายนเพื่อเปิดทางสำหรับการพัฒนาที่หรูหราใหม่

พันธมิตรที่ทะเลสาบทาโฮของ EKN มีความหมายเหมือนกันกับโรงแรมหรู Waldorf Astoria ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Hilton Worldwide บริหารรีสอร์ท 32 แห่งใน 16 ประเทศ

ในการแถลงข่าวร่วมกันที่ออกในวันนี้ Hilton และ EKN กล่าวว่า Waldorf Astoria Lake Tahoe จะเป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน โดยมีโรงแรมขนาด 76 ห้องและที่พักอาศัยแบรนด์ Waldorf Astoria 61 แห่ง

รีสอร์ทในอนาคตจะเป็นโรงแรมแห่งแรกของแบรนด์ในเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา แต่เป็นรีสอร์ทแห่งที่สองในวอลดอร์ฟ แอสโทเรียในรัฐซิลเวอร์ Mandarin Oriental บน Las Vegas Strip ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น Waldorf Astoria Las Vegas ในปี 2018

Waldorf Astoria Las Vegas ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่หรูหราที่สุดของลาสเวกัสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากทรัพย์สินในเครือในอนาคตในทะเลสาบทาโฮ เป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่เกม

การพนันและการชำระสื่อลามก ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำในด้าน

หลังจากการแสดงที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจของพรรคเดโมแครตในระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ส่งผลให้พรรคของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยังคงควบคุมวุฒิสภาได้ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีมารยาทน้อยที่สุดก็ตามชัยชนะของวอร์น็อคอาจทำให้พรรคเดโมแครตมีเวลาหายใจบ้าง

จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2023 พรรคของไบเดนจะควบคุมที่นั่งในวุฒิสภาอย่างน้อย 50 ที่นั่ง เนื่องจากรองประธานทำหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภาและลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณีที่เกิดการไทเบรก รองประธานกมลา แฮร์ริสจึงให้ความได้เปรียบแก่พรรคเดมส์เล็กน้อย แต่หากวอร์น็อคได้รับชัยชนะในวันนี้ ตามที่คาดไว้ทั้งนักเดิมพันทางการเมืองและผู้สำรวจความคิดเห็น พรรคเดโมแครตจะครองที่นั่ง 51 ที่นั่งจากทั้งหมด 100 ที่นั่งในวุฒิสภาในปีหน้า

จากค่าเฉลี่ยการสำรวจล่าสุดที่รวบรวมโดยReal Clear Politicsวอร์น็อคมีข้อได้เปรียบ 3.7 แต้มเหนืออดีตนักฟุตบอลระดับวิทยาลัยผู้ยิ่งใหญ่

นักเดิมพันทำนายชัยชนะของวอร์น็อค
การแลกเปลี่ยนการเดิมพันแบบเพียร์ทูเพียร์ที่อนุญาตให้ผู้สนใจรักทางการเมืองของสหรัฐฯ เสี่ยงเงินจริงในการเลือกตั้งโดยเชื่อว่าวอร์น็อคจะร่อนไปสู่การเลือกตั้งใหม่ในวันอังคาร นักวิเคราะห์การเมืองหลายคนคาดว่าชัยชนะของวอร์น็อคจะได้รับการประกาศภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการเลือกตั้งในจอร์เจียปิดทำการเวลาประมาณ 19.00 น. EST

นักเดิมพัน PredictIt ให้โอกาส Warnock 92% ที่จะชนะอีกหกปีใน DC Smarkets ได้รับความสนับสนุนจากพรรคเดโมแครตอย่างหนักยิ่งขึ้น โดยมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งใหม่โดยนัยมากกว่า 96% ทั้งสองมีการซื้อขายสูงสุดตลอดกาลสำหรับผู้ครอบครองตลาด

ตำแหน่งของ Raphael Warnock ในตลาดวุฒิสภาจอร์เจียของเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ในตอนเช้าของกลางภาค วอร์น็อคเป็นฝ่ายแพ้ โดยมีโอกาสชนะถึง 38% แต่ด้วยผลการแข่งขันที่แข็งแกร่งกว่าที่คาด เขาไต่ขึ้นมาเป็น 74% ใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า ก่อนที่จะทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 94% วันนี้”นักวิเคราะห์การเมืองของ Smarkets Patrick Flynn กล่าวกับCasino.org

“ในการเป็นผู้นำในการชิงตำแหน่ง ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน เฮอร์เชล วอล์คเกอร์ ไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อโน้มน้าวตลาดถึงจุดแข็งของเขา และตอนนี้เขาได้รับการจัดอันดับว่ามีโอกาสค่อนข้างห่างไกลที่จะชนะคืนนี้” ฟลินน์กล่าวเสริม

การซื้อขายในปัจจุบันกว้างขวาง เนื่องจากผู้สนับสนุนของ Warnock ต้องการเพิ่มสถานะของตน และนักลงทุนของ Walker พยายามที่จะขายหุ้นของตนและลดการขาดทุน หุ้น Warnock และ Walker มากกว่า 110,000 หุ้นมีการซื้อขายในวันจันทร์เพียงลำพัง

คลื่นสีฟ้า
การคาดการณ์ “คลื่นสีแดง” ของพรรครีพับลิกันเมื่อเดือนที่แล้วไม่เคยเกิดขึ้นจริง เนื่องจากพรรคเดโมแครตสามารถจัดการกับอารมณ์เสียครั้งใหญ่ได้ พวกเขาทำอย่างไรนั้นยังคงขึ้นอยู่กับการถกเถียงกัน แต่ GOP ส่วนใหญ่เชื่อว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ต้องถูกตำหนิสำหรับข้อบกพร่องของพรรครีพับลิกัน

วอล์คเกอร์อาจกลายเป็นผู้สมัครอีกคนที่ทรัมป์รับรองว่าทำได้ไม่ดีนัก วอล์คเกอร์ ซึ่งอาศัยอยู่ในเท็กซัสก่อนปี 2022 ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์ให้แสวงหาที่นั่งในวุฒิสภาของจอร์เจีย

แม้ว่าเขาจำเป็นต้องสร้างถิ่นที่อยู่ในจอร์เจีย แต่วอล์คเกอร์ก็มีชื่อที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในรัฐพีชย้อนหลังไปถึงสมัยเล่นฟุตบอลระดับวิทยาลัยของเขา นั่นคือตอนที่เขานำทีม Georgia Bulldogs คว้าแชมป์ระดับประเทศในปี 1980 และได้รับรางวัล Heisman Trophy ในอีกสองปีต่อมา

วอล์คเกอร์เป็นเต็งต่ออัตราต่อรองก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน โดยนักพนันให้โอกาสเขาชนะประมาณ 64% แต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมา วอร์น็อคกำลังเผชิญกับ “คลื่นสีฟ้า” ซึ่งคาดว่าจะปิดท้ายด้วยสุนทรพจน์แห่งชัยชนะที่รอคอยมานานในคืนวันอังคาร

หากเมย์ฟิลด์ยกเลิกการสละสิทธิ์ อดีตตัวเลือกอันดับ 1 ใน NFL Draft จะกลายเป็นตัวแทนอิสระ อย่างไรก็ตาม มีไม่กี่ทีมที่สนใจเมย์ฟิลด์ หากเขาไม่สามารถไปถึงจุดใดจุดหนึ่งได้ในเร็ว ๆ นี้ อาชีพในอนาคตของ Mayfield ในฐานะควอเตอร์แบ็ค NFL ก็ตกอยู่ในอันตราย

แพนเทอร์สอยู่ที่ 4-8 ในฤดูกาลนี้ และขยับไปอยู่อันดับสามใน NFC South นำหน้านิวออร์ลีนส์ เซนต์ส หลังจากที่เดอะเซนต์สแพ้แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส อันดับหนึ่ง (6-6) ในรายการมันเดย์ไนท์ฟุตบอล

FiveThirtyEightโปรเจ็กต์ที่ Panthers มีโอกาส 8% ที่จะผ่านเข้ารอบในช่วงฤดูหากพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ NFC South ซึ่งถือเป็นดิวิชั่นที่อ่อนแอที่สุดใน NFL ฤดูกาลนี้

Panthers มีอัตราต่อรอง +1,000 ที่จะชนะ NFC South ตาม DraftKings พวกเขายิงไกลด้วยอัตราต่อรอง +25,000 เพื่อชนะ Super Bowl LVII

Browns ยอมแพ้ให้กับผู้ชนะ Heisman และเลือกอันดับ 1
การลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับ Mayfield ผู้ได้รับรางวัล Heisman Trophy หลังจากฤดูกาลอาวุโสที่น่าตื่นเต้นกับ Oklahoma Sooners ในปี 2017 คลาสร่างปี 2018 เต็มไปด้วยโอกาสกองหลังรวมถึง Mayfield, Sam Darnold (USC), Josh Rosen (UCLA) ลามาร์ แจ็คสัน (หลุยส์วิลล์) และจอช อัลเลน (ไวโอมิง) ทั้งห้าคนได้รับการคัดเลือกในรอบแรก

The Browns เลือก Mayfield ด้วยตัวเลือกอันดับ 1 New York Jets เลือก Darnold เป็นตัวเลือกอันดับ 3 และ Buffalo Bills เลือก Allen อย่างชาญฉลาดด้วยตัวเลือกอันดับที่ 7 อริโซนา คาร์ดินัลส์ เลือกโรเซนด้วยอันดับที่ 10 แม้ว่าแจ็กสันจะคว้าแชมป์ไฮส์แมนในปี 2016 แต่เขาไม่ได้รับเลือกจนกว่าจะได้รับเลือกรอบสุดท้ายโดยบัลติมอร์ เรเวนส์

The Browns คว้าตัวเลือกแรกใน NFL Draft ปี 2018 หลังจากฤดูกาล 0-16 ที่น่าสยดสยองในปี 2017 หัวหน้าโค้ช Hue Jackson ต้องใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนก่อนที่เขาจะตัดสินใจเริ่ม Mayfield ในที่สุด

Mayfield มีปีที่ดีที่สุดของเขาในฐานะมืออาชีพในช่วงฤดูกาลใหม่ของเขา เขาขว้าง 27 ทัชดาวน์ใน 14 เกม ทำลายสถิติมือใหม่ที่ Peyton Manning เคยทำได้

เมย์ฟิลด์ล้มเหลวในการดำเนินชีวิตตามความคาดหวังสุดขีดในคลีฟแลนด์ในฐานะตัวเลือกอันดับ 1 แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บมากมายก็ตาม ในช่วงฤดูร้อนปี 2022 บราวน์สได้ซื้อกองหลังเดชอน วัตสันจากการค้าขายกับทีมฮุสตัน เท็กแซนส์ ที่สร้างความขัดแย้งและโด่งดัง

Mayfield ร้องขอการค้า แต่มีเพียงไม่กี่ทีมที่แสดงความสนใจในตัวเขาเนื่องจากเงินเดือนที่แพงของเขา และความจริงที่ว่าเขากำลังจะเข้ารับการผ่าตัดไหล่ที่ไม่ขว้างปา

ในสี่ฤดูกาลกับเดอะบราวน์ส เมย์ฟิลด์มีสถิติ 29-30 ในฐานะผู้เริ่มต้น ใน 60 เกมเขาจ่ายบอลสำเร็จ 61.6% ในระยะ 14,125 หลา เขาขว้าง 92 ทัชดาวน์และ 58 เซพชั่น

การทดลอง Mayfield ล้มเหลวในแคโรไลนา
เดอะบราวน์สแลกเมย์ฟิลด์กับแคโรไลนา แพนเทอร์สเพื่อรับสิทธิ์ดราฟท์รอบห้าแบบมีเงื่อนไข ในช่วงนอกฤดูกาล Matt Rhule หัวหน้าโค้ชของแคโรไลนาระบุว่า Mayfield จะต้องแข่งขันกับ Darnold เพื่อเริ่มงานกองหลัง Panthers เข้าซื้อกิจการ Darnold เมื่อปีก่อนโดยทำการค้ากับทีม Jets

ดาร์โนลด์ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในช่วงปรีซีซั่น ดังนั้นเมย์ฟิลด์จึงได้งานเริ่มต้นโดยปริยาย เมย์ฟิลด์ขึ้นนำ 1-5 ในฐานะตัวจริงกับแพนเทอร์ส และจบหนึ่งเกมด้วยความโล่งใจจากม้านั่งสำรอง ในเจ็ดเกม เมย์ฟิลด์จ่ายบอลสำเร็จ 57.8% ในระยะ 1,313 หลา เขาขว้างหกทัชดาวน์และหกเซพชั่น นอกจากนี้เขายังบันทึกระดับโรคโลหิตจางได้ 18.3 QBR

Mayfield ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าแพลงในสัปดาห์ที่ 5 และ PJ Walker ตัวสำรองเข้ามารับช่วงต่อ The Panthers ไล่หัวหน้าโค้ช Matt Rhuleและหัวหน้าโค้ชชั่วคราว Steve Wilks ตัดสินใจที่จะอยู่กับวอล์คเกอร์ในตำแหน่งกองหลัง แม้ว่า Mayfield จะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ตาม เมื่อวอล์คเกอร์ต้องอยู่ข้างสนามด้วยอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า เมย์ฟิลด์ได้เริ่มงานหนึ่งเกมก่อนที่วิลค์สจะตัดสินใจนั่งสำรองเพื่อสนับสนุนดาร์โนลด์ที่มีสุขภาพดี

Mayfield เล่นครั้งสุดท้ายในสัปดาห์ที่ 11 ระหว่างแพ้กับ Ravens เขาทำทัชดาวน์เป็นศูนย์ สกัดกั้นสองครั้ง และถูกไล่ออกสี่ครั้ง แพนเทอร์สทำคะแนนได้เพียงสามแต้มในเกมสุดท้ายของเมย์ฟิลด์ในฐานะมืออาชีพ

49ers ไม่กระตือรือร้นกับ Mayfield
49ers แพ้กองหลังออกสตาร์ตสองคนในฤดูกาลนี้ Trey Lance ข้อเท้าหักในสัปดาห์ที่ 2 และGaroppolo ได้รับบาดเจ็บในช่วงจบฤดูกาลในสัปดาห์ที่ 13 บร็อคเพอร์ดี้ตัวสำรองมือใหม่ออกจากม้านั่งสำรองและนำ 49ers คว้าชัยชนะเหนือไมอามี่ดอลฟินส์เมื่อวันอาทิตย์

49ers ยังคงอยู่กับ Purdy ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “Mr. ไม่เกี่ยวข้อง” หลังจากถูกเลือกให้ตายเป็นคนสุดท้ายใน NFL Draft ปี 2022 เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเมื่อ Mayfield ซึ่งเป็นอดีตตัวเลือกอันดับ 1 ในดราฟต์ กำลังถูกส่งต่อให้กับมือใหม่ที่ได้รับเลือกเป็นอันดับสุดท้ายในรอบที่ 7 ด้วยตัวเลือก #262

ฉันเป็นแฟนตัวยงของ Baker มาโดยตลอด แต่ฉันรู้สึกดีกับผู้เล่นของเราจริงๆ”ไคล์ ชานาฮาน หัวหน้าโค้ชของ 49ers กล่าว“เราจะตรวจสอบทุกอย่าง แต่ฉันรู้สึกดีกับจุดที่เราอยู่ตอนนี้”

49ers เซ็น Josh Johnson เป็นตัวสำรองหลัง Purdy จอห์นสันคือนักเดินทางตัวจริง เขาใช้เวลาร่วมกับทีม NFL ถึง 14 ทีม เขาคุมทีมโฟร์ตีไนเนอร์สได้สี่ครั้ง ล่าสุดในปี 2020 จอห์นสันยังเล่นกองหลังให้กับลอสแองเจลิสไวลด์แคตส์ใน XFL, Sacramento

Mountain Lions ใน UFL และกองเรือซานดิเอโกใน Alliance of American Footballบริษัทของ Braun ซึ่งเริ่มดำเนินการด้านการพนันและการชำระสื่อลามก ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำในด้านฟินเทคของเยอรมัน โดยมีมูลค่าตลาดในปี 2561 อยู่ที่ 22 พันล้านยูโร (25 พันล้านดอลลาร์) การระเบิดครั้งใหญ่ในปี 2020 ถือเป็นเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์องค์กรของเยอรมนี

อัยการโต้แย้งว่า Braun ในฐานะ CEO มีหน้าที่รับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่ Wirecard รวมถึงการปลอมแปลงบัญชีเพื่อทำให้สินทรัพย์และยอดขายของบริษัทสูงเกินจริง

คาดว่าเบราน์จะชี้นิ้วไปที่อดีตซีโอโอ แจน มาร์ซาเล็ก ซึ่งหายตัวไปพร้อมกับเรื่องอื้อฉาว มาร์ซาเลค ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในชายที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในโลก ถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองรัสเซีย และเชื่อกันว่าซ่อนตัวอยู่ในมอสโกภายใต้การดูแลของ GRU ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองทางทหารของประเทศ

ขาดหายไป 1.9 พันล้านยูโร
สิ่งต่างๆ เริ่มคลี่คลายสำหรับ Wirecard ในปี 2019 หลังจากบทความหลายชุดที่ตีพิมพ์ในFinancial Times ของลอนดอน ซึ่งกล่าวหาถึงความไม่เหมาะสมทางการเงินในหน่วยงานในเอเชียของบริษัท Wirecard ฟ้องสิ่งพิมพ์ในข้อหาหมิ่นประมาท

แต่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2020 Ernst & Young ผู้ตรวจสอบบัญชีของ Wirecard ปฏิเสธที่จะลงนามในบัญชีปี 2019 ของบริษัท นั่นเป็นเพราะว่าผู้ตรวจสอบบัญชีไม่สามารถยืนยันการมีอยู่ของเงินสดคงเหลือจำนวน 1.9 พันล้านยูโร (2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ได้

เงินควรจะอยู่ในบัญชีผู้ดูแลผลประโยชน์ของธนาคารฟิลิปปินส์สองแห่ง แต่ธนาคารปฏิเสธว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ Wirecard เบราน์ลาออกในอีกหนึ่งวันต่อมา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน Wirecard กล่าวว่าเงิน “หายไป” และยอมรับว่า “มีแนวโน้ม” ว่ามันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรก

อัยการเยอรมนีกล่าวหาว่า เบราน์, มาร์ซาเลค และอดีตผู้บริหารอีกสองคนกำลังเตรียม “อาชญากรรมครั้งใหญ่” เพื่อฉ้อโกงนักลงทุนและผู้ให้กู้ยืมเงินหลายพันล้าน

ชีวิตคู่
มาร์ซาเล็กถูกไล่ออกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน วันนั้นเขาบอกเพื่อนร่วมงานว่าเขากำลังจะไปฟิลิปปินส์เพื่อค้นหาเงินที่หายไป เขาจองเที่ยวบินไปยังมะนิลาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน แต่นั่นเป็นเส้นทางที่ผิดพลาด การสืบสวนในเวลาต่อมาโดยทางการฟิลิปปินส์พบว่ามีคนปลอมแปลงบันทึกการเข้าเมืองเพื่อให้ดูเหมือนว่าเขาเข้ามาในประเทศแล้ว

ตามการสืบสวนของBellingcat, Der SpiegelและThe Insider เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเขาถูกยิง ความจริงแล้ว Marsalek บินไปมินสค์ เบลารุส เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการถูกยิง

พบว่าชาวออสเตรียรายนี้เดินทางระยะสั้นไปยังรัสเซียเกือบเดือนละเกือบเดือนในปี 2559 และ 2560 โดยใช้หนังสือเดินทางหลายเล่ม รวมถึงหนังสือเดินทางทูตด้วยMichael Hayes จากเลบานอน รัฐออริกอน ได้รับรางวัลแจ็คพอตหลังจากได้รอยัลฟลัชที่ ทรัพย์สินของ Caesars Entertainmentเมื่อวันเสาร์ ไพ่ของเขาคือ 10, แจ็ค, ควีน, คิง และเอซโพดำ เขายังได้รับรางวัลแจ็คพอตโปรเกรสซีฟขนาดใหญ่อีกด้วย

เฮย์ส ซึ่งเป็นสมาชิกของโปรแกรมความภักดีของซีซาร์ รีวอร์ดส กล่าวว่าเขาคาดว่าจะใช้เงินรางวัลนี้เพื่อพาภรรยาของเขาไปเที่ยวพักผ่อนในฝันของเธอ ตามข้อมูลของบริษัท

Cromwell มีเกมบนโต๊ะ 66 เกมและสล็อตแมชชีน 440 เครื่อง และเพิ่งได้รับเลือกให้เป็นคาสิโน 10 อันดับแรกจากผู้อ่านUSA Today

ชัยชนะล่าสุด
คุณสมบัติอื่น ๆ ของ Caesars Entertainment ก็เห็นแจ็คพอตล่าสุดเช่นกัน เมื่อเดือนที่แล้ว Brent Weiss จากลาสเวกัสได้รับรางวัล 465,945 ดอลลาร์ขณะเล่นเกมโป๊กเกอร์ Mississippi Stud ที่Flamingo Las Vegas Casino มันเป็นแจ็คพอตโปรเกรสซีฟขนาดใหญ่ เขาชนะด้วยรอยัลฟลัช

นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน ผู้เล่นที่ Linq ได้รับเงินรางวัล 114,251 ดอลลาร์จากแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟขณะเล่น Pai Gow

ในเดือนตุลาคม ผู้เล่นอีกคนได้รับเงินรางวัล 187,542 ดอลลาร์ขณะเล่นโป๊กเกอร์ Let It Ride ที่ฟลามิงโก มันเป็นผ่านแจ็คพอตโปรเกรสซีฟขนาดใหญ่ KTNVสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นกล่าว ผู้เล่นชนะด้วยรอยัลฟลัชและไม่สามารถระบุตัวตนได้ นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม ชาวท้องถิ่นที่ไม่เปิดเผยชื่อได้รับรางวัล 288,024 ดอลลาร์ที่ Flamingo มันยังผ่านแจ็คพอตโปรเกรสซีฟขนาดใหญ่อีกด้วย มือที่ชนะก็เป็นรอยัลฟลัชเช่นกัน คนในพื้นที่กำลังเล่นโป๊กเกอร์ Crazy-4

Spin-Off เกมดิจิทัลที่เป็นไปได้
ในเดือนพฤศจิกายนCasino.orgรายงานว่า Caesars Entertainment เปิดรับแนวคิดในการปั่นหน่วยเกมดิจิทัลหากการดำเนินการขององค์กรดังกล่าวจะปลดล็อกมูลค่าผู้ถือหุ้น

ในการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสสามของบริษัท Steven Wieczynski นักวิเคราะห์ของ Stifel ถามTom Reeg ซีอีโอ ของ Caesars ว่าบริษัทจะพิจารณาแยกแขนดิจิทัลหรือไม่ นั่นรวมถึงซีซาร์สปอร์ตบุ๊คในอนาคต

Reeg ตอบว่า “ความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทในที่นี้เชื่อมโยงกับธุรกิจที่มีหน้าร้านจริงและฐานข้อมูล Caesars Rewards ของเรา และฉันอยากให้บริษัทแม่เป็นเจ้าของ 100%”

การดำเนินงานดิจิทัลของ Caesars รวมถึงคาสิโนอินเทอร์เน็ต สูญเสียเงิน 38 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุดในเดือนกันยายน เนื่องจากรายรับเพิ่มขึ้น 120% เทียบกับการสูญเสียปีก่อนหน้าที่ 164 ล้านดอลลาร์ ความคาดหวังมีไว้สำหรับธุรกิจเชิงโต้ตอบของผู้ให้บริการที่จะทำกำไรได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในวันจันทร์ PGA Tour และDraftKingsได้ตั้งชื่อสถานที่เดิมพันกีฬาในสถานที่แห่งแรกในงาน PGA TPC Scottsdale ในรัฐแอริโซนาซึ่งเป็นเจ้าภาพ WM Phoenix Open ขณะนี้มีสปอร์ตบุ๊คเล่มแรกที่ได้รับการรับรองจาก PGA

นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพนัน PGA และกีฬา เจย์ โมนาฮาน กรรมาธิการของพีจีเอ ทัวร์ คิดเช่นนั้น ในขณะที่เขาบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันว่าการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็น “เรื่องใหญ่”

การแบ่งส่วนเป็นการเดิมพันกีฬา
ในปี 2018 ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ล้มล้างพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาอาชีพและสมัครเล่น (PASPA) ซึ่งห้ามการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ลีกกีฬาหลักๆ ทั้งหมด รวมถึง NFL ได้เริ่มพิจารณาการเดิมพันในรูปแบบที่แตกต่างออกไป

มันไม่ใช่หัวข้อต้องห้ามอีกต่อไป ทุกลีกกำลังสร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการเดิมพัน และบางลีกยังอนุญาตให้มีตู้เดิมพันและสปอร์ตบุ๊คในบางสถานที่อีกด้วย

พีจีเอทัวร์แข่งขันกันอย่างดุเดือดก่อนปี 2018 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนสำหรับการเดิมพันกีฬา ไม่นานหลังจากการตัดสินของศาลฎีกา ก็พร้อมที่จะกระโดดเข้าสู่การเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการรายต่างๆ และลงนามข้อตกลงกับ FanDuel และคนอื่นๆ

DraftKings กลายเป็นพันธมิตรกีฬาแฟนตาซีอย่างเป็นทางการของ PGA ในปี 2019 และเป็นผู้ดำเนินการเดิมพันอย่างเป็นทางการในปีถัดไป เมื่อปีที่แล้ว PGA Tour และ PGA Tour ได้ประกาศแผนสำหรับสปอร์ตบุ๊คที่ TPC Scottsdale ซึ่งในที่สุดก็มาถึงจุดสนใจ

ทั้งสองจัดพิธีแหวกแนวสำหรับสปอร์ตบุ๊คเมื่อวันจันทร์ (พวกเขาบุกเบิกในเดือนพฤษภาคม แต่ตอนนี้เพิ่งเฉลิมฉลองงานนี้) ทำให้สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนไหวสำหรับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงหน้า นอกจาก Monahan แล้ว Jason Robins ซีอีโอของ DraftKings และ David Ortega นายกเทศมนตรีเมือง Scottsdale ก็เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ตาม รายงาน ของGolf.com

หนังสือกีฬาเล่มใหม่นี้จะมี “บรรยากาศที่ทันสมัย” พร้อมด้วยพื้นที่วีไอพีสุดพิเศษ ที่นั่งในร่มและกลางแจ้ง เตาผิงกระจก บาร์ และอื่นๆ อีกมากมาย หน้าจอทีวีและสัญลักษณ์กีฬาจะประดับผนังและพื้นผิวอื่นๆ ในที่สุดจะมีตู้เดิมพัน 40 ตู้และหน้าต่างการเดิมพันเจ็ดหน้าต่าง

หนังสือกีฬา PGA เพิ่มเติมกำลังจะมา
นี่เป็นสปอร์ตบุ๊คเล่มแรกที่มาที่เว็บไซต์ PGA Tour แต่ไม่ใช่เว็บสุดท้าย โมนาฮานคาดหวังว่าสิ่งนี้จะทำหน้าที่เป็นนักบินให้กับผู้อื่น โดยมีความเป็นไปได้ที่การหยุดทั้งหมดบนสนามอาจเป็นเจ้าภาพจัดการสปอร์ตบุ๊กของตนเองในที่สุด

เราต้องการให้แน่ใจว่าเรามุ่งเน้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้ได้ผลและได้ผลในลักษณะที่สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้คนเหล่านั้นที่มาที่นี่”โมนาฮานกล่าว“ผมคิดว่าเราจะนำสิ่งที่ค้นพบมาที่นี่ และเมื่อมีโอกาส เราก็จะพิจารณามัน”

แน่นอนว่าสันนิษฐานว่ารัฐอื่นบางแห่งทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย ตารางการแข่งขันพีจีเอทัวร์สำหรับฤดูกาลใหม่รวมการหยุดในนอร์ทแคโรไลนามิสซิสซิปปี้ มิชิแกน และสถานที่อื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติการพนันกีฬา อย่างไรก็ตาม มีจุดแวะพักหลายแห่งในสหรัฐฯ ที่การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายยังคงค้างอยู่

สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุด ได้แก่ ฟลอริดาและแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นสองรัฐที่มีศักยภาพที่จะมีตลาดขนาดใหญ่ เท็กซัสก็อยู่ในรายชื่อเช่นเดียวกับรัฐเคนตักกี้ การหยุดเพิ่มเติมในเซาท์แคโรไลนาและจอร์เจียจะปลอดการเดิมพันผ่านช่องทางทางกฎหมาย

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการด้านความสำเร็จของลูกค้า” ในแต่ละวัน

แชมป์คนปัจจุบันคือ Cris Pannullo วัย 38 ปี ชาวนิวเจอร์ซีย์ที่อาศัยอยู่ในโอเชียนซิตี้ Pannullo ชนะเกมที่ 21 ติดต่อกันระหว่างออกอากาศเมื่อวันจันทร์ด้วย Double Jeopardy อันแข็งแกร่ง! กลม.

Pannullo ซึ่งเป็น “ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการด้านความสำเร็จของลูกค้า” ในแต่ละวัน ใกล้ที่จะได้รับตำแหน่งผู้ชนะห้าอันดับแรกของรายการเกมโชว์แล้ว เขาต้องการชัยชนะอีกเพียงสองครั้งเพื่อเสมอกับ Mattea Roach ด้วยชัยชนะ 23 ครั้ง การวิ่งของมัตเตอามาเมื่อต้นปีนี้ในสตรีคที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม

“อันตราย!” เจ้าบ้าน Ken Jennings ครองสถิติชนะติดต่อกันมากที่สุดที่ 74 เกม

การวิ่งของ Pannullo ทำให้เขาอยู่ในอันดับที่ห้าในแง่ของการชนะการเล่นเกมปกติ (ไม่รวมทัวร์นาเมนต์และรายการพิเศษ) Pannullo ผ่าน 21 เกม ได้รับรางวัล $748,286

ตามหลังเพียงเจนนิงส์ (2.52 ล้านดอลลาร์), เจมส์ โฮลเซาเออร์ (2.462 ล้านดอลลาร์), แมตต์ อาโมดิโอ (1.518 ล้านดอลลาร์) และเอมี่ ชไนเดอร์ (1.382 ล้านดอลลาร์) การแข่งขันของชไนเดอร์สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2022

Pannullo ปรากฏตัวในรายการWho Wants to Be a Millionaire?ในปี 2018 แต่กลับมือเปล่าหลังจากพลาดคำถามมูลค่า 7,000 ดอลลาร์

บทบาทโป๊กเกอร์
Pannullo กล่าวว่าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าในการเสี่ยงและให้รางวัล ก่อนหน้านี้ชาวนิวเจอร์ซีย์บอกกับเจนนิงส์ว่าเขาเป็นอดีตนักโป๊กเกอร์

เจนนิงส์ในรายการคืนวันจันทร์เป็นบทสรุปที่เน้นการวิ่งของ Pannullo

Cris Pannullo แชมเปี้ยนของเราอยู่กับเรามาสองสามสัปดาห์แล้ว และเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง? เรารู้ว่าเขาเป็นอดีตผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ชื่นชอบการเดิมพัน ‘Daily Double’ จำนวนมาก แม้ว่าจะไม่ใช่คนกล้าเสี่ยงในชีวิตประจำวันก็ตาม”เจนนิงส์กล่าว

“เขามีกระต่ายเลี้ยงอายุ 10 ขวบชื่อ Lentils แฟนสาวของเขา Heather จะฉลองวันเกิดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นจำนวนที่เขามักจะรวมไว้ใน Final Jeopardy! เดิมพัน” เจนนิงส์กล่าวต่อ “เขาเป็นลูกคนโตในบรรดาพี่น้อง 5 คน ชอบดูหนังเรื่องSpaceballsเกลียดมะกอก และชอบเรื่องอันตราย! อาหารกลางวันที่เลือก – สลัดถั่วชิกพีกับไก่”

อินโทรซึ่งบางอันตราย!ผู้ชมแพนบนโซเชียลมีเดียเพื่อที่เจนนิงส์ดูเหมือนจะพุ่งทะลุดาวรุ่งพุ่งแรงจนในที่สุดก็ทำให้ใบหน้าโป๊กเกอร์ของ Pannullo แตกสลายซึ่งค่อนข้างอดทนตลอดคำนำ

นอกเหนือจากการเดิมพัน Double Daily ครั้งใหญ่และการครองผู้ท้าชิงแล้ว Pannullo ยังแบ่งปันความรักในโป๊กเกอร์กับ Holzhauer Holzhauer อยู่ในอันดับที่สี่ในเกมติดต่อกันที่ชนะที่ 32 นอกจากนี้เขายังเก็บชัยชนะในเกมเดียวที่ใหญ่ที่สุด 10 เกมซึ่งเป็นการแสดงที่ดีที่สุดตลอดกาลของเขามาในช่วงออกอากาศวันที่ 17 เมษายน 2019 เมื่อเขาได้รับรางวัล 131,127 ดอลลาร์

Holzhauer เช่น Pannullo เพ้อฝันโป๊กเกอร์ และให้เครดิตเกมไพ่สำหรับJeopardy ของเขา! ความเชี่ยวชาญ เจนนิงส์ได้เปรียบเทียบการวิ่งของ Pannullo กับ Holzhauer เนื่องจากทั้งสองมีภูมิหลังร่วมกันในการพนันผ่านโป๊กเกอร์Holzhauer ซึ่งเป็นชาวลาสเวกัสมีประวัติศาสตร์มากมายในฐานะนักพนันกีฬามืออาชีพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Jennings ถาม Pannullo ว่าเขาคิดเลียนแบบการทุ่มแบบ “รวมเข้า” ของ Holzhauer ในระหว่างการเดิมพัน Double Double หรือไม่ โดยเลียนแบบผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ย้ายชิปทั้งหมดของพวกเขาไปที่กึ่งกลางของความรู้สึก Pannullo ผู้ซึ่งไม่เสี่ยงเกือบทุกครั้งเท่า Holzhauer ตอบ Jennings ว่า “ฉันไม่เก่งเท่า James Holzhauer”

เวลาจะบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่

อันตราย! ราคาต่อรอง
เคยสงสัยบ้างไหมว่าอัตราคำตอบที่ถูกต้องของรอบแรกเทียบกับรอบที่สองของJeopardy คืออะไร! เป็น? Casino.orgเพิ่ง นับข้อมูลหลายทศวรรษเพื่อกำหนดความน่าจะเป็นของแต่ละเบาะแสที่ได้รับการตอบอย่างถูกต้องในแต่ละรอบสำหรับแต่ละคำถาม

คำถาม 2,000 ดอลลาร์ใน Double Jeopardy! รอบ คาดว่าหกคำถามที่ยากที่สุดในระหว่างสองรอบก่อน Final Jeopardy! ได้รับการตอบอย่างไม่ถูกต้องมากกว่าถูกCasino.orgพบว่าเบาะแส 2,000 ดอลลาร์ได้รับการตอบอย่างถูกต้องเพียง 0.8 เท่าสำหรับทุกคำตอบที่ผิด

จากการเปรียบเทียบ คำถาม 6 ข้อมูลค่า 100 ดอลลาร์ในรอบแรกจะได้รับการตอบถูก 8.6 ครั้งสำหรับแต่ละคำตอบที่ผิด เพื่ออันตรายมากขึ้น! ข้อมูลเชิงลึกโปรดดู“อันตราย!” ของเรา หน้าหนังสือ .

EPT ประจำปี 2023 จะเริ่มต้นขึ้นที่ปารีสระหว่างวันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรม Hyatt Regency Paris Etoile นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ EPT มาเยือนฝรั่งเศส โดยก่อนหน้านี้เคยปรากฏตัวที่ Casino Barriere de Deauville ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2558

นี่เป็นครั้งแรกที่การแข่งขันโป๊กเกอร์จะมาที่ปารีส การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่ World Poker Tour ประกาศข้อตกลงใหม่กับ TexaPoker ผู้จัดทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ของฝรั่งเศสเพื่อนำการแข่งขันสดมาสู่ประเทศ

การเล่นโป๊กเกอร์ทั่วยุโรป
หลังจากเหตุการณ์ในปารีส EPT จะมุ่งหน้าไปยังมอนติคาร์โลเป็นเวลา 11 วันในการเล่นโป๊กเกอร์ ซีรีส์ที่ Monte-Carlo Casino เริ่มในวันที่ 26 เมษายนและดำเนินไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม หลังจากนั้น EPT จะย้ายไปที่บาร์เซโลนา ประเทศสเปน

ป้ายหยุดนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคมถึงกันยายนที่คาสิโนบาร์เซโลนาซึ่งเป็นจุดโปรดของ EPT ในสเปน กิจกรรมหลัก EPT ที่ผ่านมาที่คาสิโนดึงดูดผู้เข้าร่วมได้ 2,284 รายสร้างสถิติสำหรับกิจกรรมหลัก EPT ที่ใหญ่ที่สุด

หลังจากนั้นก็ถึงเวลาย้าย EPT ไปยังไซปรัส ซึ่งเป็นจุดแวะพักแห่งใหม่ของทัวร์ Merit Royal Hotel Casino & Spa แห่งใหม่จะเป็นเจ้าภาพซีรีส์นี้ในวันที่ 11-22 ตุลาคม แม้ว่าสถานที่อื่นจะยินดีต้อนรับก็ตาม เมืองแห่งความฝันเมดิเตอร์เรเนียนควรจะเปิดให้บริการในเวลานั้น และการจัด EPT จะมีการรัฐประหารสำหรับ Melco Resorts and Entertainment

The Merit มีประสบการณ์จัดการแข่งขันโป๊กเกอร์อยู่แล้ว เป็นเจ้าภาพจัดงาน Triton Poker Coin Rivet Invitational ในเดือนกันยายน โดยที่ Sam Grafton เอกอัครราชทูต PokerStars ได้ทุ่มเงิน 5.5 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติกิจกรรม นั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาจนถึงปัจจุบันและผลักดันให้นักโปกเกอร์มืออาชีพในสหราชอาณาจักรได้รับเงินรางวัลตลอดชีวิตมากกว่า 12.68 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ Hendon Mob

จุดสุดท้ายสำหรับ EPT ปี 2023 จะอยู่ที่ King’s Casino ในปราก สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งจะจัดงานระหว่างวันที่ 6-17 ธันวาคม King’s Casino เป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักประจำสำหรับ EPT และกำลังเตรียมพร้อมที่จะเริ่มจุดหยุดสุดท้ายของปีนี้ในวันพุธ

PokerStars ขยายการแสดงตนในวงการกีฬา
PokerStars ร่วมมือกับ Detroit Red Wings ของ NHL นี่เป็นครั้งแรกที่ PokerStars ได้เป็นหุ้นส่วนในกีฬาของสหรัฐอเมริกา และพบว่าผู้ให้บริการโป๊กเกอร์ที่ Flutter เป็นเจ้าของกลายเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของทีม

PokerStars และ Red Wings ร่วมมือกันเพื่อเปิดโอกาสให้แฟนฮ็อกกี้และผู้เล่นโป๊กเกอร์ได้รับรางวัลผ่านความร่วมมือที่แตกต่างกัน รางวัลเหล่านี้รวมถึงของที่ระลึกของทีม ตั๋วเกม และสินค้าอื่นๆ ตามข่าวประชาสัมพันธ์

ตลอดระยะเวลาหลายปีของการจัดการ การสร้างแบรนด์ PokerStars จะถูกนำเสนอบนสื่อการตลาดของ Red Wings และในทางกลับกัน เช่นเดียวกับโลโก้ของแพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ภายใน Little Caesars Arena ระหว่างเกมในบ้าน

Pokerstars เป็นบริษัทเกมล่าสุด แต่ไม่ใช่บริษัทแรกที่ร่วมมือกับ Red Wings FanDuelซึ่ง Flutter เป็นเจ้าของด้วย ได้ร่วมงานกับทีมเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว และกลายเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการหลังจากออกสตาร์ตอย่างช้าๆ ตอนนี้ Warriors มีอัตราต่อรอง +700 ที่จะคว้าแชมป์แบบติดๆ กัน แม้ว่าปัจจุบันพวกเขาจะมีสถิติ 13-12 และอยู่อันดับที่ 10 ใน Western Conference ก็ตาม

Clippers อายุเพียง 14-11 ฤดูกาลนี้ นั่นเป็นเพราะกองหน้า Kawhi Leonard พลาดเกม 19 เกมหลังจากที่เขารีบกลับมาเร็วเกินไปจากการผ่าตัดเข่าแบบสร้างใหม่ Clippers มีโอกาส +800 เพื่อคว้าแชมป์ NBA ครั้งแรก

ทีมเซลติกส์ทำคะแนนได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA
เซลติกส์เลิกดราม่าในช่วงพรีซีซั่นและสร้างสถิติที่ดีที่สุดใน NBA ตลอด 25 เกมแรก ฤดูกาลที่แล้วภายใต้หัวหน้าโค้ช Ime Udoka ทีมเซลติกส์ชนะการประชุมภาคตะวันออกและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ต้องขอบคุณการป้องกันระดับสูงสุดของ NBA ซึ่งยึดโดย Marcus Smart ผู้เล่นฝ่ายรับแห่งปี 2022 ของ NBA

ฤดูกาลนี้ เซลติกส์กำลังบดขยี้ทีมด้วยการบุกครั้งใหญ่ภายใต้หัวหน้าโค้ชคนใหม่ โจ มาซซูลล่า เซลติกส์เป็นผู้นำ NBA ด้วยคะแนนเฉลี่ย 120.6 แต้มต่อเกม จากการบุกหนัก 3 แต้ม เซลติกส์ในปัจจุบันมีคะแนนประสิทธิภาพการเล่นเกมรุกสูงสุดในประวัติศาสตร์ NBA ที่ 120.7 ตามข้อมูลของStatMuse

การบุกโจมตีด้วย 3 พอยน์เตอร์เป็นเรื่องหนึ่ง แต่เซลติกส์เป็นผู้นำใน NBA ด้วยอัตราความสำเร็จ 40.2% จากนอกโค้ง เซลติกส์ยิง 3 พอยน์เตอร์มากเป็นอันดับสองต่อเกมด้วยความพยายาม 41.4 ครั้ง และมีเพียงโกลเดน สเตท วอร์ริเออร์สเท่านั้นที่ยิงได้มากกว่าที่ 43.6% เซลติกส์ทำแต้มเฉลี่ย 16.6 ครั้งต่อเกม ซึ่งเป็นผู้นำในลีก

เซลติกส์ในฤดูกาลนี้ไม่เพียงแต่ชนะเกมเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมคะแนนที่กระจายอีกด้วย Sacramento Kings เป็นทีมเดิมพันที่ดีที่สุดใน NBAด้วยสถิติ 15-7 ต่อสเปรด เซลติกส์ที่บินสูงเป็นทีมเดิมพันที่ดีที่สุดอันดับสองด้วยสถิติ 16-9 ต่อสเปรด (ATS)

เซลติกส์เสมอ 11-2 ในบ้านในฤดูกาลนี้ ต่อหน้าแฟนบอลที่โวยวายในบอสตัน พวกเขายังมีสถิติถนน 9-3 ที่น่าประทับใจอีกด้วย สิ่งสำคัญที่สุดคือ เซลติกส์ไม่เพียงแค่กำจัดทีมที่ห่วยๆ เท่านั้น พวกเขาโพสต์สถิติ 9-2 กับทีมที่ชนะ

การต่อเวลาดูเหมือนจะเป็นคริปโตไนต์ของเซลติกส์ในฤดูกาลนี้ เซลติกส์เล่นเกมต่อเวลาสามเกมและแพ้ไปแต่ละเกม ด้วยการแพ้ทั้งหมดเพียงห้าเกมในฤดูกาลนี้ เซลติกส์แพ้เพียงสองเกมตามเวลาปกติ

ทาทั่มสร้างคดีที่แข็งแกร่งสำหรับ MVP
กองหน้า เจย์สัน ทาทัม ปัจจุบันเป็นตัวเต็งเล็กน้อยที่จะคว้ารางวัลMVP NBAเหนือกว่าจานนิส “Greek Freak” อันเทโทคุมโปจากมิลวอกี บัคส์ และลูก้า ดอนซิชจากดัลลัส แมฟเวอริกส์ ทาทั่มไม่เคยได้รับรางวัล MVP มาก่อน แต่ปัจจุบันเขามีโอกาสลุ้นแชมป์ถึง +270 ตามข้อมูลของ DraftKings Antetokounmpo มีโอกาส +280 ที่จะคว้า MVP ครั้งที่สาม และ Doncic มีโอกาส +290 ที่จะคว้า MVP ครั้งแรก

ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะเห็นสามในสี่ผู้ทำประตูสูงสุดในการล่า MVP Doncic เป็นผู้นำ NBA ด้วยคะแนน 33.4 ต่อเกม และ Antetokounmpo เป็นอันดับสองโดยรวม โดยเฉลี่ย 31.9 คะแนนต่อเกม ทาทัมอยู่อันดับสี่ด้วยคะแนนที่ดีที่สุดในอาชีพ 30.9 แต้มต่อเกม ขณะที่เพิ่ม 8.3 รีบาวน์และ 4.2 แอสซิสต์ต่อเกม

ทาทั่มเฉลี่ยสามแต้มต่อเกมมากกว่าฤดูกาลที่แล้ว (26.9 ต่อเกม) เขายิงได้ดีกว่าทั้งกระดานเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้ว โดย 48% จากพื้น, 36.4% จากระยะ 3 แต้ม และ 86.9% จากเส้นโยนโทษ

ทาทัมไม่ได้แย่งบอลกับทีมที่แย่ เพื่อนร่วมทีมของเขาหลายคนสามารถหาถังได้ตลอดเวลา โดยเพื่อนร่วมทีมอีก 6 คนจะมีเลขสองหลักโดยเฉลี่ย

เจย์เลน บราวน์ การ์ดยิงปืนทำคะแนนเฉลี่ยที่ดีที่สุดในอาชีพ 26.7 แต้มต่อเกม มัลคอม บร็อกดอน การ์ดสำรองทำเฉลี่ย 13.9 แต้มต่อเกมจากม้านั่งสำรองในฐานะชายคนที่ 6 ขณะล้ม 49.4% ของความพยายาม 3 แต้มของเขา ผู้พิทักษ์พอยต์มาร์คัสสมาร์ทเฉลี่ย 12.1 แต้มต่อเกมและเป็นผู้นำทีมเซลติกส์ด้วย 7.6 แอสซิสต์ต่อเกมในตำแหน่งทั่วไปของทีม

ในการรุกสามการ์ดของ Mazzulla Derrick White ทำคะแนนเฉลี่ย 10.8 แต้มต่อเกม และยิง 43.4% จาก 3 แต้ม ชายร่างใหญ่รุ่นเก๋า อัล ฮอร์ฟอร์ด เฉลี่ย 10.2 แต้มต่อเกม และยิงได้อย่างน่าประทับใจ 46.6% จากนอกโค้งบริษัทเปิดเผยแผนการที่จะสร้างความประทับใจสมัยใหม่ให้กับนักพนัน การเปลี่ยนแปลงรวมถึงโลโก้ที่ออกแบบใหม่และการอัปเดตอื่นๆ โดยโลโก้กลายเป็นนามธรรม G ภายในวงกลม

Grosvenor ซึ่งเพิ่งจัดการกับการนัดหยุดงานของพนักงานเรื่องค่าจ้างกล่าวว่าแบรนด์ใหม่นี้ “มีสไตล์” และให้ความรู้สึก “สนุกสนาน” มันจะให้ความรู้สึกที่ทันสมัยมากขึ้นและมุ่งสู่ผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากภาพลักษณ์ทั่วไปที่นักพนันส่วนใหญ่มีในคาสิโน การอัปเดตจะครอบคลุมคาสิโนบนบก 52 แห่งของ Grosvenor และคุณสมบัติออนไลน์

ถึงเวลายกเครื่อง
Sarah Sculpher ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Grosvenor Casinos กล่าวในการแถลงข่าวว่าในขณะที่อุตสาหกรรมเกมทั่วโลกเปลี่ยนแปลง บริษัทต่างๆ ก็ต้องปรับตัวเช่นกัน การเปลี่ยนชื่อบริษัทไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ Grosvenor เชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ได้เปรียบและให้มุมมองใหม่แก่นักพนัน

Sculpher เสริมว่าต้องใช้การวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากลูกค้าเพื่อกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่ หลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น บริษัทได้พิจารณาว่าโลโก้และรูปลักษณ์ใหม่จะช่วยให้สามารถแยกแยะความแตกต่างจากคู่แข่งได้ดีขึ้น

นักพนันและผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรสามารถสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว Grosvenor กำลังดำเนินการจุดโฆษณาใหม่บนทีวีชื่อ “Entertainment Time” ซึ่งเน้นการอัปเดต จุดเดียวกันนี้จะเริ่มปรากฏบนคาสิโนออนไลน์ของบริษัท GrosvenorCasinos.com ในไม่ช้า

นอกจากนี้ Grosvenor ยังได้นำเสนอ “Beat The Timer” ซึ่งเป็นความท้าทายที่เน้นทักษะและยิงอย่างรวดเร็วซึ่งผู้เล่นจะจับคู่สัญลักษณ์และรับรางวัลรายวัน

การอัปเดตการสร้างแบรนด์เป็นไปตามการอัพเกรดหลายอย่างที่บริษัทกำลังดำเนินการที่คาสิโนบนบกบางแห่ง มีการใช้จ่ายเงินมากกว่า 3.5 ล้านปอนด์ (4.27 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อเปลี่ยนสถานที่ Merchant City

การรีแบรนด์บริษัทก็ไม่ได้ราคาถูกเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายสามารถเริ่มต้นที่ประมาณ 50,000 ดอลลาร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 250,000 ดอลลาร์ ตามข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษาแบรนด์ Frontify

Grosvenor ยังคงเป็นโฮสต์โป๊กเกอร์ต่อไป
หนึ่งในเหตุผลที่ Grosvenor สามารถใช้จ่ายการอัพเกรดและเปลี่ยนโฉมใหม่ได้อย่างอิสระคือความสัมพันธ์กับโป๊กเกอร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์เป็นประจำ รวมถึงการแข่งขัน Grosvenor UK Poker Tour ( GUKPT ) รอบชิงชนะเลิศ แบบสดปี 2022

บทสรุปของซีรีส์นี้คืองานหลัก GUKPT London มูลค่า 1,250 ปอนด์ (1,530 เหรียญสหรัฐ) ซึ่งสรุปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ เจมี นิกสัน ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกทีม Grosvenor Poker ปรากฏตัวขึ้นเหนือสนามที่มีผู้เข้าร่วม 347 รายการด้วย

Nixon คว้าเงินรางวัลกลับบ้านไป 93,970 ปอนด์ (115,019 เหรียญสหรัฐ) ในการแข่งขันที่ยืนยงเหนือสนามที่มีทั้ง Justin Tsui, Phil Clarke, Kully Sidhu และคนอื่นๆ อีกด้วย Sidhu คว้าอันดับที่สองและ 64,980 ปอนด์ (79,535 เหรียญสหรัฐ) หลังจากโชคไม่ดีในมือทั้งหมดติดต่อกัน

GUKPT เริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม และจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม