Smile Farm Royal เกษตรกรรม Agriculture การเพาะปลูกพืช

Smile Farm Royal เกษตรกรรม (อังกฤษ: Agriculture) เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิงชีวภาพ ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อความยั่งยืนและเพิ่มสมรรถนะชีวิตมนุษย์ เกษตรกรรมเป็นพัฒนาการที่สำคัญในความเจริญของอารยธรรมมนุษย์ที่ไม่ย้ายที่อยู่ ซึ่งการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ในสปีชีส์ที่ถูกทำให้เชื่องได้ผลิตอาหารส่วนเกิน ซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงพัฒนาการของอารยธรรม การศึกษาด้านเกษตรกรรมถูกเรียกว่า

เกษตรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของเกษตรกรรมย้อนกลับไปหลายพันปี และการพัฒนาของมันได้ถูกขับเคลื่อนโดยความแตกต่างอย่างมากของภูมิอากาศ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรมทั้งหมดโดยทั่วไปพึ่งพาเทคนิคต่างๆ เพื่อการขยายและบำรุงที่ดินที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสปีชีส์ที่ถูกทำให้เชื่อง สำหรับพืช เทคนิคนี้มักอาศัยการชลประทานบางรูปแบบ

แม้จะมีหลายวิธีการของเกษตรกรรมในพื้นที่แห้งแล้งอยู่ก็ตาม ปศุสัตว์จะถูกเลี้ยงในระบบทุ่งหญ้าผสมกับระบบที่ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน ในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบหนึ่งในสามของพื้นที่ที่ปราศจากน้ำแข็งและปราศจากน้ำของโลก ในโลกพัฒนาแล้วเกษตรอุตสาหกรรมที่ยึดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ได้กลายเป็นระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่น แม้ว่าจะมีแรงสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงเกษตรถาวรและเกษตรกรรมอินทรีย์

จนกระทั่งมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ของประชากรมนุษย์ทำงานในภาคการเกษตร การเกษตรแบบก่อน-อุตสาหกรรมโดยทั่วไปเป็นการเกษตรเพื่อการดำรงชีวิต/การพึ่งตัวเองในที่ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเพื่อการบริโภคของตัวเองแทน’พืชเงินสด’เพื่อการค้า การปรับเปลี่ยนที่โดดเด่นในการปฏิบัติทางการเกษตรได้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาในการตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และการพัฒนาของตลาดโลก มันยังได้นำไปสู่การปรับปรุงด้านเทคโนโลยีในเทคนิคการเกษตร เช่นวิธีของ ‘ฮาเบอร์-Bosch’ สำหรับการสังเคราะห์แอมโมเนียมไนเตรตซึ่งทำให้การปฏิบัติแบบดั้งเดิมของสารอาหารที่รีไซเคิลด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน และมูลสัตว์มีความสำคัญน้อยลง

เศรษฐศาสตร์การเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช เกษตรเคมีเช่นยาฆ่าแมลงและปุ๋ย และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เพิ่มอัตราผลตอบแทนอย่างรวดเร็วจากการเพาะปลูก แต่ในเวลาเดียวกันได้ทำให้เกิดความเสียหายของระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ในเชิงลบ การคัดเลือกพันธุ์ และการปฏิบัติที่ทันสมัยในการเลี้ยงสัตว์ได้เพิ่มขึ้นในทำนองเดียวกันของการส่งออกของเนื้อ

แต่ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ และผลกระทบต่อสุขภาพของยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโต และสารเคมีอื่นๆที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นของการเกษตร แม้ว่าพวกมันจะเป็นสิ่งต้องห้ามในหลายประเทศ การผลิตอาหารการเกษตร และการจัดการน้ำจะได้กลายเป็นเป็นปัญหาระดับโลกเพิ่มขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับจำนวนของ fronts

การเสื่อมสลายอย่างมีนัยสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำ รวมถึงการหายไปของชั้นหินอุ้มน้ำ ได้รับการตั้งข้อสังเกตในทศวรรษที่ผ่านมา และผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับการเกษตรและผลของการเกษตรต่อภาวะโลกร้อนยังคงไม่เป็นที่เข้าใจอย่างเต็มที่

สินค้าเกษตรที่สำคัญสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มกว้างๆได้แก่อาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และวัตถุดิบ อาหารที่เฉพาะได้แก่ (เมล็ด) ธัญพืช ผัก ผลไม้ น้ำมันปรุงอาหาร เนื้อสัตว์และเครื่องเทศ เส้นใยรวมถึงผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ป่าน ผ้าไหมและผ้าลินิน วัตถุดิบได้แก่ ไม้และไม้ไผ่ วัสดุที่มีประโยชน์อื่นๆมีการผลิตจากพืช เช่นเรซิน สีธรรมชาติ ยา น้ำหอม เชื้อเพลิงชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ใช้ประดับเช่นไม้ตัดดอก และพืชเรือนเพาะชำ กว่าหนึ่งในสามของคนงานในโลกมีการจ้างงานในภาคเกษตร เป็นที่สองรองจากภาคบริการเท่านั้น แม้ว่าร้อยละของแรงงานเกษตรในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา

ประเภทของเกษตรกรรม
เกษตรกรรมแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทำนา การทำสวนผลไม้ การทำไร่ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน เป็นต้น
2. ปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบก เช่น การทำฟาร์มปศุสัตว์ การทำฟาร์มโคนม การทำฟาร์มหมู การทำฟาร์มสัตว์ปีก การทำฟาร์มแกะ เป็นต้น
3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำ เช่น การเลี้ยงสัตว์หรือพืชน้ำ การจับสัตว์น้ำ เป็นต้น
4. การป่าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่า เช่น การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ การนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้ การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนมีหลายรูป แบบ แตกต่างไปตามพื้นฐานความเชื่อความเป็นมา และความเหมาะสมกับแต่ละภูมินิเวศ และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่/ชุมชน และมีการให้ชื่อและความหมายที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะวางอยู่บนหลักการของการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยา สามารถดำเนินต่อไปไดอย่างยั่งยืน โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ตัวอย่างรูปแบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนที่สำคัญ อาทิ

เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) หมายถึง ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและ/หรือมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยกิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้โดยอาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในไร่นา เช่น ดิน นํ้า แสงแดดอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีการหมุนเวียนแร่ธาตุในไร่นา นั่นคือเป็นการใช้สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเกิดผลในการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ ของทัรพยากรธรรมชาตินั่นนเอง ซึ่งการทำเกษตรผสมผสานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ

การปลูกพืชแบบผสมผสาน สมัครเว็บแทงบอล พิจารณาขนาดต้นพืช ระยะการเจริญเติบโต สัมพันธ์กับความชื้นอากาศในแต่ละช่วงฤดูกาล ตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลระหว่างพืชกับพืช เช่น พืชตระกูลถั่วตรึงไนโตรเจนให้กับพืชชนิดอื่น พืชยืนต้นให้ร่มเงากับพืชที่ต้องการแสงน้อยพืชเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยกำจัดศัตรูพืชไม่ให้เกิดกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่นการปลูกถั่วลิสงระหว่างแถวในแปลงข้าวโพด จะช่วยทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติได้มาอาศัยอยู่ในถั่วลิสงมากและช่วยกำจัดแมลงศัตรูของข้าวโพด ฯลฯ

การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน สัตว์หลายชนิดพันธุ์จะต้องเกื้อกูลกันได้เอง เช่น เลี้ยงหมูกับเลี้ยงปลาในบ่อ เลี้ยงเป็ดหรือไก่กับเลี้ยงปลาในสระ
การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะถ่ายเทพลังงานอาหารให้กันได้ ตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลระหว่างพืชกับสัตว์ เช่น เศษเหลือของพืชใช้เป็นอาหารของสัตว์ ปลาช่วยกินแมลงศัตรูพืช วัชพืช ให้กับพืชที่ปลูกในสภาพนํ้าท่วมขัง เช่น ข้าว ปลาให้อินทรียวัตถุกับพืช จากการถ่ายมูลตกตะกอนในบ่อเลี้ยงปลาซึ่งสามารถจะลอกขึ้นมาเป็นปุ๋ยกับพืช และการเลี้ยงปลาในนาข้าว เป็ด ห่านแพะ วัว ควาย ช่วยกำจัดวัชพืชในสวนผลไม้ และแปลงปลูกหม่อน มูลสัตว์ทุกชนิดสามารถใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยกับต้นพืช ฯลฯ

เกษตรกรรมแบบยั่งยืน กับ “ความสุขแบบชาวบ้าน” กษตรแบบผสมผสาน จะแตกต่างจาก ไร่นาสวนผสม (Mixed farming) คือเกษตรแบบผสมผสานจะเน้นการเกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมในไร่นา มากกว่าเน้นการปลูกเพื่อการขาย และแตกต่างจาก เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม (Traditional AgricultureSystem)

วนเกษตร (Agro forestry) คือ การเกษตรที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลัก ร่วมกับพืชกสิกรรม(พืชล้มลุก เช่น ผัก พืชไร่ ฯลฯ) สลับกันหรือปลูกในเวลาเดียวกันและอาจเลี้ยงสัตว์หรือไม่ก็ได้ ส่วนการปลูก อาจปลูกเป็นแถบ(Zone)เป็นแนว(strips) อาจปลูกเป็นแนวขั้นบันไดเพื่อป้องกันดินพัง(allycropping) ซึ่งการทำวนเกษตรแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ คือ
ระบบป่าไม้-กสิกรรม
ระบบป่าไม้/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์-ปศุสัตว์
ระบบป่าไม้/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์-ปศุสัตว์-กสิกรรม
ลักษณะเด่นของวนเกษตรคือ เป็นระบบการปลูกพืชที่มีความต่างระดับของเรือนยอดต้นไม้และระบบราก มีองค์ประกอบที่หลากหลายทางพันธุกรรมและชีวภาพของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก(จุลินทรีย์) เน้นการอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศที่มีความสมดุลทางธรรมชาติ มีการหมุนเวียนธาตุอาหารตามธรรมชาติ (อันเป็นผลมาจากความหลากหลายชนิดของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์)

เกษตรกรรมธรรมชาติ (Natural Farming) เป็นเกษตรกรรมที่คำนึงถึงระบบนิเวศ (Ecologically Sound Agriculture) โดยพยายามลดการแทรกแซงของมนุษย์ กระทำเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการเกษตรกรรม ปรับรูปแบบการเกษตรให้สอดคล้องกับระบบนิเวศและธรรมชาติ และไม่พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกการทำเกษตรกรรมรูปแบบนี้ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ โดย นายมาซาโนบุ ฟุกุโอกะ นักเกษตรกรรมธรรมชาติชาวญี่ปุ่น ผู้เขียน การปฏิวัติยุคสมัย ด้วยฟางเส้นเดียว หรือ The One Straw Revolution(2518) ซึ่งเป็นหนังสือที่เขาได้นำเสนอมรรควิธีแห่งการดำเนินชีวิตและมรรควิธีแห่งเกษตรกรรมเอาไว้ โดยเกษตรกรรมธรรมชาติมีหลักการที่สำคัญ 4 ประการคือ

ไม่ไถพรวนดิน
ไม่ใส่ปุ๋ยบางชนิด
ไม่กำจัดวัชพืช
ไม่จำกัดโรคและแมลงศัตรูพืช

ฟูกูโอกะอธิบายว่า “ชาวนาเชื่อกันว่าทางเดียวที่จะให้อากาศเข้าไปปรับสภาพเนื้อดินได้ดี คือ ต้องใช้จอบ พลั่ว ใช้ไถ หรือใช้แทรคเตอร์พรวนดิน แต่ยิ่งพรวนมากเท่าไรมันก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากเท่านั้น นั่นเป็นการทำให้โมเลกุลของมันแตกกระจายออกจากกัน ซึ่งจะยิ่งทำให้ดินแข็งขึ้น ถ้าปล่อยให้วัชพืชทำงานนี้แทน รากของมันจะชอนลงไปลึกถึง 30-40 ซม. ซึ่งจะช่วยทำให้ทั้งอากาศและนํ้าซอกซอนเข้าไปในเนื้อดินได้ จุลินทรีย์จะแพร่ขยายตัว เมื่อรากเหล่านี้เหี่ยวและเมื่อมันแก่ ไส้เดือนก็จะเพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งที่ไหนมีไส้เดือนก็จะขุดดินให้เอง ดินจะอ่อนนุ่ม และสมบูรณ์ขึ้นด้วยตัวของมันเอง มันพรวนตัวเอง โดยไม่ต้องให้มนุษย์มาช่วย เพียงแต่เราปล่อยให้มันทำ”ในแนวคิดของฟูกูโอกะ จะมุ่งเน้นในด้านของการใช้ฟางคลุมดินแทนการทำปุ๋ยหมัก เพราะการใช้ฟางคลุมดินจะช่วยปรับสภาพดินได้เป็นธรรมชาติกว่า เป็นการเดินตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ และจะเป็นวิธีบำรุงธรรมชาติให้สมบูรณ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งแนวคิดเกษตรกรรมธรรมชาติของฟูกูโอกะนี้มาจากฐานความคิดที่เชื่อว่า เกษตรกรรมธรรมชาติสืบสายมาจากสภาวะแห่งความไพบูรณ์ทางจิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล เขาเชื่อว่าการบำ รุงรักษาผืนแผ่นดิน และการชำระจิตใจของมนุษย์ให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการเดียวกัน ดังที่เขากล่าวว่า “เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์”

เกษตรอินทรีย์ (Organic Agricuture) เป็นระบบการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ แต่อาศัยการปลูกพืชหมุนเวียน เศษซากพืช มูลสัตว์ พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยพืชสดเศษซากพืชเหลือทิ้งต่าง ๆ การใช้ธาตุอาหารจากการผุพังของหนิ แร่รวมทั้งใช้หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ทั้งนี้เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลักสำคัญ เนื่องจากดินเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดินและยังเป็นแหล่งอาหารของพืช ช่วยควบคุมศัตรูพืชต่าง ๆ เช่น แมลง และวัชพืช หลักการสำคัญของเกษตรอินทรีย์คือ

การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในการเพาะปลูก ทั้งนี้เพราะปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่ในฟาร์ม ทั้งสัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ ทั้งที่อยู่บนผิวดินและใต้ดิน ในกลไกธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านี้มีบทบาทสำ คัญในการสร้างสมดุลของนเิ วศการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูพืช หรือการพึ่งพาอาศัยกันในการดำรงชีวิต เช่น การผสมเกสร การช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชที่เพาะปลูกแต่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั้นมีผลทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่โรคและแมลงศัตรูพืชมักจะมีความสามารถพิเศษในการพัฒนาภูมิต้านทานต่อสารเคมี แม้แต่ปุ๋ยเคมีเองก็มีผลเสียต่อจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน ทำให้สมดุลของนิเวศดินเสีย

การฟื้นฟูนิเวศการเกษตร นอกเหนือจากการอนุรักษ์แล้ว หลักการของเกษตรอินทรีย์ยังเน้นให้เกษตรกรต้องฟื้นฟูสมดุลความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วย ซึ่งแนวทางหลักในการฟื้นฟูนิเวศการเกษตรก็คือ การปรับปรุงบำ รุงดินอินทรียวัตถุและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบเกษตรอินทรีย์ ดินถือว่าเป็นกุญแจสำคัญ เพราะการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ต้นไม้ได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วนและสมดุล

ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรง มีความต้านทานต่อการระบาดของโรคและแมลง ซึ่งช่วยให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ยังมีรสชาติที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนและยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืนกว่าการเพาะปลูกด้วยระบบเกษตรเคมีอีกด้วย นอกเหนือจากการปรับปรุงบำรุงดินแล้ว การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาก็เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพราะความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกุญแจสำคัญของความยั่งยืนของระบบนิเวศการเกษตร

ทั้งนี้ก็เพราะว่าการมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกันย่อมก่อให้เกิดความเกือ้ กลู และสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการและพลวัตรทางธรรมชาติที่เกื้อหนุนต่อการทำเกษตรอินทรีย์อีกต่อหนึ่ง วิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจทำได้ในหลายรูปแบบ เช่นการปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น หรือการฟื้นฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นาหรือบริเวณใกล้เคียง

• การพึ่งพากลไกธรรมชาติในการทำเกษตร หลักการเกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่บนปรัชญาที่ว่า การเกษตรที่ยั่งยืนต้องเป็นการเกษตรที่เป็นไปตามครรลองของธรรมชาติ ไม่ใช่การเกษตรที่ฝืนวิถีธรรมชาติ ดังนั้นการทำเกษตรจึงไม่ใช่การพยายามเอาชนะธรรมชาติหรือดัดแปลงธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูก แต่เป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติ และปรับระบบการทำเกษตรให้สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ

กลไกในธรรมชาติที่สำคัญต่อการทำเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงจรไนโตรเจนและคาร์บอน) วงจรการหมุนเวียนของนํ้าพลวัตรของภูมิอากาศและแสงอาทิตย์ รวมทั้งการพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศ(ทั้งในเชิงของการเกื้อกูล การพึ่งพา และห่วงโซ่อาหาร) ซึ่งในพื้นที่ต่าง ๆย่อมมีระบบนิเวศและกลไกตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป

การทำเกษตรอินทรีย์จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงสภาพเงื่อนไขของท้องถิ่นที่ตนเองทำการเกษตรอยู่การหมั่นสังเกต เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์และทำการทดลอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่ต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ว่าในระบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์จะได้ประโยชน์จากกลไกธรรมชาติและสภาพนิเวศท้องถิ่นอย่างเต็มที่
การควบคุมและป้องกันมลพิษ แม้ว่าเกษตรอินทรีย์จะปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในฟาร์ม

แต่สภาพแวดล้อมที่ฟาร์มกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่มีมลพิษต่าง ๆ อยู่ไปทั่วที่อาจมีผลกระทบต่อการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะมลพิษทางนํ้า อากาศหรือแม้แต่ในดินเอง ดังนั้น การทำเกษตรอินทรีย์จึงต้องพยายามอย่างเต็มที่ ในการป้องกัน มลพิษต่าง ๆ ภายนอกมิให้ปนเปื้อนกับผลผลิต การป้องกันนี้อาจทำได้โดยการจัดทำแนวกันชนและแนวป้องกันบริเวณริมฟาร์มแต่อย่างไรก็ตามการป้องกันมลพิษดังกล่าว

แม้ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดก็ตาม ก็ยังไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากมลพิษได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากสารเคมีมีปะปนทั่วไปในสภาพแวดล้อม เช่น ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ยังจำเป็นต้อง ใช้แหล่งนํ้าร่วมกับเกษตรกรที่ทำเกษตรเคมีอยู่ ซึ่งทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์อาจปนเปื้อนสารเคมีได้เช่นกัน ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์จึงเน้นความพยายามของเกษตรกรในการป้องกันมลพิษ

โดยไม่กล่าวอ้างว่าผลผลิตไม่มีสารเคมีปนเปื้อน นอกจากมลพิษจากภายนอกฟาร์มแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังกำหนดให้เกษตรกรต้องลดหรือป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของฟาร์มเองด้วย เช่น ให้มีการจัดการขยะ และนํ้าเสียก่อนที่จะปล่อยออกนอกฟาร์มหรือการไม่ใช้วัสดุบรรจุผลผลิตที่อาจมีสารปนเปื้อนได้

การพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต ในการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ ฯลฯเกษตรอินทรีย์มีหลักการที่มุ่งให้เกษตรกรพยายามผลิตปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ด้วยตนเองในฟาร์มให้ได้มากที่สุด

แต่ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถผลิตได้เอง(เช่น มีพื้นที่การผลิตไม่พอเพียง หรือต้องมีการลงทุนสูงสำหรับการผลิตปัจจัยการผลิตที่จำเป็นต้องใช้)เกษตรกรก็สามารถซื้อหาปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์มได้ แต่ปัจจัยการผลิตนั้นควรเป็นปัจจัยการผลิตที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นกระบวนการตรวจสอบยืนยันว่า ผลผลิตที่ได้รับการรับรองนั้น

ได้ผลิตขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง การรับรองมาตรฐานนี้โดยทั่วไปจะมีรากฐานมาจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)

สำหรับในประเทศไทยเอง ได้ริเริ่มการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยหน่วยงานเอกชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ภายใต้ชื่อ “สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า มกท. ในปัจจุบัน มกท. ได้ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปลูกพืช ผลผลิตจากธรรมชาติ และการแปรรูป-การจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ต่างๆ

หลักการพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์นั้นแตกต่างจาก เกษตรปลอดสารเคมี ตรงที่เกษตรอินทรีย์เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการทำการผลิต (รวมถึงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์) การปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตรในขณะที่เกษตรปลอดสารเคมีจะสนใจแต่การควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ยังมีการกำหนดมาตรฐานกระบวนการผลิตที่ชัดเจนมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จนถึงขั้นกำหนดเป็นระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิตและการติดฉลากโฆษณาผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ความสุข ความพอเพียงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เกษตรกรหันมาทำ เกษตรกรรมแบบยั่งยืนก็คือ แม้จะไม่รํ่ารวยเงินทอง

แต่ก็รํ่ารวยความสุขตัวอย่างบทเรียนจากพื้นที่รูปธรรมในการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนแม่ทา ตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การทำ เกษตรกรรมยั่งยืนทำ ให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความรู้ และการเรียนรู้/ความรู้นี้เองที่ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน คือทำ ให้เกิด “ความสุข” ซึ่งความสุขในที่นี้ก็คือการได้ทำอะไรโดยอิสระ ได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีความอบอุ่นเข้าใจกันในครอบครัว มีเวลาพักผ่อนอย่างพอเพียง มีเวลาให้กับชุมชนและสังคม และที่สำคัญคือมี “ความเป็นไท”

เป็นเจ้าเป็นนายตนเอง อีกทั้งมี “ปัญญา” ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบตนเอง โดยเฉพาะปัญหาจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนความสุขในระดับชุมชนก็คือ การมีความสงบสุขของชุมชน มีความสามัคคี มีความปลอดภัย มีความสามารถในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของชุมชน

นอกจากนี้ ในด้านสิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า ป่า ก็ดีขึ้น ไม่มีสารพิษในสิ่งแวดล้อมและผลผลิต มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถจัดการให้สืบทอดได้อย่างยั่งยืนด้วยวิถีการจัดการของชุมชนเองหรือตัวอย่างบทเรียนจากพื้นที่รูปธรรมของสมาชิกชมรมเกษตรปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ บ้านพิงพวย-นารัง 127 ครอบครัว (2 หมู่บ้าน) จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ในด้านครอบครัว

เครือญาติภายหลังจากที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งคนเฒ่า คนแก่ เด็ก เยาวชน ผู้นำ สมาชิกคนอื่น ๆ การได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทำให้ครอบครัว เครือญาติมีเวลาปรึกษาหารือกัน มีเวลาพูดคุยกันและมีความเข้าใจกันมากขึ้น และเกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนที่มีรากฐานจากทุนเดิมอยู่แล้วคือ เครือญาติ ฉะนั้นไม่ว่าจะปลูกอะไรเมื่อให้ผลผลิตแล้ว

จะเก็บไว้ให้สมาชิกในครอบครัวและแบ่งปันให้ญาติพี่น้องก่อน ที่เหลือจึงค่อยขายให้คนอื่น และในด้านสุขภาพ ตัวเกษตรกร ครอบครัวและเครือญาติ ก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสดี ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ทุกครอบครัวสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้ โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ มีการหาวัสดุทดแทนที่มีในท้องถิ่น ด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน ใช่การทำปุ๋ยหมัก โดยการใช้ปุ๋ยคอก แกลบ รำ นํ้าหมัก กากนํ้าตาล ทำปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

มีการทำสารสกัดกำจัดศัตรูพืชจากการหมักสารสะเดาและนํ้าส้มควันไม้ แทนการใช้ยาปราบศัตรูพืช ช่วยให้ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลดลงได้จริงในระดับครอบครัว ส่วนในด้านหนี้สิน เกษตรกร(สมาชิกชมรมฯ) ส่วนใหญ่ เปนหนี้สินที่เกิดจากภาคการเกษตร คือการกู้เงิน ธกส. มาลงทุนทำนาในแต่ละปี หลังจากหันมาทำเกษตรปลอดสารพิษแล้วจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับหนี้สินทมี่ อี ยู่โดยจะไม่พยายามสร้างหนี้เพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้

ในด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าการทำเกษตรปลอดสารเคมีลดปริมาณสารเคมีตกค้างในดินช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารมากขึ้น โดยสังเกตจากหน้าดินที่ร่วนซุย มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยอยู่ เช่น ไส้เดือน แมลง ส่วนแหล่งนํ้าก็สะอาดมากขึ้น สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ มีคำพูดของชาวบ้านที่สะท้อนความหมายของการมีความสุขของบุคคล ครอบครัวชุมชน

และสภาพแวดล้อมโดยรวมได้เป็นอย่างดีก็คือ “อยู่ดี กินแซบนอนแจบฝันดี หมดหนี้มีเงินใช้ ให้อภัยเข้าใจกัน” มาถึงตอนนี้ เมื่อเกษตรกรมี “ความสุขแบบชาวบ้าน” จากการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนแล้ว เรื่องคงยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ เพราะสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือ กระบวนการจัดการของเกษตรกร หรือชุมชนเพื่อดำรงความยั่งยืนต่อไปในอนาคต จะเป็นอย่างไรติดตามตอนต่อไปครับ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน ทั้งในเวลาทำงานและในเวลาว่าง ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือการนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือหรือเล่นเกม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ มักทำให้เราต้องอยู่ในอิริยาบทหรืออยู่ท่าเดิมนาน ๆ และพฤติกรรมเหล่านี้เอง จะส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า

โรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งมักจะแสดงอาการ เช่น ปวดบ่าและต้นคอร้าวขึ้นศีรษะและกระบอกตา ทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ ชาปลายมือปลายเท้า ปวดตึงบริเวณหัวไหล่ หรือแม้กระทั่งหายใจไม่อิ่มหรือรู้สึกหายใจได้ไม่เต็มปอด ทำให้มีอาการอ่อนเพลียและเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่าย อาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการหดตัวหรือแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ อันเนื่องมาจากมีการสะสมหรือคั่งค้างของกรดแลคติกภายในมัดกล้ามเนื้อนั่นเอง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอแนะนำประชาชนที่กำลังประสบกับโรคออฟฟิศซินโดรม ให้ใช้ศาสตร์การนวดไทยในการรักษา ในทางการแพทย์แผนไทยจะเรียกกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหรือโรคออฟฟิศซินโดรมนี้ว่า โรคลมปลายปัตฆาต ซึ่งเป็นโรคลมชนิดหนึ่งที่ทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก เลือดคั่งและแข็งตัวบริเวณกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และริมหัวต่อกระดูก

ทำให้เกิดอาการปวดตึง แข็งเป็นก้อนเป็นลำตามแนวมัดกล้ามเนื้อ ซึ่งการนวดไทยสามารถใช้รักษาหรือบรรเทาอาการดังกล่าวนี้ได้ โดยการนวดจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก ช่วยขจัดของเสียที่คั่งค้างอยู่ตามกล้ามเนื้อ ซึ่งจะสามารถบรรเทาอาการปวดตึงตามกล้ามเนื้อ เกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลาย และหลังจากนวดเสร็จก็จะประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร

ซึ่งเป็นการเสริมประสิทธิภาพของการนวด ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น ลดอาการระบมและการเกิดจ้ำเลือดหลังจากการนวด สำหรับข้อห้ามในการนวด ได้แก่ 1.ห้ามนวดในผู้ที่มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส
2.ผู้ที่เป็นไข้พิษ ไข้กาฬ เช่น อุสุกอีใส งูสวัด
3.โรคผิวหนังที่มีการติดต่อ
4.โรคติดต่อ เช่น วัณโรค
5.ไส้ติ่งอักเสบ
6.กระดูกแตกหัก ปริ ร้าวที่ยังไม่ติดสนิท
7.มีภาวะผิดปกติของเลือด เช่น เลือดไม่แข็งตัว
8.มีภาวะอักเสบ ติดเชื้อ บวม แดง ร้อน
9.ผู้ที่รับประทานอาหารอิ่ม ใหม่ ๆ
10.หลังได้รับอุบัติเหตุใหม่ ๆ และข้อควรระวังในการนวด ได้แก่

1.สตรีมีครรภ์
2.ใส่อวัยวะเทียมหลังผ่าตัดกระดูก
3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
4.มีภาวะข้อต่อหลวม กระดูกพรุน

จากการศึกษาวิจัยผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการใช้ยา ต่อความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของศรีวรรณ สวยงาม ในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 75 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มที่รับประทานยาแก้ปวดผสมยาคลายกล้ามเนื้อ
2.กลุ่มที่รับประทานยาร่วมกับการนวด และ3.กลุ่มที่ได้รับการนวดอย่างเดียว ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับการรักษา เป็นเวลา 30 นาที วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน โดยประเมินระดับความเจ็บปวดด้วย Visual Analogue Scale (VAS) และประเมินความตึงตัวของกล้ามเนื้อด้วยเครื่องวัดปฏิกิริยาสะท้อนความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ผลการทดลอง พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม มีระดับอาการปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ซึ่งจะเห็นได้ว่า การนวดไทย สามารถบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและสามารถคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ จึงเป็นทางเลือกในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม สำหรับที่ผู้กำลังประสบกับปัญหาปวดกล้ามเนื้อที่ไม่อยากรับประทานยาแก้ปวดหรือไม่ต้องการให้มีสารเคมีเข้ามาออกฤทธิ์หรือเข้ามาทำปฏิกิริยาภายในร่างกาย ซึ่งประชาชนทุกท่านสามารถติดต่อขอรับบริการนวดไทยได้ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

อ้างอิง

ศรินรัตน์โคตะพันธ์, ศุภมาศ จารุจรณ. (2014). โรคออฟฟิศซินโดรมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย.Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology), 12(2), 135-142.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2015). ตำราการแพทย์แผนไทยสำหรับแพทย์. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 207-213.
ศรีวรรณ สวยงาม. (2017). ผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการใช้ยา ต่อความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 28(2), 42-54.

อัญชัน เป็นสมุนไพรอีกชนิดที่แทบจะไม่มีใคร ที่ไม่รู้จัก สมัคร SaGame เกือบทุกบ้านจะมีดอกอัญชันปลูกติดไว้ ไม่ว่าจะดอกสีม่วง สีขาว ประสบการณ์หมอพื้นบ้านจะใช้ อัญชันดอกสีขาวเอาไว้แก้พิษ ทั้งพิษงู พิษหมาบ้า ถึงขนาดมีความเชื่อว่า เอารากผูกแขนไว้กันงูเวลาเข้าป่า และใช้รากฝนกินแก้พิษต่างๆ ส่วนอัญชันดอกสีม่วง(หมอยาบางท่านเรียกอัญชันดอกเขียว) เอาไว้เขียนคิ้วกับขยี้ทาหัวให้หลานที่เกิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นประเพณีของคนไทยทุกภาคทั้งเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก อัญชันดอกม่วงยังเด่นในด้านการแก้ฟกช้ำ ใบของอัญชันทั้งสองชนิดเป็นยาเย็น ใช้เป็นส่วนประกอบของยาเขียว

ส่วนใหญ่ จะนิยมใช้อัญชันดอกสีม่วงมากว่าดอกสีขาว ตั้งแต่การใช้ทำยา เครื่องสำอาง คั้นหมักผม ผสมอาหาร ขนม ดอก ยอดอ่อน ฝักอ่อน ของทั้งสองชนิด นิยมเอามากินเป็นผัก ได้ทั้งสดหรือลวก ป้าบุญทัน โสมศรีแก้ว เล่าว่า สมัยก่อนในครัวของตระกูลท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะนำดอกอัญชันมาทำอาหารหวานคาวหลายอย่าง ตั้งแต่กินเป็นผักสด ผักลวก ผักชุบแป้งทอด ทำขนมชั้น และแต่งสีในขนมต่างๆ คล้ายกับทางภาคใต้

มีการศึกษาวิจัยประโยชน์ของอัญชันต่อการงอกของเส้นผมพบว่า สารสกัดเอทานอลจากดอกอัญชันมีฤทธิ์ยับยั้ง5-อัลฟา-รีดักเทส(5-alpha-reductase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ยับยั้งการเจริญของเส้นขน และมีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นขนของหนู แม้จะยังไม่มีการวิจัยอื่นๆ มากนัก แต่เท่านี้ก็พอจะยืนยันได้ว่าการใช้ตามภูมิปัญญานี้มีเหตุผลสนับสนุนในทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้สารแอนโธไซยานิน(anthocyanins) ที่มีในดอกอัญชัน ยังช่วยให้หลอดเลือดเล็กๆ แข็งแรงและไหลเวียนได้ดีขึ้น อันเป็นการช่วยให้คิ้วและผมงอกได้เร็วอีกทางหนึ่ง อัญชันจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาพัฒนาเป็นเครื่องสำอางสำหรับผมและคิ้ว

นอกจากประโยชน์ในการดูแลเส้นผมแล้ว อัญชัน ยังโดดเด่นนการบำรุงสายตา มีการศึกษาสมัยใหม่ที่พบว่า ในพืชหลายชนิดรวมทั้งอัญชันดอกม่วงมีสารแอนโธไซยานิน(anthocyanins) ที่จัดอยู่ในกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ เป็นสารให้สีตามธรรมชาติที่ละลายน้ำได้ และเปลี่ยนสีไปตามสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ตั้งแต่น้ำเงิน ม่วง แดง ไปจนถึงส้ม ชนิดที่พบในกลีบดอกอัญชันสีม่วงมีชื่อว่า เทอร์นาทิน (ternatins)

ซึ่งเป็นสารสีน้ำเงิน ตรงกับรากศัพท์เดิมของ แอนโธไซยานิน ซึ่งหมายถึง ดอกไม้สีน้ำเงิน นั่นเอง สารแอนโธไซยานินมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถจับกับอนุมูลอิสระที่เกิดจากรังสียูวีและทำให้หมดฤทธิ์ และมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารแอนโธไซยานินในการเพิ่มประสิทธิภาพของตา เช่น ป้องกันตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน โรคต้อหิน โรคต้อกระจก

แอนโธไซยานินยังมีฤทธิ์กระตุ้นกลไกอื่นๆ ที่ส่งผลดีต่อดวงตาคือ ยับยั้งการลดจำนวนของสารสีม่วงที่มีชื่อว่า โรดอปซิน(rhodopsin) ในเซลล์รูปแท่งที่จอประสาทตา ซึ่งมีความไวต่อแสงและช่วยการมองเห็นในที่มืดยับยั้งการหลั่งสารอินเตอร์ลูคิน-6(interleukin-6; IL-6) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบ ในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้ผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบ เพิ่มปริมาณการไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงจอตาในผู้ป่วยโรคต้อหิน ช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดเล็กๆ คลายตัว ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงเซลล์ตาดีขึ้น จึงเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและชะลอความเสื่อมของดวงตาได้

ตัวอย่างตำรับยาตำรับชะลอผมหงอก: เอาเปลือกมะกรูด 50 ลูก ดอกอัญชัน 100 ดอก หรือมากกว่านั้น แยกกันแช่ในเหล้าขาว 28 ดีกรี ให้ท่วม หมักไว้ 1 เดือน ครบกำหนด นำน้ำหมักทั้งสองชนิดเทใส่ในโถปั่นใส่ว่านหาง 1 กาบ (เอาแต่วุ้น) ปั่นรวมกัน กรองกากเก็บไว้ในตู้เย็น เวลาใช้นำมาหมักผมก่อนสระ หมักนานแค่ไหนก็ได้ หมักทุกวันยิ่งดี ทำให้ ผมดกดำ ไม่ร่วง ไม่คัน

บำรุงสายตา/เบาหวานขึ้นตา: ดอกอัญชัน 2-3 ดอก ต้มน้ำดื่ม วันละ 1-2 แก้ว เป็นประจำทุกวัน ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือชุมชนเข้มแข็งและประชาสังคม มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

ความต้องการปรากฏสูง

ปัจจุบัน เดอะ เจ็ตส์ เสมอกับ ไมอามี่ ดอลฟินส์ เป็นที่หนึ่งใน AFC ตะวันออก ทั้ง New England Patriots และ Bills เริ่มต้นฤดูกาลด้วยความพ่ายแพ้

ทีมเจ็ตส์มีโอกาส +1,600 ที่จะชนะ Super Bowl LVIIIก่อนเริ่มฤดูกาล หลังจากที่ร็อดเจอร์สล้มลงด้วยอาการบาดเจ็บ

Oddsmakers ก็ปรับกระดานฟิวเจอร์สของตน ขณะนี้ทีมเจ็ตส์มีโอกาส +4,000 ที่จะชนะซูเปอร์โบวล์โดยไม่มีร็อดเจอร์ส และพวกเขามีโอกาส +3,000 เพื่อคว้าแชมป์ AFC

The Bills เป็นทีมเต็งที่เป็นเอกฉันท์ในการคว้าแชมป์ AFC Eastที่อัตราต่อรอง +120 ก่อนเริ่มฤดูกาล เจ็ตส์อยู่อันดับสองบนกระดานที่อัตราต่อรอง +270 และนำหน้าดอลฟินส์ที่ +300 หลังจากที่ Bills แพ้ทีม Jets ในMonday Night Footballปลาโลมาก็

กลายเป็นทีมเต็งในการเดิมพันที่จะชนะ AFC East ที่อัตราต่อรอง +140 The Bills อยู่ด้านหลัง Dolphins ที่อัตราต่อรอง +145 ทีมเจ็ตส์เห็นอัตราต่อรองดิวิชั่นหลุดไปที่ +550

The Jets เข้าสู่ฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะรวม 9.5 สูง/ต่ำ Oddsmakers ที่ DraftKings เอาเดิมพันนั้นออกจากกระดานในคืนวันจันทร์ พวกเขาโพสต์ผลรวมชัยชนะที่ปรับปรุงแล้วในเช้าวันอังคารหลังจาก MRI ของร็อดเจอร์ส ตอนนี้ Jets ชนะทั้งหมด 8.5 o/u

ตอนนี้ The Jets มีอัตราต่อรอง +215 ที่จะเข้ารอบตัดเชือก และ -280 โอกาสที่จะพลาดช่วงหลังตาม DraftKings ก่อนที่ฤดูกาลจะ

เริ่มต้น ทีมเจ็ตส์มีอัตราต่อรอง -130 เพื่อผ่านเข้ารอบฤดูกาล และ +110 หากพลาดรอบตัดเชือกหากชัดเจนว่าผู้กระทำผิดเรียกร้อง

ค่าไถ่ — ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทั่วไปในอาชญากรรมไซเบอร์ — และความต้องการได้รับการจ่ายโดยบริษัทเกม ผู้ประกอบการคาสิโนจะอยู่ภายใต้ภาระผูกพันด้านกฎระเบียบในการเปิดเผยค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่นักลงทุน

ปัจจุบันมีการคาดเดาเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าไถ่ แต่ MGM ยังไม่ได้รับการยืนยันจากสาธารณะมากนักCasino.orgติดต่อผู้ให้บริการ Bellagio ในเรื่องนี้ แต่ไม่ได้รับความคิดเห็นก่อนที่จะเผยแพร่บทความนี้

แนวปฏิบัติที่เพิ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ถือว่าบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมี MGM เป็นหนึ่งในนั้น จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์ และการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ไม่ว่าบริษัทจะสูญเสียโรงงานจากเหตุเพลิงไหม้ หรือไฟล์หลายล้านไฟล์ในเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ มันอาจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักลงทุน” Gary Gensler ประธาน SEC กล่าวในแถลงการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม “ปัจจุบันบริษัทมหาชนหลายแห่งได้

เปิดเผยข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่นักลงทุน อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่าบริษัทและนักลงทุนจะได้รับประโยชน์หากการเปิดเผยข้อมูลนี้จัดทำขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกัน เปรียบเทียบได้ และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจมากขึ้น”

การพูดคุยของสื่อปรากฏขึ้นในบ่ายวันจันทร์ว่า MGM ได้ติดต่อกับ FBI แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่านั่นเกิดจากการเรียกร้องค่าไถ่หรือไม่ และบริษัทก็ยืนยันว่ากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง

เหตุใดกฎของ ก.ล.ต. จึงมีความสำคัญ
พูดโดยทั่วไป วันจันทร์เป็นวันที่หยาบสำหรับตลาดหุ้นเกมเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดคร่ำครวญถึงการชะลอตัวของการใช้จ่ายของผู้

บริโภคที่มีน้ำหนักในหุ้นคาสิโน อย่างไรก็ตาม MGM เป็นหนึ่งในนักแสดงที่แย่ที่สุดในกลุ่ม โดยเลื่อน 2.38% จากปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยจากข่าวการละเมิดข้อมูล

นั่นทำให้หุ้นเกมอยู่ในกลุ่มบริษัทที่กว้างขวาง รวมถึง Capital One Financial (NYSE: COF), Equifax (NYSE: EFX) และ Sony (NYSE: SNE) รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่เคยประสบกับราคาหุ้นที่ลดลงจากผลลบ พาดหัวข่าวความปลอดภัยทางไซเบอร์

ตัวอย่างเหล่านั้นและสิ่งที่เทียบเท่าอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา และนั่นบังคับให้ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องแบ่งปันค่าใช้จ่ายของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางไซเบอร์กับผู้ถือหุ้น

“โดยทั่วไปรายการ 1.05 แบบฟอร์ม 8-K จะครบกำหนดชำระสี่วันทำการหลังจากที่ผู้ลงทะเบียนพิจารณาว่าเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นมีสาระสำคัญ” คณะกรรมการกล่าวเสริม “การเปิดเผยข้อมูลอาจล่าช้าหากอัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลในทันทีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยสาธารณะ และแจ้งให้คณะกรรมาธิการทราบถึงการพิจารณาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร”

บริษัทต่างๆ ยอมจ่ายเงินเพื่อหยุดการโจมตีแรนซัมแวร์
เพื่อย้ำอีกครั้ง ยังไม่ชัดเจนว่า MGM กำลังจัดการกับปัญหาแรนซัมแวร์หรือไม่ ซึ่งเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่ผู้กระทำผิดเรียกร้องค่าชดเชยทางการเงิน อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่เจรจากับผู้ก่อการร้าย แต่บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ ก็จ่ายเงินให้อาชญากรเรียกค่าไถ่เพื่อให้ยอมผ่อนปรน

“การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์เพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึงปี 2564 โดยเพิ่มขึ้น 350% ตั้งแต่ปี 2561 จำนวนครั้งที่บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมการ

ชำระบัญชีก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% และเหตุการณ์การหยุดทำงานเพิ่มขึ้น 200% จนถึงปี 2564” ตามข้อมูลของ Fortinet ผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์

ตัวอย่างของบริษัทและหน่วยงานขนาดใหญ่อื่นๆ ที่จ่ายค่าไถ่เรียกค่าไถ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ผู้ให้การเดิมพันกีฬาในฟลอริดา: ศาลปฏิเสธการทำซ้ำ เคลียร์วิธีการดำเนินการเดิมพันต่อ

ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางในวันนี้ปฏิเสธที่จะซักซ้อมกรณีที่ท้าทายแผนการพนันกีฬาในฟลอริดา ซึ่งเป็นการเคลียร์หนทางในการเดิมพันที่จะกลับมาดำเนินการในรัฐซันไชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางการพนันกีฬา Seminole Tribe Florida
นักพนันกีฬาดาวน์โหลดแอป Hard Rock Sportsbook ตามข้อตกลงเดือนเมษายน 2021 ของฟลอริดาเพื่ออนุญาตให้ Seminole Tribe ดำเนินการเดิมพันกีฬาออนไลน์ การอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางเมื่อวันจันทร์ปฏิเสธที่จะซักซ้อมการท้าทายทางกฎหมายต่อข้อตกลงนี้ (ภาพ: WFTV )

ศาลอุทธรณ์สหรัฐประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เซอร์กิตเมื่อวันจันทร์กล่าวว่าจะไม่เปิดคดีที่พยายามล้มล้างข้อตกลงการเล่นเกมของชน

เผ่าระหว่างฟลอริดาและชนเผ่าเซมิโนล ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งลงนามในปี 2564 โดย Gov. Ron Desantis (R) ทำให้ชนเผ่าเซมิโนลผูกขาดในการเดิมพันกีฬาค้าปลีกและออนไลน์ในรัฐ

ยกเว้นการแทรกแซงระยะไกลโดยศาลฎีกา ขณะนี้เวทีได้ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับชนเผ่า Seminole เพื่อเริ่มดำเนินการ หนังสือกีฬา Hard Rock Betออนไลน์และที่คาสิโนครึ่งโหลทั่วรัฐ

ฮาร์ดร็อคกลับมาจากความตาย?
ไม่สามารถติดต่อเผ่าได้ทันทีเพื่อแสดงความคิดเห็น แต่ Hard Rock Bets ดูเหมือนจะยินดีกับข่าวนี้ด้วยการโพสต์.gif ของ The

Undertaker จาก WWE ขึ้นมาจากโลงศพไม่นานหลังจากที่ผู้พิพากษาออกคำตัดสินเมื่อวันจันทร์

การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นจุดสุดยอดของความท้าทายทางกฎหมายเกือบสองปีที่นำโดย West Flagler Associates ซึ่งดำเนินการห้องโป๊กเกอร์ Bonita Springs ในฟลอริดาตอนใต้

West Flagler ฟ้องกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเขตอำนาจเหนือการเล่นเกมของชนเผ่าผ่านทางสำนักกิจการอินเดียน บริษัทแย้งว่าคอมแพคเกมใหม่ฝ่าฝืนข้อห้ามของพระราชบัญญัติควบคุมการเล่นเกมของอินเดียของรัฐบาลกลางในการเดิมพันนอกการจองและมาตราการคุ้มครองที่เท่าเทียมกันของรัฐธรรมนูญ

ผู้พิพากษาศาลแขวงเห็นด้วยกับ West Flagler และทำให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะในปี 2021 แต่การตัดสินใจดังกล่าวกลับถูกยกเลิกในการอุทธรณ์ในเดือนมิถุนายนของปีนี้โดยคณะผู้พิพากษาสามคนใน DC Circuit

ในเดือนสิงหาคม West Flagler ได้ยื่นคำร้องให้ผู้พิพากษาทั้ง 11 คนในสนามซ้อม”en banc”ผู้พิพากษาปฏิเสธคำร้องดังกล่าวเมื่อวันจันทร์พร้อมคำสั่งย่อตามคำสั่งของคูเรียม

West Flagler ก่อตั้งขึ้นในไมอามีในช่วงต้นทศวรรษ 1950 โดยเป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมโดยครอบครัว Havenick ที่มีชื่อเสียง และ

ปัจจุบันดำเนินงานห้องโป๊กเกอร์ Bonita Springs ในฟลอริดาตอนใต้ ปีที่แล้ว West Flagler ขาย Magic City Casinoซึ่งให้บริการโป๊กเกอร์และสล็อตให้กับ Poarch Band of Creek Indians ของ Alabama ในราคา 600 ล้านดอลลาร์

ความต้องการปรากฏสูง
การเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายมีให้บริการในฟลอริดาเพียงสามสัปดาห์ในปี 2564 ก่อนที่จะปิดตัวลง รัฐเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ซึ่งปัจจุบันไม่มีการพนันกีฬา ควบคู่ไปกับการถือครองรายใหญ่เช่นแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส

นักพนันที่มีศักยภาพในรัฐดูเหมือนกระตือรือร้นที่จะกลับมาออนไลน์อีกครั้ง

“ อย่าเล่นกับฉันนะเพื่อน ฉันต้องการการพนันของฉันกลับมาในฟลอริดา ” ผู้ใช้รายหนึ่งเขียนเพื่อตอบสนองต่อโพสต์ Undertaker ของ Hard Rock Bets

ผู้ใช้ รายอื่นพูดตรงไปตรงมามากกว่า: “เปิดฟลอริดาเพื่อเล่นฟุตบอลคืนวันจันทร์นะ ไอ้ขี้ขลาด” พวกเขาเขียน

ในบันทึกถึงลูกค้าเมื่อวันจันทร์ Daniel Politzer นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo ว่า Caesars Sportsbook แสดงเวลาแฝงที่ลดลงใน

ระหว่างการออกอากาศของSunday Night Footballที่สตรีมบนแอปเดิมพันกีฬานั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะเวลาแฝงที่ลดลงสามารถปูทางให้นักเดิมพันวางเดิมพันในเกมได้มากขึ้น เวลาแฝงหมายถึงความล่าช้าระหว่างภาพที่กล้องถ่ายและวิดีโอนั้นที่ส่งต่อไปยังผู้ชม

ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของฤดูกาล NFL แอป Caesars Sportsbook มีการถ่ายทอดสด NFL SNF เวลาแฝงดีกว่ารายการทีวีสด (20-30 วินาที) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในระบบนิเวศการพนันกีฬาออนไลน์/สื่อที่อาจเพิ่มการเดิมพันในเกม” Politzer เขียน

เวลาแฝงที่ต่ำเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊คที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเดิมพันในเกม เทคโนโลยี ดังกล่าวเคลื่อนที่เร็วกว่าฟีดการออกอากาศแบบเดิม ช่วยให้บริษัทเกมสามารถกำหนดราคาเดิมพันสดได้อย่างแม่นยำ

เหตุใดความล่าช้าจึงมีความสำคัญสำหรับ Caesars Sportsbook, Rivals

เนื่องจากเทคโนโลยีได้แทรกซึมเข้าสู่โลกแห่งการเดิมพันกีฬามากขึ้น ความเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมเมนูการเดิมพันสดที่ผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊คสามารถเสนอให้นักเดิมพันได้

ในกีฬาประเภททีมหลักๆ เกือบทุกประเภท อัตราต่อรองในเกมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละการเล่น เช่น ทัชดาวน์ โฮมรัน ฯลฯ

เทคโนโลยีที่เชื่องช้าสามารถบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานรีเฟรชเฉพาะอัตราต่อรองระหว่างช่วงพักการแข่งขัน แต่นักเดิมพันที่ชาญฉลาดรู้ดี พวกเขาอาจไม่ได้รับโอกาสที่ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้ เวลาแฝงที่ลดลงสามารถนำไปสู่การวางเดิมพันสดได้มากขึ้น ซึ่งอาจช่วยยกระดับการระงับสปอตบุ๊คในกระบวนการได้

ในแง่ของผู้ชนะการลงทุนที่มีศักยภาพ Caesars อาจเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการข้อมูลการเดิมพันกีฬาGenius Sports (NYSE: GENI) Genius เป็นพันธมิตรของ Caesars ในด้านฟีด NFL ดิจิทัลที่มีความหน่วงต่ำ

การสำรวจล่าสุดโดยบริษัทวิจัย Eilers & Krejcik Gaming (EKG) ระบุว่า FanDuel, DraftKings และ Bet365 เป็นแอปเดิมพันบนมือถืออันดับต้น ๆ ในแง่ของการเดิมพันในเกม แต่การสำรวจความคิดเห็นนั้นดำเนินการก่อนเริ่มฤดูกาลฟุตบอล

เวลาแฝงต่ำถือเป็นเรื่องใหญ่
ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะยังคงชอบดูเกมฟุตบอลบนโทรทัศน์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็กต่อไป แต่ Politzer ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ควรลดผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นจากความเร็วแฝงที่ได้รับการปรับปรุง

“สุทธิ เราไม่คาดหวังว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคในการชมเกมฟุตบอลบนหน้าจอขนาดใหญ่จะเปลี่ยนไป แต่การฝังเกม NFL สดและการเดิมพันบนหน้าจอ

เดียวโดยไม่มีปัญหาเรื่องความล่าช้าที่เห็นได้ชัดเจนนั้นเป็นการพัฒนาแบบกระโจมในการพนันกีฬา/ระบบนิเวศของสื่อ และ เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีบทบาทในการเจรจาเรื่องสิทธิ์สื่อกีฬา” นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo กล่าวเสริม

ด้วยการเดิมพันในเกมที่ถูกมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมการพนันกีฬา จึงมีแนวโน้มว่าผู้

ประกอบการจำนวนมากขึ้นจะทำการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในปีต่อ ๆ ไปEd Sheeran ล่มงานแต่งงานที่ลาสเวกัสกับ Serenade Newlyweds

การยกเลิกคอนเสิร์ตในนาทีสุดท้ายของเขาทำลายวันหยุดพักผ่อนของคนจำนวน 40,000 คนที่คาดว่าจะเห็น Ed Sheeran เล่น Allegiant Stadium ในวันเสาร์

แต่สองชั่วโมงก่อนกำหนดการแสดง ชีแรนได้ทำให้การพักร้อนครั้งหนึ่งดีขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวอีกสองคนในระหว่างการเยือนลาสเวกัสครั้งล่าสุดของเขา เขามาร่วมงานแต่งงานของคาร์เตอร์ ลินเดนฟิลด์ แพทย์จัดกระดูกชาวเท็กซัสและคู่หมั้นของเขา จอร์แดน ที่โบสถ์ Little White Wedding Chapel

เอ็ด ชีแรน งานแต่งงาน
Ed Sheeran ร้องเพลงที่ Lindenfields of Texas จากนั้นลงนามในใบอนุญาตการแต่งงาน (ภาพ: อินสตาแกรม/@teddysphotos)

คู่หมั้นไม่ได้จ่ายเงินสำหรับแพ็คเกจงานแต่งงานที่มีนักร้องเพลงป๊อปชาวอังกฤษและนักร้องแบ็คอัพสี่คนคอยร้องเพลงให้คุณฟัง แต่

การแสดงความสามารถของชีแรนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสม เนื่องจากในไม่ช้าเขาจะต้องการสื่อที่แสดงให้เห็นว่าเขาทำให้คนในลาสเวกัสมีความสุขแทนที่จะผิดหวัง

“การตกหลุมรักเป็นอย่างไรบ้าง/นี่มันมหัศจรรย์จริงๆ” ชีแรนร้องเพลงขณะดีดกีตาร์โปร่ง ( Magicalจะเป็นเพลงเปิดในอัลบั้มที่ 7 ของ Sheeran Autumn Variations ซึ่ง จะวางจำหน่ายวันที่ 29 กันยายน)

ทั้งห้องส่งเสียงปรบมือขณะที่ทั้งคู่กอดชีแรนก่อนที่จะประกาศว่าเป็นสามีภรรยากันและปิดผนึกการแต่งงานด้วยการจูบ จากนั้น Sheeran ได้มอบลายเซ็นบนใบอนุญาตการแต่งงานให้กับครอบครัว Lindenfields โดยระบุว่า “ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เป็นพยานของคุณ”

พวกเขายังได้รับตั๋วแปดใบ (สำหรับพวกเขาและสมาชิกในงานแต่งงานของพวกเขา) ชมคอนเสิร์ตของชีแรนที่กำลังจะถูกยกเลิกที่ Allegiant Stadium

Sheeran โพสต์วิดีโอของงานบนบัญชี Instagram ของเขาเมื่อวันจันทร์ พร้อมคำบรรยายว่า “งานแต่งงานล้มเหลว นี่คือ Magical”

ปฏิกิริยา “ตกตะลึง” ของคาร์เตอร์ ลินเดนฟิลด์เมื่อชีแรนทำงานแต่งงานของเขาพังเป็นเรื่องที่น่าสงสัย

ถ้าให้พูดตามตรง สิ่งที่แย่กว่านั้นคืองานแสดงของคาร์เตอร์เมื่อชีแรนเข้ามาในห้องในช่วงกลางเพลง เจ้าบ่าวมีลักษณะคล้ายกับคนที่แสร้งทำเป็นแปลกใจกับงานปาร์ตี้สุดเซอร์ไพรส์ที่เขาได้รับแจ้งอย่างลับๆ เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน

ปรากฎว่า ทั้งคู่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนของ White Chapel เมื่อสองสัปดาห์ก่อน โดยถามว่าจะโอเคไหมสำหรับ “คนดังที่ไม่ระบุชื่อ” ที่จะขัดขวางการสมรสของพวกเขาในฐานะการแสดงผาดโผนประชาสัมพันธ์

ในตอนแรก พวกเขาปฏิเสธโอกาสนี้และต้องการการโน้มน้าวใจบ้าง เป็นไปได้ว่าการโน้มน้าวใจนั้นรวมถึงการเรียนรู้ตัวตนของผู้ชนด้วย

ตัดสินด้วยตัวคุณเอง

Sheeran ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ (ปกติ)
ในเดือนกรกฎาคม Sheeran สุ่มแจกเครื่องดื่มที่บาร์คาราโอเกะในแนชวิลล์ และขับร้องคู่บ่าวสาวอีกคู่ด้วยเพลงI Want it That Way โดย Backstreet Boys ในเดือนนั้น เขาได้ปรากฏตัวอย่างประหลาดใจที่ Wieners Circle ฮอทด็อกในชิคาโกขึ้นชื่อในเรื่องการสบถกับลูกค้า

ความประหลาดใจที่สนาม Allegiant Stadium ทำให้ชีแรนไม่พอใจอย่างแน่นอน การแสดงของเขาถูกเลื่อนออกไปกะทันหันหลังจากที่แผ่นยางด้านล่างเวทีหลุดออก ทำให้หอเสียง 2 แห่งขยับข้ามคืนข้างละ 1 ฟุต วิศวกรไม่สามารถสร้างแท่นขุดเจาะขึ้นมาใหม่ได้ทันเวลาที่คอนเสิร์ตจะดำเนินต่อไป

น้อยกว่า 90 นาทีก่อนกำหนดเริ่ม และหลังจากมีรายงานว่าแฟนๆ บางส่วนหมดสติจากการถูกบังคับให้รอด้วยตัวเลขสามหลัก ชีแรนก็ตกเป็นหน้าที่ของชีแรนที่จะประกาศว่าคอนเสิร์ตของเขาจะต้องถูกเลื่อนกำหนดการใหม่

ตั๋วทั้งหมดจากการแสดงที่ยกเลิกในวันเสาร์จะได้รับเกียรติในวันเสาร์ที่ 28 ต.ค. ครอบครัว Lindenfields ได้รับเชิญกลับมาและมีรายงานว่าตอบรับคำเชิญแล้วนั่นคือการใช้ของนักวิเคราะห์ Susquehanna Joseph Stauff ซึ่งเริ่มต้นการรายงานข่าวของผู้ให้บริการ

คาสิโนด้วยคะแนน “บวก” และราคาเป้าหมาย $ 52 ในรายงานให้กับลูกค้าเมื่อวันจันทร์ นั่นหมายถึงอัพไซด์ 17.1% จากระดับปัจจุบัน หุ้นของ Red Rock เพิ่มขึ้นเกือบ 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Stauff แสดงความรั้นในส่วนของการเล่นเกม โดยสังเกตว่า Red Rock มีส่วนแบ่ง 35% ที่น่าประทับใจของเกมสล็อตแมชชีนในสามกลุ่มการรายงานของลาสเวกัส ซึ่งเป็นลักษณะที่น่าสังเกตในช่วงเวลาที่ประชากรในท้องถิ่นมีอาการบวม

การไหลเข้าของผู้เกษียณอายุที่ร่ำรวยจากรัฐอื่น ๆ ได้แก่ แคลิฟอร์เนียที่อยู่ใกล้เคียง หนุนกรณีระยะยาวสำหรับหุ้น Red Rock เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากสามารถจ่ายเงินสดเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลาสเวกัสได้ รวมการกำจัดภาระผูกพันในการจำนองกับ

ภาษีทรัพย์สินที่ลดลงและไม่มีภาษีเงินได้ของรัฐในเนวาดา และพวกเขามีเงินสดตามดุลยพินิจที่จะดื่มด่ำกับการเยี่ยมชมคาสิโนที่ดำเนินการโดย Red Rock

Red Rock Stock Alternative ลาสเวกัสอเวนิว
ในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากคิดว่าผู้ให้บริการ Strip เช่น Caesars Entertainment และ MGM Resorts International

(NYSE: MGM) เป็นช่องทางหลักในการลงทุนในลาสเวกัส Red Rock เสนอแนวทางที่แตกต่างออกไปซึ่งช่วยลดความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ Strip

นอกเหนือจากสถานที่ที่มีชื่อเดียวกันใน Summerlin และ Green Valley Ranch ในเฮนเดอร์สันแล้ว Red Rock ยังดำเนินการ

คุณสมบัติเกมหลายแห่งภายใต้แบรนด์ Stationทั่วพื้นที่ลาสเวกัส บริษัทยังดำเนินการคาสิโน Wildfire 10 แห่ง รวมทั้งเจ็ดแห่งในเฮนเดอร์สัน ตามเว็บไซต์ของบริษัท

การแปล: Red Rock ไม่ได้ดำเนินการรีสอร์ทคาสิโน Strip แต่ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่สำคัญของลาสเวกัส เช่นการก่อสร้างและ

ปฏิทินกิจกรรมที่น่าประทับใจมากขึ้น นอกจากนี้ Stauff ของ Susquehanna ยังเน้นย้ำถึงการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทว่าอาจเป็นตัวเร่งที่ประเมินค่าหุ้นได้ต่ำเกินไป

Red Rock เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่มีคาสิโนอยู่ ซึ่งหมายความว่าจะไม่จ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของบ้าน นอกจากนี้ยังถือครองที่ดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหลายร้อยเอเคอร์ทั่วหุบเขาลาสเวกัส โดยรวมแล้ว ทรัพย์สินของบริษัทน่าจะมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ หากไม่มากกว่านั้น

Durango สามารถเพิ่มสต็อก Red Rock ได้
รีสอร์ทครบวงจรแห่งใหม่ล่าสุดของ Red Rock – Durango Casino & Resort ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลาสเวกัส – มีกำหนดเปิด

ให้บริการในวันที่ 20 พ.ย. Stauff เรียกสิ่งนั้นว่าเป็น “ตัวเร่งปฏิกิริยาวัสดุ” สำหรับหุ้น

Red Rock เชื่อว่าDurango Casino & Resortจะประสบความสำเร็จเพราะอยู่ในหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ของลาสเวกัสที่ไม่มีสถานที่เล่น

เกมหนาแน่น ในความเป็นจริง ผู้ดำเนินการคาดการณ์ว่าในที่สุด Durango อาจเป็นหนึ่งในสามคาสิโนชั้นนำในแง่ของประสิทธิภาพโดยรวม นั่นเป็นการตั้งมาตรฐานให้สูง เมื่อพิจารณาถึงความมั่นคงของสถานที่ที่มีชื่อเดียวกันของผู้ปฏิบัติงานและอื่นๆ ในผลงาน

Red Rock เริ่มก่อสร้าง โครงการ Durango มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว และเสร็จสิ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

การห้ามวางเดิมพันในบราซิล

วิรัก พรัม หรือที่รู้จักในชื่อ “โปโล” “คาโป” และ “ลิปส์” เป็นผู้บังคับบัญชาลำดับที่สองของกลุ่ม One Family Clique (OFC) ซึ่งมีฐานอยู่ที่โลเวลล์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ตามการระบุของอัยการ เขาและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดทำปฏิบัติการ

ลักลอบค้ายาเสพติดครั้งใหญ่ที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงของกลุ่มอาชญากรในพื้นที่โลเวลล์ “เพิ่มขึ้นอย่างมาก”

OFC เป็นพันธมิตรระหว่างแก๊งค์ในพื้นที่บอสตันในเอเชียซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการแต่งกายในแคลิฟอร์เนียและรัฐอื่น ๆ เอกสารของศาลระบุ

ในปี 2018 และ 2019 เหตุการณ์การยิงปืนอย่างน้อย 12 ครั้งในโลเวลล์มีสาเหตุมาจากการสู้รบที่เกี่ยวข้องกับแก๊งระหว่าง OCF และคู่แข่งอย่างพวกนอกกฎหมาย ตามการระบุของอัยการรัฐบาลกลาง เหตุการณ์เหล่านี้บางส่วนส่งผลให้สมาชิกแก๊งเสียชีวิตตามเอกสารของศาล

ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นทำให้ตำรวจโลเวลล์ติดต่อ FBI ซึ่งเป็นผู้นำการสอบสวนซึ่งมีชื่อว่า “Operation Street Roulette”

การดำเนินงานของ USPS
ทีมงานของพรัมใช้บริการไปรษณีย์ของสหรัฐฯ เพื่อส่งเงินสดและรับการขนส่งยา โดยไม่รู้ว่าผู้สืบสวนกำลังดำเนินการออกหมายค้น

“แอบดู” บนพัสดุบางส่วนเหล่านี้ ก่อนที่จะส่งคืนไปที่ระบบไปรษณีย์

มีอยู่ครั้งหนึ่ง พวกเขาค้นพบว่า Sarath Yut ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น ‘หมายเลขหนึ่ง’ ของ OFC ได้ส่งเงินสดจำนวน 54,000 ดอลลาร์ไปทางไปรษณีย์ไปยังผู้จำหน่ายยาในแคลิฟอร์เนีย

ตลอดการสืบสวนที่ใช้เวลา 2 ปี เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของรัฐบาลกลางได้ยึดหรือซื้อยาบ้า 12 กิโลกรัม, โคเคน 2.4 กิโลกรัม, MDMA 2.1 กิโลกรัม, เฮโรอีน 513 กรัม และเฟนทานิล 169 กรัม พร้อมด้วยเงินสด 177,591 ดอลลาร์ และอาวุธปืนอีก 7 กระบอก

การตั้งค่าเอฟบีไอ
ในเดือนพฤษภาคม ปี 2021 Prum เป็นผู้นำในสิ่งที่เขาเข้าใจว่าเป็นการดำเนินการฟอกเงิน โดยได้รับการขนส่งมูลค่า 8 ล้านยูโร

โดยอ้างว่าเป็นรายได้จากการขายเฮโรอีนน้ำมันดินสีดำในยุโรป Prum เชื่อว่าการขนส่งดังกล่าวถูกส่งไปยังคาสิโนในแคนาดาเพื่อทำการฟอก จริงๆ แล้ว เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของ FBI ต่อย

พรัมถูกจับกุมเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยสมาชิกแก๊งอีก 15 คน รวมทั้งยุตด้วย เขาเป็นจำเลยคนสุดท้ายในกลุ่มที่จะรับสารภาพในคดีนี้ และมีกำหนดพิพากษาลงโทษในวันที่ 14 ธันวาคม

เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีและอาจได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต

คา สิโนของแคนาดาถูกไฟไหม้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับการควบคุมการฟอกเงินที่หละหลวมขณะเดียวกัน นักวิจารณ์กล่าวว่ากฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ของประเทศนั้น อ่อนแอ และการพิพากษาลงโทษก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ซึ่งดึงดูดอาชญากรได้ครื่องเล่น

เกมที่มีทักษะเป็นข้อกังวลที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริการวมถึงในเพนซิลเวเนียและเวอร์จิเนีย เครื่องเกมที่เป็นที่ถกเถียงยังแพร่หลายในร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารในรัฐมิสซูรี

แตกต่างจากสล็อตแมชชีนที่ได้รับการควบคุมซึ่งพบได้ในคาสิโนบนเรือ 13 แห่งของรัฐที่ซึ่งนักพนันทำการเดิมพัน และเครื่องเทอร์มิ

นัลจะเปิดเผยโดยอัตโนมัติว่าผู้เล่นชนะหรือแพ้ เครื่องเล่นเกมที่มีทักษะทำงานแตกต่างออกไป ในรัฐมิสซูรี เกมทักษะมักถูกเรียกว่า “เกมไม่มีโอกาส” ซึ่งผู้เล่นสามารถเห็นผลลัพธ์ของการเล่นครั้งถัดไปก่อนทำการเดิมพัน

ในเกมเช่น “Play & Win” ผู้เล่นสามารถดูว่าการเล่นครั้งถัดไปจะชนะหรือไม่ เกมดังกล่าวกำหนดให้ผู้เล่นแพ้ก่อนจึงจะชนะการเล่น ความแตกต่างที่ผู้สนับสนุนเครื่องจักรกล่าวว่าทำให้พวกเขารอดพ้นจากกฎระเบียบด้านการพนันเพราะว่าผู้เล่นรู้ผลลัพธ์ต่อไป และกิจกรรมนี้ไม่ถือเป็นเกมแห่งโอกาส

สื่อขอร้อง
รัฐบาลมิสซูรี ไมค์ พาร์สัน (ขวา) และเจ้าหน้าที่กฎหมายชั้นนำของรัฐ อัยการสูงสุด แอนดรูว์ เบลีย์ (ขวา) ได้แสดงความสนใจเพียงเล็กน้อยในการปราบปรามเครื่องเกมทักษะที่มีการโต้เถียงกัน

Bailey ถอนตัวจากการฟ้องร้องล่าสุดโดย Torch Electronics ผู้ผลิตเกมฝึกทักษะชั้นนำในรัฐมิสซูรี ฟ้องร้องตำรวจทางหลวงแห่ง

รัฐมิสซูรี เขาทำเช่นนั้นในข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดและ “การร่วมกันรณรงค์คุกคาม” ต่อบริษัทและลูกค้าที่เป็นผู้ดูแลเครื่องจักร ทอร์ชได้บริจาคเงินจำนวนมากให้กับการรณรงค์ทางการเมืองของพาร์สันและเบลีย์

คดีแยกต่างหากกับทอร์ชที่นำโดยบุคคลเจ็ดคนที่แยกตัวเองออกจากคาสิโนที่ได้รับการควบคุมของรัฐ – แต่เข้าถึงเครื่องเล่นเกมทักษะของบริษัทและสูญเสียเงิน – ถูกไล่ออกเมื่อเดือนที่แล้ว Brian Wimes ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ กล่าวว่าคดีนี้ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากโจทก์มีทางเลือกที่จะไม่เล่นเกมดังกล่าว

คณะบรรณาธิการของSt. Louis Post-Dispatchกล่าวว่าคดีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องจักรที่ไม่ได้รับการควบคุมก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสาธารณะอย่างไร เนื่องจากเครื่องจักรไม่ได้ให้การคุ้มครองผู้บริโภคหรือการคุ้มครองตามกฎระเบียบ

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขากำลังดึงธุรกิจออกจากคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตของรัฐ – ในขณะที่ไม่ต้องจ่ายภาษีการเล่นเกมเพื่อการศึกษาที่คาสิโนจ่ายและเผชิญกับกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรมของเกมหรือเพื่อบรรเทาการติดการพนัน หรือเพื่อป้องกันเด็ก จากการเล่น” op-ed อ่าน

“แทนที่จะพยายามซ่อนสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ อุตสาหกรรมนี้กำลังล็อบบี้อย่างเปิดเผยในเจฟเฟอร์สัน ซิตี้ เพื่อขอสิทธิที่จะถูกทิ้ง

ให้อยู่ตามลำพัง กฎหมายของรัฐต้องถูกสาป พวกเขายังฟ้องร้องตำรวจทางหลวงมิสซูรีที่กล้าสอบสวนการละเมิดกฎหมายที่ชัดเจนของพวกเขา” บทบรรณาธิการกล่าวต่อ

การอ้างสิทธิ์ด้านความบันเทิงถูกปฏิเสธ
Torch Electronics ยืนยันว่าเครื่องเกมที่มีทักษะหรือไม่มีโอกาสเป็นรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับเงินสด ผู้

ผลิตยังยืนยันว่าเครื่องจักรช่วยให้ลูกค้าอยู่ในธุรกิจขนาดเล็กและในท้องถิ่นได้นานขึ้น ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจมากขึ้น ผลกำไรของเครื่องจักรยังถูกแบ่งปันให้กับสถานประกอบการโฮสต์อีกด้วย

แต่ กองบรรณาธิการ ของ St. Louis Post-Dispatchกล่าวว่าคำกล่าวอ้างเหล่านี้มีน้ำหนักเพียงเล็กน้อย

“ข้อโต้แย้งที่กว้างขวางของพวกเขาคือเครื่องจักรเหล่านี้ไม่ถือเป็นการพนันจริงๆ ราวกับว่าลูกค้าที่ยืนเอาเงินเข้าตู้เป็นประจำกำลังทำเพื่อ ‘ความบันเทิง’ และไม่ใช่เพราะพวกเขาบางส่วนจะได้รับเงินคืนมากขึ้น ได้โปรด” กองบรรณาธิการสรุป

Tabcorp ประกาศข้อตกลงผ่านการยื่นฟ้องต่อ Australian Securities Exchange (ASX) เมื่อวานนี้ มันนำมาซึ่งการต่อสู้ที่ยืดเยื้อที่บริษัทมีกับหน่วยงานด้านภาษีในเรื่องการชำระเงินที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้

ผลลัพธ์มาในช่วงเวลาที่ดีสำหรับ Tabcorp เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับค่าปรับ 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (638,600 เหรียญสหรัฐ) จากคณะกรรมการควบคุมการพนันและคาสิโนแห่งวิคตอเรีย (VGCCC) เนื่องจากละเมิดกฎของหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อสองปีที่แล้ว

Tabcorp ทำคะแนนกับ ATO
ก่อนหน้านี้ ATO ได้เรียกร้องให้ Tabcorp ชำระภาษีจำนวนหนึ่งสำหรับใบอนุญาตและข้อกำหนดอื่นๆ บริษัทจ่ายเงินเต็มจำนวน แต่เริ่มการต่อสู้ทางกฎหมาย เนื่องจากรู้สึกว่าหน่วยงานด้านภาษีไม่ได้คำนวณภาระภาษีอย่างถูกต้อง

อาจเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่ยืดเยื้อ ATO ตกลงที่จะทำงานร่วมกับ Tabcorp โดยคืนเงินเป็นจำนวนประมาณ 20% ของ

จำนวนเงินที่บริษัทจ่ายไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวนำมาซึ่งการปิดตัว และช่วยให้ทั้ง ATO และ Tabcorp เดินหน้าต่อไปโดยไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหมายอีกต่อไป

เมื่อบริษัทยื่นรายงานสุขภาพทางการเงินประจำปีในเดือนมิถุนายนปีหน้า ก็จะสะท้อนถึงการเบิกจ่าย นอกจากนี้ยังจะแสดงการชำระ

เงินประมาณ 37 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (23.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่จะต้องชำระให้กับ The Lottery Corporation นั่นมาจากการแยกตัวของTabcorpเมื่อปีที่แล้ว

จากการประกาศของ ASX Tabcorp จะแสดงผลประโยชน์ประมาณ 45 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (28.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนมิถุนายนปีหน้า รายงานเดียวกันนั้นจะแสดงข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบางอย่างเช่นกัน ซึ่งบริษัทกล่าวว่าจะต้องถือเป็น “ทุน”

อย่างไรก็ตาม เสริมว่าสิ่งนี้ไม่ควรส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์โดยรวมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ผู้ประกอบการเกมชาวออสเตรเลียเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศการพนันทั้งหมดของออสเตรเลียอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงบางประการ หลายประการอาจส่งผลกระทบต่อวิธีที่ผู้

ประกอบการสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคได้ หากข้อตกลงล่าสุดของ Tabcorp กับ ATO จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ข้อตกลงบางส่วนอาจได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนหากเกิดขึ้นจริง

Adam Rytenskild กรรมการผู้จัดการและซีอีโอของบริษัท ไม่เชื่อว่าการห้ามสิ่งจูงใจโดยสิ้นเชิง ดังที่สมาชิกสภานิติบัญญัติและผู้เชี่ยวชาญต่อต้านการพนันบางคนแนะนำไว้ จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด แม้ว่าเขาจะรับรู้และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

โฆษณาของผู้ให้บริการ แต่การบล็อกข้อเสนอทุกประเภทที่ดึงดูดการเดิมพันนั้นไปไกลเกินไป

Rytenskild แสดงจุดยืนของเขาในการให้สัมภาษณ์กับ Racenet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข่าวเกี่ยวกับการแข่งม้าในออสเตรเลีย เขา

กำลังตอบคำถามเกี่ยวกับการไต่สวนของรัฐสภาเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ ซึ่งมีหัวข้อของการห้ามสิ่งจูงใจโดยสมบูรณ์ปรากฏขึ้น

หากการห้ามมีผลบังคับใช้ กระบวนการที่อาจใช้เวลาถึงสามปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ อาจเป็นอันตรายต่อตลาดการพนันที่ได้รับการ

ควบคุม ความคิดริเริ่มนี้จะป้องกันการโฆษณาสิ่งจูงใจจากแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุม แต่จะไม่สามารถหยุดการโฆษณาจากผู้ให้บริการนอกชายฝั่งบนเว็บไซต์หลายแห่งได้

Rytenskild และคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้เสนอแนะการประนีประนอม โดยอนุญาตให้มีการจูงใจ แต่ไม่ใช่ในการโฆษณา แม้ว่าจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นวิธีที่ยังคงให้ประโยชน์ ไม่เป็นอันตรายต่อตลาดที่มีการควบคุม

เว็บไซต์คาสิโนในประเทศของ MGM ยังคงออฟไลน์เมื่อเช้านี้ และระบบไอทีส่วนใหญ่ของบริษัทยังคงหยุดชะงักเนื่องจากปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แต่ MGM กล่าวว่าการดำเนินงานของคาสิโนได้รับการฟื้นฟู และร้านอาหารต่างๆ กำลังสำรองและดำเนินการอยู่

รีสอร์ทของเรารวมทั้งร้านอาหาร ความบันเทิงและการเล่นเกมกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และยังคงมอบประสบการณ์ที่ MGM เป็น

ที่รู้จัก”แถลงการณ์ของ MGM ที่มอบให้กับCasino.orgเมื่อเช้านี้อ่าน“แขกของเรายังคงสามารถเข้าถึงห้องพักในโรงแรมได้ และเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับของเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแขกของเราตามความจำเป็น ขอขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ”

ความรุนแรงของการโจมตีทางไซเบอร์ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ รายงานเผยว่าแฮกเกอร์เรียกร้องค่าไถ่ แม้ว่าข่าวลือเหล่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันจาก MGM และไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

สมมติว่า MGM จ่ายค่าไถ่เพื่อให้ระบบไอทีกลับคืนมา ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะต้องเปิดเผยการชำระเงินดังกล่าวภายใต้กฎเกณฑ์ที่เพิ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะนิติบุคคลที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

MGM ดำเนินกิจการคาสิโนและโรงแรม 19 แห่งในสหรัฐอเมริกา โดยทั้งหมดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไซเบอร์ณ เช้าวันอังคาร คุณสมบัติที่โดดเด่นในลาสเวกัส ได้แก่ Bellagio, MGM Grand, New York-New York และ Mandalay Bay คาสิโนยักษ์ใหญ่นอ

กลาสเวกัสดำเนินธุรกิจ Bellagio ในแอตแลนติกซิตี้, MGM National Harbor นอก DC และ MGM Grand Detroit MGM มีห้องพักในโรงแรมทั้งหมดประมาณ 16,000 ห้องในประเทศ

การโจมตีทางไซเบอร์ยังส่งผลกระทบต่อการเดิมพันกีฬาและการเล่นเกมออนไลน์ของ MGM แม้ว่าแพลตฟอร์ม BetMGM จะปรากฏออนไลน์เมื่อเช้านี้

MGM ดำเนินการคาสิโนสองแห่งในมาเก๊าผ่านบริษัทในเครือคือ MGM China Holdings การดำเนินงานของ MGM ในจีนยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์

สิ่งอำนวยความสะดวกดิจิทัลหยุดชะงัก
การเปิดตัว MGM Resorts กล่าวว่ารีสอร์ทคาสิโนในสหรัฐฯ เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจแล้ว แต่สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยหลายอย่าง เช่น กุญแจห้องดิจิทัล และการจองออนไลน์ ยังคงไม่สามารถเข้าถึงได้

ซุ้มเคลื่อนที่และเช็คอินด้วยตนเองยังคงออฟไลน์อยู่เมื่อเช้านี้ MGM กล่าวว่าแขกจะต้องเช็คอินและออกจากรีสอร์ทคาสิโนและโรงแรมของบริษัทผ่านทางแผนกต้อนรับ โดยจะมีการจัดเตรียมกุญแจไว้ให้ที่นั่น

ร้านอาหารยังเปิดให้บริการ แต่ผู้เข้าพักต้องจองโดยโทรติดต่อร้านอาหารหรือไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในสถานที่ยังสามารถจัดการการจองดังกล่าวได้

นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายของรัฐและท้องถิ่นและคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาแล้วเอฟบีไอกำลังสอบสวนการโจมตีทางไซเบอร์ ของ MGM

เล่นเกมต่อ
MGM Resorts กล่าวหลังจากตรวจพบปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ บริษัทเริ่มปิดเครื่องสล็อตในเชิงรุกเพื่อปกป้องข้อมูล MGM ไม่ได้พูดต่อสาธารณะว่าทำไมจึงสามารถนำสล็อตกลับมาออนไลน์ได้ แต่การเล่นเกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

บัตรกำนัลการเล่นเกมกลับมาถูกพิมพ์อีกครั้ง และตู้แคชเชียร์แบบบริการตนเองก็ได้รับการกู้คืนเช่นกัน กรงแคชเชียร์มีพนักงานคอยให้บริการแก่ผู้เข้าพักที่

ต้องการอยู่ห่างจากระบบไอทีผลการวิจัยพบว่ามีเพียง 29% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่พิจารณาสถานะการกำกับดูแลของผู้ปฏิบัติงานเมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ไซต์ใดไซต์หนึ่งหรือไม่ การค้นพบนี้ตรงกันข้ามกับความเชื่อมั่นในบราซิล โดยที่ 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่ารัฐบาลควรควบคุมตลาดการเดิมพัน

อย่างไรก็ตาม ในโคลอมเบีย ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งให้ความสำคัญกับสถานะทางกฎหมายของไซต์ก่อนที่จะมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์

การสำรวจยังเน้นย้ำว่าชาวอาร์เจนติน่า 84% ไม่เคยได้รับคำเตือนใด ๆ เกี่ยวกับระดับการเล่นของพวกเขาหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้อง ตัวเลขนี้สูงที่สุดทั่วทั้งภูมิภาค ไม่เหมือนในบราซิล โดยที่ 52% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมการพนันของพวกเขา

การตอบกลับเกี่ยวกับการส่งข้อความอย่างปลอดภัย
การสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชมประสิทธิภาพของระบบส่งข้อความแจ้งเตือน ในขณะที่ 27% รู้สึกปลอดภัยและสบายใจกับ

ข้อความดังกล่าว อีก 11% แสดงความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการพนันของตนเอง

อย่างไรก็ตาม 14% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาพบว่าข้อความดังกล่าวสร้างความรำคาญ แต่ไม่เชื่อว่าข้อความดังกล่าวส่งผลต่อประสบการณ์การเล่นเกมของพวกเขา ผู้ตอบแบบสอบถามอีก 10% กล่าวว่าพวกเขาไม่ชอบการเตือนอยู่ตลอดเวลาและชอบที่จะกำจัดข้อความออกไป

การสำรวจก่อนหน้านี้เปิดเผยว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 60% เชื่อว่าการปรับปรุงมีความจำเป็นภายในระบบนิเวศของเกม ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ถึงความปรารถนาที่จะได้รับแนวทางที่ชัดเจนจากรัฐบาลเพื่อบรรเทาอันตรายจากการพนันที่อาจเกิดขึ้น

Mario Trucco กรรมการบริหารของ Association of State Lotteries ได้ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่าพวกเขาได้สร้างกรอบการทำงานเริ่มต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกมที่มีความเหนียวแน่นและโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่ของรัฐอาร์เจนตินา 24 ตัว

ศักยภาพการเติบโตของ iGaming ของอาร์เจนตินา
อาร์เจนตินา ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ในละตินอเมริกา โดยมีประชากรเกือบ 45 ล้านคน เป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการเล่นเกมออนไลน์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้ แต่ประเทศก็ยังคงเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค

ภาคเกมออนไลน์ในอาร์เจนตินาคาดว่าจะสร้างรายได้ต่อปี 2.4 พันล้านดอลลาร์

23 จังหวัดของประเทศและเมืองบัวโนสไอเรสที่เป็นอิสระมีอำนาจในการจัดตั้งตลาด iGaming อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการเกมถูกจำกัดให้เสนอบริการเฉพาะแก่ผู้อยู่อาศัยภายในภูมิภาคที่กำหนดเท่านั้น

ปัจจุบัน 14 จังหวัดได้รับรองการพนันกีฬาออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย และเกือบจะหลายแห่งได้นำกฎหมายคาสิโนออนไลน์มาใช้

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลได้เพิ่มอัตราภาษีของรัฐบาลกลางสำหรับกิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์เป็น 5% ภูมิภาคเช่นบัวโนสไอเรสเรียกเก็บภาษีสำหรับบุคคลที่ได้รับรายได้จากการเล่นเกม

ด้วยการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ iGaming ทั่วโลก ความต้องการโอกาสในการเล่นเกมออนไลน์ในอเมริกาใต้จึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก การ

เติบโตนี้สามารถนำมาประกอบกับปัจจัยต่างๆ เช่น ความพร้อมใช้งานของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างแพร่หลาย และความหลงใหลในกีฬาในละตินอเมริกา

บริษัทพนันชั้นนำของสหราชอาณาจักรหกแห่งได้เลือกที่จะหยุดการเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับใบเหลืองของปาเกต้า ผู้เล่นให้กับทีมเวสต์แฮมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเดิมพันที่น่าสงสัยกับนักเตะวัย 25 ปีรายนี้ในเกมก่อนหน้าบางเกม

ปาเกต้าถูกกล่าวหา – และอาจจงใจ – ได้รับใบเหลืองระหว่างการแข่งขันเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ถูกกล่าวหาอย่างเป็นทางการก็ตาม สมาคมฟุตบอล (เอฟเอ) กำลังพิจารณาข้อกล่าวหาและคดีน่าสงสัยอีก 3 กรณีกับผู้เล่นคนอื่นในลีกเดียวกัน

เวสต์แฮมเลือกที่จะเก็บปาเกต้าไว้เป็นทีมชุดใหญ่ในพรีเมียร์ลีก แม้ว่าจะมีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องก็ตาม

การตัดสินใจหยุดตลาดเป็นไปตามการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผู้ประกอบการตามรายงานของMail Sport

การไล่ออกสำหรับตลาดการ์ด
Betway ซึ่งรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นต่อ FA และเป็นผู้สนับสนุนเวสต์แฮมเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่เลือกที่จะถอนตัวออกจาก

ตลาดใบเหลือง ประกอบด้วย Bet365, Betfair, Paddy Power, SkyBet และ William Hill

อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังดึงตลาดที่เกี่ยวข้องกับปาเกต้าเท่านั้น ใบเตือนและบทลงโทษอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นคนอื่นๆ จะยังคงเหมือนเดิม อย่างน้อยก็ในตอนนี้

มีรายงานว่าการระงับดังกล่าวเป็นการตัดสินใจภายในของบริษัทที่ผู้ปฏิบัติงานทำอย่างอิสระ เมื่อเร็วๆ นี้ FA ระบุว่าเชื่อว่าตลาดการจองทั้งหมดควรถูกแบน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระบุว่าจุดยืนของ FA ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงขนาดนี้จะต้องได้รับการแทรกแซงจากคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร แต่เนื่องจากมันยากกว่า FA จึง

กำลังหารือเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ กับผู้ให้บริการเป็นรายบุคคล หากพวกเขาไม่ยอมรับข้อเสนอ เอฟเออาจกดดันให้มีการแบนในลีกระดับล่างและรอบแรกของการแข่งขันชิงแชมป์ที่มีความสำคัญน้อยกว่าของอังกฤษ

การห้ามวางเดิมพันในบราซิล
ความคิดริเริ่มที่คล้ายกันในการห้ามการพนันใบเหลืองหรือใบแดงในฟุตบอลกำลังดำเนินการในบราซิล ประเทศนี้ตกอยู่ภายใต้การสอบสวนที่ยาวนานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการล็อคผลการแข่งขัน ซึ่งช่วงเวลานั้นไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้แล้ว

ขณะนี้บราซิลกำลังสรุปกฎสำหรับสิ่งที่จะกลายเป็นตลาดการพนันกีฬาที่ได้รับการควบคุมเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมหรือเรื่องอื้อฉาวใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อการรับรู้ของการเดิมพันอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือข้อจำกัดในกฎระเบียบขั้นสุดท้าย

คณะผู้เผยแพร่ศาสนาของสภาผู้แทนราษฎรของบราซิลกำลังก้าวไปอีกขั้นและพยายามขัดขวางการอนุมัติกฎหมายดังกล่าวโดยสิ้นเชิง สื่อของบราซิลFolha de

São Pauloรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าหนึ่งในผู้นำของภาคส่วนนี้ในสภาคองเกรส รอง Silas House ถือว่าการพนันเป็นอันตรายเช่นเดียว

กับยาเสพติด เขากล่าวว่าพรรคการเมืองไม่สนับสนุนการพนันไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ เพราะมัน “ตรงกันกับการเสพติดและความอับอายสำหรับครอบครัวชาวบราซิล”

พรรคการเมืองซึ่งมีตำแหน่งที่แข็งแกร่งอย่างมากในการเมือง สามารถปิดกั้นความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการพนันในอดีตได้ ไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เป็นกลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกัน

สื่อGazeta Do Povoเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่เข้มแข็งเป็นอันดับสามของประเทศRodgers Dunzo หลังจากสแนป 4 ครั้ง

ร็อดเจอร์สผู้ไม่มีความสุขเข้าร่วมทีมเจ็ตส์ในการแลกเปลี่ยนนอกฤดูกาลกับกรีนเบย์แพ็คเกอร์ส ทีมเจ็ตส์มีแนวรับระดับแนวหน้า นำโดยกองหลัง ซอส การ์ดเนอร์ แต่การรุกของพวกเขาต้องการการอัพเกรดกองหลังอย่างสิ้นหวังหลังจากจบฤดูกาล 7-10 ในปี 2565

The Jets เห็นว่าการเดิมพันล่วงหน้าเพิ่มขึ้นหลังจากที่ Rodgers เข้าร่วมทีม นักเดิมพัน จำนวนมากขึ้นกระโดดขึ้นไปบน bandwagonหลังจากที่ Jets ปรากฏตัวใน ซีรีส์เรียลลิตี้ Hard Knocks ของ HBO ซึ่งติดตามทีมในช่วงพรีซีซั่น

ทีมเจ็ตส์ไม่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกนับตั้งแต่ฤดูกาล 2010 ซึ่งถือเป็นความแห้งแล้งในรอบรองชนะเลิศที่ยาวนานที่สุดใน NFL ความคาดหวังสูงเมื่อร็อดเจอร์สเป็นกองหลัง แต่ฝูงชนที่ MetLife Stadium ก็เงียบลงเมื่อร็อดเจอร์สถูกเขี่ยออกจากเกมด้วยอาการบาดเจ็บสาหัส

ร็อดเจอร์สจะเข้ารับการผ่าตัดและพลาดการแข่งขันทั้งฤดูกาล 2023 อนาคตของเขากับทีมเจ็ตส์ไม่เป็นที่รู้จัก

Jets Stun Bills ใน OT
ซัค วิลสัน ตัวสำรองเข้ามารับหน้าที่กองหลังหลังจากที่ร็อดเจอร์สออกจากเกมด้วยอาการบาดเจ็บ วิลสันสูญเสียงานเริ่มต้นให้กับร็อดเจอร์ส แต่แสดงให้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงพรีซีซั่นหลังจากที่ร็อดเจอร์สรับเขาไว้ใต้ปีกของเขา

วิลสันจ่ายบอลสำเร็จ 14 จาก 21 ครั้งในระยะ 140 หลากับบิลส์ เขาโยนหนึ่งทัชดาวน์และหนึ่งสกัดกั้น

บิลส์ขึ้นนำ 13-3 ในช่วงพักครึ่ง และสเตฟอน ดิกส์ ตัวรับกว้างของบัฟฟาโลทำทัชดาวน์ได้เพียงแต้มเดียวในครึ่งแรก

การป้องกันของเจ็ตส์ก้าวขึ้นมาในครึ่งหลังและจำกัดตั๋วเงินไว้เพียงสามแต้ม เซฟตี้ จอร์แดน ไวท์เฮด ผู้เข้าร่วมทีมเจ็ตส์ในหน่วยงานอิสระ สร้างความทรมานให้กับจอช อัลเลน กองหลัง ไวท์เฮดเลือกอัลเลนสามครั้ง รวมถึงสองครั้งในครึ่งหลัง

วิลสันเชื่อมต่อกับการ์เร็ตต์วิลสัน ตัวรับกว้าง ในการจับทัชดาวน์กายกรรมโดยเหลือเวลาน้อยกว่าห้านาทีในควอเตอร์ที่สี่ เครื่องบินเจ็ตส์ทำทัชดาวน์แรกของเกม และเสมอกันที่ 13-13 ทั้งสองทีมสลับกันยิงประตูในช่วงควอเตอร์ที่สี่ และเกมต้องต่อเวลาพิเศษ

การป้องกันของเครื่องบินเจ็ตส์บังคับให้ Bills ถ่อครอบครองครั้งแรกในช่วงต่อเวลา ซาเวียร์ กิปสัน มือใหม่ที่ยังไม่ได้ดราฟต์เตะกลับเพื่อทำทัชดาวน์ 65 หลา และทีมเจ็ตส์ก็ทำให้บิลส์ช็อคด้วยชัยชนะ 22–16

ในงานแถลงข่าวหลังเกม ซาเลห์กล่าวว่าวิลสันจะยังคงเป็นควอร์เตอร์แบ็กเริ่มต้นของทีมเจ็ตส์ หากร็อดเจอร์สหายดีซาเลห์นั่งสำรองวิลสันเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เนื่องจากการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาและทักษะความเป็นผู้นำที่ไม่ดี

กองหลังตัวเก๋าฟรีเอเยนต์หลายคนยังไม่ได้เซ็นสัญญากับทีมในฤดูกาลนี้ ได้แก่ คาร์สัน เวนทซ์, แมตต์ ไรอัน และโจ ฟลัคโก้ มีมมากมายที่ทอม เบรดี้เกษียณแล้วสวมเครื่องแบบเจ็ตส์ที่ท่วมโซเชียลมีเดียระหว่างมันเดย์ไนท์ฟุตบอล

ฝ่ายค้านกับคาสิโน

คาสิโนแนวร็อคแอนด์โรลค้นพบการละเมิดหลังจากที่แขกบ่นว่ามีกิจกรรมฉ้อโกงบนบัตรเครดิตของพวกเขระบบการจองของบุคคลที่สามที่เรียกว่า SHS ได้แพร่ระบาดไปยังโรงแรมหลายแห่ง รวมถึงฮาร์ดร็อค เพียงสามเดือนต่อมา การละเมิดดังกล่าวทำให้มีการ

เข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลการจองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ฮาร์ดร็อคปิดให้บริการในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020 และเปิดอีกครั้งในชื่อ Virgin Hotels Las Vegas ซึ่งน่าจะมีระบบประมวลผลบัตรใหม่ทั้งหมดในปีถัดไป

เอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล
ฤดูร้อน 2019

การละเมิดข้อมูลสำคัญครั้งแรกของ MGM ส่งผลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลจากแขกประมาณ 10 ล้านคนในฟอรัมแฮ็กรัสเซีย

ในเวลานั้น MGM ยอมรับว่าข้อมูลถูกแฮ็กจากเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่มี “ข้อมูลจำนวนจำกัดสำหรับแขกบางคนก่อนหน้านี้” โดยระบุว่าการละเมิดดังกล่าวไม่รวมถึงข้อมูลทางการเงิน บัตรชำระเงิน หรือรหัสผ่าน

อย่างไรก็ตาม ในปี 2022 บริการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ vpnMentor รายงานว่าการถ่ายโอนข้อมูลในภายหลังบนช่องทางการส่งข้อความโซเชียล Telegram เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับระหว่างการละเมิดเดียวกันจากแขกประมาณ 30 ล้านคน

ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์และอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และวันเกิดของลูกค้า MGM รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักข่าว และคนดัง เช่น นักร้อง Justin Bieber และ Jack Dorsey ผู้ก่อตั้ง Twitter

จนถึงจุดหนึ่ง ชุดข้อมูลทั้งหมด 142 ล้านชุดสามารถซื้อได้บนเว็บมืดในราคา 2,900 ดอลลาร์

โฟร์ควีน/ไบเนียนส์ แกมบลิง ฮอลล์
27 ก.พ. – 5 มี.ค. 2020

คาสิโนใจกลางเมืองทั้งสองแห่งซึ่งดำเนินการโดย TLC Casino Enterprises ถูกปิดเป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์หลังจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเครื่องสล็อตและโปรแกรมสะสมคะแนนและระบบการชำระเงิน

ดอตตี้
16 ม.ค. 2021

นอกเหนือจากเหตุการณ์มัลแวร์แล้ว ยังมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบบางอย่างภายในเครือข่ายของบริษัท ตามจดหมายแจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากร้านเหล้าเกม 120 แห่งทั่วเนวาดาข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยรวมถึงชื่อ วันเกิด และหมายเลขใบขับขี่

เดอะปาล์มส
18-19 ต.ค. 2565

การโจมตีของมัลแวร์ได้เอาเว็บไซต์ The Palms Las Vegas ออกไปนานกว่า 24 ชั่วโมง ทำให้ Google ติดป้ายกำกับไซต์ด้วยคำเตือนมัลแวร์

คาสิโนนอกแถบเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย San Manuel Band of Mission Indians ในแคลิฟอร์เนีย หนึ่งในชนเผ่าเกมที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศ ซึ่งซื้อ Palms จาก Red Rock Resorts ในปี 2564 ในราคา 650 ล้านดอลลาร์Powerball ออกรางวัล 23

ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีตั๋วตรงกับหมายเลขที่ออกทั้งหกตัว แจ็คพอตทบกลับอีกครั้งในคืนวันจันทร์หลังจากไม่มีสลิปตรงกับลูกบอลสีขาวห้าลูก 9, 25, 27, 53, 66 และ Powerball สีแดง 5

แจ็คพอตสำหรับการจับรางวัลเมื่อคืนนี้อยู่ที่ประมาณ 550 ล้านดอลลาร์ โดยมีตัวเลือกเงินสดก้อนครั้งเดียวที่ประมาณ 266 ล้านดอลลาร์ จำนวนเงินทั้งสองเป็นก่อนหักภาษีของรัฐบาลกลางและอาจเป็นของรัฐ

แจ็กพอตปัจจุบันอยู่ที่ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใกล้จะถึงแจ็กพอตที่รวยที่สุดตลอดกาล 10 อันดับแรกของ Powerball Powerball

เปิดตัวครั้งแรกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2535 เกมลอตเตอรีระหว่างรัฐดำเนินการโดย Multi-State Lottery Association (MUSL) และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Florida Lottery

Powerball จะออกสัปดาห์ละสามครั้งเวลา 22:59 น. ET จากสตูดิโอของ Florida Lottery ในแทลลาแฮสซี การจับรางวัลจะจัดขึ้นในคืนวันจันทร์ วันพุธ และวันเสาร์

แจ็กพอต Powerball โดนถึงสี่ครั้งในปีนี้ ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เมื่อผู้เล่นในวอชิงตันชนะรางวัล 754.6 ล้านดอลลาร์

การถูกรางวัลแจ็กพอตครั้งที่สองเกิดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม เมื่อตั๋วในเวอร์จิเนียมีมูลค่าถึง 162.6 ล้านดอลลาร์ ครั้งที่สามเกิดขึ้นเมื่อ

วันที่ 19 เมษายน เมื่อผู้เล่นในโอไฮโอชนะรางวัล 252.6 ล้านดอลลาร์ รางวัลที่สี่และเมื่อปีที่แล้วคือเงินรางวัล 1.08 พันล้านดอลลาร์ที่ได้รับในแคลิฟอร์เนียใกล้กับ Skid Row ในลอสแอนเจลิส

รายละเอียดภาษี
รัฐบาลกลางถือว่าเงินรางวัลลอตเตอรีเป็นรายได้ส่วนบุคคล เนื่องจากแจ็กพอต Powerball จะนำผู้ถูกรางวัลไปอยู่ในกลุ่มภาษีสูงสุด

ของรัฐบาลทันที รายได้ที่ได้จึงอยู่ภายใต้อัตราภาษีที่แท้จริงที่ 37%

เก้ารัฐไม่เก็บภาษีเงินรางวัลลอตเตอรีเป็นรายได้ส่วนบุคคล ได้แก่แคลิฟอร์เนีย เดลาแวร์ ฟลอริดา นิวแฮมป์เชียร์ เซาท์ดาโคตา เทนเนสซี เท็กซัส วอชิงตัน และไวโอมิง

นิวยอร์กเรียกเก็บภาษีสูงสุดจากรายได้จากลอตเตอรีในอัตราที่แท้จริงที่ 10.9% สำหรับรางวัลตัวเลือกเงินสด 266 ล้านดอลลาร์ การตัดเงินของนิวยอร์กจะอยู่ที่ประมาณ 28.9 ล้านดอลลาร์

เขตอำนาจศาลและรัฐอื่นๆ ที่มีภาษีลอตเตอรีสูง ได้แก่ DC และ New Jersey ที่ 10.75%, Oregon (9.9%), Minnesota (9.85%), Massachusetts (9%), Maryland (8.95%) และ Vermont (8.75%)

สำหรับรายละเอียดภาษีของรัฐอื่นๆ ทั้งหมดที่เข้าร่วม Powerball คลิกที่นี่

ผู้ชนะ 11 กันยายน
การออกรางวัล Powerball ในคืนวันจันทร์ไม่ได้ถูกรางวัลแจ็กพอต แต่เจ้าหน้าที่ MUSL กล่าวว่าการจับฉลากยังคงผลิตตั๋วที่ชนะได้มากกว่า 745,000 ใบ

รางวัลสูงสุดมาที่มิชิแกน โดยที่สลิปนำโชคตรงกับลูกบอลสีขาวทั้งห้าลูก แต่ไม่ใช่ Powerball สีแดงเพื่อรับรางวัลที่ดีที่สุดอันดับ

สองของเกมที่ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้เล่นจะได้รับรางวัล 2 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ไม่ได้ซื้อ Megaplier ซึ่งเป็นส่วนเสริมมูลค่า 1 เหรียญสหรัฐ ซึ่งได้มา 2 เท่าในคืนวันจันทร์

ผู้เล่นอีกเก้าคนมีตั๋วที่ตรงกับลูกบอลสีขาวสี่ลูกและ Powerball สีแดงสำหรับรางวัลระดับที่สามของเกมที่ 50,000 ดอลลาร์ ตั๋วสามใบในนั้นซื้อ Megaplier เพื่อเพิ่มการจ่ายเงินเป็นสองเท่าเป็น 100,000 ดอลลาร์

ตั๋วเกือบ 400 ใบตรงกับลูกบอลสีขาวสี่ลูกจากทั้งหมดห้าลูกเพื่อชนะรางวัล 100 ดอลลาร์ โดย 83 ใบมี Megaplier เพื่อรับเงิน 200 ดอลลาร์ ตั๋วมากกว่า 1,000 ใบตรงกับลูกบอลสีขาวสามลูกและ Powerball สีแดงเป็นเงินรางวัล 100 ดอลลาร์ โดยมี 302 ใบที่ซื้อ Megaplier

มีตัวเลือกมากมายในการอัปเกรดทีมหรือหนุนม้านั่งสำรองของคุณ ตัวรับกว้างประมาณ 40 คนโพสต์คะแนนแฟนตาซีสองหลักในสัปดาห์แรกของฤดูกาล NFL

Allen Robinson II (Pittsburgh Steelers) อาจเป็นส่วนเสริมที่คุ้มค่าสำหรับทีมฟุตบอลแฟนตาซีของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเล่นในลีกที่ มี 12 ทีมขึ้นไป

ปูคา นากัว (WR, แรมส์)
The Rams เป็นฝ่ายแพ้บนท้องถนน +5 ในสัปดาห์ที่ 1 และเอาชนะ Seattle Seahawks ได้ 17 แต้ม แมทธิว สแตฟฟอร์ด ควอเตอร์

แบ็กต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่เขาดูเหมือนมือปืนมือปืนที่นำทีมแรมส์คว้าแชมป์ซูเปอร์โบวล์ในปี 2021 สตาฟฟอร์ดพยายามจ่ายบอล 38 ครั้งในระยะ 334 หลาในช่วงเปิดฤดูกาล

คูเปอร์ คุปป์ ตัวรับฝั่ง All-Pro กำลังรักษาอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายและเขาเริ่มฤดูกาลใน IL แนวโน้มดูน่ากลัวเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 1 เนื่องจากกลุ่มเด็ก Rams ขาดประสบการณ์ ความรู้สึกดีขึ้นอย่างมากเมื่อ Puka Nacua และ Tutu Atwell เล่นเหมือนทหารผ่านศึก

ที่ช่ำชองในการชนะแบ่งกลุ่มครั้งใหญ่เหนือ Seahawks แอตเวลล์จ่ายบอลได้หกครั้งระยะ 119 หลา Nacua มือใหม่จาก BYU ตกเป็นเป้าหมายของ Stafford 15 ครั้ง เขาจ่ายบอลได้ 10 ครั้งในระยะ 119 หลาในการเปิดตัว NFL

Oddsmakers คิดว่า Rams แทบจะไม่ชนะหกเกมในฤดูกาลนี้ แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นทีมที่ดีที่สุดอันดับสองใน NFC West หลังจากชนะบนถนนอย่างน่าประทับใจในซีแอตเทิล The Rams ต่อสู้กับคู่แข่งรายอื่นในสัปดาห์ที่ 2 เมื่อพวกเขาเป็นเจ้าภาพ San Francisco 49ers

ไคเรน วิลเลียมส์ รันแบ็คปีที่สองยังมีผลงานที่แข็งแกร่งสำหรับทีมแรมส์ในการเจอกับซีฮอว์กส์ วิลเลียมส์และนากัวเป็นรถปิคอัพสละสิทธิ์ที่ได้รับความนิยมในสัปดาห์ที่ 2

เคนดริก บอร์น (WR, แพทริออตส์)
ตอนนี้ทีมแพทริออตส์มีบิล โอ’ไบรอันเป็นผู้ประสานงานแนวรุกคนใหม่ และบอร์นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงโค้ช

ด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบสาเหตุ บอร์นเคยไปอยู่บ้านสุนัขของอดีต OC อย่าง Matt Patrica เมื่อฤดูกาลที่แล้ว หลังจากผ่านไปเพียงเกมเดียวในปี 2023 โอ’ไบรอันก็ค้นพบวิธีใช้ทักษะของบอร์น

ควอเตอร์แบ็ก แม็ค โจนส์จ่ายบอลให้บอร์น 6 ครั้งจาก 11 ประตูที่เป็นไปได้ในเกมที่แพ้ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ บอร์นมีส่วนรับ 64 หลาและสองทัชดาวน์ในสัปดาห์ที่ 1 ในปี 2022 บอร์นจ่ายได้เพียง 35 หลาและหนึ่งทัชดาวน์กับผู้รักชาติ

ผู้รักชาติเริ่มต้นฤดูกาลด้วยความพ่ายแพ้ พวกเขาคาดว่าจะจบอันดับสุดท้ายใน AFC East แต่ New York Jets ดูเหมือนว่าพวกเขา

จะเจอกับฤดูกาลที่เป็นหลุมเป็นบ่อหลังจากที่Aaron Rodgers ฉีกเอ็นร้อยหวายของเขาแพทริออตส์ยังมีโอกาสอีกมากที่จะคว้าแชมป์ดิวิชั่นนี้ด้วยอัตราต่อรอง +900 และเจ็ตส์ก็ตกลงไปอยู่ที่ +600

เซย์ โจนส์ (WR, จากัวร์ส)
กองหลัง Trevor Lawrence ไม่ต้องเสียเวลาสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ Calvin Ridley ในชัยชนะของ Jaguars ในสัปดาห์ที่ 1

ริดลีย์ได้รับการสั่งพักงานหนึ่งปีเนื่องจากละเมิดนโยบายการพนันของ NFLแต่เขาดูเฉียบคมในการกลับมาโดยจับได้แปดครั้งในระยะ 101 หลาและหนึ่งทัชดาวน์

Christian Kirk คิดว่าเขาจะต้องต่อสู้กับ Ridley เพื่อชิงตำแหน่ง WR #1 แต่เคิร์กอาจเป็นตัวเลือกที่สามของจากัวร์สในตอนนี้ เคิร์กจับได้เพียงครั้งเดียวในระยะเก้าหลา

ในขณะเดียวกันลอว์เรนซ์ตั้งเป้าโจนส์เจ็ดครั้งในสัปดาห์ที่ 1 โจนส์จ่ายบอลได้ห้าครั้งในระยะ 55 หลาและหนึ่งทัชดาวน์

Jaguars พบกับ Kansas City Chiefs ในสัปดาห์ที่ 2 และผู้ต่อรองคาดว่าจะดวลจุดโทษ การจับคู่นั้นเป็นหนึ่งในสองเกมในสัปดาห์ที่ 2 โดยมีการเดิมพันรวมเกิน 50 แต้ม

จากัวร์เป็นทีมเต็งพรีซีซั่นที่เป็นเอกฉันท์ในการคว้าแชมป์ AFC Southที่อัตราต่อรอง -155 หลังจากชัยชนะกับ Indianapolis Colts ในสัปดาห์ที่ 1 Jaguars ก็มีอัตราต่อรองที่ -190 เพื่อคว้าแชมป์ดิวิชั่น

เมเยอร์ส, โรบินสัน, ชาฮีด และดูบส์
Jakobi Meyers จาก Las Vegas Raiders กลายเป็นเป้าหมายยอดนิยมของ Jimmy Garoppolo ควอเตอร์แบ็ก Garoppolo ตั้งเป้า

ให้เมเยอร์สสิบครั้งกับเดนเวอร์บรองโกสในสัปดาห์ที่ 1 เขาคว้าเก้าครั้งในระยะ 81 หลาและสองทัชดาวน์ ดาวันเต้ อดัมส์อยู่ในรายชื่อ WR #1 ในบัญชีรายชื่อ แต่เขาจ่ายบอลได้เพียงหกครั้งในระยะ 66 หลาและไม่มีทัชดาวน์

Rashid Shaheed เริ่มต้นฤดูกาลนี้ในฐานะ WR #3 กับ New Orleans Saints ด้วยแนวรับของฝ่ายตรงข้ามที่พยายามปิดตัว Chris

Olave และ Michael Thomas ทำให้ Rice สามารถเปิดเกมได้กองหลังดีเร็กคาร์ตั้งเป้าไรซ์หกครั้งในสัปดาห์ที่ 1 ข้าวลากได้ห้าครั้งในระยะ 89 หลาและหนึ่งทัชดาวน์

Romeo Doubs จาก Green Bay Packers ได้รับความไว้วางใจจาก Aaron Rodgers เมื่อปีที่แล้วในช่วงฤดูกาลใหม่ของเขา The

Packers มีกองหลังเริ่มต้นคนใหม่ในฤดูกาลนี้กับ Jordan Love และ Love ติดใจ Doubs ด้วยสองคะแนนในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างชัยชนะที่น่าประทับใจกับ Chicago Bears Doubs จ่ายได้สี่ครั้งในระยะ 26 หลาและสองทัชดาวน์

Allen Robinson II จาก Pittsburgh Steelers จะได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมทีม Diontae Johnson จอห์นสันออกจากสัปดาห์ที่ 1 ด้วยเอ็นร้อยหวายที่ตึงและอาจพลาดหลายเกม โรบินสันตกเป็นเป้าหมายของเคนนี่ พิคเก

ตต์แปดครั้ง และเขาคว้าได้ห้าครั้งในระยะ 64 หลา หากคุณดราฟต์จอห์นสันและเชื่อมั่นในตัวพิคเก็ตต์ในฐานะกองหลัง โรบินสันก็

อาจเข้ามาแทนที่ในระยะสั้นที่คุ้มค่าภายใต้แผนดังกล่าว ใบอนุญาตจากคาสิโน Nashua สองแห่ง ได้แก่ The Lucky Moose Casino & Tavern และ The River Casino & Sports Bar จะถูกโอนไปยังคาสิโนใหม่ของห้างสรรพสินค้า

สถานที่เล่นเกมสองชั้นจะมีขนาด 169,000 ตารางฟุต โดยจะประกอบด้วยเครื่องแข่งม้าประวัติศาสตร์ (HHR) มากกว่า 1,000 เครื่อง และเกมบนโต๊ะหลายสิบเกม

ECL Entertainment และ Clairvest เป็นผู้พัฒนาที่อยู่เบื้องหลังคาสิโน ECL เป็นเจ้าของและดำเนินการ สถานที่ HHR ในรัฐเคน

ตักกี้ รวมถึง Mint Casino ที่ Kentucky Downs ตามรายงานของNew Hampshire Business Review Clairvest เป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในโตรอนโต

อดีตร้าน Sears ตั้งอยู่ที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ของ Pheasant Lane Mall ซึ่งตั้งอยู่บนชายแดนรัฐนิวแฮมป์เชียร์ -แมสซาชูเซตส์ ร้านว่างตั้งแต่ปี 2563

เดิมโครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

The Simon Property Group เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้า

ฝ่ายค้านกับคาสิโน
ในขณะที่ได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการวางแผน ผู้อยู่อาศัยได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับวิธีที่ตำรวจจะจัดการกับเหตุฉุกเฉินที่คาสิโน ปัญหาหนึ่งคือพื้นที่จอดรถทั้งหมดอยู่ใน Tyngsborough, Mass. แทนที่จะเป็น New Hampshire

คนอื่นๆ คิดว่าการมีคาสิโนจะปะทะกับผู้เช่าห้างสรรพสินค้าอื่นๆ

สำหรับฉันแล้ว ดูเหมือนว่าศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ [ถูกวางไว้] ในหนึ่งในห้าร้านกล่องใหญ่ นั่นคือร้าน Sears ที่ว่างอยู่

นั้นดูไม่มีเอกลักษณ์ตามแผนแม่บท และฉันคิดว่ามันดูไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับห้างสรรพสินค้า ซึ่ง [ คือ] ศูนย์การค้าที่เป็นมิตรกับครอบครัว”บิล โอห์ม ผู้อาศัยในท้องถิ่น อ้างโดยแมนเชสเตอร์ สถานีโทรทัศน์NH WMUR

แต่คนอื่นก็สนับสนุนคาสิโน

“ผมคิดว่าการมีคาสิโนในห้างสรรพสินค้าเป็นการคิดนอกกรอบ แต่ฉันเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้ว มันจะเป็นการยิงที่แขนของ Daniel Webster Highway และร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และสิ่งที่คุณมีอยู่ที่นั่น” Stefan Hausberger เจ้าของธุรกิจในท้องถิ่นกล่าวกับWMUR

เกมท้องถิ่นอื่น ๆ
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วบริษัท Delaware Northซึ่งเป็นบริษัทด้านการบริการและความบันเทิงซึ่งเป็นเจ้าของ TD Garden ใน

บอสตันและ Boston Bruins ได้เข้าซื้อกิจการBoston Billiard Club & Casinoในแนชัว การดำเนินงาน ของNashua เพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นGate City Casinoได้เพิ่มหนังสือกีฬาDraftKings แบบขายปลีก

ในที่สุด Gate City Casino จะย้ายไปที่ Sheraton Nashua Hotel ใกล้กับห้างสรรพสินค้า

จะไม่ถูกตั้งข้อหาทางอาญาก็ตาม

นาธาน สโนว์วางเดิมพันเงินในการแข่งม้ากับคู่แข่งของแท็บคอร์ป หลังจากได้รับข้อความส่วนตัวจากภรรยาของเขาแซลลี่ สโนว์ตามคำตัดสินของ ศาล Racing New South Wales (NSW) เมื่อวันศุกร์ ข้อความเปิดเผยว่าม้าตัวไหนที่นักพนันมืออาชีพคนอื่น ๆ

ให้การสนับสนุน Tabcorp ตามการสอบสวนสี่ปีโดย Racing NSW

แซลลี่ สโนว์ นักเล่นโป๊กเกอร์มือสมัครเล่นที่กระตือรือร้น ลาออกจากตำแหน่งที่ Tabcorp เมื่อเดือนเมษายน 2019 หลังจากที่เธอ

ปฏิเสธที่จะมอบโทรศัพท์ให้กับพนักงานสืบสวน เธออ้างถึงสิทธิพิเศษตามกฎหมายทั่วไปของเธอในการต่อต้านการใส่ร้ายตนเองและปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับการสอบสวน

เนื่องจากการกระทำเหล่านี้ เธอจึงยังคงถูกแบนจากสนามแข่งทุกแห่งในออสเตรเลีย และจากการวางเดิมพันกับเจ้ามือรับแทงคนใด ๆ ในประเทศ

Peter V’landys ผู้บริหารระดับสูงของ Racing NSW กล่าวว่าความล้มเหลวของ Snow ที่จะสละโทรศัพท์ของเธอ “ขัดขวางและขัดขวาง [หน่วยงานกำกับดูแล] ในการสืบสวนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความกังวลร้ายแรง”

วางเดิมพัน 3,000 รายการ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นาธาน สโนว์ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาประพฤติมิชอบ 7 กระทง ซึ่งเขาถูกปรับ 18,000 ดอลลาร์ แม้ว่าเขาจะไม่ถูกตั้งข้อหาทางอาญาก็ตาม

การละเมิดการเดิมพันของเขารวมถึงการวางเงิน 200 ดอลลาร์ใน Ventura Storm เพื่อชนะที่ Turnbull Stakes ที่ Flemington ในปี 2018 และ 800 ดอลลาร์สำหรับม้าตัวเดียวกันที่จะวาง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ Ventura Storm จบอันดับสามในการแข่งขัน

ตามที่ศาลระบุ นาธาน สโนว์วางเดิมพันอย่างน้อย 3,000 ครั้งต่อปี และยังพบว่าได้วางเดิมพันม้าที่จะแพ้กับ Betfair เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางหรือวางเดิมพันภายในแปดรายการโดยใช้ข้อมูลของ Tabcorp ที่ภรรยาของเขาให้ไว้

นาธาน สโนว์เพิกเฉยต่อคำตัดสินของศาล เมื่อเขาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เฮรัลด์ ฟรายเดย์

หลังจากการสอบสวน Racing NSW และการสอบสวนของตำรวจเป็นเวลาสามปี ตอนนี้ผู้คนสามารถเห็นได้ว่า ‘อาชญากรรมการแข่งรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21’ ไม่เคยเกิดขึ้น”เขากล่าว

“ไม่มีการตั้งราคาต่อรองที่สูงเกินจริง ไม่มีข้อจำกัดที่ไม่สมเหตุสมผล หรืออะไรไร้สาระ ฉันถูกเรียกเก็บเงินมากกว่าแปดเดิมพันใน

ช่วงสามวันหลังจากที่ฉันตรวจสอบข้อมูลมูลค่า 18 เดือน” เขากล่าวเสริมสนามกอล์ฟเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกหลักสำหรับแขกของรีสอร์ทจำนวนมาก และทั้งคาสิโนเชิงพาณิชย์และของชนเผ่าได้ลงทุนอย่างมากในการนำเสนอสนามแข่งระดับพรีเมียร์ที่จุดหมายปลายทางของตน

Golfweekเปิดตัว รายชื่อ สนามกอล์ฟคาสิโน 50 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกาประจำปีในขณะที่มีชื่อที่คุ้นเคยบนยอด — Shadow Creek ในลาสเวกัสอ้างสิทธิ์ในจุดสูงสุดอีกครั้ง — เห็นได้ชัดว่าชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองได้กลายเป็นผู้นำในประเภทรีสอร์ทกอล์ฟ

ตามการ นับรวม ของ Casino.org ของสนามกอล์ฟคาสิโน 50 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา มี 33 สนามที่เป็นเจ้าของและ/หรือดำเนิน

การโดยชนเผ่า ประกอบด้วยสนามกอล์ฟคาสิโนห้าแห่งจาก 10 อันดับแรก: Yocha Dehe ที่ Cache Creek Casino ในแคลิฟอร์เนีย (หมายเลข 3), สนาม Saguaro ของ We-Ko-Pa Golf Club ที่ We-Jo-Pa Casino Resort ในรัฐแอริโซนา (หมายเลข 6) , The

Wilderness ที่ Fortune Bay ในมินนิโซตา (หมายเลข 7), สนามกอล์ฟ Atunyote ของ Turning Stone ในนิวยอร์ก (หมายเลข 8)

และ Barona Creek Golf Club ที่ Barona Resort & Casino ในแคลิฟอร์เนีย (หมายเลข 10)

สำหรับสนามกอล์ฟคาสิโน Golfweek Top 50 คลิกที่นี่

MGM เรียกร้องอัตราที่สูงชัน
Shadow Creek เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย MGM Resorts แต่การออกรอบออกรอบใช้เวลามากกว่าการพักที่โรงแรม MGM ในลาสเวกัส สโมสรกอล์ฟสุดพิเศษตั้งอยู่ทางเหนือของลาสเวกัสซิตี้

โดยทั่วไปแล้ว MGM จะสงวน Shadow Creek ไว้สำหรับแขกระดับสูง ผู้มีชื่อเสียง และแขกประจำ แต่มีโอกาสสำหรับแขกของรีสอร์ทโฮฮัมที่จะเล่นแทร็ก ตราบใดที่มีเงินในกระเป๋าลึกและมีเพื่อนอย่างน้อยสามคนที่เต็มใจที่จะเดิมพัน

สามารถจองสี่คนที่ Shadow Creek ได้สำหรับแขกสี่คนที่เข้าพักที่คาสิโน MGM บนStrip ใกล้เคียงในราคา 4,000 ดอลลาร์ค่าผ่านทางรวมค่ารถลีมูซีนไปและกลับจากสโมสรแล้ว อัตรานอกช่วงสูงสุดเริ่มต้นที่ 750 ดอลลาร์ต่อผู้เล่น

Shadow Creek ได้รับการออกแบบโดย Tom Fazio สถาปนิกสนามกอล์ฟชื่อดัง ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ สนามกอล์ฟคาสิ

โนGolfweekอันดับสองด้วยFallen Oak ยังเป็นเจ้าของโดย MGM แต่ตั้งอยู่ในมิสซิสซิปปี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็น สิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับเล่นกอล์ฟของ Beau Rivage

Fallen Oak ไม่แพงเท่า Shadow Creek (มีสนามกอล์ฟไม่กี่แห่ง ยกเว้น Pebble Beach หรือ TPC Sawgrass) แต่ก็ยังมีราคาค่อนข้างแพงสำหรับแขกของรีสอร์ท Beau Rivage ที่ไม่ได้ออกรอบ รอบที่ Fallen Oak อาจมีราคาสูงถึง 300 ดอลลาร์

ค่าธรรมเนียม Greens ของชนเผ่าให้คุณค่า
แม้ว่า Shadow Creek จะเป็นเส้นทางที่นักกอล์ฟหลายคนชื่นชอบ แต่สนามกอล์ฟคาสิโนของชนเผ่าที่อยู่ใน รายการ Golfweekนั้นเป็นมิตรกับงบประมาณการเดินทางของคนๆ หนึ่งมาก

ตัวอย่างเช่น Yocha Dehe ที่ Cache Creek Casino ซึ่งอยู่ในอันดับที่สามใน 50 อันดับแรกเริ่มต้นที่เพียง $ 75 และรวมลูกบอลและรถเข็น ราคาสูงสุดที่ประมาณ 210 เหรียญ – เกือบ 800 เหรียญน้อยกว่า Shadow Creek

สนามกอล์ฟ Saguaro ของ We-Ko-Pa ในเมือง Fort McDowell รัฐ Az. ช่วยให้นักกอล์ฟได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นกอล์ฟใน

ทะเลทรายชั้นหนึ่งบนสนามที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง Bill Coore และ Ben Crenshaw เวลาออกรอบเริ่มต้นที่เพียง 95 ดอลลาร์ในช่วงฤดูร้อน แต่จะเพิ่มขึ้นเป็น 300 ดอลลาร์ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

หลักสูตร Atunyote ของ Fazio ที่Turning Stoneมีราคา 225 ดอลลาร์สำหรับแขกของรีสอร์ท และ 250 ดอลลาร์สำหรับบุคคลทั่วไปในช่วงไพรม์ซีซั่น

อย่างไรก็ตาม สนามกอล์ฟของชนเผ่าที่อยู่ต่ำกว่าอันดับกลับให้ความคุ้มค่าเป็นพิเศษ

รอบที่ Salish Cliffs Golf Club (หมายเลข 17) ที่ Little Creek Casino ในวอชิงตันราคาสูงสุดอยู่ที่ 135 ดอลลาร์ รอบที่ Circling Raven ในไอดาโฮที่โรงแรม Coeur D’Alene Casino Resort – อันดับที่ 18 – จะมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 179 ดอลลาร์

ลายเดือนที่แล้ว คณะกรรมาธิการการเล่นเกมแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYSGC) และคณะกรรมการสถานที่เล่นเกม (GFLB) ในที่สุดก็ตอบ

คำถามที่ส่งโดยผู้ประมูลสำหรับใบอนุญาตการเล่นเกมหลังจากกระบวนการดังกล่าวเปิดในเดือนมกราคม การแปล: คำตอบเหล่านั้นใช้เวลาแปดเดือนกว่าจะได้คำตอบ และหลายคำตอบก็ถือว่าไม่สมบูรณ์

คณะกรรมการของรัฐใช้เวลา 208 วันในการตอบคำถาม 613 ข้อจากผู้สมัครที่คาดหวัง” นิวส์เดย์ เขียน ในความคิดเห็นของ บรรณาธิการ “นั่นน้อยกว่าสามคำถามต่อวัน คำตอบบางข้อเป็นคำตอบที่รอบคอบ เป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร หรือแม้แต่ให้ข้อมูลเชิง

ลึกด้วยซ้ำ แต่การถามตอบส่วนใหญ่มีคำตอบที่เรียบง่ายและไม่สมบูรณ์ในหัวข้อเล็กๆ น้อยๆ เช่น รายละเอียดที่ผู้สมัครควรระบุในการส่งผลงาน”

แต่Newsdayไม่ได้เต็มไปด้วยอากาศร้อนในหัวข้อคาสิโนของรัฐ แต่ความครอบคลุมและมุมมองในเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องเนื่องจาก

เป็นสื่อบันทึกในลองไอส์แลนด์ซึ่งเป็นเขตอำนาจศาลที่ลาสเวกัสแซนด์สกำลังมองหาการสร้างโรงแรมคาสิโน โรงงานเล่าลือระบุว่าแซนด์สเป็นหนึ่งในคู่แข่งชั้นนำที่ได้รับใบอนุญาตจากนิวยอร์ก

คำตอบของคาสิโนนิวยอร์กให้การมองโลกในแง่ร้าย
แม้ว่ามันอาจจะถูกมองว่าเป็นการบรรเทาทุกข์ที่ NYSGC และ GFLB ได้ให้แนวทางแก่ผู้ให้บริการเกมในที่สุดเกี่ยวกับวิธีการที่

กระบวนการเสนอราคาจะพัฒนาไป แต่ก็มีความกังวลว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะจมอยู่กับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อวดรู้ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขในเดือนมกราคม

ตัวอย่างเช่น คำตอบบางคำตอบเมื่อเร็วๆ นี้ระบุหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบธุรการและเขตเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการยื่นเอกสาร ดังที่Newsdayแย้งว่านั่นไม่ได้ส่งเสริมความมั่นใจว่าการออกกำลังกายใบอนุญาตของคาสิโนจะดีขึ้นจากที่นี่

“และมันก็เป็นลางไม่ดีสำหรับกระบวนการที่จะเกิดขึ้น หากรัฐไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนแรกให้เสร็จสิ้นได้ทันท่วงทีและทั่วถึง ขั้น

ตอนต่อไปจะดำเนินต่อไปอย่างไร” รายงานฉบับนี้ให้ความเห็น “คณะกรรมการจะดำเนินกระบวนการของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนอย่างไร ซึ่งยังไม่มีแนวทางปฏิบัติ? และจะบริหารจัดการการตัดสินใจที่แท้จริงได้อย่างไร? รัฐจะต้องทำให้ดีขึ้น”

Newsday ตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการขอใบอนุญาตคาสิโนไม่ใช่เพียงตัวอย่างเดียวของความไร้ความสามารถในระบบราชการของนิวยอร์ก รัฐกำลังต่อสู้กับการอนุญาตให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและที่อยู่อาศัยกัญชาสำหรับผู้อพยพจากประเทศอื่น ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามา

เมื่อวันจันทร์ มีรายงานว่าเอริก อดัมส์ นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นพรรคเดโมแครต กำลังมองหาช่องทางในการลดต้นทุนท่ามกลางคลื่นผู้อพยพ ฌัก จีฮา ผู้อำนวยการด้านงบประมาณของเขาบอกกับแผนกดับเพลิง กรมตำรวจ และกรมราชทัณฑ์และสุขาภิบาล เพื่อลดค่าล่วงเวลา

หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนในนิวยอร์กสามารถทำให้ถูกต้องได้
คำถามอีกรอบจากผู้ให้บริการเกมจะถูกส่งในวันที่ 6 ต.ค. เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลของนิวยอร์กสามารถปรับปรุงข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้ได้

คณะกรรมการควรใช้สัปดาห์หน้าเหล่านี้ในการประเมินบุคลากรและทรัพยากร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพร้อมที่จะตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กระบวนการที่เหลือควรดำเนินการในลักษณะที่เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพ”นิวส์เดย์สรุป

ส่วนผู้ประมูลมือจะถูกมัดไว้ นิวยอร์กถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในตลาดเกมที่ยังไม่ได้ใช้และมีกำไรจำนวนมากในสหรัฐฯ ผู้

ประกอบการต้องเล่นกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือพลาดโอกาสนี้ นอกเหนือจาก Sands แล้ว บริษัทที่แย่งชิงใบอนุญาตคาสิโนในนิวยอร์กสามใบ ได้แก่ Bally’s , Caesars Entertainment, Genting, MGM Resorts International และ Wynn Resorts และอื่นๆ

อีกมากมายมือที่ชนะคือรอยัลฟลัชในโพดำ มันถูกตีด้วยแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ Caesars Entertainment ดำเนินธุรกิจด้านการเล่นเกม

ผู้เล่นที่ไม่ระบุชื่อได้รับเงินรางวัลมากกว่า 375,000 ดอลลาร์ขณะเล่นLet It Rideเมื่อวันศุกร์ที่Flamingo Las Vegas Hotel & Casinoแจ็กพอตโปรเกรสซีฟขนาดใหญ่ที่แน่นอนอยู่ที่ 375,087 ดอลลาร์ ตามข้อมูลของ Caesars Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของคาสิโน

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ Caesars Entertainment อีกแห่งหนึ่งคือCaesars Palace Las Vegasผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อสามคนได้รับแจ็คพอตรวมมูลค่า 350,000 ดอลลาร์

ผู้ชนะสองคนถูกรางวัลแจ็คพอตในเช้าวันศุกร์ หนึ่งคนชนะรางวัล $125K ในขณะที่เล่นสล็อตแมชชีน คนที่สองได้รับเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์ขณะเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ ผู้เล่นคนที่สามได้รับเงินรางวัล 125,000 ดอลลาร์ขณะเล่นสล็อตแมชชีนในวันรุ่งขึ้น

แจ็คพอตเมืองแซม
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่โรงแรม Sam’s Town & Gambling Hallซึ่งตั้งอยู่ใกล้ Boulder Highway ของลาสเวกัส ผู้เยี่ยมชมชื่อ “Natasha” ได้รับเงินแจ็คพอตจำนวน 32,680.25 ดอลลาร์ ตามโพสต์โซเชียลมีเดียของSam’s Town เมื่อวันที่ 8 กันยายน

มันอยู่ในสล็อตแมชชีนของ Blazing 7

ผู้เล่น Oregon ชนะรางวัล $161K
แขกที่ไม่ปรากฏชื่อได้รับแจ็กพอตมูลค่า 161,000 ดอลลาร์จากสล็อตแมชชีนในช่วงสุดสัปดาห์วันแรงงานที่Indian Head Casino ของรัฐโอเรก อน

การจ่ายเงินที่แน่นอนที่ทรัพย์สินการเล่นเกมของชนเผ่า Warm Springs คือ 161,413 ดอลลาร์ ผู้เข้าพักอาศัยอยู่ในเมือง Madras รัฐ Ore ที่อยู่ใกล้เคียง

มันอยู่ในสล็อตแมชชีนDollar Stormตัวเครื่องผลิตโดย Aristocrat Gaming

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จของแขกของเราและชัยชนะอันเหลือเชื่อของพวกเขาในช่วงสุดสัปดาห์วันแรงงาน” Shawn McDaniel ผู้จัดการทั่วไปของ Indian Head Casino กล่าวในแถลงการณ์

Warm Springs Casino Enterprises เป็นเจ้าของและดำเนินการ Indian Head Casino องค์กรเกมดำเนินการโดย Confederated Tribes of Warm Springs Reserve of Oregon สถานที่เล่นเกมอยู่ห่างจากพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 105 ไมล์

จ่าย $264K ที่ Red Rock Casino
ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ปรากฏชื่อที่Red Rock Casino Resort and Spa ในลาสเวกัส ได้รับรางวัลมากกว่า 264,000 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ผู้ อุปถัมภ์ Red Rockชนะใจเจ็ดใบรวด การจ่ายเงินที่แน่นอนคือ $ 264,269 ตามทวีตเมื่อวันที่ 6 กันยายนจาก Station Casinos

แขกนอกเมืองกำลังเล่นเกมปายโกวมันเป็นแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ หลังจากการชนะ แจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟถูกรีเซ็ตเป็น 200,021 ดอลลาร์การโจมตีทางไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คาสิโนในลาสเวกัส หลายคนไม่ได้รับการรายงานตามScott Roeben

บล็อกเกอร์Vital VegasของCasino.orgอย่างไรก็ตาม คาสิโนหลายแห่งได้จ่ายค่าไถ่เพื่อรับข้อมูลหรือระบบกลับคืนมา ในความเป็นจริงตาม Roeben Caesars Entertainment อาจจะโดนโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการโจมตีที่คล้ายกัน

ในอดีต กฎหมายไม่ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าพวกเขาถูกโจมตีหรือจ่ายค่าไถ่ ซึ่งมักจะมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์

สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเร็วๆ นี้เมื่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นำกฎใหม่มาใช้โดย

กำหนดให้ต้องรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และจำนวนเงินค่าไถ่ที่จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ด้านล่างนี้เป็นไทม์ไลน์ของการโจมตีด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดที่อุตสาหกรรมคาสิโนในเวกัสประสบ – อย่างน้อยก็สิ่งที่เรารู้

เวนิส
Venetian ถูกอิหร่านแฮ็กเพื่อตอบโต้คำกล่าวที่ยั่วโทสะของผู้ก่อตั้ง/ซีอีโอ Sheldon Adelson ในปี 2013 (American Express)
เดอะเวเนเชียน/พาลาซโซ
กุมภาพันธ์ 2014

การกระทำของการก่อการร้ายทางไซเบอร์ที่รัฐสนับสนุนได้ทำลายระบบที่ Las Vegas Sands Corporationซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของ The

Venetian/Palazzo และ Sands Expo and Convention Center — ทำลายล้างเซิร์ฟเวอร์ 75% ของบริษัทใน Vegas และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ในด้านอุปกรณ์และ การกู้คืนข้อมูล.

การโจมตีดังกล่าวไม่มีแรงจูงใจทางการเงิน และเห็นได้ชัดว่ามีการวางแผนเพื่อลงโทษซีอีโอของแซนด์สและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุ

ดอย่างเชลดอน อเดลสัน สำหรับความคิดเห็นที่เขาแสดงไว้ในการอภิปรายแบบกลุ่มที่มหาวิทยาลัยเยชิวาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ในระหว่างการสนทนานั้น อเดลสันแนะนำว่าสหรัฐฯ ควรจุดชนวนระเบิดนิวเคลียร์ในทะเลทรายอิหร่าน หากเตหะรานดำเนินโครงการนิวเคลียร์ต่อไป

เจมส์ แคลปเปอร์ อดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐฯ ระบุว่า รัฐบาลอิหร่านอยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าว

ข้อความที่ทิ้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทอ่านว่า “การสนับสนุนการใช้อาวุธทำลายล้างสูง ไม่ว่าภายใต้เงื่อนไขใดก็ตาม ถือเป็นอาชญากรรม” บันทึกนี้ลงนามโดย “ทีมต่อต้าน WMD”

พบการละเมิดบัตรชำระเงินในคาสิโน ร้านอาหาร และโรงแรมมากกว่า 300 แห่งที่ Landry’s ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซ์เป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงคาสิโน Golden Nugget ทั้งหกแห่งด้วย

แฮกเกอร์ได้ติดตั้งโปรแกรมบนระบบของบริษัทเพื่อบันทึกข้อมูลบัตรชำระเงิน ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุ และรหัสยืนยันภายใน ที่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สปา และสถานบันเทิงของบริษัท

ฮาร์ดร็อคโฮเต็ลแอนด์คาสิโน
การโจมตีทางไซเบอร์สร้างช่วงเวลาที่ยากลำบากให้กับฮาร์ดร็อคก่อนที่จะเปิดอีกครั้งในชื่อ Virgin Hotels Las Vegas ในปี 2564

บัตรเครดิตของลูกค้าถูกขโมยที่บาร์ ร้านอาหาร และรักษาร้านค้าในคาสิโนด้วยมัลแวร์ที่ติดไวรัสในระบบประมวลผลบัตรชื่อแขกของโรงแรม หมายเลขบัตร วันหมดอายุ และรหัส CVV ถูกขโมย

การเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จ

มีสถานะการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายมากขึ้นกว่าที่เคย ส่งผลให้มีกิจกรรมการเดิมพันที่บันทึกไว้ทั่วทั้ง GeoComply ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการพนันกีฬาในการช่วยให้หนังสือกีฬาออนไลน์ระบุตำแหน่งของลูกค้าได้ บันทึกธุรกรรม

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ 242.3 ล้านรายการในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของฤดูกาล NFL (กันยายน . 3 ถึง 10 กันยายน) ซึ่งเพิ่มขึ้น 56% จากสัปดาห์ที่ 1 ปีที่แล้ว

เนื่องจากเป็นลีกกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา การเริ่มต้นฤดูกาล NFLจึงเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของปี

สำหรับผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาออนไลน์ ด้วยตลาดของรัฐเปิดใหม่และในที่สุดนักเดิมพันก็สามารถเดิมพันกับทีม NFL ที่พวกเขาชื่นชอบได้ การมีส่วนร่วมของแฟน ๆ และกิจกรรมสปอร์ตบุ๊คที่ได้รับการควบคุมไม่เคยสูงขึ้นกว่านี้”การเปิดตัวจาก GeoComply กล่าว

ธุรกรรมตำแหน่งทางภูมิศาสตร์หมายถึงเมื่อบัญชีกีฬาออนไลน์ร้องขอให้วางเดิมพัน จุดระบุจะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้เล่นล็อกอินเข้าสู่บัญชีสปอร์ตบุ๊คทางอินเทอร์เน็ต

ผลิตภัณฑ์ PinPoint ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ GeoComply ตรวจจับตำแหน่งทางกายภาพของสปอร์ตบุ๊คออนไลน์หรือลูกค้า iGaming

โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi, GPS และเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ GeoComply กล่าวว่า PinPoint ยังสามารถตรวจจับได้เมื่อมีบุคคลพยายามปกปิดตำแหน่งที่แท้จริงของตนผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

การเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จ
ผู้คนใน 25 รัฐ รวมถึง DC สามารถเดิมพันกีฬาผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกกฎหมาย GeoComply รายงานการตรวจสอบตำแหน่ง

ทางภูมิศาสตร์ 242.3 ล้านครั้งสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงพันธมิตรสปอร์ตบุ๊คของพวกเขาไม่ได้หมายความว่ามีการวางเดิมพันที่ประสบความสำเร็จมากมายแน่นอน

การตรวจสอบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จะรวมคำขอจากผู้คนในรัฐที่การพนันกีฬาออนไลน์ไม่ถูกกฎหมาย GeoComply กล่าวว่าได้บล็อกคำขอเหล่านั้นมากกว่าหนึ่งล้านคำขอ

ชาวมิสซูรีได้เริ่ม การตรวจสอบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ของ GeoComply (553K) ส่วนใหญ่ที่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากรัฐ Show-Me ยังคงห้ามการพนันกีฬา ชาว

มิสซิสซิปปี้เห็นคำขอกีฬาออนไลน์จำนวน 262,000 รายการถูกปฏิเสธ เนื่องจากการพนันกีฬาได้รับอนุญาตด้วยตนเองที่คาสิโนของรัฐเท่านั้น จอร์เจียรับผิดชอบคำขอสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ที่ถูกสกัดกั้นจำนวน 92,000 รายการที่ถูกบล็อก

GeoComply พูดถึงความถูกต้องตามกฎหมาย
GeoComply ใช้สถิติที่สกัดกั้นเพื่อส่งเสริมจุดยืนว่าเหตุใดสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ที่ถูกกฎหมายและมีการควบคุมจึงเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับทั้งรัฐบาลของรัฐและผู้บริโภค

เมื่อผู้ที่จะเป็นนักพนันในรัฐใดรัฐหนึ่งเหล่านี้ถูกป้องกันไม่ให้เข้าถึงสปอร์ตบุ๊คที่ถูกกฎหมาย พวกเขามักจะตกเป็นเหยื่อของสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ที่ไร้ยางอายซึ่งโฆษณาเชิงรุกในตลาดเหล่านี้โดยอ้างว่าถูกกฎหมายและถูกต้องตามกฎหมาย”คำแถลงของ GeoComply อ่าน“ข้อมูลของ GeoComply เป็นการเรียกร้องให้

ฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐเหล่านี้ดำเนินการในปี 2567 การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหนทางที่ชัดเจนที่สุดในการทำให้รัฐอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดในการปกป้องผู้บริโภค สร้างความรับผิดชอบ และเพิ่มรายได้”

Anna Sainsbury ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ GeoComply กล่าวเสริมว่า “รัฐที่ไม่มีการพนันกีฬาออนไลน์ที่มีการควบคุมควรหลีกเลี่ยงการถูกกฎหมายและปลดล็อคความสามารถในการปกป้องผู้บริโภคและสร้างรายได้ภาษีที่สำคัญ”

ผู้เล่นใหม่
บริการ PinPoint ของ GeoComply ทำงานอย่างเต็มที่ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 และบริษัทกล่าวว่าได้ช่วยเหลือการลงทะเบียนบัญชีผู้เล่นใหม่มากกว่า 1.1 ล้านบัญชีในช่วงสัปดาห์เปิดทำการ

ชาวโอไฮโอคิดเป็นสัดส่วนของการลงทะเบียนสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ใหม่จำนวนมาก โดยมีบัญชีใหม่ประมาณ 133,000 บัญชีแมริแลนด์ตามมาเป็นอันดับสองด้วยจำนวน 61,000 คน และแมสซาชูเซตส์อยู่อันดับสามด้วยจำนวน 59,000 คน

ในการแทรกซึมของแรนซัมแวร์ แฮกเกอร์จับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรเป็นตัวประกัน โดยบังคับให้เหยื่อต้องจ่ายเงินเมื่อหลังพิงกำแพง เนื่องจากองค์กรในอเมริกา รวมถึงอุตสาหกรรมเกม ได้รับมอบหมายให้ปกป้องข้อมูลลูกค้ามากขึ้น และต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ความสามารถในการทำกำไรของการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

หากผลการดำเนินงานในอดีตในอุตสาหกรรมนี้เป็นตัวบ่งชี้ เราก็สามารถคาดหวังให้ MGM จ่ายค่าไถ่หากพวกเขาไม่เห็นทางเลือกอื่น” Fergal Lyons ผู้เผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กับCentripetalกล่าวในความคิดเห็นที่ส่งไปยังCasino.org

“อาชญากรไซเบอร์กำลังพบว่าแรนซัมแวร์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ โดยใช้ประโยชน์จากช่องโหว่และแสวงหาประโยชน์จากพนักงานที่ประมาท”

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา MGM ในลาสเวกัสได้ออกแถลงการณ์ว่า “เพิ่งระบุปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ

บางอย่างของบริษัท” และกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการคาสิโนไม่ได้ใช้คำว่า “แรนซัมแวร์” และไม่ได้กล่าวถึงว่าผู้กระทำความผิดในการแฮ็กได้เรียกร้องทางการเงินหรือไม่

หาก MGM จ่ายค่าไถ่ จะต้องแจ้งให้นักลงทุนทราบ
หากชัดเจนว่าแท้จริงแล้วผู้ดำเนินการ Bellagio ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์และมีการจ่ายค่าไถ่แล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะ

ต้องได้รับการเปิดเผยต่อนักลงทุนเนื่องจาก MGM เป็นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คำสั่งดังกล่าวได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

ข้อกำหนดคือเหตุการณ์นี้ถือเป็น “สาระสำคัญ” แม้ว่า ก.ล.ต. จะไม่ได้ร่างหลักเกณฑ์ทางการเงินสำหรับสิ่งที่ถือเป็นสาระสำคัญก็ตาม คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทมหาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดทางไซเบอร์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียทางการเงินจะ

ต้องยื่นรายการ 1.05 แบบฟอร์ม 8-K ภายในสี่วันหลังจากที่ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบยืนยันผลกระทบที่สำคัญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์บางคนเชื่อว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่บริษัทเกมตกเป็นเป้าในการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ขนาดใหญ่เนื่องจากบริษัทต่างๆ เป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจำนวนมาก เนื่องจากลักษณะที่ผู้บริโภคต้องเผชิญในอุตสาหกรรมการเดินทางและการพักผ่อน

“ด้วยเหตุนี้ ภาคส่วนนี้จึงกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับอาชญากรไซเบอร์ที่แสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน หรือใช้

ประโยชน์จากช่องโหว่เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตราย” Erfan Shadabi ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของComforte AG กล่าวเสริม “เหตุการณ์ MGM Resorts เป็นสัญลักษณ์ของความท้าทายที่ครอบคลุมนี้ ด้วยการตระหนักถึงบทบาทสำคัญของ

เทคโนโลยีในการยกระดับประสบการณ์ของแขก เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อทั่วโลก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์”

ต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์
โจรทางไซเบอร์ฉลาดแกมโกงมากขึ้นเรื่อยๆ และกำลังกระจายวิธีที่พวกเขาสามารถทำร้ายองค์กรและรัฐบาลได้ บ่งชี้ว่าจำเป็นต้อง

ใช้การใช้จ่ายเชิงรุก Lyons จาก Centripetal ตั้งข้อสังเกตว่าอาชญากรไซเบอร์มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีมากจนการโจมตีของพวกเขาได้รับการกำหนดหรือปรับแต่งให้เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะโดยเฉพาะ

การแฮ็ก MGM ตอกย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพิ่มพื้นที่การโจมตีได้อย่างไร และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพสามารถ

หยุดชะงักโดยการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างไร” Tom Kellermann รองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ไซเบอร์ของ Contrast Security กล่าวในความคิดเห็น“ยาม ปืน และห้องนิรภัยไม่สามารถป้องกันการบุกรุกทางไซเบอร์ได้”

สำหรับการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ คาดว่าบริษัทในประเทศใช้จ่ายเกือบ 71.7 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว กฎง่ายๆ ที่บางคนในชุมชนเทคโนโลยียกย่องก็คือ 9% ถึง 14% ของงบประมาณด้านเทคโนโลยีขององค์กรควรได้

รับการจัดสรรให้กับความปลอดภัยทางไซเบอร์รัฐบาลกลางกำลังเตรียมการปฏิรูปเพื่อห้ามเครื่องสล็อตในคาสิโนโดยเด็ดขาดที่ได้

รับการรับรองในระหว่างการบริหารงานของอดีตประธานาธิบดี Felipe Calderón สิ่งเดียวกันนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากศาลฎีกาในปี 2559

กระทรวงมหาดไทยได้เริ่มเคลื่อนไหวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อมีการเผยแพร่ร่างการปฏิรูปกฎระเบียบของกฎหมายรัฐบาลกลางว่าด้วยเกมและการชิงโชค (RFLGS) สิ่งนี้จะกำจัด “การจับฉลากหรือสัญลักษณ์ผ่านเครื่อง” ซึ่งเป็นการอ้างอิงโดยตรงไปยังเครื่องสล็อต

พบช่องโหว่แล้ว
จุดยืนของ Obrador คือคาสิโนหลายแห่งได้รับใบอนุญาตอย่างผิดกฎหมายเมื่อCalderónอยู่ในอำนาจ รัฐบาลท้องถิ่นยังคงอนุญาตให้คาสิโนใหม่เปิดประตู แม้ว่า Obrador จะตัดสินใจว่าสิ่งผิดกฎหมายก็ตาม

ตามแนวทางที่เขาและที่ปรึกษาของเขาตีความกฎหมาย คณะกรรมการเกมและการชิงโชคซึ่งรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศที่สามารถให้ใบอนุญาตคาสิโนได้ ดังนั้นใบอนุญาตเทศบาลจึงไม่มีเหตุผล

ขณะนี้ใบอนุญาตอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งได้นำไปสู่ตลาดคาสิโนที่ประสบปัญหาการหดตัวบ้าง อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวไม่ได้มีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันคาสิโนใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น

เพื่อยืนยันมาตรการใหม่ รัฐบาลโต้แย้งว่า RFLGS ไม่อนุญาตเครื่องจักรเหล่านี้ อนุญาตเฉพาะโดมิโน หมากรุก หมากฮอส โบว์ลิ่ง บิลเลียด ลูกเต๋า โบว์ลิ่ง และราฟเฟิลเท่านั้น นอกจากนี้ ยังยืนยันว่าสภาคองเกรสของเม็กซิโกไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายมาตั้งแต่ปี 1947

การปฏิรูปจะไม่มีผลย้อนหลัง ซึ่งจะช่วยบรรเทาได้บ้างหากมาตรการดังกล่าวยังคงอยู่ คาสิโน 444 แห่งที่ดำเนินงานอยู่ในประเทศในปัจจุบันจะสามารถรักษาสล็อตของตนได้ แต่เฉพาะในช่วงที่ใบอนุญาตปัจจุบันใช้ได้เท่านั้น

ใบอนุญาตเหล่านั้นรวมถึง คาสิโนอีก 408 แห่งที่ไม่เปิด หากผู้ปฏิบัติงานตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยคุณสมบัติเหล่านั้น พวกเขาจะต้องดำเนินการโดยไม่มีช่องใดๆ

การเล่นเกมออนไลน์เข้ามาแทนที่ในขณะที่การเล่นเกมบนบกกำลังหยุดชะงัก
สถานะของคาสิโนทางบกได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็ในตอนนี้ ข้อมูล Statista ระบุว่า

เม็กซิโกเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้เข้าชมแพลตฟอร์มเกมออนไลน์มากที่สุดในโลก

นอกจากนี้ ตามข้อมูลจากรายงานการพนันระหว่างประเทศ ผู้คนมากกว่า 60% ที่เดิมพันออนไลน์ในเม็กซิโกชอบแพลตฟอร์มเหล่านี้มากกว่าสถานประกอบการแบบดั้งเดิม การเดิมพันกีฬา การออกรางวัลลอตเตอรี ลอตเตอรีทันที สล็อตแมชชีนและรูเล็ตมีความโดดเด่น

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการเล่นเกมออนไลน์ในประเทศ แม้ว่าจะไม่ได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหมือนกับในประเทศอื่นๆ ตามข้อมูลของรัฐบาล หมายความว่ามากกว่า 50% ของแพลตฟอร์มไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ National Directorate of Games and Sweepstakes

ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งนี้มีแนวโน้มว่าจะทำให้กลุ่ม iGaming อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับที่กลุ่มภาคพื้นดินกำลังเผชิญอยู่ หากเป็นเช่นนั้น อาจสร้างปัญหาให้กับผู้ให้บริการเกมออนไลน์มากขึ้นในบันทึกถึงลูกค้าวันนี้ Chad Beynon นักวิเคราะห์ของ Macquarie คาด

การณ์ว่าการเดิมพันฟุตบอลระดับวิทยาลัยน่าจะคิดเป็น 30% ของการเดิมพันฟุตบอลทั้งหมดในสัปดาห์ที่แล้ว โดย NFL มีส่วนแบ่ง

70% ด้วยความกระตือรือร้นของสื่อทางสังคมและแบบดั้งเดิมที่อยู่รอบทีมของแซนเดอร์สบัฟฟาโลส์จึงเป็นปัญหาสำหรับผู้ดำเนินการหนังสือกีฬาในช่วงสองสัปดาห์แรกของฤดูกาล ตามข้อมูลของเบย์นอน

‘เอฟเฟกต์ Deion Sanders’ ยังคงดำเนินต่อไปเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ในปีแรกของเขาในฐานะหัวหน้าโค้ชของมหาวิทยาลัย

โคโลราโด Deion ได้สร้างกระแสโซเชียลมีเดียมากมายทั่วทั้งทีม” เบย์นอนเขียน “ผลก็คือ เกมของพวกเขากับเนแบรสกาได้รับการเดิมพันมากเท่ากับเกมเท็กซัส/อลาบามาในช่วงไพรม์ไทม์”

สำหรับความเสียหายของสปอร์ตบุ๊ค โคโลราโดสามารถครอบคลุมการแพร่กระจายของเนบราสกาได้อย่างง่ายดายด้วยยอดรวมที่มา

กกว่า (นักเดิมพันเพื่อความบันเทิงโดยทั่วไปชอบโอเวอร์มากกว่า) ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่โคโลราโดชนะทันทีในฐานะทีมรองบ่อน 20.5 แต้มที่ TCU

Beynon สังเกตว่าประมาณ 80% ของการเดิมพันสาธารณะสนับสนุนโคโลราโดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปัญหาอีกประการหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการสปอร์ตบุ๊คคือการเปิดรับมันนี่ไลน์ของเท็กซัสเนื่องจาก Longhorns ทำให้แอละแบมาไม่พอใจบนท้องถนน

NFL น่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการสปอร์ตบุ๊ค
ในขณะที่ทีมโคโลราโดของ Deion Sanders กลายเป็นหนามแหลมในด้านผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊คมาเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้ว แต่บริษัทเกมก็ได้สูญเสียการถือครองบางส่วนในช่วงสัปดาห์แรกของการดำเนินการ NFL

Beynon ประเมินว่าในช่วงสัปดาห์แรกของ NFL การถือเกมเดียวสำหรับบริษัทเกมสูงถึง 13% ในด้านด้านข้างและ 9% ของผลรวม

นั่นได้รับความช่วยเหลือจาก 73% ของเกมที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพาร์เลย์เกมเดียว (SGP) ทีมบนท้องถนนที่ไป 12-3 เทียบกับสเปรดน่าจะช่วยผู้ปฏิบัติงานได้เช่นกัน

“แบบจำลองของเราประมาณการการถือครองตลาดการพนันกีฬาโดยรวมที่ 8% สำหรับสัปดาห์ของวันที่ 4–10 กันยายน โดยสมมติว่าการถือครองฟุตบอล 8% และถือ 9% สำหรับกีฬาอื่น ๆ ทั้งหมด” เบย์นอนกล่าวเสริม “ตามกฎทั่วไป ทุก ๆ 100bps ของการถือครองเหนือ/ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาวจะเพิ่ม/ลด ~14% (หรือ 1,400bps) ของการเติบโตของรายได้จากการเดิมพันกีฬาขั้นต้น (GGR) ที่เพิ่มขึ้น”

เมื่อเดือนที่แล้วในนิวยอร์ก – ตลาดการพนันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ – FanDuel ของ Flutter Entertainment (OTC: PDYPY)เป็นผู้นำการถือครองที่ 10.3% ตามด้วย BetMGM ที่ 9.2% ตามข้อมูลของ Macquarie WynnBET เป็นอันดับสามที่ 8.9%

Q3 เก็บรูปร่างไว้อย่างสวยงาม
เหลือเวลาอีกไม่ถึงสามสัปดาห์ในไตรมาสที่สาม จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าการถือครองอุตสาหกรรมโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง

การถือครองตลาดนั้นแข็งแกร่ง QTD (~ 10%) แต่ด้วยปริมาณรายเดือนที่เพิ่มขึ้น ~ 70% seq ในเดือนกันยายน ยังคงมีการพิจารณาอีกมากมาย” Beynon กล่าว “ที่กล่าวมา เราคิดว่าความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ NFL SGP ทำให้อัตราการระงับขั้นต่ำสำหรับผู้ให้บริการที่

ได้รับปริมาณ SGP จำนวนมาก นอกจากนี้เรายังเตือนด้วยว่าเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วมีการครองตลาดที่สูงมากเกือบ 12%

เนื่องจากผลลัพธ์ของเกมที่ดี ดังนั้นความคาดหวังสำหรับการเติบโตของรายได้ต่อเนื่องอีกครั้งในปีนี้ในไตรมาสที่ 3 อาจทำให้ผิดหวังเนื่องจากปริมาณมักจะลดลงเล็กน้อยในไตรมาส 3/2/2563”

นักวิเคราะห์กล่าวว่าการถอนตัวของหุ้นการพนันกีฬากำลังซื้อโอกาส เขามีอันดับ “เหนือกว่า” ในหุ้นเกมเจ็ดแห่ง รวมถึงผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊ค DraftKings  และ Rush Street Interactive (NYSE: RSI) เป้าหมายราคาของเขาในชื่อเหล่านั้นมีส่วนต่างจาก 20%

และ 16% ตามลำดับDavid Blaine ประกาศเมื่อวันอังคารถึงถิ่นที่อยู่แห่งใหม่ในลาสเวกัสซึ่งจะเปิดวันหยุดสุดสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าที่ Encore Theatre และเล่น 12 วันจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม

เดวิด เบลน
David Blaine ได้ดึงสวิตช์รีสอร์ทเก่าๆ ในลาสเวกัส โดยย้ายถิ่นฐานของเขาจาก Resorts World ไปยัง Wynn Resorts

นั่นเป็นข่าวเพียงพอแล้ว เนื่องจากนักเล่นกลลวงตาผู้โด่งดังคนนี้ไม่เคยแสดงในวันส่งท้ายปีเก่าเลย อย่างไรก็ตาม คำถามที่แท้จริง

คือสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังซึ่งทำให้เขาต้องเปลี่ยนแผนรีสอร์ทเก่าไป ถิ่นที่อยู่ “In Spades” ของเขาจัดขึ้นที่ Resorts World ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ถึงมิถุนายน 2566

ตามปกติแล้ว คำถามที่ทุกคน ต้องการคำตอบ จริงๆไม่ได้ถูกโพสต์ในระหว่างการสัมภาษณ์ที่เขามอบให้กับLas Vegas Review-Journal

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศที่อยู่อาศัยใหม่นี้มีเพียงเนื้อหาที่เบลนตำหนิเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเขา “สร้างเวทมนตร์ของฉันโดย

การเดินทางรอบโลกเพื่อค้นหาความลับที่ได้รับการปกป้องอย่างระมัดระวังที่สุดในโลก ได้รับแรงบันดาลใจจากนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่ที่มาก่อนฉัน และสร้างมรดกของพวกเขา เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้”

การเปลี่ยนแปลงสถานที่
เมื่อหลายปีก่อน Blaine ได้พูดคุยกับ Steve Wynn เกี่ยวกับที่พักอาศัยในรีสอร์ทคอมเพล็กซ์ของเขา ดังนั้นสถานที่จัดงานจึงเห็นได้ชัดว่ามีแผน B อยู่ในหัวของเขาหากมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น

สิ่งที่อาจผิดพลาดอาจเกี่ยวข้องกับไหล่ที่แยกจากกันของเบลนที่ต้องทนทุกข์ทรมานระหว่างการตกกล่องกระดาษแข็งสูง 80 ฟุตในเดือนมีนาคมหรือไม่ท้ายที่สุดนี่คือสาเหตุที่เขายกเลิกวันที่ Resorts World สองครั้งสุดท้ายในวันที่ 14-15 กรกฎาคม

โรงละคร Encore Theater สามารถรองรับได้ 1,480 ที่นั่ง ซึ่งเล็กกว่าโรงละคร Resorts World Theatre เกือบสามเท่า ซึ่ง Blaine ไม่มีปัญหาในการเติมที่นั่ง

ไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนสถานที่ด้วยเหตุใด – และสิ่งเหล่านี้ก็ถูกเปิดเผยทันเวลา – เบลนกำลังเปลี่ยนขนาดที่เล็กลงให้กลายเป็นจุดแข็ง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม “IM” ใน “IMPOSSIBLE” จึงถูกแยกออกจากกันในสื่อทางการตลาด

มันย่อมาจาก “Interactive Magic” ซึ่ง Blaine บอกกับReview-Journalว่าเขาตั้งใจจะแสดงที่ Encore โดยใช้ “ทั้งห้อง ซึ่งทุกคนจะมีไพ่และโต้ตอบกลับไปกลับมากับฉัน”

วิธีรับ Tix
“David Blaine: IMPOSSIBLE” จะเล่นวันที่ 29-31 ธันวาคม, 14, 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 27, 29 และ 30 มีนาคม; และวันที่ 8, 10 และ 11 พฤษภาคม

ตั๋วสำหรับทุกวัน เริ่มต้นที่ $69.95 รวมภาษีและค่าธรรมเนียม จะวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน เวลา 10.00 น. PT ผ่านทาง Ticketmasterป้ายราคาดังกล่าวทำให้เป็นประสบการณ์ดิ่งพสุธาที่แพงที่สุดในโลก โดยแซงหน้า Everest Skydive Nepal

ประมาณ 8,000 ดอลลาร์ และบริษัทอ้างว่ามีผู้รับ “ความพร้อมใช้งานที่จำกัดมาก” เพียง 100 การจองต่อปีเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม Skydive the Strip: After Sunset ไม่ได้เน้นย้ำราคาที่สูงในสื่อการตลาด ต้องการเป็นที่รู้จักในฐานะ “บริษัทแรกและแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตของโลกที่ให้บริการกระโดดร่มแบบแทนดั้มหลังพระอาทิตย์ตกดิน”ตามข่าวประชาสัมพันธ์

แม้ว่าCasino.orgจะไม่สามารถยืนยันการอ้างสิทธิ์นี้ได้โดยสรุป แต่อาจเป็นเรื่องจริง การกระโดดแบบตีคู่สำหรับผู้กระโดดครั้งแรกจะไม่โฆษณาหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่เป้าหมายภาคพื้นดินไม่ส่องสว่าง

อย่างไรก็ตาม หากพื้นที่ใดๆ ในโลกมีแสงสว่างเพียงพอในตอนกลางคืน นั่นก็คือ Las Vegas Strip

ราคาเท่าไหร่ที่ทำให้คุณพอใจ
Skydivers จะมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวมารับพวกเขาตรงจากแฟร์เวย์ Las Vegas Country Club ซึ่งพวกเขาจะลงจอดด้วย ตามการเปิดเผย

ราคานี้รวมบริการรับส่งด้วยรถลีมูซีนจากทุกที่ในลาสเวกัสไปยัง Las Vegas Country Club มีอย่างน้อย $120 จาก $30K ตรงนั้น

เช่นเดียวกับการกระโดดร่มแบบแทนดั้มทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การดิ่งพสุธามาก่อน — เพียงแค่มีการฝึกอบรมสั้นๆ/คลาสความปลอดภัย — เนื่องจากจัมเปอร์แทนดั้มของคุณจะทำหน้าที่กระโดดร่มที่สำคัญทั้งหมดคำตัดสินนี้มีผลเฉพาะกับ Mundo

Telecomunicaciones ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่อันดับสามในชิลีเท่านั้น การตัดสินใจดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้มากถึง 795,541 ราย ตามตัวเลขจากปลัดกระทรวงโทรคมนาคมของประเทศ

ตามที่ศาลระบุ การลงโทษทางอาญาสามารถกำหนดได้ทั้งกับผู้อำนวยความสะดวกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพนัน

“ดังที่สามารถอนุมานได้จากกฎระเบียบที่อ้างถึง การเดิมพันกีฬาออนไลน์ตามที่รายงานในกรณีของผู้อุทธรณ์นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามใน

กรอบกฎหมายของเรา โดยพิจารณาจากหนี้ที่เกิดขึ้นในเกมเสี่ยงโชคดังกล่าวว่าผิดกฎหมาย และลงโทษทั้งผู้ที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมนี้ และผู้ที่เข้าร่วม” ศาลฎีกาของชิลีตัดสิน

การพิจารณาคดีเห็นชอบกับ Polla Chilena
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการร้องเรียนทางกฎหมายที่Polla Chilena de Beneficenciaยื่นฟ้องบริษัทโทรคมนาคม Mundo Pacífico ในปี 2022

ในการพิจารณาคดี ศาลยังกำหนดว่า Polla Chilena เป็นบริษัทเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในประเทศ

Polla Chilena ผู้ให้บริการเกมที่ดำเนินการโดยรัฐซึ่งได้รับอนุญาตให้ให้บริการเกมในประเทศเริ่มแรกการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ Mundo Pacífico และผู้ให้บริการเกมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดำเนินการในตลาดเกมของชิลี

ผลกระทบต่อฟุตบอลชิลี
กระทรวงยุติธรรมทำให้ฟุตบอลชิลีอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีก่อนการพิจารณาคดีในวันอังคาร เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ได้สั่งให้ยุติสัญญา

การสนับสนุนล้านดอลลาร์ที่อุตสาหกรรมรักษาไว้กับผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ประมาณ 12 ราย เจ้าหน้าที่ให้ เวลา 30 วันแก่ สมาคมฟุตบอลอาชีพแห่งชาติ (ANFP) สำหรับการตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับบริษัทเหล่านี้

การตัดสินใจของเขาถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและทนายความ Luis Cordero มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสมาคมเกมคาสิโนชิลี

ANFP ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเบตส์สัน ระบุว่า จะต่อสู้กับการตัดสินใจดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่ากระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนขาดอำนาจทางกฎหมายในการออกคำสั่งห้าม

คำตัดสินของศาลฎีกาที่น่าประหลาดใจทำให้คดีของตนยากขึ้น

การแจ้งเตือนผู้แจ้งเบาะแส

วัย 59 ปี เป็นผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโสของ Oh Luen โดยให้บริการเครื่องปรับอากาศและบำรุงรักษาแก่บริษัทขนาดใหญ่ เขายอมรับเมื่อวันจันทร์ว่าทาน้ำมันบนฝ่ามือของผู้อำนวยการ Wynn ที่ไม่มีชื่อพร้อมสินบนสามรายการที่มีมูลค่ามากกว่า HKD450K (57,000 เหรียญสหรัฐ) ตามรายงานของคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตของฮ่องกง (ICAC)

Wynn Resorts Macau มอบสัญญาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประมาณ 70 สัญญาแก่ Oh Luen มูลค่า 22 ล้านฮ่องกงฮ่องกง (2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตาม ICAC

หน่วยงานตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องระหว่างปี 2014 ถึง 2017 ทั้ง Wynn Resorts Macau และบริษัทเครื่องปรับอากาศทั้งสองรายมีการเติบโตของรายได้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของ Wynn อาจไม่เกี่ยวข้องกับการปรับอากาศ

เงินสดสำหรับการทำสัญญา
หลี่เป็นหนึ่งในบุคคลสองคนที่ถูก ICAC กล่าวหาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยเสนอข้อได้เปรียบให้กับตัวแทนโดยไม่มีอำนาจทางกฎหมายหรือข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายป้องกันการติดสินบนของฮ่องกง (POBO)

อีกคนคือ วู ทักฮอย วัย 55 ปี กรรมการบริษัท ไว Luen บริษัทในเครือของ Oh Luen Woo ปฏิเสธความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดรับสินบนถึง 2 กระทง การพิจารณาคดีของเขาจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ที่ศาลแขวงตะวันออกของฮ่องกง

ชายทั้งสองมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี หากพบว่ามีความผิด และปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (64,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เดิมหลี่ถูกตั้งข้อหาเสนอสินบนเจ็ดรายการแก่ผู้อำนวยการเป็นมูลค่ารวมกว่า 930,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (118,470 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ไม่ชัดเจนว่าผู้กำกับ Wynn ผู้ลึกลับกำลังเผชิญข้อกล่าวหาเช่นกันหรือไม่ จากข้อมูลของ ICAC เขาทำงานให้กับ Wynn Resorts

Macau ตั้งแต่ปี 2550 และมี “ความรับผิดชอบในการจัดซื้อและรางวัลการบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา” หลี่ให้การว่าผู้อำนวยการเริ่มเรียกร้องสินบนจากเขาในปี 2014

การแจ้งเตือนผู้แจ้งเบาะแส
ผู้ประกอบการสหรัฐเป็นเจ้าของคาสิโนสองแห่งในศูนย์กลางการพนัน Wynn Macau เปิดตัวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ขณะที่Wynn Palaceเปิดที่ Cotai Strip ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

ICAC ได้รับการแจ้งเตือนถึงการติดสินบนที่เป็นไปได้โดยผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่เปิดเผยตัวตนในปี 2562 หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมาธิการต่อต้านการทุจริตของมาเก๊า Wynn Macau ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวน ตาม ICAC

ผู้พิพากษา Frankie Yiu Fun-che เลื่อนคดีไปเป็นวันที่ 18 กันยายน และให้ประกันตัวนาย Liในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา กลุ่มโรงแรมบันยันทรีในสิงคโปร์ประกาศว่าจะเข้าครอบครอง Caesars Palace Dubai และจะเปลี่ยนโฉมสถานที่ดังกล่าวเป็น

Banyan Tree Dubai Caesars Palace Dubai เปิดให้บริการในปี 2018 ภายใต้การบริหารของ “ซีซาร์เก่า” ในเวลานั้น มีความหวังเพียงเล็กน้อยที่ในที่สุดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะอนุมัติการเล่นเกมคาสิโน

สถานการณ์นั้นดูเหมือนจะเปลี่ยนไป  ตั้งเป้าที่จะเปิดเกาะ Wynn Al Marjan บนเกาะ Al-Marjan ในต้นปี 2570 และคาดว่าจะเป็นรีสอร์ทคาสิโนแห่งแรกในตะวันออกกลาง กระตุ้นการเก็งกำไรที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลัง

อุ่นขึ้นเพื่ออนุมัติการพนันที่มีการควบคุมเพิ่งก่อตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ทั่วไป (GCGRA) ซึ่งมีอดีตซีอีโอของ MGM Resorts International (NYSE: MGM) เป็นประธาน Jim Murren

MGM กำลังพัฒนาโรงแรมที่ไม่ใช่เกมในดูไบด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการเพิ่งยอมรับว่าได้จัดสรรพื้นที่ 150,000 ตารางฟุตที่สามารถเปลี่ยนเป็นคาสิโนได้ หากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ไฟเขียวกับการเล่นเกม

Caesars กำลังสร้าง Gaffe ระดับนานาชาติอีกหรือไม่?

เมื่อ Eldorado Resorts ประกาศแผนการที่จะซื้อ Caesars เก่าในปี 2019 Tom Reeg ซีอีโอซึ่งตอนนี้เป็นผู้ถือหางเสือเรือของ Caesars กล่าวว่าโอกาสระดับนานาชาติจะต้อง “น่าทึ่ง” สำหรับบริษัทที่ควบรวมกันเพื่อพิจารณา การขยายธุรกิจ นอกสหรัฐอเมริกา

“น่าทึ่ง” อยู่ในสายตาของผู้ดู แต่ยูเออีจะเหมาะสมกับการเรียกเก็บเงินในแง่ของตลาดเกมระหว่างประเทศที่ยังไม่ได้ใช้ เนื่องจากมีปริมาณน้ำมันสำรองที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากจำนวนหัว และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุด ซึ่งยืนยันถึงเสน่ห์ที่ครอบครองโดย Wynn และ MGM และอื่นๆ อีกมากมาย

หากเกมคาสิโนมีชีวิตขึ้นมาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกลายเป็นตลาดที่ร่ำรวย การตัดสินใจของ Caesars ที่จะละทิ้งภูมิภาคก่อนที่จะมีผลการเล่นเกมจะเป็นตัวแทนอีกบทที่เป็นลางไม่ดีในประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศที่น่าสงสัยของผู้ให้บริการ

ภายใต้ทีมผู้บริหารก่อนหน้านี้ Caesars พลาดโอกาสที่จะเข้าสู่มาเก๊าเมื่อเขตบริหารพิเศษ (SAR) เปิดให้คู่แข่งจากต่างประเทศมากกว่าสองทศวรรษที่แล้ว

ในที่สุดผู้ดำเนินการของ Harrah ก็ละทิ้งดินแดนของจีนในเดือนสิงหาคม 2556 เมื่อขายสนามกอล์ฟที่ได้มาก่อนหน้านี้โดยขาดทุน ปัจจุบัน มาเก๊ากลับมาเป็นตลาดคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยวัดจากรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR)

คำถามยังคงอยู่เกี่ยวกับการตัดสินใจของซีซาร์ในดูไบ
ไม่เพียงแต่ช่วงเวลาของการตัดสินใจของ Caesars Dubai ที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ยังขัดแย้งกับความคิดเห็นของ Reeg เกี่ยวกับการเรียกรายได้ในปี 2565 ซึ่งเขาบอกเป็นนัยว่าบริษัทจะสนใจใบอนุญาตการเล่นเกมของ UAE หากมีการนำเสนอโอกาส

“หากมีโอกาส คุณควรคาดหวังว่าเราจะกระตือรือร้น และแบรนด์และอาคารของเราก็เปิดอยู่แล้ว” เขากล่าวในสาย

เงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลงกับบันยันทรีไม่ได้ถูกเปิดเผย ตามคำแถลงที่ออกโดยกลุ่มโรงแรม ทรัพย์สินในดูไบจะเปิดให้บริการอีกครั้งในปลายปีนี้ในชื่อ Banyan Tree Dubai

RJC ทำงานเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวยิวและผู้มีอำนาจตัดสินใจของพรรครีพับลิกันใน DC และทั่ว

ประเทศ องค์กรที่มีฐานอยู่ใน DC ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 และได้จัดการประชุมสุดยอดประจำปีสองครั้งทางตอนใต้ของเนวาดาที่ The Venetian

Sheldon Adelson ผู้ล่วงลับผู้ก่อตั้ง Las Vegas Sands และสร้างคุณสมบัติ The Venetian และ Palazzo เป็นสมาชิกคณะกรรมการ RJC มายาวนาน Adelson ยังเป็นผู้แข็งแกร่งของพรรครีพับลิกันและเป็นหนึ่งในผู้บริจาคที่ร่ำรวยที่สุดของพรรค

Adelson และภรรยาของเขา Dr. Miriam Adelson วัย 77 ปี​​บริจาคเงินมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้สมัคร GOP และทรัมป์ใน

ระหว่างรอบการเลือกตั้งปี 2016 และ 2020 อเดลสันเสียชีวิตในเดือนมกราคม 2021ด้วยวัย 87 ปีจากภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน

ผู้สมัครยื่นอุทธรณ์
การประชุมสุดยอดผู้นำประจำปี RJC ปี 2023 มีกำหนดจัดขึ้นที่ลาสเวกัสในวันที่ 27-29 ตุลาคม ในช่วงสามวันดังกล่าว สมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนที่แสวงหาตำแหน่งสูงสุดของประเทศจะฟ้องร้องผู้เข้าร่วมประชุมที่มีฐานะร่ำรวยว่าทำไมพวกเขาจึงควรได้รับเงิน

สนับสนุนทางการเมือง

พร้อมด้วยทรัมป์รัฐฟลอริดา ผู้ว่าการ Ron DeSantisนักธุรกิจ วิเวก รามาสวามี อดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนา นิกกี้ เฮลีย์ อดีตรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ของเซาท์แคโรไลนา ทิม สก็อตต์ และอดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ คริส คริสตี้ ล้วนมีกำหนดจะปรากฏตัวในการประชุมสุดยอดผู้นำ RJC

ทรัมป์ยังคงเป็นเดิมพันแถวหน้าโดยนักพนันในการแลกเปลี่ยนการพนันทางการเมืองทำให้อดีตประธานาธิบดีมีโอกาสเกือบ 70% ที่

จะชนะตั๋วของพรรครีพับลิกันสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่สามติดต่อกัน DeSantis อยู่ในวินาทีที่ห่างไกล โดยมีอัตราต่อรองโดยนัยเพียง 13% รามาสวามีเป็นอันดับสามด้วยคะแนน 11% และเฮลีย์อยู่ที่อันดับสี่ด้วยคะแนน 10%

การประชุมสุดยอดผู้นำ RJC จะเป็นใครในชุมชนชาวยิวของสหรัฐอเมริกา แต่ดร. อเดลสันน่าจะได้รับความสนใจมากที่สุดจากผู้สมัครปี 2024 ที่พยายามลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโจ ไบเดนในปีหน้า

ดร. อเดลสันสืบทอดสัดส่วนการถือหุ้นของสามีเธอในแซนด์ส ซึ่งคิดเป็นเกือบ 57% ของอาณาจักรคาสิโนในปัจจุบันForbesประเมินทรัพย์สินสุทธิแบบเรียลไทม์ของเธอไว้ที่ 32.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมากในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาประมาณ 12%

อเดลสันจะสนับสนุนทรัมป์หรือไม่?
ดร. อเดลสันยังไม่ได้บริจาคเงินหาเสียงของรัฐบาลกลางในปีนี้ แม้ว่าเธอจะบริจาคเงินมากกว่า 27 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้สมัครของ

พรรครีพับลิกันและ PAC ในปี 2565 เธอบริจาคเงิน 12.5 ล้านดอลลาร์ต่อทุนให้กับกองทุนผู้นำวุฒิสภาและกองทุนผู้นำรัฐสภา และ 1

ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ว่าการรัฐเท็กซัส Greg Abbott (แซนด์สเมื่อปีที่แล้วล็อบบี้อย่างหนักในเท็กซัสเพื่อให้รัฐออกกฎหมายให้คาสิโนเชิงพาณิชย์ไม่เกิดประโยชน์)

ดร. อเดลสันยังมอบเงิน 2,900 ดอลลาร์ให้กับสก็อตต์ ซึ่งเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี GOP เพียงคนเดียวในปี 2024 ที่ได้รับเงินโดยตรงจากทายาทมหาเศรษฐีรายนี้

ทรัมป์มีความใกล้ชิดกับอาเดลสัน ในขณะที่เขามอบเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดีให้กับเธอในปี 2018 สำหรับงานการกุศลและเพื่อมนุษยธรรมของเธอ นอกจากนี้ ทรัมป์ยังย้ายสถานทูตสหรัฐฯ จากเทลอาวีฟไปยังกรุงเยรูซาเลมในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่ง

ประธานาธิบดี ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่ม Adelsons แสวงหามานานหลายปีเจ็ดรัฐเพื่อนบ้านมิสซูรี หก — อาร์คันซอ อิลลินอยส์ ไอโอวา

แคนซัส เคนตักกี้ และเนแบรสกา — ได้รับรองการพนันกีฬาแล้ว มีเพียงโอคลาโฮมาเท่านั้นที่ไม่มี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้ร่างกฎหมายในรัฐมิสซูรีจำนวนมากได้แนะนำหรือสนับสนุนกฎหมายเพื่อเข้าร่วมรัฐการพนันกีฬาที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหกรัฐ

กฎเกณฑ์การพนันกีฬาในปีนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐอย่างง่ายดายด้วยคะแนนเสียง 118-35 แต่มาตรการดังกล่าวหยุดชะงักในคณะกรรมการวุฒิสภา โดย ส.ว. เดนนี ฮอสกินส์ (อาร์-วอร์เรนสเบิร์ก) อ้างถึงเรื่องทางตันอีกครั้ง

Hoskins ในปี 2022 ยื่นบิลการพนันกีฬาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาด้วย Hoskins ไม่ได้ต่อต้านการพนันกีฬา แต่เชื่อว่าหากรัฐ

ต้องการขยายการเล่นเกม สมัชชาใหญ่ควรจะผ่านกรอบทางกฎหมายไปพร้อมกันสำหรับเครื่องที่เรียกว่า “เกมทักษะ” ที่มีการโต้เถียงซึ่งพบได้ทั่วไปในร้านอาหารและบาร์

สมัชชาใหญ่แห่งรัฐมิสซูรีถูกเลื่อนออกไปในปี 2023 และไม่มีกำหนดกลับมาที่เจฟเฟอร์สัน ซิตี้ จนกว่าจะถึงเดือนมกราคม 2024

ความพยายามในการอ้างอิง
พระคาร์ดินัลส์และทีมกีฬามืออาชีพของรัฐมิสซูรีอื่นๆ กำลังมองหาที่จะนำเรื่องการพนันกีฬามาอยู่ในมือของพวกเขาเอง รัฐธรรมนูญของรัฐมิสซูรีอนุญาตให้พลเมืองและกลุ่มต่างๆ เริ่มต้นการออกกฎหมายผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติ

แต่กระบวนการริเริ่มการลงประชามตินั้นมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากจะต้องจัดทำคำร้องและส่งไปยังอัยการสูงสุดของรัฐก่อน หาก

อัยการสูงสุดลงนามในภาษานั้น ผู้สนับสนุนโครงการริเริ่มจะต้องได้รับลายเซ็นประมาณ 180,000 ลายเซ็นเพื่อลงประชามติในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งถัดไป

Bill DeWitt III ประธานคาร์ดินัลส์ ลูกชายของเจ้าของทีม William DeWitt กล่าวกับผู้สื่อข่าวในสัปดาห์นี้ว่าองค์กรยินดีให้ทุนแก่โครงการริเริ่มการพนันกีฬา ในรัฐที่การพนันกีฬาถูกกฎหมาย ลีกและทีมมีการมีส่วนร่วมและความสนใจของแฟน ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมาก

DeWitt กล่าวว่าพระคาร์ดินัล, NFL Kansas City Chiefs, MLB Kansas City Royals และ NHL St. Louis Blues ยินดีที่จะสนับสนุนแคมเปญนี้

“เรายังคงหวังว่าจะพยายามทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จในสภานิติบัญญัติในปีหน้า แต่ถ้าไม่เราก็พร้อมที่จะไปหาประชาชนโดยตรง”เดวิทท์กล่าว

นอกเหนือจากทีมกีฬา “สี่ยักษ์ใหญ่” ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว MLS Sporting St. Louis และ Kansas City Current ในลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติก็พร้อมที่จะลงประชามติ

เพียงต้องการเสียงข้างมาก
หากทีมกีฬาอาชีพของเซนต์หลุยส์และแคนซัสซิตี้ตัดสินใจเริ่มแคมเปญการลงประชามติการพนันกีฬาและได้รับลายเซ็นที่ถูกต้องอย่างน้อย 180,000 ลายเซ็นจากผู้อยู่อาศัยในรัฐ คำถามในบัตรลงคะแนนจะต้องได้รับเพียงเสียงข้างมากในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐมิสซูรีเพื่ออนุญาตการพนันดังกล่าว

DeWitt กล่าวว่าทีมกำลังเจรจากับSports Betting Allianceซึ่งมีสมาชิก ได้แก่ BetMGM, DraftKings, FanDuel และ Fanatics

เพื่อสร้างภาษาการลงประชามติการพนันกีฬา แม้ว่าข้อมูลเฉพาะเหล่านั้นยังคงถูกรีดออก แต่ร่างแรกเสนอแนะให้จัดเก็บภาษี 10% จากรายได้จากการเดิมพันกีฬาขั้นต้น ยังไม่มีการแนะนำค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมือถือ

หากวันหนึ่งการพนันกีฬามาถึงมิสซูรี ทีมต้องการสิทธิ์ในการรวมสปอร์ตบุ๊คขายปลีกในสถานที่ของตนและเป็นพันธมิตรกับสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ของบุคคลที่สาม ทีมงานกล่าวว่าคาสิโนของรัฐจะได้รับสิทธิพิเศษที่คล้ายกันภายใต้การลงประชามติAcres

Manufacturing Company ซึ่งผลิตเทคโนโลยีและบริการความภักดีของลูกค้ายุคหน้าสำหรับผู้ประกอบการคาสิโน ตรึงตัวเลขไว้ที่

37.2 พันล้านดอลลาร์ นั่นสำหรับการลงทุนความภักดีของผู้เล่นใหม่กับความสามารถในการทำกำไรของคาสิโน เนื่องจากระบบการจัดการคาสิโนที่ล้าสมัย (CMS)

แม้จะมีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนคาสิโนทั่วสหรัฐอเมริกาในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา แต่อุตสาหกรรมคาสิโนของสหรัฐอเมริกาสร้างรายได้ที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อจากการดำเนินงานสล็อตในปัจจุบันที่ต่ำกว่าในปี 2543” Acres ระบุในรายงาน

ใหม่“ด้วยแทบไม่มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีความภักดีของคาสิโนตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ผู้ให้บริการคาสิโนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ และไม่สามารถสร้างหรือเพิ่มความสัมพันธ์ของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ”

เมื่อพิจารณาถึง 37.2 พันล้านดอลลาร์ในบริบท ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมูลค่าตลาดปัจจุบันที่ 38.3 พันล้านดอลลาร์ที่เล่นโดยLas Vegas Sands (NYSE: LVS)ซึ่งเป็นบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดตามการวัดดังกล่าว

โปรแกรมความภักดี เล่นสล็อตฟรีที่มีความเสี่ยงสำหรับคาสิโน

โปรแกรมความภักดีและการเล่นสล็อตฟรีเป็นหัวใจสำคัญของการดึงดูดลูกค้าในอุตสาหกรรมเกม แนวคิดทั้งสองนั้นสอดคล้องกัน เนื่องจากเมื่อนักเดิมพันลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มรางวัล ผู้ดำเนินการมักจะเล่นสล็อตฟรี แม้ว่าโดยปกติแล้วจะในปริมาณที่พอเหมาะก็ตาม

ถึงกระนั้นก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน Acres ตั้งข้อสังเกตว่าโปรแกรมความภักดีของคาสิโนมีการทำธุรกรรมสูงและอาจทำให้กำไรหรือสร้างการสูญเสียได้

“ในขณะที่คาสิโนโฆษณาคลับรางวัลของพวกเขาเป็นโปรแกรมการลงทุนซ้ำที่มีอัตราคงที่ ในความเป็นจริง เหล่านี้เป็นระบบอัตรา

ผันแปรที่ทำให้คาสิโนสูญเสียผลกำไร (หรือแม้แต่การสูญเสียสุทธิ) จากผู้เล่นที่มีอยู่และสูญเสียโอกาสในการเปลี่ยนผู้เล่นใหม่และมือใหม่ให้เป็นลูกค้าที่ภักดีและมีกำไร ” บริษัทเทคโนโลยีกล่าวเสริม

ผู้เล่นวีไอพีและสล็อตที่ชาญฉลาดอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ให้บริการคาสิโนที่ใช้เทคโนโลยี CMS ที่ล้าสมัย ปล่อยให้บริษัทเหล่านั้นหวังว่าลูกค้าที่ฉลาดน้อยกว่าจะไม่แลกการเล่นฟรีของพวกเขา

“ในการสำรวจคาสิโนเกือบ 200 แห่งในสหรัฐอเมริกาของเรา เราพบว่าโปรแกรมความภักดีจำนวนมากให้อัตราการลงทุนซ้ำของผู้

เล่นใกล้ถึงหรือเกิน 100% เมื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมที่สุด และรักษาความสามารถในการทำกำไรผ่านการแตกหักที่เกิดจากรางวัลที่ยังไม่ได้แลกหรือผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมอย่างเต็มที่ ”เอเคอร์สตั้งข้อสังเกต

เหตุใดการอัปเดตการเล่นสล็อตฟรีจึงมีความสำคัญ
มีเหตุผลที่ดีสำหรับผู้ให้บริการเกมที่จะใช้การตรวจสอบเทคโนโลยี CMS และแนวคิดของการเล่นฟรี: เงิน พูดอย่างกว้างๆเครื่องสล็อตเป็นค่าโดยสารที่มีอัตรากำไรสูงและน่าดึงดูดสำหรับผู้ประกอบการเพราะว่าต้องใช้ค่าแรงน้อยกว่าเกมบนโต๊ะ

อย่างไรก็ตาม การเล่นฟรีอาจไม่ต้องจ่ายเอง ดังที่ Acres ชี้ให้เห็น การเล่นฟรี 1 ดอลลาร์ทำให้ผู้ให้บริการต้องเสียเงินมากกว่า 1

ดอลลาร์ เนื่องจากนักเดิมพันมีเวลาจำกัด หากเวลานั้นถูกใช้ไปกับการเดิมพัน “ฟรี” คาสิโนจะไม่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นั้น ด้วยการเล่นฟรีเพียง $10 นักพนันสามารถกัดกร่อนผลตอบแทนที่ต่ำอยู่แล้วของคาสิโนในเครื่องสล็อตบางเครื่องได้อย่างมาก

“พูดง่ายๆ ก็คือ การเล่นฟรีนั้นออกอย่างเสรีจนไม่ใช่ของขวัญหรือรางวัลอันมีค่าอีกต่อไป โดยลบความสามารถในการดำรงอยู่ของ

มันในฐานะเครื่องมือในการดึงดูด มีส่วนร่วม และรักษาผู้เล่นปัจจุบันและผู้เล่นใหม่” Acres กล่าวสรุป “ผู้สังเกตการณ์ในคาสิโนจะสังเกตเห็นผู้เล่นอย่างมีความสุขเฉลิมฉลองแม้แต่

เครื่องสล็อตแมชชีนขนาดเล็กที่ชนะด้วยการเชียร์ โทรหาเพื่อน ๆ หรือถ่ายรูปหน้าจอที่ชนะ แต่ไม่มีใครเฉลิมฉลองการออกเล่นฟรีเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่น่าเบื่อและคาดเดาได้ซึ่งบันทึกไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างเป็นทางการของคาสิโน”

ได้ส่งบทลงโทษให้กับ Google และพันธมิตรโฆษณา Top ADS ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โดยยืนยันว่าการปรากฏตัวของโฆษณาละเมิดกฎหมายการโฆษณาต่อต้านการพนัน Google ยื่นอุทธรณ์ค่าปรับ ซึ่งในที่สุดก็ได้ข้อสรุปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ในการออกคำตอบ ศาลปกครองภูมิภาคลาซิโอตัดสินว่า Google ไม่สามารถรับผิดชอบต่อโฆษณาดังกล่าวได้ ในฐานะผู้ให้บริการ

โฮสต์ ศาลอธิบายว่า Google ไม่เสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรตามหลักการที่กำหนดโดยนิติศาสตร์ของอิตาลีและยุโรป คำเตือนทางกฎหมายเหล่านี้ทำให้ผู้ให้บริการได้รับความคุ้มครองในบางสถานการณ์

ศาลตัดสินว่าผู้ให้บริการโฮสติ้งจำกัดตัวเองในการสร้างพื้นที่เสมือนที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเนื้อหาของตนเองได้ พวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการกระทำความผิดหากเกิดขึ้น

มีข้อจำกัดบางประการในขอบเขตของแบบอย่างทางกฎหมาย หากหน่วยงานกำกับดูแลขอให้ลบเนื้อหาและโฮสต์ไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ก็สามารถรับผิดชอบได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม พวกเขาก็จะไม่ประสบปัญหา

ในกรณีของ วิดีโอ YouTubeตามที่ศาลระบุ AGCOM ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า Google มีบทบาทอย่างแข็งขันในการเผยแพร่หรือเขียนเนื้อหา ดังนั้น ผลลัพธ์เดียวคือต้องสนับสนุนการอุทธรณ์คำตัดสินของ AGCOM ของ Google

ประวัติศาสตร์อันวิจิตรของ Google
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่Googleพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ในอิตาลี มีข้อโต้แย้งที่คล้ายกันกับ AGCOM เมื่อไม่กี่ปีก่อน

ในเดือนพฤศจิกายน 2019 AGCOM ตั้งข้อสังเกตว่าโดยการใส่คำว่า “คาสิโนออนไลน์” (ในภาษาอิตาลี) ลงในเครื่องมือค้นหาโฆษณาแบบชำระเงินจึงปรากฏในผลลัพธ์แรก มันชี้ไปที่เว็บไซต์ “.com” ซึ่งทำให้เป็นโฆษณาที่ผิดกฎหมาย

จากนั้นหน่วยงานกำกับดูแลก็โจมตี Google ด้วยค่าปรับ 2 ยูโร 50,000 ยูโร (53,695 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เช่นเดียวกับคดีล่าสุด การต่อสู้ดังกล่าวได้ส่งถึงศาลปกครองภูมิภาคลาซิโอเพื่ออุทธรณ์โดย Google นอกจากนี้ยังได้รับความโปรดปรานจาก Google ในกรณีนี้

การลงทุนของซาอุดีอาระเบียเติบโตขึ้น

Sen. Richard Blumenthal – พรรคเดโมแครตคอนเนตทิคัตซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนถาวรของวุฒิสภา – ออกหมายเรียกเมื่อวันพุธ เป้าหมายของเขาคือบริษัทในเครือของกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะซาอุดีอาระเบียในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเจ้าของ LIV Golf tour ที่พุ่งพรวด

หมายเรียกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องของพรรคเดโมแครตคอนเนตทิคัตเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียในการปกปิดบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชน ชาวซาอุดีอาระเบียหวังที่จะปรับปรุงชื่อเสียงของตนด้วยการลงทุนในสถาบันของสหรัฐฯ เช่น พีจีเอ ทัวร์

การลงทุนของซาอุดีอาระเบียเติบโตขึ้น
ในบันทึกสรุปพื้นฐานสำหรับหมายศาลบลูเมนธาลให้เหตุผลว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีส่วนร่วมในการรณรงค์หลายฝ่ายเพื่อเพิ่ม

อิทธิพลในสหรัฐฯ ด้วยการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลัก

การสอบสวนของคณะอนุกรรมการจนถึงขณะนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการเข้าครอบครองสนามกอล์ฟมืออาชีพตามแผนของ PIF เป็นส่วนหนึ่งของการขยายการลงทุนตามแผนทั่วโลกที่ใหญ่กว่ามาก” Blumenthal เขียน

ตั้งแต่ปี 2558 กองทุนรวมที่ลงทุนได้เห็นสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเติบโตจาก 152 พันล้านดอลลาร์เป็น 776 พันล้านดอลลาร์ และในที่สุดรัฐบาลซาอุดิอาระเบียก็หวังว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 ตามบันทึก

PIF ได้ลงทุนในบริษัทรายใหญ่ของสหรัฐฯ รวมถึง Meta Platforms, JPMorgan Chase และ Uber รวมถึงบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่

มีชื่อเสียง ตามบันทึกดังกล่าว แต่บลูเมนธาลให้เหตุผลว่า “ขาดการมองเห็น” ว่าการลงทุนเหล่านั้นอาจส่งผลต่อความพยายามเร่ขายอิทธิพลของซาอุดีอาระเบียในวงกว้างได้อย่างไร

ข้อกล่าวหา ‘Sportswashing’
กองทุนอาจ “ใช้การลงทุนเพื่อระงับเรื่องราวที่ไม่เอื้ออำนวยเกี่ยวกับซาอุดิอาระเบีย” บลูเมนธาลเตือน โดยอ้างถึงรายงานว่า Vice Media ลบสารคดีวิจารณ์มกุฏราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย หลังจากควบรวมกิจการกับบริษัทสื่อของซาอุดีอาระเบีย

Blumenthal ยังเตือนด้วยว่าการลงทุน PIF สามารถใช้เพื่อ “เบี่ยงเบนความสนใจ” จากเรื่องราวเชิงลบเกี่ยวกับซาอุดีอาระเบียได้

การลงทุนพีจีเอทัวร์ของ PIF เหมาะกับกลุ่มนี้เพราะดูเหมือนจะเป็นความพยายามแบบคลาสสิกในแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่า ‘sportswashing’”บลูเมนธาลเขียน

หมายเรียกดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ USSA International LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PIF ในสหรัฐฯ และค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของกองทุนกับ PGA Tour และการลงทุนอื่นๆ ในสหรัฐฯ Blumenthal กล่าวว่าหมายศาลมีความจำเป็น หลังจากที่

PIF และ PIF และผู้ว่าการรัฐ Yasir Al-Rumayyan ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือโดยสมัครใจกับการสอบสวนของคณะอนุกรรมการในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

“กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบียไม่สามารถมีทั้งสองทางได้ หากต้องการมีส่วนร่วมกับสหรัฐฯ ในเชิงพาณิชย์ จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับดูแลของสหรัฐฯ” บลูเมนธาลเขียนบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธ

การตรวจสอบการเดิมพัน
หมายศาลเกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบ LIVโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนันบางแห่งทั่วสหรัฐอเมริกา

แมสซาชูเซตส์สั่งห้ามการเดิมพันในกิจกรรม LIV ในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่นานหลังจากประกาศความสนใจในพีจีเอ

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา สมาชิกคณะกรรมาธิการการแข่งม้าของรัฐเคนตักกี้ตั้งคำถามว่าจำนวนเงินที่ LIV เสนอให้กับนักกอล์ฟชั้นนำบางคนนั้นทำลายความสมบูรณ์ทางการแข่งขันของลีกหรือไม่ แต่หน่วยงานกำกับดูแล ได้รวมลีกไว้ในแค็ตตาล็อกการเดิมพันใหม่

ของเครือจักรภพก่อนหน้านี้ แหล่งข่าวที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งมีความรู้ในเรื่องนี้บอกกับBloombergว่ากลุ่มแฮ็ก “Scattered Spider” หรือ UNC 3944 เพิ่งโจมตี Caesars ด้วยการแทรกซึมของแรนซัมแวร์ มันประสบความสำเร็จในการรีดไถบริษัทเกมด้วยจำนวนเงินที่ไม่

ได้รายงาน จากการคาดเดาที่ไม่ได้รับการยืนยันบน X (ชื่อเดิมคือ Twitter) โจรไซเบอร์โจมตีผู้ดำเนินการของ Harrah ด้วยมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ หรืออาจจะมากกว่านั้น

ตามแนวทางที่จัดตั้งขึ้นใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยเหตุการณ์ “สำคัญ” แก่นักลงทุน ซึ่งมีการเรียกค่าไถ่ทางไซเบอร์ที่เหมาะสมกับการเรียกเก็บเงิน การ

เปิดเผยเหล่านั้นจัดทำขึ้นผ่านรายการ 1.05 แบบฟอร์ม 8-K ซึ่งซีซาร์คาดว่าจะยื่นในเร็วๆ นี้ ณ เวลานี้ การยื่นเอกสาร ก.ล.ต. ครั้งล่าสุดจากซีซาร์ลงวันที่ 25 ส.ค. ตามเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการ

Casino.orgติดต่อผู้ให้บริการคาสิโนก่อนที่จะเผยแพร่บทความนี้ แต่การร้องขอความคิดเห็นไม่ได้รับการตอบกลับ

การโจมตีของ Ransomware เป็นเรื่องปกติมากขึ้น
จนถึงขณะนี้ MGM ยังไม่ยืนยันว่าตกเป็นเหยื่อของการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ ถึงกระนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

บางคน เชื่อว่าการละเมิดทางไซเบอร์ที่ทำให้การดำเนินงานของบริษัทต้องหยุดชะงักในสัปดาห์นี้ มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการแทรกซึมของแรนซัมแวร์

เชื่อกันว่า Scattered Spider ไม่ได้อยู่เบื้องหลังการแฮ็ก MGM รายงานของสื่อแนะนำว่าการละเมิดทางไซเบอร์ของ MGM เกิดขึ้น

เมื่อผู้กระทำความผิดปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของ MGM ในปัจจุบัน จากนั้นบุคคลนั้นก็ใช้ประโยชน์จากสถานะปลอมนั้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลประจำตัวด้านเทคโนโลยีจากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัท

ในทางกลับกัน มีการกล่าวกันว่า Scattered Spider ได้เริ่มต้นการแฮ็ก Caesars ผ่านทางผู้จำหน่ายภายนอกให้กับบริษัทเกม ตาม

ข้อมูลของBloombergโดยการแฮ็กผู้จำหน่ายบุคคลที่สาม ทำให้ Scattered Spider สามารถเข้าถึงเครือข่ายของ Caesars ได้จากการฝ่าฝืนที่เชื่อกันว่าจะเริ่มในวันที่ 27 สิงหาคม

MGM และ Caesars เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดสองรายใน Las Vegas Stripและทั้งสองมีพอร์ตการลงทุนที่กว้างขวางของคาสิโนระดับภูมิภาคที่กระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา

ผลกระทบต่อนักลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
Caesars ยังไม่ได้เปิดเผยขนาดทางการเงินของการโจมตีทางไซเบอร์อย่างเป็นทางการ และ MGM ยังไม่ยืนยันว่ากำลังจัดการกับสถานการณ์แรนซัมแวร์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนของทั้งสองบริษัทอาจได้รับผลกระทบบางประการ

ในบันทึกถึงลูกค้าในวันนี้ Moody’s Investors Service เรียกว่า MGM ฝ่าฝืนเหตุการณ์ “เครดิตติดลบ” และถึงแม้ว่ามันจะไม่ลดอันดับเครดิตของคาสิโน

ยักษ์ใหญ่ แต่บริษัทวิจัยก็สังเกตเห็นการแฮ็ก “เน้นความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ (MGM’s) การพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมากในการดำเนินธุรกิจและการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นเมื่อระบบจำเป็นต้องออฟไลน์หรือใช้งานไม่ได้” มูดี้ส์ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับซีซาร์ มีระดับหนี้ของ MGM ระดับ “B1”

“ความเสี่ยงเพิ่มเติมสำหรับ MGM ได้แก่ การสูญเสียรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ระบบล่ม ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และค่าใช้จ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนและการแก้ไข” มูดี้ส์กล่าวเสริม “ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีหรือความรับผิดที่บริษัทอาจมีเนื่องจากข้อมูลที่ถูกบุกรุก เท่าที่มีอยู่ ก็เป็นความเสี่ยงเช่นกัน”

สตีลเลอร์สเป็นตัวเลือกการเดิมพันที่ได้รับความนิยมในฐานะทีมรองในบ้าน +2 เทียบกับ 49ers ในสัปดาห์ที่ 1 สตีลเลอร์สพยายามดิ้นรนเพื่อไล่ตาม 49ers ในการระเบิด 30-7

โฟร์ตีนายเนอร์สขึ้นนำ 10-0 ในควอเตอร์แรกและสตีลเลอร์สไม่ฟื้นตัวเลย สตีลเลอร์สตามหลัง 20-0 ก่อนที่พวกเขาจะทำทัชดาวน์ได้โดยเหลือเวลาอีกสิบวินาทีในควอเตอร์ที่สอง นั่นจะเป็นคะแนนเดียวของพวกเขาในวันนั้น

49ers เพิ่มอีก 10 แต้มในครึ่งหลังและการป้องกันของพวกเขาปิดสตีลเลอร์สในช่วงที่เหลือของเกม โฟร์ตี้นายเนอร์ส คว้าชัย 30-7

รายงานการบาดเจ็บของ Diontae Johnson Headlines สัปดาห์ที่ 2
จอห์นสันเล่นสแนปแนวรุก 27 ครั้งในสัปดาห์ที่ 1 ก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย เขาจ่ายบอลได้สามครั้งในระยะ 48 หลากับ 49ers

จอห์นสันได้รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายเมื่อเขาล้มลงหลังจากแย่งรับระยะ 26 หลา เขาคว้าขาทันทีที่การเล่นจบลงและต้องการความช่วยเหลือนอกสนาม หลังจากการตรวจสอบข้างสนามอย่างรวดเร็ว เขาก็มุ่งหน้าไปที่ห้องล็อกเกอร์ และถูกตัดสิทธิ์ออกไปตลอดทั้งเกม

เฮย์เวิร์ดได้รับบาดเจ็บที่ขาหนีบในครึ่งแรกกับโฟร์ตี้นายเนอร์ส เฮย์เวิร์ดจะเข้ารับการผ่าตัด และคาดว่าจะต้องพัก 4-6 สัปดาห์

“การเสียลูกเบี้ยวเป็นสิ่งสำคัญ แต่นั่นคือสิ่งที่ทีมเป็น”ไมค์ ทอมลิน หัวหน้าโค้ชกล่าว“การเปลี่ยน Cam ไม่ใช่งานที่ทำโดยคนคนเดียว มันเป็นงานที่ใช้คนหลายคนและเป็นงานของโค้ชเพราะมันจะเปลี่ยนแผนงานของคุณเมื่อคุณสูญเสียผู้เล่นคนสำคัญไป เราทุก

คนรับทราบเรื่องนี้ และเราทุกคนต่างวิ่งไปหาสิ่งนั้น ไม่ใช่หนีจากสิ่งนั้น นั่นเป็นโอกาสสำหรับเราที่จะแสดงให้เห็นว่าทีมใดเกี่ยวกับสิ่งที่เรายึดถือและรัก เหมือนคนต่อไป”

ทอมลินจะพึ่งพาผู้เล่นแนวรับสี่คนเพื่อมาเติมเต็มให้กับเฮย์เวิร์ด รวมถึงอิเซยาห์ เลาเดอร์มิลค์, เดอมาร์วิน ลีล, อาร์มอน วัตต์ และคีอานู เบนตันมือใหม่

สตีลเลอร์สเห็นผู้เล่นคนสำคัญอีกสี่คนได้รับบาดเจ็บในช่วงเปิดฤดูกาล รวมถึงแพท ไฟรเออร์มัธ (หน้าอก), แท็คเกิลขวา ชุควูมา โอโกราฟอร์ (การถูกกระทบกระแทก), เจมส์ แดเนียลส์ การ์ดขวา (ร่างกายส่วนล่าง) และไลน์แมนฝ่ายรับ แลร์รี โอกุนโจบี (เท้า) .

คนต่อไปที่ WR: George Pickens, Allen Robinson II
จอห์นสันเป็นตัวรับสัญญาณแบบกว้างอเนกประสงค์ที่สามารถวางแนวด้านนอกหรือในช่องได้ เขามีสองฤดูกาลที่โดดเด่นกับสตีล

เลอร์สในปี 2020 และ 2021 ในช่วงท้ายอาชีพของกองหลัง Ben Roethlisberger เขารับได้ 195 ครั้ง 15 ทัชดาวน์ และเพิ่มขึ้น 2,084 หลาในสองฤดูกาลนั้น กลายเป็นเป้าหมายยอดนิยมของ Roethlisberger

จอห์นสันเห็นสถิติลดลงอย่างมากในปี 2022 ในช่วงฤดูกาลใหม่ของกองหลัง Kenny Pickett เขารับ 86 ครั้งในระยะ 882 หลา แต่ล้มเหลวในการต่อทัชดาวน์จากพิกเก็ตต์

George Pickens จะกลายเป็นเป้าหมายหลักของ Pickett และเขาก้าวเข้าสู่บทบาท WR #1 พิคเกนส์ ตัวเลือกรอบสองจากจอร์เจีย มีฤดูกาลหน้าใหม่ที่แข็งแกร่งในปี 2022 เมื่อเขาบันทึกการรับ 52 ครั้งในระยะ 801 หลาและสี่ทัชดาวน์

The Steelers เซ็นสัญญากับทหารผ่านศึก Allen Robinson II ในช่วงนอกฤดูกาล โรบินสันใช้เวลาสี่ฤดูกาลกับแจ็กสันวิลล์จากัวร์สและอีกสี่ฤดูกาลกับชิคาโกแบร์สก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังลอสแองเจลิสแรมส์ในปี 2565 โรบินสันอยู่ในฤดูกาลที่สิบของเขาใน NFL

และเขาทำทัชดาวน์ได้ 43 ครั้งและรับ 533 ครั้งในอาชีพของเขา โรบินสัน ซึ่งเป็นรถปิคอัพสละสิทธิ์สัปดาห์ที่ 2 ยอดนิยม เลื่อนเข้าสู่จุด WR # 2 ในขณะที่จอห์นสันดูแลอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายของเขา

Calvin Austin III จ่ายบอลได้หกครั้งในสัปดาห์ที่ 1 และเขาจะรับหน้าที่เป็นตัวรับสล็อต เดอะสตีลเลอร์สดราฟท์ออสตินด้วยตัวเลือกรอบที่สี่จากเมมฟิสในปี 2022 แต่เขาพลาดฤดูกาลหน้าใหม่ทั้งหมดเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เท้า

สตีลเลอร์สยังมีกุนเนอร์ โอลสซิวสกี้อยู่ในบัญชีรายชื่อด้วย Olszewski เป็นผู้เล่นที่ยังไม่ได้ร่างจากรัฐ Bemidji ซึ่งเป็นโรงเรียนฟุตบอลดิวิชั่น 2 ในรัฐมินนิโซตา ซึ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเรื่องโปรแกรมฮ็อกกี้น้ำแข็ง D1

เดิมพัน สตีลเลอร์ส 0-1
สตีลเลอร์สเป็นแบบอย่างของความสม่ำเสมอตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ฤดูกาลที่แพ้ครั้งสุดท้ายของพวกเขาเกิดขึ้นเมื่อสองทศวรรษที่แล้วในปี 2546 ใน 16 ฤดูกาลในฐานะหัวหน้าโค้ชของสตีลเลอร์ส ทอมลินไม่เคยโพสต์ฤดูกาลที่แพ้เลย

ทอมลินและเดอะสตีลเลอร์สทิ้งประตูเปิดฤดูกาล และพวกเขาต้องการหลีกเลี่ยงการออกสตาร์ทด้วยสกอร์ 0-2 นับตั้งแต่ NFL รวมเข้ากับ AFL ในปี 1970 มีเพียง 39 ทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกหลังจากออกสตาร์ทด้วยสกอร์ 0-2 ทอมลินตระหนักดีถึงสถิติ

ทางประวัติศาสตร์นี้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สตีลเลอร์สมองว่าการจับคู่ระหว่างสัปดาห์ที่ 2 กับคลีฟแลนด์บราวน์ (1-0) เป็นจุดที่ต้องชนะในช่วงต้นฤดูกาล

ปัจจุบัน สตีลเลอร์ส ชนะรวม 8.5 สูง/ต่ำ สูงจ่ายออก +130 อัตราต่อรอง และต่ำกว่าคือ -150 อัตราต่อรอง

สตีลเลอร์สมีโอกาส +205 ที่จะผ่านเข้ารอบฤดูกาลตามข้อมูลของ DraftKings มีโอกาส -255 ที่จะพลาดรอบตัดเชือก

สตีลเลอร์สเปิดสัปดาห์ที่ 2 โดยเป็นฝ่ายแพ้ +2 กับบราวน์ในMonday Night Football เส้นขยับครึ่งจุดไปที่ +2.5 เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่ Steelers เป็นสุนัขบ้าน

AFC Northมีความหมายเหมือนกันกับฟุตบอล “สแมชมัธ” เพราะคู่แข่งในดิวิชั่นที่ยืนหยัดมายาวนานจะปะทะกันทุกครั้งที่พบกันบนตะแกรง เดอะ บราวน์ส และ บัลติมอร์ เรเวนส์ (1-0) เป็นตัวเต็งในการเดิมพันเพื่อคว้าแชมป์ AFC North ที่อัตราต่อรอง +200

Cincinnati Bengals (0-1) ถูกเลือกโดย Browns ในสัปดาห์ที่ 1 หลังจากผลงานที่น่าเบื่อจากกองหลัง Joe Burrow เบงกอลส์เป็นทีมเต็งในช่วงพรีซีซั่นที่จะคว้าแชมป์ AFC North แต่ตอนนี้พวกเขามีอัตราต่อรอง +245 ที่จะคว้าแชมป์ดิวิชั่นนี้

The Steelers มองเห็นอนาคตของพวกเขาตกต่ำหลังจากแพ้ไปหนึ่งสัปดาห์ พวกเขามีโอกาสลุ้นแชมป์ AFC North ด้วยอัตราต่อรอง +750 และคาดว่าจะจบในอันดับสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีโอกาสชนะ Super Bowl LVIII +7500 และโอกาสชนะAFC

Championship +3000Pro Tempore Phil Berger (R-Rockingham) ประธานวุฒิสภานอร์ธแคโรไลนา หวังว่าจะทำให้คาสิโนเชิงพาณิชย์ใน เขต Rockingham, Nash และ Anson ถูกกฎหมาย หลังจาก การอนุญาตการพนันกีฬาของรัฐในเดือนมิถุนายน

เบอร์เกอร์เริ่มแรกชนะมัวร์โดยคิดว่าการอนุญาตให้มีคาสิโนในมณฑลเหล่านั้น นอร์ธแคโรไลนาจะเก็บเงินจากการเล่นเกมไม่ให้ไหลเข้าสู่รัฐใกล้เคียงที่คาสิโนกำลังเปิดอยู่ โดยเฉพาะข้ามพรมแดนทางเหนือสู่เวอร์จิเนีย

ผู้ร่างกฎหมายของรัฐยังคงอยู่ในเซสชั่นพิเศษเพื่อคลี่คลายงบประมาณปี 2023-25 ​​ที่ยังไม่เสร็จ เบอร์เกอร์ได้เสนอแนะให้รวมข้อ

กำหนดของคาสิโนไว้ในงบประมาณ แต่ฟันเฟืองจากผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตเป้าหมายทำให้ผู้ร่างกฎหมายของรัฐบางคนยกเลิกการสนับสนุนของพวกเขา

ผู้นำ GOP ทะเลาะวิวาท
มัวร์กล่าวว่าเขาจะไม่ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการเรียกเก็บเงินการเล่นเกมในงบประมาณเว้นแต่ว่า 60 จาก 72 House Republicans

สนับสนุนการผลักดันของคาสิโน ผู้บรรยายกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าหลังจากพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของเขา ก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีการสนับสนุนดังกล่าว

เมื่อพูดกับผู้สื่อข่าว ในสัปดาห์นี้ Berger กล่าวว่าเขาได้รับแจ้งว่าพรรครีพับลิกันอย่างน้อย 40 คนยินดีลงนามงบประมาณโดยรวมการเล่นเกมด้วย นั่นหมายถึงอย่างน้อย 20 House Democrats จะต้องสนับสนุนแผนการใช้จ่ายกับคาสิโน

ผู้นำวุฒิสภาบอกว่าเขามีคะแนนเสียงที่จำเป็นในห้องชั้นบนเพื่อย้ายงบประมาณด้วยการเล่นเกมไปที่โต๊ะของ Gov. Roy Cooper (D) เบอร์เกอร์กล่าวหาว่ามัวร์ “ย้ายเสาประตู” ในการพิจารณาว่าจะสนับสนุนคาสิโนในงบประมาณหรือไม่

ฉันเชื่อว่าผู้นำสภาต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา”เบอร์เกอร์ประกาศ“งบประมาณคือการประนีประนอมหลายครั้ง”

แม้ว่ามัวร์จะสนับสนุนความพยายามในการเล่นเกมในงบประมาณและการลงคะแนนเสียงของสภาผู้แทนราษฎร แต่ก็ไม่แน่นอนว่าคูเปอร์จะลงนามในแพ็คเกจทางการเงินหากมาถึงโต๊ะของเขาพร้อมกับเล่นเกม

“ฉันเคยพูดไปแล้วว่านี่เป็นปัญหาที่ควรตัดสินใจนอกงบประมาณ” คูเปอร์กล่าว “มันไม่ควรจะถืองบประมาณที่สามารถช่วยขับเคลื่อนรัฐไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน”

อับจนงบประมาณ
งบประมาณของนอร์ธแคโรไลนาจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน แต่ความแตกต่างระหว่างวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต ทำให้พิมพ์เขียวการใช้จ่ายไม่ผ่าน

เบอร์เกอร์และมัวร์ได้กำหนดเวลาการลงคะแนนงบประมาณสำหรับสัปดาห์นี้ แต่นั่นก็ถูกดึงออกมาหลังจากปัญหาการเล่นเกมทำให้เกิดความแตกแยกเพิ่มเติม เบอร์เกอร์ยอมรับเมื่อวานนี้ว่าเขาไม่มีกำหนดเวลาว่างบประมาณจะผ่านไปเมื่อใด — หรือแม้กระทั่งได้รับการโหวตด้วย

คูเปอร์ดุผู้นำพรรครีพับลิกันเป็นผล

“มันอุกอาจที่คาสิโนเพียงอย่างเดียวกำลังถือครองงบประมาณของรัฐทั้งหมด มันสนับสนุนการลงทุนในโรงเรียนของรัฐ การดูแลสุขภาพและสุขภาพจิต การบังคับใช้กฎหมาย พนักงานของรัฐ และวิทยาลัยชุมชน” คูเปอร์กล่าว “มันผิด. พวกเขา [รีพับลิกัน] ให้

ความสำคัญกับการพนันมากกว่าการดูแลสุขภาพเพื่อช่วยชีวิตของชาวแคโรไลเนียนเหนือหลายแสนคน”ผู้ว่าการรัฐเวอร์มอนต์ ฟิล สก็อตต์ (ขวา) ลงนามร่างกฎหมายการพนันกีฬาของรัฐ – House Bill 127 – มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน

กฎหมายซึ่งเป็นการขยายการเล่นเกมครั้งใหญ่ครั้งแรกของรัฐนับตั้งแต่ลอตเตอรีเวอร์มอนต์ได้รับอนุญาตในปี 1977 อนุญาตให้ ออก

ใบอนุญาตการเดิมพันกีฬาออนไลน์ สูงสุดหกใบ ให้กับผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม HB 127 กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยสองใบสำหรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์เพื่อเริ่มต้นในรัฐ Green Mountain

รัฐเปิดเผยในสัปดาห์นี้ว่าคำขอข้อเสนอ (RFP) มีการเสนอราคาห้าครั้ง บริษัทที่สนใจในการเข้าสู่ตลาด ได้แก่ DraftKings, FanDuel, BetMGM, Fanatics และ ESPN Bet

เนื่องจากรัฐเวอร์มอนต์ไม่มีคาสิโนที่มีหน้าร้านจริง การเปิดเสรีการพนันกีฬาของรัฐจึงถูกกำหนดให้กับการกำกับดูแลของแผนกสุราและลอตเตอรีของรัฐเวอร์มอนต์ หน่วยงานกำกับดูแลลอตเตอรีและสุราจะตรวจสอบการส่งการพนันกีฬาทั้งห้ารายการ ซึ่งรวมถึงการ

ดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของแต่ละบริษัท ผู้บริหารหลัก และผู้ถือหุ้น และประเมินเงื่อนไขด้านกฎระเบียบแต่ละแพลตฟอร์มสปอร์ตบุ๊คบนมือถือที่เสนอใน RFP

อัตราต่อรองที่ดีสำหรับอย่างน้อยสี่
ข้อบังคับการเดิมพันกีฬาของรัฐเวอร์มอนต์กำหนดให้รายได้จากการเดิมพันกีฬาขั้นต้นต้องเสียภาษีขั้นต่ำ 20% ใบอนุญาตจะมีราคา

อย่างน้อย 550,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอายุการใช้งานอย่างน้อยสามปี อายุขั้นต่ำสำหรับบุคคลในรัฐเวอร์มอนต์ในการวางเดิมพันกีฬาออนไลน์คือ 21 ปี

นอกเหนือจากเงื่อนไขเหล่านั้น RFP การพนันกีฬาของรัฐเวอร์มอนต์ยังมอบหมายให้ผู้ประกอบการที่สนใจทำข้อตกลงให้หวานชื่นเพื่อรักษาใบอนุญาตหนึ่งใบ เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีและสุราเวอร์มอนต์จะให้คะแนนการประมูลแต่ละครั้งในระดับ 0-1,000 คะแนน

ยิ่งอัตราเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมที่สปอร์ตบุ๊คยินดีแบ่งปันกับรัฐสูงเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งได้รับคะแนนมากขึ้นเท่านั้น หนังสือกีฬาแต่ละเล่มจะได้รับคะแนนตามการคาดการณ์รายได้การเดิมพันกีฬารวมและที่ปรับแล้วที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตาม คะแนนส่วนใหญ่จะได้รับตามประวัติการดำเนินงานของผู้สมัครแต่ละรายในรัฐการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายอื่นๆ ความมุ่งมั่นในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบก็จะมีน้ำหนักมากเช่นกัน

นอกจากนี้ คะแนนยังจะได้รับตามความสามารถของผู้สมัครในการแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านเทคนิคและการป้องกันตามกฎระเบียบ เช่น โปรโตคอลการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ฟังก์ชั่นการฝากและถอนเงิน และการคุ้มครองผู้บริโภคอื่น ๆ

แผนกลอตเตอรีและสุราเวอร์มอนต์คาดว่าจะมอบใบอนุญาตการพนันกีฬาออนไลน์ครั้งแรกในฤดูใบไม้ร่วงนี้ โดยคาดว่าจะเปิดตัวในต้นเดือนมกราคม 2567

โพรบวัดความเหมาะสม
ผู้สมัครสี่ในห้าคนมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการปฏิเสธมากนักเกี่ยวกับการตรวจสอบความเหมาะสม เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นได้

ผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างกว้างขวางในรัฐอื่นๆ หลายแห่งที่พวกเขาดำเนินการอยู่ แต่การเสนอราคาของ ESPN Bet อาจต้องเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกเล็กน้อย

ESPN Bet เป็นความร่วมมือระหว่างสื่อกีฬายักษ์ใหญ่ของ Disney และ Penn Entertainment เมื่อเดือนที่แล้ว Penn ยกเลิกการ

เป็นเจ้าของ Barstool Sports และ Barstool Sportsbook หลังจากที่ผู้ให้บริการคาสิโนมีความเกี่ยวข้องกับ Dave Portnoy เจ้าของที่มีการโต้เถียงของ Barstool ทำให้บริษัทปวดหัวด้านกฎระเบียบมากมาย

ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นอย่างน้อยสี่รายคาดว่าจะพบผลลัพธ์ที่เหมาะสม เวอร์มอนต์อาจไม่สามารถรองรับหนังสือกีฬาออนไลน์สี่หรือห้ารายการได้ เนื่องจากรัฐอยู่ในอันดับที่ 49 จาก 50 รัฐในแง่ของประชากรที่มีผู้อยู่อาศัยเพียง 650,000 คน

เขามีกำหนดกลับขึ้นศาลในเดือนกุมภาพันธ์

ศูนย์การประชุมลาสเวกัสเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) หน่วยงานของรัฐก่อตั้งขึ้นโดยผ่านกฎหมายที่ผ่านในปี 1955 โดยสภานิติบัญญัติเนวาดา

LVCVA เป็น องค์กร การตลาดปลายทางที่โฆษณาลาสเวกัสว่าเป็นสถานที่ชั้นนำสำหรับการประชุมขนาดใหญ่ หน่วยงานได้รับรายได้ส่วนใหญ่จากภาษีการเข้าพักในโรงแรมทุกคืนที่เรียกเก็บจากห้องพักภายในคลาร์กเคาน์ตี้ แต่ยังสร้างรายได้จากการดำเนินงานศูนย์การประชุมอีก ด้วย

รายงานล่าสุดที่ได้รับมอบหมายจาก LVCVA สรุปว่าหน่วยงานไม่ได้เพิ่มอัตราอย่างเพียงพอเพื่อให้ทันกับอัตราเงินเฟ้อ Steve Hill ประธาน LVCVA กล่าวในระหว่างการประชุมในเดือนสิงหาคม โดยอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่า LVCVA “ไม่มีการเพิ่มอัตราใด ๆ ในรอบกว่าห้าปี”

ในปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2022 LVCVA สร้างรายได้จากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้ประมาณ 63.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวของงบประมาณ 463.4 ล้านดอลลาร์ของหน่วยงาน

อัตราเพิ่มขึ้น
ในระหว่างการประชุมเมื่อวันอังคารของ LVCVA คณะกรรมาธิการได้อนุมัติการเพิ่มอัตราค่าเช่าที่ Las Vegas Convention Center ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2026

ในขณะนั้น ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกจะเพิ่มขึ้นจาก 35 เซนต์ต่อตารางฟุตต่อวันเป็น 36 เซนต์ อัตรานี้จะเพิ่มเพนนีเพิ่มเติมทุกปีจนถึงปี 2573 ให้เป็นอัตรา 40 เซนต์ต่อฟุตภายในปี 2573

LVCVA ประมาณการว่าการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะทำให้หน่วยงานมีรายได้เพิ่มเติมมากกว่า 5 ล้านเหรียญต่อปี รายงานค่าเช่ากล่าวว่าแม้หลังจากการเพิ่มขึ้น สถานที่ประชุมหลักของลาสเวกัสจะยังคงเสนอราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสำหรับห้องประชุมชั้นนำ

คณะกรรมาธิการของ LVCVA ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้แสดงสินค้าประจำปีของ Las Vegas Convention Center เพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าที่กำลังจะเกิดขึ้น

การปรับปรุงศูนย์การประชุม
Las Vegas Convention Center เป็นหนึ่งในพื้นที่จัดการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลก West Hall ของคอมเพล็กซ์นี้แล้วเสร็จในปลาย

ปี 2020 ด้วยราคา 1 พันล้านดอลลาร์ เวสต์ฮอลล์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเดอะสตริปมากที่สุดบนพื้นที่ซึ่งเดิมเคยเป็นทรัพย์สินของริเวียร่า ได้เพิ่มพื้นที่การประชุมประมาณ 1.4 ล้านตารางฟุต

พื้นที่เก่าของวิทยาเขต Las Vegas Convention Center ได้แก่ ห้องโถงทิศเหนือ ห้องโถงกลาง และทิศใต้ อยู่ท่ามกลางการปรับปรุงใหม่มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทันสมัยและสดชื่น โครงการ นี้มีที่จอดรถใหม่ด้านนอก Central Hall พร้อมด้วยสถานี Vegas Loop

การยกเครื่องใหม่ประกอบด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น จอแสดงผลแบบโต้ตอบ ป้ายเสาดิจิทัล แผงบอกทาง และแผงข้อมูล ล็อบบี้ขนาดใหญ่ที่กว้างขวางระหว่างโถงทิศเหนือและโถงกลางก็กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเช่นกัน

โถงทิศตะวันตกทิ้งที่ดินเปล่าซึ่งเคยเป็นแม่น้ำไว้LVCVA อยู่ระหว่างการขายพื้นที่ประมาณ10 เอเคอร์ในราคา 125 ล้านดอลลาร์ผู้ซื้อคือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Brett Torino และ Paul Kanavos ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยความตั้งใจในทรัพย์สินนี้

ก่อนหน้านี้เมืองโตริโนและคานาโวสเคยร่วมมือกันสร้างศูนย์การค้าและร้านอาหารชื่อฮาร์มอนคอร์เนอร์ พลาซ่าสามชั้นประกอบด้วยผู้เช่าเช่น Walgreens, Bubba Gump Shrimp Co., Rainforest Café, Panda Express และ Sugar Factory

Torino และ Kanavos ยังอยู่ท่ามกลางการพัฒนาร้านค้าปลีกที่เรียกว่า 63 ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าสี่ชั้นถัดจาก The Shops at

Crystals ในคอมเพล็กซ์ CityCenterornbuckle เป็นผู้นำ MGM ซึ่งเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดของเนวาดาและผู้ดำเนินการคาสิโน

ส่วนใหญ่บน Las Vegas Strip ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 การดำรงตำแหน่งของเขาเริ่มต้นท่ามกลางการระบาดใหญ่ของ COVID-19 และในสัปดาห์นี้ ผู้บริหารเกมประสบปัญหาการดำเนินงานหลักครั้งที่สองของเขาด้วย การโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบไอทีของบริษัท

MGM ถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10กันยายน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เว็บไซต์ของ MGM ออฟไลน์ ล็อกพนักงาน MGM จากอีเมล และทำให้การเล่นเกมและการต้อนรับทั่วรีสอร์ทหยุดชะงัก

ข้อบกพร่องในการดำเนินงานยังคงมีอยู่ที่โรงแรม MGM ในลาสเวกัสและทั่วประเทศ กุญแจห้องแบบดิจิทัลและตู้เช็คอินด้วยตนเองยังคงปิดใช้งานอยู่ ส่งผลให้ต้องต่อคิวยาวเหยียดที่แผนกต้อนรับ

ในส่วนของการเล่นเกม สล็อตแมชชีนบางเครื่องยังใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นไม่สามารถรับบัตรกำนัลเพื่อแลกเงินที่แคชเชียร์แบบคีออสก์ได้ นักพนันต้องรอเจ้าหน้าที่สล็อตมาถึงเพื่อจ่ายเงินให้พวกเขาแทน เกมบนโต๊ะได้รับผลกระทบน้อยลง

แต่การใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตส่วนใหญ่ยังคงถูกปิดการใช้งาน แม้ว่าร้านอาหารบางแห่งจะเลิกใช้พลาสติกอีกครั้งเมื่อเช้านี้

เจ้านายขอบคุณแขกพนักงาน
แม้จะมีความท้าทายและข้อบกพร่องในการดำเนินงาน แต่MGM ก็ยังคงเปิดรีสอร์ททั้งหมดไว้

ฉันอยากจะขอบคุณแขกเป็นการส่วนตัวที่แสดงความเมตตาและความ อดทนต่อเราในสัปดาห์นี้ ในขณะที่เราแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์” Hornbuckle กล่าวในบันทึกที่แชร์บนLinkedIn “เราทำงานอย่างขยันขันแข็งต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้ และ

นั่นรวมถึงการเพิ่มระดับพนักงานทั่วทั้งโรงแรมของเรา เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าความต้องการของแต่ละบุคคลได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความอดทนและความเมตตาที่คุณแสดงต่อพนักงานของเรา”

จากนั้น Hornbuckle ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของเขา

และเมื่อพูดถึงพนักงานนับหมื่นของเรา ฉันอยากจะขอบคุณพวกคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อรักษาระดับการบริการในระดับสูง” ซีอีโอของ MGM เขียน “ฉันเข้าใจว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท้าทายและขอขอบคุณคุณมากสำหรับความทุ่มเท ไหวพริบ และกำลังใจดีๆ ที่คุณมอบให้ทุกวัน”

ยังไม่ชัดเจนว่าการโจมตีทางไซเบอร์ของ MGM จะส่งผลกระทบต่อการประมวลผลบัญชีเงินเดือนหรือไม่ ข่าวลือบางอย่างบน Twitter แนะนำว่าสิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจในอีกไม่กี่วันและสัปดาห์ข้างหน้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข

ความต้องการค่าไถ่
คาดว่า Caesars Entertainment จะเปิดเผยในไม่ช้าผ่านการยื่นหลักทรัพย์ว่าได้จ่ายค่าไถ่ในการโจมตีทางไซเบอร์ที่คล้ายคลึงกัน

เมื่อต้นปีนี้กฎใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกากำหนดให้บริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพวกเขาจ่ายค่าไถ่ให้กับกลุ่มไซเบอร์เพื่อแลกกับการกู้คืนระบบไอที

มีรายงานว่า MGM และ Caesars ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใช้ชื่อว่า “Scattered Spider” Bloombergรายงานว่า Scattered Spider ประกอบด้วยแฮกเกอร์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรซึ่งเคยกำหนดเป้าหมายไปที่บริษัทโทรคมนาคม

คาสิโนเป็นเป้าหมายสำคัญมานานแล้วสำหรับองค์กรแฮ็คที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากบริษัทต่างๆ รักษาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของลูกค้า

และข้อมูลทางการเงินและกฎหมายที่ละเอียดอ่อน คาสิโนยังมีเครือข่ายไอทีที่กว้างขวาง โดยพื้นเกมของพวกเขาในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นระบบดิจิทัลและขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์

Craig Abernethy ผู้เล่นโป๊กเกอร์ชาวออสเตรเลียและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Australian Poker Schedule ได้ช่วยทำให้ประเด็นนี้กระจ่างขึ้น เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาได้ยื่นคำร้องบนChange.orgว่าด้วยความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุน อาจทำให้ Star เปลี่ยนจุดยืนได้

อย่างน้อยที่สุด ความสนใจควรปูทางให้ Star ก้าวไปข้างหน้าและเปิดเผยแรงจูงใจที่แท้จริงเบื้องหลังการแบน จนถึงตอนนี้ บริษัทได้ตอบเพียงคำร้องขอให้ชี้แจงโดยบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล และผู้เล่นที่พยายามเข้าสู่ทรัพย์สินของ Star อาจถูกจับกุม

ประกาศแจ้งผู้อุปถัมภ์ดาราทุกคน
Abernethy อธิบายในคำร้อง Change.org ของเขาซึ่งขณะนี้มีลายเซ็น 520 ลายเซ็นว่า Star ได้สั่งห้ามผู้เล่นโป๊กเกอร์ชาว

ออสเตรเลียอย่างน้อยหกคนเข้าคาสิโนในปีที่ผ่านมา ในทุกกรณี ผู้ควบคุมเครื่องปฏิเสธที่จะอธิบายจุดยืนของตนหรือเสนอวิธีให้ผู้เล่นหลีกเลี่ยงการถูกแบน

เนื่องจากข้อยกเว้นที่ไม่สามารถอธิบายได้เหล่านี้โดย The Star ซึ่งเป็นเจ้าภาพงานเทศกาลนี้ ผู้เล่นเหล่านี้จึงไม่สามารถแข่งขันได้

อย่างจริงจังโดยไม่รู้ว่าทำไมหรือสิ่งที่พวกเขากล่าวหาว่าทำผิด และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับการไม่รู้ว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็คือ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับโป๊กเกอร์ใด ๆ ผู้เล่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ” Chris Abernethy กล่าวในคำร้อง Change.org ของเขา

ในการสนทนากับCasino.org Abernethy ยืนยันว่าแหล่งข่าวของ Star “อย่างไม่เป็นทางการ” ยืนยันว่าตำแหน่งของ บริษัท เกิดจากการที่ผู้เล่นบางคนโอนเงิน “จำนวนมาก” ตามแหล่งข่าว ส่งผลให้ผู้เล่นถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับผู้ฟอกเงิน

อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดว่าบริษัทไม่เต็มใจที่จะทำงานร่วมกับผู้เล่นในประเด็นนี้ เมื่อติดต่อกับสตาร์ ผู้เล่นจะได้เรียนรู้ว่า “เดอะสตาร์ไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลหรือให้เหตุผลในการยกเว้น หรือข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจที่จะยกเว้น”

Star สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายโดยขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุน เมื่อเล่นในทัวร์นาเมนต์เลือดกำเดาไหลด้วยยอดบายอิน 50,000 ดอลลาร์ จะต้องมีการโอนเงินจำนวนมหาศาล

Abernethy ย้ำว่าสมาชิกหลายคนในชุมชนโป๊กเกอร์ได้พยายามหารือเกี่ยวกับปัญหานี้กับ Star เช่นเดียวกับสำนักงานควบคุมสุราและการเล่นเกมและเจ้าหน้าที่ของรัฐควีนส์แลนด์ จนถึงตอนนี้ ทุกเส้นทางได้นำไปสู่ทางตันแล้ว

ผู้เล่นอันดับต้น ๆ ที่พลาดกิจกรรม WPT
น้ำท่วมมีผลกระทบต่อผู้เล่นทันที ขณะนี้ World Poker Tour (WPT) อยู่ในออสเตรเลียแล้ว ซึ่งมีความสัมพันธ์พิเศษกับ Star

ในขณะที่ Star Gold Coast เริ่มเป็นเจ้าภาพซีรีส์ WPT ในวันนี้ Alex Lynskey อันดับที่ 8 ในรายการเงินตลอดกาลของออสเตรเลีย

ตาม Hendon Mob จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ Najeem Ajez ที่เพิ่งมาเป็นคนแรกในการแข่งขัน Australian Poker Tour ที่ควีนส์แลนด์และจบอันดับที่ 3 ในการแข่งขัน WPT Australia Main Event เมื่อปีที่แล้ว

ตามที่ Abernethy ได้เรียนรู้ขณะพูดคุยกับผู้เล่นคนอื่นๆ จะต้องจัดทำงบรายได้เพื่อเข้าร่วม สิ่งนี้ชวนให้นึกถึงผู้เล่นโป๊กเกอร์

Crispin Rovere ที่ถูกระงับบัญชีธนาคาร ของเขา หลังจากทำการฝากเงินไม่กี่ครั้ง แม้ว่าจำนวนเงินจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดสำหรับแนวทางการรายงาน AML แต่ Westpac ก็ยังดำเนินการต่อไป

Rovere กล่าวในขณะนั้นว่าทัศนคติแบบ “เผด็จการ” อาจกลายเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรมการเงิน ดูเหมือนว่ามันอาจจะเป็นเรื่องปกติของสตาร์อยู่แล้ว

การแข่งม้าของชาวไอริชเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากการห้ามโฆษณาการพนัน

มีความกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศการแข่งม้าของไอร์แลนด์ที่ข้อเสนอของรัฐบาลในการควบคุมการโฆษณาการพนันสามารถกำจัด

อุตสาหกรรมการแข่งรถได้ องค์กรแข่งรถที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งในประเทศพยายามแบ่งปันข้อกังวลเหล่านี้กับเจมส์ บราวน์ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงยุติธรรมในไอร์แลนด์ แต่ถูกยิงตก

จ๊อกกี้เข้าร่วมการแข่งม้าในไอร์แลนด์
จ๊อกกี้เข้าร่วมการแข่งม้าในไอร์แลนด์ การห้ามโฆษณาการพนันในประเทศจะรวมถึงการถ่ายทอดการแข่งขันด้วย (ภาพ: ไอริชอิสระ)

แม้จะมีความพยายามอย่างกว้างขวางจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รัฐบาลไอร์แลนด์ยังคงแน่วแน่ในการปฏิเสธที่จะให้ช่องทีวีเกี่ยวกับ

การแข่งม้าผ่านช่องฟรีใดๆ เช่นเดียวกับช่องทางอื่นๆ ทั้งหมด พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามแผนการห้ามไม่ให้แสดงโฆษณาการพนันในช่วงเวลากลางวัน

ความตายของโฆษณาการพนัน
Browne ร่วมกับตัวแทนจาก Horse Racing Ireland (HRI) และ Association of Irish Racecourses (AIR) เพื่อรับทราบข้อกังวลของพวกเขาในสัปดาห์นี้ ทั้งคู่ต่างแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการห้ามที่เสนอต่ออุตสาหกรรม

องค์กรต่างๆ ยืนยันว่ามีความเสี่ยงมากกว่ารายได้ ระบบนิเวศการแข่งม้าของไอร์แลนด์มีมูลค่าประมาณ 2.66 พันล้านดอลลาร์ต่อปี และจัดหางานให้กับผู้คนประมาณ 30,000 คน

ในระหว่างการประชุม HRI สนับสนุนให้มีการยกเว้นสำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงสองรายที่เชี่ยวชาญด้านการแข่งม้า ตามที่ Browne อธิบายในภายหลังในความคิดเห็นหลังการประชุมนั้นเกิดจากข้อตกลงล่าสุดที่ HRI ทำขึ้นเพื่อขายสิทธิ์ทางโทรทัศน์สำหรับการแข่งรถของชาวไอริชตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2028 โดยเฉพาะ

บราวน์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่เห็นเหตุผลใดๆ ที่จะเสนอการยกเว้น เขาเชื่อว่ามันจะตอบโต้สิ่งที่การห้ามพยายามทำให้สำเร็จ – ภาพลักษณ์การพนันที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น – และจะขัดต่อความปรารถนาของรัฐบาล

นอกจากนี้ เขายืนยันว่าข้อตกลงที่เสนอจะขาดความสามารถทางกฎหมาย ผู้ให้บริการเกมและผู้แพร่ภาพกระจายเสียงรายอื่นอาจมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ซึ่งนำไปสู่การกล่าวหาว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

บราวน์ยังชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูปการ พนันใหม่ไม่ได้กำจัดการโฆษณาการพนัน ทุกรูปแบบ โฆษณาในสนามและการสนับสนุนนักจัดรายการและการแข่งขันยังคงเป็นไปได้ นอกจากนี้ ไม่มีข้อกำหนดในการยกเลิกการเดิมพันที่สนามแข่ง

ด้วยเหตุนี้ เขาจึงไม่สามารถหาเหตุผลใดๆ ที่จะสนับสนุน HRI และ AIR ได้ และพวกเขาก็จะไม่สามารถชุมนุมเพื่อขอยกเว้นการออกอากาศได้ บราวน์ได้ส่งคำพูดสุดท้ายของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยแทบไม่มีโอกาสที่จะมีการกลับรายการเลย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการพนันชื่นชมยินดี
ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการพนันหลังจากรอมานานอยู่ระหว่างดำเนินการภายในกระบวนการทางกฎหมาย

ท่ามกลางข้อห้ามอื่น ๆ ประกอบด้วยข้อกำหนดเฉพาะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจำกัดการโปรโมตการพนันและแพลตฟอร์มการเดิมพันบนทีวีไอริชระหว่างเวลา 5.30 น. ถึง 21.00 น.

ผู้สนับสนุนการห้ามดังกล่าวยืนยันว่ามันเป็นองค์ประกอบสำคัญของความพยายามทั่วประเทศในการยกระดับสุขภาพของประชาชน พวกเขาโต้แย้งว่ามันจะไปได้ไกลในการลดความชุกของ “ปัญหาการพนัน” ในประเทศ

จุดยืนของพวกเขาตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าด้วยการจำกัดการส่งเสริมการพนันให้กับเด็ก มาตรการที่กำลังจะมีขึ้นจะช่วยลดผลกระทบ

ด้านลบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามคณะลูกขุนยังคงพิจารณาว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่กฎหมายที่ได้รับการ

ปรับปรุงครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น การกระจายรายได้ ข้อกำหนดของผู้ปฏิบัติงาน และข้อจำกัด รวมบทบัญญัติบางประการจากมาตรการก่อนหน้านี้ และตอนนี้กำลังรอการอนุมัติจากวุฒิสภา อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงการขยายการพนัน

ภายใต้ร่างกฎหมายนี้ เฉพาะบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่และฝ่ายบริหารในประเทศเท่านั้นที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตการพนันกีฬาได้

ข้อกำหนดนี้ได้มีการหารือกันในตอนแรกในกฎหมายก่อนหน้านี้ แต่ปัจจุบันได้รวมอยู่ในภาษาของร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว โดยอยู่ระหว่างรอการอนุมัติของวุฒิสภา

สมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนของบริษัทที่สมัครจะต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการเล่นเกมที่สามารถตรวจสอบได้

ใบอนุญาตจะมีราคาสูงถึง 30 ล้านเรียลบราซิล (6.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และจะมอบให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเท่านั้น ค่าธรรมเนียมครอบคลุมแอปเดิมพันออนไลน์เพียงแอปเดียวและต้องชำระภายใน 30 วันหลังจากได้รับการอนุมัติ

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามดุลยพินิจของกระทรวงการคลัง (MoF) มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถต่อรองได้และไม่สามารถโอน

สิทธิ์ได้ หากบริษัทที่ได้รับอนุญาตผ่านการควบรวมกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมผู้ถือหุ้น กระทรวงการคลังจะประเมินเป็นรายกรณีว่าใบอนุญาตยังคงใช้งานได้หรือไม่

การจัดสรรรายได้
กรอบการทำงานที่ปรับปรุงใหม่ยังจัดสรร 82% ของรายได้รวมของผู้ปฏิบัติงาน (หลังหักรางวัลและภาษีเงินได้) ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการมีสิทธิที่จะรักษา 95%

แทนที่จะเป็น 10% ของรายได้ภาษีที่ส่งให้กับสำนักงานประกันสังคม ตามที่ผู้บัญญัติกฎหมายบางคนเสนอไว้ ตอนนี้ภาคส่วนนี้จะคงไว้ 2% ระบบการศึกษาของบราซิลจะได้รับ 1.82% ในขณะที่องค์กรกีฬาจะได้รับ 6.63% ของรายได้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่เพิ่มขึ้น 5%

ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับสโมสรและนักกีฬาที่ใช้ชื่อ ตราสินค้า และสัญลักษณ์อื่นๆ ของตน จากหุ้น 6.63% ต้องใช้ 1.13%

อีก 0.5% ของจำนวนเงินจะมอบให้กับองค์กรกีฬาระดับรัฐอย่างเป็นทางการ ครึ่งหนึ่งจะแบ่งตามเขตเทศบาลของรัฐตามจำนวนประชากร

ระบบการศึกษาจะจัดสรรร้อยละ 0.82 ให้กับโรงเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ที่บรรลุเป้าหมายการประเมินระดับชาติ 1% จะถูกจัดสรรให้กับโรงเรียนมัธยมเทคนิคของรัฐ

กระทรวงการท่องเที่ยวและ Embratur ซึ่งเป็นคณะกรรมการการท่องเที่ยวของบราซิล จะแบ่งส่วนแบ่ง 5% ในส่วนของการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวจะได้รับ 4% ในขณะที่ Embratur จะได้รับส่วนที่เหลือ 1%

ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่กฎหมายดำเนินไป

การแบนโฆษณาที่จะเกิดขึ้น
ร่างกฎหมายนี้ยังรวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาด้วย ภายใต้ร่างกฎหมายนี้ เฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นที่สามารถโฆษณาภายในประเทศได้

โฆษณาต้องไม่รวมถึงการกล่าวอ้างที่ไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับอัตราต่อรองที่ชนะหรือรายได้ที่เป็นไปได้สำหรับนักเดิมพัน ห้ามใช้บุคลิกหรือคนดังเพื่อแสดงการพนันเพื่อบรรลุความมั่งคั่งหรือสถานะทางสังคมโดยเด็ดขาด

ปัจจุบันไม่มีระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับข้อจำกัดในการโฆษณา อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายใหม่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้ทันทีาร์เนลล์ ลูซิเฟอร์

เพียร์ซ วัย 41 ปี ถูกตัดสินจำคุก 53 ปีตลอดชีวิต ฐานก่ออาชญากรรมเมื่อวันอังคาร เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในเดือนสิงหาคมในข้อหาฆาตกรรม Mubarek Alnajar หุ้นส่วนทางธุรกิจของเขา วัย 30 ปี โดยเจตนาโดยเจตนา

นี่เป็นครั้งที่สองที่จำเลยถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรม ในปี 2550 เขาถูกจับในข้อหายิง Leslie Grace Ahart วัย 34 ปี ศพของ Ahart ถูกค้นพบในลานจอดรถของโรงเรียน Subaru ในเมือง Bakersfield ด้วยกระสุนปืนนัดเดียวที่ศีรษะ

DNA ของเพียร์ซตรงกับที่พบในปากของ Ahart ตอนที่เธอเสียชีวิต แต่เขาพ้นผิดในข้อหาข่มขืนและฆาตกรรมเมื่อคณะลูกขุนยอมรับข้อโต้แย้งที่ว่าหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับเหยื่อเท่านั้น ไม่ใช่ว่าเขาฆ่าเธอ

การสังหารอัลนาจาร์
เพียร์ซมีเอกสารแร็พมากมายที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและแบตเตอรี่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2021 เขานัดพบกับ Alnajar ในตรอกทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Bakersfield ตามเอกสารของศาล เมื่อ

Alnajar จอดรถในตรอก เพียร์ซก็เข้าใกล้รถของเขาและยิงนัดเดียวเข้าที่ใบหน้าของเขา ตามคำฟ้องของศาล อัลนาจาร์สามารถเดินโซเซออกจากรถของเขาและสะดุดไปประมาณ 20 ฟุตก่อนที่จะทรุดตัวลงและเสียชีวิต อัยการกล่าว

เพียร์ซถูกจับกุมในสัปดาห์ต่อมา “โดยใช้กำลังเพียงเล็กน้อย” และปฏิเสธการยิงอัลนาจาร์ ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นเพื่อนของเขา

ฉันไม่สามารถนึกถึงคำพิพากษาที่เหมาะสมไปกว่าโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับจำเลยรายนี้ ซึ่งเข้าและออกจากเรือนจำมาตั้งแต่ปี 2538”ผู้กำกับรองอัยการเขต จีน่า เพิร์ล กล่าว

เพียร์ซ “เป็นผู้กระทำความผิดทางเพศที่ถูกตัดสินลงโทษมาแล้วห้าครั้ง” เธอกล่าวเสริม

ผู้ต้องหาคดีทางเพศ
ขณะรับโทษในเรือนจำรัฐ Wasco ในปี 2010 เขาได้เปิดเผยตัวเองกับเจ้าหน้าที่หญิงหลายครั้ง รวมถึงนักจิตวิทยาที่ทำการตรวจสุขภาพจิตด้วย

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเพียร์ซเป็นสมาชิกของกลุ่ม Country Boy Crips นอกเหนือจากการเปิดเผยเรื่องอนาจารแล้ว เขายังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทำร้ายคู่สมรส ครอบครองยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะอยู่ในคุก และไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแฮ็ก

รีสอร์ทของเรา รวมทั้งร้านอาหาร ความบันเทิง และการเล่นเกม กำลังดำเนินการอยู่ และยังคงมอบประสบการณ์ที่ MGM เป็นที่รู้จัก” บริษัท ทวีต

MGM ถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10กันยายน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เว็บไซต์ของ MGM ออฟไลน์และทำให้การเล่นเกมและการดำเนินงานรีสอร์ทหยุดชะงักในคุณสมบัติทั้ง 12 แห่งในลาสเวกัส

แขกและผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ที่อัพเดทโซเชียลมีเดียจาก MGM Grand, Bellagio, Aria, Cosmopolitan, Park MGM, Luxor,

Mandalay Bay, Excalibur, New York-New York, NoMad, Delano และ Vdara ต่างแสดงทัศนคติต่อสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากของ MGM อย่างเห็นได้ชัด การประเมินสีกุหลาบ

การส่งทางดิจิทัลจากแนวหน้าแนะนำว่าเครื่องเกม ตู้เดิมพันกีฬา รวมถึงบัตร ATM และรางวัลทั้งหมดออฟไลน์เป็นเวลาอย่างน้อยสามวัน นอกจากนี้ กุญแจห้องดิจิทัลที่ออกก่อนหน้านี้ยังใช้งานไม่ได้ ส่งผลให้ต้องต่อคิวยาวเหยียดที่แผนกต้อนรับ

“คนสุ่มสวมเสื้อผ้าธรรมดาพร้อมเครื่องส่งรับวิทยุ” นั่งบนเก้าอี้ที่ลิฟต์ทุกตัวที่ Aria

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @dan90266 โพสต์เมื่อวันศุกร์ว่า “คนสุ่มสวมเสื้อผ้าธรรมดาที่มีเครื่องส่งรับวิทยุ” ซึ่ง “ไม่พูดอะไรและไม่ทำอะไรเลย” นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่

โดยสารลิฟต์ทุกตัวของอาเรีย อาจเป็นเพราะระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินยังออฟไลน์อยู่
ระบบกลับมาอย่างช้าๆ

ในวันพฤหัสบดี ผู้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นคนแรกที่รายงานข่าวดีว่าระบบของ MGM เริ่มกลับมาออนไลน์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาที่ยืดเยื้ออยู่ ซึ่งรวมถึงไม่สามารถใช้อาหาร เครื่องดื่ม เครดิตการเล่นคาสิโน และการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตที่ฉ้อโกง

ภายในคืนวันพฤหัสบดี ผู้ใช้ Twitter @ PatRalston51 รายงานว่า Aria “อนุญาตให้ผู้คนเล่นเกมบางเกมได้ แต่ต้องใช้เงินสดเท่านั้น” และ “เกมบนพื้นที่สามารถรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลยังคงถูกจำกัดอยู่”

ตาม YouTuber และแหล่งข่าวของ Vegas Jacob Orth ณ เวลา 23.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ Park MGM สล็อตแมชชีนส่วนใหญ่ – แต่ไม่ใช่ทั้งหมด – กลับมาออนไลน์อีกครั้ง แม้ว่าการจ่ายเงินจะยังคงเป็นแบบแมนนวล โดยมีเวลารอตั้งแต่ 20 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง

ในโรงแรม การเช็คอินและเช็คเอาท์ในวันพฤหัสบดียังคงดำเนินการด้วยตนเอง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแฮ็ก MGM
ใครก็ตามที่พยายามเยี่ยมชมเว็บไซต์ Las Vegas MGM Resorts จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเช่นนี้จนถึงเช้าวันศุกร์ (ภาพ: ภาพหน้าจอ MGM)

เมื่อเช้าวันศุกร์ ปัญหาหลายประการข้างต้นเริ่มได้รับการแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์และแอปทรัพย์สินทั้งหมดยังคงออฟไลน์ และเชื่อว่าโทรศัพท์หรือทีวีภายในห้องพักของโรงแรม MGM ยังไม่มีให้บริการแต่อย่างใด

“เรายังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเราในขณะที่ตอบสนองความต้องการของแขกแต่ละรายโดยทันที” MGM ทวีตเมื่อเช้าวันศุกร์

ข้อเสียเล็กๆ น้อยๆ สำหรับผู้เข้าพักคือประตูที่จอดรถของที่พักทั้งหมดติดอยู่ในตำแหน่งเปิด ทำให้ทุกคนที่ต้องการเข้าใช้โรงจอดรถได้ฟรี

กลุ่มแฮ็กเกอร์ชื่อ ALPHV/BlackCat อ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีทางไซเบอร์

ศาสตราจารย์ด้านการเล่นเกมกล่าวว่าโปรแกรมการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบยังขาดประสิทธิผล

กันยายนเป็นเดือนแห่งการศึกษาการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ (RGEM) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มประจำปีจาก American Gaming Association ที่เน้น

และส่งเสริมความพยายามในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมเกมเชิงพาณิชย์และชนเผ่า แต่ศาสตราจารย์ที่

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันซึ่งให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์การเล่นเกมเขียนในสัปดาห์นี้ว่ากฎระเบียบเมื่อพูดถึงความผิดปกติของการพนันส่วนใหญ่ไม่ได้ผล

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ Kahlil Philander
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Kahlil Philander จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันพูดระหว่างการสนทนาเรื่องการติดการพนันในปี 2019 Philander เขียนใน

สัปดาห์นี้ใน op-ed ว่าโปรแกรมเกมที่มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอเนื่องจากอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวต่อไป (ภาพ: มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน)
Kahlil Philander เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ School of Hospitality Business Management ของ Washington State University

Philander สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเนวาดา ลาสเวกัส (UNLV) ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตรอนโต และปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาการเงินจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย

หลังจากการศึกษาอันยาวนาน Philander ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ British Columbia Lottery Corporation (BCLC) ซึ่งเขาดูแลโปรแกรม GameSense ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มด้านการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบซึ่งพัฒนาโดย BCLC ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาก็ได้นำไปใช้โดย MGM Resorts ทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอ ของสหรัฐอเมริกา

MGM ในเดือนนี้ประกาศว่าจะส่งข้อความ GameSense ไว้ในสนามกีฬา NFL ทั้งเก้าแห่งที่BetMGM sportsbookจะโฆษณาในปีนี้

ความเสี่ยงในการติดตั้ง
ใน op-ed ที่เผยแพร่ในGGB Newsจดหมายข่าวออนไลน์รายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยGlobal Gaming Business Philander ให้ความเห็นว่าแนวทางที่กระจัดกระจายของสหรัฐฯ ในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยแต่ละรัฐมีกฎเกณฑ์ในการปกป้องผู้

บริโภค ไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์สูงสุดของผู้เล่น .

Philander เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในปัจจุบันกับสิ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 – “แรงจูงใจที่ไม่สอดคล้องกัน” โดยที่ธนาคารได้รับแรงจูงใจให้รับความเสี่ยงมหาศาล “โดยไม่ต้องแบกรับผลที่ตามมาจากการกระทำของพวกเขาทั้งหมด”

Philander กล่าวว่าตราบใดที่สถาบันการเงินเหล่านั้นปฏิบัติตาม “ภาระผูกพันด้านกฎระเบียบที่จำกัด พวกเขาก็จะมีอิสระในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงเชิงระบบที่พวกเขาสร้างขึ้นสำหรับทั้งอุตสาหกรรม”

ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์เกมเชื่อว่าเรื่องราวที่คล้ายกันนี้กำลังถูกร่างขึ้นในอุตสาหกรรมเกมของสหรัฐอเมริกา

ความเสี่ยงกำลังเพิ่มสูงขึ้น” Philander เขียน“เรายังคงเห็นการขยายตัวของผลิตภัณฑ์และตลาดการพนัน แต่มีนวัตกรรมที่มีความหมายเพียงเล็กน้อยในการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ นับตั้งแต่มีการคิดค้นโปรแกรมการยกเว้นตนเองในปี 1989”

Philander กล่าวว่าโปรแกรมการพนันที่มีความรับผิดชอบที่ดีที่สุดในระดับปัจจุบันกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องติดป้ายคำเตือนบน

เครื่องสล็อตทางกายภาพและเกมบนโต๊ะ ผู้ให้บริการออนไลน์มักจะต้องเสนอเวลาและเครื่องมือจำกัดการฝากเงินให้กับผู้เล่น ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปกติ แต่ Philander เชื่อว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อสนับสนุนการลงทุนในนวัตกรรมการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบ

จ่ายเงินเพื่อการเล่นอย่างปลอดภัยใช่ไหม
Philander ให้ความเห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องพัฒนาสิ่งจูงใจผ่าน “แนวทางปฏิบัติหลักสองประการ: การลงโทษสำหรับพฤติกรรมที่ไม่ดี และรางวัลสำหรับพฤติกรรมที่ดี” แต่นั่นพูดง่ายกว่าทำ

หน่วยงานกำกับดูแลเรียกเก็บค่าปรับราคาแพงกับคาสิโนและผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่พบว่าละเมิดโปรโตคอลการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบ Philander ไตร่ตรองว่ามีวิธีใดที่จะให้รางวัลหรือจูงใจผู้ปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบของตนเองโดยไม่ต้องมีข้อบังคับ

“แนวทางปฏิบัติที่น้อยกว่ามากในการจัดแนวผลประโยชน์ของผู้ให้บริการการพนันกับสินค้าสาธารณะคือการให้รางวัลแก่ผู้ประกอบการสำหรับการดำเนินการที่รับผิดชอบ นี่เป็นระบบที่ซับซ้อนกว่าในการสร้าง แต่อาจมีประสิทธิภาพมากกว่ามาก” Philander กล่าว

Philander แนะนำว่าอาจมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อพิจารณาว่าผู้ให้บริการรายใดเป็นผู้นำในแง่ของการรักษานักพนันที่มีปัญหาที่ทราบ

“อาจมีการศึกษาประจำปีเพื่อประเมินส่วนแบ่งรายได้ที่มาจากลูกค้าที่มีความผิดปกติในการพนัน ขนาดของการลดหย่อนภาษีสามารถสมดุลกับประมาณการความเสียหายชดเชยได้ แนวทางนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันนำเราไปสู่ทิศทางของการปรับปรุงอย่างต่อ

เนื่อง ทั้งในการมุ่งเน้นไปที่การแทรกแซงที่ใช้ได้ผลและการละทิ้งนโยบายที่สิ้นเปลืองทรัพยากร” Philander กล่าวสรุป

การศึกษาล่าสุดจาก American Gaming Association พบว่านักพนันมากกว่าแปดใน 10 ตระหนักถึงโปรแกรมการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบ นักพนันประมาณ 80% ที่สำรวจกล่าวว่าเครื่องมือการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบส่งเสริมการเล่นอย่างปลอดภัย

ผู้ดำเนินการคาสิโนเปิดเผยในแบบฟอร์ม 8-K ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ซึ่ง

ยืนยันการเก็งกำไรล่าสุดว่าจะจัดการกับเหตุการณ์ทางไซเบอร์เชิงลบหลายวันก่อนที่คู่แข่ง MGM Resorts International (NYSE: MGM) จะประสบปัญหาที่คล้ายกัน มีข่าวลือว่า Caesars จ่ายเงินให้กับกลุ่มแฮ็ค “Scattered Spider” หรือ UNC 3944 เป็นเงิน 30

ล้านดอลลาร์ ในการยื่นฟ้อง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ยืนยันจำนวนเงินดังกล่าว และไม่ได้เอ่ยชื่อกลุ่ม แต่บอกเป็นนัยว่าอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก

เราต้องเสียค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้ และอาจยังคงเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการตอบสนอง แก้ไข และตรวจสอบเรื่องนี้” ตามรายงานของ 8-K “ขอบเขตทั้งหมดของค่าใช้จ่ายและผลกระทบที่เกี่ยวข้องของเหตุการณ์นี้ รวมถึงขอบเขตที่

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกชดเชยด้วยการประกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเรา หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สาม ยังไม่ได้รับการกำหนด”

เมื่อเร็วๆ นี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องเปิดเผยแก่นักลงทุนเกี่ยวกับเหตุการณ์ “สำคัญ” เช่น ไฟไหม้โรงงาน พายุที่ขัดขวางการดำเนินงาน และการโจมตีทางไซเบอร์

แจ็คพอตฐานข้อมูล Caesars Rewards สำหรับแฮกเกอร์
Caesars Rewards มีสมาชิกมากกว่า 65 ล้านคนทำให้เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเกมทำให้เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับอาชญากรไซเบอร์

ในการยื่นตามกฎระเบียบ บริษัทเกมยืนยันว่าผู้กระทำผิดได้รับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน รวมถึงใบขับขี่และหมายเลขประกันสังคม

“สำหรับสมาชิกจำนวนมากในฐานข้อมูล” Caesars เสริมว่า ณ ขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานว่าแฮกเกอร์ได้รับ PIN ของสมาชิก ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือหมายเลขบัตรชำระเงิน

“เราได้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกขโมยจะถูกลบโดยนักแสดงที่ไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์

นี้ได้” เจ้าหน้าที่ของ Harrah กล่าวเสริมในการยื่นฟ้องของ SEC “เรากำลังตรวจสอบเว็บและไม่พบหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าข้อมูลถูกแบ่งปัน เผยแพร่ หรือใช้ในทางที่ผิดเพิ่มเติม”

อันเป็นผลมาจากการแทรกซึมทางไซเบอร์ Caesars เสนอบริการตรวจสอบเครดิตฟรีให้กับลูกค้า สามารถรับได้ที่โทร (888) 652-1580

Caesars Ransomware อาจไม่ใช่ ‘วัสดุ’
“วัสดุ” เป็นคำที่เป็นอัตนัย สมมติว่า Caesars จ่ายเงิน 30 ล้านดอลลาร์ให้กับ “Scattered Spider” บริษัทเกมไม่ได้ยืนยันว่า นั่นเป็นจำนวนเล็กน้อยสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าตลาด 11.27 พันล้านดอลลาร์

การกระทำของ Ransomware จะต้องได้รับการเปิดเผยและแม้ว่าขอบเขตทั้งหมดของสิ่งที่ Caesars จัดการจะไม่ชัดเจนในทันที แต่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นหายนะ

“แม้ว่าเราจะไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้ต่อพฤติกรรมของแขกได้ในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแขกอาจส่งผลเสีย

ต่อสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของเราอย่างต่อเนื่องหรือไม่ แต่ในปัจจุบันเราไม่ได้คาดหวังเช่นนั้น มันจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท” โดยสรุปในเอกสารกำกับดูแล

เรนเจอร์สไม่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกตั้งแต่ฤดูกาล 2016 ปัจจุบันพวกเขาครองหนึ่งในสามจุด Wild Card ในลีกอเมริกัน แต่เสียเหยือกที่น่าเชื่อถือที่สุดไปหนึ่งใบในช่วงสุดท้ายของฤดูกาล

เรนเจอร์สชนะมา 5 เกมติดต่อกันและกำลังไล่ล่าตำแหน่งดิวิชั่น 1 โดยเหลือเกมอีก 17 เกมในฤดูกาลปกติ มีเพียง 1.5 เกมเท่านั้นที่แยกทีมสามอันดับแรกในอัลเวสต์ออก

ฮูสตัน แอสโทรส (83-64) ผู้ป้องกันแชมป์เวิลด์ซีรีส์ขึ้นนำหนึ่งเกมเหนือเรนเจอร์ส (81-64) ในอันดับที่สอง Seattle Mariners (81-65) อยู่ในอันดับที่สามและตามหลัง Astros อันดับแรกไป 1.5 เกม เรนเจอร์สขึ้นนำครึ่งเกมเหนือกะลาสีเรือ

หากฤดูกาลสิ้นสุดในวันนี้ Tampa Bay Rays จะล็อคตำแหน่ง AL Wild Card อันดับต้น ๆ พวกเรนเจอร์และกะลาสีเรือจะเข้าสู่ฤดู

หลังในฐานะทีมไวลด์การ์ด Toronto Blue Jays (80-66) อยู่ในช่วงฟองสบู่หลังฤดูกาล แต่พวกเขาตามหลัง Mariners เพียงเกมเดียวและ 1.5 เกมตามหลัง Rangers

ชาร์ป เชอร์เซอร์ 4-2 ก่อนบาดเจ็บ
เชอร์เซอร์ ผู้เริ่มต้นที่ถนัดขวา มีอายุครบ 39 ปีในเดือนกรกฎาคม เขามีสถิติ 13-6 ขณะขว้างให้สองทีมในฤดูกาลนี้ เขาโพสต์ 3.77 EA และ 1.12 WHIP และตีได้ 174 แป้ง

Scherzer เข้าร่วม Rangers ในการค้ากับ New York Mets ก่อนถึงเส้นตายการค้าในปลายเดือนกรกฎาคม เชอร์เซอร์ไป 4-2 ด้วย 3.20 ERA และ 0.96 WHIP ในแปดนัดกับเรนเจอร์

เชอร์เซอร์ถูกดึงออกจากการออกสตาร์ทกับบลูเจย์สเมื่อคืนก่อน ในโอกาสที่หก เขารู้สึกตึงบริเวณไหล่จึงออกจากเกม เขาได้รับการตรวจ MRI ซึ่งเผยให้เห็นความเครียดเล็กน้อยที่กล้ามเนื้อหลัก Teres ซึ่งเชื่อมต่อกระดูกสะบักกับกระดูกต้นแขน

เชอร์เซอร์ไม่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ตามที่แพทย์ประจำทีม Keith Meister กล่าว อาการบาดเจ็บของเขาจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้พักผ่อนและรักษาเท่านั้น

อาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อใหญ่เทเรสที่คล้ายกันนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสี่สัปดาห์ในการรักษา ดังนั้นเชอร์เซอร์จึงต้องพักช่วงที่เหลือของฤดูกาลปกติ คาดว่าเขาจะพลาดช่วงเริ่มต้นของฤดูกาล หากเรนเจอร์สสามารถรั้งบลูเจย์ไว้ได้และรักษาตำแหน่งไวด์การ์ดไว้ได้

“ฉันไม่ต้องการที่จะตัดสินมัน (รอบตัดเชือก) ณ จุดนี้” ยังกล่าวเสริม “เราจะได้เห็นกันว่าอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และเขาจะรู้สึกอย่างไร ที่กล่าวว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้”

คนถัดไป: แอนดรูว์ ไฮนีย์ หรือ มาร์ติน เปเรซ

พวกเรนเจอร์หมดหวังที่จะเติมการหมุนเวียนของพวกเขาหลังจากเอซจาค็อบเดอกรอมได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกเมื่อเริ่มฤดูกาล DeGrom เข้ารับการผ่าตัดของ Tommy John และทีม Rangers ก็ตั้งเป้าไปที่ Scherzer เมื่อถึงเส้นตายการค้า

เชอร์เซอร์เริ่มต้นฤดูกาลกับเดอะเม็ตส์และยังรับโทษแบน 10 เกมจากการใช้สารผิดกฎหมาย

หลังจากที่เก็บรายชื่อตัวแทนอิสระระดับไฮเอนด์ไว้แล้ว เดอะเม็ตส์ก็มีความคาดหวังอย่างมากในการเข้าสู่ฤดูกาลนี้ พวกเขาสะดุดออกจากประตูด้วยการเริ่มต้นที่ช้า และพวกเขาไม่เคยรวมตัวกันเป็นทีมเลย

เดอะเม็ตส์ขายไม่ออกเมื่อถึงเส้นตายการค้า เมื่อพวกเขาตระหนักว่าทีมที่ทำผลงานได้ไม่ดีกำลังจะพลาดช่วงฤดูนี้ พวกเขายังคงโจมตี Pete Alonso แต่ทำลายส่วนที่เหลือในทีม The Mets แลก Justin Verlanderกับ Astros แล้วส่ง Scherzer เพื่อนร่วมทีมของเขาไปที่ Rangers

เรนเจอร์สเป็นผู้ซื้อตามกำหนดเวลาการค้าและเพิ่มจอร์แดน มอนต์โกเมอรี่ สตาร์ทเตอร์มือซ้ายในการค้าขายกับเซนต์หลุยส์ คาร์ดินัลส์

การหมุนเวียนในปัจจุบันของเรนเจอร์ส ได้แก่ มอนต์โกเมอรี่ (9-11), นาธาน เอโอวัลดี (11-4), เดน ดันนิง (10-6) และจอน เกรย์ (8-7) ผู้จัดการทีมบรูซ โบชี่จะต้องตัดสินใจว่าใครจะเข้ามาแทนที่เชอร์เซอร์ใน 17 เกมสุดท้ายและหลังฤดูกาล Andrew Heaney (10-6, 4.10 ERA) และ Martin Perez (9-4, 4.74) ต่างก็เป็นเหยือกทางซ้ายที่แย่งชิงจุดสุดท้ายในการหมุนเวียน

เดิมพันเรนเจอร์ในช่วงสุดท้าย
ตำแหน่งดิวิชั่นอัลเวสต์อาจลงมาสู่ซีรีส์สุดท้ายของฤดูกาลปกติ เรนเจอร์สและกะลาสีเรือปะทะกันเจ็ดครั้งในสิบเกมสุดท้ายของ

ฤดูกาล รวมถึงเกมเหย้าสี่เกมในเท็กซัสในสุดสัปดาห์สุดท้าย

ในขณะเดียวกัน สี่ทีมต่อสู้เพื่อชิงจุด AL Wild Card สามจุดสุดท้าย อัลตะวันออกและอัลเวสต์แต่ละทีมมีสามทีมที่อยู่ในระยะโจมตีจากจุดหลังฤดูกาล อย่างไรก็ตาม มีเพียงหนึ่งในสองดิวิชั่นการแข่งขันเท่านั้นที่จะส่งสามทีมเข้าสู่ช่วงหลังฤดูกาล

Astros เป็นทีมเต็งในการเดิมพันที่จะชนะ AL West ที่อัตราต่อรอง -175 ตามด้วย Mariners (+300) และ Rangers (+400)

เรนเจอร์มีอัตราต่อรอง -430 ที่จะเข้ารอบตัดเชือกตามการเดิมพันโดย DraftKings คุณสามารถสนับสนุนให้พวกเขาพลาดช่วงหลังฤดูกาลได้ที่อัตราต่อรอง +360 FanGraphsคาดการณ์ว่าเรนเจอร์มีโอกาส 65.7% ที่จะคว้าตำแหน่ง Wild Card และโอกาส 13.4% ที่จะชนะดิวิชั่น พวกเขามีโอกาสโดยรวม 79.1% ที่จะผ่านเข้ารอบหลังฤดูกาล

เรนเจอร์มีโอกาส +700 ที่จะชนะชายธง AL และ +1,500 โอกาสที่จะชนะเวิลด์ซีรีส์ปี 2023 ในฐานะทีมเต็งอันดับแปดในกระดานซื้อขายล่วงหน้า MLB ของ DraftKings FanGraphsประมาณการว่าเรนเจอร์มีโอกาส 2.9% ที่จะชนะเวิลด์ซีรีส์

The Rangers เป็นหนึ่งในหกแฟรนไชส์ ​​MLB ที่ไม่เคยชนะ World Series พวกเขาเริ่มดำรงอยู่ในปี พ.ศ. 2504 ในฐานะทีมขยาย นั่นคือวุฒิสมาชิกวอชิงตัน ก่อนที่จะย้ายไปที่ชานเมืองดัลลัสในปี พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนชื่อเป็น Texas Rangers

เดอะเรนเจอร์สก้าวเข้าสู่เวิลด์ซีรีส์ในฤดูกาลติดต่อกันภายใต้ผู้จัดการทีมรอน วอชิงตันในปี 2010 และ 2011 แต่เป็นรองแชมป์ทั้งสองปี

การจับฉลากจะมีขึ้นในคืนนี้ที่จัตุรัส

ทรัพย์สินมีมูลค่าประมาณ MXN236 ล้าน (13.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตามบันทึกของรัฐบาล ตั๋วลอตเตอรีมีราคาประมาณ 26 ดอลลาร์ต่อใบ

ที่พักริมชายหาดแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงดำรงตำแหน่งของอดีตประธานาธิบดีเฟลิเป้ คัลเดรอน ครอบคลุมพื้นที่ 73,108 ตารางฟุต และมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 8,998 ตารางฟุต ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่ริมชายหาดที่น่าหลงใหล เสริมด้วย Palapas สระว่ายน้ำ อ่างจา

กุซซี่ ห้องออกกำลังกาย บาร์ และห้องเล่นเกม ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่โดยมีฉากหลังเป็นทะเลแคริบเบียนที่งดงาม

รางวัลที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงนี้มีอดีตอันน่าหลงใหล Raúl Bermúdez Arreola อดีตผู้อำนวย การกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยว

แห่งชาติ ของเม็กซิโกในกังกุน ถูกกล่าวหาว่าเช่าที่พักอย่างผิดกฎหมายผ่าน Airbnb และ Booking.com โดยเรียกเก็บเงิน 600 ดอลลาร์ต่อคืน เมื่อเวลาผ่านไป เรื่องอื้อฉาวนี้ได้รับความสนใจอย่างมากมาสู่เมือง และท้ายที่สุดก็นำไปสู่การไล่ออกของ Bermúdez Arreola

การจับรางวัลยังมอบรางวัลเงินสดมากกว่า MXN354 ล้าน (20.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสชนะรางวัลกล่องวีไอพีที่สนามกีฬา Azteca พร้อมด้วยที่นั่งระดับต่ำ 20 ที่นั่งและที่จอดรถสี่คัน

รายได้จากการขายตั๋วสำหรับการจับรางวัลวันประกาศอิสรภาพจะถูกจัดสรรให้กับการสร้างโรงพยาบาลในเขตเทศบาลของ Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

การจับฉลากจะมีขึ้นในคืนนี้ที่จัตุรัสZócalo Square ในเม็กซิโกซิตี้

ชนะบ้านเอล ชาโป สินค้าที่ถูกขโมย
เมื่อเร็วๆ นี้ การออกรางวัลวันประกาศอิสรภาพได้มอบรางวัลพิเศษสุดพิเศษมากมาย ในปี 2021 ความสนใจได้รับความสนใจไปที่บ้านหลังเก่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของ Joaquín “ El Chapo ” Guzmán เจ้าพ่อค้ายาเสพติดชื่อดัง

ทรัพย์สินได้รับการปรับเปลี่ยนหลายประการ รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดิน ซึ่งได้รับการปิดผนึกอย่างเหมาะสมก่อนการจับรางวัล ก่อนที่ที่อยู่อาศัยจะถูกระบุเป็นรางวัล นอกจากนี้ ยังได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดในการตรวจค้นทรัพย์สินเพื่อหายาเสพติด เงิน และอาวุธที่หลงเหลืออยู่

แม้ว่าจะไม่มีใครตรงกับหมายเลขที่ชนะเพื่ออ้างสิทธิ์ในบ้าน แต่ผู้โชคดีหนึ่งรายก็ได้ที่นั่งแบบกล่องสุดพิเศษที่สนามกีฬา Azteca

ลอตเตอรี่ตัวนี้มักจะรวมรางวัลจากสถาบันเพื่อคืนสินค้าที่ถูกขโมยให้กับประชาชนด้วย

แผนกนี้ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มของประธานาธิบดี Obrador เมื่อเข้ารับตำแหน่ง และเรียกขานกันว่าแผนก “Robin Hood” มีหน้าที่รับผิดชอบในการแจกจ่ายทรัพย์สินที่ถูกยึด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะ กลับคืนสู่สาธารณะนปี

2021 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถจับกุมบุคคลหลายคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอาชีวศึกษาพนักงานเดินเรือฉางเต๋อ ในเมือง

ซินหยาง มณฑลเหอหนานของจีน นักเรียนที่ถูกจับกุมถูกตั้งข้อหาส่งเสริมกิจการการพนันข้ามพรมแดน แต่ยังคงได้รับการประกันตัวฟรีจนกว่าพวกเขาจะต้องปรากฏตัวในศาลเพื่อรับโทษ

พวกเขายังคงได้รับการประกันตัวฟรีจนกว่าศาลจะปรากฏตัวในสัปดาห์นี้

ในระหว่างการพิจารณาคดี ศาลพิพากษาให้นักศึกษาสองคนได้รับโทษจำคุกอย่างน้อยแปดเดือน พวกเขาเผชิญโทษจำคุกมากถึงหนึ่งปี พวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในการทำการตลาดกิจกรรมการพนันที่คาสิโนฟิลิปปินส์ที่ไม่ปรากฏชื่อ

นักเรียนอ้างว่าโรงเรียนได้จัดให้มีการเข้าร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้กับบริษัทในฟิลิปปินส์เพื่อโฆษณาวิดีโอเกม

พวกเขาอ้างว่าพวกเขาส่งเสริมการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว นักเรียนหลายคนจากโรงเรียนเดียวกันได้เดินทางไปฟิลิปปินส์โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โดยมีผลทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน

อาจารย์ใหญ่โต้แย้งเรื่องความบริสุทธิ์
เติ้งกว่างโจว ผู้อำนวยการโรงเรียน ยืนยันว่าเขาไม่รู้ว่าโครงการนี้มีลักษณะที่ผิดกฎหมาย บริษัทแห่งหนึ่งในเซินเจิ้นในมณฑล

กวางตุ้งได้จัดตั้งโครงการดังกล่าว เติ้งกล่าว โดยเสริมว่าเขาคิดว่ามันเป็นโอกาสในการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เขารับทราบว่านักเรียนต้องจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และวีซ่าท่องเที่ยวของตนเองเป็นจำนวนเงินประมาณ 10,500 หยวน

(1,442 เหรียญสหรัฐ) แต่ระบุว่าโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นใด นักเรียนให้การเป็นพยานว่าพวกเขาต้องจ่ายเงินให้โรงเรียน 10,000 หยวนจีน (1,374 เหรียญสหรัฐ) เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ทนายความของนักศึกษาได้ยื่นอุทธรณ์ข้อกล่าวหาดังกล่าว

ประโยคล่าสุดในการจับกุมโหล
ประโยคนี้เป็นประโยคล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างน้อยสิบกว่าคนในโรงเรียนที่เดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ในเดือนสิงหาคม เพื่อนนักเรียนคนหนึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเดียวกัน บุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อถูกตัดสินจำคุกหนึ่งปี นอกจากนี้ นักเรียนที่ไม่ปรากฏชื่อยังถูกตั้งข้อหาล่อลวงให้เล่นการพนันอีกด้วย การสืบสวนพบว่าเขาได้รับการว่าจ้างจากการพนันในกรุงมะนิลาตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 และรับผิดชอบในการจัดหาผู้เล่นจากประเทศจีนเพื่อเล่นการพนันบนเว็บไซต์

คาสิโนถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินให้เขาประมาณ 160,000 หยวน (22,000 เหรียญสหรัฐ)

เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ศาลซินหยางได้พิพากษาลงโทษจำคุก 8 เดือนที่คล้ายกัน แต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา 1 ปี ตามรายงานของสำนักข่าวThePaper.cn

loombergรายงานข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่ปรากฏชื่อและมีความรู้ในเรื่องนี้

ยังไม่ชัดเจนว่าไทม์ไลน์ของ Vista Equity คืออะไรในการขายสถิติการดำเนินการ และไม่มีการกล่าวถึงคู่ครองหรือราคาขาย บริษัท

ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแก่บริษัทสื่อและเกม รวมถึงลูกค้ารายอื่น ๆ

“ความสามารถด้าน AI ของเราทำให้เราขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปข้างหน้าได้อย่างมีเอกลักษณ์ เรานำข้อมูลสดที่เข้มข้นที่สุดในกีฬา ฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ลึกที่สุด และความร่วมมือกับสหพันธ์ชั้นนำ และป้อนพวกเขาผ่านโปรแกรม AI ของเราเพื่อสร้าง

ผลลัพธ์ที่มากขึ้น เปิดใช้งานประสบการณ์ส่วนบุคคล นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง และเชื่อมโยงแฟน ๆ เข้ากับเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา” ตามเว็บไซต์สถิติดำเนินการ

Vista ได้รับ Stats ในปี 2014 จาก FOX Sports และAssociated Pressถูกรวมเข้ากับ Perform ในปี 2019 หลังจากที่ Vista ในเท็กซัสลงทุนใน DAZN ผ่านข้อตกลงดังกล่าว ผู้ซื้อสามารถเข้าถึง Opta, RunningBall และ Watch&Bet

การแสดงสถิติสามารถดึงดูดคู่ครองได้หลายคน
เนื่องจากการเดิมพันกีฬาขึ้นอยู่กับข้อมูลและเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้คู่ครองที่กระตือรือร้นจำนวนมากสามารถเข้าร่วม Stats Performance ได้

นักวิเคราะห์บางคนมองว่าผู้ให้บริการข้อมูลการเดิมพันกีฬาเป็นหน่วยงาน “ เลือกและพลั่ว ” ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการหนังสือกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการเดิมพันสดและพาร์เลย์เกมเดียว (SGP) ในหมู่นักเดิมพัน

วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของตลาดการพนันกีฬาระดับโลกที่ได้รับการควบคุม มันมองเห็นผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊ค

ที่จ่ายเงินสำหรับข้อมูลพรีเมี่ยมและความสามารถของบริษัทเหล่านี้ในการดึงผลกำไรจากข้อมูลลีกอย่างเพียงพอ ลูกค้าด้านสถิติ ได้แก่ Bet365, Google, La Liga และ William Hill และอื่นๆ ตามเว็บไซต์

คู่แข่ง ได้แก่ Genius Sports (NYSE: GENI) และ Sportradar (NASDAQ: SRAD) โดยมีมูลค่าตลาด 1.25 พันล้านดอลลาร์และ 3.20 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ คงต้องรอดูกันต่อไปว่าช่วงนั้นมีเทมเพลตสำหรับราคาขายสุดท้ายของ Stats Perform หรือไม่

คราวนี้จะแตกต่างออกไปไหม?
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Vista Equity ซื้อ Stats Perform การเก็งกำไรที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้นในช่วงกลางปี ​​​​2564 แต่การทำธุรกรรมไม่เกิดขึ้นจริง

สิ่งที่น่าสนใจคือข่าวลือเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงสองเดือนหลังจากที่คู่แข่ง Genius เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านการควบรวมกิจการแบบย้อนกลับกับบริษัทการซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) และเพียงสามเดือนก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ Sportradar

Stats Perform นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Carl Mergele “ให้บริการโซลูชั่นปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลอื่นๆ แก่แพลตฟอร์มการเดิมพัน บริษัทเทคโนโลยี และลีกฟุตบอลแห่งชาติ สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ และทีมเบสบอลเมเจอร์ลีก นอกจากนี้ยังให้

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของนักกีฬาแต่ละคนและทีมในกีฬาอื่นๆ รวมถึงรักบี้ คริกเก็ต ฟุตบอล กอล์ฟ และเทนนิส” ตาม

ข้อมูลของBloombergเกือบทุกเพลงที่เคยได้รับความนิยมมาจากอิตาลี” Tony Sgro โปรดิวเซอร์ของรายการกล่าวกับCasino.org “ไม่ ไม่จริง แต่มีหลายคนทำ”

Sgro เป็นทนายความ นักกีตาร์ และชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียนรุ่นแรกในลาสเวกัส ซึ่งมีวงดนตรีร็อกและแจ๊สห้าชิ้นชื่อ Limoncello ทำหน้าที่ร้องเพลงของรายการและอธิบายต้นกำเนิดที่แท้จริงของพวกเขา

มรดกและวัฒนธรรมของอิตาลียังขาดแคลน แม้ว่าจะมีทั้งสองอย่างก็ตาม โดยเฉพาะในลาสเวกัส”สโกรกล่าว

ตัวอย่างสำคัญของการปล้นที่รายการนี้เน้นคือเพลงที่ Elvis Presley บันทึกไว้ในปี 1960 “It’s Now or Never” กลายเป็นหนึ่งในซิงเกิลที่ขายดีที่สุดของ The King (20 ล้านชุด) และเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมในช่วง Las เจ็ดปีของเขา ถิ่นที่อยู่ของเวกัสที่โรงแรมนานาชาติ/ลาสเวกัสฮิลตัน

ทว่าท่วงทำนองดังกล่าวได้รับการเรียบเรียงจากเพลง “’O Sole mio” ซึ่งเป็นเพลงของชาวเนเปิลส์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี แต่งโดย Eduardo di Capua ในปี พ.ศ. 2441

“คนส่วนใหญ่ไม่มีความคิด” สโกรกล่าว

จากวอลล์สตรีทสู่เวกัส
อีกเพลงที่ถูกปล้นคือเพลงแดนซ์ยอดนิยมปี 1982 เรื่อง “Gloria” ชาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับลอร่า แบรนิแกน ซึ่งร้องเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษ แต่จริงๆ แล้วมันถูกเขียนและบันทึกเป็นภาษาอิตาลีเมื่อสามปีก่อนโดย Umberto Tozzi

อย่างน้อยต้นฉบับของเขาก็ปรากฏบนเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องThe Wolf of Wall Street สโกรกล่าวถึงภาพยนตร์ของ Martin Scorsese ปี 2013

Sgro ระบุFrank Sinatra ผู้นำกลุ่ม Rat Pack และนักบุญอุปถัมภ์ของลาสเวกัส ถูก ปล้น ไป จากชาวอิตาลี

“ถ้าคุณถามใครก็ตามในสหรัฐอเมริกา พวกเขาจะอ้างว่า Frank Sinatra เป็นนักร้อง นักร้อง และนักแสดงชาวอเมริกัน” Sgro กล่าว “แต่พ่อแม่ของเขาทั้งคู่มาจากอิตาลี ชาวอิตาลีทุกคนรู้ดีว่ามรดกและรากฐานของเขาคืออะไร”

วิธีดูการแสดง
“Heist” เปิดเวลา 20.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน ที่ริโอ ในโรงละครขนาด 300 ที่นั่งภายในดูโอโม ซึ่งเป็นภาษาอิตาลี

สำหรับ “โบสถ์” และยังรวมถึง Cupola Italian Café ที่ดูสบายๆ สบายๆ อีกด้วยจากข่าวดังกล่าว หุ้นของ IGT พุ่งขึ้น 10.45% ในวัน

นี้จากปริมาณที่มากกว่าสามเท่าของค่าเฉลี่ยรายวัน ทำให้หุ้นมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 46.38% เมื่อเทียบเป็นรายปี บทความของ Bloomberg กล่าวว่า Apollo เป็น “หนึ่งใน” ฝ่ายที่สนใจในหน่วยเกมระดับโลกของ IGT แต่ไม่ได้ระบุผู้ที่อาจเป็นคู่ครองรายอื่น ๆ

อ้างถึงแหล่งที่ไม่ระบุชื่อที่มีความรู้ในเรื่องนี้ บทความตั้งข้อสังเกตว่า IGT สามารถสั่ง $4 พันล้านถึง $5 พันล้าน รวมทั้งหนี้ ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วย ซึ่งรวมถึงธุรกิจสล็อตแมชชีน

แม้แต่จุดต่ำสุดของช่วงนั้นก็ยังแสดงถึงการรัฐประหารสำหรับผู้ขาย เนื่องจากปิดในวันนี้ด้วยมูลค่าตลาด 6.02 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าชุมชนการลงทุนไม่ได้ให้คุณค่ากับกลุ่มเกมทั่วโลกของ IGT อย่างเหมาะสม

การขายอาจมุ่งเน้นไปที่ IGT Lottery Biz
IGT ประกาศในเดือนมิถุนายนว่ากำลังพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับการเล่นเกมระดับโลกและหน่วย PlayDigital — การ

เคลื่อนไหวที่สามารถล้างวิทยานิพนธ์การลงทุนที่กว้างขึ้นและเน้นกลุ่มลอตเตอรีที่ทำกำไรได้ ในเวลานั้นบริษัทกล่าวว่าไม่มีเส้นเวลาที่ยากลำบากในการทำธุรกรรม

ธุรกิจลอตเตอรีคิดเป็น 75% ของรายได้โดยประมาณ และเป็นรายได้หลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

(EBITDA) ซึ่งถูกประเมินต่ำกว่ามูลค่าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่แข่งขันกัน นักวิเคราะห์ยืนยันว่าเมื่อมีการผูกสินทรัพย์ลอตเตอรีกับบริษัทเกมที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นกรณีของ IGT พวกเขาไม่ได้รับเครดิตที่พวกเขาสมควรได้รับจากนักลงทุน

ด้วยการแยกทางกับหน่วยการเล่นเกมระดับโลกและ PlayDigital นั้น IGT มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงวิทยานิพนธ์การลงทุนของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้หุ้นน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดในวงกว้างมากขึ้น

ยังไม่ได้กล่าวถึงผู้ซื้อที่เป็นไปได้สำหรับ PlayDigital ในเดือนมิถุนายน IGT เตือนว่าท้ายที่สุดแล้วอาจเก็บ PlayDigital และหน่วยเกมระดับโลกไว้ภายในหรือแยกธุรกิจเหล่านั้นออกไปแทนที่จะขายให้กับบริษัทอื่น

อพอลโลดอกเบี้ยในทางปฏิบัติ
ความสนใจที่เป็นไปได้ของ Apollo ในกลุ่มเกมระดับโลกของ IGT แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ก็สมเหตุสมผลเนื่องจากยักษ์ใหญ่ในภาคเอกชนเป็นเจ้าของสินทรัพย์เกมอื่น ๆ และเชื่อมโยงกับข่าวลือการรวมอุตสาหกรรมมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ แม้ในช่วงราคาที่กล่าวมาข้างต้น 4 พันล้านดอลลาร์ถึง 5 พันล้านดอลลาร์ ผู้ซื้อจะได้รับหน่วยสล็อตแมชชีนของ IGT

ด้วยการประเมินมูลค่าและส่วนลดที่น่าดึงดูดสำหรับที่ Aristocrat Leisure ซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน บริษัทออสเตรเลียนั้นเป็นชื่อที่โดดเด่นในหมวดสล็อตระดับไฮเอนด์และเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ IGIT

Apollo มีประสบการณ์สล็อตแมชชีน เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดใน PlayAGS (NYSE: AGS) บริษัทไพรเวทอิควิตี้ยังเป็นผู้ดำเนินการของ Venetian บน Las Vegas Strip อีกด้วยSafety Reed Blankenship ประสบปัญหาการถูกกระทบ

กระแทกในสัปดาห์ที่ 1 กับ New England Patriots และเขายังอยู่ภายใต้ระเบียบการถูกกระทบกระแทก James Bradberry

Cornerback เช่นเดียวกับ Gainwell ก็ได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครงในสัปดาห์ที่ 1 เช่นกัน Bradberry จะนั่งในสัปดาห์ที่ 2 เทียบกับ Vikings

The Eagles มีเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็ว โดยเกมในวันพฤหัสบดีจะเริ่มในสัปดาห์ที่ 2 หาก Eagles เล่นในวันอาทิตย์ ผู้เริ่มต้นทั้งสามคนนั้น — Gainwell, Blankenship และ Bradberry — อาจจะเหมาะกับการพักผ่อนตามปกติ

The Eagles คาดหวังว่าผู้เริ่มต้นทั้งสามจะกลับมาในเกมถัดไปเมื่อพวกเขาพบกับแทมปาเบย์บัคส์ในรายการมันเดย์ไนท์ฟุตบอลใน

สัปดาห์ที่ 3 พวกเขาจะมีวันเพิ่มเติม – รวมทั้งหมด 11 วัน – เพื่อพักสตาร์ทเตอร์ที่โดนกระแทกเนื่องจาก นิสัยแปลกๆ ของตารางเวลาที่หาได้ยาก โดยมี เกม ฟุตบอลคืนวันจันทร์ตามการแข่งขันฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี

เฟลตเชอร์ ค็อกซ์ แท็คเกิ้ลตัวรับโปรโบวล์ 6 สมัยก็มีอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงเช่นกัน ขณะนี้เขาถูกระบุว่าน่าสงสัย และความพร้อมของเขาในคืนนี้จะเป็นการตัดสินใจในเวลาเล่นเกม

สวิฟท์เน็กซ์แมนอัพ
ฤดูกาลที่แล้ว The Eagles ใช้ “การวิ่งกลับโดยคณะกรรมการ” พวกเขาคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเส้นทางที่คล้ายกันในปี 2023 โดย Gainwell และ

D’Andre Swift แบ่งเวลากันในสนามหลัง อย่างไรก็ตาม Gainwell แบกภาระงานหนักในสัปดาห์ที่ 1 เขาวิ่ง 14 ครั้งในระยะ 54 หลากับผู้รักชาติและเพิ่มการรับสี่ครั้งในระยะ 20 หลา เขาสัมผัสได้ทั้งหมด 18 ครั้งในระยะ 74 หลาในสัปดาห์ที่ 1

ทั้งสวิฟต์และบอสตัน สก็อตต์ถือบอลเพียงครั้งเดียวในระยะสามหลาในการเจอกับแพทริออตส์ สวิฟท์ยังนับการต้อนรับหนึ่งครั้ง หัวหน้าโค้ช Nick Siriani ตั้งใจที่จะหาสัมผัสของ Swift มากขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 ก่อนที่ Gainwell จะถูกตัดออกอย่างเป็นทางการด้วยอาการบาดเจ็บที่ซี่โครง

ดีอังเดรจะมีบทบาทนั้นในบางครั้ง โดยที่เขาแบกรับภาระในเกม และบางครั้งเขาก็จะมีบทบาทเหมือนในเกมที่แล้ว”สิริอานนีกล่าว พร้อมเสริมว่า“เราไม่อยากออกมาเลย โดยที่เขาสัมผัสได้มากมายขนาดนั้น”

Swift เป็นคนถัดไปที่หมุนเวียนและจะขยับไปอยู่ในตำแหน่ง RB #1 สก็อตต์จะได้รับการยกระดับเป็นบทบาทสำรองในสัปดาห์ที่ 2 Rashaad Penny เริ่มต้นฤดูกาลในทีมฝึกซ้อม แต่ทหารผ่านศึกที่วิ่งกลับได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นบัญชีรายชื่อปกติ

Swift อดีตตัวเลือกรอบสองจากจอร์เจีย สร้างความฮือฮาระหว่างคุมทีมดีทรอยต์ ไลออนส์ เป็นเวลาสามปี เขาทำทัชดาวน์ได้ 18 ครั้งและเพิ่มทัชดาวน์ได้ 7 ครั้งใน 40 เกมในช่วงสามฤดูกาลแรกใน NFL เขาเฉลี่ย 4.6 หลาต่อการพกพาและเพิ่มขึ้น 2,881 หลาจากการแย่งชิงกับสิงโต

เดิมพัน Eagles บน TNF และ Beyond
Oddsmakers ติดตั้ง Eagles เป็นตัวเต็ง -7 เมื่อเทียบกับ Vikings ในเกมเปิดบ้าน แต่เงินที่ล่าช้ากลับหนุนพวกไวกิ้ง และเส้นปัจจุบันอยู่ที่ -6

คะแนนรวมสำหรับฟุตบอลคืนวันพฤหัสอยู่ที่ 48.5 สูง/ต่ำที่สปอร์ตบุ๊คยอดนิยมในลาสเวกัส เช่น คาสิโนเซาท์พอยต์ และเซอร์กาคาสิโน ขณะนี้ยอดรวมอยู่ที่ 49 o/u ที่Caesarsและ DraftKings

The Eagles เอาชนะ Patriots ในนิวอิงแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 25-20 และครอบคลุมสเปรด -3.5 แต้ม เดอะไวกิ้งส์เป็นทีมเต็ง -4 ในบ้านกับแทมปาเบย์บัคส์ในสัปดาห์ที่ 1 เดอะบัคส์พลิกไวกิ้งและชนะ 20-17

เดอะไวกิ้งส์ (0-1) เป็นทีมเพลย์ออฟเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 โดยพยายามหลีกเลี่ยงการออกสตาร์ทด้วยสกอร์ 0-2 ตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา น้อยกว่า 10% ของทีมทั้งหมดที่เริ่มฤดูกาลด้วยสถิติ 0-2 ได้ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก

The Eagles มีโอกาสชนะ Super Bowl LVIII +700 พวกเขาเป็นทีมเต็งอันดับสองกับ Kansas City Chiefs ที่ +700 บนกระดานอนาคต NFL ของ DraftKings ตอนนี้ทีม San Francisco 49ers เป็นทีมเต็งที่เป็นเอกฉันท์ในการคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ลที่อัตราต่อรอง +650

49ers มีโอกาส +225 ที่จะคว้าแชมป์ NFC Championshipและ Eagles มีโอกาส +300 ที่จะได้เป็นแชมป์การประชุมอีกครั้ง

The Eagles มีอัตราต่อรอง -105 ที่จะชนะ NFC East และนำหน้า Dallas Cowboys ที่อัตราต่อรอง +115 ผู้บัญชาการวอชิงตันก็ชนะเช่นกันในสัปดาห์ที่ 1 แต่มีความเป็นไปได้ +1500 ที่จะชนะดิวิชั่น