Smile Farm Royal เกษตรกรรม Agriculture การเพาะปลูกพืช

Smile Farm Royal เกษตรกรรม (อังกฤษ: Agriculture) เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิงชีวภาพ ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อความยั่งยืนและเพิ่มสมรรถนะชีวิตมนุษย์ เกษตรกรรมเป็นพัฒนาการที่สำคัญในความเจริญของอารยธรรมมนุษย์ที่ไม่ย้ายที่อยู่ ซึ่งการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ในสปีชีส์ที่ถูกทำให้เชื่องได้ผลิตอาหารส่วนเกิน ซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงพัฒนาการของอารยธรรม การศึกษาด้านเกษตรกรรมถูกเรียกว่า

เกษตรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของเกษตรกรรมย้อนกลับไปหลายพันปี และการพัฒนาของมันได้ถูกขับเคลื่อนโดยความแตกต่างอย่างมากของภูมิอากาศ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรมทั้งหมดโดยทั่วไปพึ่งพาเทคนิคต่างๆ เพื่อการขยายและบำรุงที่ดินที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสปีชีส์ที่ถูกทำให้เชื่อง สำหรับพืช เทคนิคนี้มักอาศัยการชลประทานบางรูปแบบ

แม้จะมีหลายวิธีการของเกษตรกรรมในพื้นที่แห้งแล้งอยู่ก็ตาม ปศุสัตว์จะถูกเลี้ยงในระบบทุ่งหญ้าผสมกับระบบที่ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน ในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบหนึ่งในสามของพื้นที่ที่ปราศจากน้ำแข็งและปราศจากน้ำของโลก ในโลกพัฒนาแล้วเกษตรอุตสาหกรรมที่ยึดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ได้กลายเป็นระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่น แม้ว่าจะมีแรงสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงเกษตรถาวรและเกษตรกรรมอินทรีย์

จนกระทั่งมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ของประชากรมนุษย์ทำงานในภาคการเกษตร การเกษตรแบบก่อน-อุตสาหกรรมโดยทั่วไปเป็นการเกษตรเพื่อการดำรงชีวิต/การพึ่งตัวเองในที่ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเพื่อการบริโภคของตัวเองแทน’พืชเงินสด’เพื่อการค้า การปรับเปลี่ยนที่โดดเด่นในการปฏิบัติทางการเกษตรได้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาในการตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และการพัฒนาของตลาดโลก มันยังได้นำไปสู่การปรับปรุงด้านเทคโนโลยีในเทคนิคการเกษตร เช่นวิธีของ ‘ฮาเบอร์-Bosch’ สำหรับการสังเคราะห์แอมโมเนียมไนเตรตซึ่งทำให้การปฏิบัติแบบดั้งเดิมของสารอาหารที่รีไซเคิลด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน และมูลสัตว์มีความสำคัญน้อยลง

เศรษฐศาสตร์การเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช เกษตรเคมีเช่นยาฆ่าแมลงและปุ๋ย และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เพิ่มอัตราผลตอบแทนอย่างรวดเร็วจากการเพาะปลูก แต่ในเวลาเดียวกันได้ทำให้เกิดความเสียหายของระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ในเชิงลบ การคัดเลือกพันธุ์ และการปฏิบัติที่ทันสมัยในการเลี้ยงสัตว์ได้เพิ่มขึ้นในทำนองเดียวกันของการส่งออกของเนื้อ

แต่ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ และผลกระทบต่อสุขภาพของยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโต และสารเคมีอื่นๆที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นของการเกษตร แม้ว่าพวกมันจะเป็นสิ่งต้องห้ามในหลายประเทศ การผลิตอาหารการเกษตร และการจัดการน้ำจะได้กลายเป็นเป็นปัญหาระดับโลกเพิ่มขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับจำนวนของ fronts

การเสื่อมสลายอย่างมีนัยสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำ รวมถึงการหายไปของชั้นหินอุ้มน้ำ ได้รับการตั้งข้อสังเกตในทศวรรษที่ผ่านมา และผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับการเกษตรและผลของการเกษตรต่อภาวะโลกร้อนยังคงไม่เป็นที่เข้าใจอย่างเต็มที่

สินค้าเกษตรที่สำคัญสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มกว้างๆได้แก่อาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และวัตถุดิบ อาหารที่เฉพาะได้แก่ (เมล็ด) ธัญพืช ผัก ผลไม้ น้ำมันปรุงอาหาร เนื้อสัตว์และเครื่องเทศ เส้นใยรวมถึงผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ป่าน ผ้าไหมและผ้าลินิน วัตถุดิบได้แก่ ไม้และไม้ไผ่ วัสดุที่มีประโยชน์อื่นๆมีการผลิตจากพืช เช่นเรซิน สีธรรมชาติ ยา น้ำหอม เชื้อเพลิงชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ใช้ประดับเช่นไม้ตัดดอก และพืชเรือนเพาะชำ กว่าหนึ่งในสามของคนงานในโลกมีการจ้างงานในภาคเกษตร เป็นที่สองรองจากภาคบริการเท่านั้น แม้ว่าร้อยละของแรงงานเกษตรในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา

ประเภทของเกษตรกรรม
เกษตรกรรมแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทำนา การทำสวนผลไม้ การทำไร่ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน เป็นต้น
2. ปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบก เช่น การทำฟาร์มปศุสัตว์ การทำฟาร์มโคนม การทำฟาร์มหมู การทำฟาร์มสัตว์ปีก การทำฟาร์มแกะ เป็นต้น
3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำ เช่น การเลี้ยงสัตว์หรือพืชน้ำ การจับสัตว์น้ำ เป็นต้น
4. การป่าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่า เช่น การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ การนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้ การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนมีหลายรูป แบบ แตกต่างไปตามพื้นฐานความเชื่อความเป็นมา และความเหมาะสมกับแต่ละภูมินิเวศ และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่/ชุมชน และมีการให้ชื่อและความหมายที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะวางอยู่บนหลักการของการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยา สามารถดำเนินต่อไปไดอย่างยั่งยืน โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ตัวอย่างรูปแบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนที่สำคัญ อาทิ

เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) หมายถึง ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและ/หรือมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยกิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้โดยอาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในไร่นา เช่น ดิน นํ้า แสงแดดอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีการหมุนเวียนแร่ธาตุในไร่นา นั่นคือเป็นการใช้สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเกิดผลในการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ ของทัรพยากรธรรมชาตินั่นนเอง ซึ่งการทำเกษตรผสมผสานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ

การปลูกพืชแบบผสมผสาน พิจารณาขนาดต้นพืช ระยะการเจริญเติบโต สัมพันธ์กับความชื้นอากาศในแต่ละช่วงฤดูกาล ตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลระหว่างพืชกับพืช เช่น พืชตระกูลถั่วตรึงไนโตรเจนให้กับพืชชนิดอื่น พืชยืนต้นให้ร่มเงากับพืชที่ต้องการแสงน้อยพืชเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยกำจัดศัตรูพืชไม่ให้เกิดกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่นการปลูกถั่วลิสงระหว่างแถวในแปลงข้าวโพด จะช่วยทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติได้มาอาศัยอยู่ในถั่วลิสงมากและช่วยกำจัดแมลงศัตรูของข้าวโพด ฯลฯ

การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน สัตว์หลายชนิดพันธุ์จะต้องเกื้อกูลกันได้เอง เช่น เลี้ยงหมูกับเลี้ยงปลาในบ่อ เลี้ยงเป็ดหรือไก่กับเลี้ยงปลาในสระ
การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะถ่ายเทพลังงานอาหารให้กันได้ ตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลระหว่างพืชกับสัตว์ เช่น เศษเหลือของพืชใช้เป็นอาหารของสัตว์ ปลาช่วยกินแมลงศัตรูพืช วัชพืช ให้กับพืชที่ปลูกในสภาพนํ้าท่วมขัง เช่น ข้าว ปลาให้อินทรียวัตถุกับพืช จากการถ่ายมูลตกตะกอนในบ่อเลี้ยงปลาซึ่งสามารถจะลอกขึ้นมาเป็นปุ๋ยกับพืช และการเลี้ยงปลาในนาข้าว เป็ด ห่านแพะ วัว ควาย ช่วยกำจัดวัชพืชในสวนผลไม้ และแปลงปลูกหม่อน มูลสัตว์ทุกชนิดสามารถใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยกับต้นพืช ฯลฯ

เกษตรกรรมแบบยั่งยืน กับ “ความสุขแบบชาวบ้าน” กษตรแบบผสมผสาน จะแตกต่างจาก ไร่นาสวนผสม (Mixed farming) คือเกษตรแบบผสมผสานจะเน้นการเกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมในไร่นา มากกว่าเน้นการปลูกเพื่อการขาย และแตกต่างจาก เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม (Traditional AgricultureSystem)

วนเกษตร (Agro forestry) คือ การเกษตรที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลัก ร่วมกับพืชกสิกรรม(พืชล้มลุก เช่น ผัก พืชไร่ ฯลฯ) สลับกันหรือปลูกในเวลาเดียวกันและอาจเลี้ยงสัตว์หรือไม่ก็ได้ ส่วนการปลูก อาจปลูกเป็นแถบ(Zone)เป็นแนว(strips) อาจปลูกเป็นแนวขั้นบันไดเพื่อป้องกันดินพัง(allycropping) ซึ่งการทำวนเกษตรแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ คือ
ระบบป่าไม้-กสิกรรม
ระบบป่าไม้/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์-ปศุสัตว์
ระบบป่าไม้/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์-ปศุสัตว์-กสิกรรม
ลักษณะเด่นของวนเกษตรคือ เป็นระบบการปลูกพืชที่มีความต่างระดับของเรือนยอดต้นไม้และระบบราก มีองค์ประกอบที่หลากหลายทางพันธุกรรมและชีวภาพของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก(จุลินทรีย์) เน้นการอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศที่มีความสมดุลทางธรรมชาติ มีการหมุนเวียนธาตุอาหารตามธรรมชาติ (อันเป็นผลมาจากความหลากหลายชนิดของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์)

เกษตรกรรมธรรมชาติ (Natural Farming) เป็นเกษตรกรรมที่คำนึงถึงระบบนิเวศ (Ecologically Sound Agriculture) โดยพยายามลดการแทรกแซงของมนุษย์ กระทำเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการเกษตรกรรม ปรับรูปแบบการเกษตรให้สอดคล้องกับระบบนิเวศและธรรมชาติ และไม่พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกการทำเกษตรกรรมรูปแบบนี้ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ โดย นายมาซาโนบุ ฟุกุโอกะ นักเกษตรกรรมธรรมชาติชาวญี่ปุ่น ผู้เขียน การปฏิวัติยุคสมัย ด้วยฟางเส้นเดียว หรือ The One Straw Revolution(2518) ซึ่งเป็นหนังสือที่เขาได้นำเสนอมรรควิธีแห่งการดำเนินชีวิตและมรรควิธีแห่งเกษตรกรรมเอาไว้ โดยเกษตรกรรมธรรมชาติมีหลักการที่สำคัญ 4 ประการคือ

ไม่ไถพรวนดิน
ไม่ใส่ปุ๋ยบางชนิด
ไม่กำจัดวัชพืช
ไม่จำกัดโรคและแมลงศัตรูพืช

ฟูกูโอกะอธิบายว่า “ชาวนาเชื่อกันว่าทางเดียวที่จะให้อากาศเข้าไปปรับสภาพเนื้อดินได้ดี คือ ต้องใช้จอบ พลั่ว ใช้ไถ หรือใช้แทรคเตอร์พรวนดิน แต่ยิ่งพรวนมากเท่าไรมันก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากเท่านั้น นั่นเป็นการทำให้โมเลกุลของมันแตกกระจายออกจากกัน ซึ่งจะยิ่งทำให้ดินแข็งขึ้น ถ้าปล่อยให้วัชพืชทำงานนี้แทน รากของมันจะชอนลงไปลึกถึง 30-40 ซม. ซึ่งจะช่วยทำให้ทั้งอากาศและนํ้าซอกซอนเข้าไปในเนื้อดินได้ จุลินทรีย์จะแพร่ขยายตัว เมื่อรากเหล่านี้เหี่ยวและเมื่อมันแก่ ไส้เดือนก็จะเพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งที่ไหนมีไส้เดือนก็จะขุดดินให้เอง ดินจะอ่อนนุ่ม และสมบูรณ์ขึ้นด้วยตัวของมันเอง มันพรวนตัวเอง โดยไม่ต้องให้มนุษย์มาช่วย เพียงแต่เราปล่อยให้มันทำ”ในแนวคิดของฟูกูโอกะ จะมุ่งเน้นในด้านของการใช้ฟางคลุมดินแทนการทำปุ๋ยหมัก เพราะการใช้ฟางคลุมดินจะช่วยปรับสภาพดินได้เป็นธรรมชาติกว่า เป็นการเดินตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ และจะเป็นวิธีบำรุงธรรมชาติให้สมบูรณ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งแนวคิดเกษตรกรรมธรรมชาติของฟูกูโอกะนี้มาจากฐานความคิดที่เชื่อว่า เกษตรกรรมธรรมชาติสืบสายมาจากสภาวะแห่งความไพบูรณ์ทางจิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล เขาเชื่อว่าการบำ รุงรักษาผืนแผ่นดิน และการชำระจิตใจของมนุษย์ให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการเดียวกัน ดังที่เขากล่าวว่า “เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์”

เกษตรอินทรีย์ (Organic Agricuture) เป็นระบบการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ แต่อาศัยการปลูกพืชหมุนเวียน เศษซากพืช มูลสัตว์ พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยพืชสดเศษซากพืชเหลือทิ้งต่าง ๆ การใช้ธาตุอาหารจากการผุพังของหนิ แร่รวมทั้งใช้หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ทั้งนี้เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลักสำคัญ เนื่องจากดินเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดินและยังเป็นแหล่งอาหารของพืช ช่วยควบคุมศัตรูพืชต่าง ๆ เช่น แมลง และวัชพืช หลักการสำคัญของเกษตรอินทรีย์คือ

การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในการเพาะปลูก ทั้งนี้เพราะปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่ในฟาร์ม ทั้งสัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ ทั้งที่อยู่บนผิวดินและใต้ดิน ในกลไกธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านี้มีบทบาทสำ คัญในการสร้างสมดุลของนเิ วศการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูพืช หรือการพึ่งพาอาศัยกันในการดำรงชีวิต เช่น การผสมเกสร การช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชที่เพาะปลูกแต่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั้นมีผลทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่โรคและแมลงศัตรูพืชมักจะมีความสามารถพิเศษในการพัฒนาภูมิต้านทานต่อสารเคมี แม้แต่ปุ๋ยเคมีเองก็มีผลเสียต่อจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน ทำให้สมดุลของนิเวศดินเสีย

การฟื้นฟูนิเวศการเกษตร นอกเหนือจากการอนุรักษ์แล้ว หลักการของเกษตรอินทรีย์ยังเน้นให้เกษตรกรต้องฟื้นฟูสมดุลความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วย ซึ่งแนวทางหลักในการฟื้นฟูนิเวศการเกษตรก็คือ การปรับปรุงบำ รุงดินอินทรียวัตถุและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบเกษตรอินทรีย์ ดินถือว่าเป็นกุญแจสำคัญ เพราะการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ต้นไม้ได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วนและสมดุล

ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรง มีความต้านทานต่อการระบาดของโรคและแมลง ซึ่งช่วยให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ยังมีรสชาติที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนและยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืนกว่าการเพาะปลูกด้วยระบบเกษตรเคมีอีกด้วย นอกเหนือจากการปรับปรุงบำรุงดินแล้ว การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาก็เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพราะความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกุญแจสำคัญของความยั่งยืนของระบบนิเวศการเกษตร

ทั้งนี้ก็เพราะว่าการมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกันย่อมก่อให้เกิดความเกือ้ กลู และสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการและพลวัตรทางธรรมชาติที่เกื้อหนุนต่อการทำเกษตรอินทรีย์อีกต่อหนึ่ง วิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจทำได้ในหลายรูปแบบ เช่นการปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น หรือการฟื้นฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นาหรือบริเวณใกล้เคียง

• การพึ่งพากลไกธรรมชาติในการทำเกษตร หลักการเกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่บนปรัชญาที่ว่า การเกษตรที่ยั่งยืนต้องเป็นการเกษตรที่เป็นไปตามครรลองของธรรมชาติ ไม่ใช่การเกษตรที่ฝืนวิถีธรรมชาติ ดังนั้นการทำเกษตรจึงไม่ใช่การพยายามเอาชนะธรรมชาติหรือดัดแปลงธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูก แต่เป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติ และปรับระบบการทำเกษตรให้สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ

กลไกในธรรมชาติที่สำคัญต่อการทำเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงจรไนโตรเจนและคาร์บอน) วงจรการหมุนเวียนของนํ้าพลวัตรของภูมิอากาศและแสงอาทิตย์ รวมทั้งการพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศ(ทั้งในเชิงของการเกื้อกูล การพึ่งพา และห่วงโซ่อาหาร) ซึ่งในพื้นที่ต่าง ๆย่อมมีระบบนิเวศและกลไกตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป

การทำเกษตรอินทรีย์จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงสภาพเงื่อนไขของท้องถิ่นที่ตนเองทำการเกษตรอยู่การหมั่นสังเกต เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์และทำการทดลอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่ต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ว่าในระบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์จะได้ประโยชน์จากกลไกธรรมชาติและสภาพนิเวศท้องถิ่นอย่างเต็มที่
การควบคุมและป้องกันมลพิษ แม้ว่าเกษตรอินทรีย์จะปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในฟาร์ม

แต่สภาพแวดล้อมที่ฟาร์มกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่มีมลพิษต่าง ๆ อยู่ไปทั่วที่อาจมีผลกระทบต่อการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะมลพิษทางนํ้า อากาศหรือแม้แต่ในดินเอง ดังนั้น การทำเกษตรอินทรีย์จึงต้องพยายามอย่างเต็มที่ ในการป้องกัน มลพิษต่าง ๆ ภายนอกมิให้ปนเปื้อนกับผลผลิต การป้องกันนี้อาจทำได้โดยการจัดทำแนวกันชนและแนวป้องกันบริเวณริมฟาร์มแต่อย่างไรก็ตามการป้องกันมลพิษดังกล่าว

แม้ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดก็ตาม ก็ยังไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากมลพิษได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากสารเคมีมีปะปนทั่วไปในสภาพแวดล้อม เช่น ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ยังจำเป็นต้อง ใช้แหล่งนํ้าร่วมกับเกษตรกรที่ทำเกษตรเคมีอยู่ ซึ่งทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์อาจปนเปื้อนสารเคมีได้เช่นกัน ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์จึงเน้นความพยายามของเกษตรกรในการป้องกันมลพิษ

โดยไม่กล่าวอ้างว่าผลผลิตไม่มีสารเคมีปนเปื้อน นอกจากมลพิษจากภายนอกฟาร์มแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังกำหนดให้เกษตรกรต้องลดหรือป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของฟาร์มเองด้วย เช่น ให้มีการจัดการขยะ และนํ้าเสียก่อนที่จะปล่อยออกนอกฟาร์มหรือการไม่ใช้วัสดุบรรจุผลผลิตที่อาจมีสารปนเปื้อนได้

การพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต ในการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ ฯลฯเกษตรอินทรีย์มีหลักการที่มุ่งให้เกษตรกรพยายามผลิตปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ด้วยตนเองในฟาร์มให้ได้มากที่สุด

แต่ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถผลิตได้เอง(เช่น มีพื้นที่การผลิตไม่พอเพียง หรือต้องมีการลงทุนสูงสำหรับการผลิตปัจจัยการผลิตที่จำเป็นต้องใช้)เกษตรกรก็สามารถซื้อหาปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์มได้ แต่ปัจจัยการผลิตนั้นควรเป็นปัจจัยการผลิตที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นกระบวนการตรวจสอบยืนยันว่า ผลผลิตที่ได้รับการรับรองนั้น

ได้ผลิตขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง การรับรองมาตรฐานนี้โดยทั่วไปจะมีรากฐานมาจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)

สำหรับในประเทศไทยเอง ได้ริเริ่มการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยหน่วยงานเอกชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ภายใต้ชื่อ “สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า มกท. ในปัจจุบัน มกท. ได้ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปลูกพืช ผลผลิตจากธรรมชาติ และการแปรรูป-การจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ต่างๆ

หลักการพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์นั้นแตกต่างจาก เกษตรปลอดสารเคมี ตรงที่เกษตรอินทรีย์เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการทำการผลิต (รวมถึงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์) การปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตรในขณะที่เกษตรปลอดสารเคมีจะสนใจแต่การควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ยังมีการกำหนดมาตรฐานกระบวนการผลิตที่ชัดเจนมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จนถึงขั้นกำหนดเป็นระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิตและการติดฉลากโฆษณาผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ความสุข ความพอเพียงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เกษตรกรหันมาทำ เกษตรกรรมแบบยั่งยืนก็คือ แม้จะไม่รํ่ารวยเงินทอง

แต่ก็รํ่ารวยความสุขตัวอย่างบทเรียนจากพื้นที่รูปธรรมในการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนแม่ทา ตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การทำ เกษตรกรรมยั่งยืนทำ ให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความรู้ และการเรียนรู้/ความรู้นี้เองที่ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน คือทำ ให้เกิด “ความสุข” ซึ่งความสุขในที่นี้ก็คือการได้ทำอะไรโดยอิสระ ได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีความอบอุ่นเข้าใจกันในครอบครัว มีเวลาพักผ่อนอย่างพอเพียง มีเวลาให้กับชุมชนและสังคม และที่สำคัญคือมี “ความเป็นไท”

เป็นเจ้าเป็นนายตนเอง อีกทั้งมี “ปัญญา” ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบตนเอง โดยเฉพาะปัญหาจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนความสุขในระดับชุมชนก็คือ การมีความสงบสุขของชุมชน มีความสามัคคี มีความปลอดภัย มีความสามารถในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของชุมชน

นอกจากนี้ ในด้านสิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า ป่า ก็ดีขึ้น ไม่มีสารพิษในสิ่งแวดล้อมและผลผลิต มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถจัดการให้สืบทอดได้อย่างยั่งยืนด้วยวิถีการจัดการของชุมชนเองหรือตัวอย่างบทเรียนจากพื้นที่รูปธรรมของสมาชิกชมรมเกษตรปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ บ้านพิงพวย-นารัง 127 ครอบครัว (2 หมู่บ้าน) จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ในด้านครอบครัว

เครือญาติภายหลังจากที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งคนเฒ่า คนแก่ เด็ก เยาวชน ผู้นำ สมาชิกคนอื่น ๆ การได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทำให้ครอบครัว เครือญาติมีเวลาปรึกษาหารือกัน มีเวลาพูดคุยกันและมีความเข้าใจกันมากขึ้น และเกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนที่มีรากฐานจากทุนเดิมอยู่แล้วคือ เครือญาติ ฉะนั้นไม่ว่าจะปลูกอะไรเมื่อให้ผลผลิตแล้ว

จะเก็บไว้ให้สมาชิกในครอบครัวและแบ่งปันให้ญาติพี่น้องก่อน ที่เหลือจึงค่อยขายให้คนอื่น และในด้านสุขภาพ ตัวเกษตรกร ครอบครัวและเครือญาติ ก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสดี ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ทุกครอบครัวสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้ โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ มีการหาวัสดุทดแทนที่มีในท้องถิ่น ด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน ใช่การทำปุ๋ยหมัก โดยการใช้ปุ๋ยคอก แกลบ รำ นํ้าหมัก กากนํ้าตาล ทำปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

มีการทำสารสกัดกำจัดศัตรูพืชจากการหมักสารสะเดาและนํ้าส้มควันไม้ แทนการใช้ยาปราบศัตรูพืช ช่วยให้ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลดลงได้จริงในระดับครอบครัว ส่วนในด้านหนี้สิน เกษตรกร(สมาชิกชมรมฯ) ส่วนใหญ่ เปนหนี้สินที่เกิดจากภาคการเกษตร คือการกู้เงิน ธกส. มาลงทุนทำนาในแต่ละปี หลังจากหันมาทำเกษตรปลอดสารพิษแล้วจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับหนี้สินทมี่ อี ยู่โดยจะไม่พยายามสร้างหนี้เพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้

ในด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าการทำเกษตรปลอดสารเคมีลดปริมาณสารเคมีตกค้างในดินช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารมากขึ้น โดยสังเกตจากหน้าดินที่ร่วนซุย มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยอยู่ เช่น ไส้เดือน แมลง ส่วนแหล่งนํ้าก็สะอาดมากขึ้น สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ มีคำพูดของชาวบ้านที่สะท้อนความหมายของการมีความสุขของบุคคล ครอบครัวชุมชน

และสภาพแวดล้อมโดยรวมได้เป็นอย่างดีก็คือ “อยู่ดี กินแซบนอนแจบฝันดี หมดหนี้มีเงินใช้ ให้อภัยเข้าใจกัน” มาถึงตอนนี้ เมื่อเกษตรกรมี “ความสุขแบบชาวบ้าน” จากการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนแล้ว เรื่องคงยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ เพราะสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือ กระบวนการจัดการของเกษตรกร หรือชุมชนเพื่อดำรงความยั่งยืนต่อไปในอนาคต จะเป็นอย่างไรติดตามตอนต่อไปครับ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน ทั้งในเวลาทำงานและในเวลาว่าง ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือการนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือหรือเล่นเกม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ มักทำให้เราต้องอยู่ในอิริยาบทหรืออยู่ท่าเดิมนาน ๆ และพฤติกรรมเหล่านี้เอง จะส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า

โรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งมักจะแสดงอาการ เช่น ปวดบ่าและต้นคอร้าวขึ้นศีรษะและกระบอกตา ทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ ชาปลายมือปลายเท้า ปวดตึงบริเวณหัวไหล่ หรือแม้กระทั่งหายใจไม่อิ่มหรือรู้สึกหายใจได้ไม่เต็มปอด ทำให้มีอาการอ่อนเพลียและเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่าย อาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการหดตัวหรือแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ อันเนื่องมาจากมีการสะสมหรือคั่งค้างของกรดแลคติกภายในมัดกล้ามเนื้อนั่นเอง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอแนะนำประชาชนที่กำลังประสบกับโรคออฟฟิศซินโดรม ให้ใช้ศาสตร์การนวดไทยในการรักษา ในทางการแพทย์แผนไทยจะเรียกกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหรือโรคออฟฟิศซินโดรมนี้ว่า โรคลมปลายปัตฆาต ซึ่งเป็นโรคลมชนิดหนึ่งที่ทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก เลือดคั่งและแข็งตัวบริเวณกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และริมหัวต่อกระดูก

ทำให้เกิดอาการปวดตึง แข็งเป็นก้อนเป็นลำตามแนวมัดกล้ามเนื้อ ซึ่งการนวดไทยสามารถใช้รักษาหรือบรรเทาอาการดังกล่าวนี้ได้ โดยการนวดจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก ช่วยขจัดของเสียที่คั่งค้างอยู่ตามกล้ามเนื้อ ซึ่งจะสามารถบรรเทาอาการปวดตึงตามกล้ามเนื้อ เกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลาย และหลังจากนวดเสร็จก็จะประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร

ซึ่งเป็นการเสริมประสิทธิภาพของการนวด ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น ลดอาการระบมและการเกิดจ้ำเลือดหลังจากการนวด สำหรับข้อห้ามในการนวด ได้แก่ 1.ห้ามนวดในผู้ที่มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส
2.ผู้ที่เป็นไข้พิษ ไข้กาฬ เช่น อุสุกอีใส งูสวัด
3.โรคผิวหนังที่มีการติดต่อ
4.โรคติดต่อ เช่น วัณโรค
5.ไส้ติ่งอักเสบ
6.กระดูกแตกหัก ปริ ร้าวที่ยังไม่ติดสนิท
7.มีภาวะผิดปกติของเลือด เช่น เลือดไม่แข็งตัว
8.มีภาวะอักเสบ ติดเชื้อ บวม แดง ร้อน
9.ผู้ที่รับประทานอาหารอิ่ม ใหม่ ๆ
10.หลังได้รับอุบัติเหตุใหม่ ๆ และข้อควรระวังในการนวด ได้แก่

1.สตรีมีครรภ์
2.ใส่อวัยวะเทียมหลังผ่าตัดกระดูก
3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
4.มีภาวะข้อต่อหลวม กระดูกพรุน

จากการศึกษาวิจัยผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการใช้ยา ต่อความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของศรีวรรณ สวยงาม ในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 75 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มที่รับประทานยาแก้ปวดผสมยาคลายกล้ามเนื้อ
2.กลุ่มที่รับประทานยาร่วมกับการนวด และ3.กลุ่มที่ได้รับการนวดอย่างเดียว ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับการรักษา เป็นเวลา 30 นาที วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน โดยประเมินระดับความเจ็บปวดด้วย Visual Analogue Scale (VAS) และประเมินความตึงตัวของกล้ามเนื้อด้วยเครื่องวัดปฏิกิริยาสะท้อนความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ผลการทดลอง พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม มีระดับอาการปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ซึ่งจะเห็นได้ว่า การนวดไทย สามารถบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและสามารถคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ จึงเป็นทางเลือกในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม สำหรับที่ผู้กำลังประสบกับปัญหาปวดกล้ามเนื้อที่ไม่อยากรับประทานยาแก้ปวดหรือไม่ต้องการให้มีสารเคมีเข้ามาออกฤทธิ์หรือเข้ามาทำปฏิกิริยาภายในร่างกาย ซึ่งประชาชนทุกท่านสามารถติดต่อขอรับบริการนวดไทยได้ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

อ้างอิง

ศรินรัตน์โคตะพันธ์, ศุภมาศ จารุจรณ. (2014). โรคออฟฟิศซินโดรมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย.Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology), 12(2), 135-142.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2015). ตำราการแพทย์แผนไทยสำหรับแพทย์. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 207-213.
ศรีวรรณ สวยงาม. (2017). ผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการใช้ยา ต่อความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 28(2), 42-54.

อัญชัน เป็นสมุนไพรอีกชนิดที่แทบจะไม่มีใคร ที่ไม่รู้จักเกือบทุกบ้านจะมีดอกอัญชันปลูกติดไว้ ไม่ว่าจะดอกสีม่วง สีขาว ประสบการณ์หมอพื้นบ้านจะใช้ อัญชันดอกสีขาวเอาไว้แก้พิษ ทั้งพิษงู พิษหมาบ้า ถึงขนาดมีความเชื่อว่า เอารากผูกแขนไว้กันงูเวลาเข้าป่า และใช้รากฝนกินแก้พิษต่างๆ ส่วนอัญชันดอกสีม่วง(หมอยาบางท่านเรียกอัญชันดอกเขียว) เอาไว้เขียนคิ้วกับขยี้ทาหัวให้หลานที่เกิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นประเพณีของคนไทยทุกภาคทั้งเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก อัญชันดอกม่วงยังเด่นในด้านการแก้ฟกช้ำ ใบของอัญชันทั้งสองชนิดเป็นยาเย็น ใช้เป็นส่วนประกอบของยาเขียว

ส่วนใหญ่ จะนิยมใช้อัญชันดอกสีม่วงมากว่าดอกสีขาว ตั้งแต่การใช้ทำยา เครื่องสำอาง คั้นหมักผม ผสมอาหาร ขนม ดอก ยอดอ่อน ฝักอ่อน ของทั้งสองชนิด นิยมเอามากินเป็นผัก ได้ทั้งสดหรือลวก ป้าบุญทัน โสมศรีแก้ว เล่าว่า สมัยก่อนในครัวของตระกูลท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะนำดอกอัญชันมาทำอาหารหวานคาวหลายอย่าง ตั้งแต่กินเป็นผักสด ผักลวก ผักชุบแป้งทอด ทำขนมชั้น และแต่งสีในขนมต่างๆ คล้ายกับทางภาคใต้

มีการศึกษาวิจัยประโยชน์ของอัญชันต่อการงอกของเส้นผมพบว่า สารสกัดเอทานอลจากดอกอัญชันมีฤทธิ์ยับยั้ง5-อัลฟา-รีดักเทส(5-alpha-reductase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ยับยั้งการเจริญของเส้นขน และมีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นขนของหนู แม้จะยังไม่มีการวิจัยอื่นๆ มากนัก แต่เท่านี้ก็พอจะยืนยันได้ว่าการใช้ตามภูมิปัญญานี้มีเหตุผลสนับสนุนในทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้สารแอนโธไซยานิน(anthocyanins) ที่มีในดอกอัญชัน ยังช่วยให้หลอดเลือดเล็กๆ แข็งแรงและไหลเวียนได้ดีขึ้น อันเป็นการช่วยให้คิ้วและผมงอกได้เร็วอีกทางหนึ่ง อัญชันจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาพัฒนาเป็นเครื่องสำอางสำหรับผมและคิ้ว

นอกจากประโยชน์ในการดูแลเส้นผมแล้ว อัญชัน ยังโดดเด่นนการบำรุงสายตา มีการศึกษาสมัยใหม่ที่พบว่า ในพืชหลายชนิดรวมทั้งอัญชันดอกม่วงมีสารแอนโธไซยานิน(anthocyanins) ที่จัดอยู่ในกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ เป็นสารให้สีตามธรรมชาติที่ละลายน้ำได้ และเปลี่ยนสีไปตามสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ตั้งแต่น้ำเงิน ม่วง แดง ไปจนถึงส้ม ชนิดที่พบในกลีบดอกอัญชันสีม่วงมีชื่อว่า เทอร์นาทิน (ternatins)

ซึ่งเป็นสารสีน้ำเงิน ตรงกับรากศัพท์เดิมของ แอนโธไซยานิน ซึ่งหมายถึง ดอกไม้สีน้ำเงิน นั่นเอง สารแอนโธไซยานินมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถจับกับอนุมูลอิสระที่เกิดจากรังสียูวีและทำให้หมดฤทธิ์ และมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารแอนโธไซยานินในการเพิ่มประสิทธิภาพของตา เช่น ป้องกันตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน โรคต้อหิน โรคต้อกระจก

แอนโธไซยานินยังมีฤทธิ์กระตุ้นกลไกอื่นๆ ที่ส่งผลดีต่อดวงตาคือ ยับยั้งการลดจำนวนของสารสีม่วงที่มีชื่อว่า โรดอปซิน(rhodopsin) ในเซลล์รูปแท่งที่จอประสาทตา ซึ่งมีความไวต่อแสงและช่วยการมองเห็นในที่มืดยับยั้งการหลั่งสารอินเตอร์ลูคิน-6(interleukin-6; IL-6) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบ ในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้ผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบ เพิ่มปริมาณการไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงจอตาในผู้ป่วยโรคต้อหิน ช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดเล็กๆ คลายตัว ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงเซลล์ตาดีขึ้น จึงเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและชะลอความเสื่อมของดวงตาได้

ตัวอย่างตำรับยาตำรับชะลอผมหงอก: เอาเปลือกมะกรูด 50 ลูก ดอกอัญชัน 100 ดอก หรือมากกว่านั้น แยกกันแช่ในเหล้าขาว 28 ดีกรี ให้ท่วม หมักไว้ 1 เดือน ครบกำหนด นำน้ำหมักทั้งสองชนิดเทใส่ในโถปั่นใส่ว่านหาง 1 กาบ (เอาแต่วุ้น) ปั่นรวมกัน กรองกากเก็บไว้ในตู้เย็น เวลาใช้นำมาหมักผมก่อนสระ หมักนานแค่ไหนก็ได้ หมักทุกวันยิ่งดี ทำให้ ผมดกดำ ไม่ร่วง ไม่คัน

บำรุงสายตา/เบาหวานขึ้นตา: ดอกอัญชัน 2-3 ดอก ต้มน้ำดื่ม วันละ 1-2 แก้ว เป็นประจำทุกวัน ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือชุมชนเข้มแข็งและประชาสังคม มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

จำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุมลาสเวกัสลดลง

ลาสเวกัส — รายงานใหม่จาก UBS Warburg ระบุว่า จำนวนการประชุมใหญ่ลดลงและผู้เข้าร่วมการประชุมสำคัญลดน้อยลงในช่วงปลายปีนี้ จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเกมรายใหญ่อย่างน้อย 2 ราย

รายงานที่เปิดเผยต่อนักลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นการโต้แย้งรายงานก่อนหน้านี้ของ Merrill Lynch และ Fulcrum Global Partners ที่ระบุว่าธุรกิจจัดงานประชุมในลาสเวกัสเพิ่มขึ้นจาก 5 เปอร์เซ็นต์เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี

รายงาน UBS Las Vegas Convention Outlook ฉบับล่าสุด ซึ่งติดตามคาดการณ์การจองห้องประชุม แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุมขนาดใหญ่จะลดลงร้อยละ 10 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

รายงานระบุว่า Mandalay Resort Group ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการศูนย์การประชุม Mandalay คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม Park Place Entertainment Corp. ดูเหมือนว่าจะได้รับการสนับสนุนจากงานประชุมสัมมนาในเดือนพฤศจิกายนเพียงเล็กน้อย หลังจากที่งานประชุมสัมมนาในเดือนตุลาคมได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม การศึกษาวิจัยของ UBS พบว่าโรงแรม MGM Mirage ทั่วหุบเขากำลังประสบปัญหาธุรกิจประเภทนี้ในเดือนพฤศจิกายน

ลาสเวกัสจะจัดงานประชุม 9 งาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนในไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับงานจัดงานประชุมใหญ่ 11 งานเมื่อปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม Robin Farley นักวิเคราะห์ของ UBS กล่าวว่า จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดดูเหมือนจะลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อเทียบกับจำนวนงานประชุมที่บ่งชี้

นั่นเป็นเพราะว่าในไตรมาสที่ 4 ลาสเวกัสจะมีการสูญเสียสุทธิจากการหมุนเวียนจัดงานประชุมใหญ่ แม้ว่าจะมีการดึงดูดให้จัดงานประชุมใหญ่หลายแห่งนอกเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางอื่นๆ ก็ตาม เธอกล่าว

“งานประชุมบางงานจัดขึ้นในเมืองเดียวกันทุกปี แต่บางงานจะหมุนเวียนกันไปในหลายเมือง ในไตรมาสที่ 4 ดูเหมือนว่า LV จะสูญเสียงานประชุมใหญ่ๆ ไปมากกว่าที่ได้รับเนื่องจากตารางงานแบบหมุนเวียน” Farley กล่าว

งาน GSE International Expo (16,000 งาน), International Sanitary Supply Association (17,000 งาน), Wireless IT and Internet (20,000 งาน), Lighting Dimension International (15,000 งาน) และ World Gaming Congress & Expo (28,000 งาน) ล้วนจัดขึ้นในลาสเวกัสในไตรมาสที่สี่ของปี 2002 แต่ไม่ได้จัดขึ้นที่นี่ในปีนี้ UBS รายงานว่า

ในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประชุมขนาดใหญ่ประมาณ 505,000 คน ซึ่งลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2545

เอริกา แบรนด์วิก โฆษกของสำนักงานการประชุมและการท่องเที่ยวลาสเวกัส เตือนว่า การให้ความสนใจเฉพาะงานประชุมใหญ่ๆ เพียงอย่างเดียวถือเป็นความผิดพลาด เนื่องจากการประชุมเล็กๆ น้อยๆ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อจำนวนนักท่องเที่ยวท้องถิ่น

“เมื่อไม่นานมานี้ วิธีการวิจัยของเราได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงการประชุมขนาดเล็กเนื่องจากมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญมาก” เธอกล่าว

รวมถึงงานประชุมขนาดเล็กดังกล่าว Brandvik www.stacyscreations.net บอกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในลาสเวกัสเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ในช่วงไตรมาสที่สาม และทางหน่วยงานคาดว่าจะสร้างสถิติประจำปีอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้

Joe Greff นักวิเคราะห์เกมจาก Fulcrum Global Partners ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการลงทุนอิสระบนวอลล์สตรีท กล่าวว่าผลสำรวจเบื้องต้นของบริษัทของเขาบ่งชี้ว่าการเข้าร่วมประชุมน่าจะเพิ่มขึ้น แม้แต่ในการประชุมใหญ่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 และต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2547

“Mandalay Bay และ The Venetian มีธุรกิจจัดงานประชุมจำนวนมาก และเริ่มต้น (งานแรกของปี) ได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าก้าวกระโดดจากปีที่แล้ว” เขากล่าว

UBS Las Vegas Convention Outlook ซึ่งติดตามการคาดการณ์การจองงานประชุม ได้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าการเดินทางเพื่อธุรกิจที่ชะลอตัวลงจะส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุมโดยรวม แต่ลาสเวกัสก็สามารถเติบโตได้โดยแย่งส่วนแบ่งจากเมืองอื่นๆ ลาสเวกัสเป็นกลุ่มเดียวที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี 2543

ลาสเวกัส – (ข่าวเผยแพร่) – คณะกรรมการบริหารของ Harrah’s Entertainment, Inc. (NYSE: HET) ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำไตรมาสในอัตรา 30 เซ็นต์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนไว้ ณ วันทำการสิ้นสุดของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546
Harrah’s Entertainment, Inc. ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 66 ปีที่แล้ว โดยดำเนินกิจการคาสิโน 25 แห่งในสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Harrah’s Harrah’s Entertainment มุ่งเน้นในการสร้างความภักดีและมูลค่าให้กับลูกค้าเป้าหมายผ่านการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างบริการที่ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม การจัดจำหน่ายที่เหนือชั้น ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน และความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

ลาสเวกัส – แม้ว่าปีดังกล่าวจะเป็นปีที่น่าผิดหวังสำหรับภาคการท่องเที่ยวในเอเชีย แต่สุดท้ายแล้ว ลาสเวกัสก็กลับกลายเป็นปีที่ดีได้ ตัวแทนของสำนักงานการประชุมในญี่ปุ่นกล่าวจากโตเกียวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
Kyosuke Okada ผู้เป็นตัวแทนผลประโยชน์ชาวเอเชียของทั้ง Las Vegas Convention and Visitors Authority และ Nevada Commission on Tourism กล่าวว่างานต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้สนับสนุนให้คาดว่าจำนวนนักเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกที่เข้ามาจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปี 2547

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สายการบิน Northwest Airlines ซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองมินนิอาโปลิส เปิดเผยว่าจะเพิ่มเที่ยวบินไปกลับระหว่างสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสและลาสเวกัสอีก 1 เที่ยวต่อวันในเดือนหน้า แม้ว่าการพัฒนานี้เพียงอย่างเดียวจะไม่น่าสนใจสำหรับเส้นทางที่สายการบิน Southwest Airlines, America West และสายการบินอื่น ๆ บินกันเต็มอยู่แล้ว แต่แผนการเพิ่มจำนวนเครื่องบินของสายการบิน Northwest Airlines ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น Okada กล่าว

ทอม บัค รองประธานฝ่ายวางแผนตลาดของสายการบินนอร์ธเวสต์กล่าวในแถลงการณ์ว่าเที่ยวบินลาสเวกัส-ลอสแองเจลิสที่กำลังรอการดำเนินการอยู่จะมุ่งเป้าไปที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศของสายการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น

บัคกล่าวเสริมว่าเที่ยวบินใหม่ซึ่งกำหนดจะเริ่มให้บริการในวันที่ 26 ธันวาคมนี้ จะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถต่อเครื่องกับบริการบินตรงของนอร์ธเวสต์ระหว่างลอสแองเจลิสและสนามบินนานาชาตินาริตะของโตเกียวได้อย่างง่ายดาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทยผ่านทางนอร์ธเวสต์

โอกาดะกล่าวว่าการเพิ่มเที่ยวบินจะทำให้ผู้เดินทางชาวเอเชียเดินทางไปลาสเวกัสได้สะดวกยิ่งขึ้น

“นับตั้งแต่ที่สายการบิน National Airlines ล้มละลาย (และปิดตัวลงในเดือนพฤศจิกายน 2002) จำนวนเที่ยวบินจากประตูสู่ชายฝั่งตะวันตกสู่ลาสเวกัสก็ลดลง” โอกาดะกล่าว “ฉันหวังว่า Northwest และสายการบินอื่นๆ จะเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ลาสเวกัสเมื่อความต้องการเพิ่มมากขึ้น”

ปีที่ลาสเวกัสเป็นปีที่มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวมากที่สุดคือในปี 2543 ซึ่งมีรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณ 511,000 คน เมื่อปีที่แล้ว ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือ 192,000 คน ตามที่หน่วยงานจัดการประชุมระบุ

โอกาดะกล่าวว่าความต้องการลาสเวกัสในเอเชียกำลังฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชียกำลังฟื้นตัว จำนวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่ส่วนแบ่งการตลาดของลาสเวกัสในกลุ่มทัวร์ท่องเที่ยวในสหรัฐฯ สูงขึ้นกว่าที่เคย โอกาดะกล่าวเสริม

“สัดส่วนของคอร์สทัวร์ที่รวมถึงลาสเวกัสในโบรชัวร์ล่าสุดของบริษัททัวร์ใหญ่ๆ ของญี่ปุ่นอยู่ที่ 57 เปอร์เซ็นต์” โอกาดะกล่าว โดยเขายังอ้างอิงรายงานเมื่อวันอังคารของ Travel Journal ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ด้านการค้าที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่น ซึ่งระบุว่าการจองทัวร์ออกนอกประเทศญี่ปุ่นในช่วงปีใหม่นั้นอยู่ระหว่าง 90 เปอร์เซ็นต์ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ของระดับเมื่อปีที่แล้ว

เมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียที่เดินทางเข้าประเทศจะลดลงร้อยละ 15 ในปีนี้ เหลือประมาณ 4.85 ล้านคน ส่วนนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นคาดว่าจะลดลงร้อยละ 17 เหลือประมาณ 3 ล้านคน แต่คาดว่าทั้งสองกลุ่มจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2547

ยังไม่มีข้อมูลการฉายภาพเฉพาะสำหรับลาสเวกัส

การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินของสายการบิน Northwest ในวันจันทร์ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับการเปิดตัวเที่ยวบินตรงสิงคโปร์-ลาสเวกัสผ่านฮ่องกงของสายการบิน Singapore Airlines ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 แต่ Okada กล่าวว่าการเพิ่มเส้นทางบินของ Northwest นี้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทางได้มากขึ้น เนื่องจากสายการบินมีเครือข่ายการบินที่ครอบคลุมในเอเชีย

หลังจากให้บริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกเกือบ 31,000 คนในช่วงระยะเวลาประมาณ 8 เดือนของเส้นทางบินภายในประเทศ สิงคโปร์แอร์ได้ยกเลิกเที่ยวบิน 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ในลาสเวกัสเมื่อต้นเดือนเมษายน เนื่องจากความต้องการที่ลดลง อย่างไรก็ตาม โอกาดะกล่าวว่านอร์ธเวสต์ให้บริการทั้งสิงคโปร์และฮ่องกง และน่าจะชดเชยการสูญเสียการเดินทางบางส่วนจากการถอนเที่ยวบินดังกล่าวได้

โอกาดะกล่าวว่าเขาไม่แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวของนอร์ทเวสต์จะขัดขวางธุรกิจของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ซึ่งให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างสนามบินนานาชาติแมคคาร์แรนในลาสเวกัสและโตเกียว-นาริตะ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในช่วงเดือนกันยายน สายการบินเจแปนแอร์ให้บริการผู้โดยสารผ่านลาสเวกัสแล้ว 45,884 คน ซึ่งลดลงร้อยละ 18.5 จากช่วงเก้าเดือนแรกของปีก่อน

ลาสเวกัส–(ข่าวเผยแพร่)–Mikohn Gaming Corporation (Nasdaq:MIKN) รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับช่วงสามเดือนและเก้าเดือนที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 ในวันนี้

สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 บริษัทได้รายงานผลขาดทุนสุทธิ 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.32 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 30.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2.35 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีพ.ศ. 2545 ผลขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสปีพ.ศ. 2545 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้าง การสูญเสียจากการด้อยค่าและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และการสูญเสียจากการดำเนินงานที่ยกเลิกไป 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ ยังรวมค่าใช้จ่ายประมาณ 7.6 ล้านเหรียญสหรัฐที่รวมอยู่ในต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และบริหารสำหรับสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อหนี้สูญ EBITDAR (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าพื้นที่) อยู่ที่ 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับไตรมาสปี 2546 เมื่อเทียบกับ EBITDAR ที่ (19.0) ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2545 หากไม่นับค่าใช้จ่าย 7.6 ล้านเหรียญสหรัฐและ 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐที่กล่าวข้างต้น EBITDAR อยู่ที่ 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับช่วงเวลาปี 2545

บริษัทเปิดเผย EBITDAR เนื่องจากเชื่อว่าเป็นข้อมูลเสริมที่มีประโยชน์สำหรับการวัดรายได้จากการดำเนินงานภายใต้หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป (GAAP) อย่างไรก็ตาม เราทราบดีว่าข้อมูลนี้ไม่ควรตีความว่าเป็นทางเลือกแทนรายได้จากการดำเนินงานภายใต้ GAAP EBITDAR อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับการวัดที่มีชื่อคล้ายกันที่รายงานโดยบริษัทอื่นได้ นอกจากนี้ เรายังเปิดเผย EBITDAR เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกม และเนื่องจาก EBITDA (ไม่รวมค่าเช่าสล็อต) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เป็นข้อตกลงที่สำคัญในวงเงินสินเชื่อของเรา

รายรับในไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 อยู่ที่ประมาณ 20.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับประมาณ 29.6 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการดำเนินงานด้านเกม (สล็อตและเกมโต๊ะ) มีจำนวน 8.2 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 เมื่อเทียบกับ 11.2 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสเดียวกันของปี 2545

ในไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 บริษัทมีเครื่องสล็อตแบรนด์เนมในคาสิโนเฉลี่ย 1,881 เครื่อง ซึ่งทำรายได้ประมาณ 22.00 ดอลลาร์ต่อวัน เครื่องสล็อตที่ไม่มีแบรนด์เนมในคาสิโนเฉลี่ย 188 เครื่องในไตรมาสนี้ และทำรายได้ประมาณ 19.60 ดอลลาร์ต่อวัน เกมเช่าในคาสิโนที่บริษัทไม่ได้จัดหาฮาร์ดแวร์ให้เฉลี่ย 303 เกม และทำรายได้ประมาณ 14.00 ดอลลาร์ต่อวัน นอกจากนี้ ในไตรมาสปัจจุบัน บริษัทได้ขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 100 รายการสำหรับเนื้อหาเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์บางส่วนให้กับ MultiMedia Gaming (Nasdaq-MGAM) ในราคาประมาณ 0.2 ล้านดอลลาร์ หักค่าลิขสิทธิ์แล้ว

บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินข้อตกลงการเช่ารายได้ต่อไป โดยบริษัทจะจัดหาส่วนประกอบซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลภายนอกซึ่งจะใช้ฮาร์ดแวร์ที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเช่า นอกจากนี้ บริษัทได้รักษาเกมโต๊ะเฉลี่ย 994 เกมในคาสิโนในช่วงสามเดือนที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2003 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2002 บริษัทรักษาเกมโต๊ะเฉลี่ย 1,068 เกมในคาสิโน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2002 บริษัทรักษาเกมที่มีตราสินค้า 2,351 เกม เกมที่ไม่มีตราสินค้า 354 เกม และเกมที่มีลิขสิทธิ์ 131 เกมในคาสิโน โดยทำรายได้ประมาณ 29.40 ดอลลาร์ 23.50 ดอลลาร์ และ 4.50 ดอลลาร์ต่อวัน ตามลำดับ

รายได้จากผลิตภัณฑ์เกม (ป้ายภายในอาคาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบ) ลดลงเหลือ 12.4 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 3 ของปี 2546 เมื่อเทียบกับ 18.5 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

รายได้จากการขายระบบมีการปรับปรุงที่แข็งแกร่งที่สุด โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 120% เป็น 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สามของปี 2545 ปัจจุบัน บริษัทตรวจสอบเครื่องสล็อตประมาณ 39,484 เครื่องภายใต้ผลิตภัณฑ์ Casino Link และโต๊ะ 417 โต๊ะภายใต้ผลิตภัณฑ์ Table Link

สำหรับช่วงเก้าเดือนที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 11.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.90 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิ 38.0 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเก้าเดือนเดียวกันของปี 2545 ขาดทุนสุทธิในช่วงเก้าเดือนของปี 2545 รวมค่าใช้จ่ายประมาณ 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง ค่าชดเชยการเลิกจ้าง การสูญเสียมูลค่าและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และการสูญเสียการดำเนินงานที่ยุติลง 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ ยังรวมค่าใช้จ่ายประมาณ 8.2 ล้านเหรียญสหรัฐที่รวมอยู่ในต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และบริหารสำหรับสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อหนี้สูญในขาดทุนสุทธิในช่วงเก้าเดือนของปี 2545 EBITDAR อยู่ที่ 14.4 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเก้าเดือนที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 เมื่อเทียบกับ EBITDAR ที่ (9.3) ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกันของปี 2545 หากไม่รวมค่าใช้จ่ายจำนวน 8.2 ล้านเหรียญสหรัฐและ 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐตามที่กล่าวไว้ข้างต้น EBITDAR จะมียอดรวมอยู่ที่ประมาณ 15.6 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับช่วงปี 2002

Russ McMeekin ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “แม้ว่าความคืบหน้าของเราจะช้ากว่าที่คาดไว้ แต่เราก็รู้สึกมีกำลังใจจากการตอบสนองของผู้ประกอบการคาสิโนต่อโมเดลสล็อตใหม่ของเรา ในช่วงไตรมาสนี้ เราได้รับการอนุมัติเชิงกลยุทธ์ในรัฐมิสซิสซิปปี้และรัฐออนแทรีโอ และในสัปดาห์นี้ เราได้รับการอนุมัติเป็นครั้งแรกในรัฐแอริโซนา”

“หลังจากที่เราลดหนี้ที่จำเป็นลงเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการ” เขากล่าวสรุป

นอกจากนี้ Mikohn ยังประกาศแต่งตั้ง Michael Dreitzer ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายที่ปรึกษาทั่วไป โดยคุณ Dreitzer ดำรงตำแหน่งรักษาการที่ปรึกษาทั่วไปมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546

RENO — ในขณะที่คาสิโนเปลี่ยนมาใช้เครื่องสล็อตแบบไม่ใช้เงินสด และการเล่นเกมก็แพร่หลายไปทั่วประเทศ International Game Technology ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองรีโนก็ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ทำลายสถิติในไตรมาสและปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

นอกจากนี้ Marc Falcone นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank กล่าวเมื่อวันอังคารว่า แนวโน้มของผู้ผลิตสล็อตยังคง “สดใส” หลังจากที่บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสที่แสดงให้เห็นว่ารายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 72 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสนี้

IGT ยังคงอยู่ใน “จุดที่ดีที่สุดของรอบการเปลี่ยนทดแทน” เขากล่าว โดยมีคำสั่งซื้อสำคัญหลายรายการที่ได้รับรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งรวมถึง Station Casinos และ Harrah’s Entertainment

ในช่วงปลายเดือนตุลาคม Station Casinos ได้สั่งซื้อเครื่องเล่นเกม EZ Play ใหม่จำนวน 5,000 เครื่อง เพื่อเปลี่ยนมาใช้เครื่องเล่นเกมแบบซื้อตั๋วเข้าและซื้อตั๋วออกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในสองปี Harrah’s ได้สั่งซื้อเครื่องเกมดังกล่าวไปแล้ว 11,000 เครื่องเมื่อต้นเดือน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือเป็นการสั่งซื้อเครื่องสล็อตครั้งเดียวที่มากที่สุด

ในคำแนะนำต่อนักลงทุนเมื่อวันอังคาร Deutsche Bank คาดการณ์ว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ในประเทศจะแข็งแกร่งต่อไปอีกหลายไตรมาส เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงเปลี่ยนมาใช้ระบบไร้เงินสดต่อไป

“ในระยะใกล้ IGT อาจได้รับความนิยมเช่นกัน หากการขยายเขตอำนาจศาลได้รับการอนุมัติในโคโลราโดหรือเมน และเราเชื่อว่าแมรีแลนด์ เพนซิลเวเนีย และโอไฮโอก็เป็นโอกาสสำหรับการขยายตัวเช่นกัน” ฟัลโคนกล่าว

รายได้สุทธิของ IGT เพิ่มขึ้นเป็น 108.3 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สี่ที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน จาก 62.8 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ฟัลโคนเรียกไตรมาสนี้ว่า IGT มีกำไรแข็งแกร่งที่ 31 เซ็นต์ต่อหุ้น ซึ่งมากกว่าประมาณการของวอลล์สตรีทถึง 3% ถึง 10%

กระแสเงินสดในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเป็น 215.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จาก 184.8 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปีพ.ศ. 2545 โดยทั่วไปกระแสเงินสดจะถูกกำหนดเป็นกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

รายได้เพิ่มขึ้น 13.6 เปอร์เซ็นต์เป็น 547.5 ล้านดอลลาร์ จาก 482.1 ล้านดอลลาร์

TJ Matthews ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IGT กล่าวในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทว่า นี่เป็นไตรมาสที่ 15 ติดต่อกันที่มีการเติบโตแบบปีต่อปีในทุกด้าน

ผู้ตรวจสอบเกมหลักเปลี่ยนบริษัท

ลาสเวกัส – อดีตหุ้นส่วนและหัวหน้าธุรกิจการตรวจสอบการพนันของ Deloitte & Touche ในลาสเวกัส ได้เข้าร่วมสำนักงานแห่งใหม่ที่แข่งขันกันในลาสเวกัสสำหรับ Ernst & Young

Tom Roche ซึ่งลาออกจาก Deloitte & Touche เมื่อไม่กี่เดือนก่อน จะเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน โดยมี Peter Zofrea ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการที่ทำงานกับ Ernst & Young มาเป็นเวลา 20 ปี โดยก่อนหน้านี้เขาเคยดูแลบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจต้อนรับ และก่อสร้าง จากสำนักงานในเขตออเรนจ์เคาน์ตี้ของบริษัทในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

สำนักงานแห่งใหม่นี้จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับบริการตรวจสอบบัญชีในตลาดการพนัน อสังหาริมทรัพย์ และการต้อนรับของลาสเวกัส เจ้าหน้าที่จาก Ernst & Young กล่าว

Tony Anderson ผู้จัดการหุ้นส่วน Ernst & Young ประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคลาสเวกัสกล่าวว่า “ตลาดลาสเวกัสถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของ Ernst & Young เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อภูมิภาคนี้ด้วยการจัดตั้งสำนักงานแห่งนี้และลงทุนในบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการแก่ตลาด”

ก่อนหน้านี้ Ernst & Young เคยดูแลลูกค้าในลาสเวกัสจากสำนักงานภูมิภาคอื่นๆ เช่น ลอสแองเจลิส สำนักงานแห่งนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ของบริษัท ซึ่งให้บริการลูกค้าทั่วทั้งแคลิฟอร์เนียตอนใต้ แอริโซนา โคโลราโด ฮาวาย เนวาดา และนิวเม็กซิโก

บริษัทคาดว่าจะมีการโอนย้ายพนักงานจากสำนักงานอื่นๆ ของ Ernst & Young ไปยังลาสเวกัส รวมถึงจ้างพนักงาน “ที่เก่งที่สุดและมีความสามารถที่สุดในตลาดท้องถิ่น” ออกไป นิโคล โธมัส โฆษกของบริษัทกล่าว “ในอีกสามปีข้างหน้า เราจะเพิ่มจำนวนพนักงานของเราอย่างมาก ขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นของการประเมินความต้องการของเรา”

Zofrea กล่าวว่า “เราไม่ได้ตั้งเป้าไปที่บริษัทใดโดยเฉพาะสำหรับพนักงาน เราจะประเมินความต้องการเร่งด่วนของเรา เราจะนำพนักงานของเราเองเข้ามาและจ้างคนเพิ่มเติม … ตามที่เราเห็นสมควร”

สำนักงานซึ่งเพิ่งรับ Station Casinos Inc. เป็นลูกค้าจาก Deloitte & Touche เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศในด้านความเชี่ยวชาญด้านโรงแรม การบริการต้อนรับ และการพนัน Zofrea กล่าว

“แม้ว่าเราอาจจะยังใหม่ต่อการเปิดสำนักงานในลาสเวกัส แต่เราก็ไม่ใช่ใหม่ต่ออุตสาหกรรมเกมอย่างแน่นอน” เขากล่าว

บริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีโรงแรม www.thehistoryof.net คาสิโน และรีสอร์ทในรายชื่อ Fortune 1,000 แล้วถึง 44 เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีให้กับ MGM MIRAGE และ Park Place Entertainment Corp. และปัจจุบันกำลังดำเนินการตรวจสอบบัญชี Trump Hotels and Casino Resorts Inc. รวมถึงผู้ให้บริการคาสิโนบนเรือแม่น้ำอย่าง Argosy Gaming Co. และ Isle of Capri Casinos Inc.

บริษัทจะแข่งขันกับบริษัทตรวจสอบบัญชีอื่นๆ สำหรับลูกค้าเกม “เหมือนอย่างที่เราเคยแข่งขันมาตลอด” เมื่อมีลูกค้าเกมยื่นประมูล เขากล่าว

Roche เข้าร่วม Deloitte ในปี 2002 จาก Arthur Andersen ซึ่งเขาเป็นหัวหน้าธุรกิจเกมของบริษัท Roche ได้ก้าวเข้ามาที่ Deloitte พร้อมกับพนักงาน Andersen คนอื่นๆ ในลาสเวกัส หลังจากที่ Andersen ล้มละลายจากเรื่องอื้อฉาวทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Enron Corp. และสำนักงานของ Andersen ในฮูสตัน ลูกค้าเกมส่วนใหญ่ในเนวาดาก็ย้ายจาก Andersen มาที่ Deloitte เช่นกัน ทำให้ Deloitte กลายเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำของบริษัทคาสิโนรายใหญ่ทันที

Deloitte ตกเป็นข่าวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคาสิโน The Mirage โดยคาสิโน The Mirage ถูกปรับเงิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากไม่สามารถจับได้ว่าพนักงานของคาสิโนรายหนึ่งไม่ได้ส่งรายงานต่อต้านการฟอกเงินจำนวนหลายพันฉบับไปยังรัฐบาลกลาง

การไม่ส่งรายงานทางไปรษณีย์นั้นเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ตรวจสอบภายในของ Mirage และผู้ตรวจสอบภายนอกของ Deloitte มองข้ามไป

ล่าสุด Station Casinos ได้เลิกจ้าง Deloitte เนื่องจาก “ปัญหาการให้บริการลูกค้า” ตัวแทนของ Deloitte ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลาออกของ Roche และไม่สามารถติดต่อ Roche เพื่อขอความเห็นได้ในวันนี้

Roche เข้าร่วมบริษัทเนื่องจากเขา “เห็นโอกาสอันดีเยี่ยมในการสร้างบริษัทบัญชี Big Four และสร้างสถานะของตนในชุมชน” Zofrea กล่าว

เขากล่าวว่าเขาไม่ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคดี The Mirage ของ Deloitte และบอกว่า Station Casinos ได้เข้าซื้อกิจการของ Ernst & Young เมื่อตัดสินใจยื่นประมูลธุรกิจ

นิวยอร์ก – ตามที่รายงานโดย Thoroughbred Times ระบุว่า ‘เจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณของนิวยอร์กกำลังพิจารณาข้อเสนอที่จะอนุญาตให้ร้านพนันนอกสนามแข่งสามารถดำเนินงานเครื่องลอตเตอรีวิดีโอได้ทั่วทั้งรัฐ’

“ผู้ว่าการจอร์จ พาทากิ ได้เสนอให้ติดตั้ง VLT ที่ OTB ระหว่างการสนทนาเป็นการส่วนตัวเมื่อปีที่แล้ว แต่สมาชิกรัฐสภาปฏิเสธแนวคิดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณกำลังพิจารณาแผน VLT อีกครั้ง โดยคาดว่าในอีกสองปีข้างหน้าจะมีการขาดดุล 14,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจทำให้มีการติดตั้งเครื่องจักรมากกว่า 20,000 เครื่องทั่วทั้งรัฐ ซึ่งจะสร้างรายได้ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์”

“…สภานิติบัญญัติอนุญาตให้สนามแข่งรถใช้เครื่อง VLT ได้แล้ว แต่สนามแข่งไม่ได้ติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวเลย…” เพนซิลเวเนีย — ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เพนซิลเวเนียแพทริออต-นิวส์ ระบุว่า “วันเสาร์วันหนึ่งในเดือนสิงหาคมเมื่อสามปีที่แล้ว ฌอง เรลลินส์นั่งอยู่หน้าเครื่องสล็อตที่สนามม้า Charles Town ในเวสต์เวอร์จิเนียเพื่อความบันเทิงหนึ่งวัน
“เธอสั่งไวน์ขาวแก้วแรกจากจำนวนหลายแก้วที่แถมมาให้”

“หกชั่วโมงต่อมา เรลลินส์ขับรถฟอร์ดเอ็กซ์พลอเรอร์พุ่งชนรถที่วิ่งสวนมา ทำให้ผู้โดยสารทั้ง 3 คนได้รับบาดเจ็บสาหัส ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของเธออยู่ที่ 0.32 เปอร์เซ็นต์

เหยื่อของ “Rellins กล่าวหาว่าพนักงานของ Charles Town ยังคงให้บริการเธอต่อไปหลังจากที่เธอมึนเมา ตามคำฟ้องทางแพ่งที่ยื่นในเวสต์เวอร์จิเนีย

“นี่เป็นเรื่องราวเตือนใจสำหรับนักกฎหมายที่กำลังพิจารณาแผนการอนุญาตให้ร้านสล็อตในเพนซิลเวเนียระดมทุนสำหรับการปฏิรูปภาษีทรัพย์สินที่ผู้ว่าการรัฐเอ็ด เรนเดลล์เสนอ”

“… หากสมาชิกรัฐสภาและผู้ว่าการรัฐอนุญาตให้มีสล็อตในสนามแข่งม้า Penn National Gaming Inc. ก็มีแผนจะเปิดคาสิโนมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์ในสนามแข่งม้าที่เมืองอีสต์ฮันโนเวอร์ รัฐเท็กซัส

“…Eric Schippers รองประธานฝ่ายกิจการสาธารณะของ Penn National กล่าวว่าบริษัทของเขาจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความรับผิดชอบในการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

“…แนวทางล่าสุดที่ผ่านโดยสภาผู้แทนราษฎรของรัฐในเดือนกรกฎาคม จะอนุญาตให้คาสิโนให้เครื่องดื่มฟรีแก่ลูกค้าได้ 1 แก้วต่อครั้ง มาตรการนี้จะห้ามเครื่องดื่ม “ต่ำกว่าราคาต้นทุน” ทำให้คาสิโนไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

“รัฐส่วนใหญ่ที่มีคาสิโนอนุญาตให้เสิร์ฟเครื่องดื่มฟรี…” ซาลามังกา รัฐนิวยอร์ก – ตามที่สำนักข่าวเอพีรายงาน ระบุว่า “ชนเผ่าอินเดียนเซเนกาวางแผนที่จะสร้างคาสิโนชั่วคราวในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะเปิดทำการได้ในเดือนมีนาคม ทางตะวันตกของนิวยอร์ก”

“คาสิโนขนาด 125,000 ตารางฟุต ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สงวนห่างจากเมืองบัฟฟาโลไปทางใต้ประมาณ 50 ไมล์ เป็นคาสิโนแห่งหนึ่งจากทั้งหมด 3 แห่งที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงปี 2002 ระหว่างรัฐนิวยอร์กและชนเผ่าเซเนกาเปิดคาสิโนในเมืองน้ำตกไนแองการาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และมีแผนจะสร้างอีกแห่งในเขตชานเมืองบัฟฟาโล คาดว่าคาสิโนชั่วคราวแห่งนี้จะมีเครื่องสล็อต 1,500 เครื่อง เกมโต๊ะ 30 เกม และห้องบิงโก”

“…ริกกี้ อาร์มสตรอง ประธานเซเนกากล่าวว่าคาสิโนชั่วคราวแห่งนี้จะสร้างงานมากกว่า 800 ตำแหน่ง…” (ข่าวเผยแพร่) – เป็นปีที่สองติดต่อกันที่ Microgaming ได้รับเกียรติสูงสุดในอุตสาหกรรมจากผู้ที่ชื่นชอบเกมออนไลน์ โดยได้รับรางวัล “ซอฟต์แวร์คาสิโนยอดเยี่ยม” รางวัลนี้มอบให้กับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายนี้โดยผู้อ่านนิตยสาร Gambling Online ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมเกม

ตามรายงานของ Gambling Online Magazine Microgaming ยังคงได้รับเกียรติในอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ “ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ Microgaming ประสบความสำเร็จคือความมุ่งมั่นที่มีต่อผู้เล่นและการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งไม่เพียงแต่รับประกันได้ว่าซอฟต์แวร์ไม่มีข้อบกพร่องและแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อเท่านั้น แต่ยังเน้นที่ความสามารถในการเล่นอีกด้วย ความมุ่งมั่นที่มีต่อผู้เล่นและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำให้เกมของ Microgaming เป็นหนึ่งในเกมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานง่ายที่สุดบนอินเทอร์เน็ต”

Microgaming ได้รักษาสถานะผู้นำในอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 1994 โดยยังคงส่งมอบคำมั่นสัญญาให้กับผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่แล้วเพียงปีเดียว บริษัทได้เปิดตัวซอฟต์แวร์ Viper อันปฏิวัติวงการพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงและเกมใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นระดับนานาชาติ รวมถึงซอฟต์แวร์ Prima Poker ที่ทันสมัย ​​Lisa Wycherley รองประธานฝ่ายขายของ Microgaming กล่าวว่า “เรานำเสนอเกมและซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับประกันว่าผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดบนอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลโดยตรงจากการวิจัยความต้องการของผู้เล่น ร่วมกับประสบการณ์อันยาวนานและเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา เราภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลซอฟต์แวร์คาสิโนยอดเยี่ยมเป็นปีที่สองติดต่อกัน รางวัลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราเนื่องจากมาจากผู้เล่น”

Microgaming จัดหาซอฟต์แวร์ให้กับคาสิโนออนไลน์ชั้นนำมากกว่า 70 แห่ง รวมถึงชื่อที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในเกมออนไลน์ นิตยสาร Gambling Online เขียนว่า “Microgaming อยู่ในธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์คาสิโนมาตั้งแต่ปี 1994 และประสบการณ์ของบริษัทก็ปรากฏให้เห็นในคาสิโนทุกแห่งที่พวกเขาให้บริการ ลูกค้าของคาสิโน Microgaming สามารถมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ของบริษัทจะไร้ที่ติ ผู้ให้บริการคาสิโนได้รับการคัดกรองอย่างละเอียด และจะได้รับประสบการณ์การเล่นเกมชั้นยอดพร้อมการอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่ตรงเวลาซึ่งใช้งานได้อย่างมั่นใจเหมือนนาฬิกาสวิส” การยืนกรานในคุณค่าเหล่านี้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงทำให้ Microgaming กลายมาเป็นแบรนด์ผู้บริโภคที่รู้จักและเชื่อถือได้ในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบเกมออนไลน์

เกี่ยวกับ Microgaming

Microgaming ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 และเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านโซลูชันเกมออนไลน์ ภารกิจของ Microgaming คือการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบการจัดการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการของเราสามารถบริหารจัดการธุรกิจเกมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ น่าเชื่อถือ และทำกำไรได้ และปกป้องผลประโยชน์ของผู้เล่นผ่านการเล่นที่ยุติธรรม ความคิดริเริ่มที่โปร่งใส และการส่งเสริมการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ

เมน – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “ประชาชนเข้าแถวรอตั้งแต่ก่อนเริ่มลงคะแนนเสียงในเมืองแซนฟอร์ด รัฐเมน เนื่องจากประชาชนทั่วทั้งรัฐลงคะแนนเสียงในวันนี้ให้กับคาสิโนมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับการพนันอื่นๆ การปฏิรูปภาษี และการกู้ยืมเงิน”

ศูนย์กลางของการถกเถียงเรื่องคาสิโนอยู่ที่เมืองแซนฟอร์ด ซึ่งชนเผ่าพาสซามาควอดดี้และเพโนบสกอตหวังที่จะสร้างคาสิโนร่วมกับแอนโธนี มาร์เนลล์ที่ 2 ผู้พัฒนาคาสิโนในลาสเวกัส

“… ในเมืองพอร์ตแลนด์ มีผู้เข้าแถวรอคิวนานหลังจากหน่วยลงคะแนนบางแห่งเปิดทำการในเวลา 7.00 น. และดูเหมือนว่าคาสิโนจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนนึกถึง”

“… หากการใช้จ่ายเพื่อการหาเสียงสามารถวัดความสนใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ก็ถือว่าสูงอย่างน่าตกใจ อย่างน้อยก็ในประเด็นคาสิโน รายงานการใช้จ่ายเพื่อการหาเสียงล่าสุดระบุว่า ทั้งสองฝ่ายต่างใช้จ่ายไปเกือบ 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในรัฐเมน

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา กลุ่ม Think About It ซึ่งสนับสนุนคาสิโน ได้ออกมาปฏิเสธผลสำรวจที่เผยแพร่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่าการสนับสนุนจะลดลง

“…เดนนิส เบลีย์ โฆษกของ Casinos No! กล่าวว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนมาอยู่ที่ฝั่งของเขาแล้ว ‘ผมคิดว่ามันดูดีสำหรับเรา’ เบลีย์กล่าว

“กระแสผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่มั่นคงสอดคล้องกับการคาดการณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศแดน กวาโดสกี้ ซึ่งระบุว่าการเลือกตั้งที่ไม่มีตำแหน่งในระดับรัฐหรือระดับรัฐบาลกลางใดๆ ที่จะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าปกติ…”

ซัสคาตูน, ซัสแคตเชวัน – ตามที่รายงานโดย Saskatoon Star Phoenix: “สภาเมืองใหม่ของซัสคาตูนไม่เสียเวลาและหายใจแทบไม่ออกในการยุติปัญหาที่ครอบงำในช่วงวาระที่แล้ว โดยปราบปรามความคิดที่จะขยายการพนันคาสิโนในเร็วๆ นี้ภายในเขตเมืองในการประชุมครั้งแรก”

“อันเป็นผลจากการที่ผู้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับการสร้างคาสิโนในตัวเมืองและการใช้ที่ดินของเมืองเพื่อขยายการพนันคาสิโนโดยทั่วไปในการเลือกตั้งวันที่ 22 ตุลาคม ทำให้สภาเมืองจำเป็นต้องปฏิเสธมติที่จะจัดตั้งคาสิโนที่ถนนสายที่ 22 และถนนแปซิฟิก และให้เมืองสามารถใช้ที่ดินของเทศบาลเพื่อขยายการพนันคาสิโนได้ รวมทั้งผ่านมติครั้งที่สามเพื่อเพิกถอนการอนุมัติเบื้องต้นของสภาเมืองครั้งล่าสุดเกี่ยวกับคาสิโนในตัวเมือง”

“ฝ่ายบริหารเมืองได้เสนอให้เมืองดำเนินการขั้นต่อไปโดยสมัครใจเพื่อชี้แจงจุดยืนของตนโดยการผ่านมติห้ามใช้ที่ดินของเมืองเพื่อขยายการเล่นพนันคาสิโนภายในสามปีข้างหน้า”

“สภาได้ลงมติเอกฉันท์ทั้งสี่ข้อโดยไม่มีการถกเถียง ซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากการอภิปรายอย่างดุเดือดที่ครอบงำในปีที่แล้ว

“…Saskatchewan Indian Gaming Authority ได้ตัดสินใจย้ายข้อเสนอการสร้างคาสิโนในตัวเมืองไปยัง Whitecap First Nation ซึ่งอยู่ห่างจาก Saskatoon ไปทางใต้ 26 กิโลเมตรแล้ว…”

ออสเตรเลีย – ตามที่รายงานโดย Sydney Morning Herald ระบุว่า “Tabcorp กล่าวว่ายังไม่ได้เริ่มหารือถึงอนาคตของใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจในวิกตอเรีย”

ในแถลงการณ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย บริษัทดังกล่าวระบุว่า “ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาหรือการหารือใดๆ กับรัฐบาลวิกตอเรียเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าว”

“แถลงการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากรายงานที่ระบุว่าบริษัทพร้อมที่จะสละรายได้และเสนอรายได้เพิ่มเติมให้กับรัฐบาล Bracks เพื่อเสริมตำแหน่งในตลาดรัฐวิกตอเรีย”

“นั่นจะป้องกันการแข่งขันจากบริษัทเกมระดับรัฐที่เป็นคู่แข่งกัน มีข้อเสนอแนะว่า TAB ของ NSW และ UNiTAB ของควีนส์แลนด์สนใจที่จะเข้าสู่ตลาดวิกตอเรีย”

“… รายงานยังระบุอีกว่า Tabcorp อาจดำเนินการเจรจาต่อรองการชำระเงิน 687 ล้านดอลลาร์ใหม่ โดยรัฐบาลวิกตอเรียจะจ่ายให้กับบริษัทเมื่อใบอนุญาตปัจจุบันหมดอายุ”

“…ภายใต้การจัดตั้งปัจจุบัน Tattersalls และ Tabcorp ต่างก็ดำเนินการเครื่องเล่นเกมครึ่งหนึ่งในวิกตอเรีย นอกเหนือจากเครื่องที่คาสิโน Crown…” ลาสเวกัส — ความล่าช้าในการตรวจสอบทำให้การเปิดตัวโรงแรมและสปา Westin Casuarina ล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเป็นโครงการรีสอร์ทมูลค่าประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นบนที่ตั้งของอดีตโรงแรม Maxim

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของเขตคลาร์กได้เข้าไปที่ทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและอีกครั้งในวันจันทร์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบโรงแรมที่มีห้องพัก 825 ห้องให้เรียบร้อย เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนกลุ่มแรกในเร็วๆ นี้ คาเรน จี-แมคออลีย์ โฆษกของผู้พัฒนา Columbia Sussex Corp. กล่าว

“เรายังไม่มีกำหนดวันที่แน่ชัด แต่หวังว่าจะเป็นภายในสัปดาห์นี้” Gee-McAuley นักประชาสัมพันธ์ประจำลอสแองเจลิสที่ได้รับการว่าจ้างจาก Columbia Sussex บริษัทในเมืองฟอร์ตมิตเชลล์ รัฐเคนตักกี้ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรม Westin แห่งใหม่ กล่าว

เมื่อเดือนที่แล้ว Joseph Yung ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาของ Columbia Sussex บอกกับ Review-Journal ว่าเขาหวังว่า Westin แห่งใหม่จะเปิดให้บริการภายในสิ้นเดือนตุลาคม ในเดือนมกราคม ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอีกรายหนึ่งกล่าวว่าโรงแรมและคาสิโนแห่งนี้จะเปิดให้บริการก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม

“ฉันไม่ทราบรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบกล่าว ฉันรู้เพียงว่าการตรวจสอบกำลังเสร็จสิ้นแล้ว” Gee-McAuley กล่าวถึงความล่าช้าที่ทำให้การเปิดตัวโรงแรมต้องเลื่อนออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ก่อนหน้านี้ Yung เคยกล่าวไว้ว่าหอคอยของโรงแรมสูง 17 ชั้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเดอะสตริปที่ 160 E. Flamingo Road จำเป็นต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่กว่าที่บริษัทของเขาคาดไว้ในตอนแรก

แหล่งข่าวเผยว่าการหยุดชะงักดังกล่าวทำให้ลูกค้าบางรายต้องหนีไปแล้ว โรงแรมเวสทินมีกำหนดต้อนรับการประชุมขนาดเล็ก 3 ครั้งในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดย Datastream ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์และบริการคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในกรีนวิลล์ รัฐเซาท์แคโรไลนา ประมาณ 30 คน ซึ่งงานดังกล่าวได้ถูกเลื่อนออกไปแล้ว

“พวกเขาโทรมาหาเราเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตอนเที่ยงและบอกว่าเราต้องย้ายออกเพราะโรงแรมจะไม่พร้อม” เทอร์รี ฮอฟฟ์แมน โฆษกของ Datastream กล่าว

ฮอฟแมนกล่าวเสริมว่าเจ้าหน้าที่ของเวสทินให้ความช่วยเหลือในการจัดหาสถานที่อีกแห่งสำหรับงานนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ที่อเล็กซิส พาร์ค

มีกำหนดจะจัดงานประชุมอีกห้างานที่โรงแรมเวสทินในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะดึงดูดแขกมาที่โรงแรมประมาณ 360 คน

Gee-McAuley กล่าวว่าพนักงานของโรงแรมได้ให้ความช่วยเหลือแขกที่จองไว้บางส่วนในการหาสถานที่พักอื่นๆ ในลาสเวกัสในช่วงสุดสัปดาห์ ลาสเวกัส — คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของเนวาดาจะจัดการประชุมครั้งแรกในวันพุธ และจะกล่าวถึงข้อกังวลของอุตสาหกรรมเกมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ที่กำหนดให้คาสิโนต้องยื่นแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินต่อหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่น

โรงแรมคาสิโนในเนวาดาส่วนใหญ่พลาดกำหนดส่งแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินต่อรัฐและตำรวจเมื่อวันศุกร์ เนื่องด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่ไม่ชัดเจนและความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

เจอร์รี บัสเซลล์ ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งเนวาดา กล่าวว่าการประชุมของหน่วยงานในวันพุธ เวลา 11.00 น. ที่อาคารซอว์เยอร์ในเมืองลาสเวกัส จะมีการหารือเกี่ยวกับข้อกังวลเหล่านี้

โฆษกของกรมตำรวจนครบาล โฮเซ่ มอนโตยา กล่าวว่า เมื่อบ่ายวันจันทร์ มีโรงแรมคาสิโนในเนวาดาเพียงประมาณ 30 แห่งเท่านั้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายความมั่นคงแห่งมาตุภูมิฉบับใหม่ซึ่งกำหนดให้รีสอร์ทใหญ่ๆ ต้องยื่นแผนของตนต่อรัฐและตำรวจ

บัสเซลล์กล่าวว่าเขาเข้าใจว่า “มันมากกว่านั้น” และเขามั่นใจว่าสุดท้ายแล้วโรงแรมคาสิโนทุกแห่งก็จะปฏิบัติตาม

“ผมไม่สงสัยเลยว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามเมื่อพวกเขาเข้าใจ 100 เปอร์เซ็นต์” เขากล่าว

Bussell กล่าวว่าคณะกรรมการจะอธิบายข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแก้ไขข้อกังวลของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

มอนโตยา กล่าวว่า บัสเซลล์และกัปตัน ไมค์ แมคลารี ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของเมโทร จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อช่วยอธิบายขั้นตอนต่างๆ และหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเพื่อรักษาข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ให้เป็นความลับ

กฎหมายฉบับใหม่ระบุว่าแผนดังกล่าวต้องรวมถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ฉุกเฉินและวัสดุอันตราย แผนการอพยพ และคำอธิบายเส้นทางการเข้าถึงภายในและภายนอก

อย่างไรก็ตาม มอนโตยา กล่าวว่า กฎหมายของรัฐฉบับใหม่ไม่ได้ระบุถึงบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม หน่วยงานใดควรบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ แผนต่างๆ จะต้องยื่นในรูปแบบใด และสามารถส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

กฎหมายดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตำรวจ และหน่วยงานรับมือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ทราบว่าทรัพย์สินต่างๆ จะตอบสนองอย่างไรในกรณีที่เกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือภัยพิบัติอื่นๆ กฎหมายดังกล่าวมีผลกับรีสอร์ทที่มีห้องพักมากกว่า 200 ห้องเท่านั้น ซึ่งจะครอบคลุมถึงคาสิโนทั้งหมดที่สร้างขึ้นในคลาร์กเคาน์ตี้ตั้งแต่ปี 1989

คาสิโน The Venetian, Aladdin, MGM Mirage และ Station ได้ส่งแผนไปยังรัฐและกรมตำรวจนครบาลแล้ว และทรัพย์สินทั้งหมดของ Park Place Entertainment Corp. ได้ส่งแผนแล้วหรือจะส่งในเร็วๆ นี้ บริษัททั้งสองกล่าวเมื่อวันจันทร์ ผู้ประกอบการเกมรายอื่นๆ ไม่ได้เปิดเผยสถานะของการรายงานของพวกเขา

เงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า

นี้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 คณะกรรมการบริหารของ IGT ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสเป็นจำนวน 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจ่ายเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2546 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 การจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุดนี้เพิ่มขึ้นจาก 0.075 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546

IGT ซื้อคืนหุ้นสามัญของตนเองจำนวน 8.4 ล้านหุ้นในราคา 161.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมา ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 19.13 ดอลลาร์ ณ วันที่ 27 กันยายน 2546 สิทธิในการซื้อคืนหุ้นที่เหลือภายใต้โครงการซื้อคืนหุ้นของ IGT มีจำนวนรวม 39.9 ล้านหุ้น

อิลลินอยส์ – ตามที่รายงานโดย Chicago Tribune: “นายกเทศมนตรีของเขตชานเมืองทางใต้ 10 แห่งกล่าวว่าชุมชนของตนมีทางเลือกอื่นในการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย จึงให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันต่อสู้เพื่อใบอนุญาตคาสิโนใบสุดท้ายของรัฐเมื่อวันจันทร์”

ในการประชุมที่บลูไอแลนด์เมื่อวันจันทร์ หมู่บ้านต่างๆ ได้ลงนามข้อตกลงระหว่างเมืองต่างๆ และเจ้าพ่อโรงแรมโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งตกลงที่จะขอใบอนุญาตเปิดคาสิโนในเครสต์วูด ซึ่งข้อตกลงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการมาอย่างยาวนาน

“ตามข้อตกลง Crestwood, Riverdale, Robbins, Ford Heights, Alsip, Phoenix, Posen, Midlothian, Blue Island และ Calumet Park จะแบ่งรายได้ภาษีจากคาสิโนเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ”

“ข้อตกลงนี้จะทำให้แต่ละชุมชนมีรายได้จากภาษีมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี” ไอรีน โบรดี นายกเทศมนตรีเมืองร็อบบินส์กล่าว นั่นจะเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของหมู่บ้าน

“…ประธานวุฒิสภาแห่งรัฐ เอมีล โจนส์ กล่าวว่าพื้นที่ชานเมืองทางตอนใต้เป็นสถานที่เดียวที่รัฐควรพิจารณาขอใบอนุญาตคาสิโนที่เหลืออยู่”

“…โจนส์และนายกเทศมนตรีทั้ง 10 คนเชื่อว่าข้อตกลงแบ่งรายได้จะช่วยให้พวกเขาได้เปรียบทางการเมืองในการต่อสู้เพื่อใบอนุญาตฉบับสุดท้าย เนื่องจากชุมชนต่างๆ น่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่กล่าว

“… ทรัมป์หวังจะสร้างคาสิโนบนเรือแม่น้ำบนพื้นที่ของเขตการระบายน้ำมหานครริมช่องแคบ Cal-Sag ที่ถนน Cicero คาสิโนแห่งนี้จะสร้างรายได้ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ต่อปี” มาร์ก บราวน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของทรัมป์รีสอร์ทกล่าว

เมน – ตามที่รายงานโดย Portland Press Herald: www.walkoffbalk.com “พวกเขาใช้เงินไปหลายล้านดอลลาร์และดำเนินการรณรงค์อย่างเข้มข้น แต่ตอนนี้ ฝ่ายต่อต้านหรือผู้สนับสนุนการเสนอสร้างคาสิโนในแซนฟอร์ดทำอะไรได้น้อยมากเพื่อชนะคะแนนเสียง”

“ขณะนี้ องค์กรทั้งสองแห่งที่ใช้เวลานานถึงหนึ่งปีในการพยายามโน้มน้าวผู้มีสิทธิออกเสียงว่าควรลงคะแนนเสียงอย่างไร ได้เปลี่ยนลำดับความสำคัญของตนแล้ว พวกเขาใช้เวลาช่วงสุดท้ายของแคมเปญในการโน้มน้าวผู้มีสิทธิออกเสียงให้ลงคะแนนเสียง”

“ยังคงมีการโฆษณาทางโทรทัศน์และแผ่นพับอยู่ แต่ช่วงเวลาสุดท้ายของการรณรงค์คือเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

“ทั้งกลุ่ม Think About It ซึ่งเป็นกลุ่มที่รณรงค์สร้างคาสิโน และกลุ่ม Casinos No! ซึ่งต่อต้านรีสอร์ทการพนัน ต่างก็โทรอัตโนมัติไปยังผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนไว้แล้ว”

“…ทั้งเดนนิส เบลีย์ โฆษกของ Casinos No! และเอริน เลเฮน โฆษกของ Think About It กล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าผู้มีสิทธิลงคะแนนได้ตัดสินใจแล้ว”

“…เบลีย์และเลฮานจะไปออกรายการวิทยุหลายรายการในวันนี้และวันอังคาร และ Think About It จะมีการชุมนุมที่ออกัสตาในวันนี้ Casinos No! ยกเลิกการชุมนุมที่วางแผนไว้ในเมืองพอร์ตแลนด์ในวันนี้ แต่จะมีการชุมนุมที่สำนักงานหาเสียงในเมืองแซนฟอร์ดในวันนี้…”

น้ำตกไนแอการา รัฐออนแทรีโอ – ตามรายงานของ Buffalo News ระบุว่า ตำรวจภูมิภาคไนแอการากำลังแสวงหาความช่วยเหลือจากประชาชนในการติดตามโจรที่ทำร้ายลูกค้าของคาสิโนไนแอการาบนเบนเดอร์ฮิลล์ ใกล้กับคาสิโนเมื่อเวลาประมาณ 04.30 น. ของวันเสาร์

“คนร้ายคว้าถุงหนังที่ติดอยู่กับเข็มขัดของผู้เสียหายแล้วฉีกออกก่อนจะหลบหนีไป ตามคำบอกเล่าของตำรวจ…” RENO — ตามที่รายงานโดย Reno Gazette-Journal ระบุว่า “หิมะแรกของฤดูกาลในเทือกเขาเซียร์ราเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ร่วมกับอุบัติเหตุร้ายแรงบนช่องทางเดินรถมุ่งตะวันออกของทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข 80 เมื่อเช้าตรู่ของวันศุกร์ ทำให้ถนนสายหลักเข้าสู่เมืองเรโนต้องปิดตัวลงตลอดทั้งวัน ส่งผลกระทบต่อคาสิโนและรีสอร์ทในเนวาดาตอนเหนือในรูปแบบที่คาดเดาได้”
ผู้ประกอบการรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า “นักพนันในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือหรือผู้ที่วางแผนจะพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ต่างก็หลีกเลี่ยงการพนันเป็นจำนวนมาก”

“แต่ผู้คนก็ไม่สามารถเข้าถึงได้” ชัค บลูธ เจ้าของ Cal-Neva Resort Spa & Casino ในคริสตัลเบย์ กล่าว โดยเขาคาดว่าห้องพัก 12 ถึง 15 ห้องยังคงว่างอยู่ “ถนนปิดนานมากจนฉันไม่สามารถตำหนิพวกเขาได้”

บลูธกล่าวว่าเวลาที่หิมะตกและรายงานสภาพอากาศแจ้งว่าจะมีหิมะตกปรอยๆ ประกอบกับอุบัติเหตุและถนนปิด ทำให้ทุกคนประหลาดใจ

“คุณจะปิดการจราจรบนทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข 80 สำหรับขาออกได้อย่างไรโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตัวเมืองรีโน” ริค ฮีนีย์ เจ้าของคาสิโน Nugget ในตัวเมืองกล่าว

“…สำหรับทรัพย์สินในเมืองคาร์สันซิตี้และเคาน์ตี้ดักลาส ถนนหมายเลข 395 ของสหรัฐฯ ที่ผ่านเมืองหลวงของรัฐก็ถูกปิดเกือบทั้งวันเพื่อจัดกิจกรรมวันเนวาดา ส่งผลให้คาสิโนได้รับผลกระทบหนักเป็นสองเท่าในวันนั้น…”

แบงกอร์ เมน – ตามรายงานของหนังสือพิมพ์แบงกอร์เดลีนิวส์: “การชุมนุมที่วางแผนไว้เพื่อคัดค้านโครงการรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 650 ล้านเหรียญที่สนับสนุนโดยชาวอินเดียในรัฐเมนถูกทำให้เงียบลงด้วยเสียงตะโกนและการประท้วงของผู้สนับสนุนคาสิโนหน้าศาลากลางเมืองเมื่อวันเสาร์ สิ่งที่ควรจะเป็นการชุมนุมสาธารณะบนบันไดศาลากลางเมืองซึ่งมีจอห์น บัลดาชชี ผู้ว่าการรัฐเมนเป็นประธาน กลายเป็นการแถลงข่าวเล็กๆ ที่จัดขึ้นภายในสำนักงานใกล้เคียง ในขณะที่ตัวแทนที่สนับสนุนคาสิโนตะโกนว่า “ไม่โกหกอีกต่อไป” และ “ใช่สำหรับงาน” ตัวแทนจาก Casinos No! เก็บป้ายของพวกเขาและจากไป ท่ามกลางความยินดีของฝูงชนที่สนับสนุนคาสิโน

เจเน็ต มิลส์ โฆษกของ Casinos No! กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่า “เราไม่ได้ชอบการตะโกนโต้เถียง สิ่งที่เราเห็นจากภายนอกเป็นตัวอย่างของการเมืองที่สิ้นหวัง พวกเขารู้ว่าประชาชนของรัฐเมนได้เห็นแสงสว่างแล้ว”

“การสำรวจความคิดเห็นล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการคัดค้านคำถามที่ 3 มีจำนวนเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ก่อนถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ชนเผ่า Penobscot และชนเผ่า Passamaquoddy เปิดคาสิโนในรัฐเมนหรือไม่ โดยคาดว่าคาสิโนรีสอร์ทจะตั้งอยู่ที่เมืองแซนฟอร์ด ทางตอนใต้ของรัฐเมน

“…แต่ผู้สนับสนุนคาสิโนอ้างว่าได้รับชัยชนะหลังจากการชุมนุมต่อต้านคาสิโนถูกยกเลิก และเสียงเชียร์และตะโกนสามารถได้ยินจากผู้ประท้วงที่ยืนอยู่ด้านนอกระหว่างการแถลงข่าว”

ในการชุมนุมสนับสนุนคาสิโนซึ่งจัดขึ้นก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน เอริน เลเฮน โฆษกของคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง Think About It กล่าวว่าผู้สนับสนุนคาสิโนจะยังคงดำเนินความพยายามต่อไปจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในวันพรุ่งนี้…”

นิวยอร์ก – ตามที่รายงานโดย Cincinnati Business-Courier ระบุว่า “ผู้วางแผนการประชุมมักชอบเสี่ยงโชคเมื่อต้องเลือกคาสิโนและสถานที่เล่นเกม

“ด้วยการขยายตัวของสถานที่เล่นเกม การมีคาสิโนสามารถช่วยเหลือหรือทำร้ายสถานที่จัดประชุมหรือสัมมนาได้”

คาสิโนกลายมาเป็นสถานที่สำหรับการประชุมเช่นเดียวกับสนามกอล์ฟ สปา หรือสกีรีสอร์ท ผู้คนต่างคาดหวังว่าจะมีคาสิโน หรืออย่างน้อยบางคนก็คาดหวังเช่นนั้น

“… บทบาทที่คาสิโนมีในภูมิภาคน้ำตกไนแองการายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คาสิโน Niagara ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่ามีบทบาทสำคัญในการเติบโตของตลาด Niagara Falls รัฐออนแทรีโอ ตั้งแต่เปิดให้บริการในช่วงปลายปี 1996 คาสิโน Niagara มีผู้เยี่ยมชมเฉลี่ย 10 ล้านคนต่อปี

“…อีกด้านหนึ่งของน้ำตกคือคาสิโนเซเนกาไนแองการา ซึ่งเปิดทำการเมื่อวันส่งท้ายปีเก่าที่ผ่านมา คาสิโนแห่งนี้กลายเป็นจุดขายสำคัญของพื้นที่นี้สำหรับผู้วางแผนการประชุม

“…คาสิโน Seneca Niagara ได้จัดทำแพ็คเกจการประชุมที่ภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

“…`เรามุ่งเน้นไปที่เรื่องนี้มากขึ้นมาก’ ลิซ่า อาร์เน็ต ประธานบริษัท We Care Group บริษัทขนส่งในเมืองบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก กล่าว

“We Care จัดบริการรถรับส่งทุกวันระหว่างโรงแรมใหญ่ๆ ในตัวเมืองและคาสิโน Seneca Niagara นอกจากนี้ ยังมีบริการรถลีมูซีนไปยังคาสิโนในเมือง Niagara Falls อีกด้วย

“รถรับส่งรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 1,500 คนต่อเดือน แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการประชุมใหญ่ในเมือง” Arnet กล่าว

“…คาสิโนได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความบันเทิงสำหรับผู้มาเยี่ยมชม เช่นเดียวกับทีม Buffalo Sabres, Buffalo Bills และ Albright-Knox Art Gallery อยู่แล้ว”

“…โรเบิร์ต รัสเซลล์ ประธานสมาคมผู้บริหารคาสิโน เห็นด้วยว่าการมีสถานที่เล่นเกมอยู่ด้วยนั้นสร้างความแตกต่างให้กับผู้วางแผนการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม…”

เซนต์พอล มินนิโซตา – ตามรายงานของ Pioneer Press: ‘คณะลูกขุนในการพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลางของเจ้าของบาร์ในเซนต์พอลสองคนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในแผนสมคบคิดพนันกีฬาและฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย จะพิจารณาคดีในเช้านี้
ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ คณะทนายความได้สรุปการโต้แย้งปิดคดีที่ศาลแขวงสหรัฐฯ ในเมืองมินนิอาโปลิส โดยอัยการกล่าวหาว่า Walter Awada ขึ้นเงินเช็ค 60,000 ดอลลาร์ให้กับเจ้ามือรับพนันที่ได้รับการยอมรับ และกล่าวหาว่า Gary Erickson ขึ้นเงินเช็ค 20,000 ดอลลาร์

“…ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ บิล โคช แสดงเช็คที่ให้คณะลูกขุนดูแก่ชายชาวเอดินาที่สูญเงินพนันไปหลายแสนดอลลาร์ ซึ่งนำไปขึ้นเงินโดยเจ้ามือรับพนันชื่อดังในบาร์ Awada และ Erickson”

“ทุกคนรู้ว่าเขาคือเจ้ามือรับพนัน” โคชกล่าว

“ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ เจมส์ โรเซนบอม จะชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะลูกขุน เริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. ของวันนี้ หลังจากนั้น การปรึกษาหารือจะเริ่มขึ้น…”

แอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ – ตามรายงานของ South Jersey Courier Post ระบุว่า “ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุโรงจอดรถที่ Tropicana ถล่มเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต คาสิโนอื่นๆ และพนักงานก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ”

“…นอกจากนั้น พวกเขายังจัดหาอาหารให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและคนงานก่อสร้างด้วย เจ้าหน้าที่ของ Tropicana กล่าวว่าโรงแรมฮิลตันจัดหาอาหารและน้ำให้ และจัดที่จอดรถให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการรับจอดรถของ Tropicana และพื้นที่สำหรับจอดรถบัส

“Trump Plaza มอบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, Borgata มอบอาหารและน้ำ, และรีสอร์ทมอบคนงานก่อสร้างและอุปกรณ์”

“ในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันศุกร์ เจ้าหน้าที่บริษัท Tropicana กล่าวว่าการพังทลายครั้งนี้สร้างความยากลำบากให้กับพนักงาน…”

ประเทศไทย – ตามที่รายงานโดย Thai Business Day ระบุว่า “สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่ากำลังมองหาวิธีที่เป็นไปได้ในการเปิดตัวธุรกิจพนันฟุตบอลถูกกฎหมายในประเทศไทย โดยตั้งเป้าที่จะกำจัดโต๊ะพนันผิดกฎหมายซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่แฟนบอลชาวไทย”

“นายสมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยอมรับว่า มูลค่าธุรกิจพนันบอลใต้ดินของไทยปีละเกือบ 1 แสนล้านบาท สูงกว่าธุรกิจสลากกินแบ่งใต้ดินมาก”

“อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า ธุรกิจที่กำลังเป็นกระแสนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจากมีกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ มากมายที่ต้องปฏิบัติตาม สำนักงานฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพนันฟุตบอลอย่างรอบคอบ” เขากล่าวเสริม

“…หากรัฐบาลต้องการดำเนินโครงการนี้จริงๆ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมองว่าโครงการนี้จะต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปีจึงจะแล้วเสร็จเนื่องจากต้องมีการอบรมพนักงานด้วย

“การจองตั๋วฟุตบอลผิดกฎหมายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเมื่อรวมกับการขาดการควบคุมอย่างจริงจังจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้มีโต๊ะจองตั๋วฟุตบอลผิดกฎหมายจำนวนมากเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง” เขากล่าว นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจใต้ดินดังกล่าวยังตกไปอยู่ในมือของผู้มีอิทธิพล และถูกนำไปใช้สร้างกองทุนให้กับนักการเมืองบางคน

“ด้วยเหตุนี้ สมชายนุช กล่าวว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงเห็นควรให้เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการพนันบอล เนื่องจากรายได้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน เช่นเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข 2 หลัก 3 หลัก ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้…”

บิล็อกซี รัฐมิสซิสซิปปี้ – ตามที่สำนักข่าวเอพีรายงาน: “การก่อสร้างอาคารโรงแรมแห่งที่สองที่คาสิโน Casino Magic ในเมืองบิล็อกซี ถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อยหนึ่งปี ขณะที่บริษัท Pinnacle Entertainment ของลาสเวกัสกำลังดำเนินการสร้างรีสอร์ทการพนันในเมืองเลคชาร์ลส์ รัฐหลุยเซียนา”

“…งานเริ่มสร้างคาสิโน Lake Charles มูลค่า 325 ล้านเหรียญในช่วงฤดูร้อน Pinnacle หวังว่าจะเปิดคาสิโนแห่งนี้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเล่นการพนันทางเรือลำที่ 15 และสุดท้ายของรัฐลุยเซียนาในช่วงปลายปีหน้า

“…การเติบโตแบบทรงตัวของตลาดคาสิโนชายฝั่งและรายได้ที่ลดลงร้อยละ 2 ที่ Casino Magic Biloxi ในช่วงครึ่งปีแรกเป็นปัจจัยที่ทำให้การก่อสร้างอาคารโรงแรมล่าช้าอีกด้วย เฟอร์รุชชีกล่าว…”

ลาสเวกัส — เจ้าหน้าที่ด้านเกมของบริษัท Harrah’s Entertainment Inc. และ Mandalay Resort Group ได้ขายหุ้นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว ตามเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของทั้งสองบริษัทยังคงถือครองออปชั่นหลายล้านดอลลาร์

ฟิล ซาเทร ประธานบริษัทฮาร์ราห์ส ขายหุ้น 287,500 หุ้นในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมผ่านการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามออปชั่น ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 43.30 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นดังกล่าวขายไปในราคาประมาณ 12.5 ล้านดอลลาร์ ซาเทรได้รับกำไรสุทธิประมาณ 7.4 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นหลังจากคิดต้นทุนของออปชั่นแล้ว ซาเทรยังมีออปชั่นเหลืออยู่ประมาณ 1.1 ล้านหุ้นหลังจากใช้สิทธิซื้อหุ้นบางส่วนในปีที่ผ่านมา

การขายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายการถือครองของ Satre David Strow โฆษกของ Harrah’s กล่าว

“เมื่อฟิลเกษียณอายุจากตำแหน่งซีอีโอในเดือนมกราคม เขากล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะกระจายพอร์ตการลงทุนของเขา” สโตรว์กล่าวเมื่อวันจันทร์ แกรี่ เลิฟแมน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเข้ามาสืบทอดตำแหน่งซีอีโอต่อจากซาเทรเมื่อวันที่ 1 มกราคม

ซาเทรยังคงถือหุ้น 70,000 หุ้นหรือคิดเป็น 0.06 เปอร์เซ็นต์ในบริษัท โดยถือว่ามีหุ้นอยู่ 110.7 ล้านหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน นอกจากนี้ เขายังถือหุ้น 247 หุ้นผ่านแผน 401(k) และหุ้น 314,278 หุ้นผ่านกองทรัสต์ของครอบครัว ส่วนภรรยาของเขาถือหุ้น 2,383 หุ้น

การขายไม่ได้สร้างความสนใจเป็นพิเศษจากนักวิเคราะห์

ในทางตรงกันข้าม นักวิเคราะห์ต่างพากันให้ความสนใจกับ Mandalay Resort Group โดยที่ประธาน กรรมการบริหารสูงสุดและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเคิล เอ็นซิกน์ และรองประธานบริษัท วิลเลียม ริชาร์ดสัน เริ่มที่จะขายหุ้นจำนวนมากในเดือนมิถุนายน

ริชาร์ดสันขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดในบริษัท หรือประมาณ 5 ล้านหุ้น ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายนถึง 10 ตุลาคม การขายดังกล่าวทำให้ได้รายได้รวมประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ Ensign ขายหุ้นจำนวนใกล้เคียงกันในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเก็บหุ้นไว้ประมาณ 20,000 หุ้น

ยอดขายเร่งตัวขึ้นในเดือนที่แล้ว โดยแต่ละบริษัทขายหุ้นไปประมาณ 2.6 ล้านหุ้น และสูงกว่ายอดขายภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ

รายได้จากการขายไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนของตัวเลือกที่ซื้อมาในตอนแรก

ทั้ง Ensign และ Richardson ต่างก็มีออปชั่นคงเหลือประมาณ 2.4 ล้านรายการที่จะใช้สิทธิได้ ณ สิ้นปีงบประมาณของบริษัทเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2546 ตามคำชี้แจงของบริษัทในการมอบฉันทะครั้งล่าสุดในเดือนพฤษภาคม

แต่ละรายการได้ใช้สิทธิซื้อประมาณ 1.9 ล้านสิทธิในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ทำให้แต่ละรายการมีตัวเลือกมากกว่า 500,000 สิทธิ ตามที่เอกสารที่ยื่นต่อ SEC ระบุ

ผู้บริหารและกรรมการห้ามขายหรือซื้อหุ้นภายในสองสัปดาห์หลังจากปิดไตรมาสการเงินของบริษัท ไตรมาสการเงินที่ 3 ของมัณฑะเลย์สิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม

ยอดขายดังกล่าวทำให้บรรดานักวิเคราะห์เกิดความสับสน เนื่องจากพวกเขาคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของบริษัทไว้ก่อนเพื่อหารือถึงประเด็นนี้

บริษัทไม่ได้ระบุให้นักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนทราบถึงเหตุผลที่ Richardson และ Ensign ขายหุ้นออกไป แต่ได้ปฏิเสธข้อสันนิษฐานที่ว่าทั้งคู่กำลังจะออกจากบริษัท ตัวแทนของบริษัทไม่สามารถติดต่อเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการขายหุ้นดังกล่าวได้เมื่อวันจันทร์

จอห์น มาร์ซ กล่าวในแถลงการณ์เมื่อเดือนที่แล้วว่า “การคาดเดาว่าการขายหุ้นครั้งนี้เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานของบริษัทแห่งนี้ถือเป็นการคาดเดาที่ผิดพลาดและขาดข้อมูลที่ถูกต้อง” “ทีมงานที่นำ Mandalay Resort Group สู่ความสำเร็จและความหลากหลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะยังคงอยู่และจะนำทางบริษัทนี้ไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตในอุตสาหกรรมคาสิโนรีสอร์ทต่อไป”

ในระหว่างการประชุมนักลงทุนที่จัดขึ้นหลังจากการขายเมื่อเดือนที่แล้ว Glenn Schaeffer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Mandalay กล่าวว่าเขาไม่สามารถพูดแทนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ แต่กล่าวว่านักลงทุนไม่ควร “สงสัย” เกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาขาย โดย Joe Greff ผู้จัดการประชุมและนักวิเคราะห์ด้านเกมจาก Fulcrum Global Partners เขียนไว้ในบันทึกการวิจัยถึงนักลงทุนเมื่อเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม Schaeffer บอกกับนักลงทุนว่าการขายและการสื่อสารเกี่ยวกับการขายนั้นสามารถจัดการได้ดีกว่านี้ อย่างไรก็ตาม บันทึกดังกล่าวระบุ

ริชาร์ดสันดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการของบริษัทมัณฑะเลย์ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 1998 และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 1995 ส่วนเอ็นไซน์ดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 1998 และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 1995

ตัวแทนบริษัทระบุว่า Ensign หลีกเลี่ยงบทบาทสาธารณะในฐานะซีอีโอ แต่ใช้อำนาจควบคุมบริษัทอย่างเงียบๆ เบื้องหลังแทน Schaeffer ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสาธารณะของ Mandalay Resort Group โดยจัดการประชุมทางโทรศัพท์และกิจกรรมสาธารณะ และพูดคุยกับนักวิเคราะห์

การเทขายหุ้นครั้งนี้ “ทำให้บรรดาผู้ลงทุน” ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับผู้นำของบริษัทเกิดความหนักใจ Greff กล่าวเมื่อวันจันทร์

เขาบอกว่าการลดหย่อนภาษีกำไรทุนเมื่อไม่นานนี้อาจมีส่วนสำคัญในการขาย

ยอดขายส่วนใหญ่เป็นการขายหุ้นที่ถืออยู่โดยตรง ไม่ใช่การขายหุ้นที่ได้จากออปชั่น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังจากบริษัท เขากล่าว

การขายหุ้นที่ได้รับจากออปชั่นนั้นจะทำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเก็บหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากแผนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่บริษัทเพิ่งประกาศใช้ไว้ได้ เขากล่าวเสริม มาร์ก ฟัลโคน นักวิเคราะห์เกมของ Deutche Bank Securities กล่าวว่าเขาประหลาดใจกับปริมาณการขายดังกล่าวเช่นกัน

ฟัลโคนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ยอดขายมักจะมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ภาษีเงินได้จากการขายทุน การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น และความปรารถนาที่จะกระจายการลงทุนส่วนบุคคล

“หุ้นตัวนี้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งมาก ผมไม่เห็นราคานี้มานานแล้ว” เขากล่าว หุ้นของ Mandalay พุ่งขึ้นประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์เป็น 39 ดอลลาร์ในช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้นภายในเทขาย หุ้นตัวนี้พุ่งขึ้นประมาณ 26 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เดือนมกราคม และพุ่งขึ้นประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนเป็น 39.60 ดอลลาร์เมื่อวันจันทร์

Greff กล่าวว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นมากนักในช่วงหลังนี้ ซึ่งทำให้การคาดเดาก่อนหน้านี้ที่ว่าบริษัทอาจต้องการขายหุ้นให้กับบริษัทเอกชนต้องยุติลง ในกรณีนั้น บุคคลวงในอาจจะไม่ขายหุ้น

การจ่ายเงินคือ 8 ต่อ 1 ข้อได้เปรียบที่นี่อยู่ที่ประมาณเปอร์เซ็นต์

ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมากเมื่อพิจารณาว่า 8 ต่อ 1 นั้นไม่ได้ยอดเยี่ยมนัก ดังนั้นนี่จึงเป็นการเดิมพันที่แย่มาก ควรหลีกเลี่ยงนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องรู้ เดิมพันที่เจ้ามือหรือผู้เล่น – มันเป็นการเสี่ยงดวง หากคุณชนะที่เจ้ามือ เจ้ามือมักจะจ่ายเงินเท่าๆ กันและขอให้คุณชำระคอมมิชชันทันทีหรือเป็นช่วงๆ ในระหว่างเกม ให้คงไว้ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสลับไปมาตามสัญชาตญาณของคุณและรูปแบบที่คุณแน่ใจว่าคุณเดาได้จากชุดรอบที่ผ่านมาจะกระตุ้นคุณ

พลเมืองที่ดีมักจะพยายามทำให้การพนันเป็นเรื่องลึกลับมากกว่าการออกกำลังกายขั้นพื้นฐาน เพื่อทำเช่นนั้น บางคนแต่งเรื่องขึ้นมาเองโดยต้องการให้เป็นจริงและเรียกว่าทฤษฎี บางคนขุดคุ้ยลึกลงไปใต้พื้นผิวและค้นหาข้อเท็จจริงที่ไม่จำเป็นต้องช่วยให้พวกเขาชนะคาสิโนได้ แต่ช่วยให้พวกเขาแสดงภาพลักษณ์ของผู้มีอำนาจเมื่อเทียบกับคนโง่ๆ ที่ไม่รู้เรื่องไพ่เลย

รายละเอียดอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้พนันติดตามเกมได้ก็คือวิธีการนับไพ่ โดยนับจาก 0 ถึง 9 สิบและรูปภาพเท่ากับศูนย์ ไพ่เอซถึง 9 มีค่าเท่ากับหน้าไพ่ เมื่อแต้มรวมเกิน 9 ให้ลบ 10 เพื่อกลับไปยังช่วงคะแนน ไพ่ 5 และ 8 จึงมีค่าเท่ากับ 3 (5 บวก 8 เท่ากับ 13 ลบ 10 เท่ากับ 3) ในทำนองเดียวกัน ไพ่ 5 แปด และ 9 ก็มีค่าเท่ากับ 2 อีกหนึ่งเกร็ดความรู้คือเจ้ามือจะเริ่มต้นด้วยการแจกไพ่ให้ผู้เล่นและเจ้ามือคนละ 2 ใบ จากนั้นจึงปฏิบัติตามกฎที่เคร่งครัดเพื่อหยุดหรือจั่วไพ่อีกครั้งสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย คุณสามารถรับแผนภูมิที่น่าสับสนอย่างน่าประทับใจจากคาสิโนที่แสดงกฎเหล่านี้ แต่การเรียนรู้กฎเหล่านี้ก็เหมือนกับการรู้ราคาของทุกสิ่งแต่ไม่รู้ค่าของอะไรเลย

นอกเหนือไปจากการเข้าใจขั้นตอนแล้ว www.footballsoftpro.com ผู้ชื่นชอบคาสิโนบางคนยังรู้สึกพึงพอใจเมื่อเข้าใจกลไกความน่าจะเป็นที่ขับเคลื่อนเกมโปรดของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ในบาคาร่า การทราบถึงโอกาสที่เจ้ามือหรือผู้เล่นจะจบรอบด้วยแต้มที่แตกต่างกัน รวมถึงโอกาสที่มือใดมือหนึ่งจะชนะเมื่อได้แต้มรวมที่เป็นไปได้ทั้งหมดนั้นอาจเป็นประโยชน์ ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในตารางประกอบ เพื่อเป็นตัวอย่างในการตีความตัวเลข เจ้ามือคาดว่าจะจบรอบด้วยแต้มรวม 6 ใน 12.1 เปอร์เซ็นต์ของมือทั้งหมด และควรชนะ 44.5 เปอร์เซ็นต์ของแต้มรวมนี้

ข้อมูลดังกล่าวได้ยืนยันแล้วว่าแต้มรวมต่ำมักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอ โดยโอกาสที่ไพ่จะชนะนั้นไม่เท่ากับ 50-50 จนกว่าจะนับได้ 7 นอกจากนี้ ยังน่าสนใจที่ Player ทำได้ดีกว่า Banker เมื่อมีแต้มสูง และในทางกลับกัน เมื่อจบด้วยแต้มต่ำ คุณจะใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้ได้อย่างไร มีดังต่อไปนี้ ซึ่งนักร้องชื่อดังอย่าง Sumner A Ingmark ได้อ้างไว้อย่างดูถูก:

เมืองเรโน รัฐเนวาดา – (ข่าวเผยแพร่) – International Game Technology (NYSE: IGT) รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2546 ในวันนี้

ไฮไลท์ทางการเงินไตรมาสที่ 4:

* กำไรสุทธิ 108.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.31 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

* รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 101.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.29 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจาง

* รายได้และกำไรของบริษัทในเครือที่ไม่ได้รวมบัญชีจำนวน 547.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน

* รายได้จากการดำเนินงานที่บันทึกไว้ที่ 182.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับปรุงดีขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีก่อน

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมปฏิบัติการรวม 201.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

ไฮไลท์ส่วนไตรมาสที่สี่:

* รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 272.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อน

* ยอดขายทดแทนภายในประเทศ 15,500 หน่วยดีขึ้น 38% เมื่อเทียบกับปีก่อน

* บันทึกอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์ 52%

* รายได้และกำไรจากการดำเนินงานด้านเกมที่เป็นสถิติใหม่ของบริษัทในเครือที่ไม่ได้รวมบัญชีอยู่ที่ 274.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน

* บันทึกการติดตั้งเกมที่สร้างรายได้ซ้ำ 34,000 เกม

ไฮไลท์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ:

* กำไรสุทธิ 390.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.11 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจาง

* รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 375.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.07 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจาง

* รายได้และกำไรสุทธิของบริษัทในเครือที่ไม่ได้รวมบัญชีมูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน

* รายได้จากการดำเนินงานที่บันทึกไว้ 665.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อน

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมปฏิบัติการรวม 429.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

* การซื้อหุ้นคืนประมาณ 8.4 ล้านหุ้นในราคาเฉลี่ย 19.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น

* ได้รับงบดุลระดับการลงทุนสองระดับจาก Moody’s และ S&P

ไฮไลท์ส่วนงานประจำปีงบประมาณ:

* ยอดขายเครื่องจักรทั่วโลกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 134,800 เครื่อง

* รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์บันทึก 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อน

* ยอดขายทดแทนภายในประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 58,000 หน่วย เพิ่มขึ้น 43% จากปีก่อน

* อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์บันทึก 49%

* รายได้และกำไรจากการดำเนินงานด้านเกมที่เป็นสถิติใหม่ของบริษัทในเครือที่ไม่ได้รวมบัญชีอยู่ที่ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน

* บันทึกการติดตั้งเกมที่สร้างรายได้ซ้ำ 34,000 เกม

รายได้สุทธิในไตรมาสที่สี่รวมอยู่ที่ 108.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.31 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจาง เมื่อเทียบกับ 62.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.18 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจางในปีก่อน สำหรับปีงบประมาณ รายได้สุทธิรวมอยู่ที่ 390.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.11 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจาง เมื่อเทียบกับ 271.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.79 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจางในปีงบประมาณ 2002 ผลประกอบการในปีก่อนรวมถึงค่าธรรมเนียมการยุติคดีความ 0.03 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจาง และ 0.04 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจางสำหรับการสูญเสียจากการชำระหนี้ก่อนกำหนด

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 เราได้ประกาศการลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการขายผู้ให้บริการระบบลอตเตอรีออนไลน์ของเรา IGT OnLine Entertainment Systems (“OES”) ให้กับ Scientific Games Corporation ด้วยเงินสดมูลค่า 143.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะปิดการขายได้ในต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546

งบการเงินปัจจุบันของเราได้รับการจัดประเภทใหม่เพื่อแสดงการดำเนินงานระบบลอตเตอรี ตลอดจนการดำเนินงานคาสิโน เส้นทางสล็อต และพาร์รีมูทูเอลที่ขายไปก่อนหน้านี้ โดยเป็นการดำเนินงานที่เลิกดำเนินการและสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อการขายสำหรับช่วงเวลาที่นำเสนอทั้งหมด ผลประกอบการปัจจุบันของเรารวมถึงรายได้จากการดำเนินงานที่เลิกดำเนินการ สุทธิจากภาษี 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.02 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจางสำหรับไตรมาส และ 15.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.04 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่เจือจางสำหรับปี

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของเราในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และกับผลทางการเงินที่ทำสถิติสูงสุดในไตรมาสที่ 4 และในปีนี้ ความแข็งแกร่งทางการเงินของเราสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนครั้งใหญ่ที่เราทำเป็นประจำทุกปีในการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับอุตสาหกรรมเกม ความหลากหลายของตลาดของเรา และความพยายามของพนักงาน 4,600 คนของเราทั่วโลก” TJ Matthews ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IGT กล่าว

รายรับและกำไรของบริษัทในเครือที่ไม่ได้รวมบัญชีเติบโต 14% ในไตรมาสที่สี่เป็น 547.4 ล้านดอลลาร์และ 21% สำหรับทั้งปีเป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อน การที่อุตสาหกรรมเกมยอมรับเทคโนโลยี EZ Pay Ticket-in/Ticket-out (TITO) ของ IGT อย่างกว้างขวาง ทำให้ยอดขายเกมทดแทนในประเทศพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 58,000 เครื่องในปีงบประมาณ 2003 เทียบกับ 40,700 เครื่องในปีงบประมาณก่อนหน้า นอกจากนี้ IGT ยังส่งมอบเนื้อหาเกมให้กับชั้นคาสิโนมากกว่าซัพพลายเออร์รายอื่นๆ ตลอดทั้งปีด้วยธีมใหม่มากกว่า 90 ธีมที่เปิดตัวในทุกตลาดและทั้งสองกลุ่มธุรกิจของเรา

ความนิยมในเครื่อง EZ Pay TITO ของ IGT และความเป็นผู้นำตลาดของเราด้านการออกแบบเกมเป็นแรงผลักดันหลักในการเติบโตของรายได้สองหลักทั้งในไตรมาสและทั้งปี

ตลอดปีที่ผ่านมา เราผลิตเครื่องจักรเพิ่มขึ้นประมาณ 26% ทำให้ในปีงบประมาณนี้ เรามีเกมรวมทั้งหมด 105,000 เกมในโรงงานผลิตของเราในเมืองรีโน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น 52% และ 49% ในไตรมาสที่ 4 และในปีงบประมาณนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ 45% และ 43% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

“การปรับปรุงรายได้ กำไร และกำไรขั้นต้นส่งผลให้มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 429.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งดีขึ้นจากความแข็งแกร่งของงบดุลของเรา เรายินดีที่จะคืนเงินประมาณ 221.9 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่ผู้ถือหุ้นของเราในรูปแบบของเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน นอกจากนี้ เรายังมีความคืบหน้าอย่างมากในโครงการสำคัญหลายโครงการในปีงบประมาณ 2546 โดยทำให้บริษัทมีการเติบโตที่มีมูลค่าสูงในระยะยาว” แมทธิวส์กล่าว

ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เราได้ปิดการเข้าซื้อกิจการ Acres Gaming เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2003 ด้วยราคาซื้อเงินสดประมาณ 125.0 ล้านเหรียญสหรัฐ การผสมผสานระบบของ Acres และ IGT ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งผู้นำตลาด โดยมีการติดตั้งระบบเกมประมาณ 276 ระบบในตลาดคาสิโนภายในประเทศ การลงทุนใน Acres และการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เช่น TITO เทคโนโลยีโบนัส และโปรแกรมความภักดีของผู้เล่น จะทำให้ IGT โดดเด่นในฐานะผู้ให้บริการระบบเกมชั้นนำแก่ลูกค้าทั่วโลกของเรา

การสนทนากลุ่มธุรกิจ–การขายผลิตภัณฑ์

IGT ขายเครื่องจักรทั่วโลก 32,800 เครื่องในไตรมาสปัจจุบัน เมื่อเทียบกับ 30,700 เครื่องในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ในไตรมาสนี้รวมอยู่ที่ 272.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 25% จาก 217.7 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน กำไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 45% ในไตรมาสนี้เป็น 141.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ 98.1 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 52% ในไตรมาสปัจจุบัน เมื่อเทียบกับ 45% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน การปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที่มากขึ้นในโรงงานผลิตที่เมืองรีโน การผสมผสานระหว่างการขายเครื่องจักรในประเทศและต่างประเทศที่มากขึ้น การกำหนดราคาที่เอื้ออำนวย และการขายเครื่องจักรที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำไปยังแคนาดาที่น้อยลง

ในประเทศ IGT ขายเครื่องจักรได้ 20,700 เครื่องในไตรมาสปัจจุบัน เมื่อเทียบกับ 17,100 เครื่องในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ยอดขายเครื่องทดแทนในประเทศรวมอยู่ที่ 15,500 เครื่อง เพิ่มขึ้น 38% จาก 11,200 เครื่องในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การปรับปรุงยอดขายรวมในประเทศนั้นเกิดจากยอดขายเครื่องทดแทนที่แข็งแกร่งในตลาดในประเทศทั้งหมดของเรา รวมถึงยอดขายเครื่องใหม่ในตลาดเรือแม่น้ำในแถบมิดเวสต์

การขนส่งเครื่องจักรระหว่างประเทศในไตรมาสนี้มีจำนวนรวม 12,100 เครื่อง เทียบกับ 13,600 เครื่องในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลงในออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร ซึ่งถูกชดเชยด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดคาสิโนในยุโรป

IGT จำหน่ายเครื่องจักรทั่วโลก 134,800 เครื่องในปีงบประมาณ 2003 เมื่อเทียบกับ 123,900 เครื่องในปีงบประมาณ 2002 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ในปีงบประมาณอยู่ที่ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26% จาก 846.1 ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณก่อนหน้า กำไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 44% ในปีงบประมาณเป็น 523.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ 363.6 ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณก่อนหน้า อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 49% เมื่อเทียบกับ 43% ในปีงบประมาณ 2002 การปรับปรุงอัตรากำไรนั้นส่วนใหญ่เกิดจากประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นในโรงงานผลิตที่เมืองรีโน การผสมผสานระหว่างการขายเครื่องจักรในประเทศและต่างประเทศที่มากขึ้น การกำหนดราคาที่เอื้ออำนวย และส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายระบบ EZ Pay(TM) และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ยอดขายเครื่องภายในประเทศประจำปีนี้มีจำนวนรวม 83,900 เครื่อง ซึ่งดีขึ้นจาก 63,500 เครื่องในปีงบประมาณ 2002 ยอดขายเครื่องทดแทนภายในประเทศมีจำนวนรวม 58,000 เครื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการเครื่องทดแทนที่เพิ่มขึ้นในตลาดภายในประเทศทั้งหมดของเรา รวมถึงในจังหวัดควิเบกและซัสแคตเชวันของแคนาดาด้วย “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถทำยอดขายเครื่องทดแทนภายในประเทศได้ 58,000 เครื่องในปีงบประมาณ 2003” แมทธิวส์กล่าว “เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อต้นปีงบประมาณที่ 50,000 เครื่องสำหรับการทดแทนภายในประเทศ

และด้วยการประกาศล่าสุดของเราเกี่ยวกับคาสิโน Harrah’s Entertainment และ Stations Casinos เราจึงอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายใหม่ 60,000 ถึง 65,000 เครื่องสำหรับการทดแทนภายในประเทศในปีงบประมาณ 2004” ในปีงบประมาณ 2003 IGT ได้เปิดตัวธีมเกมใหม่กว่า 70 ธีมสำหรับจำหน่ายในสล็อตวิดีโอและสล็อตแมชชีนแบบหมุนของเรา ธีมเกมที่ขายดีที่สุดประจำปีนี้ ได้แก่ Triple Stars, Money Storm, Lucky Larry’s Lobstermania, Tabasco และ Enchanted Unicorn ธีมเกมใหม่ๆ หลายเกมเพิ่งเปิดตัวที่งาน Global Gaming Expo เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับคำติชมในเชิงบวกจากลูกค้า ได้แก่ Reel Touch Bucks Ahoy, Snow Globes, Max Action และ Pharaoh’s Fortune

การจัดส่งเครื่องจักรระหว่างประเทศสำหรับปีนี้มีจำนวนรวม 50,900 เครื่อง เมื่อเทียบกับ 60,400 เครื่องในปีงบประมาณ 2002 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลงในออสเตรเลียและญี่ปุ่น ซึ่งถูกชดเชยด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดคาสิโนในยุโรป โดยรวมแล้ว การดำเนินงานระหว่างประเทศของเราบรรลุระดับรายได้จากการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีงบประมาณ 2003 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในตลาดคาสิโนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง ตลอดจนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เอื้ออำนวย

การสนทนากลุ่มธุรกิจ–การดำเนินงานเกม

รายรับและกำไรของบริษัทในเครือที่ไม่ได้รวมบัญชีจากการดำเนินงานเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์มีจำนวนรวม 274.6 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสปัจจุบัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จาก 264.1 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2002 ระดับการเล่นแบบโปรเกรสซีฟในพื้นที่กว้างในไตรมาสที่สี่ของเราเพิ่มขึ้นในตลาดส่วนใหญ่ของเรา และระดับการเล่นในเนวาดาก็กลับมาอยู่ในระดับปกติหลังจากแจ็คพอต Megabucks ทำลายสถิติซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2003 กำไรขั้นต้นรายไตรมาสจากเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เป็น 156.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ 144.2 ล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อน

อัตรากำไรขั้นต้นจากเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์มีทั้งหมด 57% ในไตรมาสปัจจุบัน เมื่อเทียบกับ 55% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนั้นเกิดจากผลตอบแทนต่อเกมที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก เนื่องมาจากการเปิดตัวเกมที่แข็งแกร่ง การผสมผสานเขตอำนาจศาลที่ดีขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่เอื้ออำนวย

รายรับจากการดำเนินงานด้านเกมในปีงบประมาณ 2003 และกำไรจากบริษัทในเครือที่ไม่ได้รวมบัญชีเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 พันล้านดอลลาร์หรือ 16% จาก 914.9 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานด้านเกมของบริษัทเพิ่มขึ้น 12% เป็น 571.2 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 511.8 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน

การปรับปรุงเหล่านี้เกิดจากการรวมกิจกรรมร่วมทุนที่ได้รับจาก Anchor Gaming เป็นเวลาสามเดือนเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2546 การเพิ่มระดับการเล่นแบบโปรเกรสซีฟในพื้นที่กว้าง การเพิ่มผลตอบแทนต่อเกม และการเพิ่มฐานการติดตั้งเครื่องที่สร้างรายได้ประจำ

ฐานการติดตั้งเครื่องสร้างรายได้ประจำของ IGT ซึ่งรวมถึงเครื่องที่วางในตลาดคาสิโนและสนามแข่งม้า สิ้นสุดไตรมาสปัจจุบันที่ 34,000 เครื่อง เพิ่มขึ้น 1,900 เครื่องจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 400 เครื่องจากไตรมาสก่อนหน้าทันที เครื่องในตลาดคาสิโนสิ้นสุดไตรมาสที่ 29,400 เครื่อง เพิ่มขึ้น 800 เครื่องจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 300 เครื่องจากไตรมาสก่อนหน้าตามลำดับ การเพิ่มขึ้นจากปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้านั้นเกิดจากการวางเครื่องเพิ่มขึ้นในตลาดชนพื้นเมืองอเมริกันต่างๆ และในแอตแลนติกซิตี้เป็นหลัก เครื่องในตลาดสนามแข่งม้าสิ้นสุดไตรมาสที่ 4,600 เครื่อง เพิ่มขึ้น 1,100 เครื่องจากปีก่อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางเครื่องเพิ่มเติมในเดลาแวร์และโรดไอแลนด์ การเพิ่มขึ้นตามลำดับ 100 เครื่องในไตรมาสนี้เกิดจากการวางเครื่องเพิ่มเติมในโรดไอแลนด์

ในปีงบประมาณ 2546 IGT ได้เปิดตัวธีมเกมที่สร้างรายได้ประจำและส่วนขยายแบรนด์ใหม่มากกว่า 20 รายการ เกมที่เพิ่งเปิดตัวซึ่งยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ได้แก่ ธีมยอดนิยม เช่น UNO(TM), Magic 8 Ball(TM) และ M*A*S*H(TM) ธีมเกมที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปีงบประมาณ 2547 ได้แก่ Wheel of Fortune® Special Edition (บนแพลตฟอร์ม AVP ใหม่ของเรา), Dilbert(TM), Rodney’s Reel Respect(TM) นำแสดงโดย Rodney Dangerfield และ The Twilight Zone(TM)

ในปีงบประมาณ 2003 เราได้พัฒนาแพลตฟอร์มเครื่องเล่นเกมบนพีซีรุ่นใหม่ Advanced Video Platform (AVP) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็นในเขตอำนาจศาลด้านเกมในประเทศส่วนใหญ่ เราเปิดตัวเกม AVP เกมแรกของเรา Lifestyles of the Rich & Famous(TM) ในปีงบประมาณ 2003 และปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ในนิวเจอร์ซีและตลาดพื้นเมืองอเมริกันต่างๆ เกม AVP เกมต่อไปของเรา Wheel of Fortune® Special Edition จะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2004

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 17.8 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 116.2 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สี่ปัจจุบัน และ 69.4 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 428.4 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2003 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 2002 โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการขาย ต้นทุนทั่วไป และต้นทุนการบริหารที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนเพิ่มเติมในการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มขึ้นเหล่านี้เกิดจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเพิ่มเติมเป็นหลัก รวมถึงเงินเดือนและค่าจ้าง แรงจูงใจ และสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สุทธิ รวมเป็นเงิน 20.1 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับไตรมาสปัจจุบัน เทียบกับ 56.7 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 67.4 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับปีงบประมาณ 2546 เทียบกับ 107.6 ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณ 2545 ความผันผวนนี้ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจำนวน 20.2 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รวมถึงการสูญเสียจากการชำระหนี้ก่อนกำหนดรวมเป็นเงิน 19.7 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 21.2 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับปีงบประมาณก่อนหน้า

กระแสเงินสดและงบดุล

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานรวมอยู่ที่ 429.8 ล้านเหรียญสหรัฐในปีปัจจุบัน เมื่อเทียบกับ 563.0 ล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อน การลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานในปีนี้เกิดจากลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นและยอดคงเหลือในสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานในไตรมาสปัจจุบันรวมอยู่ที่ 201.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิ และการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนในระดับที่น้อยกว่า รายจ่ายด้านทุน รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์การดำเนินงานเกม รวมอยู่ที่ 119.7 ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณปัจจุบัน และ 106.4 ล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 27 กันยายน 2003 มีจำนวนรวม 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เงินทุนหมุนเวียนมีจำนวนรวม 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และหนี้ระยะยาวรวม 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 28 กันยายน 2002 มีจำนวนรวม 416.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เงินทุนหมุนเวียนมีจำนวนรวม 750.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และหนี้ระยะยาวรวม 969.1 ล้านเหรียญสหรัฐ การเพิ่มขึ้นเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของเราในเดือนมกราคม 2003 และการจัดประเภทใหม่ของตราสารหนี้รุ่นอาวุโสมูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐที่ครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2004 เป็นหนี้สินหมุนเวียน

Wynn และคณะกรรมการจะจัดการประชุมที่มาเก๊า

Steve Wynn และคณะกรรมการบริหารของเขามีกำหนดจะเริ่มเดินทางไปเยือนฮ่องกงและจีนในวันนี้ โดยน่าจะเสร็จสิ้นในวันพุธที่การประชุมคณะกรรมการ Wynn Resorts ที่มาเก๊าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Wynn ปฏิเสธที่จะบอกว่าคณะกรรมการคาดหวังว่าจะทำอะไรในการประชุมที่มาเก๊า

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ทำงานในวงการแนะนำว่า Wynn กำลังถอยห่างจากแรงกดดันสาธารณะที่เขายื่นต่อสมาชิกรัฐสภามาเก๊าในเดือนสิงหาคม โดยเขาเสนอว่าคณะกรรมการบริษัทอาจเลือกที่จะไม่สร้างรีสอร์ทในมาเก๊า หากจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ปฏิรูปเครดิตคาสิโนที่จำเป็นโดยเร็วที่สุด

Wynn กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่คณะกรรมการบริหารจะประชุมกันที่มาเก๊า เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนเงินหลายล้านดอลลาร์ที่นั่นแล้ว และมีแผนที่จะลงทุนอีกอย่างน้อยครึ่งพันล้านดอลลาร์

การเดินทางครั้งนี้จะทำให้สมาชิกคณะกรรมการของเขามีโอกาสสัมผัสเศรษฐกิจจีนที่คึกคักซึ่งจะหล่อเลี้ยงคาสิโนในมาเก๊าด้วยตาตนเอง เขากล่าว

“นอกเหนือจากมาเก๊า เราจะไปที่ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ จีนตอนใต้ และปักกิ่ง” วินน์กล่าว

เมื่อถูกถามว่าคณะกรรมการคาดว่าจะอนุมัติแผนการสร้างรีสอร์ทขนาดใหญ่ในมาเก๊าของบริษัทหรือไม่ Wynn กล่าวว่า “ผมไม่มีอะไรจะประกาศ”

ในเดือนสิงหาคม Wynn กล่าวว่าเขาจะพาคณะกรรมการของเขาไปที่มาเก๊าเพื่อให้สมาชิกตัดสินใจว่า Wynn Resorts ควรสร้างรีสอร์ทคาสิโนอย่างน้อยหนึ่งแห่งในเขตปกครองตนเองกึ่งจีนหรือไม่

ในเวลานั้น Wynn กระตือรือร้นที่จะส่งข้อความถึงสมาชิกรัฐสภามาเก๊าว่าพวกเขาจำเป็นต้องอนุมัติการปฏิรูปเครดิตคาสิโนซึ่งตั้งใจจะขจัดอิทธิพลของอาชญากรรมที่มีต่อตลาดคาสิโนมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์

การเปลี่ยนแปลงที่ Wynn ต้องการจะช่วยให้คาสิโนสามารถให้สินเชื่อและลดรายได้การพนันที่ต้องเสียภาษีตามจำนวนหนี้เสีย

ผู้ที่อยู่ในวงการแนะนำว่าแก๊งชาวจีนที่ควบคุมการกู้เงินนอกระบบและการค้าประเวณีในและรอบๆ ทรัพย์สินของ Stanley Ho ผู้ประกอบการคาสิโนแห่งปัจจุบันในมาเก๊า ไม่สามารถถูกเบียดออกจากคาสิโนได้ จนกว่าผู้ประกอบการรายใหม่จะเสนอสินเชื่อให้

ข้อตกลงสัมปทานมาเก๊าของ Wynn Resorts www.kodiakcamera.com กำหนดให้บริษัทต้องลงทุนประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552

จอห์น มัลคีย์ นักวิเคราะห์หนี้คาสิโน Bear, Stearns & Co. กล่าวว่ามูลค่าหุ้นของ Wynn Resort ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตมาเก๊าของบริษัท

Las Vegas Sands Inc. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงแรม The Venetian ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการในมาเก๊าเช่นกัน แต่ได้ดำเนินการก่อสร้างคาสิโนชั่วคราวซึ่งน่าจะเปิดให้บริการได้ภายในกลางปีหน้า แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ด้านสินเชื่อก็ตาม

มัลคีย์กล่าวถึงการผ่อนปรนข้อจำกัดล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางของพลเมืองจีนไปและกลับจากมาเก๊าว่า การปฏิรูปที่ล่าช้าไม่ได้มีความสำคัญมากนัก

แม้ว่าเราจะรู้สึกท้อแท้บ้างที่กฎหมายที่ Wynn กำลังพยายามหานั้นยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่เรายิ่งรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อชาวจีนแผ่นดินใหญ่ผ่อนปรนข้อจำกัดด้านวีซ่า ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในมาเก๊า” มัลคีย์กล่าว

ลาสเวกัส – สำหรับโรงแรมที่มีพื้นที่คาสิโนขนาดเล็ก ห้องพักเพียง 657 ห้อง และที่จอดรถประมาณ 1,200 คัน อิทธิพลของ Hard Rock นั้นแผ่ขยายไปไกลเกินกว่าทำเลที่ตั้งนอกสตริปซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของรีสอร์ทขนาดใหญ่ของเมือง

อิทธิพลดังกล่าวจะรู้สึกได้โดยเฉพาะในคืนคอนเสิร์ต เมื่อลูกค้าที่ไปชมคอนเสิร์ตร็อคที่ The Joint จะใช้พื้นที่หลายชั่วโมง จนนักเล่นคาสิโนและนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ต้องขับรถวนหาที่จอด

“ผมคิดว่ามีบางครั้ง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่ผู้เข้าชมคอนเสิร์ตจะแย่งลูกค้ารายอื่นๆ ไป” จิม โบเวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Hard Rock กล่าว

ในเดือนมกราคมนี้ Hard Rock หวังว่าจะบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการเปิดที่จอดรถใหม่ประมาณ 400 แห่งด้วยต้นทุนประมาณ 4 ล้านดอลลาร์

โบเวนกล่าวว่าการขยายพื้นที่โรงรถจะเพิ่มจาก 6 ชั้นเป็น 8 ชั้น และเพิ่มพื้นที่จอดรถได้ทั้งหมดประมาณ 1,600 คันนั้นคุ้มค่ามาก

“เราเป็นร้านที่เปิดถึงดึกมาก” เขากล่าว “เวลา 22.30 น. ผู้คนยังคงจอดรถเพื่อรอชมคอนเสิร์ต และบางคนเพิ่งมาถึง”

การขยายโรงรถเป็นที่พูดถึงกันมานานหลายปีแล้ว แต่เพิ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม เมื่อ Hard Rock Hotel Inc. รีไฟแนนซ์พันธบัตรและระดมทุนประมาณ 25 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้จ่ายกับโครงการขยายในอีกสองปีข้างหน้า

ส่วนเพิ่มเติมล่าสุดได้แก่ ห้องชุดไฮโรลเลอร์ขนาด 5,000 ตารางฟุตและร้านชุดชั้นใน ทรัพย์สินแห่งนี้จะปิดไนท์คลับ Baby’s หลังจากปีใหม่ และคาดว่าจะเปิดไนท์คลับใหม่ในเดือนมิถุนายน

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดหาเงินทุนสำหรับเพิ่มพื้นที่จัดประชุมและสัมมนาที่ฮาร์ดร็อค ซึ่งเป็นโครงการที่เคยหารือกับนักลงทุนแล้ว โบเวนกล่าว แผนล่าสุดนี้ต้องการพื้นที่จัดประชุมเพิ่มขึ้นประมาณสามเท่าจากพื้นที่ประมาณ 6,000 ตารางฟุตของบริษัท โบเวนกล่าว

แม้จะมีบรรยากาศเซ็กซี่แบบร็อคแอนด์โรล แต่ความใกล้ชิดของที่พักกับสนามบินและศูนย์การประชุมลาสเวกัสทำให้ที่นี่เป็นจุดยอดนิยมสำหรับนักเดินทางเพื่อธุรกิจ

โบเวนกล่าวว่า “ธุรกิจกลุ่มของเราเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มาก เราไม่มีห้องประชุมเพียงพอสำหรับนักเดินทางเพื่อธุรกิจจำนวนมากที่มาพักที่นี่”

แม้ว่าในอนาคตรีสอร์ทแห่งนี้จะมีศูนย์ประชุม แต่เขาก็บอกว่ายังมีการพิจารณาสร้างห้องพักในโรงแรมเพิ่มเติมอยู่ และหากสร้างเสร็จ ห้องพักก็จะอยู่ด้านบนของพื้นที่จัดประชุมแห่งใหม่ ในปี 1999 รีสอร์ทได้ขยายพื้นที่ครั้งใหญ่โดยเพิ่มห้องพักมากกว่า 300 ห้อง ร้านอาหารหลายแห่ง สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม และสระว่ายน้ำ

โครงการขยายนี้ไม่ได้เป็นปฏิกิริยาต่อการประกาศของโรงแรมคาสิโน Palms ที่จะสร้างหอคอยห้องที่สองเพื่อรองรับความต้องการ เขากล่าว The Palms และ Hard Rock เป็นโรงแรมคาสิโนขนาดเล็กกว่าและมีบรรยากาศเป็นกันเองกว่าสองแห่งที่แข่งขันกันเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเดียวกัน ซึ่งก็คือกลุ่มวัยรุ่นร็อคแอนด์โรลสุดฮิปที่มักไปเล่นที่ The Joint at Hard Rock และ Ghost Bar at the Palms

ด้วยการเพิ่มอาคาร The Palms จะทำให้มีห้องพักเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 ห้องจากเดิมที่มีอยู่กว่า 400 ห้อง แผนหลักของ The Palms กำหนดให้สร้างห้องพักเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,000 ห้องในที่สุด

โรงแรมฮาร์ดร็อคอาจจะไม่ได้มีห้องพักเกิน 800 ห้องเลย ซึ่งเป็นข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่และความต้องการรักษาขนาดของโรงแรม โบเวนกล่าว

“มันจะสมเหตุสมผลมากกว่าหลังจากที่เราสร้างหอคอยอีกแห่ง หากเราต้องการสร้างทรัพย์สินอีกแห่งในสถานที่อื่น” เขากล่าว

ผู้บริหารได้หารือถึงแนวโน้มพื้นที่ประชุมและห้องประชุมระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหารือผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัท

บริษัทมีรายงานกำไรไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์เป็น 37.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 24 เปอร์เซ็นต์เป็น 9.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในขณะที่รายได้ของคาสิโนคงที่ แต่รายได้จากโรงแรม อาหารและเครื่องดื่มกลับเพิ่มขึ้นสองหลัก

“ฮาร์ดร็อคยังคงเป็นแบรนด์ชั้นนำในตลาด และตัวเลขของเราบ่งชี้เช่นนั้น” เควิน เคลลีย์ ประธานบริษัทฮาร์ดร็อคกล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “เราต้องระมัดระวังผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดที่จะเปิดตัวในลาสเวกัส เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องนี้ เรากำลังมองหาโอกาสในการขยายตัวในอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้อย่างจริงจัง”

บริษัทกำลังแสวงหาโอกาสในการขยายแบรนด์ Hard Rock เช่นกัน แม้ว่า Morton จะ “เลือกสรรมาก” เกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวก็ตาม Bowen กล่าว

บริษัทกำลังพูดคุยกับชนเผ่าอินเดียนแดงเกี่ยวกับการดำเนินการคาสิโนธีมฮาร์ดร็อค ผู้บริหารกล่าวในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ ผู้บริหารไม่ได้เปิดเผยชื่อชนเผ่าดังกล่าว มีคาสิโนธีมฮาร์ดร็อคอีกประมาณสามแห่งที่เปิดดำเนินการทั่วประเทศ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับมอร์ตัน ซึ่งขายสิทธิ์ในการใช้ชื่อดังกล่าวในพื้นที่บางแห่ง

“ชนเผ่า… เราจริงจังกับเรื่องนี้มากกว่าเพราะไม่มีข้อตกลง (กับรัฐ) เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแคลิฟอร์เนียแล้ว นี่อาจเป็นโอกาสในระยะยาว” โบเวนกล่าว

การขยายพื้นที่จอดรถอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทันที เขากล่าว

เมื่อโฮเวิร์ด สเติร์น นักจัดรายการวิทยุชื่อดังจัดรายการวิทยุที่ฮาร์ดร็อคเมื่อเดือนที่แล้ว มี “รถหลายร้อยคัน” ที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ารายการเนื่องจากไม่มีที่จอดรถ เขากล่าว

ที่จอดรถเพิ่มเติมยังช่วยธุรกิจโดยรอบได้ เช่น Hamburger Mary’s ซึ่งเป็นร้านอาหารที่หันหน้าไปทางทิศใต้ของ Hard Rock ฝั่งตรงข้ามถนน Harmon

แอนดี้ บาร์เร็ตต์ เจ้าของร้าน Hamburger Mary’s กล่าวว่า “เราขอปรบมือให้ เพราะปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอเป็นปัญหาเสมอมา มีโอกาสสูงมากที่เราจะสูญเสียลูกค้าไป”

ลาสเวกัส — หุ้นเกมยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม โดยดัชนี Applied Analysis Gaming ของหุ้นเกมในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 2.7 เปอร์เซ็นต์ในเดือนนี้ โดยขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและแนวโน้มการขยายตัวของเกม
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายเดือนของหุ้นในประเทศแปดตัวเพิ่มขึ้นเป็น 194.35 ในเดือนตุลาคม จาก 189.27 ในเดือนกันยายน

สำหรับปีนี้ ดัชนีเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ลดลงเหลือ 143.63 ในเดือนมกราคม

Station Casinos เป็นข้อยกเว้นที่น่าประหลาดใจในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยราคาหุ้นลดลงเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วงกลางสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับคาสิโนชนเผ่าในแคลิฟอร์เนีย และการคาดการณ์รายได้ของบริษัทที่ลดลง

ส่วนประกอบการผลิตทำให้ดัชนีการวิเคราะห์ประยุกต์เพิ่มขึ้น 9.4 จุดในเดือนตุลาคม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการเกมที่มูลค่าหุ้นฉุดลง 4.3 จุด

ผู้ผลิตทั้งหมดได้รับแรงกระตุ้นจากความคาดหวังถึงการขยายตัวของเกมในแคลิฟอร์เนียและการแพร่กระจายไปยังเขตอำนาจศาลใหม่ๆ ไบรอัน กอร์ดอน โฆษกของ Applied Analysis บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ตั้งอยู่ในลาสเวกัส กล่าว

International Game Technology ซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองรีโน ทำผลงานได้ดีขึ้นร้อยละ 10 จากเดือนกันยายน ส่งผลให้ดัชนีโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เขากล่าว

“IGT ยังคงเดินหน้าประกาศเพิ่มการสั่งซื้อเครื่องเล่นเกมแบบไม่ใช้เงินสดจากผู้ให้บริการ” กอร์ดอนกล่าว “นอกเหนือจากคำสั่งซื้อจาก Harrah’s Entertainment และ Station Casinos แล้ว IGT ยังประกาศเพิ่มการสั่งซื้อเครื่องเล่นเกมอีกประมาณ 5,000 เครื่อง ซึ่งจะเร่งดำเนินการในอีกสองปีข้างหน้า”

รายงานผลประกอบการของผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะผลักดันมูลค่าหุ้น เขากล่าว

Park Place Entertainment Corp. เอาชนะผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่รวมอยู่ในดัชนีด้วยมูลค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นสูงสุด หลังจากรายงานอัตราห้องพักที่เพิ่มขึ้นในฝั่งตะวันตกและผลงานที่ดีเกินคาดในแอตแลนติกซิตี้ กำไรของ MGM Mirage ลดลง และรายงานไตรมาสที่สี่คาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงการลดลง 4 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการปิดการแสดง “Siegfried & Roy at The Mirage” และ Station Casinos ได้ปรับลดการคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่สี่ ทำให้ราคาหุ้นลดลงในช่วงวันสุดท้ายของเดือน กอร์ดอนกล่าว

นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank นาย March Falcone กล่าวว่าหุ้นของ Station Casinos ร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์นี้ โดยปิดที่ 29.75 ดอลลาร์ ลดลง 7.6 เปอร์เซ็นต์จาก 29.75 ดอลลาร์ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของคาสิโนชนเผ่าในแคลิฟอร์เนีย Station เป็นผู้บริหารคาสิโนชนเผ่า Thunder Valley ในแคลิฟอร์เนียให้กับชนเผ่าอินเดียนแดงแห่งออเบิร์น

“หุ้นของสถานีอ่อนแอ ฉันคิดว่า เป็นเพราะความกังวลว่า (ผู้ว่าการรัฐที่ได้รับการเลือกตั้ง) อาร์โนลด์ (ชวาร์เซเน็กเกอร์) จะใช้มาตรการเข้มงวดกับชาวอินเดียในเรื่องการเจรจาภาษีและการขยายการพนันในรัฐมากขึ้น” ฟัลโคนกล่าว

ชวาร์เซเน็กเกอร์กล่าวว่าเขาหวังที่จะระดมทุน 2 พันล้านดอลลาร์จากอุตสาหกรรมเกมเพื่อช่วยแก้ปัญหางบประมาณขาดดุล 38 พันล้านดอลลาร์ของรัฐ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์กล่าวว่าเงินดังกล่าวน่าจะมาจากสล็อตที่สนามแข่งและห้องเล่นไพ่มากกว่าการพนันของชนเผ่าที่ขยายตัว ซึ่งผู้ว่าการคนใหม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ อย่างไรก็ตาม ฟัลโคนกล่าวว่านักลงทุนมีปฏิกิริยาเกินเหตุต่อข่าวจากแคลิฟอร์เนีย

“เราคิดว่านักลงทุนมีปฏิกิริยาเกินเหตุต่อคำแนะนำที่ฝ่ายบริหารให้ไว้สำหรับไตรมาสที่ 4” เขากล่าว “คำแนะนำที่ระมัดระวังสำหรับไตรมาสที่ 4 นั้นไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับแนวโน้มเชิงบวกสำหรับปี 2547”

ในการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ กอร์ดอนกล่าวว่าผลประกอบการไตรมาสหน้าควรจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรีสอร์ท Strip ในแง่ของอัตราห้องพักและปริมาณผู้เยี่ยมชมโดยรวม ในขณะที่คาดว่า IGT จะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไปในปัจจุบัน

เฟรนช์ลิค รัฐอินเดียนา – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “เป็นเวลาหลายปีที่ประชาชนสวมเสื้อยืดสีส้มขับรถโดยสารรถบัสผ่านเนินเขาที่คดเคี้ยวทางตอนใต้ของรัฐอินเดียนาไปยังรัฐสภาเพื่อกดดันสมาชิกรัฐสภาให้สร้างคาสิโน

“ในที่สุดพวกเขาก็ชนะการต่อสู้ทางกฎหมาย ตอนนี้ กลับมาที่บ้านเกิดของพวกเขาในออเรนจ์เคาน์ตี้ การลงประชามติในวันอังคารว่าจะดำเนินการกับเรือพนันหรือไม่กำลังสร้างความแตกแยกให้กับชุมชน

“…จากแท่นเทศน์ในโบสถ์ พระสงฆ์ได้เทศนาเกี่ยวกับความชั่วร้ายของการพนัน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรม การติดยาเสพติด และอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้น

“แต่เจ้าหน้าที่ระดับเทศมณฑลส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคาสิโนบนเรือแม่น้ำ โดยอ้างว่าจะสร้างงานได้หลายร้อยตำแหน่ง สร้างรายได้หลายล้านเหรียญสหรัฐต่อปีสู่เศรษฐกิจ และทำให้เมืองเฟรนช์ลิคและเวสต์บาเดนสปริงส์ที่อยู่ใกล้เคียงกลับคืนสู่ความรุ่งเรืองในอดีตอีกครั้ง”

“ผู้อยู่อาศัยบางคนอ้างว่านายอำเภอ Doyle Cornwell กระตือรือร้นเกินไปในการเป็นผู้นำกลุ่ม Citizens for the Future of Orange County ซึ่งสนับสนุนคาสิโน เขาถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายของรัฐโดยรณรงค์สนับสนุนคาสิโนและติดป้ายสนามหญ้าขณะปฏิบัติหน้าที่ และอัยการพิเศษกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ ไม่สามารถติดต่อ Cornwell ที่สำนักงานเพื่อขอความเห็นได้

“…ผู้สนับสนุนกล่าวว่าคาสิโนมีความจำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของออเรนจ์เคาน์ตี้ ซึ่งอยู่ในอันดับต้น ๆ ของมณฑลอินเดียนาที่มีอัตราการว่างงานสูงมาโดยตลอด

“… เดิมพันสูงมากจนผู้ต่อต้านบางคนบอกว่าพวกเขาไม่กล้าทำอะไรมากกว่าแค่ติดป้ายไว้ในสนามหญ้าของตนเอง ป้ายสนามหญ้าเรียงรายอยู่ตามถนนที่อยู่อาศัยในเขตที่มีประชากร 20,000 คน แต่ป้ายสีส้มที่สนับสนุนคาสิโนมีจำนวนมากกว่าป้ายสีน้ำเงินของผู้ต่อต้านมาก

“ความรู้สึกดังกล่าวมีสูงมากจนบางคนที่ต่อต้านคาสิโนรู้สึกเป็นกังวลว่าจะรักษางานของตนไว้ได้หรือไม่” โรเบิร์ต ฮอยต์ โฆษกของ Orange County Coalition Against Legalized Gambling กล่าว…”

หลุยเซียนา – Boyd Gaming Corp. ตกลงจ่ายเงิน 375,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อยุติคดีที่ฟ้องร้องโดย Astoria Entertainment Inc. เมื่อปี 1998 ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ประกอบการเรือพนันในลุยเซียนาได้ยื่นฟ้อง Boyd Gaming Corp. สองคดี หลังจากที่ Astoria ไม่สามารถขอใบอนุญาตคาสิโนในรัฐได้ Boyd ดำเนินกิจการคาสิโนและคาสิโนสนามแข่งม้าในลุยเซียนา

ข้อเรียกร้องของรัฐบาลกลางต่อ Boyd ถูกยกฟ้องโดยศาลรัฐบาลกลางในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 ข้อเรียกร้องตามกฎหมายของรัฐที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางถูกยกฟ้องโดยปราศจากอคติ ทำให้ Astoria สามารถอ้างข้อเรียกร้องเหล่านี้ในศาลรัฐได้ Boyd กล่าวในการยื่นฟ้องต่อ SEC

โฆษกของ Boyd, Rob Stillwell กล่าวว่า บริษัทถูกห้ามโดยข้อตกลงการรักษาความลับจากการหารือเนื้อหาของคดีและข้อตกลง

นิวยอร์ก — บริษัทหลักทรัพย์ที่ติดตามอุตสาหกรรมเกมได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Wynn Resorts Ltd. และเพิ่มราคาเป้าหมาย 12 เดือนของหุ้นดังกล่าว
นักวิเคราะห์ของ Bank of America Securities J. Cogan และ David Vas ออกรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีลดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น Wynn จาก “ซื้อ” เป็น “เป็นกลาง” และกำหนดราคาเป้าหมายของหุ้นกู้ชุดนี้ไว้ที่ 23 ดอลลาร์

“…ในรายงานของพวกเขา Cogan และ Vas กล่าวว่าแนวโน้มในระยะยาวของหุ้นนั้นดี แต่เนื่องจากรีสอร์ทของ Wynn ในมาเก๊าอาจใช้เวลาในการเปิดตัวนานกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก พวกเขาจึงได้เลื่อนอันดับความน่าเชื่อถือเป็น ‘เป็นกลาง’…”

โคโลราโด – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “มีการพรรณนาอีกทางหนึ่งว่าเป็นหนทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของโคโลราโดที่ซบเซาโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น หรือถูกพรรณนาว่าเป็นกลอุบายเพื่อให้บริษัทอังกฤษเกือบจะผูกขาดการพนันตามแนวเทือกเขาฟรอนท์เรนจ์ของรัฐ”

“สำหรับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงที่กำลังชมการโฆษณาครั้งใหญ่ที่ทำลายสถิติสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 33 นั้น มันคงง่ายที่จะเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายกำลังพูดถึงความคิดริเริ่มที่แยกจากกัน

“มาตรการในการลงคะแนนเสียงวันอังคารนี้จะอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องลอตเตอรีวิดีโอได้มากถึง 2,500 เครื่องในสนามแข่งม้าและสุนัขเกรย์ฮาวด์ 5 แห่งตามแนว Front Range”

“โครงการนี้จะอุทิศรายได้ 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมโคโลราโดให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว รายได้อื่นๆ จะมอบให้กับสวนสาธารณะและสันทนาการระดับรัฐและระดับท้องถิ่น รวมถึงโครงการปรับปรุงฉุกเฉินในโรงเรียนของรัฐ”

“การรณรงค์สนับสนุนและต่อต้านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 33 ทำลายสถิติทางการเงิน โดยใช้จ่ายเงินไปแล้ว 9.4 ล้านดอลลาร์จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม”

ในแคมเปญรณรงค์ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดที่สุดของรัฐ ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าโกหกผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

“…ผู้สนับสนุนได้รับเงินทุนส่วนใหญ่จาก Wembley USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทของอังกฤษ โดยเป็นเจ้าของสนามแข่งม้า 4 ใน 5 แห่ง พวกเขาโต้แย้งว่าการวางเครื่องลอตเตอรีวิดีโอจะต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด และรัฐบาลต้องการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง และการใช้จ่ายของพวกเขา ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นอาจนำมาซึ่งสิ่งนี้ได้

“…Lois Rice ผู้อำนวยการบริหารของ Colorado Gaming Association ยอมรับว่าคาสิโนต้องการหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น”

“…นักวิเคราะห์ทางการเมืองกล่าวว่าผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธมาตรการดังกล่าว ไม่เพียงแต่เพราะความไม่เต็มใจในอดีตในการขยายการพนันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่รายล้อมการฟ้องร้องผู้บริหารเวมบลีย์สองคนเมื่อเร็วๆ นี้ในคดีติดสินบนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเล่นลอตเตอรีวิดีโอที่ลินคอล์นพาร์คในโรดไอแลนด์อีกด้วย…”

บาคาร่าเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาเกมคาสิโนที่เล่นง่ายแต่กังวลที่จะลองเล่น บาคาร่าเป็นเกมที่สวยงาม มีข้อได้เปรียบของเจ้ามือที่ค่อนข้างต่ำ และมักมีให้เล่นในรูปแบบมินิพร้อมเดิมพันขั้นต่ำที่เอื้อมถึง นอกจากนี้ยังเล่นง่ายอีกด้วย เจ้ามือจะทำส่วนที่ซับซ้อน คุณเพียงแค่ต้องตัดสินใจว่าจะเดิมพันฝั่งเจ้ามือ ผู้เล่น หรือเสมอ และคุณสามารถคิด “ระบบ” ต่างๆ เพื่อก้าวหน้าในการเดิมพันหรือสลับไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆ ซึ่งอาจสนุกได้แต่ก็มีโอกาสดีหรือไม่ดีที่จะไม่มีความแตกต่างทางสถิติเลย

การเดิมพันฝั่งผู้เล่นคาดว่าจะชนะ 44.62 เปอร์เซ็นต์ของมือทั้งหมด แพ้ 45.86 เปอร์เซ็นต์ และเสมอ 9.52 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ พวกเขาจะจ่ายเงินเท่าๆ กัน ฝั่งเจ้ามือจะพลิกชนะและแพ้ในขณะที่เสมอในอัตราเดียวกัน พวกเขาจะชนะมากกว่าที่แพ้เล็กน้อย ดังนั้นคาสิโนจึงร่ำรวยขึ้นด้วยการหักค่าคอมมิชชันจากการจ่ายเงิน ซึ่งมีผลให้ผลตอบแทนในการเดิมพันส่วนใหญ่อยู่ที่ 0.95 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์ คาสิโนมีโอกาสชนะประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม โอกาสและความได้เปรียบที่คล้ายคลึงกันหมายความว่าการเดิมพันเหล่านี้สามารถใช้แทนกันได้ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่

Gavin Isaacs ประธานบริษัท Aristocrat Technologies Inc

บุคลากรพร้อมแล้ว ผลิตภัณฑ์ 75% ที่จัดแสดงในงาน G2E ได้รับการอนุมัติ
และพร้อมจำหน่ายในเขตอำนาจศาลต่างๆ แล้ว” “กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
วิดีโอสล็อตแบบดั้งเดิมหลายไลน์ ผลิตภัณฑ์รีลสเต็ปเปอร์ และวิดีโอโป๊กเกอร์ ซึ่งเป็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตลาด มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เกม 140 รายการ โดยมีเกมใหม่ 52 เกม
รวมถึง Dollar Storm ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วิดีโอแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟที่ออกแบบมา
เพื่อดึงดูดผู้ที่ชอบเล่นสเต็ปเปอร์ ใหม่สำหรับสหรัฐอเมริกาคือแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ Millioniser
สำหรับเนวาดาพร้อมข้อเสนอ ‘รับเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์จาก
สล็อตเพนนี’

Gold Clubนำเสนอเครื่องรูเล็ตอเมริกันรุ่นใหม่ที่สวยงามอย่าง UFO 8 ผู้เล่นและ Star 5 ผู้เล่น นอกจากนี้ยัง
มีรุ่น SX 6 ผู้เล่นให้
เลือกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสำหรับระบบระดับกลาง และรุ่น 10 ผู้เล่น
ก็กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา (Indo Pacific Gaming เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Gold Club
ในออสเตรเลเซีย) Gaming Support ได้นำเสนอจอแสดงผล LED ในเครื่องรุ่นใหม่ตระกูล Eureka
ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดค่า 1×3 และ 2×3 “มี
ผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลกให้ความสนใจระบบของเรา เราผลิตแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์สำหรับ
ระบบจัดการเกมโอเพ่นซอร์สของเรา และลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันจากบริษัทเกมอื่น พัฒนาระบบของตนเอง หรือมอบสิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชันย่อย
จากลูกค้าของ Gaming Support” Nick Hogan อธิบาย ในงาน G2E Gaming Support
ได้สาธิตระบบจัดการที่ใช้โดย Holland Casinos ซึ่งได้สร้าง
ชุดแอปพลิเคชันมากมาย

Shuffle Masterเปิดตัว MD2 Shuffler ซึ่งจดจำ
ไพ่ได้โดยอัตโนมัติ เกมโต๊ะใหม่บนบูธ ได้แก่ High Five Poker, Crazy 4 Poker, Dragon
Bonus, Single 21 และ Sidebet สำหรับ Pai Gow Poker นอกจากนี้ยังมี Tablemaster,
วิดีโอแบล็คแจ็คหลายผู้เล่น, วิดีโอแข่งม้า Derby Deluxe และ Royal Derby เช่น
เคย R. Franco ได้นำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาจัดแสดง รวมถึงเกมรีลและไฮบริดด้วย Roberto
Cian มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับอนาคต Kino Franco กลับมาเป็นหัวหน้า
ฝ่าย สหรัฐอเมริกาอีกครั้ง Gary Plattได้นำเก้าอี้ Aerol รุ่นใหม่ที่ทันสมัยและเครื่องนวดมาจัดแสดง
รวมถึงรุ่นต้นแบบที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งออกแบบมาเพื่อพกพาไปได้ทุกที่
เทคโนโลยีล้ำสมัยที่นำเสนอบนต้นแบบพนักพิงเบาะที่แสดงบนบูธ

ที่ บูธ Mikohn ที่กว้างขวาง มีการเปิดตัวซีรีส์ Gravity Pays
ในสองเวอร์ชัน ได้แก่ Liberty Ball ธีมอเมริกัน และ Kazoingo Ball ธีมปาร์ตี้
ซึ่งแต่ละเวอร์ชันมีกล่องด้านบนแบบกลไกขนาดใหญ่พร้อมการแสดงแสงและเสียงที่น่าดึงดูด
Neil Crossan จาก Mikohn Europe อธิบายว่า “เรายังคงพัฒนาพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์
ของ Mikohn ต่อไปด้วยนวัตกรรมและพันธมิตรที่แข็งแกร่งขึ้น และแนวคิด Gravity
Pays ™ ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งสองอย่าง ตั้งแต่ CasinoLink ® รูปลักษณ์ใหม่
เกมโต๊ะใหม่ที่ยอดเยี่ยม การจัดแสดงซีรีส์ Elite เกมสล็อตที่สร้างสรรค์ และ
ระบบ EndX เราได้รับผลตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจากทุกฝ่าย เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้

รับคำติชมจากอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อการทำงานหนักและความพยายามที่ทุ่มเท
ให้กับ Mikohn ใหม่ เรามีแพลตฟอร์มสำหรับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา
ในยุโรปทั้งที่ EELEX 2003 และ ICE 2004 และเรารอคอยที่จะทำ
ธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นในงานเหล่านี้” เมื่อการแสดงใกล้จะสิ้นสุดลง Tim Parker
จาก EndX กล่าวว่า “พวกเรายุ่งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
การนำเสนอแบบไร้เงินสดใหม่ที่แสดงร่วมกับ Mikohn มี
ผู้สนใจเป็นจำนวนมากอย่างน่าประหลาดใจจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร” ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่
จอแสดงผลพลาสม่าโปรเกรสซีฟ Media Lynx ที่ทำงานบนทีวี ดีวีดี และเอฟเฟกต์แอนิเมชัน
สำหรับอินพุตมัลติมีเดีย ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเค
ชันพลาสม่าทุกขนาด ตั้งแต่แบบตั้งโต๊ะไปจนถึงจอแจ็กพอตโปรเกรสซีฟขนาดใหญ่

ICP USA (Interblock) www.steelexcel.com ได้นำเครื่องจักรมาจัดแสดง 4 เครื่อง รวมถึง
Megastar 8 และ Megastar 5 ที่น่าประทับใจสำหรับไซต์ติดผนัง รวมถึง SuperNova 11 และ Dice 8 โดยได้รับ
การอนุมัติจาก GLI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกาที่กำลังดำเนินอยู่ G2E ถือเป็น
ก้าวสำคัญสำหรับTCS John Huxleyเนื่องจากการปรากฏตัวของพวกเขาในงานแสดงสินค้าได้ตอกย้ำ
วิสัยทัศน์ในการนำทั้งสองบริษัทมารวมกัน บูธนั้นสวยงามตระการตาและ
สะท้อนถึงแบรนด์ใหม่ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย ​​สะอาดตา และมีประสิทธิภาพ เป็น
ครั้งแรกที่ลูกค้าสามารถเห็นแบรนด์ TCSJOHNHUXLEY ในผลงานและได้พบกับ

ทีมงานฝ่ายขายและผู้บริหารของงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลก ตั้งแต่แอฟริกาใต้ไปจนถึงยุโรปตะวันออก
รวมถึงกลุ่มผู้เยี่ยมชมจำนวนมากจาก Native Indian Gaming และเนวาดาสตริป
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ ระบบแสดงผลบนโต๊ะ e-FX ล้ำสมัยที่ใช้
เทคโนโลยีสื่อ One Link ของ Paltronics และ Intelligent Cash Box จาก JCM
นอกจากนี้ TCSJOHNHUXLEY.COM ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ก็เปิดตัวขึ้น และลูกค้าก็เพลิดเพลินไปกับ
การเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่บนบูธ Austrian Gaming Industries ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือของ Novomatic Group ได้นำอุปกรณ์ต่างๆ มาจัดแสดง รวมถึง
เกมหลายผู้เล่นที่ล้ำสมัย Robert Dykstra จาก Octavian กล่าวว่า
“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสนใจใน
บริษัทน้องใหม่เช่นเราและผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่เพียงแต่ระบบ ACP เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโซลูชัน TTR (table top roulette) และเกม AWP ของเราด้วย

Ainsworth Game Technologyเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Celebrity และ Ambassador
ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้ในอเมริกาใต้และแคริบเบียนแล้ว Len Ainsworth
ได้พบปะกับผู้เยี่ยมชมบูธที่น่าประทับใจของพวกเขาหลายคน Ken Orchard รองประธานฝ่ายขาย
สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “เราประสบความสำเร็จอย่างมากในแคริบเบียนและได้รับ
ความสนใจจากประเทศต่างๆ ในอเมริกาใต้จำนวนมาก ผมคิดว่าผลงานของเรา
จะเกินความคาดหมายหลังจากได้รับความสนใจจากงาน G2E สิ่งหนึ่งที่บ่งชี้
ว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพดีเพียงใดก็คือยอดสั่งซื้อซ้ำ
จากลูกค้าจำนวนมาก”

MEIจัดแสดงเครื่องรับธนบัตรซีรีส์ MEI CashflowTM SC ที่รองรับ
สภาพแวดล้อมการจ่ายตั๋วเข้า/จ่ายตั๋วจริง และมอบชุด
เครื่องมือสนับสนุนให้กับคาสิโนเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ซีรีส์ MEI CashflowTM SC กำลังกลายเป็น
เครื่องรับธนบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับหลายๆ คนทั่วสหรัฐอเมริกา MEI ยังประกาศเปิดตัว
MEI CashflowTM STS ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสนับสนุนบนพีซี (STS) ใหม่ เพื่อเตรียม
การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถกำหนดค่าและควบคุมความต้องการสนับสนุน
ด้วยซอฟต์แวร์ง่ายๆ และเครื่องมือพกพาที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องรับธนบัตรซีรีส์ MEI CashflowTM SC
หน่วยที่มีอยู่สามารถอัปเดตได้ภายใน 30 วินาทีผ่าน

โมดูลการเขียนโปรแกรม โดยดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โดยตรงในสนามโดยไม่ต้องถอด
เครื่องรับธนบัตรออก ที่บูธที่มีผู้คนพลุกพล่าน CARD ได้สาธิต Easy Chipper และ Pre-Shuffler
ซึ่งอิงตาม One2Six ที่ประสบความสำเร็จ Sid Parikh เป็นตัวแทนขายของ CARD LLC
ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งพวกเขากำลังจัดเตรียมอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาใบอนุญาต
Cyberview Technology
ได้จัดแสดง โซลูชันเกมที่ดาวน์โหลดได้บนเซิร์ฟเวอร์ ในบูธอันเป็นเอกลักษณ์ของตน เนื่องจากมีเทอร์มินัลหลายพันเครื่องที่เปิดให้บริการ
ในยุโรปแล้ว และมีการวางแผนติดตั้ง 2 แห่งในแคลิฟอร์เนีย ระบบที่พิสูจน์แล้ว (ไม่ใช่ระบบอินเทอร์เน็ต) ของบริษัทจึง
สร้างความสนใจให้กับผู้ประกอบการจำนวนมากตลอดงานแสดง
นอกจากนี้ Cyberview ยังเปิดตัว ‘Lara’ ซึ่งเป็นต้นแบบเพื่อสร้างเทรนด์สำหรับ
ตู้เกมมัลติมีเดียรุ่นใหม่

Atronicไม่เพียงแต่ฉลองความสำเร็จครบรอบ 10 ปีเท่านั้น แต่ยัง
คว้ารางวัล BEST BOOTH AWARD จากบูธอันยอดเยี่ยมที่จัดแสดง
เครื่องไฮเทครุ่นยอดนิยมอย่าง Babooshka, Xanadu และ Sphinx รวมถึงเกม Cashline ชื่อดัง
อย่าง Mystic mask, Ghost Hunter และ Running Numbers
แนวคิด “Great Games, Great People” เห็นได้ชัดบนบูธ MIS Group ได้ร่วมแบ่งปันบูธ
และนำเสนอระบบจัดการคาสิโน Galaxis ระบบไร้เงินสดด้วยสมาร์ทการ์ด
และโมดูลซอฟต์แวร์ Star

Win Cards (Gaming International)ยังคงเผชิญกับ ”
ปัจจัยแห่งความหวาดกลัว” แต่ Ted และ Pam รับรองกับเราว่าพวกเขากำลังได้รับการยอมรับ
และยอมรับในงานของพวกเขา มากขึ้น Alphastreetรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการตอบรับต่อ
ระบบเคโนและรูเล็ต 24 ผู้เล่นที่เปิดตัวในงานGLI
กำลังได้รับการอนุมัติสำหรับระบบรูเล็ต 8 ผู้เล่นของพวกเขาในสหรัฐอเมริกา Tone Bizjak ซีอีโอ
กล่าวว่า “เป็นงานที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเรา โดยมี
ผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศจำนวนมาก” Yeshua Martinez Sigala ผู้แทนจำหน่ายฝ่ายขายกล่าวเสริมว่า “เรา
ทำยอดขายได้ดีมากในงาน G2E และได้แนะนำผลิตภัณฑ์ของเราให้กับสอง

ประเทศในอเมริกาใต้ ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนๆ ในตลาด” Global
Cash Accessรายงานว่ามีผู้สนใจจำนวนมากโดยเฉพาะระบบ ACM (เครื่องแคชเชียร์อัตโนมัติ) ที่ได้รับสิทธิบัตรของพวกเขา ร่วมกับ ศูนย์การเงินการเข้าถึงเงินสด
แบบแหล่งเดียวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ GCA
“เรากำลังพัฒนาและส่งเสริม Microcoin
โดยเฉพาะสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา และ G2E ได้สร้างความสนใจอย่างมากใน
ผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microcoin QL Coin Acceptor” Robert
Bird ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย อธิบาย Starpointได้จัดแสดงกลไกของรีล
ปุ่มกด และอุปกรณ์เกมสำหรับสล็อตคาสิโนและเครื่องเล่นเกมอื่นๆ
กลไกของรีลได้รวมเอาระบบ Reel Movement Sensing ของ Starpoint ซึ่งได้รับการออกแบบมา
เพื่อป้องกันสล็อตจากการถูกดัดแปลงและพยายามฉ้อโกง รูป
แบบอุปกรณ์เกมใหม่ให้ความยืดหยุ่นและช่วยให้นักออกแบบสามารถทำงานร่วมกับ Starpoint เพื่อ
ปรับแต่งการออกแบบส่วนประกอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายเฉพาะบุคคล บูธ Suzo/Veka
ได้จัดแสดง CatCoin Casino Cash Centre ที่มีดีไซน์ทันสมัย ​​ซึ่งให้บริการ
แลกรับด้วยตนเองสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโน CatCoin จัดการสื่อทั้งหมด
รวมถึงการแลกตั๋ว การทำลายและตรวจสอบบิล
การขายแบบไม่ใช้เงินสดและบัตรเครดิต การเข้าถึงสมาร์ทการ์ด และการตรวจสอบแจ็คพอต
ระบบโมดูลาร์พร้อมหน้าจอสัมผัส FTF ขนาด 15 นิ้วสามารถจัดหาการออกแบบที่กำหนดเองได้
และสามารถรองรับตัวเลือกสื่อใหม่เพิ่มเติมได้

Giesecke & Devrientได้นำระบบ
และผลิตภัณฑ์การจัดการเงินสดมาจัดแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประมวลผล TITO แบบไม่ใช้เงินสด Cadillac Jack รายงานว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในงานแสดง โดยเฉพาะ
เกมเคโนใหม่ ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มความสำเร็จในงานแสดง AMOY พร้อมกันด้วย
เกมแลกรับและเกมเพื่อความบันเทิงService Gaming Technology (อดีต Sega Europe)
ได้แสดงตัวเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรก และทั้ง John และ Carlton
Murphy ต่างก็รู้สึกว่านี่เป็นกิจกรรมที่คุ้มค่าGlenview Systemsได้แนะนำ

Auxiliary Ticket Storage Indicator สำหรับเครื่องจำหน่ายตั๋วเข้า/ออก รวมถึง
โซลูชันเครื่องเติมตั๋วอัตโนมัติสำหรับพนักงาน และ Low-hopper Indicator ของพวกเขา
Alan Derek อธิบายว่า “G2E เปิดโอกาสให้เราได้สาธิต
โซลูชันของ Glenview เพื่อเพิ่มเวลาการทำงานของเครื่องสล็อตแมชชีนและลดเวลาหยุดทำงาน” Baccarat
Plus ให้ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของพวกเขาเป็น “สินค้าฮิตของงานแสดง”
ประสบความสำเร็จอย่างมากจนทำให้โมเดลวางพื้นของ Baccarat Plus Jackpot แบบผู้เล่นหลายคนของพวกเขา
ถูกขายในงานแสดง และมีการสั่งจองระบบเพิ่มเติมอีกหกระบบ ฟีเจอร์ “peak-no-peak” ของ Baccarat Plus
สร้างความฮือฮาได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ Mini Baccarat Table ยังมี
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเดียวกัน โดยใช้การเดิมพันข้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ Shufflemaster ฟีเจอร์
นี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากการสั่งซื้อในเอเชีย และทีมงานคาดหวังว่าจะได้รับ
ผลตอบรับเชิงบวกเพิ่มเติมในงานที่สิงคโปร์

Steve Williams ผู้จัดการฝ่ายขายยุโรปของ Matsui Gaming Machine
รายงานว่า “คาสิโน Golden Nugget เพิ่งเปลี่ยนชิปใหม่ และข่าวลือก็แพร่สะพัด
ว่าชิปของ Matsui นั้นมีประสิทธิภาพดีมาก ขณะนี้ใบอนุญาตสำหรับเวกัสกำลังดำเนินการอยู่
และเราตั้งตารอที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราในตลาดนั้น” Cashcode
นำเสนอระบบการชำระเงินล่วงหน้าแบบครบวงจรพร้อมความปลอดภัยสูงแบบ Bill-to-Bill
ซึ่งใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลบิลขั้นสูงสำหรับเงินสดและธุรกรรมแบบไม่ใช้เงินสด

Global Payment Technologiesได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่มากมาย
รวมถึงเครื่องตรวจสอบสกุลเงินสากล Advantage รุ่นอัปเกรด และ
เครื่องจัดเรียงตาราง “เราได้พบลูกค้าจำนวนมากและสร้างเครือข่ายใหม่
สำหรับเราแล้ว นี่คือ G2E ที่ดีที่สุด” Densitron ซึ่งมีฐานการติดตั้ง
มากกว่า 10,000 เครื่องในคาสิโนตั้งแต่ญี่ปุ่นไปจนถึงออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ได้เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเกม คอมพิวเตอร์แบบบอร์ดเดียวรุ่นใหม่
ได้แก่ Mobility และ Radeon พร้อมโปรเซสเซอร์กราฟิกจาก ATI Technologies
สำหรับกราฟิก 3 มิติสำหรับเครื่องเล่นเกมคาสิโนรุ่นต่อไป

การใช้งานในอนาคตที่เป็นไปได้สำหรับไซต์คาสิโนนั้น

“เปิดกว้าง” และรวมถึงการเปลี่ยนอาคารเป็นศูนย์ฝึกอบรมของรัฐบาลหรือศูนย์การศึกษาสำหรับกลุ่มที่ตั้งแคมป์หรือสถานที่พักผ่อน เธอกล่าว กรมอุทยานฯ ยังต้องดำเนินการวิเคราะห์การใช้งานซ้ำของไซต์ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น

เดนนิส แม็คไบรด์ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์และสมาคมประวัติศาสตร์โบลเดอร์ซิตี้ กล่าวว่า เขาประหลาดใจมากที่ทราบว่าเจ้าของสนใจที่จะขายทรัพย์สินดังกล่าว

Hacienda รวมไปถึงคาสิโน Railroad Pass ทางทิศตะวันตกของเมืองโบลเดอร์ซิตี้ เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของชาวเมืองโบลเดอร์ซิตี้มานานแล้ว และยังช่วยบรรเทาแรงกดดันในการออกกฎหมายให้การพนันในเมืองถูกกฎหมายได้อีกด้วย McBride กล่าว

เมืองโบลเดอร์ยังคงเป็นเมืองเดียวในเนวาดาที่ไม่อนุญาตให้มีการพนัน

“มันเป็นสถานที่ที่มีกำไร” เขากล่าว

โดยทั่วไปแล้วผู้อยู่อาศัยมีความประทับใจที่ดีต่อคาสิโน ซึ่งเป็น “เพื่อนบ้านที่เป็นมิตร” ของเมืองและสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่น เขากล่าวเสริม แอนนาโปลิส รัฐแมริแลนด์ — ตามรายงานของสำนักข่าวเอพี ระบุว่า “หากรัฐแมริแลนด์ตัดสินใจที่จะทำให้การพนันสล็อตแมชชีนถูกกฎหมาย ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่เชื่อว่ารัฐควรคงการควบคุมเครื่องเล่นเหล่านี้ไว้แทนที่จะให้เจ้าของสนามแข่งม้าเป็นผู้ควบคุมเครื่องเหล่านี้” ตามผลสำรวจที่เผยแพร่เมื่อวันนี้

จากการสำรวจความคิดเห็นโดย Gonzales Research & Marketing Strategies ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแอนนาโปลิส ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 62 เปอร์เซ็นต์จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 831 คน ซึ่งถูกสอบถามในช่วง 7 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม กล่าวว่ารัฐควรควบคุมการเงินและจ้างผู้เชี่ยวชาญมาจัดการเครื่องสล็อต 11 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่ารัฐควรอนุญาตให้ธุรกิจแข่งม้าควบคุมสถานที่จัดการเครื่องสล็อต 8 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าใบอนุญาตในการจัดการสถานที่จัดการควรนำไปประมูลให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และ 19 เปอร์เซ็นต์ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามดังกล่าว

เมื่อถามว่ารัฐแมรี่แลนด์ควรออกกฎหมายให้เครื่องสล็อตถูกกฎหมายหรือไม่ ผู้ลงคะแนนเสียงร้อยละ 56 สนับสนุนเครื่องสล็อต และร้อยละ 34 ไม่เห็นด้วย โดยร้อยละ 10 ยังไม่ตัดสินใจ ซึ่งใกล้เคียงกับผลสำรวจของกอนซาเลสเมื่อสองเดือนก่อน

“ผู้ว่าการรัฐโรเบิร์ต เอิร์ลลิชต้องการอนุญาตให้มีเครื่องสล็อตในสนามแข่งม้า และวุฒิสภาของรัฐได้อนุมัติร่างกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสล็อตของเขาในสมัยประชุมสมัชชาใหญ่ในปี 2003 ร่างกฎหมายของผู้ว่าการรัฐถูกคณะกรรมการวิธีการและมาตรการของสภาผู้แทนราษฎรปฏิเสธ”

“…ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมากในประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ เมื่อถามว่าควรตั้งตู้สล็อตแมชชีนไว้ใกล้กับท่าเรืออินเนอร์ฮาร์เบอร์ในเมืองบัลติมอร์หรือไม่ มีผู้เห็นด้วย 40 เปอร์เซ็นต์ และไม่เห็นด้วย 47 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถามว่ารัฐควรอนุญาตให้ตั้งคาสิโนซึ่งโดยปกติจะมีตู้สล็อตแมชชีนและการพนันรูปแบบอื่นๆ เช่น รูเล็ตหรือไม่ มีผู้เห็นด้วย 41 เปอร์เซ็นต์ และไม่เห็นด้วย 47 เปอร์เซ็นต์…”

ฟอร์ตไมเออร์ส รัฐฟลอริดา — ตามที่รายงานโดย Associated Press ระบุว่า “ชายคนหนึ่งสารภาพผิดว่าหลอกลวงนักลงทุนเรือคาสิโนและธนาคารเป็นมูลค่ามากกว่า 2.1 ล้านดอลลาร์”

“Angelo Giordano วัย 35 ปี www.cubiclebot.com หลีกเลี่ยงการพิจารณาคดีในข้อกล่าวหาต่างๆ เช่น การฉ้อโกงทางโทรเลขและทางธนาคาร การฟอกเงิน และการขนส่งทรัพย์สินที่ขโมยมาข้ามรัฐ เขาอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีและค่าปรับ 1.75 ล้านดอลลาร์ แต่คาดว่าจะไม่โดนโทษสูงสุดตามหลักเกณฑ์การพิพากษาโทษของรัฐบาลกลาง

“…อัยการของรัฐบาลกลางไม่ได้ทำข้อตกลงใด ๆ กับ Giordano ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและไม่ยอมจ่ายหนี้โดยผู้คนหลายสิบคนตั้งแต่ฟลอริดาไปจนถึงเนวาดา”

“…แทนที่จะเปิดคาสิโนหรือเว็บไซต์พนันออนไลน์ตามที่เขาสัญญาไว้ จิออร์ดาโนกลับเอาเงินของนักลงทุนไปซื้อคอนโดมิเนียมและรถยนต์หรู และเล่นการพนันจนหมดไปถึง 750,000 ดอลลาร์ ตามที่บันทึกของศาลระบุ

นอกจากนี้ จอร์ดาโนยังสารภาพอีกว่าขโมยเงิน 519,500 ดอลลาร์จากธนาคาร First Union National Bank ในเมืองฟอร์ตไมเออร์ส โดยการขึ้นเงินเช็คหลายฉบับจากบัญชีธนาคารในบาฮามาสซึ่งเขาเองก็รู้ว่าไม่มีอะไรในบัญชี…”

เวียดนาม — ตามที่ ABC Radio Australia News รายงาน: “มีผู้ถูกจับกุมในเวียดนามมากกว่า 90 คน หลังจากถูกจับได้ว่าเล่นพนันฟุตบอลลีกอิตาลีอย่างผิดกฎหมาย”

“การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ร้านกาแฟในนครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางธุรกิจทางตอนใต้ในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน…”

อิสราเอล — ตามที่รายงานโดย Israel National News ระบุว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บินยามิน เนทันยาฮู สนับสนุนการจัดตั้งคาสิโนเอกชนในเมืองท่าเอลัตทางตอนใต้”

“…เนทันยาฮูกล่าวว่ามีการสนับสนุนอย่างกว้างขวางให้มีคาสิโนในเมืองเอลัต และยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขายังสนับสนุนคาสิโนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

“รัฐมนตรีอาวุโสอธิบายว่าเขามองเห็นเมืองเอลัตที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ และคาสิโนจะเป็นอีกก้าวหนึ่งไปในทิศทางนั้น” เบอร์มิวดา — ตามที่รายงานโดย Bermuda Royal Gazette ระบุว่า “ข่าวที่ว่า Renee Webb รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวให้การสนับสนุนการทำให้การพนันถูกกฎหมายในเบอร์มิวดาได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้สนับสนุนพรรครัฐบาลอย่างน้อยหนึ่งพรรค”

“นางเวบบ์กล่าวกับสื่อมวลชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอสนับสนุนให้เกาะแห่งนี้เข้าสู่วงการเกม แต่เตือนว่านั่นไม่ได้หมายความว่าเกาะจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมคณะรัฐมนตรีของเธอ”

“ผมรู้สึกชื่นใจที่รัฐมนตรีสองคนในช่วงสองวันที่ผ่านมาได้เรียกร้องให้มีการหารือในประเด็นการพนันโดยทั่วไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวที่ออกมาสนับสนุนคาสิโน และเดล บัตเลอร์ที่สนับสนุนลอตเตอรีแห่งชาติ” นายคอมมิชชัน นักธุรกิจและผู้สนับสนุนพรรคแรงงานก้าวหน้ากล่าว

“อย่างไรก็ตาม นายบัตเลอร์กล่าวว่า เขาสนับสนุนการ ‘หารือเพื่อหาข้อเท็จจริง’ เกี่ยวกับลอตเตอรี่แห่งชาติ แต่พรรคได้ยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่เปลี่ยนใจจากนโยบายที่ต่อต้านลอตเตอรีแห่งชาติในขณะนี้”

“…จุดยืนอย่างเป็นทางการของพรรค พ.ศ. คือ ไม่พิจารณาเรื่องลอตเตอรี่เลย มีสมาชิกบางคนอยากพิจารณาเรื่องนี้”

“นายคอมมิชชันกล่าวอ้างว่าความต้านทานต่อการพนันในระดับชาติภายในกลุ่มคนทั่วไปกำลังลดน้อยลง

“…และเขาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งห้ามการนำเข้าเครื่องเล่นใหม่และชิ้นส่วนอะไหล่ และห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป…”

ทาร์ปอนสปริงส์ รัฐฟลอริดา — ตามที่รายงานโดยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไทม์ส: “ในโลกแห่งการล่องเรือที่มุ่งไปสู่จุดหมายเดียว เรือคาสิโนในเมืองนี้มักแทบไม่ได้ล่องไปตามน้ำเลย

“อันดับแรก เมืองได้ขัดขวางข้อเสนอที่จะนำเรือคาสิโน โรงแรม และศูนย์การประชุมมาที่ถนน N Pinellas เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว

“ธุรกิจการพนันในพื้นที่ดังกล่าวก็ตกต่ำลงเมื่อเรือสำราญ Stardancer Casino ถูกยึดคืน และหายไปจากท่าเทียบเรือ Sponge Docks หลังจากเจ้าของเรือประสบปัญหาทางการเงิน

“จากนั้นในเดือนมกราคม เจ้าหน้าที่ FBI เข้าค้นเรือคาสิโน Stardancer หลายลำ รวมทั้งลำหนึ่งในเมืองทาร์ปอนสปริงส์ เพื่อยึดหลักฐานในการสืบสวนคดียักยอกทรัพย์”

“…ประวัติศาสตร์ทั้งหมดนั้นไม่รบกวนใจชาร์ลส์ ลิเบอริส ทนายความชื่อดังจากเพนซาโคล่าเชื่อมั่นว่ากิจการเรือคาสิโนแห่งใหม่ของเขาที่ทาร์ปอนสปริงส์จะดำเนินต่อไปได้เมื่อเริ่มดำเนินการก่อนสิ้นปี

“…หากเรือที่เขาเสนอเป็นไปตามข้อกำหนดของเมือง ซึ่งเจ้าหน้าที่เมืองทาร์ปอนสปริงส์ระบุว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้ บริษัท Liberis อาจต้องขนส่งผู้โดยสารออกไปที่เรือพนันนอกชายฝั่งลำเดียวระหว่างพอร์ตริชีย์และจอห์นส์พาส”

“…เรือจะจอดอยู่ในน่านน้ำสากลห่างจากท่าเรือหลายไมล์ที่ SureBet เช่าจากร้านอาหาร Riverside ของ Louis Pappas บนถนน Dodecanese Boulevard Liberis กล่าว

“…ผู้โดยสารจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้กำหนดเพื่อแบ่งเหรียญ 25 เซ็นต์ใส่ในเครื่องสล็อตประมาณ 300 เครื่องบนเรือคาสิโน เรือยาว 202 ฟุตลำนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 600 คน มีร้านอาหารและโต๊ะเกม 20 โต๊ะ นอกจากนี้ยังมีการแสดงสดอีกด้วย ลิเบอริสกล่าว”

PECHANGA INDIAN RESERVATION รัฐแคลิฟอร์เนีย — ตามที่รายงานโดยหนังสือพิมพ์ Californian ระบุว่า “เจ้าหน้าที่ของ Pechanga Resort & Hotel ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า โรงแรมจะให้บริการห้องพักฟรีแก่ผู้คนที่ต้องอพยพจากบ้านของตนเนื่องจากไฟป่าบนภูเขา”

“โรงแรมจะเปิดห้องพักอย่างน้อย 50 ห้องจากทั้งหมด 522 ห้องให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้ โดยต้องนำเอกสารจากสภากาชาดอเมริกันมาแสดงที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อรับห้องพัก”

“…ผู้พักอาศัยที่บ้านของพวกเขาถูกทำลายในเหตุไฟไหม้จะได้รับสิทธิ์เข้าพักฟรี 7 คืน และสำหรับผู้อพยพนั้น ทางที่พักจะมีห้องพักให้พักเป็นรายคืน” บัช เมอร์ฟี สมาชิกสภาเผ่ากล่าว…

ลินคอล์น รัฐเนแบรสกา — ตามที่รายงานโดย Associated Press: “สมาชิกรัฐสภาที่กำลังผลักดันเพื่อสอบถามผู้มีสิทธิออกเสียงว่าพวกเขาต้องการให้มีการพนันคาสิโนในรัฐหรือไม่ หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนใหม่ หลังจากคำตัดสินของศาลที่ยกเลิกข้อเสนอในการอนุญาตให้มีเครื่องสล็อตวิดีโอ”

“หวังว่าสิ่งนี้จะโน้มน้าวให้บางคนพิจารณาอย่างจริงจังมากขึ้นในการให้ผู้คนลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าว” วุฒิสมาชิก Ray Janssen จาก Nickerson กล่าว

“…ศาลฎีกาแห่งรัฐเนแบรสกาตัดสินเมื่อวันศุกร์ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอเพื่อทำให้เครื่องสล็อตวิดีโอถูกกฎหมายไม่สามารถนำเสนอต่อผู้มีสิทธิออกเสียงได้ ศาลกล่าวว่าคำร้องดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากผู้จัดงานไม่มีคำให้การสาบานตนในแฟ้มที่ยื่นต่อรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งระบุรายชื่อผู้สนับสนุนมาตรการดังกล่าวตามที่กฎหมายของรัฐกำหนด

“นั่นทำให้บรรดานักกฎหมายที่ผลักดันให้มีการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับมาตรการการพนันคาสิโนเป็นอันดับแรกรู้สึกมีพลังมากขึ้น

“…มาตรการ (LR11CA) เพื่อขอให้ผู้มีสิทธิออกเสียงอนุมัติคาสิโนสูงสุด 8 แห่งในเนแบรสกาถูกระงับไว้ในสภานิติบัญญัติเมื่อสมัยประชุมที่แล้ว แต่จะถูกพิจารณาอีกครั้งเมื่อสมาชิกรัฐสภาประชุมกันอีกครั้งในเดือนมกราคม”

“ผู้สนับสนุนมาตรการดังกล่าวกล่าวว่า หากสภานิติบัญญัติไม่ดำเนินการ กลุ่มพลเมืองจะได้รับการลงคะแนนเกี่ยวกับมาตรการการพนัน ซึ่งจะจำกัดความสามารถของรัฐในการควบคุมการพนันประเภทดังกล่าว…”

แมสซาชูเซตส์ – ตามรายงานของ Boston Globe: “การพนันอย่างเสพติดเคยถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดทางศีลธรรม ซึ่งต้องได้รับการบำบัดด้วยศาสนาหรือจำคุก แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อคาสิโนแพร่หลายไปทั่วประเทศ แพทย์และนักวิทยาศาสตร์เริ่มมองว่าการพนันที่เป็นปัญหานั้นเป็นผลจากความผิดปกติของสมอง และพวกเขากำลังทดสอบว่าการบำบัดที่ใช้เพื่อควบคุมการเสพติดอื่นๆ จะช่วยนักพนันได้หรือไม่
“ไม่มีใครค้นพบยาเม็ดวิเศษหรือเข้าใกล้ยาเม็ดนั้นได้ แต่ในหลายๆ ด้าน นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นพบว่าการพนันนั้นคล้ายกับการติดสุราและยาเสพติด ซึ่งมีการรักษาโดยการใช้ยามาเป็นเวลานานเพื่อระงับความรู้สึก “ตื่นเต้น” และความอยาก

Marc Potenza ผู้อำนวยการคลินิกปัญหาการพนันของมหาวิทยาลัยเยล กล่าวว่า “ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ‘แนวคิดเรื่องการพนันที่เป็นปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไป’ จากที่เคยถูกมองว่าเป็นบาป กลายมาเป็นนิสัยที่ไม่ดี และกลายมาเป็นความผิดปกติทางชีววิทยา”

“…ขณะนี้สภานิติบัญญัติของรัฐกำลังถกเถียงกันว่าจะอนุญาตให้มีคาสิโนเต็มรูปแบบมากถึงสองแห่งและร้านสล็อตแมชชีนสามแห่งทั่วทั้งรัฐหรือไม่ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็เริ่มกลายเป็นเรื่องทฤษฎีน้อยลง…”

เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับบาสเก็ตบอลสำหรับนักพนันในระดับมหาวิทยาลัยได้ครองตำแหน่งหนังสือประจำปีที่ขายเร็วที่สุด ได้รับความนิยมสูงสุด และเป็นที่ต้องการมากที่สุดบนชั้นวางหนังสือของ Gambler’s Book Shop หนังสือBlue Ribbon College Basketball Yearbookซึ่งแก้ไขโดย Chris Dortch และรวบรวมโดยทีมงานของเขามากกว่าสองโหล (382 หน้า ปกอ่อน ราคา 21.95 ดอลลาร์ บวกค่าจัดส่ง 6.50 ดอลลาร์) ยังคงเป็น “King of the Hill”

เดิมทีก่อตั้งโดย Chris Wallace จาก Buckhannon, W.VA (ซึ่งได้ทำงานจนได้เป็นผู้จัดการทั่วไปของทีม Boston Celtics) งานนี้ได้รับการชื่นชมไม่เพียงแต่จากนักพนันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโค้ช นักล่าผู้เล่น นักพากย์กีฬา พิธีกรรายการทอล์กโชว์ด้านกีฬา และแฟนๆ ด้วย เหตุผลนั้นง่ายมาก หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์แทบทุกแง่มุมที่สำคัญของทีมบาสเก็ตบอลที่สำคัญทุกทีม ตั้งแต่กองทัพอากาศไปจนถึง Youngstown State และการประชุมตั้งแต่ America East ไปจนถึง Western Atlantic รวมถึงทีมอิสระ

นิตยสารส่วนใหญ่ที่เน้นเรื่องบาสเก็ตบอลระดับวิทยาลัยจะรวบรวมสถิติและข้อเท็จจริงจากผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลกีฬาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ก่อนที่ทีมของตนจะเริ่มมีความพร้อม คนของ Blue Ribbon ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออัปเดตทุกอย่างจนถึงปลายเดือนตุลาคม โดยดึงข้อเท็จจริงจากแหล่งอื่นๆ มากมาย และทำให้ข้อมูลของตนสดใหม่กว่าข้อมูลใดๆ ในตลาด

หนังสือ Blue Ribbon จะตรวจสอบโปรแกรมของทีมและปรัชญาการฝึกสอน จากนั้นจะดูตารางฤดูกาล โดยแสดงรายชื่อเกมทั้งหมด รวมถึงทัวร์นาเมนต์ ส่วนพิเศษจะแสดงรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทีมที่ไม่กลับมา ผู้เล่นคนอื่นๆ ที่ไม่กลับมา ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้เล่นในฤดูกาลหน้า ตัวสำรองที่สำคัญ ผู้เล่นที่กลับมา ผู้เล่นหน้าใหม่คนอื่นๆ และคำถามที่เกี่ยวข้องกับทีม ตามด้วยคำตอบ ซึ่งส่งผลให้มีการวิเคราะห์ของ Blue Ribbon รวมถึงการประเมินหรือเกรดจาก A ถึง F ในหมวดหมู่เหล่านี้: ผู้เล่นตำแหน่งแบ็คคอร์ท ผู้เล่นสำรอง/ผู้เล่นสำรอง ผู้เล่นตำแหน่งฟรอนต์คอร์ท และผู้เล่นที่จับต้องไม่ได้

ผลการแข่งขันทุกเกมที่เล่นในปีที่แล้วสำหรับ 25 อันดับแรกเมื่อใช้ให้ถูกต้องจะช่วยให้ผู้อ่านทราบถึงทีมที่พัฒนาขึ้น ทีมที่ “ไม่แน่นอน” หรือทีมที่กำลังจะพลิกสถานการณ์หากผู้จัดแนวมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือคำนวณผิด โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูกาลเมื่อคะแนนพลังยังไม่ชัดเจน (อย่าคาดหวังสเปรดหรือคะแนนรวมหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน คุณจะไม่พบข้อมูลเหล่านี้)

หนังสือเล่มนี้จะแยกผู้เล่นที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของแต่ละทีม หนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้ให้เห็นว่าผู้เล่นสำรองในตำแหน่งนั้นเก่งหรือมีประสบการณ์เพียงใดหากจำเป็น (หากผู้เล่นหลักได้รับบาดเจ็บ)

นักกำหนดอัตราต่อรองที่เฉียบคมที่สุดจะมองหาสิ่งต่างๆ เช่น การบาดเจ็บ ความเป็นผู้นำ จุดประกายจากม้านั่งสำรอง ผู้เล่นรีบาวด์รุกที่ทำคะแนนได้ต่ำแต่มีประสิทธิภาพ และพวกเขาสามารถพบได้ที่นี่

ใน 25 ทีมอันดับแรกที่ Blue Ribbon Book จัดอันดับ มีเพียงห้าทีมเท่านั้นที่มาจาก West‹Gonzaga, Arizona, Stanford และ California โดย Connecticut และ Duke ได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งและสอง

หากคุณสนใจว่า 150 อันดับแรกของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีที่มาจากที่ใด คุณสามารถดูรายชื่อได้เลย ทันทีหลังจากส่วนนั้น คุณจะเห็นรายชื่อผู้เล่นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 150 อันดับแรกที่ยังอยู่ในระดับนั้น เพื่อให้คุณคุ้นเคยกับนักศึกษาใหม่ในอนาคตหรือก้าวขึ้นสู่สถานะ NBA ทันที

ด้วยจำนวนหน้า 382 หน้าและข้อเท็จจริง ชื่อ และสถิติมากมายให้เลือกอ่าน หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ควรซื้อโดยเร็วที่สุดเพื่อให้มีเวลาขีดเส้นใต้ ไฮไลท์ หรือถ่ายโอนข้อมูลสำคัญไปยังโน้ตบุ๊กหรือพีซี

ขอปรบมือให้กับ Dortch และกลุ่มของเขาที่จัดทำเอกสารอ้างอิงที่สำคัญและครอบคลุมสำหรับฤดูกาลหน้า ประตูเปิดออกสู่สายตาผู้เยี่ยมชม และผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอย่างล้นหลามในงาน บูธแล้วบูธเล่าต่างก็รายงานว่ามีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ หลายๆ บูธก็
ไม่มีหนังสือจำหน่ายภายในไม่กี่ชั่วโมง ไม่มีเวลาที่จะหยุดและจ้องมอง หรือดื่มกาแฟ แต่มีเวลาเสมอที่จะพบปะเพื่อนเก่าและคนรู้จักเพื่อพูดคุยกันพร้อมกับพูดคุยเรื่องทั่วไป เมื่อการแสดงสิ้นสุดลง เสียงแหบแห้งและเท้าก็ปวด แต่รู้ไหมว่ายังไง เราก็จะไปที่นั่นในปีหน้า

IGTเป็นบูธที่ครองพื้นที่แสดงสินค้าทั้งหมด เข้ากับงาน ‘Spotlight 2003’ ได้อย่างลงตัว มีสินค้ามากมายและมีเกมใหม่ๆ มากมาย (150 เกม) เช่น Star Wars, Elizabeth Taylor, Animal House และ Dilbert ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเกมย้อนยุคยุค 60 แต่สนุกสุดๆ มีผลกระทบมากเกินไป แต่ก็เป็นมืออาชีพจริงๆ ทุกคนพูดถึงเกมในรายการตามธีมต่างๆ Karen Thompson กล่าวว่า “เรามีเครื่องจักรมากมายที่ผู้คนต่างไม่เชื่อ” ผลิตภัณฑ์ใหม่มากมายจะถูกเลือกมาจัดแสดงในยุโรป ซึ่งบางชิ้นรวมถึงเทคโนโลยีเกมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มของ IGT บูธนี้แออัดตั้งแต่ต้นจนจบงาน ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลย!

Percontaได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์การจัดการเงินของ Cassomat ซึ่งรวมถึง Cassomat VT ใหม่ ซึ่งเป็นตู้จำหน่ายอัตโนมัติสำหรับการแลกตั๋วและ EFT (การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) รวมถึงโซลูชั่นการเล่นเกมแบบไร้เงินสด (TITO) อื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมคาสิโน Cammegh & Casino Technology ได้แบ่งปันพื้นที่ในบูธเพื่อแสดงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดและวงล้อสุดเก๋ไก๋ ซึ่งรวมถึง ‘Slingshot’ เป็นครั้งแรกที่ทำให้ Cammegh เป็นที่รู้จัก ทั้งหมดนี้ดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อจากทั่วโลกที่เป็นตัวแทนของคาสิโนหลายแห่งKimbleได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องจักรหลากหลายประเภท

แต่สิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ Speed ​​PCB ใหม่ ซึ่งดึงดูด
ความสนใจได้มากBally Gaming & Systemsนำเสนอเกมมากกว่า 100
เกมในบูธ โดยเน้นที่เกมที่มีธีม ‘Playboy’ ซึ่งนำเสนอความ
‘ซุกซน’ อีกครั้ง การแสดงเกมไฮบริดจำนวนมากยังบ่งชี้ว่า
พวกเขาคาดว่าจะมีการขายหลักนอกสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นที่ใด ซึ่งก็คือ
ยุโรป ตะวันออก

Signs 4Uได้สาธิตการผสานรวมตัวควบคุมมัลติมีเดีย
เข้ากับระบบลิงก์ Dynamyk ของ Unidesa Gaming Bourgogne et Grassetได้จัดแสดง
เป็นบูธกลุ่มที่รวมแบรนด์ Bud Jones & Paulson ไว้ด้วยกัน และรายงานว่า
โดยรวมแล้วงานแสดงประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชิปที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งไม่สามารถปลอมแปลงได้WMS Gaming ‘

กลับมามีผลงานอีกครั้ง’ ด้วยบูธที่มีสไตล์และสะดุดตา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับทุก
กลุ่มตลาด โดยทั้งหมดล้วนใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
นอกจากนี้ยังมีสินค้ายอดนิยมทั้งหมดมาร่วมงานด้วย ได้แก่ ‘Pac Man’ และ ‘Monopoly’ ที่มีลิงก์แจ็คพอต
และ ‘Men in Black’ GLI (Gaming Laborities International) เป็น
แห่งแรกและแห่งเดียวที่จัดแสดงสินค้าที่ดีที่สุด โดยแสดงให้เห็นถึงการทดสอบ
อุปกรณ์ไฮเทค ที่ซับซ้อน

Angel Gallego กรรมการผู้จัดการของ Unidesa Gaming
กล่าวว่า “เราเรียก สิ่งนี้ว่า ‘Playability’ ซึ่งเป็นปัจจัยมหัศจรรย์ที่ผสมผสานสององค์ประกอบเข้าด้วยกัน นั่นคือ
เกมและความบันเทิง ซึ่งผู้เล่นที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันต้องการ
” วิดีโอเกมที่นำเสนอ เช่น ‘Toothy’, ‘Mexico Lindo’ และ ‘Dragon
Legend’ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนร่วมกับเกมรีลอย่าง ‘Carnaval’ และ
‘End of Crisis’ บูธเต็มไปด้วยผู้คนตั้งแต่วันแรก – สงสัยจะเป็นน้ำหรือไวน์กัน

แน่Fournierซึ่งใช้บูธร่วมกับบริษัทแม่US
Playing Cards (Bee Cards) ต่างก็คึกคักตลอด
งาน การจัดบูธร่วมกันนั้นได้ผลดีมาก ทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถให้บริการลูกค้า
จากทั่วทุกมุมโลกได้ PST (Prestige Seating Technology) ยังคงนำเสนอ
คุณภาพ ราคาที่คุ้มค่า และระยะเวลาการจัดส่งที่เหนือชั้น ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตที่นั่งโครงเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เก้าอี้ของพวกเขาพบเห็นได้ใน คาสิโน โรงแรม และพื้นที่อื่นๆ
ในยุโรปและทั่วโลกหลายแห่ง

อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ

ลาสเวกัส — (ข่าวเผยแพร่) — Shuffle Master, Inc. (Nasdaq: SHFL) ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารซื้อคืนหุ้นสามัญของ Shuffle Master มูลค่าสูงสุด 30.0 ล้านเหรียญสหรัฐในตลาดเปิดภายใต้โครงการซื้อคืนหุ้นใหม่ การซื้อคืนหุ้นภายใต้โครงการซื้อคืนหุ้นทั้งหมดก่อนหน้านี้ รวมถึงโครงการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อเดือนมกราคม 2546 ได้ดำเนินการไปเกือบหมดแล้ว โครงการนี้จะดำเนินการภายใต้พารามิเตอร์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการและขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย

Mark L. Yoseloff ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้แสดงความคิดเห็นว่า “การซื้อหุ้นคืนนั้นพิสูจน์แล้วว่าเป็นการใช้เงินสดของเราอย่างคุ้มค่าในระยะยาว โดยในปีงบประมาณ 2002 และจนถึงตอนนี้ในปี 2003 เราได้ใช้เงินประมาณ 42 ล้านเหรียญในการซื้อหุ้นคืนเกือบ 2.1 ล้านหุ้นในราคาหุ้นเฉลี่ยต่ำกว่า 20 เหรียญเล็กน้อย ในอนาคต เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของเรามีอัตรากำไรขั้นต้นสูงและข้อกำหนดด้านรายจ่ายด้านทุนที่ต่ำ เราคาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดอิสระได้อย่างต่อเนื่องและวางแผนที่จะจัดสรรเงินสดนั้นให้กับโอกาสที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งจะต้องลงทุนในธุรกิจหลักของเราและประเมินการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการตามการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนเมื่อเราเชื่อว่าสภาวะตลาดกำหนดเช่นนั้น เมื่อนำมารวมกันแล้ว เราเชื่อว่ากลยุทธ์นี้จะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว”

Shuffle Master, Inc. เป็นบริษัทจัดหาอุปกรณ์การเล่นเกมที่พัฒนา ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมคาสิโน รวมถึงเครื่องผสมไพ่และอุปกรณ์การเล่นเกมโต๊ะอื่นๆ เกมโต๊ะและสล็อต ซอฟต์แวร์เครื่องเล่นเกมและฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง

แอตแลนติกซิตี้ — พอล รูเบลีทำธุรกิจโดยเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคาสิโนอื่นๆ ในคำพูดที่แสดงอารมณ์ซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ประจำไตรมาสที่ 3 ของ Aztar Corp.

Rubeli ประธานและซีอีโอของ Aztar ออกมาปกป้องผลงานในช่วงแรกของ Borgata Hotel Casino & Spa และวิพากษ์วิจารณ์ผู้บริหารของ Harrah’s Atlantic City ว่าอาจก่อให้เกิดสงครามส่วนแบ่งทางการตลาด

Rubeli ชี้ให้เห็นว่า Borgata ช่วยเพิ่มรายได้จากการเล่นสล็อตและโต๊ะทั่วเมืองได้ 5 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสามเดือนแรกของการดำเนินงาน คาสิโนมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์แห่งนี้กลายเป็นคาสิโนอันดับ 1 ในด้านรายได้จากโต๊ะอย่างรวดเร็ว และได้รับส่วนแบ่งจากธุรกิจสล็อตมากกว่าส่วนแบ่งที่ควรได้รับ

“เรื่องนี้ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้คนที่มีต่อการเติบโตของเมือง และผมไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนี้ ‘สิ่งนี้บ่งบอกถึงอนาคตอย่างไร’” รูเบลีกล่าว

Aztar’s Tropicana www.capfundonline.com ในเมืองแอตแลนติกซิตี้รายงานว่ากระแสเงินสดลดลงร้อยละ 8 และรายรับลดลงร้อยละ 9 ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเปิดดำเนินการของ Borgata แม้จะประสบปัญหา แต่ Rubeli ก็ได้ขอร้องให้ผู้บริหารคาสิโนงดเพิ่มแรงจูงใจทางการเงินเพื่อชดเชยธุรกิจที่สูญเสียให้กับ Borgata

Rubeli กล่าวหา Dave Jonas รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการของ Harrah’s Atlantic City ว่า “สะดุ้ง” โดยเพิ่มรางวัลเงินคืนเป็นสองเท่าให้กับนักพนันระดับพรีเมียม Rubeli ยังได้อ่านจดหมายการตลาดที่ Jonas เขียนถึงลูกค้าให้ฟังด้วย

โยนัสกล่าวว่าคำพูดของรูเบลีเป็น “การไม่รับผิดชอบ”

“พอล รูเบลีไม่มีลาดเลาเลยว่าเรากำลังลงทุนซ้ำอะไรและเราใช้โปรแกรมอะไรในการจ่ายเงินสำหรับเรื่องนี้” เขากล่าว “เขาคงมีผู้ถือหุ้นที่อดทนมากกว่าเราที่คาดหวังผลตอบแทนจากแอตแลนติกซิตี้ หน้าที่ของผมคือต้องทำให้มั่นใจว่าผลตอบแทนเหล่านั้นจะเกิดขึ้น”

0-0-0-0-0

Borgata เหนือกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ในช่วงสามเดือนแรกของการดำเนินงานด้วยการรายงานกระแสเงินสด 30.5 ล้านเหรียญสหรัฐจากรายได้สุทธิ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ

รายได้ของ Borgata อยู่ที่อันดับสองในเมือง รองจากรายได้ 183 ล้านเหรียญของ Bally’s เท่านั้น Bally’s ได้ควบรวมกิจการกับ Claridge ซึ่งเป็นบริษัทใกล้เคียงเมื่อปลายปีที่แล้ว

“ตอนนี้พวกเขาได้คุณสมบัติรวมกันแล้ว พวกเขาคงจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งและตามจับได้ยากต่อไป ถ้าพวกเขาแยกกัน เราคงได้เป็นอันดับหนึ่งหรือใกล้เคียงกับอันดับหนึ่ง แม้จะมีข้อเสียเปรียบสองวันก็ตาม” เอลลิส แลนเดา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบอยด์กล่าวโดยอ้างถึงการเปิดตัวของบอร์กาตาในวันที่ 2 กรกฎาคม

“เราค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์เบื้องต้นของเรา” เขากล่าว

Bob Boughner ซีอีโอของ Borgata กล่าวว่าคาสิโนแห่งนี้มีนักพนันที่ได้รับการจัดอันดับมากกว่า 437,000 รายในฐานข้อมูล ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 3,000 รายต่อวัน

0-0-0-0-0

ในที่สุดผู้รับเหมาของรัฐก็สร้างทางลาดเสร็จเรียบร้อย ซึ่งช่วยให้นักพนันที่ออกจากเมืองบอร์กาตาสามารถเชื่อมต่อไปยัง Trump Marina ที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างง่ายดาย

โดนัลด์ ทรัมป์บ่นว่าการที่ทางลาดไม่เสร็จก่อนเปิดร้านบอร์กาตาในวันที่ 2 กรกฎาคมทำให้ธุรกิจของเขาเสียหาย นักพนันสามารถเดินทางจากทรัมป์ มารีน่า ไปยังบอร์กาตาได้อย่างง่ายดาย แต่การเดินทางกลับกลับยุ่งยาก

ทรัมป์และรัฐบาลแบ่งค่าใช้จ่ายโครงการ 12 ล้านดอลลาร์

“ช้าไปสี่เดือน แต่ก็ถือเป็นเรื่องดี” ทรัมป์กล่าว “เรามีการเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนมาก เรากำลังเตรียมตัวเลขอยู่ตอนนี้”

0-0-0-0-0

คาสิโนแอตแลนติกซิตี้และนิตยสาร Global Gaming Business ร่วมมือกันจัดพิมพ์นิตยสารระดับมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมที่มุ่งเป้าไปที่พนักงานและผู้ขายของคาสิโนแอตแลนติกซิตี้

Casino Connection จะแจกจ่ายทุกเดือนในโรงอาหารและห้องพักผ่อนของคาสิโน นิตยสารฉบับนี้มาแทนที่จดหมายข่าวรายไตรมาสชื่อ Casino Industry Political Action Report ซึ่งจัดพิมพ์โดย Casino Association of New Jersey

คาสิโนแต่ละแห่งจะปรากฏในคณะบรรณาธิการของนิตยสาร แต่จะไม่เข้าร่วมในการดำเนินธุรกิจ

เดนนิส โกเมส ประธานสมาคมคาสิโน กล่าวว่าอุตสาหกรรมนี้ต้องการสิ่งพิมพ์ที่ละเอียดถี่ถ้วนและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อสื่อสารประเด็นต่างๆ ให้กับพนักงาน 50,000 คน การตัดสินใจเปิดตัวนิตยสารดังกล่าวเกิดขึ้น 4 เดือนหลังจากที่อุตสาหกรรมนี้แพ้คดีทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นภาษีการพนันครั้งใหญ่

“ผมคิดว่ามันมีประโยชน์สองประการ ประการหนึ่งคือข้อมูล” โกเมสกล่าว “มันยังทำให้บรรดานักการเมืองทุกคนตระหนักได้ว่าอุตสาหกรรมคาสิโนมีฐานอำนาจทางการเมืองที่สำคัญผ่านทางพนักงาน”

คาสิโนในแอตแลนติกซิตีกำลังค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับโมเดลของลาสเวกัสในการดึงดูดร้านอาหารชื่อดังในเมืองใหญ่ๆ และเร็วๆ นี้จะมีการแข่งขันกันระหว่างร้านสเต็กเฮาส์ 2 แห่งในนิวยอร์ก

Old Homestead เปิดสถานที่แห่งแรกนอกเมืองบิ๊กแอปเปิลที่ Borgata ในเดือนกรกฎาคม ส่วน The Palm ซึ่งขยายสาขาไปแล้วกว่า 25 แห่งจากเมืองก็อตแธม จะเปิดทำการในเดือนมีนาคมที่ Tropicana

“ผมนึกไม่ออกเลยว่าจะมีผู้เล่นคนไหนที่ไม่อยากอยู่ที่ The Palm” พอล รูเบลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aztar ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Tropicana กล่าว

รายได้โต๊ะคาสิโนอันดับ 1 ของแอตแลนติกซิตี้ไม่กังวล

Bob Boughner ซีอีโอของ Borgata กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาสามารถเปิดร้านอาหารดีๆ สักสองสามร้านที่นั่นได้ จากมุมมองของเรา เรามีความต้องการผลิตภัณฑ์สเต็กเฮาส์ของเราค่อนข้างมาก และเราคิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะสามารถแข่งขันกับสเต็กเฮาส์ The Palm ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ลาสเวกัส — ตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์: “มันง่ายที่จะทำผิดพลาดในลาสเวกัส ซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่า Bugsy Siegel ซึ่งเคยสร้างผลงานยอดเยี่ยมมาแล้ว 2-3 ครั้ง ก็คงเห็นด้วย”
“ในจำนวนนักท่องเที่ยว 32 ล้านคนที่เดินทางมาลาสเวกัสในแต่ละปี ประมาณร้อยละ 16 มาเพื่อธุรกิจ โดยส่วนใหญ่มาเพื่อเข้าร่วมงานประชุมและการแสดงสินค้า เช่น นิทรรศการเทคโนโลยีประจำปี Comdex ที่คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากกว่า 80,000 คนเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนเป็นต้นไป

“ความผิดพลาดอาจสร้างโศกนาฏกรรมได้ (เช่น การที่ซีเกลเสียชีวิตจากการยิงของสมาชิกแก๊งที่ไม่พอใจในปี 1947) ความผิดพลาดอาจสร้างความเสียหายได้

“…เพื่อแก้ปัญหานี้ กลุ่ม Greenspun Media จึงได้สร้างเว็บไซต์ VEGAS.com ขึ้น ซึ่งทำให้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำที่เชื่อถือได้ มีรายละเอียด และทันสมัยเกี่ยวกับลาสเวกัส Greenspun Media เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรการจัดพิมพ์และอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งโดย Hank Greenspun ผู้ล่วงลับ สำนักพิมพ์ Las Vegas Sun ผู้มีพรสวรรค์ด้านการต่อสู้

“[Howard Lefkowitz] เข้ารับตำแหน่งประธานของ VEGAS.com ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2544 หลังจากเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดอินเทอร์เน็ตที่ EarthLink และบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ของ Home Shopping Network

“…เว็บไซต์แห่งนี้อัดแน่นไปด้วยข้อมูลทุกประเภทเกี่ยวกับลาสเวกัส แต่หนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดของเว็บไซต์แห่งนี้คือการให้ผู้เยี่ยมชมลาสเวกัสได้มีพนักงานต้อนรับเสมือนจริงที่สามารถเข้าไปในร้านอาหารที่กำลังปฏิเสธลูกค้าหรือการแสดงในไนท์คลับที่คาดว่าจะขายบัตรหมดแล้วได้

“เมื่อก่อนในเวกัส ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้เล่นระดับไฮโรลเลอร์ที่ถูกคาสิโนเอาอกเอาใจ คุณต้องมีผู้ชายที่เรียกว่า ‘ผู้ชาย’ ถึงจะได้สิ่งเหล่านี้” เลฟโควิตซ์กล่าว “ผมเคยมีผู้ชายชื่อมินนี่ ผมโทรไปบอกว่า ‘มินนี่ คุณช่วยพาผมเข้าไปในที่นี่ได้ไหม คุณช่วยหาตั๋วเข้าชมการแสดงนั้นให้ผมได้ไหม’ มินนี่จะตอบสนองความต้องการของคุณอย่างแน่นอน”

“… เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับมินนี่ การได้โต๊ะที่ดีที่สุดโต๊ะหนึ่งในร้านอาหารหรูหราที่ขายบัตรจนหมด การได้เข้าไปนั่งด้านหน้าสำหรับการแสดงที่จองไว้ การได้ห้องชุดในโรงแรมที่ควรจะเต็ม หรือการรับสิทธิ์เข้าแถวหน้าสุดในไนท์คลับที่เป็นที่ต้องการนั้น จะต้องเสียเงินไปบ้างเล็กน้อย

“…VEGAS.com มีข้อตกลงทางการตลาดกับโรงแรม ร้านอาหาร ไนท์คลับ บริษัททัวร์ สายการบิน และอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ในขณะที่มั่นใจว่าความต้องการของผู้ใช้จะได้รับการตอบสนองด้วยห้องพัก โต๊ะ หรือตั๋ว นอกจากนี้ บริษัทยังแจกแฟ้มเอกสารแบบแยกแผ่นหนาที่มีข้อมูลรายละเอียดให้กับพนักงานต้อนรับของโรงแรมอีกด้วย…”

ลาสเวกัส – ชายวัย 55 ปีจากลาสเวกัสรับสารภาพต่อศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันจันทร์ว่าดำเนินธุรกิจพนันกีฬาผิดกฎหมายในลาสเวกัส

Man Kit Yau สารภาพผิดฐานให้ข้อมูลทางอาญาว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 เขาได้รับการพนันจากผู้คนในเนวาดา รวมถึงนักพนันจากนอกรัฐด้วย

นอกจากนี้ เหย่ายังสารภาพผิดฐานริบทรัพย์สินโดยกล่าวหาว่าเขานำเงินสด 50,817 ดอลลาร์สหรัฐฯ และใบสั่งจ่ายเงิน 14,175 ดอลลาร์สหรัฐฯ มาใช้ โดยเขายอมรับว่าเป็นกำไรจากการพนันผิดกฎหมาย

กฎหมายของรัฐเนวาดาห้ามบุคคลหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าววาง ส่ง ยอมรับ หรือรับการพนันโดยเจตนาผ่านช่องทางการสื่อสารใดๆ ถึงหรือมาจากบุคคลอื่นในหรือภายนอกรัฐเนวาดา ยกเว้นผู้ได้รับใบอนุญาตที่อยู่ภายใต้การควบคุม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ กล่าว

หย่าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอการพิพากษาซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 19 มกราคม เขาอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีและค่าปรับ 250,000 ดอลลาร์

ลาสเวกัส — เจ้าของโรงแรมและคาสิโนฮาร์ดร็อคในลาสเวกัสเผยว่ากำไรไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ Hard Rock Hotel Inc. ยังรายงานว่ารายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เป็น 37.2 ล้านเหรียญสหรัฐ กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เป็น 9.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

กระแสเงินสดของบริษัทถือเป็นไตรมาสที่สองที่สูงเป็นประวัติการณ์ในประวัติศาสตร์ของบริษัท Peter Morton ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Hard Rock กล่าว

“บริษัทไม่เคยอยู่ในตำแหน่งที่ดีทั้งทางการเงินและการดำเนินงานมาก่อน” เขากล่าว

รายได้ของคาสิโนอยู่ที่ประมาณ 15.2 ล้านดอลลาร์ รายได้ที่พักเพิ่มขึ้น 17.3 เปอร์เซ็นต์เป็น 8 ล้านดอลลาร์ รายได้อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 21.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 12.4 ล้านดอลลาร์

ลาสเวกัส — MGM Mirage ได้ร่วมทุนกับบริษัทจัดงานกิจกรรมพิเศษในสหราชอาณาจักร เพื่อสร้างคาสิโนและศูนย์รวมความบันเทิงใจกลางกรุงลอนดอน

ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะทำให้ MGM Mirage มีส่วนแบ่ง 82.5 เปอร์เซ็นต์ในโครงการนี้ ถือเป็นข้อตกลงแรกๆ ในลักษณะนี้ในเมืองหลวงทางการค้าของสหราชอาณาจักร นับตั้งแต่ที่ประเทศดังกล่าวประกาศแผนที่จะยกเลิกการควบคุมกฎหมายการพนัน

ข้อเสนอกับบริษัท Earls Court และ Olympia Group เรียกร้องให้มีการลงทุนเบื้องต้นมากกว่า 150 ล้านปอนด์อังกฤษ (ประมาณ 254 ล้านดอลลาร์) และจะแปลงพื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์แสดงนิทรรศการ Olympia ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1886 และเป็นสถานที่จัดงานบันเทิงและงานกิจกรรมพิเศษต่างๆ บริษัทยังไม่ได้คำนวณการลงทุนทั้งหมดในโครงการนี้

เจมส์ เมอร์เรน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ MGM Mirage กล่าวว่า “เราให้คำมั่นสัญญาต่อสหราชอาณาจักร และคาดว่าจะใช้จ่ายเงินจำนวนมากในตลาดนั้น หากเงื่อนไขทางธุรกิจเป็นไปดังที่เราหวังไว้”

โอลิมเปียฮอลล์ถือเป็น “สัญลักษณ์สำคัญ” ในลอนดอน และเป็นสถานที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาหนาแน่น ซึ่งได้รับการยอมรับจากชาวอังกฤษจำนวนมาก เขากล่าว

“ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมาก” ในแผนพัฒนาของบริษัทในสหราชอาณาจักร แม้ว่า “จะไม่ใช่ก้าวสุดท้ายของเราอย่างแน่นอน” เขากล่าว

บริษัทนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้เคลื่อนไหวรายแรกๆ ของสหรัฐฯ ในอังกฤษ เมื่อบริษัทประกาศในเดือนพฤษภาคมว่าได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัทพัฒนาคาสิโนของอังกฤษที่มีคาสิโนอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเมืองบริสตอล ประเทศอังกฤษ และมีแผนจะสร้างเพิ่มเติมอีก

คาสิโนในลอนดอนมีเงื่อนไขว่าจะต้องนำกฎหมายการพนันที่ไม่ถูกควบคุมมาใช้ การลดภาษีการพนันเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอดังกล่าว และการอนุมัติใบอนุญาตในพื้นที่ บริษัทต่างๆ กล่าว

MGM Mirage ยังไม่ได้หารือถึงตารางเวลาการพัฒนา แม้ว่านักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าจะมีการนำกฎการพนันใหม่มาใช้ภายในปี 2548 หรือ 2549 ก็ตาม

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นตามมาจากการประกาศของบริษัทคาสิโนสหรัฐฯ อื่นๆ ที่สนใจตลาดในอังกฤษ รวมถึง Harrah’s Entertainment Inc. และ Isle of Capri Casinos Inc.

โครงการ MGM Mirage จะตั้งอยู่ในพื้นที่เล่นเกมขนาดใหญ่ในย่านคับแคบของลอนดอน และอาจเป็นโอกาสทางการตลาดแบบไขว้ที่มีค่าและเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการเปิดเกมบนโต๊ะของ MGM ในลาสเวกัส เนื่องจากตลาดผู้เล่นระดับไฮโรลเลอร์ของลอนดอนมีมูลค่าประมาณ 255 ล้านเหรียญสหรัฐถึง 270 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับลาสเวกัส (มีมูลค่าประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐ)” จอยซ์ ไมเนอร์ นักวิเคราะห์ของ Lehman Brothers เขียนไว้ในบันทึกการวิจัยถึงนักลงทุนในวันนี้

MGM Mirage คาดหวังว่า “จะสร้างจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในวงกว้างและไม่เคยพบเห็นมาก่อนในสหราชอาณาจักร” ลอยด์ นาธาน กรรมการผู้จัดการของ MGM Mirage Development Europe กล่าว

ลาสเวกัส — หน่วยงานอุทยานแห่งชาติได้พยายามมาหลายสิบปีเพื่อขอซื้อคาสิโน Hacienda ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นเขตนันทนาการแห่งชาติทะเลสาบมีด ริมทางหลวงหมายเลข 93 ของสหรัฐอเมริกา ทางตะวันตกของเมืองโบลเดอร์ซิตี้ และถือเป็นสิ่งผิดปกติเมื่ออยู่ที่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในประเทศ

หลังจากรอคอยมานานนับสิบปี ในที่สุดกรมอุทยานฯ ก็อาจมีโอกาสแล้ว

เจ้าของโรงแรมและคาสิโน Hacienda ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Lake Mead เมื่อไม่นานนี้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้กระตุ้นให้รัฐบาลดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและตรวจสอบวัสดุอันตรายของสถานที่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ Roxanne Dey โฆษกของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติกล่าว

ความพยายามอันล้มเหลวของรัฐบาลในการเข้ายึดครองทรัพย์สินในช่วงทศวรรษ 1960 นำไปสู่การยอมความในศาลรัฐบาลกลางในปี 1973 ซึ่งห้ามไม่ให้กรมอุทยานฯ หารือเกี่ยวกับการขายโดยเฉพาะ เว้นแต่เจ้าของคาสิโนจะเข้ามาติดต่อก่อน Dey กล่าว

เธอกล่าวว่า “รัฐบาลไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเลย ไม่มีอะไรคลุมเครือเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในข้อตกลง”

หน่วยงานอุทยานแห่งชาติได้พยายามรักษาพื้นที่ดังกล่าวไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. 1950 ก่อนที่จะมีการจัดตั้งเขตนันทนาการทะเลสาบมีดในปี ค.ศ. 1964 เธอกล่าว

“เจ้าหน้าที่อุทยานรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเมื่อคาสิโนถูกสร้างบนที่ดินส่วนบุคคล” เธอกล่าว “ลองนึกภาพคาสิโนที่ทางเข้าเยลโลว์สโตนดูสิ ไม่น่าจะใช่”

ตัวแทนของคาสิโน รวมถึง Bill Ensign ผู้จัดการทั่วไป ไม่สามารถติดต่อเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายได้

ตามข้อมูลของสำนักงานบริหารทางหลวงกลาง มีคนราว 13,000 ถึง 16,000 คนข้ามเขื่อนฮูเวอร์ทุกวัน ทะเลสาบมีดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีผู้มาเยือนมากเป็นอันดับ 5 โดยมีผู้มาเยือนประมาณ 8 ถึง 10 ล้านคนต่อปี กรมอุทยานฯ ระบุว่า ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมผู้คนที่เลี่ยงอุทยานเพื่อข้ามเขื่อนฮูเวอร์

โครงการ Hoover Dam Bypass Project ซึ่งเป็นแผนสี่ปีในการสร้างทางด่วนที่เร็วกว่าเพื่อทดแทนถนนคดเคี้ยวเหนือเขื่อนนั้น ไม่คาดว่าจะรบกวนการเข้าถึงคาสิโน

โครงการบายพาสเริ่มต้นที่ระยะทางประมาณหนึ่งในสี่ไมล์ทางทิศตะวันออกของคาสิโน และได้รับการออกแบบเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้รบกวนการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง เดฟ ซาเนเทลล์ ผู้จัดการโครงการจากสำนักงานบริหารทางหลวงกลางกล่าว

คาดว่าสะพานเลี่ยงเมืองฝั่งเนวาดาจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี แต่สะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโดซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของโครงการจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 4 ปี เขากล่าว ส่วนทางฝั่งแอริโซนาสร้างเสร็จไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งและน่าจะแล้วเสร็จภายในฤดูร้อนปี 2547

คาสิโนซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนฮูเวอร์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 ไมล์ ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่เหมืองแร่ที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงช่วงต้นศตวรรษนี้ ไม่ชัดเจนว่าคาสิโนแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อใด แม้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารของเขตคลาร์กจะระบุว่าบันทึกการก่อสร้างครั้งแรกของไซต์นี้ย้อนไปถึงปี 1958 เมื่อแปลงที่ดินดังกล่าวมีบาร์เล็กๆ สไตล์ตะวันตกเก่าสำหรับนักท่องเที่ยว โครงสร้างสมัยใหม่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 1982

สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า Gold Strike Inn จนกระทั่งบริเวณคาสิโนถูกไฟไหม้ในปี 1998 และได้เปิดให้บริการอีกครั้งในชื่อ Hacienda ซึ่งในขณะนั้นมีห้องพักประมาณ 375 ห้องและพื้นที่คาสิโนขนาด 80,000 ตารางฟุต โดยตกแต่งในสไตล์ตะวันตกเฉียงใต้ในปีถัดมา

แม้ว่าจะมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับคาสิโนในลาสเวกัส แต่สถานที่แห่งนี้ก็ถือเป็นคาสิโนแห่งแรกที่ผู้ขับขี่ในเนวาดา รัฐแอริโซนา จะได้เห็นขณะขับรถขึ้นทางหลวงหมายเลข 93 สู่ลาสเวกัส

รัฐบาลจำเป็นต้องจ่าย “ราคาตลาดที่เป็นธรรม” สำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลตามกฎหมาย การปรับปรุง Hacienda ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงทำเลที่ตั้งชั้นยอดใกล้กับเขื่อนและทะเลสาบ Mead อาจส่งผลให้ราคาสูงเกินขอบเขต Dey กล่าว

มูลค่าที่ต้องเสียภาษีของทรัพย์สินเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 11.4 ล้านดอลลาร์ ตามที่บันทึกของเทศมณฑลระบุไว้

เจ้าของคาสิโนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของทะเลสาบมี้ด โดยให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดและริเริ่มโครงการอื่นๆ เธอกล่าว หากกรมอุทยานไม่สามารถซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้ ทรัพย์สินดังกล่าวอาจถูกขายให้กับบุคคลอื่นซึ่งอาจไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลมากนัก เธอกล่าว

“พวกเราที่สวนสาธารณะแห่งนี้กังวลมาก เพราะที่นี่เป็นที่ที่คนส่วนใหญ่เข้าไป (ทะเลสาบมี้ด)” เธอกล่าว

คำสารภาพผิดครั้งที่ 8 ในคดีการพนัน

อินเดียโนลา รัฐไอโอวา – ตามที่รายงานโดย Associated Press: “ ชายอีกคนที่ถูกกล่าวหาว่าวางเดิมพันในเครือข่ายพนันกีฬามูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในวาร์เรนเคาน์ตี้ได้ให้การรับสารภาพ
มาร์ติน สการ์ปิโน จากเมืองเดส์โมนส์ สารภาพผิดฐานพนันผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ อัยการกล่าวว่าจะเสนอให้คุมประพฤติ โดยกำหนดวันพิพากษาโทษในวันที่ 15 ธันวาคม

“เจ้าหน้าที่กล่าวว่า สการ์ปิโนเป็นผู้เล่นชั้นนำในวงการที่ถูกกล่าวหาว่าบริหารโดยบ็อบ เดอร์รีเบอร์รีจากนอร์วอล์ก พวกเขาถูกจับกุมพร้อมกับผู้เล่นอีกแปดคนในเดือนเมษายน…”

RENO, Nevada — (ข่าวเผยแพร่) –International Game Technology และ Acres Gaming ได้ประกาศร่วมกันในวันนี้เกี่ยวกับการยื่นเอกสารการควบรวมกิจการกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐเนวาดา เพื่อบรรลุข้อตกลงการควบรวมกิจการตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะทำให้ Acres กลายเป็นบริษัทในเครือที่ IGT ถือหุ้นทั้งหมดในการควบรวมกิจการโดยใช้เงินสดแลกหุ้น จากการควบรวมกิจการครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ Acres จะได้รับเงินสดเป็นจำนวนเท่ากับ 11.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ

หุ้นของ Acres Gaming หยุดซื้อขายใน NASDAQ มีผลตั้งแต่ปิดการซื้อขายในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2003 ใบรับรองหุ้นของ Acres เป็นเพียงสิทธิ์ในการรับเงินสดมูลค่า 11.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นเท่านั้น ตัวแทนชำระเงินของ IGT คือ The Bank of New York จะแจกหนังสือแจ้งการควบรวมกิจการแก่ผู้ถือหุ้นของ Acres พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการพิจารณาในการควบรวมกิจการ หากมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการมอบใบรับรองหุ้นหรือต้องการขอสำเนาหนังสือแจ้งการควบรวมกิจการเพิ่มเติม โปรดติดต่อ The Bank of New York ที่หมายเลข (800) 507-9357

ลาสเวกัส — (ข่าวเผยแพร่) — วันนี้ Mikohn Gaming Corporation (Nasdaq:MIKN) ได้นำเสนอข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าที่บริษัททำได้ภายใต้ธุรกิจเกมสล็อต/รูปแบบการออกใบอนุญาตใหม่ ซึ่งได้ประกาศไปในระหว่างการเข้าร่วมงาน Global Gaming Expo 2003 ที่เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง

รูปแบบธุรกิจ/การออกใบอนุญาตเกมสล็อตใหม่ของ Mikohn มอบตัวเลือกด้านราคาและเนื้อหาที่สำคัญและหลากหลายให้กับผู้ประกอบการคาสิโนในการจัดวางเกมของ Mikohn ซึ่ง Mikohn ไม่เคยเสนอมาก่อน เพื่อยกระดับรูปแบบนี้ ผู้ประกอบการจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อยกระดับเกมและดึงดูดผู้เล่นให้เล่นเกมได้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพิ่มเติม รวมถึงบริการเกมในอัตราที่กำหนด ภายใต้รูปแบบใหม่นี้ Mikohn คาดว่าจะมีเกมที่ติดตั้งเพิ่มเติมอีกประมาณ 700 เกม ซึ่งอิงตามความสนใจและความมุ่งมั่นร่วมกันที่ผู้ประกอบการแสดงให้เห็นในโปรแกรมสล็อตใหม่ของ Mikohn จนถึงขณะนี้

“การยอมรับโมเดลใหม่ของเราเป็นไปในเชิงบวกมาก โดยพิจารณาจากระดับความสนใจของผู้ให้บริการ การปรับปรุงและประสิทธิภาพที่พัฒนาอย่างมากของแพลตฟอร์ม Mikohn Matrix ของเรา ข้อเสนอแบบไม่ใช้เงินสด และชุดเกมที่เป็นที่รู้จักและน่าตื่นเต้นที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเรา ทำให้ผู้ให้บริการคาสิโนสามารถเสนอเกมใหม่และน่าตื่นเต้นให้กับลูกค้าของตนได้อย่างต่อเนื่อง” Russ McMeekin ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mikohn กล่าว

“ความคืบหน้าในด้านอื่นๆ ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน ในงาน G2E เราได้เปิดตัวเกมซีรีส์ GRAVITY PAYS ได้แก่ KAZOINGO และ LIBERTY BALL บนแพลตฟอร์ม S6000 ของ Bally Gaming (NYSE:AGI) การตอบสนองของผู้ให้บริการต่อเกมหมุนวงล้อใหม่สองเกมนี้ซึ่งมีกล่องด้านบนสไตล์ปาจิงโกะขนาดใหญ่ที่น่าตื่นเต้นนั้นเป็นไปในเชิงบวกมาก และส่งผลให้มีการสั่งซื้อเกมเหล่านี้ประมาณ 100 เกมทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังเพิ่งได้รับการอนุมัติเป็นครั้งที่สามจากคณะกรรมการการพนันแห่งมิสซิสซิปปี การติดตั้งเกม CLUE ของเรามีกำหนดจะเริ่มขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และ Multimedia Games (NASDAQ – MGAM) แจ้งว่าบริษัทพร้อมที่จะเปิดตัวเกม YAHTZEE และ BATTLESHIP ในตลาด Class II แล้ว ความสำเร็จที่สำคัญเหล่านี้ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตต่อไปในกลุ่มธุรกิจการดำเนินงานสล็อตของเรา” เขากล่าวสรุป

วอคีกัน รัฐอิลลินอยส์ — (ข่าวเผยแพร่) www.2snaps.tv WMS Gaming, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ WMS Industries, Inc. (NYSE: WMS) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้บรรลุข้อตกลงอนุญาตสิทธิ์กับ Multi-State Lottery Association (MUSL) โดยที่ WMS จะได้รับสิทธิ์พิเศษในการพัฒนา ผลิต และทำการตลาดเครื่องสล็อตจาก Powerball ซึ่งเป็นแบรนด์ลอตเตอรีอันดับหนึ่งของประเทศทั่วโลก
MUSL เจ้าของแบรนด์ Powerball เป็นสมาคมไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินการโดยรัฐบาลและเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยลอตเตอรีสมาชิกทั้งหมด WMS ตั้งใจที่จะพัฒนาเกมสล็อตแบรนด์ Powerball เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์บนแพลตฟอร์มโปรเกรสซีฟพื้นที่กว้าง (WAP) ของบริษัท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับดูแลในเนวาดาและ Gaming Laboratories Inc. (GLI) ปัจจุบัน WMS คาดว่าจะได้รับการอนุมัติสำหรับแพลตฟอร์ม WAP จากทั้ง GLI และหน่วยงานกำกับดูแลในเนวาดาในเดือนมิถุนายน 2547 และคาดว่าจะเปิดตัวเกม Powerball ที่รองรับ WAP เกมแรกในงานแสดงสินค้า G2E ประจำปี 2547 ที่ลาสเวกัส รัฐเนวาดา ในเดือนตุลาคม 2547

Powerball สร้างรายได้มากกว่า 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนเมษายน 1992 และในปีงบประมาณ 2003 สร้างรายได้มากกว่า 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการคว้ารางวัลแจ็คพอตไปแล้วประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงรางวัลอื่นๆ อีก 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐนับตั้งแต่เปิดตัวเกมนี้ในปี 1992 Powerball ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วประเทศอย่างมาก เนื่องจากมีร้านค้ามากกว่า 55,000 แห่งที่จำหน่ายตั๋ว Powerball ใน 26 รัฐ โดยเร็วๆ นี้จะมีการเพิ่มรัฐที่ 27 เข้าไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีการออกอากาศการจับฉลาก Powerball ทางสถานีโทรทัศน์มากกว่า 88 แห่งสัปดาห์ละสองครั้ง และจากรายการ Powerball TV Game Show ความยาว 30 นาทีที่บันทึกเทปในลาสเวกัสทุกสัปดาห์

Brian R. Gamache ประธานและซีอีโอของ WMS Industries กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้เพิ่มแบรนด์ Powerball ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเข้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกมลิขสิทธิ์ของเรา การที่ MUSL เลือก WMS ให้เปลี่ยนแบรนด์ยอดนิยมนี้ให้กลายเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางนั้น ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์อันสร้างสรรค์ของนักออกแบบเกมของเรา”

“ในการทดสอบกลุ่มเป้าหมายของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แบรนด์ Powerball ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุดของการรับรู้ของผู้บริโภคและความน่าดึงดูดใจของแบรนด์ในฐานะแบรนด์เกม” Gamache กล่าวต่อ “Powerball ซึ่งได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อหลายรูปแบบทุกวัน เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นหนึ่งในรากฐานของระบบโปรเกรสซีฟพื้นที่กว้างแบบใหม่ของเรา เราเชื่อว่าชื่อแบรนด์ Powerball และองค์ประกอบการเล่นเกม เมื่อรวมกับความสามารถของเราในการถ่ายทอดลักษณะที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ให้กลายเป็นเกมที่สนุกสนาน จะส่งผลให้เราสร้างแฟรนไชส์อุปกรณ์เล่นเกมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมได้ในที่สุด”

แลร์รี เพซีย์ รองประธานฝ่ายพัฒนาเกมของ WMS กล่าวเสริมว่า “เรามีการออกแบบเกมที่สร้างสรรค์มากมายหลายเกมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเบื้องต้นเพื่อแปลงแบรนด์ Powerball ที่น่าตื่นเต้นให้กลายเป็นเกมระบบ WAP ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เรามุ่งหวังที่จะนำเสนอวิธีใหม่ๆ ในการสัมผัสประสบการณ์เกมที่ก้าวหน้าให้กับลูกค้าคาสิโนและผู้เล่นของพวกเขา”

Gerry Aubin ประธาน Powerball Group และผู้อำนวยการของ Rhode Island Lottery กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ WMS Gaming เพื่อขยายแบรนด์ Powerball ไปสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับแบรนด์ Powerball ได้มากยิ่งขึ้น โรดไอแลนด์เป็นรัฐแรกที่เริ่มดำเนินการด้านการแข่งขัน และ WMS Gaming เป็นหนึ่งในผู้จำหน่าย VLT รายแรกในโรดไอแลนด์ เรามุ่งหวังที่จะสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานและสร้างสรรค์กับ WMS Gaming ต่อไป”

WMS Gaming มีสำนักงานใหญ่ในเมือง Waukegan รัฐอิลลินอยส์ และมีสำนักงานระดับภูมิภาคในเขตอำนาจศาลการพนันในประเทศที่สำคัญทั้งหมด รวมถึงเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ และซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

สมาคมลอตเตอรีหลายรัฐ (MUSL) เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหากำไรซึ่งได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาลและเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยลอตเตอรีสมาชิก 28 แห่ง กำไรทั้งหมดจะถูกเก็บไว้โดยลอตเตอรีของรัฐและนำไปใช้เป็นทุนสำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติของรัฐ ไม่มีความเชื่อมโยงใดๆ ระหว่างรางวัล รางวัล หรือแจ็คพอตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเล่นเกมตรา Powerball กับรางวัล รางวัล หรือแจ็คพอตลอตเตอรีของรัฐบาล

สมาชิก MUSL ในปัจจุบันได้แก่ Arizona Lottery, California Lottery, Connecticut Lottery Corporation, Colorado Lottery, DC Lottery and Charitable Games Control Board, Delaware State Lottery, Hoosier Lottery, Idaho Lottery, Iowa Lottery Authority, Kansas Lottery, Kentucky Lottery Corporation, Louisiana Lottery Corporation, Minnesota State Lottery, Missouri Lottery, Montana Lottery, Nebraska Lottery, New Hampshire Sweepstakes Commission, New Mexico Lottery Authority, North Dakota Lottery, Oregon Lottery, Pennsylvania Lottery, Rhode Island Lottery, South Carolina Education Lottery, South Dakota Lottery, Vermont Lottery, Virgin Islands, Wisconsin Lottery และ West Virginia Lottery California Lottery ไม่ขายเกม Powerball North Dakota Lottery จะเริ่มขายเกม Powerball ในปี 2004

วูดแลนด์ฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย — (ข่าวเผยแพร่) –Youbet.com, Inc. (Nasdaq:UBET) บริษัทรับพนันออนไลน์ชั้นนำและผู้ให้บริการเนื้อหาการแข่งม้ารายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศในวันนี้ว่าธุรกิจรับพนันแข่งม้าออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 ของปี 2546 ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกันที่บริษัทมีรายได้สุทธิเติบโต นอกจากนี้ Youbet ยังกล่าวอีกว่าได้เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานอย่างมากในไตรมาสนี้

รายได้จากการจัดการรวม ซึ่งคิดเป็นส่วนใหญ่ของรายได้ของบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 เป็น 72.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2546 เมื่อเทียบกับ 46.3 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2545 สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2546 รายได้จากการจัดการรวมอยู่ที่ 206.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 จาก 112.9 ล้านเหรียญสหรัฐที่บริษัทจัดการในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

Charles F. Champion ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Youbet กล่าวว่า “เรามีไตรมาสที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในแทบทุกด้าน” “การเติบโตที่เป็นประวัติการณ์ของเราในด้านการจัดการเมื่อเทียบเป็นรายปีนั้นถือว่าน่าประทับใจเมื่อเทียบกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของเราในไตรมาสก่อนหน้าในปีนี้ ซึ่งรวมถึงรายการ Triple Crown ด้วย” Champion กล่าว “ดูเหมือนว่าเราจะกลายเป็นเว็บไซต์ที่ผู้ชื่นชอบการแข่งม้าตัวจริงเลือกใช้ตลอดทั้งปี” เขากล่าวเสริม

รายรับสุทธิเติบโตเป็น 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สามของปีพ.ศ. 2546 เมื่อเทียบกับรายรับสุทธิ 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สามของปีพ.ศ. 2545 สำหรับช่วงเก้าเดือนที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 รายรับสุทธิเติบโตเป็น 13.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจาก 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐที่ผลิตได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีพ.ศ. 2545 เนื่องมาจากบริษัทมีการจัดการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

Champion กล่าวว่า “เราได้ดำเนินการหลายขั้นตอนในไตรมาสนี้ในด้านทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี เพื่อสร้างและเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของเราสำหรับการเติบโตในอนาคต เราได้ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่โดดเด่นสองคนเพื่อนำโปรแกรมการตลาดติดตามระดับภูมิภาคใหม่ของเราไปใช้ มอบหมายผู้จัดการ Youbet ที่มีประสบการณ์มาเป็นหัวหน้าโครงการผลิตภัณฑ์มือถือทั่วโลกของเรา และขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของ Youbet อย่างมาก ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพการเขียนโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นซึ่งทำได้โดยวิศวกรของเรา” Champion อธิบาย

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 703,482 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2546 ซึ่งดีขึ้น 1.4 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสเดียวกันของปี 2545 ณ วันที่ปัจจุบัน EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 5 ล้านดอลลาร์สำหรับเก้าเดือนที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2545

“หลังจากทำงานอย่างหนักเป็นเวลา 20 เดือน ผู้ถือหุ้นและคู่แข่งของเราต่างก็ทราบดีว่าเราดำเนินการเปลี่ยนผ่านจากการปรับโครงสร้างไปสู่การทำกำไรหลักได้สำเร็จแล้ว” แชมเปี้ยนกล่าว “พนักงานและทีมผู้บริหารของ Youbet ยังช่วยให้เราเติบโตได้อย่างเต็มที่” แชมเปี้ยนกล่าวเสริม “ตอนนี้ เราให้ความสำคัญกับมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาวอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกับที่เคยให้ความสำคัญกับการอยู่รอด” เขากล่าวสรุป

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ ในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 4.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2545 สำหรับช่วงเก้าเดือนที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เป็น 11.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2545

Youbet เปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาสที่ 3 เกิดจากค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่าง Youbet กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง คือ ODS Technologies ซึ่งทำธุรกิจภายใต้ชื่อ TVG คำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ Youbet ต้องจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นหาก TVG ใช้สิทธิซื้อหุ้นบางส่วนก่อนหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2547

Youbet กล่าวว่าจะออกคำชี้แจงเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นอีกครั้งในเร็วๆ นี้ และจะประกาศวันที่และเวลาของการประชุมประจำปีใหม่ของบริษัท ฝ่ายบริหารกล่าวว่าคาดว่าคำชี้แจงใหม่จะมีข้อเสนอสำคัญเช่นเดียวกับเอกสารฉบับก่อนหน้า รวมถึงข้อเสนอหนึ่งที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งกรรมการแบบสลับกัน และอีกข้อเสนอหนึ่งที่ขอให้มีการลงคะแนนเสียงข้างมากเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและกฎข้อบังคับของบริษัท และคำชี้แจงจะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโดยสมบูรณ์

นอกจากนี้ Youbet ยังกล่าวว่าบริษัทจะดำเนินการอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับ TVG ซึ่งรวมถึงว่าข้อเสนอของ Youbet อนุญาตให้ใช้สิทธิแทนผู้อื่นได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้เมื่อออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของ TVG ควรปรับลดลงหรือไม่เนื่องจากกิจกรรมการรีไฟแนนซ์ของ Youbet นับตั้งแต่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทกล่าวว่าคาดว่าการพิจารณาอนุญาโตตุลาการจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2546

ไฮไลท์การดำเนินงานรายไตรมาส

– ส่วนแบ่งการตลาดทางโทรศัพท์ของ Youbet เพิ่มขึ้นเป็น 6 เปอร์เซ็นต์จาก 4 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสก่อนหน้า

-Youbet ประกาศเลื่อนตำแหน่ง Joe Hasson ให้เป็นผู้จัดการทั่วไปของผลิตภัณฑ์มือถือสำหรับอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชีย และยุโรป

-Youbet ได้ประกาศว่า David Bonfield ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดพิมพ์และการตลาด และ Jeff True ซึ่งเป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์และคลุกคลีอยู่ในอุตสาหกรรมแข่งม้ามานานถึง 15 ปี ได้เข้าร่วมบริษัทในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคของโครงการพัฒนาธุรกิจของ Youbet

Youbet ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน 50 บริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในอเมริกาเหนือเมื่อปี พ.ศ. 2546 ตามผลสำรวจ Deloitte Technology Fast 500 ซึ่งจัดทำโดยบริษัทบัญชีระดับประเทศ Deloitte & Touche

Youbet.com เป็นผู้ให้บริการเนื้อหาการแข่งม้าพันธุ์แท้ ม้าควอเตอร์ฮอร์ส และม้าเทียมบนอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา สมาชิกสามารถรับชมและเดิมพันเนื้อหาการแข่งม้าในประเทศหลักๆ ได้เกือบ 100% ผ่านเครือข่ายวงจรปิดพิเศษของ Youbet.com สมาชิก Youbet.com จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มการแข่งขัน เสียงและวิดีโอสด ข้อมูลการแข่งขันล่าสุด ข้อมูลการเดิมพันแบบเรียลไทม์ การเดิมพันทางโทรศัพท์ และผลิตภัณฑ์สำหรับการเดิมพันที่มีมูลค่าเพิ่ม

บอยด์ไม่สนใจการซื้อกิจการ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Boyd Gaming Corp. กล่าวว่า เขาไม่สนใจที่จะขายบริษัทคาสิโนที่พ่อของเขาเป็นผู้ก่อตั้งเมื่อเกือบ 30 ปีก่อน

“เราเป็นผู้ซื้อกิจการ ไม่ใช่ผู้รับซื้อกิจการมาโดยตลอด” วิลเลียม บอยด์กล่าวในการสัมภาษณ์ก่อนจะกล่าวสุนทรพจน์ต่อสหพันธ์ชาวยิวแห่งลาสเวกัสที่โรงแรมคาสิโนของบริษัทในแคลิฟอร์เนีย ใจกลางเมืองลาสเวกัสเมื่อวันศุกร์ “เราไม่เคยเข้าไปในตลาดเลย”

ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากบริษัทถูกระบุชื่อเป็นเป้าหมายที่อาจจะถูกเข้าเทคโอเวอร์ในคอลัมน์ที่มีผู้อ่านจำนวนมากซึ่งลงพิมพ์ในนิตยสาร BusinessWeek ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม

คอลัมน์ “Inside Wall Street” ตำหนิ Boyd Gaming เนื่องมาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรของบริษัทที่ต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งในคาสิโน และอ้างอิงคำพูดของ Jason Ader จาก Hayground Cove Asset Management

“ด้วยราคาหุ้นที่ถูกและการรวมกลุ่มที่เพิ่มขึ้น Ader มองว่า Boyd เป็นเหยื่อล่อในการเข้าซื้อกิจการ” นักเขียนคอลัมน์ Gene Marcial เขียนไว้

Ader เคยเป็นนักวิเคราะห์เกมที่ Bear, Stearns & Co. ก่อนที่จะก่อตั้งบริษัทจัดการเงินในนิวยอร์ก

Boyd กล่าวว่าเขาคาดว่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ในอุตสาหกรรมเกม เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ นอกจากนี้ ข่าวลือเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของบริษัทกับ MGM MIRAGE อาจเริ่มมีมากขึ้นหลังจากที่ Boyd Gaming ร่วมมือกับคู่แข่งในการสร้างรีสอร์ท Borgata ในแอตแลนติกซิตี้ เขากล่าว

MGM MIRAGE และ Steve Wynn ก็สนใจที่จะซื้อ Boyd เช่นกัน โดย Ader ระบุไว้ในคอลัมน์ของ Marcial

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 Boyd Gaming ได้รับการเสนอชื่อใน “Inside Wall Street” ให้เป็นเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Wynn’s Mirage Resorts Inc. ในขณะนั้น โดยในปีถัดมา MGM Grand Inc. ได้ซื้อกิจการ Mirage Resorts Inc. ไปด้วย

“เราจะเติบโตต่อไป” บอยด์กล่าวเมื่อวันศุกร์ เขาและครอบครัวเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของบริษัทประมาณครึ่งหนึ่ง

“คุณจะพูดไม่ได้ว่า ‘ไม่เคย’ แต่ไม่มีอะไรที่เราได้พูดคุยกันและไม่ได้รับการติดต่อมา” เขากล่าว

หุ้นของ Boyd Gaming ร่วงลง 10 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 13.57 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม หลังจากบริษัทได้เตือนว่ากำไรไตรมาสที่ 3 จะไม่เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ บริษัทกล่าวโทษว่าผลตอบแทนที่ลดลงของ Stardust ที่เดอะสตริปและคาสิโนเรือพาย Par-A-Dice ในเมืองอีสต์พีโอเรีย รัฐอิลลินอยส์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาษีการพนันที่สูงขึ้นในรัฐดังกล่าว เมื่อไม่นานนี้ ราคาหุ้นได้กลับมาอยู่ที่ระดับเดิม โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์จนถึงวันศุกร์ที่ 15.35 ดอลลาร์

ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันของสหพันธ์ชาวยิว www.mindymeyer4senate.com บอยด์ได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของ Boyd Gaming ซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2518 ด้วยการเปิดตัวโรงแรมคาสิโนในแคลิฟอร์เนีย

“ทุกคนคิดว่าเราบ้าที่เปิดคาสิโนที่ถนน Fremont Street” เขากล่าว

คาสิโน Sam’s Town ของ Boyd Gaming เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2522 บน Boulder Highway ซึ่งเป็นหนึ่งในคาสิโนแห่งแรกๆ ของชาวท้องถิ่นในลาสเวกัส

“เพื่อนๆ และคนรุ่นเดียวกันของเราหลายคนรู้สึกว่าเราสูญเสียโอกาสมากมายในการสร้างคาสิโนกลางดงที่ห่างไกลผู้คน โชคดีที่ Sam’s Town ประสบความสำเร็จตั้งแต่วันแรก”

บริษัทได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการควบคุมการพนันให้ดำเนินการ จากนั้นซื้อ Stardust ซึ่งใบอนุญาตถูกเพิกถอนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยข้อมูล Boyd Gaming ซื้อทั้ง Stardust และ Fremont ในปี 1985 Boyd Gaming เปิดตัวต่อสาธารณะในปี 1993 เพื่อใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของการพนันในรัฐอื่นๆ คาสิโน Eldorado และ Joker’s Wild เข้ามาอยู่ในกลุ่ม Boyd ในเวลานั้น Main Street Station ซึ่งเป็นคาสิโนในตัวเมืองแห่งที่สามของบริษัท เปิดดำเนินการในปี 1996

“เราเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เราทำงานหนักเสมอมาเพื่อรักษาบรรยากาศแบบครอบครัวในหมู่พนักงานของเราซึ่งปัจจุบันมีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 คนแล้ว” Boyd กล่าว

แฟรงก์เฟิร์ต รัฐเคนตักกี้ — ตามที่รายงานโดย Associated Press ระบุว่า “ผู้ลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับการขยายตัวของการพนันโดยทั่วไป แม้ว่าจะมีความเห็นแตกต่างกันอย่างแคบๆ ในประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับเครื่องสล็อตในสนามแข่งม้าและการให้ใบอนุญาตบางใบสำหรับคาสิโนเรือแม่น้ำ” ผลการสำรวจพบ
การสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวได้สอบถามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 600 คนซึ่งระบุว่าพวกเขาจะลงคะแนนเสียงอย่างแน่นอนหรืออาจจะลงคะแนนเสียงในวันที่ 4 พฤศจิกายน

“มีการโทรศัพท์รายงานข่าวตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีให้กับสำนักข่าว Associated Press และองค์กรข่าวอื่นอีก 4 แห่ง ได้แก่ Lexington Herald-Leader, Daily News of Bowling Green, WDRB-TV ในเมืองหลุยส์วิลล์ และ WKYT-TV ในเมืองเล็กซิงตัน โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนบวกหรือลบ 4 เปอร์เซ็นต์

“ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 55 ระบุว่าพวกเขาคัดค้านอย่างยิ่งหรือคัดค้านบ้างเล็กน้อยต่อการขยายขอบเขตการพนันที่ถูกกฎหมาย ร้อยละ 43 เห็นด้วย และร้อยละ 2 ยังไม่ตัดสินใจ…”

มันเกิดขึ้นแล้ว คุณอยู่ห่างจากการเป็นราชาเพียงนิดเดียวในการเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ เครื่องสล็อต เทพเจ้า หรือผู้ที่นิยมความคลาสสิกอาจพูดว่าทั้งสองอย่างในรูปแบบของ Deus Ex Machina แจกไพ่แจ็ค ควีน คิง และเอซของไม้ดอก ?? พร้อมกับไพ่สี่โพดำ ?? เพื่อเริ่มต้น อย่ามัวแต่ตื่นเต้นจนเกินไป แต่คุณมีโอกาสแค่ไหนที่จะได้ไพ่ใหญ่หรือไพ่ปลอบใจสักใบ
เพื่อหาคำตอบ ให้ลองนับ “วิธี” ที่คุณจะเข้าถึงระดับความสุขได้ จากนั้นคำนวณโอกาสโดยนับจำนวนไพ่ที่เหลืออยู่ใน “สำรับ” อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณจะหยิบขึ้นมาเพื่อแทนที่ไพ่ 4 ใบ แต่คุณจะรวมตัวเลขต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อหาความน่าจะเป็นได้อย่างไร

สมมติว่าเป็นเกมแจ็คหรือดีกว่า ไม่มีไพ่ป่า สำรับไพ่ 52 ใบ นี่คือไพ่ที่ทำให้คุณชนะรางวัล และจำนวนไพ่ที่จะทำให้คุณชนะรางวัล ไพ่คู่ต่ำสุดคือไพ่คู่สูง: 12 แบบ (แจ็ค ควีน คิง หรือเอซ 3 ใบที่เหลือ) ถัดมาคือไพ่สเตรทที่ไม่ใช่รอยัล: 3 แบบ (ไพ่หัวใจ 10 ไพ่ข้าวหลามตัด หรือโพดำ) จากนั้นคือไพ่ฟลัชที่ไม่ใช่รอยัล: 8 แบบ (ไพ่ดอกจิก 9 ใบถึง 2 ใบ) ด้านบนสุดคือไพ่รอยัล: 1 แบบ (ไพ่ดอกจิก 10 ใบ)

บางทีเกมอาจมีโจ๊กเกอร์หนึ่งใบ สำรับไพ่ 53 ใบ ผู้ชนะที่มีแต้มต่ำที่สุดจะเป็นไพ่สเตรทที่ไม่ใช่รอยัล: 3 ทาง (ไพ่หัวใจ 10 ไพ่ข้าวหลามตัด หรือไพ่โพดำ) ถัดมาคือไพ่ฟลัชที่ไม่ใช่รอยัล: 8 ทาง (ไพ่ดอกจิก 9 ใบขาดสองใบ) และสุดท้าย โดยปกติจะเป็นไพ่รอยัลสองใบที่ต่างกัน โดยมีโจ๊กเกอร์หรือไพ่ดอกจิก 10 ใบ ไพ่แต่ละใบมีทางเดียว

ในการคำนวณโอกาสของคุณ ให้เชื่อมโยงวิธีการชนะกับโอกาสที่จะล้มเหลวหรือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด และแสดงความสัมพันธ์เป็นอัตราต่อรอง เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์

เมื่อข้อเสนอเป็นปฏิปักษ์ อัตราต่อรองจะระบุเป็น “(จำนวนวิธีที่จะล้มเหลว) ต่อ (จำนวนวิธีที่จะประสบความสำเร็จ)” ภายใต้สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย เงื่อนไขจะพลิกกลับและอัตราต่อรองจะระบุเป็น “(จำนวนวิธีที่จะประสบความสำเร็จ) ต่อ (จำนวนวิธีที่จะล้มเหลว)” คุณสามารถดำเนินการต่อไปและ “ทำให้อัตราต่อรองเป็นปกติ” เพื่อช่วยปรับสมดุลระหว่างสิ่งที่อาจเป็นแอปเปิลกับส้ม หารจำนวนที่มากกว่าด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเพื่อให้ได้ “ผลหารเป็น 1” ยกตัวอย่างแจ็คหรือเบตเตอร์ที่ไม่ใช่รอยัลฟลัช หลังจากรอบแรก คุณจะเห็นไพ่ห้าใบ ทำให้เหลือ 47 ใบในสำรับ วิธีออกแปดวิธีทำให้เหลือ 47 – 8 หรือ 39 ที่จะพลาด ดังนั้นอัตราต่อรองจึงเป็น 39 ต่อ 8 ทำให้เป็นปกติเป็น 4.875 ต่อ 1

เศษส่วนคือ “(จำนวนวิธีที่จะประสบความสำเร็จ) จาก (จำนวนความเป็นไปได้ทั้งหมด)” ซึ่งสามารถทำให้เป็นมาตรฐานได้โดยการหารจำนวนที่มากกว่าด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเพื่อให้ได้ “หนึ่งจากผลหาร” ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร คุณมักจะเห็นสิ่งเหล่านี้แสดงเป็น (จำนวนวิธีที่จะประสบความสำเร็จ)/(จำนวนความเป็นไปได้ทั้งหมด) หรือ 1/ผลหาร สำหรับแจ็คหรือดีกว่าที่ไม่ใช่รอยัลฟลัช เศษส่วนคือ “แปดจาก 47” (8/47) หรือ “หนึ่งจาก 5.875” (1/5.875)

เปอร์เซ็นต์นั้นเทียบเท่ากับเศษส่วน แต่ต้องใช้เลขคณิตเพื่อหาร (จำนวนวิธีที่จะประสบความสำเร็จ) ด้วย (จำนวนความเป็นไปได้ทั้งหมด) แจ็คหรือดีกว่าที่ไม่ใช่รอยัลฟลัชจะได้แปดหารด้วย 47 หรือ 0.1702 ซึ่งเท่ากับ 17.02 เปอร์เซ็นต์

แผนภูมิประกอบแสดงให้เห็นตัวเลือกสำหรับการจั่วไพ่ใบเดียวไปจนถึงไพ่รอยัลแบบจบเดียวที่เป็นไปได้ในทั้งสองเกม โดยมีจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ทางเลือกนั้นเทียบเท่ากัน เมื่อใช้ค่าคี่และเศษส่วน พลเมืองที่มั่นคงส่วนใหญ่พบว่ารูปแบบปกตินั้นเข้าใจได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับสเตรทและฟลัชที่ไม่ใช่รอยัลในเกมโจ๊กเกอร์ไวลด์ การเปรียบเทียบ 15 ต่อ 1 และ 5 ต่อ 1 นั้นง่ายกว่าการเปรียบเทียบ 45 ต่อ 3 และ 40 ต่อ 8 เปอร์เซ็นต์นั้นเข้าใจยากที่สุดแต่ให้การเปรียบเทียบที่สม่ำเสมอที่สุด สำหรับเศษส่วน เศษส่วนยังมีข้อได้เปรียบคือช่วยให้คำนวณปริมาณโดยตรงได้ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าโอกาสในการชนะเพียงอย่างเดียว แต่นั่นก็เปิดประเด็นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากกวี Sumner A Ingmark เขียนไว้ว่า:

อินเดียนา – ตามที่รายงานโดย Indy Star ระบุว่า “นักพนันที่เสพติดอาจจะสามารถห้ามตัวเองจากคาสิโนในอินเดียนาได้ในไม่ช้านี้ แต่บรรดาผู้วิจารณ์กล่าวหาว่าระบบที่เสนอนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อนักพนันชนะเท่านั้น
“ภายใต้โครงการที่คาดว่าจะเริ่มต้นในปีหน้า คาสิโนจะแบ่งปันฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั่วทั้งรัฐเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หมายเลขประกันสังคม และภาพถ่ายของนักพนันที่ติดการพนันที่ต้องการห้ามตัวเองจากการพนัน”

ทุกครั้งที่นักพนันพยายามขึ้นเงินเช็ค ขอรับแจ็กพอตมากกว่า 1,200 ดอลลาร์ หรือใช้บัตรติดตามผู้เล่น เขาก็จะถูกนำตัวออกจากคาสิโน และเงินรางวัลจะถูกโอนไปยังรัฐ ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามอาจถูกตั้งข้อหาบุกรุกด้วย

“พวกเขาไม่สามารถชนะได้ แต่พวกเขาก็ยังสามารถแพ้ได้” จอห์น วูล์ฟ ผู้อำนวยการกลุ่ม Indiana Coalition Against Legalized Gambling กล่าว

“… โปรแกรมนี้ได้รับการอนุมัติจากสมัชชาใหญ่เมื่อต้นปีนี้ ขณะนี้ กฎเกณฑ์ต่างๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการพนันแห่งรัฐอินเดียนา อัยการสูงสุด และผู้ว่าการรัฐ…”

ลาสเวกัส — ซีซาร์ส พาเลซเริ่มวางศิลาฤกษ์สร้างหอคอยใหม่เมื่อวันจันทร์ โดยหวังว่าจะดึงดูดแขกเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้การเล่นคาสิโนกลับมาสู่มาตรฐานประวัติศาสตร์อีกครั้ง
การขยายโรงแรมมูลค่า 376 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยอาคารโรงแรมหรู 26 ชั้น 949 ห้อง มีแผนที่จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรจากการดำเนินงานจากเดิมที่อยู่ที่ 15 เปอร์เซ็นต์เป็น 20 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับคู่แข่งของ Caesars’ Strip

คาดว่าจะมีความต้องการห้องพักเพิ่มมากขึ้นเพียงพอที่จะเพิ่มอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักหลังจากเปิดให้บริการในปี 2548 เช่นเดียวกับกรณีที่อาคารสุดท้ายเปิดให้บริการที่ Caesars Palace ในเดือนพฤศจิกายน 2540

“ห้องชุดใหม่นี้จะช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวที่พวกเขาต้องการ” มาร์ก จูเลียโน ประธาน Caesars Palace กล่าว “ลูกค้าต้องการเข้าพักที่ Caesars Palace”

นายวอลลี่ บาร์ ประธานบริษัท Park Place กล่าวว่าห้องพักจำนวน 2,400 ห้องของ Caesars ถือว่าไม่เป็นที่นิยมเมื่อเทียบกับห้องพักกว่า 5,000 ห้องของโรงแรม MGM Grand แม้ว่าทั้งสองแห่งจะมีพื้นที่คาสิโนที่ใกล้เคียงกันก็ตาม

“เราไม่มีจำนวนห้องเพียงพอที่จะรองรับธุรกิจคาสิโน” บาร์กล่าว

Harry Hagerty ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Park Place Entertainment Corp. ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Caesars Palace กล่าวว่าจำนวนห้องพักที่มีจำกัดส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานของ Caesars ลดลง

เขากล่าวว่า Park Place คาดการณ์ว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์เป็น 20 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นเมื่อมีการเปิดตัวอาคารใหม่

Barr กล่าวว่า ยิ่งมีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างรายได้สูงมากขึ้น อัตรากำไรก็จะเพิ่มขึ้นอีก และ Caesars จะส่งกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้กับผลกำไรสุทธิของ Park Place

นับตั้งแต่ต้นปี Park Place ได้ทำลายสถิติราคาห้องพักทุกเดือน ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม เมื่อเปิดให้บริการ อาคารใหม่จะได้รับความนิยมมากขึ้น ทำให้ Caesars Palace มีโอกาสปรับราคาห้องพักใหม่

แอนดรูว์ ซาร์เน็ต นักวิเคราะห์ของธนาคาร Deutsche Bank กล่าวว่าการเพิ่มหอคอยดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาที่สมเหตุสมผลในการทำให้แผนหลักของ Caesars Palace สำเร็จลุล่วง

“หากคุณจะทุ่มเงินมากมายขนาดนั้น การเพิ่มจำนวนห้องเพื่อสร้างความคล่องตัวในการเข้าถึงคาสิโนมากขึ้นก็ถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผล” เขากล่าว

มาร์ก ฟัลโคน นักวิเคราะห์ของธนาคารดอยช์แบงก์ กล่าวว่าการเพิ่มอาคารโรงแรมน่าจะช่วยทำให้โรงแรมซีซาร์ในลาสเวกัสกลับมาคึกคักอีกครั้ง

“นั่นเป็นปัจจัยสำคัญประการสุดท้ายที่ทำให้ (ซีซาร์) มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นในเดอะสตริป” เขากล่าว “หากประวัติศาสตร์ทำนายได้ (ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้น) สถานที่แห่งใหม่นี้จะกระตุ้นให้ผู้คนมาเยี่ยมชมลาสเวกัส ซีซาร์น่าจะช่วยกระตุ้นกระบวนการดังกล่าวด้วยการเยี่ยมชมรอบการเปิดตัว Wynn Las Vegas”

แต่บรรดานักวิเคราะห์วอลล์สตรีทรายอื่นกลับแสดงความไม่เชื่อ

นักวิเคราะห์รายหนึ่งซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า Park Place ได้ลงทุนเงินจำนวนมากในอสังหาริมทรัพย์ที่มุมถนนนั้นโดยไม่ได้รับผลตอบแทนที่น่าตื่นตาตื่นใจเลย

“ถึงแม้ว่าเราจะสงสัยว่าอาคารโรงแรมแห่งใหม่นี้จะช่วยให้เรือแล่นไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่ แต่หากการก่อสร้างเสร็จสิ้นลง บริษัทก็น่าจะสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานได้” นักวิเคราะห์ที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าว

นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า Bellagio ซึ่งเป็นโรงแรมระดับหรูหราของ MGM Mirage ซึ่งตั้งอยู่บริเวณมุมใดมุมหนึ่งจากสี่มุมของเดอะสตริปและฟลามิงโกนั้นสร้างกระแสเงินสดได้มากกว่าที่ Park Place สร้างได้จากภูมิภาคตะวันตก ซึ่งรวมถึงโรงแรมที่อยู่บริเวณมุมอีกสามมุมของเดอะสตริปและฟลามิงโกด้วย

นอกเหนือจากการเพิ่มจำนวนห้องพักในโรงแรม Caesars Palace เป็น 3,357 ห้องแล้ว จอร์จ มาร์คานโทนิส รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการโรงแรม ยังได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่า การเพิ่มจำนวนดังกล่าวยังจะช่วยสร้างงานใหม่ให้กับรีสอร์ตอีก 700 ตำแหน่ง

ลาสเวกัส – (ข่าวเผยแพร่) — Boyd Gaming Corporation (NYSE: 1. BYD) ประกาศวันนี้ว่า Veronica Wilson และ Luther Mack ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท

นางวิลสัน วัย 51 ปี เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aladdin Hotel and Casino ที่ Las Vegas Strip และมีประสบการณ์การบริหารระดับสูงด้านเกมเกือบ 30 ปี เธอเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมนักบัญชีโรงแรมนานาชาติ สาขาเนวาดา ปัจจุบัน เธอดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Blind Center of Nevada ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการและโปรแกรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้พิการทางสายตา

นายแม็ค วัย 64 ปี เป็นเจ้าของและดำเนินการร้านอาหารแมคโดนัลด์ 10 แห่งในรัฐเนวาดาตอนเหนือ และเป็นประธานคณะกรรมการกีฬาเนวาดา นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ Washoe Medical’s Hospital Health Plan และ Wells Fargo Nevada Community Board ก่อนหน้านี้ เขาเคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการหลายคณะ รวมถึง Harvey’s Resort and Casino, Pioneer Citizens Bank, Governor’s Task Force on Tax Policy for the State of Nevada, University of Nevada Reno’s Foundation Board เป็นต้น เมื่อได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของ Boyd Gaming นายแม็คจึงได้ลาออกจากตำแหน่งในคณะกรรมการกีฬาเนวาดา เขาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมาเป็นเวลา 14 ปี โดย 2 ปีหลังสุดดำรงตำแหน่งประธาน

วิลเลียม เอส. บอยด์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Boyd Gaming กล่าวว่า “ทั้งรอนนี่ (เวโรนิกา) และลูเธอร์เป็นมืออาชีพที่มีความสามารถในสาขาของตนเอง เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาได้เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของเรา และหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการให้คำแนะนำของพวกเขาในอนาคต ขณะที่เรามุ่งเน้นการพัฒนาบริษัทของเราหลังจากการเปิดตัว Borgata ที่ประสบความสำเร็จในแอตแลนติกซิตี้”