น้ำท่วมกระทบเกษตรกรกว่า1.8แสนราย ปลูกข้าวเสียหายล้านไร่

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า จากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 23 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก ยโสธร ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ศรีสะเกษ มหาสารคาม อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำภู ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี สุพรรณบุรี โดยกระทบเกษตรกรรวม 182,885 ราย ได้แก่ ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 35 จังหวัด เกษตรกร 162,258 ราย พื้นที่ 1.45 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1.07 ล้านไร่ พืชไร่ 0.34 ล้านไร่ พืชสวนและอื่นๆ 0.04 ล้านไร่ ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 22 จังหวัด เกษตรกร 10,463 ราย พื้นที่บ่อปลา 12,318 ไร่ กระชัง 3,478 ตรม. ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด เกษตรกร 10,164 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 325,404 ตัว แบ่งเป็น โคกระบือ 26,037 ตัว สุกร 11,592 ตัว แพะแกะ 5,144 ตัว สัตว์ปีก 287,690 ตัว แปลงหญ้า 460 ไร่

รายงานข่าว แจ้งอีกว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือระยะเร่งด่วน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 272 เครื่อง ในพื้นที่ 13 จังหวัด สุโขทัย 10 เครื่อง กาฬสินธุ์ 8 เครื่อง ขอนแก่น18 เครื่อง มหาสารคาม 38 เครื่อง นครสวรรค์ 10 เครื่อง สุพรรณบุรี 10 เครื่อง อ่างทอง 4 เครื่อง ชัยนาท 9 เครื่อง สิงห์บุรี 29 เครื่อง อุทัยธานี 4 เครื่อง พระนครศรีอยุธยา 87 เครื่อง ปทุมธานี 14 เครื่อง และนนทบุรี 31 เครื่อง แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 240,190 กิโลกรัม แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 22,492 ชุด รวมทั้งดูแลสุขภาพสัตว์ 6,948 ตัว ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และร้อยเอ็ด

กรมป่าไม้ – บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จัดพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ปี 2560 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ปี 2560 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2560 โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ นายรฦก สัตยาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ ผู้แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลในพิธี

ในการประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน ประจำปี 2560 มีป่าชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,467 ป่า ในจำนวนนี้มีจำนวน 139 ชุมชน ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ป่าชุมชนบ้านหยีเพ็ง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานและเงินรางวัล เพื่อใช้เป็นกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 200,000 บาท ในอดีตชุมชนประกอบอาชีพตัดไม้และเผาถ่าน เมื่อหมดยุคสัมปทานป่าชายเลน ชาวบ้านได้พร้อมใจกันฟื้นฟูและพึ่งพาป่าแบบยั่งยืน คนในพื้นที่ร่วมกันจัดตั้ง “กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” เป็นแกนหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าชายเลน พื้นที่ 1,599 ไร่ จนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหารเสริมรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ที่สำคัญป่าชายเลนแห่งนี้ยังเป็นเสมือนปราการที่แข็งแรงปกป้องชาวชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งให้รอดพ้นจากคลื่นสึนามิครั้งใหญ่ที่ผ่านมา
รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับรางวัลและเงินรางวัลเพื่อใช้เป็นกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ดังนั้

ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ป่าชุมชนบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ป่าชุมชนภูตะเภา ตำบลสามพราน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้านการ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน” ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูป่าชุมชนที่น้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างเป็นระบบ ตั้งอยู่บนความพอเพียงและยั่งยืน

ป่าชุมชนบ้านไทรเอน ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในวิถีชีวิต และบังเกิดผลด้านการพัฒนาที่ผสมผสานระหว่างการดูแลรักษาป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลและเงินรางวัลเพื่อใช้ในกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้านการ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน” ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลเพื่อใช้ในกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 25,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

ป่าชุมชนบ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ป่าชุมชนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 66 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุรและเงินรางวัลเพื่อใช้ในกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 25,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 65 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลเพื่อใช้ในกองทุนการอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 10,000 บาท

สุรินทร์ – จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทั่วทั้งจังหวัดกว่า 3 แสนไร่ ขณะนี้ข้าวที่ปลูกนาปีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มีข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข 15 กำลังสุกเหลืองอร่ามทั่วทุ่งนา อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว และข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข 105 ใกล้สุก จะเก็บเกี่ยวได้เช่นกัน ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิมีบริษัทมารับซื้อ ที่สหกรณ์การเกษตร

ด้านนายภีรภัทร มีแก้ว เกษตรกร บ.หนองคู ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ เผยว่ามาเข้าคิวรอขายข้าวเปลือกตั้งแต่ตีห้า เป็นข้าวสดที่เพิ่งเกี่ยวขึ้นจากนาโดยที่ยังไม่ต้องตากแห้ง ทางผู้รับซื้อก็จะคัดข้าวดูว่ามีข้าวเมล็ดแดงปะปนมามากน้อยเพียงใด หากว่ามีข้าวอื่นปนมาเยอะมีความชื้นสูง รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 9 บาท หากมีสิ่งเจือปนน้อย รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 9.50 เป็นข้าวที่ตากแห้งสิ่งเจือปนน้อยก็จะรับซื้อในราคาตามป้าย กิโลกรัมละ 12.50 บาท ขายแล้วรับเงินสดไปเลย หรืออย่างช้าจะได้เงิน ไม่เกินสองวัน ชาวนาพอใจในระดับหนึ่ง ดีกว่าปีที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ รับชื้อในช่วงเวลานี้ ราคาเพียงกิโลกรัมละ 8 บาท น้อยมาก อยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแล ให้ราคาข้าวสูงกว่านี้เพราะต้นทุนทำนาสูง

นายสังวาล ดัชถุยาวัตร เกษตรกร บ.บ่อน้ำใส ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ เผยเพิ่มเติมว่ารถเกี่ยวข้าวจะว่าจ้างเกี่ยวไร่ละ 500 บาท วันหนึ่งรถก็จะเกี่ยวได้ประมาณ 30 ไร่ต่อวัน หากรถเกี่ยวข้าวเป็นอุ้ม จะคิดราคา อุ้มละ 300 บาท หากที่นาไม่ไกลมาก ราคาต่ำลงมาอาจจะอุ้มละ 150-200 บาท

นายสังวาลกล่าวอีกว่า ปัญหาที่ชาวนาทั่วไปกำลังประสบ เดือดร้อนทุกปีคือ ไม่มีที่ตากข้าวต้องจำใจขายข้าวเปลือกที่ยังมีความชื้น และได้ราคาต่ำ ตอนนี้ จะเห็นข้าวเปลือกของชาวนาตากตามถนน สนามโรงเรียนบ้าง ลานวัดบ้างผลัดเปลี่ยนกัน ใครตากแห้งก่อนก็เก็บกู้กรอกใส่ถุงปุ๋ยขึ้นไว้ในยุ้งฉางเพื่อรอไว้ขายในตอนที่ราคารับซื้อสูงขึ้น เปนปัญหาสำคัญของชาวนา

พังงา – นายเชน ตันเลียง ผู้จัดการสถานานุบาลเทศบาลเมืองพังงา กล่าวว่า ช่วงนี้มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 150-200 คน ส่วนใหญ่จะนำทองรูปพรรณมาจำนำ ซึ่งทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพังงาจัดเงินหมุนเวียน จำนวน 57 ล้านบาท เข้าให้บริการ โดยจะคิดดอกเบี้ยที่ต่ำสุดในอัตรา ทรัพย์สินไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ เกิน 5,000 ไม่เกิน 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท เกิน 30,000 ไม่เกิน 50,000 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 บาท เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท จึงขอเชิญชวนพี่น้องที่จำเป็นต้องการเงินนำไปใช้จ่ายในช่วงนี้มาใช้บริการ

ช่วงนี้พบว่าผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ทยอยเขามาใช้บริการเนื่องจากเปิดภาคเรียน ประกอบกับราคายางพาราและราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ยางพาราแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 44.30 บาท น้ำยางพาราสด กิโลกรัมละ 41.50 บาท ส่วนราคาปาล์มน้ำมัน ทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพาโรงรับจำนำและสถาบันการเงินเพื่อประทังความฝืดเคืองของรายได้ต่อไป

วันที่ 3 พฤศจิกายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกับประชาชน ข้าราชการ ชาวปากพนัง ช่วงหนึ่งว่า

ข้อห่วงใยวันนี้คือกรณีที่มีฝนตกหนักแน่น หนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ข้อให้ประชาชนระมัดระวัง ผลกระทบจากดีเปรสชั่นเกือบทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ คลื่นลมแรง 2-3 เมตร เพราะฉะนั้นชาวประมงต้องระมัดระวัง ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องไปจัดการ

“ โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวในหลายจังหวัดหลายพื้นที่ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเตือนนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการหลายคนอาจจำเป็นเรื่องอาชีพเรื่องสร้างรายได้แต่ก็ต้องระมัดระวังความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวที่มีสูงด้วย ต้องติดตามสภาพพยากรณ์อากาศไว้ล่วงหน้า ต้องรับผิดชอบอย่าให้มีเรือร่ม อย่าให้มีนักท่องเที่ยวได้รับอันตรายจากการท่องเที่ยวเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศ” นายกฯย้ำ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า ถ้าฝนมันตกมากขนาดนี้และมันผ่านช้าก็จะมีน้ำสะสมมาก หากตกนานขึ้นมันก็จะไหลท่วมนอง ส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำในระบบชลประทาน โดยในภาคใต้มีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ขนาดเล็ก 39 แห่ง มีเขื่อน 4-5 แห่ง ถ้าน้ำล้นน้ำเกินก็ต้องหาทางพร่องน้ำไว้ก่อนจำนวนหนึ่ง และต้องคำนึงว่าจะเหลือน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งปีหน้าด้วย ทุกพื้นที่ฝนตกเหมือนกันหมดมันก็ไหลมารวมกันน้ำก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราหน่วงน้ำนานเกินไปก็ไม่ได้ถ้าเราปล่อยน้ำมากเกินไปก็ไม่ดี ต้องทยอยปล่อยน้ำไว้เรื่อยๆ วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าปล่อยน้ำเหลือ 20 % เพราะถ้าเก็บน้ำไว้ 70 % 80% 90 % ฝนตกมาอีกนิดน้ำก็ล้นเข้าท่วมบ้านคนแล้ว บวกกับฝนที่ตก น้ำท่าที่มีอยู่แล้วก็กลายเป็นน้ำท่วมทุ่ง มันก็ท่วมมากขึ้นอีก เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เอาตัวอย่างภาคกลางที่มีการทำพื้นที่แก้มลิง 12 แห่ง มีพื้นที่รองรับน้ำจำนวนล้านกว่าไร่ ซึ่งรัฐบาลคุยกับประชาชนไว้แล้วว่าขอให้ใช้เป็นพื้นที่รับน้ำ ถ้าไม่มีพื้นที่รองรับน้ำตรงนี้ไว้ น้ำก็จะล้นไปท่วมที่อื่นนี้คือการบริหารจัดการน้ำ ไม่ใช่กักน้ำถ่วงน้ำปล่อยน้ำช้า ถึงเวลาก็กันไม่ได้ทั้งน้ำทุ่งน้ำท่าไหลรวมกันหมดมันก็เกิดเหตุการณ์เหมือนที่เกิดขึ้นมาแล้ว เราต้องช่วยกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีก

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อย่าไปคุยการเมืองอย่างเดียว ไปคุยกันด้วยว่าจะอยู่ยังไงกินยังไงอนาคตเป็นยังไง ผมก็ดูแลทุกท่านอยู่แล้วเป็นไปตามขั้นตอน อยู่ที่ว่าเราจะอยู่ยังไงในวันหน้าปีหน้าอนาคตข้างหน้า อนาคตของท่านคือลูกหลาน ถ้าเราไม่ทำอะไรให้เขา เขาก็จนแบบท่าน ลำบากแบบท่าน ถ้าเราสร้างวันนี้ให้เขาโตขึ้นมามีอาชีพมีงานที่ดีรองรับ เขาก็มาดูแลท่านให้มีความสุขดีกว่าอยู่ที่เดิม ต้องช่วยกันหาศักยภาพของภาคท่านให้เจอว่ามีอะไร ภาคใต้ก็มี 1 การท่องเที่ยว 2 เกษตร ยางพารา สวนผลไม้ 3 การประมง นี้คือศักยภาพของท่าน

มหาสารคาม – นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมจะกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ให้ระมัดระวังโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู โรคตาแดง โรคเท้าเปื่อย น้ำกัดเท้า ท้องร่วง หรือภาวะความเครียด

พร้อมเตือนอย่าทิ้งขยะ ทิ้งเศษอาหาร ถ่ายอุจจาระลงในน้ำจะทำให้น้ำสกปรก เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน โท.แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมีทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่บ้านโปโล ต.ท่าตูม นำถุงยังชีพมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งตรวจสุขภาพและแจกยารักษาโรคแก่ประชาชนที่มีภาวะความเครียด น้ำท่วมพื้นที่บ้านเรือนเป็นเวลานาน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย นาข้าวที่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวหรือสวนผลไม้ที่กำลังได้ผลเน่าตาย กว่าจะฟื้นฟูต้องใช้เวลานาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่เปิดเผยว่า โรงเรียนเมืองกระบี่เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Eco-school) มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาที่จะให้ความรู้ ให้ทักษะ ประสบการณ์ แก่เด็กเยาวชน การจัดการทุกอย่างของโรงเรียนเมืองกระบี่ จึงเป็นการทำเพื่อสร้างพลเมืองสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ให้แก่ประเทศไทยและโลก เพื่อให้นักเรียนมีวินัยที่จะร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งการจะมีวินัยที่ยังยืนได้ ต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝน ได้ปฏิบัติ เป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หรือ Active Learning

โดยเริ่มจากการทำหลักสูตรที่เกิดจากครูทุกคนลงไปศึกษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบบ้านตัวเอง และรอบโรงเรียน แล้วกลับมาร่างหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา จากนั้นนำไปสู่การออกแบบการสอนและกิจกรรมเพื่อนำไปฝึกฝนนักเรียนให้มีวินัยที่ยั่งยืน แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติและประเมินผลด้วยจากแผนการเรียนรู้ไปสู่การความสำเร็จได้นั้น โรงเรียนมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันทั้งโรงเรียน คือ 1 ห้องเรียน 1 ฐานการเรียนรู้ หมายความว่าโรงเรียนเมืองกระบี่มี 51 ฐานการเรียนรู้ จาก 51 ห้องเรียน โดยครูและนักเรียนทุกห้องจะมีพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองบนพื้นที่ 34 ไร่ที่โรงเรียนมี โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 7 ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม เพราะฉะนั้นนักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการคิดตั้งแต่เริ่มต้นโดยการศึกษาปัญหา วิเคราะห์แก้ปัญหา ทดลองตามกระบวนการจนประสบความสำเร็จและนำกลับไปสู่สังคม

นางอมรทัต เอียดศรีชาย ครูสอนสิ่งแวดล้อมศึกษามิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า handjobtw.org การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้บันได 7 ขั้น เริ่มต้นจากการสำรวจเพื่อหาประเด็นเรียนรู้ ด้วยการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เพื่อดูว่าพื้นที่นี้มีลักษณะภูมินิเวศน์อย่างไร ขั้นที่ 2 เป็นความรู้ฐานซึ่งนักเรียนต้องไปค้นหาว่าความรู้ของประเด็นเรียนรู้คืออะไร ซึ่งส่วนมากจะหาได้จากปราชญ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือหรืออินเตอร์เน็ต ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ว่าหากยังดำเนินชีวิตอย่างนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 4 นำไปสู่การเรียนรู้สถานการณ์ จากนั้นไปสู่ขั้นที่ 5 การวางแผน นักเรียนจะได้ฝึกออกแบบการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ประเด็นเรียนรู้และความรู้ที่มีที่ผ่านการวิเคราะห์ที่กำหนดทางเลือกไว้แล้ว ขั้นที่ 6 เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ และขั้นที่ 7 การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเผยแพร่ให้แก่สังคม เพื่อนโรงเรียนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ด้าน นางอรนุช แก้ววิเศษ ครูสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา มิติสังคม กล่าวว่า โรงเรียนมีฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ แต่ความสำเร็จของธนาคารขยะไม่ใช่ทำอย่างไรให้ได้เงินจำนวนมาก แต่เป็นเรื่องของการลดปริมาณขยะและนำขยะมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดมากกว่า

ตลาดโรงเกลือคึกคัก พ่อค้า-แม่ค้าแห่ซื้อเสื้อกันหนาวมือสองไปขายต่อ ราคาดี 4 ตัว 100

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาว่า หลังจากอุณหภูมิในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มลดต่ำลง พ่อค้าชาวกัมพูชากว่า 2,000 รายสั่งเสื้อกันหนาวมือสองส่งตลาดโรงเกลือเข้าสู่สต๊อกกันเป็นจำนวนมาก ส่วนพ่อค้าคนไทยเริ่มเดินทางมาซื้อเพื่อนำไปขายทางภาคเหนือและอีสาน เนื่องจากมีอากาศเย็นต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจในตลาดโรงเกลือคึกคักหลังจากซบเซามานาน

ทางด้านนายพิชัย ประสิทธิ์ชูวงษ์ พ่อค้านำเข้า-ส่งออกสินค้ามือสอง ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กล่าวว่า ในช่วงนี้กลุ่มเสื้อผ้ามือสองจำพวกเสื้อกันหนาวจะขายดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย หากเปรียบเทียบเมื่อ 15 ปีผ่านมาแล้วยังเทียบไม่ได้ อย่างไรก็ดี หากอากาศหนาวต่อเนื่อง เสื้อผ้ามือสองตลาดโรงเกลือจะขายดีขึ้นเรื่อยๆ หากระยะเวลาหนาวสั้นๆ พ่อค้ากัมพูชาอาจขาดทุนยับ เนื่องจากขณะนี้พ่อค้ากัมพูชา นำสินค้าจำพวกเสื้อผ้ามากักตุนไว้มาก เพื่อขายให้พ่อค้าคนไทย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดการค้าจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มีพ่อค้า-แม่ค้าชาวกัมพูชาขายเสื้อผ้ามือสองในตลาดโรงเกลือกว่า 2,000 ร้าน ได้นำเสื้อกันหนาวมือสองที่ค้างสต๊อกออกมาแขวนขายเต็มหน้าร้าน พร้อมทั้งติดป้ายราคาขายปลีกตัวละ 30 บาท 4 ตัว 100 บาท ส่วนใหญ่เป็นเสื้อกันหนาวมือสองจากต่างประเทศ มีสีสันสวยงาม ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในตลาดโรงเกลือต่างแย่งกันเลือกซื้อเพื่อนำไปฝากลูกหลานและญาติพี่น้อง ทำให้การค้าเสื้อผ้ามือสองในตลาดโรงเกลือเริ่มคึกคักหลังจากซบเซามานาน

ส่วนนายวีระ ริน พ่อค้าชาวกัมพูชาตลาดโรงเกลือ กล่าวว่า เสื้อกันหนาวมือสองในขณะนี้ราคายังถูกอยู่ พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยทางภาคเหนือและภาคอีสานจึงรีบเดินทางมาที่ตลาดโรงเกลือแล้วซื้อเหมาไปกักตุนไว้ก่อน เพราะช่วงนี้ราคายังถูกอยู่ แล้วจะนำออกไปจำหน่ายตามตลาดนัดในเขตจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นช่วงที่อากาศกำลังหนาวเย็นพอดี และคาดว่าในปีนี้อากาศอาจจะหนาวกว่าทุกปี ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขายเสื้อกันหนาวมือสองเป็นอย่างมาก

ด้านนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ กล่าวว่า ช่วงนี้ถือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เสื้อกันหนาวมือสองจะเป็นสิ่งจำเป็นของประชาชนตามชนบท ดังนั้น ตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง จึงเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวและพ่อค้า-แม่ค้าจากทางภาคเหนือและภาคอีสานที่จะมาหาซื้อเสื้อกันหนาวมือสองในตลาดโรงเกลือ และสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ เสื้อกันหนาวมือสองนั้นเป็นเสื้อผ้าที่เก็บมานาน อาจทำให้มีทั้งเชื้อราและเชื้อโรคซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่นำไปสวมใส่ได้ จึงได้ประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วม ออกทำการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่ซื้อเสื้อกันหนาวมือสองไปสวมใส่ ขอให้นำไปต้มและซักฆ่าเชื้อก่อนสวมใส่ พร้อมทั้งให้แจ้งเตือนและควบคุมพ่อค้า-แม่ค้าชาวกัมพูชาที่นำเสื้อกันหนาวมือสองที่ค้างสต๊อกจากปีที่ผ่านมาแล้วนำออกมาซักตาก ขอให้นึกถึงความสะอาดด้วย ห้ามนำเสื้อผ้ามือสองที่ซักแล้วไปวางตากตามพื้นถนนหรือพื้นหญ้า เพราะจะทำให้ติดเชื้อได้

จากมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่ง ที่เริ่มมองหาอาชีพรองรับในบั้นปลายชีวิต จนเริ่มสร้างธุรกิจเกษตรกับฟาร์มแพะเล็ก ๆ ขึ้นในปี 2558 พร้อมตั้งเป้าหมายว่า จะต่อยอดธุรกิจเกษตรสู่การแปรรูปสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

“ชญาน์วัต สว่างแจ้ง” ผู้ก่อตั้งบุญบูรณ์ โฮม ฟาร์มนมแพะออร์แกนิก กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ก่อนหน้าตัดสินใจมาทำเกษตรก็เป็นพนักงานออฟฟิศ และรับงานฟรีแลนซ์ทั่วไป แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็เริ่มมองหาอาชีพที่มั่นคงสำหรับรองรับบั้นปลายชีวิต สุดท้ายก็ตัดสินใจลาออก และซื้อที่ดินจำนวน 18 ไร่ ในจังหวัดลำปาง เพื่อทำเกษตรเมื่อปี 2558