ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยึดตามโครงงานฐานประดิษฐ์

สอดแทรกเนื้อหาที่มากขึ้น เช่น ประดิษฐ์หุ่นยนต์ สิ่งของ การเรียนกลุ่มนี้ทำให้ผู้เรียนกล้าคิดนอกกรอบ กล้าลองผิดลองถูก มีความกล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตนเอง 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยึดตามโครงงานฐานวิจัย เป็นการคิดฐานวิทยาศาสตร์ วิจัย STEM (Science Technology Engineering and Mathematics Education) มากยิ่งขึ้น การเรียนกลุ่มนี้ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ วิจัย ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม

4.ระดับอุดมศึกษา ยึดตามโครงงานฐานนวัตกรรม เป็นการนำความรู้มาต่อยอดตั้งแต่การทำกิจกรรม นักประดิษฐ์ นักวิจัย มาสร้างคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศในระดับสูงได้

ดังนั้น ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตรแกนกลาง ไม่จำเป็นต้องมี 8 กลุ่มสาระ มีเพียงแค่ 4 กลุ่ม ดังเช่น กลุ่ม 1 ภาษาและเทคโนโลยี กลุ่ม 2 STEM การศึกษา กลุ่ม 3 จิตตปัญญา (Spiritual) กลุ่ม 4 สัมมาอาชีวะ โดยเนื้อหาทางวิชาการจะเพิ่มมากขึ้นตามช่วงวัย บูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น และลดการเรียนรู้ในห้องเรียน โรงเรียนไม่ใช่สถานศึกษาที่แปลกแยกจากชุมชนหรือจากสถานประกอบการ ต้องผสมผสาน บูรณาการ เชื่อมโยง การมีองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาต่อยอดกับภูมิปัญญาสากล มีวัตถุประสงค์ของชาติ รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ของท้องถิ่นเพิ่มเติม อีกทั้งควรยกเลิกเรื่องกระบวนการวัดและประเมินทั้งเรื่องการสอบ O-NET PISA การให้การบ้านที่มีมากเกินไป ควรมีการวัดและประเมินผลในบางระดับที่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริงก็เพียงพอแล้ว

ประเทศไทยนั้นยึดต้นแบบการศึกษา ทฤษฎี ระบบหลักสูตร การวัดและประเมินผลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นทุนนิยมแข่งขัน ตลาดเสรี การศึกษาเป็นอนุระบบ เป็นเครื่องมืออยู่ภายใต้ระบบการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ซึ่งต่างจากประเทศในยุโรป ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ เยอรมันมองเป็นรัฐสวัสดิการ ให้ความสำคัญของมนุษย์ อยู่ร่วมกลมกลืนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การศึกษามีบทบาทสำคัญ เป็นวิถีพลเมืองที่สำคัญ เท่าเทียมกับระบบอื่น ๆ ให้ความสำคัญการเรียนรู้กับการทำงาน การลงมือปฏิบัติ มองคุณภาพคนมากกว่าผลิตคน อาชีวศึกษาเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่มีความหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของเด็กแต่ละคน ดังต่อไปนี้

1.การอาชีวะแบบสัมมาอาชีวะ กล่าวคือ การสืบเสาะแสวงหาอาชีพ หรือสิ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษ มีการสะสมองค์ความรู้ มีต้นทุนทางสังคม ไม่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Entrepreneur) SMES วิสาหกิจชุมชน OTOP SMART FARMER เป็นต้น

2.ทวิภาคีระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ให้ความสำคัญกับภาคเอกชนตามที่ตลาดต้องการ ผู้เรียนตัดสินใจเข้าสู่การมีงานทำ รายได้ สวัสดิการบนระบบหลักสูตรที่ออกแบบร่วมกัน เรียนทฤษฎี 2 วัน ปฏิบัติ 3 วัน ในสถานประกอบการ เป็นต้น

3.อาชีวอุดมศึกษา คือการต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม งานวิจัย สร้างนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ราชภัฏ ในการสร้างวิจัย สร้างนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ประเทศ

รัฐต้องมองด้วยสายตาที่กว้างไกล ต้องลดบทบาทของตัวเอง เลิกทำตัวเป็นรัฐผู้กำหนด เจ้าของบนลงล่างได้แล้ว ต้องมองว่าทุกภาคส่วนมีศักยภาพสามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองจากล่างสู่บน การเปลี่ยนผ่านนี้ ถึงแม้ว่าสถานศึกษาบางแห่งอาจจะยังไม่เข้มแข็ง รัฐก็สามารถเข้าไปสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกอย่างรู้เท่าทัน ต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไป

ภายในระยะ 5-10 ปี เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในประเทศและการปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้อย่างแท้จริง มนต์เสน่ห์และอากาศที่หนาวเย็นช่วงนี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจองที่พักบนบ้านรักไทย ต.ชมภู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เต็มยาวไปจนหลังปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่เริ่มคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นมากขึ้น คาดว่าช่วงวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะที่บ้านรักไทย ต.ชมภู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวพักแรมมากขึ้น เพราะมีจุดท่องเที่ยวหลายจุดให้ได้ท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสอากาศเย็นและธรรมชาติ

นายธนชล ขะสะอาด เจ้าของที่พักวิวแคมป์บนบ้านรักไทย กล่าวว่า ในช่วงปีใหม่นี้มีนักท่องเที่ยวสนใจติดต่อผ่านหน้าเพจมาท่องเที่ยวและจองที่พักเต็มยาวไปจนถึงเกือบกลางเดือนมกราคม เพราะมนต์เสน่ห์ของที่พักและธรรมชาติ สภาพอากาศของที่บ้านรักไทย ทำให้นักท่องเที่ยวไทยอยากมาสัมผัส คาดว่าจะทำให้ปีนี้นักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน ที่สำคัญ ปีนี้ที่วิวแคมป์ได้นำกระโจมที่พักมาเปิดตัวให้นักท่องเที่ยวได้มาพัก สัมผัสอากาศหนาว และชมดาวอย่างสวยงาม

นอกจากนี้ ตามสถานที่พักต่างๆ บนบ้านรักไทยมีนักท่องเที่ยวจองที่พักเข้ามาจำนวนมาก แต่ยังสามารถนำเต็นท์มากางเพื่อพักแรมได้ แต่จะเสียค่าเช่าที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาท่องเที่ยวที่บ้านรักไทย

พาณิชย์ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า พร้อมสอบมาตรวัดสถานีบริการน้ำมันตามโครงการ ‘น้ำมันเต็มลิตร’ ป้องกันพ่อค้าฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด และส่วนใหญ่ต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ นอกจากจะต้องรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแล้ว จะต้องซื้อหาสินค้าเพื่อใช้บริโภคหรือนำไปเป็นของฝากญาติพี่น้อง จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว

รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ เช่น ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควรในช่วงเทศกาลที่มีประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมาใช้บริการกันอย่างคับคั่ง

การออกตรวจสอบและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าและให้บริการ บริเวณสถานีขนส่งและสถานีรถไฟทั่วประเทศ อาทิ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งย่อยนครชัยแอร์ สถานีขนส่งย่อยสมบัติทัวร์ สถานีขนส่งย่อยสยามเฟิสท์ทัวร์ และสถานีรถไฟหัวลำโพง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี 2560

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการแสดงราคาสินค้าและบริการ โดยการเขียน/พิมพ์/ทำให้ปรากฏบนกระดาษแผ่นไม้หรือวัตถุอื่น, แสดงราคาไว้ที่สินค้า สถานที่บริการหรือบริเวณใกล้เคียง หากสภาพสินค้าไม่สามารถแสดงราคาได้ ให้จัดทำบัญชีแสดงราคาไว้ในที่เปิดเผย ผู้บริโภคสามารถดูได้ , ต้องเป็นราคาต่อหน่วย ตัวเลขภาษาอะไรก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย โดยแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน เปิดเผย อ่านได้ง่าย ส่วนข้อความรายการต้องเป็นภาษาไทย แต่มีภาษาอื่นด้วยก็ได้

กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาหรือค่าบริการแล้ว ต้องแสดงให้ชัดเจนและครบถ้วน ควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการนั้น ๆ ส่วนการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือบริการที่ให้บริการ ต้องแสดงราคาให้ตรงกับราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ เว้นแต่จะเป็นการจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาที่แสดง

พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบมาตรวัดของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งที่เข้าร่วมโครงการ “น้ำมันเต็มลิตร” และสถานีบริการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าจะ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านปริมาณจากการใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้น หากประชาชนจะเติมน้ำมัน อย่าลืมมองหาสถานีบริการน้ำมันที่มีป้าย “น้ำมันเต็มลิตร” ที่จะติดอยู่ทางเข้าสถานีบริการน้ำมันฯ จะมั่นใจได้ว่าได้น้ำมันเต็มลิตรครบถ้วนอย่างแน่นอน

สำหรับโครงการ “น้ำมันเต็มลิตร” กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,582 แห่งทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พัฒนาระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ สำหรับมือใหม่หัดปลูก รับเทรนด์สุขภาพอาหารคลีน

คุณนัฐวุฒิ ดิษฐประสพ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของผลงาน เผยว่า การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินที่นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดปัญหาการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ทั้งยังปลูกได้ทุกสถานที่โดยไม่จำกัดขอบเขต การปลูกพืชด้วยวิธีนี้จึงได้รับความนิยมมากดังเช่นปัจจุบัน

ผักที่ปลูกจะเป็นผักปลอดสารพิษและสิ่งปนเปื้อนจากดิน แต่การปลูกนั้น ผู้ปลูกต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นและความเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อให้ผักได้รับความเข้มแสงคงที่ น้ำและสารละลายธาตุอาหารพืชต่อเนื่อง ถ้าขาดปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ผักไม่เจริญเติบโต จึงมีแนวคิดในการสร้างและพัฒนาระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขึ้นมา โดยนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ ทำให้การปลูกผักนั้นมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเหมาะสำหรับผู้ปลูกมือใหม่ทุกคน ซึ่งร่วมมือกับ คุณอาทิตย์ มณีนพ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมในการออกแบบพัฒนา และมี อาจารย์นิสิต ภูครองตา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี เป็นที่ปรึกษา

“การออกแบบระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จะใช้ Light Emitting Diode : LED แบบ Strip สีแดงและสีน้ำเงิน ในอัตราส่วน 4 : 2 เป็นแหล่งกำเนิดแสงให้กับผัก เนื่องจากแสงสีทั้งสองสีนี้เมื่อผสมกันจะเป็นสีม่วง ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตได้ จึงนำมาทดแทนแสงจากธรรมชาติ และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการออกแบบคิดค้นระบบการปลูก ซึ่งระบบนี้ใช้พื้นที่การปลูก 1 ตารางเมตร ซึ่งปลูกได้ทั้งหมด 24 ต้น ผักที่ใช้ปลูกคือ ผักสลัดเรดโอ๊คและกรีนโอ๊ค และให้ระบบควบคุมการปรับค่า พีเอช ของสารละลายธาตุอาหารพืช ปรับอุณหภูมิและความชื้นให้มีค่าคงที่ รวมถึงแสดงค่าสถานะผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์” คุณนัฐวุฒิ กล่าว

ผลการทำงานของระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยแสง LED ตามที่กำหนดโดยใช้ความเข้มแสงประมาณ 1,200-1,280 lux. ควบคุมค่า พีเอช เท่ากับ 6.5 อุณหภูมิและความชื้นเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส และ 72 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าที่เหมาะสมกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทั้ง 2 ชนิด และเจริญเติบโตได้ใกล้เคียงกับผักไฮโดรโปนิกส์ที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติ โดยผลจากการวัดขนาดพุ่มผักสลัดเรดโอ๊คได้ 7.26 เซนติเมตร และ 6.86 เซนติเมตร สำหรับกรีนโอ๊ค ขนาดความสูงของลำต้นวัดได้ 2.45 เซนติเมตร และ 2.26 เซนติเมตร ตามลำดับในระยะเวลา 4 วัน มีความใกล้เคียงกับสวนผักไฮโดรโปนิกส์ สวนสรสิทธิ์ ในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองที่อาศัยในพื้นที่ปิดและจำกัด เช่น คอนโดมิเนียมหรือทาวน์โฮมที่แสงจากธรรมชาติอาจเข้าไม่ถึงหรือเข้าในปริมาณน้อย ทั้งยังตอบโจทย์มือใหม่หัดปลูกที่รักสุขภาพ เมื่อตั้งค่าตามที่กำหนดและปลูก จะใช้เวลาเพียง 40-45 วัน เท่านั้น ก็สามารถเก็บรับประทานได้ทันที โดยที่ระหว่างนั้นไม่ต้องดูแลอะไรมากมาย

นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผสมผสานความรู้ระหว่างวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และความเป็นเกษตร เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์ โทร. (091) 415-7838

เทศบาลเมืองอุทัยธานี ประดับไฟสีนับหมื่นดวง เปลี่ยนสวนสาธารณะเป็นอุโมงค์ไฟสีลายธงชาติไทย พร้อมซุ้มประตูช้างคู่ “สวัสดีปีใหม่ 2561” รับชาวอุทัยฯกลับบ้าน สร้างความสวยงามรับนักท่องเที่ยว

ที่บริเวณสวนสุขภาพ วงเวียนหอนาฬิกา อ.เมือง จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลทำการประดับไฟสีนับหมื่นดวง เปลี่ยนสวนสาธารณะเป็นอุโมงค์ไฟสีลายธงชาติไทย พร้อมด้วยซุ้มประตูที่ประดับด้วยไฟสีขาวพร้อมช้างคู่และข้อความ “สวัสดีปีใหม่ 2561” และการประดับไฟหลากสีสันโดยรอบ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งจุดต้อนรับประชาชนชาวอุทัยธานี ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดสิ้นปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไปพร้อมกับการสร้างสีสันและจุดท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงนี้อีกด้วย โดยเปิดให้เข้าชมในค่ำนี้เป็นวันแรก ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจและแวะเข้ามาชมความสวยงาม พร้อมกับถ่ายภาพกันอย่างคึกคัก โดยจะทำการเปิดให้ชมไปตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ อีกด้วย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 เป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลองกันมาก โดยเฉพาะอาหารการกิน ซึ่งจะมีทั้งซื้อวัตถุดิบไปปรุงเอง สั่งจากร้านอาหาร หรือไปรับประทานอาหารนอกบ้าน เมนูที่นิยมรับประทานคือ อาหารทะเล ยำ ลาบ ส้มตำ ขนมจีน โดยเฉพาะอาหารทะเล ระมัดระวังเรื่องการปรุง ขอให้ปรุงสุก รับประทานอาหารร้อน ผักผลไม้ล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อลดโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ

นพ.โอภาสกล่าวว่า ขอให้ประชาชนยึดหลัก bndindia.com กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ อาหารต้องปรุงไม่เกิน 4 ชม.ก่อนรับประทาน หากกินอาหารประเภทปิ้งย่าง เช่น หมูกระทะ กุ้งกระทะ ขอให้ปิ้งให้สุกก่อน สำหรับเมนูที่มักเป็นต้นเหตุของโรคอุจจาระร่วง 10 เมนู ได้แก่ 1.ลาบ ก้อยดิบ เช่น ลาบหมู ก้อยปลาดิบ 2.ยำกุ้งเต้น 3.ยำหอยแครง 4.ข้าวผัดโรยเนื้อปู โดยเฉพาะกรณีที่ทำปริมาณมาก 5.อาหารหรือขนมที่ราดด้วยกะทิสด 6.ขนมจีน 7.ข้าวมันไก่ 8.ส้มตำ 9.สลัดผัก และ 10.น้ำแข็ง สำหรับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว ขอให้เลือกร้านที่มีป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ที่รับรองโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และควรนำยาแก้ท้องเสีย เช่น ยาธาตุน้ำขาว ยาธาตุน้ำแดง ผงน้ำตาลเกลือแร่ ยาลดกรดติดตัวไปด้วย เพื่อบรรเทาอาการท้องเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

“ในการดูแลเบื้องต้นให้ดื่มน้ำผสมผงน้ำตาลเกลือแร่โออาร์เอสแทนน้ำ หรืออาจทำเองโดยใช้น้ำต้มสุก 1 ขวดน้ำปลาใหญ่ หรือประมาณ 750 ซีซี ผสมน้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ และเกลือแกงครึ่งช้อนชา ผสมให้เข้ากัน ทิ้งให้เย็นและดื่มแทนน้ำ แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ขอให้รีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน” นพ.โอภาสกล่าว

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหารและยา เผยว่า การลดอัตราการเจ็บป่วยโรคไม่เรื้อรัง ต้องเริ่มจากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ รู้จักใช้ชีวิตกระฉับกระเฉงไปพร้อมกับทานอาหารให้มีประโยชน์ ซึ่งเด็กไทยมีภาวะอ้วนเป็นลำดับต้นๆ ในเอเชีย รวมถึงป่วยเป็นเบาหวานและความดันเพิ่มขึ้นรวดเร็ว จึงต้องรณรงค์ให้คนไทยลดหวาน มัน เค็ม ซึ่ง อย.ได้ร่วมกับสถาบันโภชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแบบสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ เป็นตัวช่วยให้เข้าใจมากขึ้น

สำหรับวิธีการดูฉลากนั้นสามารถดูได้ง่ายๆ โดยหากมีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ก็จะแสดงว่ามีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม นอกจากนั้นจะวางคู่กันกับฉลากโภชนาการ หวาน มัน เค็ม ที่แสดง 4 ข้อมูลสำคัญอันส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ได้แก่ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ที่ด้านหน้าของฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคสามารถอ่านหรือเปรียบเทียบโภชนาการในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น

แม้สลัดจะเป็นเมนูดีๆ ต่อสุขภาพ แต่ก็มีสลัดอยู่หลายเมนูที่อัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบที่มีแคลอรี่สูง

เชื่อไหมว่า…สลัดสามารถมีปริมาณแคลอรี่และไขมันมากกว่าชีสเบอร์เกอร์ได้ ปัญหาของเมนูสลัดหลายเมนูก็คือ “ไขมัน” ที่อัดแน่น เราจึงควรรู้ว่าไขมันเหล่านั้นมีที่มาจากไหน ซูซาน โบเวอร์แมน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและฝึกอบรมโภชนาการระดับโลกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ได้แบ่งปันเคล็ดลับดีๆ ในการเลือกรับประทานสลัดที่ทั้งอร่อยและเต็มไปด้วยประโยชน์ ดังนี้

1.บอกลาโปรตีนที่อุดมไปด้วยไขมัน

เวลาเห็นคำว่า “กรุบกรอบ” เช่น ไก่กรอบ นั่นเป็นแค่การเลี่ยงคำว่า “ทอด” และทำให้ฟังดูดีขึ้นเท่านั้น ดังนั้น หากอยากทานสลัดที่มีโปรตีน ให้เลือกเมนูสลัดที่มีเนื้อไก่ กุ้ง หรือปลาที่ย่างแทนที่จะทอด และระวังอาหารจำพวกโปรตีนที่มีแคลอรี่สูง เช่น ไส้กรอก

2.หลีกเลี่ยงเครื่องเคียงที่มีไขมันสูง

สลัดในร้านอาหารหลายแห่งมักเต็มไปด้วยเครื่องเคียงที่ชวนให้แคลอรี่พุ่งสูง ตัวการของแคลอรี่ไขมันสูง ได้แก่ ชีส เบคอน หัวหอมทอด ซาวครีม และขนมปังกรอบมันๆ 3.เลือกน้ำสลัดให้ดีและไม่ต้องใช้เยอะมาก

น้ำสลัดเป็นหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดที่จะทำลายคุณค่าของสลัดเพื่อสุขภาพ น้ำสลัดแบบครีมเยิ้มๆ หรือมีส่วนผสมของชีสเยอะๆ ให้ปริมาณแคลอรี่สูงถึง 75 แคลอรี่ต่อช้อนโต๊ะ

ดังนั้นเราควรสั่งน้ำสลัดแยกมาต่างหาก และเลือกน้ำสลัดประเภทวินนะเกรท (Vinaigrette) แบบเบาๆ แทนที่จะเป็นครีมสลัด และระหว่างรับประทานลองใช้วิธี “ส้อมจุ่ม” ดู ด้วยการเอาส้อมจุ่มในน้ำสลัดแล้วจิ้มผักสลัดทานต่อ ทำแบบนี้ซ้ำๆ กัน ก็จะได้รสชาติน้ำสลัดทุกครั้งที่รับประทาน แล้วจะประหลาดใจว่าได้รับประทานน้ำสลัดไปน้อยมาก

ซูซานแนะนำว่า สิ่งที่ต้องจำให้ขึ้นใจก็คือ แค่เพียงอาหารจานนั้นเรียกว่าสลัด ไม่ได้แปลว่ามันจะดีต่อสุขภาพเสมอไป ดังนั้น อย่าให้คำว่าสลัดมาทำให้ไขว้เขว ขอให้เลือกรับประทานด้วยการใส่ใจให้มากขึ้นว่ามีส่วนผสมอะไรอยู่ในสลัดจานนี้บ้าง มากกว่าแค่เพียงเพราะมันเรียกว่าสลัดเท่านั้น กินอย่างใส่ใจ สุขภาพดีๆ ไม่ไปไหนแน่นอน

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ตั้งใจให้เข้าใจผิดว่า รัฐบาล คสช. มีนโยบายให้โรงไฟฟ้ากระบี่นำน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านั้น

กระทรวงพลังงาน ขอชี้แจงว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าวไม่เป็นความจริง ข้อเท็จจริงคือ รัฐบาลมีมติ “ไม่ให้” นำน้ำมันปาล์มดิบมาเผาที่โรงไฟฟ้ากระบี่เพราะเป็นมาตรการที่ช่วยเกษตรกรได้เพียงเล็กน้อยแต่มีผลเสียหายให้ประชาชนทุกคนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้น มากกว่าประโยชน์ที่ได้รับกว่า “10 เท่า”
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานมีมาตรการช่วยลดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบด้วยการเร่งรัดให้โรงงานผลิตไบโอดีเซลเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบ โดยให้ผลิตไบโอดีเซลเพิ่มมากกว่าปกติ อีก 50% เพื่อเก็บสำรอง ซึ่งจะช่วยดูดซับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบที่ล้นให้ลดลงได้มากถึง 50,000 ตันต่อเดือน โดยมีแผนที่จะใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มจากปกติอีก 100,000 ตัน ภายในระยะเวลา 2 เดือน และได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบขยับขึ้นเล็กน้อยจาก 19 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 19.25 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคา ในมาเลเซียอ่อนตัวลง