หลังจัดตั้งศูนย์กว่า 1 เดือน พบว่ามีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

จำนวนหนึ่งสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น เช่น มีการนำผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ ไปส่งไปจำหน่ายตลาดส่งออกเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน บางรายมีการติดตั้งสำนักงานบริการ GPS ระบบคมนาคมติดตามรถบรรทุกและระบบอื่นๆ เป็นต้น

“..แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการรายเล็กๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน และOTOP ของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนยังมีความต้องการคำแนะนำอีกมาก จึงได้ขยายความร่วมมือโดยการเชิญชวนนักธุรกิจและข้าราชการที่มีความรู้เรื่องธุรกิจมารวมตัวกันแบบจิตอาสาเพื่อให้คำปรึกษา มาขึ้นทะเบียนที่ศูนย์ MIDC ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งรวมที่ปรึกษา และที่รับคำร้องขอในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและ OTOP ที่มีความต้องการจะพัฒนา ของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ต่อไป..”พลเอกสุรเชษฐ์กล่าว

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังมีนโยบายขับเคลื่อนให้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และอาชีวศึกษา ได้ช่วยกันพัฒนาอาชีพให้เกิดนวัตกรรม โดยมีสถาบันการศึกษา 18 แห่ง, กศน. อำเภอ 44 อำเภอ ร่วมมือกันเพื่อไปพบประชาชนที่มีความคิดจะพัฒนาสินค้าตนเอง แต่ไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์

โดยกศน.ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานมาที่สถาบันอาชีวศึกษาซึ่งมีเครื่องมือ มีอุปกรณ์ มีอาจารย์และนักศึกษา ที่สามารถช่วยในการผลิต ประกอบต้นแบบ หรือนวัตกรรมตามแนวคิดของประชาชนได้ ทั้งนี้จะมีการจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมดังกล่าว ที่กศน. ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.ปัตตานี) ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 นี้ โดยเชิญชวนผู้สนใจสามารถเข้าชม เลือกซื้อหรือเจรจาทางธุรกิจต่อไป

การยางแห่งประเทศไทย เอาจริงเรื่องตรวจสอบการเลี่ยงค่าธรรมเนียมการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (CESS) ร่วมมือกรมศุลกากร สืบหาข้อมูลตามด่านทั่วประเทศ หากพบสิ่งผิดปกติใดๆ ทั้งจากภายใน กยท. และภายนอกจะไม่ละเว้น เพราะถือว่าการบริหารจัดเก็บเงิน Cess คือหน้าที่หลักของ กยท. ต้องดูแล

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท. ได้เคยประเมินเปรียบเทียบสถิติพื้นที่ปลูกยางในประเทศไทยโดยใช้ฐานข้อมูลเดิมเป็นเกณฑ์ พบว่า หากปี 2560 มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 20.5 ล้านไร่ จะให้ปริมาณผลผลิตประมาณ 4.5 ล้านตัน ซึ่งต่างจากข้อมูลสำรวจจากดาวเทียมของ Gistda ในปีเดียวกัน ที่มีพื้นที่ปลูกยางมากกว่า 32 ล้านไร่ ต่างกันเกือบ 11.5 ล้านไร่ จึงได้เสนอข้อสังเกตที่ว่า ปริมาณผลผลิตยางที่แท้จริงอาจคลาดเคลื่อนไปมาก และตัวเลขการส่งออกจริงอาจสูงกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งคณะกรรมการ กยท. ไม่นิ่งนอนใจ และให้ความเห็นว่า หากมีการลักลอบส่งออกยาง หรือการหลบเลี่ยงภาษีส่งออกจริง ต้องดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว โดยทำงานประสานร่วมมือกับกรมศุลกากรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงพื้นที่เพื่อไปสังเกตการณ์ตามด่านต่างๆ ทั่วประเทศ และขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐาน เพื่อหาทางแก้ไขระบบให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ผู้ว่าการฯ กล่าวเสริมว่า เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงในเรื่องการหลบเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา หรือ Cess ซึ่งส่งผลมาถึงการที่ กยท. ต้องดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (Cess) เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใส ข้อมูลตรวจสอบได้ทั้งระบบ หากพบว่ามีการทุจริตจริง กยท. จะดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายต่อผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิดอย่างแน่นอน

“สำหรับปัญหาความรั่วไหลในการจัดเก็บเงิน Cess ถือเป็นเรื่องสำคัญของทั้งผู้บริหารและพนักงาน กยท. ที่จะร่วมกันในการสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างให้กับกลุ่มคนใดหรือบุคคลใดเข้ามาหาประโยชน์จากเรื่องนี้ เพราะการบริหารจัดเก็บเงิน Cess เพื่อนำเข้ากองทุนพัฒนายางพารา ถือเป็นหน้าที่หนึ่งที่ กยท. จะต้องดูแลให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ในการนำไปพัฒนาวงการยางพาราไทยต่อไป” ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบ “ถังเก็บน้ำบล็อกประสาน” ให้แก่มูลนิธิกะเหรี่ยงพระคริสต์ ภายใต้โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์บล็อกประสานด้วยวัสดุธรรมชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โครงการดังกล่าว ดำเนินการโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการก่อสร้างด้วยบล็อกโค้งผลิตเป็นถังเก็บน้ำต้นแบบ ที่มีความสูง 3 เมตร สามารถเก็บน้ำได้ถึง 21 คิว ก่อสร้างด้วยบล็อกประสานแบบโค้ง จำนวน 960 ก้อน ใช้เวลาการก่อสร้าง 5 วัน ราคาถูกกว่าถังเก็บน้ำจากคอนกรีตทั่วไปถึง 2 เท่า ช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งที่กำลังมาถึง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มสมาชิกร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

อนึ่ง ในปี 2559-2560 ที่ผ่านมา วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสานให้แก่ชาวบ้าน รวมทั้งสิ้น 716 ราย และสามารถส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจด้วย เช่น กลุ่มวิสาหกิจ ต.ทำดี จ.บุรีรัมย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ 1 หมู่ที่ 9 จ.ศรีสะเกษ และกลุ่มกิจประสานวิสาหกิจชุมชน จ.ศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำบล็อกประสานไปใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น สร้างห้องน้ำ ให้แก่มูลนิธิกะเหรี่ยงพระคริสต์ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กุฏิพระ ณ วัดบ้านภูมิซรอล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นต้น

หากต้องพูดถึงป่าต้นน้ำแล้ว จังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสำคัญ โดยเป็นต้นน้ำของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงของภาคเหนือและไหลรวมกับแม่น้ำสายอื่นๆ จนกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ปัจจุบันป่าต้นน้ำเหล่านี้ได้ถูกบุกรุกทำลายด้วยระบบเกษตรพืชไร่ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาและเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาวะน้ำท่วมฉับพลัน วิกฤติน้ำแล้ง และดินถล่ม รวมถึงผลกระทบทางกายภาพที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ก็เช่น สภาพหน้าดินเสื่อมพัง ความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ ส่งผลต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำจนไม่สามารถอยู่ได้และที่อยากจะย้ำเตือนก็คือ ความเสื่อมโทรมของสภาพน้ำเป็นอย่างไร ก็ล้วนส่งผลต่อแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเช่นกัน เนื่องจาก 40% ของปริมาณน้ำที่ไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยา คือ แม่น้ำน่าน หากลองพิจารณาถึงสาเหตุที่เกิดการบุกรุกป่าแล้วคงหนีไม่พ้นเรื่องของการทำมาหากินของชาวบ้านในพื้นที่นั้นและเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนานั้นเอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดฯ ให้จัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้น เมื่อครั้งเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 เพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้การพัฒนาไปสู่ราษฎร ในพื้นที่เป้าหมายท้องที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามพระราชปณิธานของพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ดังนี้

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป
เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร และพื้นที่บนที่สูง
เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
(ข้อมูลจาก สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้)

ต่อมาในปี 2552 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ได้จัดทำโครงการ CSR โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักเพื่อการบริโภค ที่ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถปลูกผักเพื่อรับประทาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และส่วนที่เหลือสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

โดยได้ส่งเสริมและให้ความรู้การปลูกผักแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และในปี 2554 บริษัทได้จัดตั้งมูลนิธิเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อการแบ่งปัน โดยเพื่อจัดหาและส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมมอบให้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และมูลนิธิได้ร่วมกับทางโครงการส่งเสริมอาชีพภูฟ้า ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อการบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อใช้เองในฤดูถัดไปหรือจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ

ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรลดการปลูกพืชไร่บุกรุกป่า จากการเริ่มโครงการ ในปี 2555 มีจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม 8 ครัวเรือน ปัจจุบัน มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น 132 ครัวเรือน โดยพืชที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อบริโภคและจำหน่ายเมล็ด ได้แก่ บวบหอมพันธุ์พื้นเมือง แฟงเขียวพันธุ์พื้นเมือง ผักกวางตุ้ง ผักกาดหอม ผักขี้หูด ถั่วพู เป็นต้น โดยเกษตรกรมีรายได้รวมในการจำหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ ในปี 2560 จำนวน 579,135 บาท นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาให้แนะนำเกษตรกรนำวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร นั้นคือ ใยบวบ โดยให้มีกรรมวิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้สารเคมี ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้ใช้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งกลุ่มใยบวบภูฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและมูลนิธิเมล็ดพันธุ์เพื่อการแบ่งปัน โดยจะมีการดำเนินการเป็นรูปแบบของสหกรณ์ มีการขายหุ้นให้กับสมาชิกและการแบ่งปันผลกำไรที่ได้จากการขายให้แก่สมาชิก โดยมีสมาชิก จำนวน 22 ราย และราคาใยบวบจะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 300 บาท ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตใยบวบได้มากกว่า 120 กิโลกรัม ต่อปี นั้นก็ถือเป็นอีกช่องทางรายได้สำหรับเกษตรกรและสามารถจูงใจในการลดการทำเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยได้ รวมถึงการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการทำมาหากิน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของมูลนิธิเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อการแบ่งปันร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา มูลนิธิยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ภูฟ้า และยังขยายส่งต่อยังพื้นที่ต่างๆ ด้วยปณิธานในการช่วยเหลือให้ความรู้เกษตรกร เพราะมูลนิธิเชื่อเสมอว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้นับล้าน

จากกรณีชาวบ้านด่านพระเจดีย์สามองค์และพระครูใบฎีกาณรงค์เดช วีรเตโช ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมด่านเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เรียกร้องเทศบาลตำบลวังกะและ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองลู แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเผาขยะ บริเวณบ่อขยะอยู่ห่างจากศูนย์ 500 เมตร สร้างความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนที่มาทำบุญ ปฏิบัติธรรมต้องทนมลพิษมานานกว่า 3 เดือน

ชาวไร่อ้อยในพื้นที่ใกล้เคียงกล่าวว่า จุดทิ้งขยะอยู่ติดชายแดนไทย-เมียนมา ตรงข้ามพื้นที่บ้านไร่อ้อย อ.พญาตองซู ปัจจุบันมีกลุ่มควันหนาทึบ มีกลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้ขยะ ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นเศษพลาสติกจากครัวเรือนและขยะจากโรงงาน ทำให้เกิดอาการระคายเคืองโพรงจมูก แม้เทศบาลตำบลวังกะ และ อบต.หนองลู นำรถดับเพลิงมาดับไฟแต่ไม่นานจะเกิดไฟลุกขึ้นอีก คาดว่าเกิดจากไฟใต้กองขยะยังไม่ดับ อีกทั้งการนำขยะมาทิ้งเพิ่มเป็นการเติมเชื้อไฟ

ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมด่านเจดีย์สามองค์ ไม่พบพระครูใบฎีกาณรงค์เดช วีรเตโช เนื่องจากพระครูเดินทางไปเชิญชวนนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ มาร่วมบวชภาคฤดูร้อนในวันที่ 1 เมษายน ขณะที่บริเวณศาลามีตาข่ายขนาดเล็กคล้ายมุ้งมาปิดรอบๆ เพื่อป้องกันแมลงวันและยุงจำนวนมากที่มาพร้อมกลิ่นและน้ำเสียจากบ่อขยะ รวมทั้งพบพระ-เณรเริ่มป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ ขณะที่ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวต้องหยุดมาปฏิบัติธรรม

ที่ จ.ลำปาง สถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะเก่าที่บ้านจำบอน หมู่ 10 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง พื้นที่กว่า 5 ไร่ ตั้งแต่คืนวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ จ.ลำปาง ทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง นำรถดับเพลิงและรถน้ำของเทศบาลตำบลต้นธงชัยเข้าดับไฟ รวมใช้รถแบ๊กโฮขุดเปิดขยะที่กองทับถมรวมกันก่อนฉีดพ่นน้ำเพื่อดับไฟด้านใต้ นอกจากนี้ยังมีรถดับเพลิง ชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล (LUF60) ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เข้าฉีดพ่นด้านบน ทำให้ไฟและควันไฟลดลงโดยไม่กระทบพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ลามบ่อขยะเกิดจากการเผาหญ้าแห้งรอบพื้นที่ ก่อนไฟจะลามเข้ามายังบ่อขยะเก่า

กระทรวงเกษตรฯ ชี้สินค้าเกษตรไทยส่งออกอาเซียน ปี 2560 ได้เปรียบดุลการค้ากว่า 2 แสนล้านบาท คาดทิศทางปี 61 ยังสดใส เน้นรักษามาตรฐานและเพิ่มคุณภาพผลผลิต สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน ปี 2560 พบว่า การค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001) ปี 2560 ไทยมีการค้าสินค้าเกษตรและยางพาราขั้นปฐมไปยังอาเซียน 9 ประเทศ คิดเป็นมูลค่าการค้ารวม 439,129 ล้านบาท โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดอาเซียนรวม 328,902 ล้านบาท ในขณะที่นำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียน 110,227 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน 218,675 ล้านบาท

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มสินค้าเกษตรไทย ส่งออกไปตลาดอาเซียนในปี 2560 ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล ส่งออก 60,350 ล้านบาท (2) กลุ่มเครื่องดื่ม 46,900 ล้านบาท (3) กลุ่มผลไม้ (ลำไย ทุเรียน และมังคุด) 40,948 ล้านบาท (4) กลุ่มยางพาราธรรมชาติ 32,398 ล้านบาท (5) กลุ่มข้าวและธัญพืช 20,128 ล้านบาท

ในขณะที่กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ไทยนำเข้าจากอาเซียนในปี 2560 ที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ เช่น ปลาทูน่า เนื้อปลาซูริมิ ปลาทะเลต่างๆ 19,614 ล้านบาท (2) กลุ่มพืชผักที่บริโภคได้ เช่น มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ กะหล่ำปลี ถั่วเขียวผิวดำ มันเทศ และหอมหัวเล็ก 14,656 ล้านบาท

(3) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ เช่น กาแฟผง กะทิสำเร็จรูป อาหารปรุงแต่งต่างๆ อาหารเสริมต่างๆ 12,314 ล้านบาท (4) กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือ นม เช่น แวฟเฟิลและเวเฟอร์ อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก และผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆ 11,909 ล้านบาท (5) กลุ่ม ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เช่น มะพร้าว เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ แก้วมังกร เนื้อมะพร้าวแห้ง และมะขาม 9,694 ล้านบาท

คาดทิศทางปี 2561 ยังสดใส โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำการผลิตให้ได้คุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจุดแข็งและความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก

นายคริส เลเฮน หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและนโยบายระดับสากล แอร์บีแอนด์บี แพลตฟอร์มออนไลน์ ตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างนักเดินทาง นักท่องเที่ยว และเจ้าของที่พัก เพื่อให้บริการที่พักสำหรับทั่วโลก กล่าวว่า แอร์บีแอนด์บี วางโรดแม็ปอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มผู้เข้าพักกับแอร์บีแอนด์บีให้ได้กว่า 1 พันล้านคน ในปี 2571 จำนวนที่พัก 28 ล้านแห่ง ทั่วโลก

ในอีก 10 ปี ตั้งเป้าหมายจะมีลูกค้านักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 400 ล้านคน โดยไทยเป็นประเทศที่สำคัญสำหรับแอร์บีแอนด์บีในภูมิภาคนี้ เพราะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งมีอัตราเติบโตเฉลี่ยที่ 60% และในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าพักประมาณ 1.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 66% จากจำนวนที่พักในไทยมี 61,000 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000 แห่ง และแบ่งเป็นในกรุงเทพฯ 15,000 แห่ง

“ไทยเป็นตลาดที่แข็งแรง มีทั้งวัฒนธรรม อาหาร และความเป็นมิตร เจ้าของห้องพัก (Hosts) ในไทยได้คะแนนจากผู้เข้าพักมากที่สุดในโลก เฉลี่ยที่ 4.8-4.9 คะแนน ทำให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวทั่วโลกชอบคนไทย การบริการ และประเทศไทย”

เมื่อพูดถึง ถุงพลาสติก คนจำนวนมากรู้ดีว่ามันเป็นวัสดุยากต่อการย่อยสลาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย เศษถุงพลาสติกที่ถูกทิ้งไม่เป็นที่ หรือหลุดออกจากสถานที่ทิ้งขยะนั้นเป็นภัยต่อทั้งสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลที่อาจหลงคิดว่าเศษถุงพลาสติกเป็นอาหารแล้วเผลอกินเข้าไปจนเสียชีวิต

ถุงพลาสติก โดยทั่วไปเป็นสารประเภทโพลีเอทิลีน (polyethylene) ที่ได้มาจากน้ำมันดิบนักวิทยาศาสตร์จึงทำการวิจัยเพื่อสร้างถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (PLA) ซึ่งโดยทั่วไปทำมาจากแป้งข้าวโพด จนได้วัสดุที่คุณสมบัติและหน้าตาคล้ายพลาสติก แต่ใช้เวลาในการย่อยสลายไม่นานนัก

อย่างไรก็ตาม หากพลาสติกที่ย่อยสลายได้นี้ปะปนเข้าไปกับพลาสติกโพลีเอทิลีนที่จะนำไปรีไซเคิล ตัวมันจะกลายเป็นสิ่งปนเปื้อนที่ทำให้การรีไซเคิลยุ่งยากขึ้นไปอีก

ปัญหาอีกอย่างของถุงพลาสติกคือ มันเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่นำมารีไซเคิลได้ยากลำบาก การแยกถุงพลาสติกออกจากขยะอื่นๆ เป็นงานยาก แยกออกมาแล้วยังต้องทำให้สะอาดก่อนรีไซเคิลอีกต่างหาก จึงไม่น่าแปลกใจที่ถุงพลาสติกปริมาณมหาศาลถูกใช้แล้วทิ้งโดยไม่ถูกนำมารีไซเคิล ในประเทศสหรัฐอเมริกามีถุงพลาสติกเพียง 1% เท่านั้นที่ถูกนำมารีไซเคิล แต่ในหลายประเทศอย่าง แคนาดา ก็มีการรีไซเคิลถุงพลาสติกอย่างได้ผลและเป็นระบบ

หลายๆ ประเทศจึงมีการสั่งห้ามใช้ถุงพลาสติก ยกตัวอย่างเช่น หลายเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการสั่งห้ามใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา ฯลฯ

เริ่มจากที่เมืองซานฟรานซิสโก และค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นเป็นการห้ามใช้รัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี ค.ศ. 2014 เมือง Modbury ในประเทศอังกฤษ ประกาศเลิกใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 นอกจากนี้ หลายเมืองในประเทศอินเดียและออสเตรเลียก็มีการห้ามใช้ถุงพลาสติกด้วย

ส่วนประเทศรวันดา บังกลาเทศ และเคนยานั้นห้ามใช้ทั้งประเทศ หลายประเทศบนโลกแม้จะไม่ได้สั่งห้าม แต่ก็หาทางออกด้วยการใช้มาตรการขึ้นภาษีถุงพลาสติก ในประเทศไทยมีหน่วยงานหลายแห่งพยายามรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง

หลายคนจึงหลีกเลี่ยงไม่ใช้ถุงพลาสติกนั้นเป็นเรื่องดี แต่ถ้าต้องเลือกระหว่างถุงพลาสติกกับถุงกระดาษ เราควรเลือกใช้อะไร? หลายคนอาจเลือกใช้ถุงกระดาษที่ดูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า แต่ถ้ามองในแง่ของข้อเสียให้ดี เราจะพบว่าถุงกระดาษนั้นมีด้านมืดที่หลายคนอาจมองไม่เห็น

อย่างแรกคือ วัตถุดิบที่ใช้ทำถุงกระดาษคือ ต้นไม้ ซึ่งมีคุณค่ามากมายต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
อย่างที่สองคือ ในกระบวนการผลิตถุงกระดาษนั้นโดยทั่วไปจะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 80% ของการผลิตถุงพลาสติกและทำให้เกิดน้ำเสียมากกว่าราว 50 เท่า

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทั้งสองต่างมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน

ดังนั้น หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรรับถุงใดๆ จากร้านสะดวกซื้อ ไม่ว่าจะถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษ แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ควรเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม ที่สำคัญที่สุดคงเป็นการแยกและทิ้งขยะให้เป็นที่และทำอย่างสม่ำเสมอ เท่านี้ธรรมชาติก็ดีขึ้นได้อย่างมากแล้ว

จากถุงพลาสติก Celine ราคา 1.8 หมื่นบาท ในมือชมพู่-อารยา สะท้อนกระแสโลกทางฝั่งตะวันตก ทั้งยุโรปและอเมริกาที่กำลังรณรงค์เรื่องการรียูสพลาสติก หรือไม่เช่นนั้นก็เลิกใช้ไปเลย เพราะในแต่ละปีมีการผลิตพลาสติกถึง 400 ล้านตัน แต่เราใช้จริงๆ แค่ 1%

อย่างถุงพลาสติกที่ใช้ๆ กันอยู่ทุกวันนี้ เราใช้แค่ 1 นาที ก็ทิ้งแล้ว แต่กว่าจะย่อยสลายใช้เวลานานถึง 400 ปี หนำซ้ำมีพลาสติกหลายชนิดที่ไม่สามารถย่อยสลายได้อีก รวมทั้งหลอดพลาสติก ที่มีอายุการใช้งานสั้นมากๆ ดูดแป๊บๆ ก็ทิ้งแล้ว

อีกสิ่งที่เราควรใส่ใจคือ“เม็ดบีดส์” ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์สครับทั้งหลาย ไม่ว่าในสบู่ โฟมล้างหน้า ยาสีฟัน เพราะมันคือ “พลาสติก” ชนิดเดียวกับที่ใช้ในการผลิตถุงพลาสติกและขวดน้ำ ที่มีขนาดเล็กมากๆ เรียกว่า “ไมโครบีดส์” (Microbeads)

ปัญหาคือ ด้วยขนาดที่เล็กมากหลังจากเราใช้งานแล้วมันจะถูกชะล้าง ลอดผ่านตัวกรองไหลลงแหล่งน้ำ ทำหน้าที่เป็นเสมือนแหล่งดูดซับสารเคมีที่มีพิษต่างๆ โดยเฉพาะ PCBs (โพลีคลอริเนตไบฟีนิล) ที่ทนความร้อน สลายตัวยาก และสามารถเข้าสู่ร่างกายคนโดยการกิน เช่น เนื้อสัตว์ (ที่กินอาหารที่มี PCBs ปนเปื้อน) อย่าง ปลา หรือหอย

ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะส่งผลต่อร่างกายโดยไปขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆ และมีแนวโน้มเป็นสารก่อมะเร็ง กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศว่า ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นในระยะนี้ สำหรับภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระยะนี้ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง