สธ.เตือนไข้หวัดใหญ่เสี่ยงเพิ่มขึ้น พบป่วยแล้วกว่า 1.5 แสน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-16 ตุลาคม 2560 พบผู้ป่วยแล้ว 152,594 ราย เสียชีวิต 36 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.53 รองลงมา 10-14 ปี ร้อยละ 10.63 และ 35-44 ปี ร้อยละ 10.27 ตามลำดับ ในช่วงที่ผ่านมา เชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B และพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 4 เหตุการณ์ ในจังหวัดสงขลา เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิจิตร และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร”

“คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวและบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนัก อากาศชื้น ประกอบกับในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีประชาชนไปร่วมงานพระราชพิธีในทุกจังหวัด ทำให้มีคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้มาตรการปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ได้แก่ ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อมีอาการไอจามหรือใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ เลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม และการอยู่ในพื้นที่แออัด และหยุดเรียน หยุดงาน หยุดทำกิจกรรมเมื่อมีอาการป่วย เพื่อให้หายป่วยได้เร็วขึ้นและไม่ไปแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่น” นพ.สุวรรณชัย กล่าวและว่า ขอให้ประชาชนเน้นการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดโรค และหากป่วยต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น และหน่วยบริการสาธารณสุขควรจัดเตรียมเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ไว้ให้บริการประชาชน ถ้ามีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ มีน้ำมูก ควรกินยาลดไข้ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

มะเขือเทศทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง 5 แสนตัน กระทรวงวิทย์ สถานทูตอิสราเอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเอกชน ร่วมมือจัดสัมมนา 1 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาน-เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท New Grow Plant และ Noga AgroTech Desert Agriculture มีกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ “The Thai-Israeli Tomato Conference: The current status and the way forward” ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.15 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยเชิญผู้สนใจจากทั้งหน่วยงานภาคการศึกษา การวิจัย และ ภาคธุรกิจร่วมฟังการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสปการณ์จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและอิสราเอล

จากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปริมาณมะเขือเทศที่เข้าสู่ตลาดในปี 2560 จาก World Processing Tomato Council (WPTC) มีการคาดการณ์ถึงปริมาณมะเขือเทศที่ลดลงอย่างมากจากผู้ผลิตในสหรัฐฯ ในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆ ของโลกก็มีตัวเลขผลผลิตที่ลดลงเช่นกัน แนวโน้มผลผลิตมะเขือเทศในปี 2560 จะลดลงมากกว่า 500,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทำให้ผลผลิตสุดท้ายอาจต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของช่วง 3 ปีที่ผ่านมาราวร้อยละ 5 ถึง 6 ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตที่ลดปริมาณลง และคุณภาพของมะเขือเทศต่ำลง (ค่าความหวานต่ำ) ความเสียหายที่เกิดจากการผลิตมะเขือเทศเกิดจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย การรบกวนของโรคและศัตรูพืช ในขณะที่ผู้บริโภคมีความต้องการในเชิงปริมาณที่มากขึ้น คุณภาพดีขึ้น รวมทั้งรสชาติและโภชนาการที่สูงขึ้นด้วย ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตที่มีประสิทธิภาพในโรงเรือนอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่คุณภาพและลักษณะที่สม่ำเสมอ การผลิตที่แน่นอนขึ้น ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกที่เพิ่มขึ้น และความ สามารถของเกษตรกรที่จะควบคุมปริมาณผลผลิตตลอดทั้งปีได้ โดยใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตน้อยลง และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดลง

ทั้งนี้แม้ว่าอิสราเอลจะเป็นประเทศที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง แต่อิสราเอลกลับมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศและการปลูกพืชในระบบโรงเรือนในลำดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้ความสามารถของอิสราเอลเกิดจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ก้าวหน้า ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิด “การปลูกเพื่อให้ได้(ผลผลิต)มาก ด้วยปัจจัยการผลิตที่น้อย” อิสราเอลประสบความสำเร็จในการครองส่วนแบ่งการตลาดมะเขือเทศในตลาดโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคอเมริกาและยุโรป

ในขณะที่ประเทศไทยต้องการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์ การปลูกพืชในระบบปิด และการควบคุมคุณภาพผลผลิต นับเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานพันธมิตรฝ่ายไทยและอิสราเอลจะได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างกัน โดยผ่านการสนับสนุนจากสวทช. และสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์ในการรับฟังการบรรยายด้านการปรับปรุงพันธุ์และการปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือน จากประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งฝ่ายอิสราเอลและฝ่ายไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถของการปรับปรุงพันธุ์ การผลิตผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศของประเทศไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตลอดจนการแสวงหาโอกาสความร่วมมือทั้งในด้านการวิจัยและการค้าระหว่างกันต่อไป

สำหรับความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และประเทศอิสราเอล สวทช. ได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือตามแนวนโยบายการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นกลไกในการสนับสนุน ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ตามสาขาวิชาที่เป็นความสนใจของทั้งไทยและอิสราเอล รวมทั้งที่เป็นวาระที่สำคัญในระดับนานาชาติ อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ เทคโนโลยีด้านการแพทย์ ทั้งนี้ในระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา สวทช. และอิสราเอล. ได้จัดกิจกรรมที่เป็นการสัมมนาวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายพิเศษ รวม 17 ครั้ง ซึ่งในปีที่เก้าของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านวทน. นี้ เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร

สายด่วน 1569 ของกรมการค้าภายในสายแทบไหม้ ผู้ซื้อร้องผู้ค้าต้นดาวเรืองขายแพงเกินเหตุ ใส่ถุงดำพุ่ง 80-120 บาท/ต้น สูงกว่าสัปดาห์ก่อนถึง 30-70 บาท เหตุขาดแคลนต้นดาวเรือง แถมไม่ติดป้ายแสดงราคา เผยสายตรวจกระทรวงพาณิชย์จับปรับถึงหมื่นบาทแล้วหลายราย

จากการที่กรมการค้าภายในออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2560 เรื่องห้ามฉวยโอกาสจำหน่าย ต้นดาวเรืองและเมล็ดพันธุ์ ในราคาที่สูงเกินสมควรและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า กรณีที่พบว่ามีการจำหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 นั้น

แหล่งข่าวจากกรมการค้าภายในกล่าวว่า จากการออกตรวจสอบการจำหน่ายต้นดาวเรืองและเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองตามแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ ของเจ้าหน้าที่สายตรวจตลอดเส้นทางถนนกาญจนาภิเษก-ถนนจรัญสนิทวงศ์-นนทบุรี-ทวีวัฒนา-สวนหลวง-ตลาดจตุจักร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา พบมีร้านค้าพันธุ์ไม้ไม่มีการติดป้ายแสดงราคาค่อนข้างมาก จึงได้มีการปรับผู้ค้าไปหลายราย ส่วนใหญ่จะปรับไม่เกินรายละ 10,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่สายตรวจจะวิเคราะห์จากขนาดของร้านค้าที่จำหน่ายในกรณีไม่ติดป้ายแสดงราคา ขณะที่การขายในราคาสูงเกินสมควรจะพิจารณาจากความสวยงามของดอก ขนาดของดอก ไม่ได้พิจารณาจากขนาดของภาชนะหรือกระถางที่ใส่

“มีการร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 เข้ามาในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ซึ่งสายตรวจพร้อมออกเดินทางไปตรวจสอบจับกุมรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าต้นดาวเรืองปฏิบัติตามกฎหมายตลอดทั้งสัปดาห์หน้านี้ด้วย เท่าที่ตรวจสอบและขายราคาค่อนข้างสูงคือ บริเวณลานจอดรถห้างแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ ใส่ถุงดำขายถึง 120 บาท/ต้น”

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า จากการออกสำรวจการซื้อขายต้นดาวเรืองของร้านค้าพันธุ์ไม้ย่านเลียบทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) พบว่ามีร้านที่จำหน่ายต้นดาวเรืองเหลืออยู่เพียง 5-6 ร้าน จากทั้งหมดประมาณ 20 ร้าน เนื่องจากต้นดาวเรืองประเภทประดับแปลงขาดแคลน และร้านเหล่านี้ก็ไม่มีการติดป้ายแสดงราคาขาย บางร้านติดป้าย “จองแล้ว” แทน ส่วนใหญ่ต้นดาวเรืองดอกไม่ค่อยสวยและมีขนาดเล็ก แต่ใส่ถุงดำขายกันถึงต้นละ 80 บาท สูงกว่าปลายสัปดาห์ก่อนถึงต้นละ 30 บาท ในขณะที่มีต้นทุนรับซื้อจากเกษตรกรล่าสุด 20-30 บาท/ต้นเท่านั้น

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่เดอะวอล์ค(The walk) สาขาราชพฤกษ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เวลา 14.00 น.มีกลุ่มสายอาชีพทำงานเกี่ยวกับด้านลูกโป่ง กว่า 60 บริษัท จำนวนกว่า 100 คน ได้รวมตัวกันจากทั่วทุกจังหวัดมาสร้างสรรค์ผลงานในการจัดนิทรรศการประดิษฐ์ลูกโป่ง เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจัดแสดงผลงานศิลปะด้านลูกโป่ง และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม ซึ่งในพื้นที่ได้จัดแสดงผลงานครั้งนี้ ใช้ลูกโป่งจำนวนมากกว่า 290,000 ใบ ประกอบเป็นภาพต่างๆ อาทิ กำแพงลูกโป่งรูปพระฉายาลักษณ์ขนาด 10 เมตร เครื่องบินฝนหลวง ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวงให้กับประชาชน เพื่อทำให้เกิดฝนขึ้นในถิ่นทุรกันดาน

นอกจากนี้ทีมงานยังได้สร้างสรรค์แบบจำลองกังหันน้ำชัยพัฒนา ซึ่งพระองค์ท่านทรงได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศ โดยพระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ นอกจากนี้ทีมงานยังได้ร่วมรังสรรค์ผลงานประดิษฐ์ เลข ๙ ไทย ซึ่งเป็นตัวเลขประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 และยังมีทุ่งดาวเรืองจากลูกโป่งมากกว่านับพันดอก รวมทั้งจัดทำเป็นช้างที่ประดิษฐ์ขึ้นจากลูกโป่ง โดยช้างถือว่าเป็นสัตว์คู่พระบารมี

ทั้งนี้ทางกลุ่มอาชีพคนประดิษฐ์ศิลปะทางลูกโป่งได้รวมพลังกันจัดแสดงนิทรรผลงานการประดิษฐ์ลูกโป่งขึ้นเป็นครั้งแรก ให้เป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย

แม่ค้าตลาดสดเทศบาลนครตรัง ปรับเปลี่ยนร้านมาขายดอกดาวเรืองพลาสติก ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ปรากฎว่าได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะต้นดาวเรืองของจริงขาดตลาด แถมยังมีราคาสูง

วันที่ 24 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดตรัง นางสาววชิราภรณ์ แซ่โค้ว อายุ 46 ปี แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครตรัง ได้ปรับเปลี่ยนจากร้านขายน้ำสมุนไพร ขนม และผลไม้ มาเป็นร้านขายดอกดาวเรืองพลาสติก หลังจากต้นดาวเรืองของจริงมีราคาสูงขึ้นจากเดิมต้นละ 25-35 บาท หรือปรับขึ้นเป็นต้นละ 75-100 บาท และยังขาดตลาด เนื่องจากมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนไทยทั่วประเทศ ซึ่งสิ่งที่ทดแทนได้ในขณะนี้คือ ต้นและดอกดาวเรืองพลาสติก ที่สามารถนำไปวางไว้หน้าบ้าน ประดับอาคารสถานที่ และเสียบแซมกับต้นไม้จริง ทำให้มีสีเหลืองอร่ามและสวยงามไม่แพ้ดอกดาวเรืองของจริง อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่า ดูแลง่ายกว่า และเก็บไว้ได้นานกว่า โดยดาวเรืองพลาสติก มีราคาดอกละ 2-5 บาท ส่วนที่เป็นต้นราคาต้นละ 25 บาท และ 85 บาท หรือถ้าเป็นกิ่ง ราคากิ่งละ 10 บาท มีจำนวน 5 ดอก

ทั้งนี้ นางสาววชิราภรณ์ ได้ปรับเปลี่ยนมาขายดาวเรืองพลาสติก นับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จนสร้างรายได้ให้กว่า 2,000 บาทต่อวัน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นิยมมาเลือกซื้อไปทดแทนต้นดาวเรืองของจริง ที่เหี่ยวเฉาเนื่องจากถูกศัตรูพืชกัดกิน ฝนตกชุก และไม่เพียงพอในการประดับตกแต่งบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ ซึ่งยิ่งใกล้วันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ดาวเรืองพลาสติก ก็ยิ่งขายดีขึ้น เพราะยังมีประชาชนอีกมากมายที่ต้องการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ด้วยการประดับดอกดาวเรือง เพื่อให้มีสีเหลืองอร่ามไปทั่วทั้งจังหวัดตรัง แต่เนื่องจากหาซื้อต้นดาวเรืองของจริงไม่ได้ จึงทำให้กลายเป็นโอกาสทองของแม่ค้าขายต้นดาวเรืองพลาสติก

กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ดังนี้

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักกับ ลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมี ฝนตกหนักบางแห่ง

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ตาก และกำแพงเพชร
อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ชุมชนบ้านหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายศิริผล เล็กวงษ์ ผู้ดำเนินการสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศจำลอง เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวง โดยผู้กระทำพิธีจากหมอครูกลุ่มอนุรักษ์งานแทงหยวกบ้านหม้อ ได้นำเครื่องขมารุกขเทวดา ตลอดจนเบี้ยหอยซื้อพระแม่ธรณี ในพิธีตัดต้นกล้วยตานีเพื่อใช้แทงหยวกและเป็นเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุจำลอง ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี

โดยหลังพิธีการบวงสรวงแล้วเสร็จ นายกรีดา ออกฉิม ประธานกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์งานแทงหยวกบ้านหม้ออำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ใช้มีดตัดต้นกล้วยเอกที่ประดับผ้าสามสี เป็นต้นแรกในพื้นที่ของ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีชาวบ้านมาช่วยกันคอยประคองขณะต้นล้มเอน พร้อมนำใบตองสดวางไว้รองรับต้นกล้วย ก่อนจะนำไปทำพิธีการแทงหยวกในวันพรุ่งนี้เวลา 17.00 น.รวม 10 ต้น พร้อมกันด้วยความละเอียดรอบคอบ

เพื่อไม่ให้ระคายถึงผิวของต้นกล้วย จากนั้นจึงร่วมกับชาวบ้านทำการขนย้ายต้นกล้วยตานีไปเก็บรักษาไว้ก่อนเตรียมเคลื่อนย้ายไปยัง พระเมรุจำลอง วัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตามลำดับ

นายกรีดา ออกฉิม ประธานกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์งานแทงหยวกบ้านหม้อ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ต้นกล้วยตานีของหมู่บ้านหม้อ ที่คัดเลือกนำไปใช้แทงหยวกใช้ร่วมเครื่องสดประดับพระจิตกาธานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงเมรุจำลองวัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ต้น

“ต้นกล้วยทั้งหมดมีคุณสมบัติเฉพาะ ทั้งลำต้นอวบใหญ่วัดรอบได้ไม่ตำกว่า 60-80 เซนติเมตร มีความสูง4 เมตร ขึ้นไป ลำต้นตรงตระหง่าน ซึ่งทางกลุ่มอนุรักษ์การแทงหยวกได้ทำการดูแลมาตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี โดยต้นกล้วยตานีที่ใช้ประกอบพิธีจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือลำต้นตรง กาบกล้วยมีมาก ไม่หนาหรือบางจนเกินไป ภายในมีกาบมีรังผึ้งมากกว่าต้นกล้วยชนิดอื่น เมื่อนำไปใช้จึงไมเหี่ยวเฉา“

นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูกำลังประสบปัญหาราคาหมูตกต่ำ ราคาประกาศหมูเป็นหน้าฟาร์มลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว ปัจจุบันราคาซื้อขายราคา 44-45 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 55 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว เป็นผลจากหลายปัจจัย อาทิ กำลังการบริโภคตกต่ำ กำลังซื้อของผู้บริโภคถดถอยลงไปมาก เมื่อปริมาณผลผลิตไม่สมดุลต่อการบริโภคปริมาณหมูจึงล้นตลาด และปริมาณหมูที่สะสมมากทำให้เกษตรกรจำเป็นต้องขายในราคาต่ำ

ประกอบกับทั่วประเทศยังมีปริมาณฝนตกชุกหนาแน่น tlc-bynum.com ส่งผลให้เกษตรในหลายพื้นที่ต้องเร่งระบายหมูออกสู่ตลาดเพื่อลดความเสี่ยงกับภาวะน้ำท่วม ขณะเดียวกันปัจจุบันยังเป็นช่วงเทศกาลกินเจ ทำให้การบริโภคเนื้อหมูต่ำลงอย่างชัดเจน บวกกับผู้เลี้ยงเกิดความตระหนกเกี่ยวกับหมูสหรัฐอเมริกา ที่ภาครัฐมีแนวโน้มจะเปิดรับการนำเข้าเนื้อหมูสหรัฐฯที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง ทำให้เกษตรกรทยอยเลิกเลี้ยงเพื่อหนีปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยและรายกลางที่ไม่สามารถแข่งขันด้านตลาดได้อย่างแน่นอน

“ราคาหมูตอนนี้ลดต่ำลงจนไม่คุ้มทุนแล้ว เกษตรกรจำเป็นต้องขายหมูขาดทุนผูกหางหมู 1,000 บาทต่อตัว แต่ก็ต้องยอมแบกรับภาระเพราะต้องการประคับประคองอาชีพนี้ต่อไปและไม่อยากให้กระทบต่อผู้บริโภค วันนี้ปริมาณการผลิตหมูมากขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาที่ราคาหมูค่อนข้างดีจูงใจให้ผู้เลี้ยงเพิ่มปริมาณการเลี้ยง ขณะที่ภาครัฐก็ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพหมุนเวียนทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณผ่านตำบล เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ลูกไก่ ลูกหมูให้ประชาชน ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มปริมาณหมูในวงจรตลาดอีก” นายนิพัฒน์ กล่าว

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงกระแสสหรัฐอเมริกากดดันให้ไทยเปิดนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯว่า เรื่องนี้มีผลทางจิตวิทยาทั้งต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยง โดยผู้บริโภคเกิดความกังวลในความปลอดภัยในอาหาร เนื่องจากหมูสหรัฐฯใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงขณะที่อุตสาหกรรมหมูไทยไม่มีการใช้สารดังกล่าว ด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงก็มีความวิตกว่าหมูสหรัฐฯที่มีต้นทุนต่ำกว่าและมีราคาถูกกว่าจะเข้ามาตีตลาดหมูไทย และอาจเดินซ้ำรอยผู้เลี้ยงหมูเวียดนามที่ก่อนหน้านี้ยอมให้เนื้อหมูสหรัฐฯเข้าไปทำตลาดเนื้อหมูอย่างเสรี ทำให้ผู้เลี้ยงรายย่อยรายกลางขาดทุนไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ จนเกษตรกรเวียดนามหลายรายตัดสินใจเลิกเลี้ยงหมูในที่สุด

“สิ่งที่กังวลที่สุดในตอนนี้คือ หากเกษตรกรไม่สามารถแบกรับภาวะขาดทุนได้แล้วพากันเลิกเลี้ยงหมู ย่อมส่งผลต่อราคาขายในประเทศซึ่งผู้เลี้ยงไม่อยากให้เกิดขึ้น ดังนั้นเกษตรกรต้องมีการวางแผนการเลี้ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันหมูล้นตลาด ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน พร้อมรณรงค์การบริโภคมากขึ้น ที่สำคัญในภาวะที่ราคาหน้าฟาร์มลดเช่นนี้ ผู้บริโภคควรต้องได้รับประโยชน์โดยตรง ภาครัฐจึงต้องเข้มงวดกับผู้ค้าเขียงที่ไม่ปรับลดราคาตามหมูเป็น ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเลือกเนื้อสัตว์ชนิดอื่นแทน ยิ่งเป็นการตอกย้ำปัญหามากขึ้น” นายนิพัฒน์ กล่าว

ศอ.บต. “ฝัน”ดันชายแดนใต้เมือง ”มะพร้าว” พัฒนาปศุสัตว์ป้อนอุตสาหกรรมฮาลาล ดันสนามบินนราธฺวาสสู่สนามบินนานาชาติ “ยิ้ม”ผู้บริหารและนักธุรกิจจากเมืองคุณหมิง หารือศึกษาแนวทางการลงทุนในพื้นที่ชายแดนใต้

วันที่ 25 ต.ค.นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า Ms.Ma pengxian นักธุรกิจและผู้บริหารจากเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเพื่อศึกษาแนวทางการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เก็บข้อมูลพื้นที่เพื่อทำการวิจัยหาทิศทางการลงทุนให้ สอดรับกับแนวทางโครงการเมืองต้นแบบ 3 เหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยกระดับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นเมืองต้นแบบของการพัฒนา