Smile Farm Royal เกษตรกรรม Agriculture การเพาะปลูกพืช

Smile Farm Royal เกษตรกรรม (อังกฤษ: Agriculture) เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิงชีวภาพ ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อความยั่งยืนและเพิ่มสมรรถนะชีวิตมนุษย์ เกษตรกรรมเป็นพัฒนาการที่สำคัญในความเจริญของอารยธรรมมนุษย์ที่ไม่ย้ายที่อยู่ ซึ่งการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ในสปีชีส์ที่ถูกทำให้เชื่องได้ผลิตอาหารส่วนเกิน ซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงพัฒนาการของอารยธรรม การศึกษาด้านเกษตรกรรมถูกเรียกว่า

เกษตรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของเกษตรกรรมย้อนกลับไปหลายพันปี และการพัฒนาของมันได้ถูกขับเคลื่อนโดยความแตกต่างอย่างมากของภูมิอากาศ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรมทั้งหมดโดยทั่วไปพึ่งพาเทคนิคต่างๆ เพื่อการขยายและบำรุงที่ดินที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสปีชีส์ที่ถูกทำให้เชื่อง สำหรับพืช เทคนิคนี้มักอาศัยการชลประทานบางรูปแบบ

แม้จะมีหลายวิธีการของเกษตรกรรมในพื้นที่แห้งแล้งอยู่ก็ตาม ปศุสัตว์จะถูกเลี้ยงในระบบทุ่งหญ้าผสมกับระบบที่ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน ในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบหนึ่งในสามของพื้นที่ที่ปราศจากน้ำแข็งและปราศจากน้ำของโลก ในโลกพัฒนาแล้วเกษตรอุตสาหกรรมที่ยึดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ได้กลายเป็นระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่น แม้ว่าจะมีแรงสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงเกษตรถาวรและเกษตรกรรมอินทรีย์

จนกระทั่งมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ของประชากรมนุษย์ทำงานในภาคการเกษตร การเกษตรแบบก่อน-อุตสาหกรรมโดยทั่วไปเป็นการเกษตรเพื่อการดำรงชีวิต/การพึ่งตัวเองในที่ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเพื่อการบริโภคของตัวเองแทน’พืชเงินสด’เพื่อการค้า การปรับเปลี่ยนที่โดดเด่นในการปฏิบัติทางการเกษตรได้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาในการตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และการพัฒนาของตลาดโลก มันยังได้นำไปสู่การปรับปรุงด้านเทคโนโลยีในเทคนิคการเกษตร เช่นวิธีของ ‘ฮาเบอร์-Bosch’ สำหรับการสังเคราะห์แอมโมเนียมไนเตรตซึ่งทำให้การปฏิบัติแบบดั้งเดิมของสารอาหารที่รีไซเคิลด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน และมูลสัตว์มีความสำคัญน้อยลง

เศรษฐศาสตร์การเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช เกษตรเคมีเช่นยาฆ่าแมลงและปุ๋ย และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เพิ่มอัตราผลตอบแทนอย่างรวดเร็วจากการเพาะปลูก แต่ในเวลาเดียวกันได้ทำให้เกิดความเสียหายของระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ในเชิงลบ การคัดเลือกพันธุ์ และการปฏิบัติที่ทันสมัยในการเลี้ยงสัตว์ได้เพิ่มขึ้นในทำนองเดียวกันของการส่งออกของเนื้อ

แต่ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ และผลกระทบต่อสุขภาพของยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโต และสารเคมีอื่นๆที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นของการเกษตร แม้ว่าพวกมันจะเป็นสิ่งต้องห้ามในหลายประเทศ การผลิตอาหารการเกษตร และการจัดการน้ำจะได้กลายเป็นเป็นปัญหาระดับโลกเพิ่มขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับจำนวนของ fronts

การเสื่อมสลายอย่างมีนัยสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำ รวมถึงการหายไปของชั้นหินอุ้มน้ำ ได้รับการตั้งข้อสังเกตในทศวรรษที่ผ่านมา และผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับการเกษตรและผลของการเกษตรต่อภาวะโลกร้อนยังคงไม่เป็นที่เข้าใจอย่างเต็มที่

สินค้าเกษตรที่สำคัญสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มกว้างๆได้แก่อาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และวัตถุดิบ อาหารที่เฉพาะได้แก่ (เมล็ด) ธัญพืช ผัก ผลไม้ น้ำมันปรุงอาหาร เนื้อสัตว์และเครื่องเทศ เส้นใยรวมถึงผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ป่าน ผ้าไหมและผ้าลินิน วัตถุดิบได้แก่ ไม้และไม้ไผ่ วัสดุที่มีประโยชน์อื่นๆมีการผลิตจากพืช เช่นเรซิน สีธรรมชาติ ยา น้ำหอม เชื้อเพลิงชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ใช้ประดับเช่นไม้ตัดดอก และพืชเรือนเพาะชำ กว่าหนึ่งในสามของคนงานในโลกมีการจ้างงานในภาคเกษตร เป็นที่สองรองจากภาคบริการเท่านั้น แม้ว่าร้อยละของแรงงานเกษตรในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา

ประเภทของเกษตรกรรม
เกษตรกรรมแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทำนา การทำสวนผลไม้ การทำไร่ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน เป็นต้น
2. ปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบก เช่น การทำฟาร์มปศุสัตว์ การทำฟาร์มโคนม การทำฟาร์มหมู การทำฟาร์มสัตว์ปีก การทำฟาร์มแกะ เป็นต้น
3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำ เช่น การเลี้ยงสัตว์หรือพืชน้ำ การจับสัตว์น้ำ เป็นต้น
4. การป่าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่า เช่น การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ การนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้ การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนมีหลายรูป แบบ แตกต่างไปตามพื้นฐานความเชื่อความเป็นมา และความเหมาะสมกับแต่ละภูมินิเวศ และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่/ชุมชน และมีการให้ชื่อและความหมายที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะวางอยู่บนหลักการของการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยา สามารถดำเนินต่อไปไดอย่างยั่งยืน โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ตัวอย่างรูปแบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนที่สำคัญ อาทิ

เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) หมายถึง ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและ/หรือมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยกิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้โดยอาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในไร่นา เช่น ดิน นํ้า แสงแดดอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีการหมุนเวียนแร่ธาตุในไร่นา นั่นคือเป็นการใช้สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเกิดผลในการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ ของทัรพยากรธรรมชาตินั่นนเอง ซึ่งการทำเกษตรผสมผสานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ

การปลูกพืชแบบผสมผสาน สมัครเว็บแทงบอล พิจารณาขนาดต้นพืช ระยะการเจริญเติบโต สัมพันธ์กับความชื้นอากาศในแต่ละช่วงฤดูกาล ตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลระหว่างพืชกับพืช เช่น พืชตระกูลถั่วตรึงไนโตรเจนให้กับพืชชนิดอื่น พืชยืนต้นให้ร่มเงากับพืชที่ต้องการแสงน้อยพืชเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยกำจัดศัตรูพืชไม่ให้เกิดกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่นการปลูกถั่วลิสงระหว่างแถวในแปลงข้าวโพด จะช่วยทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติได้มาอาศัยอยู่ในถั่วลิสงมากและช่วยกำจัดแมลงศัตรูของข้าวโพด ฯลฯ

การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน สัตว์หลายชนิดพันธุ์จะต้องเกื้อกูลกันได้เอง เช่น เลี้ยงหมูกับเลี้ยงปลาในบ่อ เลี้ยงเป็ดหรือไก่กับเลี้ยงปลาในสระ
การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะถ่ายเทพลังงานอาหารให้กันได้ ตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลระหว่างพืชกับสัตว์ เช่น เศษเหลือของพืชใช้เป็นอาหารของสัตว์ ปลาช่วยกินแมลงศัตรูพืช วัชพืช ให้กับพืชที่ปลูกในสภาพนํ้าท่วมขัง เช่น ข้าว ปลาให้อินทรียวัตถุกับพืช จากการถ่ายมูลตกตะกอนในบ่อเลี้ยงปลาซึ่งสามารถจะลอกขึ้นมาเป็นปุ๋ยกับพืช และการเลี้ยงปลาในนาข้าว เป็ด ห่านแพะ วัว ควาย ช่วยกำจัดวัชพืชในสวนผลไม้ และแปลงปลูกหม่อน มูลสัตว์ทุกชนิดสามารถใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยกับต้นพืช ฯลฯ

เกษตรกรรมแบบยั่งยืน กับ “ความสุขแบบชาวบ้าน” กษตรแบบผสมผสาน จะแตกต่างจาก ไร่นาสวนผสม (Mixed farming) คือเกษตรแบบผสมผสานจะเน้นการเกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมในไร่นา มากกว่าเน้นการปลูกเพื่อการขาย และแตกต่างจาก เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม (Traditional AgricultureSystem)

วนเกษตร (Agro forestry) คือ การเกษตรที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลัก ร่วมกับพืชกสิกรรม(พืชล้มลุก เช่น ผัก พืชไร่ ฯลฯ) สลับกันหรือปลูกในเวลาเดียวกันและอาจเลี้ยงสัตว์หรือไม่ก็ได้ ส่วนการปลูก อาจปลูกเป็นแถบ(Zone)เป็นแนว(strips) อาจปลูกเป็นแนวขั้นบันไดเพื่อป้องกันดินพัง(allycropping) ซึ่งการทำวนเกษตรแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ คือ
ระบบป่าไม้-กสิกรรม
ระบบป่าไม้/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์-ปศุสัตว์
ระบบป่าไม้/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์-ปศุสัตว์-กสิกรรม
ลักษณะเด่นของวนเกษตรคือ เป็นระบบการปลูกพืชที่มีความต่างระดับของเรือนยอดต้นไม้และระบบราก มีองค์ประกอบที่หลากหลายทางพันธุกรรมและชีวภาพของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก(จุลินทรีย์) เน้นการอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศที่มีความสมดุลทางธรรมชาติ มีการหมุนเวียนธาตุอาหารตามธรรมชาติ (อันเป็นผลมาจากความหลากหลายชนิดของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์)

เกษตรกรรมธรรมชาติ (Natural Farming) เป็นเกษตรกรรมที่คำนึงถึงระบบนิเวศ (Ecologically Sound Agriculture) โดยพยายามลดการแทรกแซงของมนุษย์ กระทำเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการเกษตรกรรม ปรับรูปแบบการเกษตรให้สอดคล้องกับระบบนิเวศและธรรมชาติ และไม่พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกการทำเกษตรกรรมรูปแบบนี้ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ โดย นายมาซาโนบุ ฟุกุโอกะ นักเกษตรกรรมธรรมชาติชาวญี่ปุ่น ผู้เขียน การปฏิวัติยุคสมัย ด้วยฟางเส้นเดียว หรือ The One Straw Revolution(2518) ซึ่งเป็นหนังสือที่เขาได้นำเสนอมรรควิธีแห่งการดำเนินชีวิตและมรรควิธีแห่งเกษตรกรรมเอาไว้ โดยเกษตรกรรมธรรมชาติมีหลักการที่สำคัญ 4 ประการคือ

ไม่ไถพรวนดิน
ไม่ใส่ปุ๋ยบางชนิด
ไม่กำจัดวัชพืช
ไม่จำกัดโรคและแมลงศัตรูพืช

ฟูกูโอกะอธิบายว่า “ชาวนาเชื่อกันว่าทางเดียวที่จะให้อากาศเข้าไปปรับสภาพเนื้อดินได้ดี คือ ต้องใช้จอบ พลั่ว ใช้ไถ หรือใช้แทรคเตอร์พรวนดิน แต่ยิ่งพรวนมากเท่าไรมันก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากเท่านั้น นั่นเป็นการทำให้โมเลกุลของมันแตกกระจายออกจากกัน ซึ่งจะยิ่งทำให้ดินแข็งขึ้น ถ้าปล่อยให้วัชพืชทำงานนี้แทน รากของมันจะชอนลงไปลึกถึง 30-40 ซม. ซึ่งจะช่วยทำให้ทั้งอากาศและนํ้าซอกซอนเข้าไปในเนื้อดินได้ จุลินทรีย์จะแพร่ขยายตัว เมื่อรากเหล่านี้เหี่ยวและเมื่อมันแก่ ไส้เดือนก็จะเพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งที่ไหนมีไส้เดือนก็จะขุดดินให้เอง ดินจะอ่อนนุ่ม และสมบูรณ์ขึ้นด้วยตัวของมันเอง มันพรวนตัวเอง โดยไม่ต้องให้มนุษย์มาช่วย เพียงแต่เราปล่อยให้มันทำ”ในแนวคิดของฟูกูโอกะ จะมุ่งเน้นในด้านของการใช้ฟางคลุมดินแทนการทำปุ๋ยหมัก เพราะการใช้ฟางคลุมดินจะช่วยปรับสภาพดินได้เป็นธรรมชาติกว่า เป็นการเดินตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ และจะเป็นวิธีบำรุงธรรมชาติให้สมบูรณ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งแนวคิดเกษตรกรรมธรรมชาติของฟูกูโอกะนี้มาจากฐานความคิดที่เชื่อว่า เกษตรกรรมธรรมชาติสืบสายมาจากสภาวะแห่งความไพบูรณ์ทางจิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล เขาเชื่อว่าการบำ รุงรักษาผืนแผ่นดิน และการชำระจิตใจของมนุษย์ให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการเดียวกัน ดังที่เขากล่าวว่า “เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์”

เกษตรอินทรีย์ (Organic Agricuture) เป็นระบบการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ แต่อาศัยการปลูกพืชหมุนเวียน เศษซากพืช มูลสัตว์ พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยพืชสดเศษซากพืชเหลือทิ้งต่าง ๆ การใช้ธาตุอาหารจากการผุพังของหนิ แร่รวมทั้งใช้หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ทั้งนี้เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลักสำคัญ เนื่องจากดินเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดินและยังเป็นแหล่งอาหารของพืช ช่วยควบคุมศัตรูพืชต่าง ๆ เช่น แมลง และวัชพืช หลักการสำคัญของเกษตรอินทรีย์คือ

การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในการเพาะปลูก ทั้งนี้เพราะปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่ในฟาร์ม ทั้งสัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ ทั้งที่อยู่บนผิวดินและใต้ดิน ในกลไกธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านี้มีบทบาทสำ คัญในการสร้างสมดุลของนเิ วศการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูพืช หรือการพึ่งพาอาศัยกันในการดำรงชีวิต เช่น การผสมเกสร การช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชที่เพาะปลูกแต่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั้นมีผลทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่โรคและแมลงศัตรูพืชมักจะมีความสามารถพิเศษในการพัฒนาภูมิต้านทานต่อสารเคมี แม้แต่ปุ๋ยเคมีเองก็มีผลเสียต่อจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน ทำให้สมดุลของนิเวศดินเสีย

การฟื้นฟูนิเวศการเกษตร นอกเหนือจากการอนุรักษ์แล้ว หลักการของเกษตรอินทรีย์ยังเน้นให้เกษตรกรต้องฟื้นฟูสมดุลความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วย ซึ่งแนวทางหลักในการฟื้นฟูนิเวศการเกษตรก็คือ การปรับปรุงบำ รุงดินอินทรียวัตถุและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบเกษตรอินทรีย์ ดินถือว่าเป็นกุญแจสำคัญ เพราะการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ต้นไม้ได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วนและสมดุล

ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรง มีความต้านทานต่อการระบาดของโรคและแมลง ซึ่งช่วยให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ยังมีรสชาติที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนและยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืนกว่าการเพาะปลูกด้วยระบบเกษตรเคมีอีกด้วย นอกเหนือจากการปรับปรุงบำรุงดินแล้ว การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาก็เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพราะความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกุญแจสำคัญของความยั่งยืนของระบบนิเวศการเกษตร

ทั้งนี้ก็เพราะว่าการมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกันย่อมก่อให้เกิดความเกือ้ กลู และสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการและพลวัตรทางธรรมชาติที่เกื้อหนุนต่อการทำเกษตรอินทรีย์อีกต่อหนึ่ง วิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจทำได้ในหลายรูปแบบ เช่นการปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น หรือการฟื้นฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นาหรือบริเวณใกล้เคียง

• การพึ่งพากลไกธรรมชาติในการทำเกษตร หลักการเกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่บนปรัชญาที่ว่า การเกษตรที่ยั่งยืนต้องเป็นการเกษตรที่เป็นไปตามครรลองของธรรมชาติ ไม่ใช่การเกษตรที่ฝืนวิถีธรรมชาติ ดังนั้นการทำเกษตรจึงไม่ใช่การพยายามเอาชนะธรรมชาติหรือดัดแปลงธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูก แต่เป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติ และปรับระบบการทำเกษตรให้สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ

กลไกในธรรมชาติที่สำคัญต่อการทำเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงจรไนโตรเจนและคาร์บอน) วงจรการหมุนเวียนของนํ้าพลวัตรของภูมิอากาศและแสงอาทิตย์ รวมทั้งการพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศ(ทั้งในเชิงของการเกื้อกูล การพึ่งพา และห่วงโซ่อาหาร) ซึ่งในพื้นที่ต่าง ๆย่อมมีระบบนิเวศและกลไกตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป

การทำเกษตรอินทรีย์จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงสภาพเงื่อนไขของท้องถิ่นที่ตนเองทำการเกษตรอยู่การหมั่นสังเกต เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์และทำการทดลอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่ต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ว่าในระบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์จะได้ประโยชน์จากกลไกธรรมชาติและสภาพนิเวศท้องถิ่นอย่างเต็มที่
การควบคุมและป้องกันมลพิษ แม้ว่าเกษตรอินทรีย์จะปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในฟาร์ม

แต่สภาพแวดล้อมที่ฟาร์มกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่มีมลพิษต่าง ๆ อยู่ไปทั่วที่อาจมีผลกระทบต่อการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะมลพิษทางนํ้า อากาศหรือแม้แต่ในดินเอง ดังนั้น การทำเกษตรอินทรีย์จึงต้องพยายามอย่างเต็มที่ ในการป้องกัน มลพิษต่าง ๆ ภายนอกมิให้ปนเปื้อนกับผลผลิต การป้องกันนี้อาจทำได้โดยการจัดทำแนวกันชนและแนวป้องกันบริเวณริมฟาร์มแต่อย่างไรก็ตามการป้องกันมลพิษดังกล่าว

แม้ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดก็ตาม ก็ยังไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากมลพิษได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากสารเคมีมีปะปนทั่วไปในสภาพแวดล้อม เช่น ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ยังจำเป็นต้อง ใช้แหล่งนํ้าร่วมกับเกษตรกรที่ทำเกษตรเคมีอยู่ ซึ่งทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์อาจปนเปื้อนสารเคมีได้เช่นกัน ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์จึงเน้นความพยายามของเกษตรกรในการป้องกันมลพิษ

โดยไม่กล่าวอ้างว่าผลผลิตไม่มีสารเคมีปนเปื้อน นอกจากมลพิษจากภายนอกฟาร์มแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังกำหนดให้เกษตรกรต้องลดหรือป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของฟาร์มเองด้วย เช่น ให้มีการจัดการขยะ และนํ้าเสียก่อนที่จะปล่อยออกนอกฟาร์มหรือการไม่ใช้วัสดุบรรจุผลผลิตที่อาจมีสารปนเปื้อนได้

การพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต ในการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ ฯลฯเกษตรอินทรีย์มีหลักการที่มุ่งให้เกษตรกรพยายามผลิตปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ด้วยตนเองในฟาร์มให้ได้มากที่สุด

แต่ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถผลิตได้เอง(เช่น มีพื้นที่การผลิตไม่พอเพียง หรือต้องมีการลงทุนสูงสำหรับการผลิตปัจจัยการผลิตที่จำเป็นต้องใช้)เกษตรกรก็สามารถซื้อหาปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์มได้ แต่ปัจจัยการผลิตนั้นควรเป็นปัจจัยการผลิตที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นกระบวนการตรวจสอบยืนยันว่า ผลผลิตที่ได้รับการรับรองนั้น

ได้ผลิตขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง การรับรองมาตรฐานนี้โดยทั่วไปจะมีรากฐานมาจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)

สำหรับในประเทศไทยเอง ได้ริเริ่มการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยหน่วยงานเอกชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ภายใต้ชื่อ “สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า มกท. ในปัจจุบัน มกท. ได้ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปลูกพืช ผลผลิตจากธรรมชาติ และการแปรรูป-การจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ต่างๆ

หลักการพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์นั้นแตกต่างจาก เกษตรปลอดสารเคมี ตรงที่เกษตรอินทรีย์เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการทำการผลิต (รวมถึงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์) การปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตรในขณะที่เกษตรปลอดสารเคมีจะสนใจแต่การควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ยังมีการกำหนดมาตรฐานกระบวนการผลิตที่ชัดเจนมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จนถึงขั้นกำหนดเป็นระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิตและการติดฉลากโฆษณาผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ความสุข ความพอเพียงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เกษตรกรหันมาทำ เกษตรกรรมแบบยั่งยืนก็คือ แม้จะไม่รํ่ารวยเงินทอง

แต่ก็รํ่ารวยความสุขตัวอย่างบทเรียนจากพื้นที่รูปธรรมในการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนแม่ทา ตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การทำ เกษตรกรรมยั่งยืนทำ ให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความรู้ และการเรียนรู้/ความรู้นี้เองที่ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน คือทำ ให้เกิด “ความสุข” ซึ่งความสุขในที่นี้ก็คือการได้ทำอะไรโดยอิสระ ได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีความอบอุ่นเข้าใจกันในครอบครัว มีเวลาพักผ่อนอย่างพอเพียง มีเวลาให้กับชุมชนและสังคม และที่สำคัญคือมี “ความเป็นไท”

เป็นเจ้าเป็นนายตนเอง อีกทั้งมี “ปัญญา” ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบตนเอง โดยเฉพาะปัญหาจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนความสุขในระดับชุมชนก็คือ การมีความสงบสุขของชุมชน มีความสามัคคี มีความปลอดภัย มีความสามารถในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของชุมชน

นอกจากนี้ ในด้านสิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า ป่า ก็ดีขึ้น ไม่มีสารพิษในสิ่งแวดล้อมและผลผลิต มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถจัดการให้สืบทอดได้อย่างยั่งยืนด้วยวิถีการจัดการของชุมชนเองหรือตัวอย่างบทเรียนจากพื้นที่รูปธรรมของสมาชิกชมรมเกษตรปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ บ้านพิงพวย-นารัง 127 ครอบครัว (2 หมู่บ้าน) จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ในด้านครอบครัว

เครือญาติภายหลังจากที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งคนเฒ่า คนแก่ เด็ก เยาวชน ผู้นำ สมาชิกคนอื่น ๆ การได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทำให้ครอบครัว เครือญาติมีเวลาปรึกษาหารือกัน มีเวลาพูดคุยกันและมีความเข้าใจกันมากขึ้น และเกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนที่มีรากฐานจากทุนเดิมอยู่แล้วคือ เครือญาติ ฉะนั้นไม่ว่าจะปลูกอะไรเมื่อให้ผลผลิตแล้ว

จะเก็บไว้ให้สมาชิกในครอบครัวและแบ่งปันให้ญาติพี่น้องก่อน ที่เหลือจึงค่อยขายให้คนอื่น และในด้านสุขภาพ ตัวเกษตรกร ครอบครัวและเครือญาติ ก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสดี ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ทุกครอบครัวสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้ โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ มีการหาวัสดุทดแทนที่มีในท้องถิ่น ด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน ใช่การทำปุ๋ยหมัก โดยการใช้ปุ๋ยคอก แกลบ รำ นํ้าหมัก กากนํ้าตาล ทำปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

มีการทำสารสกัดกำจัดศัตรูพืชจากการหมักสารสะเดาและนํ้าส้มควันไม้ แทนการใช้ยาปราบศัตรูพืช ช่วยให้ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลดลงได้จริงในระดับครอบครัว ส่วนในด้านหนี้สิน เกษตรกร(สมาชิกชมรมฯ) ส่วนใหญ่ เปนหนี้สินที่เกิดจากภาคการเกษตร คือการกู้เงิน ธกส. มาลงทุนทำนาในแต่ละปี หลังจากหันมาทำเกษตรปลอดสารพิษแล้วจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับหนี้สินทมี่ อี ยู่โดยจะไม่พยายามสร้างหนี้เพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้

ในด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าการทำเกษตรปลอดสารเคมีลดปริมาณสารเคมีตกค้างในดินช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารมากขึ้น โดยสังเกตจากหน้าดินที่ร่วนซุย มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยอยู่ เช่น ไส้เดือน แมลง ส่วนแหล่งนํ้าก็สะอาดมากขึ้น สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ มีคำพูดของชาวบ้านที่สะท้อนความหมายของการมีความสุขของบุคคล ครอบครัวชุมชน

และสภาพแวดล้อมโดยรวมได้เป็นอย่างดีก็คือ “อยู่ดี กินแซบนอนแจบฝันดี หมดหนี้มีเงินใช้ ให้อภัยเข้าใจกัน” มาถึงตอนนี้ เมื่อเกษตรกรมี “ความสุขแบบชาวบ้าน” จากการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนแล้ว เรื่องคงยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ เพราะสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือ กระบวนการจัดการของเกษตรกร หรือชุมชนเพื่อดำรงความยั่งยืนต่อไปในอนาคต จะเป็นอย่างไรติดตามตอนต่อไปครับ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน ทั้งในเวลาทำงานและในเวลาว่าง ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือการนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือหรือเล่นเกม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ มักทำให้เราต้องอยู่ในอิริยาบทหรืออยู่ท่าเดิมนาน ๆ และพฤติกรรมเหล่านี้เอง จะส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า

โรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งมักจะแสดงอาการ เช่น ปวดบ่าและต้นคอร้าวขึ้นศีรษะและกระบอกตา ทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ ชาปลายมือปลายเท้า ปวดตึงบริเวณหัวไหล่ หรือแม้กระทั่งหายใจไม่อิ่มหรือรู้สึกหายใจได้ไม่เต็มปอด ทำให้มีอาการอ่อนเพลียและเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่าย อาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการหดตัวหรือแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ อันเนื่องมาจากมีการสะสมหรือคั่งค้างของกรดแลคติกภายในมัดกล้ามเนื้อนั่นเอง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอแนะนำประชาชนที่กำลังประสบกับโรคออฟฟิศซินโดรม ให้ใช้ศาสตร์การนวดไทยในการรักษา ในทางการแพทย์แผนไทยจะเรียกกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหรือโรคออฟฟิศซินโดรมนี้ว่า โรคลมปลายปัตฆาต ซึ่งเป็นโรคลมชนิดหนึ่งที่ทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก เลือดคั่งและแข็งตัวบริเวณกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และริมหัวต่อกระดูก

ทำให้เกิดอาการปวดตึง แข็งเป็นก้อนเป็นลำตามแนวมัดกล้ามเนื้อ ซึ่งการนวดไทยสามารถใช้รักษาหรือบรรเทาอาการดังกล่าวนี้ได้ โดยการนวดจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก ช่วยขจัดของเสียที่คั่งค้างอยู่ตามกล้ามเนื้อ ซึ่งจะสามารถบรรเทาอาการปวดตึงตามกล้ามเนื้อ เกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลาย และหลังจากนวดเสร็จก็จะประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร

ซึ่งเป็นการเสริมประสิทธิภาพของการนวด ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น ลดอาการระบมและการเกิดจ้ำเลือดหลังจากการนวด สำหรับข้อห้ามในการนวด ได้แก่ 1.ห้ามนวดในผู้ที่มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส
2.ผู้ที่เป็นไข้พิษ ไข้กาฬ เช่น อุสุกอีใส งูสวัด
3.โรคผิวหนังที่มีการติดต่อ
4.โรคติดต่อ เช่น วัณโรค
5.ไส้ติ่งอักเสบ
6.กระดูกแตกหัก ปริ ร้าวที่ยังไม่ติดสนิท
7.มีภาวะผิดปกติของเลือด เช่น เลือดไม่แข็งตัว
8.มีภาวะอักเสบ ติดเชื้อ บวม แดง ร้อน
9.ผู้ที่รับประทานอาหารอิ่ม ใหม่ ๆ
10.หลังได้รับอุบัติเหตุใหม่ ๆ และข้อควรระวังในการนวด ได้แก่

1.สตรีมีครรภ์
2.ใส่อวัยวะเทียมหลังผ่าตัดกระดูก
3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
4.มีภาวะข้อต่อหลวม กระดูกพรุน

จากการศึกษาวิจัยผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการใช้ยา ต่อความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของศรีวรรณ สวยงาม ในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 75 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มที่รับประทานยาแก้ปวดผสมยาคลายกล้ามเนื้อ
2.กลุ่มที่รับประทานยาร่วมกับการนวด และ3.กลุ่มที่ได้รับการนวดอย่างเดียว ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับการรักษา เป็นเวลา 30 นาที วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน โดยประเมินระดับความเจ็บปวดด้วย Visual Analogue Scale (VAS) และประเมินความตึงตัวของกล้ามเนื้อด้วยเครื่องวัดปฏิกิริยาสะท้อนความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ผลการทดลอง พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม มีระดับอาการปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ซึ่งจะเห็นได้ว่า การนวดไทย สามารถบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและสามารถคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ จึงเป็นทางเลือกในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม สำหรับที่ผู้กำลังประสบกับปัญหาปวดกล้ามเนื้อที่ไม่อยากรับประทานยาแก้ปวดหรือไม่ต้องการให้มีสารเคมีเข้ามาออกฤทธิ์หรือเข้ามาทำปฏิกิริยาภายในร่างกาย ซึ่งประชาชนทุกท่านสามารถติดต่อขอรับบริการนวดไทยได้ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

อ้างอิง

ศรินรัตน์โคตะพันธ์, ศุภมาศ จารุจรณ. (2014). โรคออฟฟิศซินโดรมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย.Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology), 12(2), 135-142.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2015). ตำราการแพทย์แผนไทยสำหรับแพทย์. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 207-213.
ศรีวรรณ สวยงาม. (2017). ผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการใช้ยา ต่อความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 28(2), 42-54.

อัญชัน เป็นสมุนไพรอีกชนิดที่แทบจะไม่มีใคร ที่ไม่รู้จัก สมัคร SaGame เกือบทุกบ้านจะมีดอกอัญชันปลูกติดไว้ ไม่ว่าจะดอกสีม่วง สีขาว ประสบการณ์หมอพื้นบ้านจะใช้ อัญชันดอกสีขาวเอาไว้แก้พิษ ทั้งพิษงู พิษหมาบ้า ถึงขนาดมีความเชื่อว่า เอารากผูกแขนไว้กันงูเวลาเข้าป่า และใช้รากฝนกินแก้พิษต่างๆ ส่วนอัญชันดอกสีม่วง(หมอยาบางท่านเรียกอัญชันดอกเขียว) เอาไว้เขียนคิ้วกับขยี้ทาหัวให้หลานที่เกิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นประเพณีของคนไทยทุกภาคทั้งเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก อัญชันดอกม่วงยังเด่นในด้านการแก้ฟกช้ำ ใบของอัญชันทั้งสองชนิดเป็นยาเย็น ใช้เป็นส่วนประกอบของยาเขียว

ส่วนใหญ่ จะนิยมใช้อัญชันดอกสีม่วงมากว่าดอกสีขาว ตั้งแต่การใช้ทำยา เครื่องสำอาง คั้นหมักผม ผสมอาหาร ขนม ดอก ยอดอ่อน ฝักอ่อน ของทั้งสองชนิด นิยมเอามากินเป็นผัก ได้ทั้งสดหรือลวก ป้าบุญทัน โสมศรีแก้ว เล่าว่า สมัยก่อนในครัวของตระกูลท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะนำดอกอัญชันมาทำอาหารหวานคาวหลายอย่าง ตั้งแต่กินเป็นผักสด ผักลวก ผักชุบแป้งทอด ทำขนมชั้น และแต่งสีในขนมต่างๆ คล้ายกับทางภาคใต้

มีการศึกษาวิจัยประโยชน์ของอัญชันต่อการงอกของเส้นผมพบว่า สารสกัดเอทานอลจากดอกอัญชันมีฤทธิ์ยับยั้ง5-อัลฟา-รีดักเทส(5-alpha-reductase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ยับยั้งการเจริญของเส้นขน และมีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นขนของหนู แม้จะยังไม่มีการวิจัยอื่นๆ มากนัก แต่เท่านี้ก็พอจะยืนยันได้ว่าการใช้ตามภูมิปัญญานี้มีเหตุผลสนับสนุนในทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้สารแอนโธไซยานิน(anthocyanins) ที่มีในดอกอัญชัน ยังช่วยให้หลอดเลือดเล็กๆ แข็งแรงและไหลเวียนได้ดีขึ้น อันเป็นการช่วยให้คิ้วและผมงอกได้เร็วอีกทางหนึ่ง อัญชันจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาพัฒนาเป็นเครื่องสำอางสำหรับผมและคิ้ว

นอกจากประโยชน์ในการดูแลเส้นผมแล้ว อัญชัน ยังโดดเด่นนการบำรุงสายตา มีการศึกษาสมัยใหม่ที่พบว่า ในพืชหลายชนิดรวมทั้งอัญชันดอกม่วงมีสารแอนโธไซยานิน(anthocyanins) ที่จัดอยู่ในกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ เป็นสารให้สีตามธรรมชาติที่ละลายน้ำได้ และเปลี่ยนสีไปตามสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ตั้งแต่น้ำเงิน ม่วง แดง ไปจนถึงส้ม ชนิดที่พบในกลีบดอกอัญชันสีม่วงมีชื่อว่า เทอร์นาทิน (ternatins)

ซึ่งเป็นสารสีน้ำเงิน ตรงกับรากศัพท์เดิมของ แอนโธไซยานิน ซึ่งหมายถึง ดอกไม้สีน้ำเงิน นั่นเอง สารแอนโธไซยานินมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถจับกับอนุมูลอิสระที่เกิดจากรังสียูวีและทำให้หมดฤทธิ์ และมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารแอนโธไซยานินในการเพิ่มประสิทธิภาพของตา เช่น ป้องกันตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน โรคต้อหิน โรคต้อกระจก

แอนโธไซยานินยังมีฤทธิ์กระตุ้นกลไกอื่นๆ ที่ส่งผลดีต่อดวงตาคือ ยับยั้งการลดจำนวนของสารสีม่วงที่มีชื่อว่า โรดอปซิน(rhodopsin) ในเซลล์รูปแท่งที่จอประสาทตา ซึ่งมีความไวต่อแสงและช่วยการมองเห็นในที่มืดยับยั้งการหลั่งสารอินเตอร์ลูคิน-6(interleukin-6; IL-6) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบ ในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้ผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบ เพิ่มปริมาณการไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงจอตาในผู้ป่วยโรคต้อหิน ช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดเล็กๆ คลายตัว ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงเซลล์ตาดีขึ้น จึงเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและชะลอความเสื่อมของดวงตาได้

ตัวอย่างตำรับยาตำรับชะลอผมหงอก: เอาเปลือกมะกรูด 50 ลูก ดอกอัญชัน 100 ดอก หรือมากกว่านั้น แยกกันแช่ในเหล้าขาว 28 ดีกรี ให้ท่วม หมักไว้ 1 เดือน ครบกำหนด นำน้ำหมักทั้งสองชนิดเทใส่ในโถปั่นใส่ว่านหาง 1 กาบ (เอาแต่วุ้น) ปั่นรวมกัน กรองกากเก็บไว้ในตู้เย็น เวลาใช้นำมาหมักผมก่อนสระ หมักนานแค่ไหนก็ได้ หมักทุกวันยิ่งดี ทำให้ ผมดกดำ ไม่ร่วง ไม่คัน

บำรุงสายตา/เบาหวานขึ้นตา: ดอกอัญชัน 2-3 ดอก ต้มน้ำดื่ม วันละ 1-2 แก้ว เป็นประจำทุกวัน ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือชุมชนเข้มแข็งและประชาสังคม มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

เป็นบ้านส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงได้โดยถนนรถส่วนตัวเท่านั้น

ตามรายงานในDaily Mail ของลอนดอน Adele ปฏิเสธที่จะอยู่ที่นั่นหลังจากมาถึงลาสเวกัสเพื่อซ้อมสำหรับถิ่นที่อยู่ ” Weekends with Adele” ของเธอ เธอกลับจองตัวเองเข้าพักใน Fairway Villas ที่หรูหรากว่าบนสนามกอล์ฟที่รีสอร์ทคาสิโน Wynn Las

Vegas ที่เป็นคู่แข่งกัน Daily Mailอ้างว่า Adele รู้สึกถูกดูแคลนเพราะเธอไม่ได้จัดห้องใน Augustus Tower ที่ Caesars ที่หรูหรากว่าซึ่งโรงแรมสงวนไว้สำหรับลูกกลิ้งสูง หนังสือพิมพ์อ้างแหล่งข่าวว่าเธอ “มีท่าทางเย้ยหยัน”

อาจเป็นไปได้ที่นักร้องชาวอังกฤษตัดสินใจเช่นนี้เพราะวิลล่า Wynn ให้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าห้องสวีทริโอ วิลล่า Wynn แต่ละหลังเป็นบ้านส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงได้โดยถนนรถส่วนตัวเท่านั้น

แม้ว่าไม่ทราบมูลค่าที่แน่นอนของที่พักของเธอที่ริโอ แต่ห้องสวีทเหล่านั้นซึ่งรวมถึงพ่อบ้านด้วย พร้อมให้บริการทางออนไลน์เริ่มต้นที่ 8,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคืน ในขณะที่แฟร์เวย์วิลล่ามีราคารายงานอยู่ที่ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคืน

ปฏิกิริยาต่อการตัดสินใจของอเดลมีความหลากหลาย “Prima donna” อ่านหนึ่งความคิดเห็นใต้บทความDaily Mailอ่านอีก: “ฉันไม่ตำหนิเธอ Caeser’s (sp) คิดว่าเธอดีพอที่จะแสดงที่บ้านของตน แต่ไม่คู่ควรที่จะอยู่ในห้องสวีทอันเป็นที่ต้องการของพวกเขาใช่ไหม ริโอเป็นเหมือนกองขยะและไม่ได้อยู่บนเดอะสตริปด้วยซ้ำ”

การแก้แค้นของสวีท
สำหรับ Wynn Las Vegas การอุปถัมภ์ของ Adele ถือได้ว่าเป็นกรณีของการแก้แค้น กลุ่มรีสอร์ทยังได้เจรจาเพื่อให้ได้ถิ่นที่อยู่เดิมของ Adele Daily Mailรายงาน ก่อนที่ Caesars จะประกาศสัญญากับนักร้องในปี 2564

Wynn Las Vegas และ Caesars Palace ต่างก็พยายามดึงดูดการแสดงความบันเทิงระดับ A เดียวกันหลายรายการ อย่างไรก็ตาม Wynn เสียเปรียบเพราะโรงละครมีขนาดเล็กกว่าโคลอสเซียมที่รองรับได้ 4,100 ที่นั่ง โดยที่โรงละคร Encore Theater สามารถรองรับได้ 1,480 ที่นั่ง ส่วนโรงละครบรอด

เวย์รองรับได้เพียง 1,200 ที่นั่ง สัปดาห์ที่แล้ว Garth Brooks นักร้องแนวคันทรี่ซึ่งประจำอยู่ที่ Wynn และประจำอยู่ที่ “Garth at Wynn” ตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2014 – ได้ประกาศการแสดงที่โคลอสเซียมครั้งแรกของเขา “Garth Brooks/Plus ONE” ซึ่งครอบคลุมคอนเสิร์ต 27 รายการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมถึง 16 ธันวาคม , 2023.

สำหรับละครเรื่องนี้ Adele วางแผนที่จะใช้เวลาเฉพาะช่วงเช้าวันเสาร์และช่วงบ่ายในเวกัสระหว่างตอนนี้ถึงเดือนมีนาคมเท่านั้น เธอบินจากแอลเอในวันศุกร์ก่อนการแสดงครั้งแรกทุกสุดสัปดาห์ จากนั้นกลับมาที่แอลเอในวันเสาร์หลังจากการแสดงครั้งที่สอง

อเดล อาศัยอยู่ในคฤหาสน์มูลค่า 11 ล้านดอลลาร์ในเบเวอร์ลี ฮิลส์ กับตัวแทนด้านกีฬา ริช พอล และแองเจโล ลูกชายของเธอจากการแต่งงานครั้งก่อนกับไซมอน โคเนคกี ผู้บริหารองค์กรการกุศลชาวอังกฤษ

มูลค่าของข้อตกลงอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านปอนด์ (117.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นการใช้จ่ายเงินอย่างดี เนื่องจาก Allwyn จะระงับข้อพิพาททางกฎหมายอันขมขื่นกับผู้ประกอบการลอตเตอรีด้วย

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร (UKGC) ได้มอบการควบคุมใบอนุญาตลอตเตอรีแห่งชาติ ซึ่ง Camelot ถือครองมาตั้งแต่ปี 1994 ให้กับบริษัทที่อยู่ในสาธารณรัฐเช็ก การตัดสินใจดังกล่าวทำให้แผนบำนาญของครูออนแทรีโอ (OTPP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลัง Camelot รวมถึงผู้ให้บริการเทคโนโลยีเกม IGT ลุกลาม อย่างไรก็ตามการเข้าซื้อกิจการจะทำให้เปลวไฟเหล่านั้นดับลง

ถึงเวลาฝังขวาน
Camelot เปิดตัวความท้าทายในเดือนเมษายนหลังจากการตัดสินใจของผู้กำกับดูแล แต่ UKGC แนะนำว่าการฟ้องร้องอาจทำให้การส่งมอบล่าช้า โดยเสริมว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะเป็นสาเหตุที่ลอตเตอรีควรจะช่วยเหลือ

คาเมลอตกำลังวางแผนที่จะฟ้องร้องค่าชดเชยที่เกินกว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม คำแนะนำของ UKGC พบว่าถูกต้อง และ OTPP ยกเลิกการฟ้องร้อง

นั่นจะทำให้แรงเสียดทานลดลงและปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นยิ่งขึ้น UKGC ยังคงต้องอนุมัติการซื้อ แต่นั่นควรเป็นเพียงพิธีการเท่านั้น

พนักงาน 900 คนของ Camelot ส่วนใหญ่มีกำหนดโอนย้ายไปที่ Allwyn เมื่อใบอนุญาตเปลี่ยนมือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2024

ออลวินไม่ได้ครอบคลุมการซื้อด้วยเงินของตัวเอง โดยได้ประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าได้รับวงเงินสินเชื่อใหม่มูลค่า 1.6 พันล้านยูโร (1.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากสถาบันการเงินหลายแห่ง

บริษัทจะได้รับเงินผ่านช่องทางต่างๆ 441 ล้านยูโร (451.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จะมาจากการตัดจำหน่ายเงินกู้ระยะยาวที่จะครบกำหนดในปี 2570 จำนวนเงินทุนที่ใกล้เคียงกันมาจากเงินกู้ระยะยาวที่จะครบกำหนดในปีถัดไป

จะมีการจัดสรรเงินอีก 300 ล้านยูโร (307.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2570 เช่นกัน ส่วนที่เหลือจะมาจากวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยเงินทุนจะมีให้ผ่านการค้ำประกันหรือเงินกู้ระยะยาว สิ่งเหล่านี้จะครบกำหนดในปี 2570

ออลวินกล่าวว่าจะใช้เงินเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่และรีไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อบางส่วน

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร
เมื่อถึงเวลาที่ Allwyn เข้ามาซื้อลอตเตอรี่ ภาพรวมการเล่นเกมในสหราชอาณาจักรอาจดูแตกต่างออกไปมาก ขณะนี้ประเทศอยู่ในภาวะถดถอย ซึ่งทั้งนายกรัฐมนตรีเจเรมี ฮันต์ และสำนักงานความรับผิดชอบด้านงบประมาณ (OBR) ต่างยอมรับ

OBR ยังยอมรับว่าหนี้ของสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 400 พันล้านปอนด์ (471.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสูงกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อกำลังพุ่งสูงกว่าครั้งใดๆ ในประวัติศาสตร์ล่าสุด โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 41 ปีที่ 11.1% ในเดือนตุลาคม

ส่งผลให้การใช้จ่ายตามดุลยพินิจลดลงเช่นกัน แม้ว่าบางคนอาจหันไปหาผลิตภัณฑ์ลอตเตอรีเพื่อพยายามตอบโต้การลดตัวเลือกต่างๆ แต่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะตัดการพนันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

สิ่งต่างๆ อาจเลวร้ายลงก่อนที่จะดีขึ้น นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรริชิ ซูนักได้แสดงความชัดเจนว่าประเทศกำลังดำเนินไปตามเส้นทางของตนเอง ไม่ใช่เส้นทางของสหภาพยุโรป (EU) ในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ ซูนักกล่าวว่าเขาจะ “จะไม่ดำเนินความสัมพันธ์ใดๆ กับยุโรปที่ต้องอาศัยความสอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรป”

นั่นหมายความว่าสหราชอาณาจักรอาจกำลังมองหาการคิดค้นล้อใหม่ในบางกรณี เป้าหมายของประเทศในขณะนี้คือการเห็น Brexit จนจบในขณะที่พยายามจัดระเบียบบ้านของตน

หากมีข่าวดีสำหรับผู้เล่นลอตเตอรี่จากทั้งหมดนี้ Allwyn มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่งในใจ ต้องการลดราคาล็อตโต้จาก 2 ปอนด์เหลือ 1 ปอนด์ (2.36 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 1.18 ดอลลาร์สหรัฐฯ)รบินสันเข่าขวาของเขาพังในการแพ้ดีทรอยต์ไลออนส์ 31-18 มือใหม่โพสต์เกมที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาโดยจับได้เก้าครั้งในระยะ 100 หลาก่อนได้รับบาดเจ็บ

สนามหญ้าเทียมที่ดูสวยงามที่ MetLife Stadium ในอีสต์รัทเธอร์ฟอร์ด รัฐนิวเจอร์ซีย์ อาจมีเหยื่อรายอื่นอ้างสิทธิ์ อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเมื่อเริ่มควอเตอร์ที่สี่เมื่อโรบินสันพยายามหลบเลี่ยงผู้สกัดกั้นและเข่าของเขางอ เขาคว้าเข่าขวาทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่ฝึกวิ่งไปยังตำแหน่งของเขาในขณะที่เขาดิ้นอยู่บนสนามหญ้าด้วยความเจ็บปวด

ไจแอนต์มีความหวังกับโรบินสันสูงเมื่อพวกเขาเลือกเขาจากรัฐเคนตักกี้ด้วยการเลือกรอบที่สองใน NFL Draft ปี 2022 โรบินสันปรากฏตัวในเกมแรกของฤดูกาล แต่โดนเทนเนสซีไททันส์ เขาพลาดสี่เกมถัดไปเนื่องจาก MCL แพลงที่เข่าขวาของเขา โรบินสันทำทัชดาวน์ในเกมแรกของเขาในสัปดาห์ที่ 6 กับบัลติมอร์เรเวนส์

ในหกเกมในฤดูกาลนี้ โรบินสันรับได้ 23 ครั้งในระยะ 227 หลาและมีทัชดาวน์เพียงหนึ่งครั้ง

ไจแอนต์ผอมลงที่ WR หลังจากได้รับบาดเจ็บ ACL 2 ครั้ง
ไจแอนต์สถูกแย่งตำแหน่งตัวรับฝั่งกว้างไปแล้วหลังจากเสียสเตอร์ลิง เชพพาร์ดด้วยอาการบาดเจ็บที่คล้ายกันอย่างน่าขนลุกในสัปดาห์ที่ 3 เชพพาร์ดได้รับบาดเจ็บ ACL เมื่อจบฤดูกาลกับดัลลัส คาวบอยส์ในรายการ “มันเดย์ไนท์ฟุตบอล” Cowboys ชนะ 23-16 แต่สนามหญ้าเรียบที่ MetLife Stadium ถือเป็นผู้กระทำผิด

ผู้เล่นจำนวนมากทั่วทั้งลีกวิพากษ์วิจารณ์สภาพการเล่นที่เป็นอันตรายที่ MetLife Stadium ไจแอนต์สใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกับนิวยอร์ก เจ็ตส์ และทั้งสองทีมสูญเสียผู้เล่นจากอาการบาดเจ็บที่ไม่ได้สัมผัสซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกิดจากสภาพที่ไม่ดีของสนามหญ้าตะกอน

ซาควอน บาร์คลีย์ รันนิ่งแบ็ก นำทีมไจแอนต์สด้วยการรับ 31 ครั้ง Darius Slayton นำทีมด้วยระยะ 413 หลาจาก 24 ครั้ง สเลย์ตันเสมอกับแดเนียล เบลลิงเจอร์ จบสกอร์นำทีมโดยทำทัชดาวน์ได้ 2 ครั้ง

ด้วยการจับได้ 23 ครั้ง โรบินสันเสมอกับริชชี่ เจมส์เป็นอันดับสามในการรับทีมไจแอนต์มากที่สุด

เรารู้ว่าโรบินสันสามารถระเบิดได้ขนาดไหน”บาร์คลีย์กล่าว“การไม่มีเขาออกไปข้างนอกจะต้องสูญเสียอย่างแน่นอน แต่มันจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ และเรามีความมั่นใจในตัวคนอื่นๆ เช่นกันที่จะก้าวเข้ามาและแสดงละคร”

“มันเป็นสัปดาห์ที่สั้น” หัวหน้าโค้ช Brian Daboll กล่าว “เราจะเตรียมคนให้พร้อมไป เราจะทบทวนสิ่งต่าง ๆ เหมือนที่เราทำในแต่ละสัปดาห์และดูว่ามันจะเป็นอย่างไร”

เจมส์จะเลื่อนไปทำหน้าที่รับสล็อตของโรบินสันในช่วงที่เหลือของฤดูกาล ไจแอนต์สได้รับการคาดหวังให้เลื่อนชั้นคาลิล พิมเพิลตันจากทีมฝึกซ้อมเพื่อเติมเต็มรายชื่อที่ว่าง

เดิมพันไจแอนต์ในวันตุรกี
ในฤดูกาลแรกของ Daboll ในฐานะหัวหน้าโค้ช เขากลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลโค้ช NFL แห่งปีหลังจากที่ทีมไจแอนต์ออกสตาร์ทอย่างร้อนแรง ไจแอนต์สเป็นหนึ่งในทีมที่น่าประหลาดใจที่สุดในลีกเมื่อพวกเขากระโดดขึ้นมาทำสถิติ 6-1 โดยแพ้ให้กับคาวบอยส์เพียงนัดเดียวในสัปดาห์ที่ 3

ในเดือนพฤศจิกายน ไจแอนต์สแพ้สองจากสามเกมล่าสุดและหล่นไปอยู่ที่ 7-3 ในฤดูกาลนี้ การสูญเสียถนนต่อทีมซีแอตเทิลซีฮอว์กส์ที่พุ่งพรวดในสัปดาห์ที่ 8 ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจมากนัก แต่ไจแอนต์ไม่พอใจดีทรอยต์ไลออนส์ในบ้านในสัปดาห์ที่ 11

ไจแอนต์สมีเวลาสัปดาห์สั้นๆ ในการเตรียมตัวสำหรับเกมวันขอบคุณพระเจ้ากับดัลลัส คาวบอยส์ ทีมคาวบอยส์เล่นเกมประจำปีในบ่ายวันขอบคุณพระเจ้า แต่การแข่งขันแบ่งกลุ่ม NFC West อาจมีผลกระทบในรอบรองชนะเลิศสำหรับทีมไจแอนต์ส พวกเขามุ่งหน้าไปยังเท็กซัสในฐานะทีมรองบ่อน +9

ไจแอนต์มีโอกาสชนะ Super Bowl LVII มากกว่า +8,000 ตามการอัปเดตล่าสุดโดย DraftKings ไจแอนต์สมีโอกาส +4,000 ที่จะคว้าแชมป์ NFC ในฐานะทีมที่สูงเป็นอันดับที่ 7 บนกระดานฟิวเจอร์ส

Philadelphia Eagles เป็นเดิมพันที่เป็นเอกฉันท์ทีมเต็ง -360 อัตราต่อรองเพื่อชนะ NFC East ตามมาด้วย Cowboys ที่อัตราต่อรอง +300 ไจแอนต์สซึ่งปัจจุบันเสมอกันเป็นอันดับสองใน NFC East มีโอกาสยิงไกลที่ +2,500 อัตราต่อรองเพื่อชนะดิวิชั่นBucks ทำฟาวล์ Maxey ระหว่างการพยายามเบรกอย่างรวดเร็วในช่วงปลายควอเตอร์ที่สอง Maxey ร่อนลงบนไม้เนื้อแข็งอย่างเชื่องช้า เขาออกจากเกมหลังจากนั้นไม่นานและไม่กลับมาอีกเลย

แม็กซ์พูดในสิ่งที่เขาพูดอยู่เสมอ: ‘โค้ช ฉันสบายดี’” ด็อก ริเวอร์ส หัวหน้าโค้ชของ 76ers กล่าว “แต่ฉันรู้สึกไม่ดี ฉันไม่รู้ว่าเขาจะหายดีทันทีหรือเปล่า ฉันเดาเอา”

ในช่วงที่ได้รับบาดเจ็บ Maxey ทำคะแนนได้ 24 คะแนนจากการยิง 9 ต่อ 12 ในเวลาเพียง 21 นาที หากไม่มี Maxey ในครึ่งหลัง 76ers ก็รั้ง Bucks ไว้เพื่อคว้าชัยชนะ

สตรีคกี้ 76ers
76ers มือสั้นกำลังลุยน้ำด้วยสถิติ 8-8 หลังจากออกสตาร์ทได้อย่างย่ำแย่ พวกเขาแพ้สามเกมแรกของฤดูกาลและเริ่ม 1-4 ก่อนที่จะชนะสามเกมติดต่อกันเพื่อดึงขึ้นมาเป็น .500 ที่ 4-4 จากนั้นทีม 76ers ที่มีสตรีคก็แพ้สามในสี่เกมถัดไปก่อนที่จะกลับมาพร้อมกับสตรีคที่ชนะอีกสามเกมที่ทำให้พวกเขากลับมาสู่เส้นทางได้

76ers แพ้เมื่อวันเสาร์ที่ 112-109 ในเกมที่ใกล้ชิดกับ Minnesota Timberwolves แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีแดนหลังเป็นตัวจริงก็ตาม แม็กซีย์เข้าร่วมกับเจมส์ ฮาร์เดน ผู้พิทักษ์การยิงปืนในรายชื่ออาการบาดเจ็บ หลังจากที่เขาพลาดเกมไปเจ็ดเกมเนื่องจากเอ็นเท้าตึง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีม 76ers มีอัตราต่อรอง +1,800 เพื่อคว้าแชมป์ NBA ประจำปี 2022-23 หลังจาก Maxey ได้รับบาดเจ็บ Oddsmakers ได้ปรับอัตราต่อรองเป็น +2200

ตอนนี้ 76ers เสมอกับโตรอนโต แร็พเตอร์ส์เป็นอันดับสามเพื่อคว้าแชมป์ดิวิชั่นแอตแลนติกที่อัตราต่อรอง +1,600 บอสตันเซลติกส์เป็นทีมเต็งที่จะชนะแอตแลนติกที่อัตราต่อรอง -700 ตามมาด้วยบรูคลิน เน็ตส์ที่อัตราต่อรอง +900

Maxey: น่าเสียดายที่ต้องหยุดชั่วคราวในฤดูกาลอาชีพ
ในตอนแรกทีม 76ers วินิจฉัยว่า Maxey มีอาการบาดเจ็บที่เท้าเมื่อรังสีเอกซ์เป็นลบในเย็นวันศุกร์ Maxey เข้ารับการตรวจเพิ่มเติมในช่วงสุดสัปดาห์ และผล MRI ระบุว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่เท้าหัก

Maxey จะพลาดอย่างน้อยสามถึงสี่สัปดาห์ เขาอาจได้รับการผ่าตัด แต่ไม่รู้ว่าเส้นทางนั้นสามารถเร่งการฟื้นตัวของเขาหรือเพิ่มเวลามากขึ้นได้หรือไม่ ทีม 76ers จะโทรไปในปลายสัปดาห์นี้หลังจากที่ Maxey ได้รับความเห็นที่สอง

ในฤดูกาลที่สามของเขากับทีม 76ers Maxey กำลังสร้างสถิติที่ดีที่สุดในอาชีพ เขามีค่าเฉลี่ย 22.9 แต้ม, 4.4 แอสซิสต์ และ 3.5 รีบาวน์ต่อเกมในฤดูกาลนี้ เขายังยิงได้ 42.2% จากระยะ 3 แต้ม

เมื่อฮาร์เดนล้มลง Maxey และ Joel Embiid ก็เพิ่มคะแนนให้มากขึ้น เอ็มบีดเป็นผู้นำ NBA ด้วยคะแนน 32.3 ต่อเกม แต่เขาทำได้เฉลี่ย 37.3 แต้มในเดือนพฤศจิกายน ย้อนกลับไปในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือสี่เกมก่อนหน้า เอ็มบีดมีคะแนนเฉลี่ย 41.3 แต้มต่อเกม ต้องขอบคุณการระเบิด 59 แต้มในชัยชนะเหนือยูทาห์ แจ๊ซเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว

Doc Rivers พึ่งพา Melton, Matisse และ Shake
76ers ซื้อการ์ด De’Anthony Melton ในช่วงนอกฤดูกาลจาก Memphis Grizzlies เพื่อหนุนม้านั่งของพวกเขา เมลตันเฉลี่ย 9.6 แต้ม, 4.5 แอสซิสต์ และ 3.1 แอสซิสต์ต่อเกมในฤดูกาลนี้ เมลตันได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เริ่มการยิงปืนเมื่อฮาร์เดนถูกกีดกันเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน

ริเวอร์สจะต้องพึ่งพาการ์ดสำรอง เชค มิลตัน และมาติส ธีบูลเล เพื่อทดแทนแม็กซีย์ และฮาร์เดน

มิลตันเป็นนักแม่นปืนแนวรุกที่ทำเฉลี่ย 6.8 แต้ม, 2.4 รีบาวด์ และ 1.8 แอสซิสต์จากการนั่งสำรองในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตาม เขาโพสต์ว่า 31.3% ต่ำในอาชีพจากที่ดิน 3 แต้ม

Thybulle ลงเป็นตัวจริง 50 เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่ริเวอร์สนั่งสำรองเขาในฤดูกาลนี้ เขาทำคะแนนเฉลี่ยต่ำในอาชีพ 1.3 แต้ม 1.3 รีบาวน์ และ 0.3 แอสซิสต์ในเวลาต่ำกว่า 12 นาทีต่อเกมในฤดูกาลนี้ เพื่อให้เรื่องซับซ้อนขึ้น เขายิงน้ำแข็งจากระยะ 3 แต้ม โดยเฉลี่ย 17.6% จากเลยส่วนโค้ง Thybulle มีโอกาสที่จะออกจากบ้านสุนัขของ Rivers โดยที่สตาร์ทเตอร์สองคนต้องถูกกีดกัน

ฮาร์เดนคาดว่าจะกลับมาดำเนินการได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 76ers นำ 4-2 โดยไม่มีฮาร์เดน แต่พวกเขาจะต้องเล่นอีก 6-8 เกมก่อนที่เขาจะกลับมาเป็นตัวจริง

76ers มีงานยุ่งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน โดยมีหกเกมตามตาราง พวกเขายังมีสองเกมที่กำหนดไว้ในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมที่ฮาร์เดนอาจพลาด

หกจากแปดเกมถัดไปของพวกเขาอยู่บนท้องถนนโดย 76ers จะเป็นเจ้าภาพเกมเหย้ากับบรูคลิน เน็ตส์ (8-9) และแอตแลนตา ฮอว์กส์ (10-6) 76ers ออกเดินทางเพื่อเล่นกับทีมที่แย่อย่าง Charlotte Hornets (4-14), Houston Rockets (3-14) และ Orlando Magic (5-12) ในซีรีส์แบบติดกัน พวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้บนถนนที่ยากลำบาก รวมถึงคลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส (10-6) และเมมฟิส กริซลีส์ (10-7)การดวลกันในคืนวันจันทร์เป็นการรีแมตช์ระหว่างสองทีมนี้ พวกเขาทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของเกม NFL ประจำฤดูกาลนัดแรกที่เล่นนอกสหรัฐอเมริกาเมื่อ 17 ปีที่แล้ว

เกมนั้นจัดขึ้นที่อัซเตก้า สเตเดี้ยมด้วย ในโอกาสนั้น แอริโซนาเอาชนะซานฟรานซิสโก 34-13 และ Niners ก็ได้วางแผนแก้แค้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การต่อสู้ของนูน
ซานฟรานซิสโกและแอริโซนาเล่นในดิวิชั่น NFC West ซานฟรานซิสโกอยู่อันดับสองด้วยสถิติ 5-4 ขณะที่แอริโซนาที่ 4-6 ครองอันดับสาม

พระคาร์ดินัลส์มีเกมรุกที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังคิวบี ไคเลอร์ เมอร์เรย์ และเดอันเดร ฮอปกิ้นส์ตัวรับปีกกว้าง ซึ่งกลายเป็นกำลังที่แข็งแกร่ง เมอร์เรย์จะไม่ได้ลงเล่นในวันจันทร์นี้ เนื่องจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย

นั่นจะทำให้เรื่องยากขึ้น เมอร์เรย์และฮอปกินส์ที่พลาดหกสัปดาห์แรกเนื่องจากการพักการแข่งขัน กำลังพัฒนาจังหวะ ตอนนี้ All-Pro จะต้องดูว่าเขาสามารถทำอะไรกับตัวสำรอง QB Colt McCoy

นอกจากนี้ ซัค เอิร์ตซ์ กองหน้าตัวเก่งยังต้องพักยาวทั้งปีด้วย การเขย่าบัญชีรายชื่อจะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับการรุกของคาร์ดินัลส์

ในอีกด้านหนึ่งของบอล Niners ส่วนใหญ่สามารถไว้วางใจ QB Jimmy Garoppolo ที่มีประสบการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม สตาร์ที่แท้จริงของพวกเขาคือตัวรับ/รันนิ่งแบ็คอย่างดีโบ ซามูเอล และคริสเตียน แม็กคาฟฟรีย์

ทีม Carolina Panthers ยอมแพ้อาวุธโจมตีที่ทรงพลังที่สุดเมื่อพวกเขาแลก McCaffrey กับ Niners เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน และเขาได้พิสูจน์คุณค่าของเขาแล้ว

ในด้านการป้องกัน ซานฟรานซิสโก มีนิค โบซา แนวรับและเฟร็ด วอร์เนอร์ ผู้เล่นแนวรับ ความสามารถของพวกเขา เมื่อประกอบกับความสามารถของซามูเอลและแม็กคาฟฟรีย์ มักจะแปลเป็นผลลัพธ์ที่มั่นคงสำหรับทีม 49ers

ซานฟรานพร้อมแก้แค้น
49ers ไม่ได้ถามถึง Garoppolo มากนักอีกต่อไป โดยเลือกที่จะพึ่งพาเกมการวิ่งอย่างไม่หยุดยั้งและการป้องกันที่แข็งแกร่ง แผนนั้นประสบปัญหาเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ตอนนี้สิ่งต่างๆ ดูดีขึ้นมาก โฟร์ตี้นายเนอร์สควรมีความมั่นใจในขณะที่พวกเขาตั้งเป้าที่จะปรับปรุงสถิติ 3-0 ที่สมบูรณ์แบบใน NFC West และหวังว่าจะปิดดิวิชั่นเมื่อทีมพบกันอีกครั้งในสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลปกติ

โดยรวมของเกมนี้ดูจะดูถูกความสามารถในการรุกเหล่านี้ในการแสดงให้แฟนบอลในเม็กซิโกซิตี้ต่ำไป บรรยากาศงานปาร์ตี้ควรเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งคู่แสดงความสามารถด้านเกมรุก และทีมโฟร์ตีไนน์เนอร์สก็มีตัวเลือกมากมายให้แม็คคาฟฟรีย์วิ่งกลับ

รูปแบบการโจมตีของคาร์ดินัลส์หมายความว่าพวกเขาไม่ได้เล่นในการรบป้องกันมากนัก และเป็นไปได้ว่าเกมนี้จะกลายเป็นเกมคู่ที่ได้คะแนนสูง ใครก็ตามที่เล่นกองหลัง แอริโซนาดูเหมือนจะเป็นภัยคุกคามมากกว่าเมื่อฮอปกินส์กลับมาแล้ว เนื่องจากเขามีระยะเฉลี่ย 99 หลาในสี่เกมนับตั้งแต่เขากลับมาที่ทีม

ซานฟรานซิสโกมีฐานแฟนคลับขนาดใหญ่เป็นพิเศษในเม็กซิโก ซึ่งใหญ่กว่าในแอริโซนามาก จริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่หัวหน้าโค้ช Kyle Shanahan ต้องส่งคำวิงวอนถึงแฟน ๆ เพื่อขอให้พวกเขาอย่าส่งเสียงดังมากเกินไปเมื่อทีม Niners รุกอยู่ในสนาม

หนังสือกีฬามี Niners อยู่ข้างหน้า แต่ทั้งสองทีมน่าสร้างความประทับใจ การสูง/ต่ำดูเหมือนจะเชื่องเล็กน้อยสำหรับสิ่งที่ควรเป็นเกมที่บินสูง

บริษัทไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อความกังวลทางเศรษฐกิจมหภาค

Grambling เริ่มครอบคลุมหุ้นเกมเก้าตัว แต่จัดอันดับเพียงสาม “น้ำหนักเกิน” เรดร็อคและแซนด์เป็นสองในสามนั้น มุมมองเชิงบวกของเขาเกี่ยวกับ LVS มาพร้อมกับเป้าหมายราคาที่ 49 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงอัพไซด์ที่ 16.66% จากระดับปัจจุบัน หุ้นเพิ่มขึ้น

15.89% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรายการที่ดีที่สุดในบรรดาหุ้นเกมทั้งหมด เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างน่าประทับใจยิ่งขึ้นเมื่อคำนึงถึงตำแหน่งที่โดดเด่นของผู้ดำเนินการในมาเก๊า

ปัจจุบัน ผลงานของ Las Vegas Sands ประกอบด้วยรีสอร์ทคาสิโน 6 แห่ง – 5 แห่งในมาเก๊า และ Marina Bay Sands ในสิงคโปร์ นั่นหมายความว่าบริษัทไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อความกังวลทางเศรษฐกิจมหภาคในประเทศ เช่น อัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม มันทำให้หุ้นมีความอ่อนไหวต่อหัวข้อข่าวของมาเก๊า

อย่างไรก็ตาม Grambling กล่าวว่า LVS เสนอความเสี่ยง/รางวัลที่น่าสนใจและงบดุลที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถปูทางสำหรับโครงการใหม่ทั่วโลก

Red Rock สุดยอดหุ้นเวกัส
การพนันยังเป็นบวกต่อ Red Rock Resorts ซึ่งเขาให้คะแนน “น้ำหนักเกิน” โดยมีเป้าหมายราคา 52 ดอลลาร์ นั่นหมายถึง upside 21% จากระดับปัจจุบัน

นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley มีความมั่นใจใน Red Rock เนื่องจากผู้ให้บริการให้ความสำคัญกับตลาด Las Vegas Locals ซึ่งมี “แนวโน้มทางประชากรศาสตร์ที่ดีที่สุดและอุปสรรคสูงสุดในการเข้าสู่ตลาดเกมใด ๆ ”

นอกเหนือจากสถานที่ที่มีชื่อเดียวกันใน Summerlin และ Green Valley Ranch ในเฮนเดอร์สันแล้ว Red Rock ยังดำเนินการคุณสมบัติการเล่นเกมหลายแห่งภายใต้แบรนด์ Stationทั่วพื้นที่ลาสเวกัส บริษัทยังดำเนินการคาสิโน Wildfire 10 แห่ง รวมทั้งเจ็ดแห่งในเฮนเดอร์สัน ตามเว็บไซต์ของบริษัท

ในขณะที่ Grambling มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับ Red Rock แต่เขาไม่ค่อยสนใจคู่แข่ง Boyd Gaming (NYSE: BYD) เขาให้คะแนนว่าผู้ให้บริการในท้องถิ่นของลาสเวกัส “มีน้ำหนักน้อยเกินไป”

อุ่นกับชื่อ Las Vegas Strip
ยังคง มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในภาวะถดถอยหรือไม่ มีความเห็นพ้องต้องกันมากขึ้นที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงในช่วงปีหน้า และนั่นน่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นเกม

ด้วยเหตุนี้ Grambling จึงได้รับการจัดอันดับ “น้ำหนักเท่ากัน” ใน MGM Resorts International และ Caesars Entertainment (NASDAQ: CZR) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดใน Las Vegas Strip นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley เชื่อว่ารายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นของสหรัฐฯ (GGR) อาจลดลงในปีหน้า เนื่องจากผู้บริโภคปรับการใช้จ่ายเพื่อสะท้อนถึงความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น

นักวิเคราะห์ยังได้กำหนดคะแนน “น้ำหนักที่เท่ากัน” ให้กับ Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) ซึ่งสร้างยอดขายจำนวนมากจากรีสอร์ทครบวงจรสองแห่งในมาเก๊า นอกจากนี้เขายังให้คะแนน Penn Entertainment (NASDAQ: PENN) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิ

โนระดับภูมิภาครายใหญ่ที่สุดว่าเป็น “น้ำหนักที่เท่ากัน”ป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษแล้วที่ชนเผ่า Tejon Indian Tribe หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้พยายามหาที่ดินที่ได้มาใน Mettler ไว้ในทะเบียนของ

รัฐบาลกลาง ความแตกต่างของรัฐบาลกลางเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้รัฐสามารถเข้าสู่ข้อตกลงการเล่นเกม Class III กับชนเผ่าได้ นั่นจะช่วยให้คาสิโนของชนเผ่าที่จินตนาการไว้เป็นที่ตั้งของและดำเนินการเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะสไตล์ลาสเวกัส

ชนเผ่า Tejon ลงนามข้อตกลง Class IIIกับ California Gov. Gavin Newsom (D) ในเดือนมิถุนายน ข้อตกลงการเล่นเกมแบบแบ่งรายได้มีผลบังคับใช้กับข่าวการอนุมัติของรัฐบาลกลาง

“ขณะนี้ชนเผ่า Tejon มีบ้านเกิดที่พลเมืองของตนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้ และร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเศรษฐกิจสำหรับทุกคน” Octavio Escobedo III ประธานชนเผ่าอินเดียน Tejon กล่าว

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชนเผ่า
ชนเผ่าอินเดียน Tejon อ้างว่าได้ก่อตั้งเขตสงวนชนพื้นเมืองอเมริกันแห่งแรกในแคลิฟอร์เนียในปี 1853 อย่างไรก็ตาม เขตสงวนของชนเผ่าได้สลายไปในปี 1864 โดยสมาชิกชนเผ่า Tejon ถูกกวาดต้อนออกจากที่ดิน

สามปีหลังจากฟื้นการยอมรับจากรัฐบาลกลางในปี 2012 ชนเผ่าสามารถซื้อที่ดินว่าง 320 เอเคอร์ใน Kern County ซึ่งอยู่ห่างจาก Bakersfield ไปทางใต้ประมาณ 25 นาที กระบวนการไว้วางใจของรัฐบาลกลาง ซึ่งหยุดชะงักจากการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารของ

ประธานาธิบดีและการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้ครอบครัว Tejons มีเพียงทรัพย์สินของตนที่ถือว่ามีอำนาจอธิปไตยเท่านั้น นั่นคือหลังจากที่ข้าราชการ DOI ของรัฐบาลกลางกล่าวว่าชนเผ่าได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับดินแดนที่เป็นปัญหาอย่างเพียงพอ

ด้วยการสนับสนุนของ feds ชนเผ่าและหุ้นส่วนการพัฒนา Hard Rock International ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Seminole Tribe of Florida สามารถเริ่มก่อสร้างคาสิโนคอมเพล็กซ์มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ได้

ในไม่ช้าการก่อสร้างจะเริ่มในโรงแรมและคาสิโนฮาร์ดร็อคในภูมิภาคของเราโดยตอนนี้ Kern County ได้เข้าร่วมกับกลุ่มเมืองชั้นนำที่ให้ศูนย์กลางการท่องเที่ยวนี้แก่ชุมชนและผู้มาเยือน” Ally Soper โฆษกของ Kern County กล่าวในแถลงการณ์

นิวซัมกล่าวในการเปิดตัวว่าแคลิฟอร์เนีย “ภูมิใจ” ในงานที่ทำเพื่อรับประกันความเจริญรุ่งเรืองของชนเผ่าในขณะเดียวกันก็บรรเทาผลกระทบด้านลบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันคาสิโน

คาสิโนคาดว่าจะสร้างงานใหม่มากกว่า 3,000 ตำแหน่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยสมาชิกชนเผ่าที่ไม่ใช่ Tejon ชนเผ่าเตจอนมีสมาชิกเพียงประมาณ 1,200 คน

การแหวกแนวบนฮาร์ดร็อค Tejon มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนหน้า โดยคาดว่าการก่อสร้างจะใช้เวลาหลายปีจึงจะแล้วเสร็จ

ชุมชนคาสิโน
Hard Rock Hotel & Casino Tejon จะครอบครองพื้นที่ 52 เอเคอร์ของดินแดนอธิปไตยที่เพิ่งได้รับการพิจารณาใหม่ รีสอร์ทแห่งนี้จะพาดหัวข่าวโดยโรงแรมสูง 11 ชั้น 400 ห้อง พร้อมด้วยคาสิโนขนาด 165,500 ตารางฟุตที่มีเครื่องสล็อตมากกว่า 3,000 เครื่องและตำแหน่งเกมบนโต๊ะ

รีสอร์ทจะมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม 13 แห่ง สปาและร้านเสริมสวย ฟิตเนส พื้นที่ความบันเทิง Hard Rock Live สระว่ายน้ำสไตล์รีสอร์ท และพื้นที่ประชุมและสัมมนา

ส่วนที่เหลือของที่ดินอธิปไตยซึ่งล้อมรอบรีสอร์ทคาสิโนจะทำหน้าที่เป็นชุมชนของชนเผ่า พื้นที่ประมาณ 102 เอเคอร์จะถูกจัดสรรไว้เป็นที่อยู่อาศัย ส่วนอีก 25 เอเคอร์จะรับใช้รัฐบาลของชนเผ่า และพื้นที่ 43 เอเคอร์จะถูกจัดสรรไว้สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนลานจอดรถ RV ขนาด 22 เอเคอร์และสวนสาธารณะชุมชนขนาด 29 เอเคอร์อีกด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกกักเก็บน้ำขนาด 13 เอเคอร์และการฟื้นฟูน้ำเสียยังรวมอยู่ในพิมพ์เขียวของชนเผ่าอีกด้วย

Rivers Casino Portsmouth เป็นกิจการมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์จาก Rush Street Gaming ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกมในชิคาโกที่ดำเนินกิจการคาสิโนในรัฐอิลลินอยส์ เพนซิลเวเนีย นิวยอร์ก และในไม่ช้าเวอร์จิเนีย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการลอตเตอรีเวอร์จิเนีย ได้ออก ใบอนุญาตการดำเนินงานของ Rivers Portsmouth การออกนี้ได้เคลียร์หนทางสำหรับรีสอร์ทคาสิโนที่กำลังจะเปิดตัวใกล้กับวิทยาเขต Portsmouth ของ Tidewater Community College ทางตอนใต้ของ I-264 ระหว่างถนน Missy Elliott และถนน Victory

Rush Street ยืนยันเมื่อเช้าวันจันทร์ว่า Rivers Portsmouth จะจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2023 เวลา 15.00 น. EST

https://twitter.com/RiversCasinoVA/status/1594709755074854912

ออกสู่ตลาดเป็นรายแรก
ผู้ร่างกฎหมายในรัฐเวอร์จิเนียและจากนั้นเป็นรัฐบาล Ralph Northam (D) รับรองการพนันเชิงพาณิชย์ในปี 2020 แต่เฉพาะในห้าเมืองที่กำหนดเท่านั้น ใบเรียกเก็บเงินการเล่นเกมได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเมืองที่ขาดแคลนทางเศรษฐกิจโดยอนุญาตให้พวกเขาอนุมัติรีสอร์ทคาสิโนแห่งเดียวเพื่อกระตุ้นการสร้างงาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และสร้างสิทธิประโยชน์ทางภาษีใหม่

ริชมอนด์ นอร์ฟอล์ก พอร์ตสมัธ แดนวิลล์และบริสตอลเป็นเมืองที่เข้ารอบทั้งห้าเมือง สถานที่ที่กำหนดสี่แห่งในเวลาต่อมาได้รับการอนุมัติในท้องถิ่นจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านการลงประชามติในบัตรลงคะแนน เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งในริชมอนด์เท่านั้นที่เลือกที่จะละทิ้งสิทธิพิเศษในการเล่นเกม

ใบเรียกเก็บเงินการเล่นเกมของเวอร์จิเนียอนุญาตให้คาสิโนแต่ละแห่งที่ได้รับอนุมัติเปิดคาสิโนชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้างรีสอร์ทถาวร ฮาร์ดร็อคเปิดพื้นที่เล่นเกมชั่วคราวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คาสิโนชั่วคราวยังอยู่ในแผนงานในนอร์ฟอล์กและแดนวิลล์

ริเวอร์สเลือกที่จะเลี่ยงการสร้างคาสิโนชั่วคราวเพื่อมุ่งความสนใจไปที่รีสอร์ทถาวร Rush Street ก่อสร้างที่ Rivers Casino Portsmouth ในเดือนธันวาคม 2021 ไม่ถึงหนึ่งปีต่อมา ที่พักแห่งนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์และจะเปิดให้บริการในเวลาเพียง 55 วัน

คุณสมบัติเฉพาะ
Rivers Casino Portsmouth จะกลายเป็นคาสิโนถาวรแห่งแรกของรัฐเวอร์จิเนียที่จะต้อนรับแขกในประวัติศาสตร์ของรัฐ

Hard Rock Bristol ซึ่งเป็นโครงการมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ตั้งเป้าเปิดตัวในฤดูร้อนปี 2567 HeadWaters Resort & Casino ในนอร์ฟอล์กซึ่งสร้างขึ้น 500 ล้านดอลลาร์จากชนเผ่า Pamunkey Indian Tribe และมหาเศรษฐี Jon Yarbrough ก็จะไม่เปิดก่อนปี 2567 เช่นกัน การลงทุน 650 ล้านดอลลาร์ของ Caesars Entertainment ใน Danville ก็ไม่คาดว่าจะพร้อมก่อนปี 2567 เช่นกัน

แต่ในเดือนมกราคมRivers Casino Portsmouth จะต้อนรับลูกค้าด้วยเครื่องสล็อต 1,448 เครื่อง เกมโต๊ะ 57 เกม และห้องโป๊กเกอร์ 24 โต๊ะ รีสอร์ทแห่งนี้ประกอบด้วยร้านอาหารและบาร์ 10 แห่ง รวมถึงศูนย์การประชุมขนาด 25,000 ตารางฟุตที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ ได้

ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เราจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การจ้างงานและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานของเราพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ลูกค้าชั้นหนึ่งเมื่อประตูของเราเปิดในเดือนมกราคม”ผู้จัดการทั่วไปของ Rivers Casino Portsmouth Roy Corby กล่าว

ริเวอร์สกล่าวว่าพนักงานในพอร์ตสมัธจะมีสมาชิกในทีมประมาณ 1,300 คนสำหรับการเปิดทำการในเดือนมกราคม 2566 แม่น้ำจะไม่เปิดพร้อมกับโรงแรมในสถานที่ แต่ Rush บอกว่าสามารถเพิ่มอันหนึ่งได้ในภายหลัง

ย่าน Hampton Roads เป็นที่ตั้งของโรงแรมหลายแห่งอยู่แล้ว และด้วยความที่ Rivers Casino Portsmouth ตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาเขต Tidewater ที่พักจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับแขกคาสิโนที่ต้องการพักค้างคืน

โรงแรมหลายแห่งอยู่ห่างจาก Rivers Casino Portsmouth ไม่เกิน 5 ไมล์ รวมทั้ง Hampton Inn, Day’s Inn, Renaissance, Candlewood Suites และ Quality InnGio Reyna, Joe Scally และ Yunus Musah อายุ 11 ปีเป็นครั้งสุดท้ายที่สหรัฐฯ ลงสนามในเกมฟุตบอลโลก นั่นคือที่บราซิลในปี 2014 และตอนนี้ Stars and Stripes มีทีมอายุน้อยพร้อมแรงผลักดันครั้งใหม่

เวลส์มีความแห้งแล้งยาวนานยิ่งขึ้น การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวเกิดขึ้นในปี 1958 ทีม Dragons ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในครั้งนั้น และกำลังมองหาชีวิตใหม่หลังจากรอคอยมานานถึง 64 ปี

สหรัฐอเมริกากลับมาในเกม
ทีมสหรัฐฯ มาถึงฟุตบอลโลกหลังจากผ่านเข้ารอบคอนคาแคฟรอบคัดเลือกอันดับสามในรอบสุดท้าย ตามหลังแคนาดาและเม็กซิโก ในปี 2021 ทีมคว้าแชมป์โกลด์คัพ ในขณะที่ปี 2019 จบอันดับที่สอง

ในส่วนของพวกเขา ดรากอนส์ผ่านเข้ารอบคัดเลือกกาตาร์ 2022 ผ่านรอบตัดเชือกยูฟ่า ซึ่งพวกเขาเอาชนะออสเตรียและยูเครนได้เป็นครั้งแรก ในยูโร 2020 พวกเขาประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยโดยผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย

ในงานแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ ผู้อำนวยการด้านเทคนิคของทีมชาติสหรัฐอเมริกา เกร็กก์ เบอร์ฮอลเตอร์ เปิดเผยว่าไทเลอร์ อดัมส์จะสวมตรากัปตันทีม กองกลางลีดส์ยูไนเต็ดกำลังมีปีที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาในพรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นที่ไม่มีปัญหาพร้อมข้อเสนอมากมายให้กับทีมสหรัฐฯ

อดัมส์เข้ามาแทนที่คริสเตียน พูลิซิชในฐานะผู้นำของทีมรุ่นเยาว์ชุดนี้ ซึ่งสมาชิกไม่มีประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับนี้ ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือ DeAndre Yedlin ซึ่งอยู่ในบราซิลเนื่องจากความพ่ายแพ้ของทีม USA ในปี 2014

เวลส์ก็อยู่ในตำแหน่งที่คล้ายกัน แต่ก็มีเสียงสั่นอยู่บ้างเช่นกัน แกเร็ธ เบล กองหน้าวัย 33 ปี เป็นหนึ่งในผู้ทำประตูสูงสุดในวงการฟุตบอล โดยทำได้ 39 ประตูจาก 106 เกม เขาอาจพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ขัดแย้งกัน โดยตอนนี้เล่นให้กับทีมชาติเวลส์ แต่มักจะสวมชุดให้กับลอสแอนเจลิส เอฟซี เป็นประจำ

เกมเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้า และเส้นก็ตึงFanDuelมี Team USA อยู่ข้างหน้าเพียงเล็กน้อย ทำให้ทีมได้เปรียบที่ +150 ถึง +210 นัดนี้ควรเป็นแมตช์ที่ต้องดู

FIFA, กาตาร์ไม่ได้เป็นเพื่อนเลย
ในขณะที่ FIFA World Cup กำลังเริ่มต้นขึ้นในกาตาร์ ทั้ง FIFA และประเทศเจ้าภาพก็ยืนอยู่บนแพลตฟอร์มของการรวมเข้าด้วยกัน ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนอกจากคำอติพจน์ที่ว่างเปล่า

ทีมจากอังกฤษ เวลส์ เบลเยียม เดนมาร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ในตอนแรกมุ่งมั่นที่จะสวมปลอกแขนเพื่อสนับสนุนชุมชน LGBT ในฟุตบอลโลก พวกเขาจะไม่สวมวงดนตรี One Love อีกต่อไป เนื่องจากกลัวว่าจะถูกฟีฟ่าคว่ำบาตร

ฟีฟ่า เรียกร้องให้ทีมทำท่าทาง โดยหันไปใช้กฎที่ห้ามการแสดง “ข้อความทางการเมือง ศาสนา หรือส่วนตัว หรือสโลแกนในภาษาหรือรูปแบบใดๆ บนชุดเครื่องแบบ” อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจมีอะไรมากกว่ากฎเกณฑ์

กาตาร์เป็นคนอนุรักษ์นิยมมากและมีจุดยืนต่อต้านคู่รักเพศเดียวกัน ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก ตัวแทนจากประเทศได้กล่าวถึงการดูถูกเหยียดหยามของกาตาร์ในเรื่องรักร่วมเพศและการประณามการรักร่วมเพศว่าเป็นอาชญากรรม การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายสองคนในเอมิเรตมีโทษจำคุกสูงสุดเจ็ดปี ตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

ไม่แม้แต่จะแสดงการสนับสนุนความหลากหลายก็ยินดีต้อนรับ Grant Wahl นักข่าวฟุตบอลเดินทางมาชมเกมระหว่างสหรัฐฯ กับเวลส์เมื่อวันจันทร์ แต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขัดขวาง

จากนั้นพวกเขาก็พาเขาไปที่ห้องส่วนตัวเพื่อสอบสวน และปล่อยตัวเขาเพียงครึ่งชั่วโมงต่อมา นี่เป็นเพียงข้อเท็จจริงง่ายๆ ว่าเขาสวมเสื้อเชิ้ตที่มีสีรุ้งอยู่บัญชี Twitter ฝ่ายบริการลูกค้าของ DraftKings รับทราบ “รายงานของลูกค้าที่มีปัญหากับบัญชีของพวกเขา” และสนับสนุนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าโดยตรงที่support@draftkings.com

บริษัทเกมไม่ได้ระบุต่อสาธารณะว่าบัญชีของนักพนันถูกขโมยโดยขโมยทางไซเบอร์ และไม่ได้บอกว่ามีกี่บัญชีที่ได้รับผลกระทบ มีการคาดเดาบน Twitter ว่าบัญชี DraftKings มากกว่า 100,000 บัญชีได้รับผลกระทบ

การแฮ็ก DraftKings ขยายขอบเขตประวัติอันยาวนานของการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม แม้ว่าเว็บไซต์พนันกีฬาอย่าง DraftKings มักจะลงทุนในความปลอดภัยทางไซเบอร์ แต่เว็บไซต์เหล่านั้นอาจเป็นเป้าหมายหลักสำหรับอาชญากรไซเบอร์ได้ เนื่องจากขุมทรัพย์ข้อมูลลูกค้ามากมาย รวมถึงที่อยู่ บันทึกธนาคาร และหมายเลขบัตรเครดิตที่บริษัทถือครอง

ลูกค้า DraftKings อารมณ์เสีย
เป็นที่เข้าใจได้ว่าไคลเอนต์ DraftKings บางส่วนที่ได้รับผลกระทบไม่พอใจกับการละเมิดความปลอดภัย ในบางกรณี ผู้ไม่ประสงค์ดีจะใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าที่เก็บไว้บนเว็บไซต์เพื่อฝากเงินเข้าบัญชีเกมแล้วระบายบัญชีออก

ลูกค้าบางรายอ้างว่าพวกเขาทราบถึงปัญหาในบัญชี DraftKings หลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชั่วร้ายในบัญชีส่วนตัวของพวกเขา คนอื่นอ้างว่าสถานการณ์อาจถูกลดระดับลงโดย DraftKings หากบริษัทเกมตอบสนองทันที

ส่งข้อความถึงทีมสนับสนุน ’24/7′ หลายครั้งเนื่องจากเงินของฉันถูกขโมย” ผู้ใช้ Twitter คนหนึ่งให้ความเห็น “สามารถหยุดแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากฉันตรวจพบการหลอกลวงได้ทันที แต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นใน 2 วันที่เดิมพันกีฬาที่คึกคักที่สุดของสัปดาห์”

คนอื่นๆ ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องน่าท้อใจที่ DraftKings ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้า โดยเฉพาะในกรณีเช่นอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ เมื่อพูดถึงหมายเลขโทรศัพท์ ข้อความหลายข้อความบน Twitter ระบุว่าแฮกเกอร์เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีลูกค้า ทำให้เจ้าของบัญชีเปลี่ยนรหัสผ่านหรือล็อคบัญชีชั่วคราวได้ยาก

จังหวะไม่ดีสำหรับ DraftKings
ไม่เคยมีเวลาที่ดีสำหรับบริษัท โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรมที่จะเปิดเผยข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในกรณีของ DraftKings จังหวะเวลาไม่ดีเป็นพิเศษ ได้รับผลกระทบอย่างหนักตลอดทั้งปีนี้ หุ้นของ DraftKings พบว่ามีการบรรเทาลงบ้าง และสูงขึ้น 13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

เมื่อพูดถึงราคาหุ้นที่ตกต่ำ DraftKings อาจไม่อยู่ในป่าเพราะไม่ทราบขอบเขตของการแฮ็ก หากมีมากกว่าความกลัวในแง่ของบัญชีลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบ และจำนวนเงินสดที่สูญเสียไป หุ้น DraftKings ที่มีความผันผวนอยู่แล้วก็อาจต้องพิจารณาเพิ่มเติม

คาสิโนทั้งทางบกและออนไลน์ได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของอาชญากรไซเบอร์ ในปี 2558 รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวหาอิหร่านว่าอนุญาตให้แฮ็กข้อมูลในลาสเวกัสแซนด์ส (LVS) หลังจากที่ประธานและซีอีโอ เชลดอน อาเดลสัน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลอย่างกระตือรือร้น ได้แสดงความเห็นอย่างรุนแรงต่อความทะเยอทะยานทางนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐอิสลาม

MGM Resorts International ตกเป็นเหยื่อของการแฮ็กในปี 2019 ซึ่งผู้กระทำผิดขโมยชื่อเต็ม ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และวันเดือนปีเกิดของลูกค้า

กิจการของเกาะและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

ผู้พิพากษา Ramona Manglona ปฏิเสธที่จะลบล้างคำตัดสินครั้งก่อน เธอเขียนว่าความจำเป็นในการควบคุมการค้าระหว่างรัฐ รับรองการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม และป้องกันการแพร่กระจายของโรคสัตว์ปีก ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการบุกรุกกิจการของเกาะและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (CNMI) ซึ่งรวมถึงกวมด้วย เป็นดินแดนที่ไม่มีหน่วยงานจดทะเบียนและเป็นเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้อยู่อาศัยเป็นพลเมืองสหรัฐฯ แต่การชนไก่และการพนันกีฬาเลือดมีความสำคัญทางวัฒนธรรมที่สำคัญสำหรับชาว CNMI และชาวเกาะแปซิฟิกอื่นๆ อีกมากมาย

มาตรฐานวัฒนธรรม
การแข่งขันชนไก่มักเกี่ยวข้องกับผู้ชมที่วางเดิมพัน ในขณะที่นกต่อสู้จนตายด้วยมีดโกนหนวดที่เรียกว่า “gaffs” หรือ “slashers” และติดอยู่กับกรงเล็บของพวกมัน บางครั้งนกจะถูกฉีดสเตียรอยด์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้

การปฏิบัตินี้เป็นสิ่งต้องห้ามใน 50 รัฐ แต่การกระทำดังกล่าวถูกกฎหมายในเขตโพ้นทะเลของสหรัฐอเมริกาจนถึงเดือนธันวาคม 2021 สภาคองเกรสแก้ไขพระราชบัญญัติสวัสดิภาพสัตว์ให้รวมดินแดนของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดในช่วงปลายปี 2020 โดยให้เวลา 12 เดือนในการปฏิบัติตาม

โจทก์แอนดรูว์ ซาลาสแย้งว่าการแก้ไขดังกล่าวครอบคลุมกิจการของเกาะมากเกินไป นั่นเป็นเพราะมันห้ามและทำให้เป็น “กิจกรรมสันทนาการแบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยม” และกำหนด “มาตรฐานทางศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นผ่านกระบวนการประชาธิปไตยในท้องถิ่น”เขากล่าว

Salas เคยดำรงตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎร CNMI และเป็นเลขาธิการกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2549 แต่เขา “มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอและแข็งขันในกีฬาชนไก่มาตั้งแต่เด็ก” และได้เลี้ยงดูไก่โต้งหลายร้อยตัวให้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน

เขากล่าวในคดีของเขาว่าเขา “ปรารถนาและตั้งใจ” ที่จะกลับมาเลี้ยงไก่เพื่อจุดประสงค์ในการชนไก่อีกครั้ง แต่เขาบ่นว่ามีการข่มขู่ที่น่าเชื่อถือว่าเขาจะถูกดำเนินคดีฐานละเมิดกฎหมาย

Manglona ยอมรับข้อโต้แย้งของ Salas ที่ว่าการชนไก่เป็นประเพณีทางวัฒนธรรมที่สำคัญบนเกาะ แต่เธอกล่าวว่าคดีนี้เกิดขึ้นที่ผลประโยชน์เหล่านั้นมีมากกว่าผลประโยชน์ของรัฐบาลกลางหรือไม่ และเธอก็ตัดสินใจว่าพวกเขาไม่ได้ทำ

การเจาะเลือด ‘ตื่นเต้น’
ซาลาสกล่าวว่าเขาวางแผนที่จะอุทธรณ์ หากเขาทำเช่นนั้น คดีจะถูกส่งไปยังศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ รอบที่ 9 ซึ่งได้ยึดถือคำตัดสินหลายข้อที่คัดค้านการแก้ไขกฎหมายแล้ว

Wayne Pacelle เป็นสมาชิกของ Animal Wellness Action ซึ่งองค์กรได้เตรียมที่จะยื่นบทสรุปเกี่ยวกับ Amicus ในกรณีที่เข้ารับการพิจารณาคดี เขาบอกกับ Associated Press ว่าถึงเวลาแล้วที่ Salas จะต้องวางผ้าเช็ดตัวและแขวนคอของเขาให้ดี

“นาย. Salas มีอิสระที่จะอุทธรณ์ แต่เขาและนักสู้ไก่ CNMI คนอื่นๆ ควรปฏิบัติตามกฎหมายและหยุดแฮ็คสัตว์เพื่อการพนันที่ผิดกฎหมายและความตื่นเต้นในการชมการเอาเลือดสาด” Pacelle กล่าว “กิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นงานอดิเรกและประเพณีถือเป็นความผิดทางอาญาของรัฐบาลกลาง”โซโลวีฟ วัย 47 ปี ได้รับมรดกมากมายหลังจากที่เชลดอน โซโลว์ พ่อของเขา เสียชีวิตในปี 2563 ด้วยทรัพย์สินสุทธิ 4.4 พันล้านดอลลาร์ Soloviev เลือกใช้การสะกดชื่อสกุลของบรรพบุรุษในสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นความพยายามที่จะแยกตัวออกจากพ่อผู้ล่วงลับของเขา ซึ่งเขาต้องทนกับความสัมพันธ์ที่ถกเถียงกันด้วย

มรดกของ Soloviev ได้แก่ 9 West 57th St. ซึ่งเป็นหนึ่งในตึกระฟ้า Midtown ที่โดดเด่นที่สุดของแมนฮัตตัน ซึ่งมองเห็น Plaza Hotel และ Central Park แต่ Soloviev ก็ประสบความสำเร็จทางการเงินจากการร่วมลงทุนทางธุรกิจของเขาเองเช่นกัน

Soloviev ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การรถไฟ และการเกษตร เขาหวังว่าความพยายามครั้งต่อไปของเขาจะอยู่ในอุตสาหกรรมเกมของสหรัฐฯ

Bloombergรายงานในวันนี้ว่า Soloviev กำลังเตรียมพิมพ์เขียวรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการ ซึ่งรอการอนุมัติจากรัฐและท้องถิ่น จะถูกสร้างบนที่ดินว่างที่เขาเป็นเจ้าของทางใต้ของสำนักงานใหญ่สหประชาชาติริมแม่น้ำตะวันออก

คาสิโนดาวน์สเตต
นิวยอร์กรับรองการพนันคาสิโนเชิงพาณิชย์ในปี 2556 กฎหมายอนุญาตให้มีคาสิโนทางบกมากถึงสี่แห่งในภูมิภาคตอนเหนือของรัฐและสามรัฐตอนล่าง ดาวน์สเตตถือเป็นห้าเมืองของนครนิวยอร์ก ลองไอส์แลนด์ และหุบเขาฮัดสัน

มาตรการการเล่นเกมในปี 2013 ทำให้ทางตันเป็นเวลา 10 ปีสำหรับการพัฒนาคาสิโนที่อยู่ด้านล่าง ข้อกำหนดดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คาสิโนทางตอนเหนือของรัฐทั้งสี่แห่ง ได้แก่ Tioga Downs, Del Lago Resort & Casino, Resorts World Catskills และ Rivers Schenectady ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการดำเนินงานที่ปราศจากการแข่งขันในรัฐ

การเลื่อนการชำระหนี้คาสิโนในรัฐจะสิ้นสุดลงในปีหน้า และในขณะที่วิดีโอลอตเตอรี racinos Empire City Casino ที่ Yonkers Raceway และ Resorts World New York City ใน Queens ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับสองในสามของสัมปทานดาวน์สเตต ความสนใจสำหรับใบอนุญาตคาสิโนที่เหลืออยู่ที่สันนิษฐานไว้นั้นสูง

เจ้าของบ้านมหาเศรษฐีที่มีอำนาจมากที่สุดในนิวยอร์กและบริษัทกองทุนเฮดจ์ฟันด์ยักษ์ใหญ่อยู่ในรายชื่อผู้เข้าประมูล

Steve Cohen เจ้าของ New York Mets ได้ร่วมมือกับ Hard Rock International เพื่อนำคาสิโนมาที่สนามเบสบอล Citi Field MLB ของเขา เพื่อนมหาเศรษฐี Stephen Ross ซึ่งเป็นเจ้าของ Miami Dolphins และ The Related Companies ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กซิตี้ ได้เสนอแนะให้สร้างคาสิโนกับ Wynn Resorts ที่ Hudson Yards ของเขาทางฝั่งตะวันตกของแมนฮัตตัน

ตอนนี้ Soloviev เป็นอีกหนึ่งมหาเศรษฐีที่พร้อมจะเดิมพันครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมคาสิโนเชิงพาณิชย์ที่กำลังจะมีขึ้นในนิวยอร์กซิตี้

แผนคาสิโนของสหประชาชาติ
ผลงานด้านอสังหาริมทรัพย์ของ Soloviev รวมถึงที่ดินว่างทางใต้ของอาคาร UN ระหว่างถนนหมายเลข 38 และ 41 ทางตะวันออกของ 1st Ave พื้นที่ว่างประมาณ 6 เอเคอร์เป็นสิ่งที่หายากใน Midtown

มันน่าตื่นเต้นมากที่ได้ใช้ไซต์นั้นและดูว่ามันจะเป็นอย่างไร” Soloviev กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg

Soloviev ได้เสนอแนะให้สร้างรีสอร์ทคาสิโนขนาด 1,000 ห้องบนที่ดิน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผิดปกติ ได้แก่ ชิงช้าสวรรค์ที่มองเห็นแม่น้ำอีสต์และ “พิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตย”

พ่อของ Soloviev ซื้อที่ดินในปี 2543 ในราคาประมาณ 600 ล้านดอลลาร์จาก Consolidated Edison (ConEd) ทรัพย์สินในขณะนั้นรวมพื้นที่เพิ่มอีกสามเอเคอร์ ซึ่งได้ถูกขายและพัฒนาตั้งแต่นั้นมา

บริษัทจำนวนมากได้แสดงความสนใจในทรัพย์สินประมาณ 143 เอเคอร์ รวมถึง Penn Entertainment ซึ่งในปี 2551 ได้เสนอให้สร้างคาสิโนใหม่จากพื้นดินด้วยราคา 900 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ของแอตแลนติกซิตีขัดขวางแนวคิดนี้ ซึ่งทำให้สนาม Bader ว่าง

เมืองได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่สนใจที่จะขนถ่ายทรัพย์สิน เว้นแต่ผู้ซื้อจะตกลงที่จะลงทุนอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ — และต้องการมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ — ในการพัฒนาพื้นที่ขื้นใหม่ รัฐได้กล่าวครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของ Bader Fieldนับตั้งแต่รัฐนิวเจอร์ซีย์เข้าควบคุมการปกครองของแอตแลนติกซิตี้ในปี 2559

ขณะนี้รัฐมีข้อเสนอที่แข่งขันกันสองข้อเสนอที่ต้องพิจารณา

ในเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยงานที่เรียกว่า DEEM Enterprises ได้ประกาศโครงการมูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ที่จะเปลี่ยน Bader Field ให้กลายเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่มีที่อยู่อาศัยและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์

โครงการนี้เรียกว่า “Renaissance at Bader Field” และเรียกกันว่า “ชุมชน LEED Platinum ที่มีคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” พร้อมด้วย “วิธีการออกแบบที่ยั่งยืน” ชุมชนแห่งนี้โดดเด่นด้วย “สนามแข่งรถระดับโลก” ที่รวบรวม “ความเร็ว พละกำลัง และนวัตกรรมการออกแบบแห่งจักรวาลมอเตอร์สปอร์ต”

ตัวเลือกอื่นลอย
เมื่อพูดกับAssociated Pressในสัปดาห์นี้ Marty Small นายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนติกซิตีกล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจกับ DEEM Enterprises “ใกล้เข้ามาแล้ว” แต่นั่นไม่ได้หยุด Bart Blatstein เจ้าของ Showboat Hotel จากการเสนอการพัฒนา Bader Field ของเขาเอง

Blatstein ซึ่งกำลังสร้างสวนน้ำในร่มที่โรงแรมที่ไม่ใช่เกมสำหรับเล่นเกม Boardwalk ของเขาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างฮาร์ดร็อคและโอเชียนคาสิโน กำลังเสนอแนวคิดการใช้งานแบบผสมผสานมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์สำหรับสนามบิน Bader ที่ถูกปิดที่เรียกว่า “Casa Mar”

แผนของ Blatstein ประกอบด้วยยูนิตพักอาศัย 10,000 ยูนิต พื้นที่ค้าปลีกและสำนักงาน 400,000 ตารางฟุต และพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสาธารณะขนาด 20 เอเคอร์ Blatstein ยังแนะนำคลองหลายสายที่ตัดกันในชุมชน

จำลองมาจากคลองในอัมสเตอร์ดัม มันมาจากการโอบรับผืนน้ำและการตระหนักว่าเราสามารถสร้างสถานที่ริมน้ำได้มากขึ้น”แบลตสไตน์บอกกับAP

Blatstein ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านรายใหญ่ในฟิลาเดลเฟีย ได้ร่วมมือในโครงการนี้กับ Post Brothers ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ตลาด Philly เช่นกัน

ประวัติสนามบิน
Bader Field ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งกำเนิดของ “สนามบิน” เนื่องจากคำนี้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นครั้งแรกสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบินทั่วไปในปี 1919 โดยนักข่าวท้องถิ่นของPress of Atlantic City

Bader Field ยังเป็นจุดที่ Walter Wellman ขึ้นบินในปี 1910 ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นความพยายามบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การเดินทางของ Wellman นั้นมีอายุสั้น ในขณะที่เขาดีดตัวออกจากเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงต่อมานอกชายฝั่งนอร์ธแคโรไลนา ท่ามกลางสภาพอากาศที่ปั่นป่วน 17 ปีต่อมา Charles Lindbergh เป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยว Spirit of St. Louis ของเขา Lindbergh ออกเดินทางจากลองไอส์แลนด์และมาถึงปารีสในอีก 33 ชั่วโมงต่อมา

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทุกคนตั้งแต่ Theodore Roosevelt ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 จนถึง Gerald Ford ในช่วงกลางทศวรรษที่ 70 ใช้ Bader Field ในระหว่างการบริหารเพื่อเยี่ยมชมเมืองหลวงแห่งการพนันของชายฝั่งตะวันออก

สนาม Bader ถูกค่อยๆ ยุติลงโดยสนามบินนานาชาติแอตแลนติกซิตีที่มีขนาดใหญ่กว่าและอยู่ในพื้นที่มากขึ้น หลังจากที่อดีตสถานีการบินนาวิกโยธินสหรัฐถูกปลดประจำการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2501 ปฏิบัติการทางอากาศเชิงพาณิชย์ถูกย้ายไปยังโรงงานที่ใหญ่กว่าในเมือง Egg Harbor ประมาณ 10 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองแอตแลนติก เมือง.

Bader Field ยังคงเปิดดำเนินการเพื่อการใช้งานส่วนตัวจนกระทั่งปิดตัวลงในปี 2549Bally’s ขายพื้นที่ 30 เอเคอร์ Tribune Publishing Center ในราคา 200 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมอีก 300 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานที่เล่นเกมแห่งแรกในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสหรัฐอเมริกา

อัตราค่าเช่าเริ่มแรกภายใต้สัญญาเช่าภาคพื้นดินคำนวณเพื่อให้นักลงทุนได้รับอัตราการใช้เงินทุนต่อปี 8.5% โดยจะปรับเป็นอัตราการใช้เงินทุนต่อปีที่ 7.0% เมื่อ Bally’s ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาและการอนุมัติการเล่นเกมบางประการจาก Bally’s ค่าเช่ายังขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นระยะ” ตามคำแถลง

Bally’s ไม่ได้ระบุชื่อเจ้าของคาสิโนชิคาโกในเร็วๆ นี้ แต่ประธานซู คิมเป็นส่วนหนึ่งของ “บริษัทไพรเวทอิควิตี้ชั้นนำแห่งหนึ่งของชิคาโก” ในขณะที่อีกแหล่งหนึ่งอธิบายว่าเจ้าของทรัพย์สินเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่เน้นด้านอสังหาริมทรัพย์โดยไม่เอ่ยถึงบ้านเกิด เป็นเรื่องปกติที่ร้านค้าหุ้นเอกชนจะทุ่มเทด้านอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยงานเหล่านั้นบางแห่งก็เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สำหรับการเล่นเกมทั่วโลกรวมถึงลาสเวกัสด้วย

Bally’s Needs ชิคาโกแคช
ในขณะที่ Bally’s กำลังได้รับสิทธิพิเศษสำหรับรีสอร์ทครบวงจรแห่งแรกในเมือง Windy แต่ป้ายราคา 1.7 พันล้านดอลลาร์ของโครงการนี้ถือว่าไม่ถูกเลย

ในความเป็นจริง มันเกินกว่ามูลค่าตลาดของบริษัทที่ 1.16 พันล้านดอลลาร์ กล่าวคือ ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการจำเป็นต้องระดมทุนในรูปแบบบางอย่างสำหรับการลงทุนในชิคาโก การขาย-เช่าซื้อคืนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เนื่องจาก Bally ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมของ Bally ด้วยการขายหุ้น หรือการก่อหนี้มากขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงโดยการมุ่งหน้าสู่ตลาดตราสารหนี้

ข้อตกลงการขาย-เช่าซื้อคืนหรือ SLB เป็นเรื่องธรรมดาในอุตสาหกรรม และมักถูกมองว่าเป็น win-wins สำหรับผู้ให้บริการคาสิโนและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ผ่านข้อตกลงเหล่านี้ บริษัทเกมสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่ดิน ซึ่งมักจะรวบรวมเงินสดจำนวนมากล่วงหน้าเพื่อใช้สำหรับทุกสิ่ง

ในทำนองเดียวกัน บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าที่ดินคืนให้กับผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงผู้เช่าระยะยาวซึ่งมักจะรวมอัตราการขึ้นทีละน้อยโดยไม่ต้องรับผิดชอบทางการเงินในการปรับปรุงอาคาร

Bally’s สามารถซื้อที่ดินคืนได้
ชิคาโกแม้ว่าจะมีธุรกรรมล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการเล่นเกมและสันทนาการ (GLPI) Bally’s ก็เป็นเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ที่สถานที่เล่นเกมตั้งอยู่ นั่นเป็นข้อดีเพราะหากบริษัทต้องการเงินทุนในอนาคต บริษัทอาจแยกส่วนกับการถือครองที่ดินบางส่วนได้

ในชิคาโก Bally’s สามารถซื้อทรัพย์สินของคาสิโนอีกครั้งได้หากต้องการ แม้ว่าจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการเริ่มต้น การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะลบการเรียกเก็บเงินระยะยาวออกไป

Bally’s มีทางเลือกในการซื้อที่ดินคืนจากผู้ลงทุนในอัตราเงินทุนคงที่ในช่วงปีที่สี่ถึงแปดของระยะเวลาการเช่า นอกจากนี้ หากไม่บรรลุเหตุการณ์สำคัญบางอย่างหรือการผิดนัดของ Bally ภายใต้สัญญาเช่า ผู้ลงทุนอาจต้องการให้ Bally’s ซื้อที่ดินคืนในราคาที่กำหนด” ตามคำแถลง

ระยะเวลาการเช่าเริ่มแรกของผู้ประกอบการคือ 99 ปี โดยมีตัวเลือกการต่ออายุ 20 ปีแยกกัน 10 ทางเลือกข้อกล่าวหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทอื่น Teamway International Group Holdings ซึ่งเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ Yang ดำรงตำแหน่งประธานด้วยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้

ในปี 2558 Yang และอึ้ง กว๊อกไฟ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเช่นกัน ได้วางแผนการขายหุ้น 75% ของ Teamway ให้กับผู้ร่วมงาน Liu Liangjian ตามข้อมูลของ SFC

หน่วยงานกำกับดูแลยืนยันว่านี่ไม่ใช่การขายของแท้ แต่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่จัดทำโดย Ng และ Yang เพื่อซื้อ Teamway เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีชื่อว่า “เจ้าของที่แท้จริง” เท่านั้น หลิวเริ่มขายหุ้นของเขาเป็นชุดไม่นานหลังจากข้อตกลง

เจ้าของที่แท้จริงจะอัดฉีดธุรกิจของตัวเองเข้าสู่การร่วมทุน ในขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เดิมจะถูกกำจัดและส่งคืนให้กับเจ้าปังเอียน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นควบคุมการขายล่วงหน้าของ Teamway ตามข้อมูลของ SFC

อึ้งและหยาง
ในปี 2558 Ng และ Yang ชักชวน Teamway ให้ทำข้อตกลงอีกฉบับเพื่อซื้อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Treasure Found Investments และบริษัทในเครือ PV Advisory Services ซึ่งเป็นธุรกิจที่ปรึกษามูลค่า 250 ล้านฮ่องกง สิ่งเหล่านี้มีเจตนาเป็นเจ้าของโดยเจ้าของที่แท้จริง และราคานั้นมีมูลค่าสูงเกินไป หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวอ้าง

บริษัทได้จัดหาเงินทุนให้กับข้อตกลงดังกล่าวผ่านสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 50 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งจัดหาโดยบริษัทแห่งหนึ่งของ Ng.

“ธุรกรรมเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกให้เจ้าของที่แท้จริงอัดฉีดธุรกิจของตัวเองเข้าสู่บริษัทและการคืนธุรกิจบรรจุภัณฑ์ให้กับ Chao” ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์โดย Teamway ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปโดยเจตนา ตามข้อมูลของ SFC

การจ่ายดอกเบี้ยโดยบริษัทเป็นเงินสดสำหรับ [เงินกู้] และจากการขายบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมดในขณะนั้น ท้ายที่สุดได้ส่งเสริมวัตถุประสงค์ส่วนตัว และ/หรือการประกันเพื่อประโยชน์ของอึ้งและหยาง” แถลงการณ์ระบุ

SFC กล่าวหา Yang ว่าละเมิดหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจของเขาต่อ Teamway หน่วยงานกำกับดูแลยังอ้างว่าเขาล้มเหลวในการเปิดเผยข้อมูลภายในโดยฝ่าฝืนหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลของเขา และดำเนินการโดยไม่สุจริตเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตัวของเขา นอกจากนี้เขายังล้มเหลวในการดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ทักษะ และความขยันหมั่นเพียรตามสมควรและสมเหตุสมผล โดยล้มเหลวในการกำกับดูแลกิจการของ Teamway และบริษัทในเครืออย่างเหมาะสม

ประธานหายตัวไป
Yang ตกเป็นข่าวพาดหัวในเดือนสิงหาคม 2018 เมื่อเขาถูก คณะกรรมการ Landing รายงานว่าเขาหายตัวไปในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง คณะกรรมการยอมรับว่าไม่ทราบว่าประธานอยู่ที่ไหน

หยางกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในสามเดือนต่อมา Landing กล่าวว่า Yang ได้ “ช่วยเหลือแผนกที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสอบสวนในช่วงที่เขาไม่อยู่” แต่ตอนนี้ “กลับมาทำหน้าที่ของเขาต่อในฐานะประธานคณะกรรมการ” ในการยื่นฟ้องเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018

ในปี 2020 Yang ลาออกจากคณะกรรมการของบริษัท China Dive Company ผู้ผลิตอุปกรณ์ดำน้ำของจีน นั่นเป็นหลังจากข้อกล่าวหาว่าเขาได้บิดเบือนตลาดหลักทรัพย์

ผู้รักษาประตูชาวอเมริกันพยายามสกัดตาข่ายทุกครั้ง จบลงในนาที

สหรัฐอเมริกาและเวลส์เสมอ 1-1 ในวันแรกของกลุ่ม B ของการแข่งขันเมื่อวันจันทร์ Timothy Weah เปิดสกอร์ให้ทีมอเมริกันตั้งแต่เนิ่นๆ ในขณะที่ Gareth Bale ปรับแก้ในช่วงที่สองจากการยิงจุดโทษที่ไม่จำเป็น

ทีมชาติชายสหรัฐฯ (USMNT) มีโอกาส 2-3 ครั้งที่จะขึ้นนำอีกครั้ง ต้องขอบคุณ FIFA แทนที่จะเล่นเกม 90 นาที กลับบอกให้ผู้ตัดสินเพิ่มเวลาเล่นอีก 10 นาที

ดาวและลายเส้นเริ่มแข็งแกร่ง
ทีมสหรัฐฯ ออกมาอย่างแข็งแกร่ง โจมตีไปข้างหน้าด้วยความเร็ว อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนทีมมักจะลังเลที่จะยิง

จากนั้น Weah จ่ายบอลในช่องว่าง และทำให้ USMNT ขึ้นนำ 1-0 ด้วยปลายรองเท้าสตั๊ด นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สหรัฐฯ พบเบลเยียมในฟุตบอลโลก 2014 ที่พวกเขาทำประตูได้

ทีมสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทีมเต็งที่จะชนะ ควบคุมและกดดันเวลส์ให้ตอบโต้ The Dragons มีโอกาสที่จะเสมอกันในเกมนี้ แต่ Matt Turner ผู้รักษาประตูชาวอเมริกันพยายามสกัดตาข่ายทุกครั้ง จบลงในนาทีที่ 82 เมื่อผู้ตัดสินเรียกจุดโทษให้เบลเปลี่ยนให้เป็นประตู

เมื่อนาฬิกาเดินช้าลง อีกเก้านาทีก็ปรากฏขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษ ทำให้ทั้งสองทีมมีโอกาสเพิ่มเติมในการพยายามโจมตีอย่างรุนแรง พวกเขาพยายามแต่ล้มเหลว เวลส์จบเกมด้วยการยิงเข้ากรอบ 3 ครั้ง ในขณะที่สหรัฐฯ ทำได้เพียงนัดเดียว แม้จะจบสกอร์ด้วยการครองบอลมากกว่าที่ 58.7%

ถัดไป USMNT เผชิญหน้ากับอังกฤษในวันศุกร์นี้ ขณะที่เวลส์จะเผชิญหน้ากับอิหร่านในวันเดียวกันนั้น ทรีไลออนส์ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความตั้งใจของพวกเขาในการเปิดเกมเจออิหร่าน โดยครองบอลได้ 80% ของเวลาทั้งหมด นั่นนำไปสู่การชนะ 6-2 อย่างไม่อาจโต้แย้งได้ และได้สัมผัสถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับทั้งสหรัฐอเมริกาและเวลส์ในวันศุกร์

ฟีฟ่าเปลี่ยนกฎ (อีกครั้ง)
ฟีฟ่าบอกกับนักกีฬาว่าพวกเขาไม่สามารถสวมเสื้อผ้าที่แสดง “ข้อความทางการเมือง ศาสนา หรือข้อความส่วนตัวหรือสโลแกน” บนเครื่องแบบได้ เพราะนั่นขัดต่อกฎ กฎยังบอกด้วยว่าแต่ละช่วงของเกมจะเป็น 45 นาที แต่ FIFA ตัดสินใจว่าไม่จำเป็นต้องบังคับใช้กฎที่ขัดกับวาระการประชุมของตน

FIFA ซึ่งเพิ่งเซ็นสัญญากับ Betano ในฐานะผู้สนับสนุนการพนันอย่างเป็นทางการ เห็นได้ชัดว่าผู้ตัดสินให้เพิ่มเวลาให้กับนาฬิกาเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา เนื่องจากต้องการเพิ่มมูลค่าความบันเทิงของเกม นั่นไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิผลในเกมกาตาร์-เอกวาดอร์ เนื่องจากแฟนบอลเกือบทั้งหมดออกไปก่อนเกมจะจบ

BBC รายงานว่าสี่เกมแรกในฟุตบอลโลกส่งผลให้มีเวลาเล่นเพิ่มขึ้น 65 นาทีตื่นตาตื่นใจที่สุดคืออังกฤษ พบ อิหร่าน (6-2) ยาวนานกว่า 117 นาที เพิ่มอีก 14 รายการในช่วงท้ายครึ่งแรก แม้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาการบาดเจ็บก็ตาม

การต่อเวลาพิเศษสำหรับอาการบาดเจ็บเป็นเรื่องหนึ่ง ช่วงต่อเวลาพิเศษที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างอื่น เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวลส์ อับดุลราห์มาน อัล-จัสซิม ผู้ตัดสินชาวกาตาร์ได้ประกาศให้เพิ่มเวลาอีกเก้านาที

ในช่วงเวลานี้ ผู้เล่นหลายคนล้มลงกับพื้นและได้รับการรักษาด้วยตะคริว นั่นเพียงทำให้ผู้ตัดสินต้องเพิ่มเวลามากขึ้นเท่านั้น

โค้ชทีมชาติอังกฤษ Gareth Southgate ไม่ตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลง ผู้เล่นฟุตบอลฝึกซ้อมและเล่นตลอดทั้งปีโดยใช้เวลา 90 นาที ในขณะที่ทุกคนคาดหวังเวลาพิเศษสักสองสามนาที แต่เพิ่มมากขึ้นเพราะ FIFA ถูกกล่าวหาว่าต้องการบีบออกจากเกมมากขึ้นทำให้สุขภาพของผู้เล่นตกอยู่ในอันตราย

หตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเอซรา จอร์จ เนลสัน วัย 38 ปี จากเมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปในแผงขายสินค้าในห้องน้ำหญิงที่คาสิโนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม จากนั้นเขาก็มองลอดแผงลอยใกล้เคียง และมองดูพนักงานหญิงคนหนึ่งที่กำลังใช้ห้องน้ำ เจ้าหน้าที่ พูดว่า.

เมื่อเห็นใบหน้าของเขา เหยื่อก็กระโดดและกรีดร้อง เจ้าหน้าที่กล่าวเสริม เนลสันหนีไปแล้วเข้าไปในห้องน้ำหญิงอย่างน้อยหนึ่งห้องในสถานที่เล่นเกม

เหยื่อรายแรกยืนยันตัวตนของผู้ต้องสงสัย เธอได้เห็นใบหน้าของเขาที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เนลสันถูกตั้งข้อหาแอบดูระดับแรกจำนวนหนึ่งตามรายงานของAuburn Reporterหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ไม่มีสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้
เมื่อเขาปรากฏตัวในศาลในวันนั้น ผู้พิพากษาที่ไม่เปิดเผยชื่อตัดสินว่าไม่มีสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ในคดีนี้ ผู้พิพากษาชี้ให้เห็นว่าคดีของอัยการไม่ได้รวมหลักฐานความพึงพอใจทางเพศ ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการพิสูจน์ข้อกล่าวหาผู้สื่อข่าวกล่าว ผู้พิพากษาจึงปล่อยตัวเนลสัน

ภายใต้กฎหมายของรัฐวอชิงตัน จำเลยจะได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขหากไม่มีสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ อัยการไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของผู้พิพากษา

คำตัดสินนี้เกิดขึ้นแม้จะมีหลักฐานว่าจำเลยมองเหยื่อขณะที่เธอนั่งอยู่ในห้องน้ำโดยพิงอยู่ใต้แผงกั้นในห้องน้ำหญิง” Charles Sergis รองอัยการอาวุโสของ King County กล่าวโดยผู้สื่อข่าว

“จากนั้นเขาก็ไปห้องน้ำหญิงอีกห้องหนึ่งและทำแบบเดียวกันที่นั่น” เซอร์จิสกล่าว

ก่อนหน้านี้เนลสันได้รับคำสั่งไม่ให้ติดต่อกับเหยื่อใดๆ รายงานระบุ

สถานที่เล่นเกมเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Muckleshoot Indian Tribe อยู่ห่างจากซีแอตเทิลไปทางใต้ประมาณ 28 ไมล์

ข้อกล่าวหาเรื่องการแอบดูครั้งก่อน
เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ชายอีกคนหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาแอบถ่ายที่ Muckleshoot Casino ในเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

John Matthew Lairวัย 44 ปี จากเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ถูกตั้งข้อหาแอบดูระดับแรกKent Reporterหนังสือพิมพ์แห่งรัฐวอชิงตัน ระบุ เขาถูกกล่าวหาว่าบันทึกพนักงานคาสิโนบนโทรศัพท์มือถือในขณะที่เหยื่ออยู่ในห้องน้ำในแผงขายของใกล้เคียง

ด้วยความกังวล พนักงานคนนั้นจึงหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองออกมาเพื่อบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าว

จากการสืบสวนKent Reporterยังรายงานด้วยว่าในปี 2019 Lair ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามแอบดูเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ท่าเรือซีแอตเทิล

เหตุการณ์ปี 2019 ยังเกี่ยวข้องกับกล้องโทรศัพท์มือถือด้วย ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อถ่ายภาพและวิดีโอ ผู้เคราะห์ร้ายรายดังกล่าวกำลังปัสสาวะระหว่างเกิดเหตุผู้สื่อข่าวเปิดเผยว่า

ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้อกล่าวหาต่อ Lair ในศาลท้องถิ่นเทศกาล Dubai Esports Festival (DEF) ครั้งแรกสิ้นสุดลงเมื่อวันจันทร์ โดยปิดการแข่งขัน eSports คอนเสิร์ตดนตรี และอื่นๆ อีกมากมายเป็นเวลา 12 วัน ด้วยรางวัลเงินสดบนโต๊ะ ดึงดูดผู้คนจำนวนมากจากภูมิภาคนี้

ในเวลาเดียวกัน ครึ่งซีกโลก ปานามาได้เป็นเจ้าภาพ LATAM Pro Gamers League (LAPGL) เป็นครั้งแรก งานนี้เป็นศูนย์กลางของความพยายามที่จะเปลี่ยนประเทศในอเมริกากลางให้เป็นศูนย์กลาง eSports ระดับภูมิภาค

ดูไบเปิดรับ eSports
DEF ดึงดูดผู้นำ eSports นักเล่นเกม และแฟนวัฒนธรรมป๊อปจากทั่วโลก ตลอดระยะเวลา 12 วัน การแสดงสด คอนเสิร์ต และกิจกรรมอื่นๆ มากมายได้มอบความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคน

สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของเทศกาล ได้แก่ PUBG World Championship 2022, Initiate Summit และ Minecraft Esports Schools Clash งานที่กำลังดำเนินไปพร้อมกันคือ Game Expo ซึ่งเป็นงานที่เน้นเกมและนวัตกรรมที่ดีที่สุดในพื้นที่วิดีโอเกม

Minecraft Esports Schools Clash มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 600 คนจากโรงเรียนในดูไบ 12 แห่ง อีกงานหนึ่งคือ Gamers HUB ME Regional Online Tournament ดึงดูดผู้เข้าแข่งขันได้เกือบ 1,800 ราย ผู้เข้าร่วมแข่งขันกันเพื่อชิงส่วนแบ่งเงินรางวัลรวม 22,000 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (5,988 ดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านเกมยอดนิยมมากมาย รวมถึงFortnite, FIFA23และอื่น ๆ

นอกจากนี้ Honor of Kings Regional Mobile Tournament ยังเป็นทัวร์นาเมนต์ eSports LAN ครั้งแรกที่จัดขึ้นในดูไบ มีการเสนอเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์ ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณ Tencent ผู้เผยแพร่เกมและผู้สนับสนุนกิจกรรม

DEF ปิดท้ายด้วยรอบชิงแชมป์ในรายการ PUBG World Championship 2022 Grand Finals ครั้งแรก ทีม Natus Vincere จากยูเครนเป็นผู้ชนะ ขณะที่ทีม 17 ก็ได้เป็นรองแชมป์

สามสิบสองทีมที่เป็นตัวแทนของสี่ภูมิภาคเข้าร่วมในการแข่งขัน เป้าหมายคือส่วนแบ่งของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปานามามุ่งเป้าไปที่ eSports
การเปิดตัว LAPGL ในเมืองปานามาซิตี้ ประเทศปานามา หวังที่จะแนะนำ eSports ยุคใหม่สู่ภูมิภาค ลีกอีสปอร์ตระดับภูมิภาคที่มุ่งเป้าไปที่ประชาชนทั่วไปและตลาดละตินอเมริกา มอบโอกาสให้เกมเมอร์ได้รับรางวัลการเดินทางไปยังรอบชิงชนะเลิศในปานามาโดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงเงินสดด้วย

Hiram Cañizales ผู้ประกอบการชาวปานามาและผู้อำนวยการ Latin American Pro Gamers League (LAPGL) อธิบายว่าปานามาต้องการเป็นศูนย์กลาง eSports ลีกรวบรวมเกมเมอร์ในภูมิภาคไว้เป็นหนึ่งเดียว โดยเป็นพื้นที่ร่วมกันสำหรับการแข่งขันและการมีส่วนร่วมทางสังคม

เกม LAPGL ปี 2023 จะจัดขึ้นพร้อมกันในประเทศต่างๆ ในละตินอเมริกา ผู้เล่นจากเม็กซิโก, คอสตาริกา, เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลา, ฮอนดูรัส, นิการากัว, โคลอมเบีย และปานามา จะสามารถเข้าร่วมได้ ตามประกาศของ LAPGL

ลีกจะมีหมวดหมู่ระดับนานาชาติและมีการแข่งขัน แต่ละประเทศที่เข้าร่วมในลีกจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมลีกได้โดยการลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มของลีกและแข่งขันในรอบคัดเลือกในประเทศของตน

ผู้เล่นที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มการแข่งขันดิจิทัล GameLobby ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ LAPGL แต่ละประเทศที่เข้าร่วมจะมีขั้นตอนการกำจัดระดับชาติสองขั้นตอน ผู้เล่นที่เก่งที่สุดจากแต่ละประเทศจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศผ่านสิ่งเหล่านี้

สำหรับรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ตัวแทนระดับชาติจะเดินทางพร้อมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายไปให้กับปานามาสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้าย ฤดูกาลที่มีระยะเวลาสี่เดือนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมกระทรวงกิจการผู้บริโภค ซึ่งรายงานของ DGOJ ได้คว่ำบาตรผู้ให้บริการเกมออนไลน์ 53 รายในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ยี่สิบเอ็ดรายได้รับการละเมิดที่ “ร้ายแรงมาก” ซึ่งหมายความว่าพวกเขาถูกตัดสิทธิ์เป็นเวลาสองปีและหน้าเว็บของพวกเขาถูกปิดลง ตามกฎหมายควบคุมการพนันของสเปน

Alberto Garzón รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการผู้บริโภคตั้งเป้าไปที่อุตสาหกรรมเกมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายทำให้เขากำกับดูแล อย่างไรก็ตามความพยายามของเขาในการมุ่งเน้นไปที่ปัญหาการพนันอาจมีเป้าหมายที่แตกต่างออกไป

ทำความสะอาดเกมภาษาสเปน
Famagousta, Purple Rain NV, Abundantia, BV และ Momus20006 NV เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบริษัทที่ได้รับค่าปรับจากการละเมิดที่ “ร้ายแรงมาก” ตามรายชื่อบนเว็บไซต์ของกระทรวง เมื่อรวมกันแล้ว พวกเขาเป็นหนี้รัฐบาลเป็นค่าปรับ 84.3 ล้านยูโร (86.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การละเมิดที่อยู่ในหมวดหมู่ “ร้ายแรงมาก” ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การดำเนินงานในประเทศโดยไม่มีใบอนุญาต ปีที่แล้วมีเพียง 11 บริษัทที่อยู่ในหมวดหมู่นี้

บริษัทอื่นๆ รวมถึง Codere, Betfair และ 888Sport ได้รับการละเมิด “ร้ายแรง” สิ่งเหล่านี้เป็นการละเมิดที่รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การป้องกันนักพนันที่แยกตัวออกจากการพนัน

กระทรวงระบุว่าค่าปรับเหล่านี้จะมากกว่า 4 ล้านยูโร (4.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ก่อนหน้านี้ Codere เคยได้รับการลงโทษในลักษณะเดียวกันนี้ และยอมรับว่าจะได้รับผลกระทบทางการเงินอันเป็นผลมาจากค่าปรับครั้งล่าสุด

กฎหมายข้อบังคับการพนันที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป เหนือสิ่งอื่นใด ภาระหน้าที่ของกระทรวงกิจการผู้บริโภคในการเปิดเผยมติคว่ำบาตรต่อสาธารณะทั้งหมด นอกจากนี้ การปฏิรูปซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ได้เพิ่มความแข็งแกร่งในการควบคุมการจัดการการแข่งขันกีฬาและการฉ้อโกงการพนัน นอกจากนี้ยังขยายการคุ้มครองผู้เล่นที่มีความเสี่ยงและการป้องกันพฤติกรรมเสพติด

แรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ของกระทรวง
Garzón มุ่งความสนใจไปที่อุตสาหกรรมเกมโดยมีใจเดียวเกือบเป็นความพยายามที่จะป้องกันปัญหาการพนันในประเทศ จากการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่านั่นไม่ใช่ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชากรไม่ถึง 1% ของประเทศ

การศึกษาเมื่อสองปีที่แล้วทำให้ส่วน “ปัญหาการพนัน” มีเพียง 0.25% ของประชากรทั้งหมด การศึกษาอื่นๆ พบว่าอุตสาหกรรมการพนันของสเปนปลอดภัยที่สุดในยุโรป

ดังนั้นเหตุผลเบื้องหลังการกระทำของการ์ซอนอาจมีคำอธิบายที่แตกต่างออกไปซึ่งอาจเกี่ยวกับเรื่องเงิน

ไม่ถึงหนึ่งปีที่ผ่านมา Garzónบอกกับชาวสเปนว่าการพนันเป็นอันตราย และพวกเขาจำเป็นต้องอยู่ห่างจาก Codere และผู้ให้บริการรายอื่น ในลมหายใจเดียวกันก็บอกพวกเขาว่าควรเล่นลอตเตอรี่ รัฐบาลควบคุมลอตเตอรี ซึ่งหมายความว่าจะได้รับรายได้ทั้งหมด ไม่เหมือนผู้ให้บริการเกมส่วนตัว

การเล่นลอตเตอรี่ก็ถือเป็นการพนันรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกัน สำหรับGarzón มันเป็น “เกมเพื่อสุขภาพ”ฟร์ตีนายเนอร์สเอาชนะคาร์ดินัลส์ 38-10 ในการกลับมาของ NFL สู่เม็กซิโก โดยMonday Night Football ปิดท้ายสัปดาห์ที่ 11 ของฤดูกาลปกติ ผู้ชมน้อยกว่าความจุสูงสุดของสนามเพียงประมาณ 4,000 คน ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความนิยมของอเมริกันฟุตบอลในประเทศ

พระคาร์ดินัลเข้าสู่เกมด้วยการช่วยเหลือจากวงช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บ สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่ายากที่จะเอาชนะ แม้ว่าแอริโซนาจะสว่างขึ้นบนกระดานคะแนนก่อนก็ตาม

Niners โจมตีในเม็กซิโก
พระคาร์ดินัลส์ทำประตูแรก มันเป็นเพียงการยิงประตูของแมตต์ พราเตอร์ แต่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้บอลกลิ้ง และซานฟรานซิสโกก็ไม่สามารถหาทางตอบสนองตลอดควอเตอร์แรกได้

สิ่งนี้เปลี่ยนไปในควอเตอร์ที่สอง เมื่อ Niners ออกมาพร้อมกับการรุกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรับ TD จากตัวรับฝั่งกว้าง Brandon Aiyuk และ George Kittle ท้ายสุดเพื่อเดินหน้าต่อไป 14-3

พระคาร์ดินัลแสดงสัญญาณของชีวิตก่อนพักครึ่ง QB Colt McCoy ผลักเกมรุกลงสนาม โดยส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือจาก DeAndre Hopkins ตัวรับแนวกว้าง ซึ่งปิดท้ายด้วยผลงานที่มั่นคงโดยวิ่งกลับเจมส์ คอนเนอร์เพื่อทำทัชดาวน์และสกอร์ช่วงพักครึ่ง 17-10

49ers เริ่มต้นครึ่งหลังด้วยความหลากหลายมากขึ้นในการรุกและความแม่นยำที่ดีขึ้นระหว่าง QB Jimmy Garoppolo และตัวรับของเขา สิ่งนี้ทำให้ซานฟรานซิสโกสามารถขยายความเป็นผู้นำได้ ต้องขอบคุณ TD ที่ Aiyuk และ Kittle สร้างขึ้นอีกครั้ง เช่นเดียวกับ Deebo Samuel ตัวรับวงกว้างอีกครั้ง

ของแท้ต้องดิ้นรนอยู่ใต้ศูนย์กลาง ไม่สามารถปรับตัวและเข้ารับตำแหน่งแทน Kyler Murray ที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม การรุกของพระคาร์ดินัลไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงได้ในช่วงครึ่งหลังและอยู่นอกกระดานโดยสิ้นเชิง ของแท้ไม่สามารถทำสำเร็จได้ตลอดทั้งครึ่ง โดยมี QB Trace McSorley สายที่สามเข้ามาแทนที่เขา

โฟร์ตีนายเนอร์สที่ชนะ 3 นัดติดต่อกัน พัฒนาขึ้นเป็น 6-4 ผูกซีแอตเทิล ซีฮอว์กส์ขึ้นเป็นผู้นำดิวิชั่นใน NFC West พระคาร์ดินัลลดลงเหลือ 4-7 และรักษาอันดับสามในดิวิชั่นไว้ได้

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า 49ers จะชนะอย่างแน่นอน หนังสือกีฬาสนับสนุนพวกเขาตลอดทาง แต่สูง/ต่ำเสนอตัวเลือกที่ยั่วเย้า ต้องขอบคุณผลงานอันโดดเด่นของ Niners เกือบทั้งหมด

NFL ต้องการบ้านใหม่ในเม็กซิโก
ตามข้อมูลของ NFL เม็กซิโกถือเป็นฐานแฟนบอลที่ใหญ่ที่สุดในลีกนอกสหรัฐอเมริกา มันเป็นเกมประจำสำหรับเกมระดับนานาชาติ ยกเว้นในช่วงโควิด-19 แต่สนามกีฬา Azteca ไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เล่นหรือแฟนบอลเสมอไป

NFL ต้องการไซต์อื่นหากต้องการเล่นต่อไปทางใต้ของชายแดน ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2023 สนามกีฬาจะปิดประตูเพื่อเริ่มการปรับปรุงใหม่สำหรับฟุตบอลโลกปี 2026 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจทำให้เกม NFL ในอนาคตซับซ้อนขึ้น

สถานการณ์ก็ยากลำบากหลังปี 2566 เช่นกัน เนื่องจากงานในสนามอาจใช้เวลาถึง 2 ปีจึงจะแล้วเสร็จ ด้วยเหตุนี้เกม NFL จึงดูไม่ดีนักในเร็วๆ นี้

มีรายงานว่า NFL กำลังทำงานในเว็บไซต์อื่น แม้ว่าจะไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ ก็ตาม ในระหว่างนี้ กำลังเพิ่มตารางงานในยุโรป และขยายการเข้าถึงในอังกฤษและเยอรมนี

มีสามเกมในลอนดอนในปีนี้ เช่นเดียวกับหนึ่งเกม (แทมปาเบย์ vs. ซีฮอว์กส์) ที่เล่นแล้วในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี เกมอื่นๆ ในเยอรมนีจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินในอนาคตNYSGC รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าได้ขายตั๋ว Powerball มูลค่า 224.5 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการจับรางวัล 41 ครั้งซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 สิงหาคมถึง 7 พฤศจิกายน ซึ่งในที่สุดตั๋วในแคลิฟอร์เนียก็ตรงกับหมายเลขทั้งห้าตัวและ Powerball ในที่สุด โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลายของรัฐนิวยอร์กได้รับเงินจำนวน 85.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงผลกำไรที่รัฐได้รับจากการขายตั๋ว

ผู้ค้าปลีกลอตเตอรีได้รับค่าคอมมิชชั่น 14.7 ล้านดอลลาร์

ตัวเลขพูดเพื่อตัวเอง: ลอตเตอรีนิวยอร์กมอบความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับชาวนิวยอร์กที่มีความรับผิดชอบหลายล้านคน ในขณะเดียวกันก็ทำลายสถิติรายได้สำหรับโรงเรียนของรัฐและสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กทั่วทั้งรัฐ” Brian O’Dwyer ประธานคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งรัฐนิวยอร์กกล่าว ในแถลงการณ์

ตลอดระยะเวลาสามเดือนที่แจ็กพอต Powerball เพิ่มขึ้น ชาวนิวยอร์ก 10 คนคว้าเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจับคู่หมายเลขทั้งห้าหมายเลขในกลุ่มแรก ผู้เล่นอีกคนรับเงิน 2 ล้านดอลลาร์กลับบ้านจากการจับคู่ทั้งห้าคนและเล่นตัวเลือกตัวคูณ Powerplay ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถเพิ่มเงินรางวัลได้

นอกจากนี้ ชาวนิวยอร์ก 116 คนยังได้รับรางวัล 50,000 ดอลลาร์จากการจับคู่หมายเลขสี่ในห้าหมายเลขและ Powerball ผู้ชนะ Powerplay หกคนรับเงินกลับบ้าน 100,000 ดอลลาร์ และอีกหนึ่งคนได้รับเงิน 150,000 ดอลลาร์

แจ็กพอต Big Mega Millions ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกัน
แจ็กพอต Powerball มหาศาลเกิดขึ้นเพียงสามเดือนกว่าหลังจากแจ็กพอต Mega Millions สูงถึง 1.34 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นแจ็กพอต Mega Millions ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์

ลอตเตอรีนิวยอร์กขายสลากได้ 126.6 ล้านดอลลาร์ระหว่างการออกรางวัล 30 งวดที่กำลังสร้างแจ็กพอต ซึ่งมอบเงินจำนวน 44.3 ล้านดอลลาร์ให้กับโรงเรียนของรัฐ และค่าคอมมิชชั่นของผู้ค้าปลีก 7.6 ล้านดอลลาร์

ยอดขาย Powerball เกินกว่าปีที่แล้วแล้ว
ต้องขอบคุณแจ็กพอตที่สูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้ New York Lottery มียอดขายเกินยอดรวมของ Powerball จากปีงบประมาณที่แล้ว และยังมีเวลาเหลืออีกประมาณสี่เดือนครึ่งสำหรับปีนี้

จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน ข้อมูล NYSGC แสดงให้เห็นว่าลอตเตอรีของรัฐขายตั๋ว Powerball ได้ 375.5 ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2022-23 ซึ่งเริ่มในเดือนเมษายน ในช่วงปีงบประมาณ 2021-22 ลอตเตอรี่ขายได้ 356.6 ล้านดอลลาร์

สำหรับปีงบประมาณ ลอตเตอรีรายงานยอดขายเกือบ 5.3 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเงิน 2.81 พันล้านดอลลาร์มาจากการขายเกมที่ชนะทันที

Powerball มียอดขายเป็นอันดับที่ห้าในบรรดาเกมของ New York Lottery Win 4 มียอดขาย 584.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ Numbers ซึ่งเป็นเกมเลือกสามตัวของลอตเตอรีมียอดขาย 562.9 ล้านเหรียญสหรัฐ Quick Draw เกมคีโนที่ออกทุกๆ สี่นาที มียอดขาย 402.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

Mega Millions มียอดขาย 286.5 ล้านดอลลาร์

เกมรายวันทั้งสามเกมนั้นมียอดขายค่อนข้างสม่ำเสมอต่อสัปดาห์ ตามการทบทวนข้อมูล NYSGC ยอดขาย Powerball อยู่ระหว่าง 4 ล้านดอลลาร์ในหนึ่งสัปดาห์เป็น 94.2 ล้านดอลลาร์สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน

Powerball จะออกสัปดาห์ละสามครั้ง ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันเสาร์ นิวยอร์กเป็นหนึ่งใน 45 รัฐ รวมถึงวอชิงตัน ดีซี เปอร์โตริโก และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา ที่เข้าร่วมในลอตเตอรีหลายรัฐ

โหวตโดยมนุษย์นั้นมีรายละเอียดครบถ้วนภายใต้กฎหมายการพนัน

มีคำพูดเก่าๆ ที่เป็นความลับเล็กๆ น้อยๆ สกปรกเมื่อพูดถึง NBA และวิธีที่ลีกดำเนินธุรกิจภายใน: ฤดูกาลจะเริ่มต้นในวันคริสต์มาส เพราะนั่นคือเวลาที่ผู้คนเริ่มให้ความสนใจ

นักพนันรู้ดี โดยเฉพาะผู้ที่เล่นตลาดฟิวเจอร์ส

ในนิวยอร์กนั้นจำเป็นต้องมีการเดินทางข้ามพรมแดน เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้รับการโหวตโดยมนุษย์นั้นมีรายละเอียดครบถ้วนภายใต้กฎหมายการพนันของนิวยอร์ก แต่ผู้ที่ดำเนินการในตลาดฟิวเจอร์สจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยการเปิดบัญชีในรัฐชายแดนของ

นิวเจอร์ซีย์ คอนเนตทิคัต เพนซิลเวเนีย และนิวแฮมป์เชียร์ ซึ่งพวกเขาสามารถให้รางวัลผู้เล่นเดิมพันล่วงหน้าได้ ค่าผ่านทาง 16 ดอลลาร์ที่สะพาน George Washington และอุโมงค์ลินคอล์นจะคุ้มค่าสำหรับคนฉลาดบางคน

แม้ว่าตลาดฟิวเจอร์สมักจะดูเหมือนเป็นเกมแห่งการคาดเดาสำหรับสปอร์ตบุ๊ค แต่นักพนันที่เฉียบแหลมที่สุดกลับมองเห็นโอกาสในลีกแบบไม่มีเงื่อนไขของ Adam Silver นั่นคือจุดที่การออกไปพักผ่อนยามค่ำคืนกลายเป็นเรื่องปกติมากกว่าการให้คะแนนใครซักคน 50 คะแนน และเขาสงสัยว่าทำไมทุกคนถึงพูดถึง NFL และฟุตบอลโลก

วันนี้ เมื่อฤดูกาล NBA เสร็จสิ้นไปแล้วประมาณหนึ่งในห้า เราจะมาดูตลาดซื้อขายล่วงหน้าสำหรับรางวัลผู้เล่นและผู้ฝึกสอน และดูว่าสิ่งต่างๆ จะเป็นอย่างไร และอาจมีผู้เลือกได้ที่ไหน ขณะที่เรากำลังเรียนรู้จากดราม่าของแซค วิลสันเกี่ยวกับทีมเจ็ตส์และปัญหาการ

บาดเจ็บที่ส่งผลกระทบต่อทีมไจแอนต์ ทุกอย่างดำเนินไปในแต่ละวันในกีฬาอาชีพ นั่นก็ใช้ได้กับ NBA เช่นกัน Golden State Warriors อาจแพ้ 45 เมื่อคืนนี้ในนิวออร์ลีนส์ แต่พวกเขายังคงเป็นตัวเลือกที่สาม +700 ที่จะมาเป็นทีมสุดท้ายที่ยืนหยัด

วันสำคัญถัดไปในปฏิทิน NBA (นอกเหนือจากการกลับมาของเบ็น ซิมมอนส์ที่ฟิลาเดลเฟียคืนนี้) คือวันที่ 15 ธันวาคม ซึ่งผู้เล่นที่เซ็นสัญญาตลอดช่วงฤดูร้อนจะมีสิทธิ์ทำการค้า Lakers มีผู้เล่นประเภทนั้นอยู่มากมาย และเมื่อสกอร์ 5-10 แม้จะชนะรวดสามเกม แต่พวกเขาควรจะมองหาทางที่จะเคลื่อนไหว และคุณไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ Minnesota Timberwolves ซึ่งผู้เล่นตัวจริงของ Twin Towers ไม่ได้ผล Rudy Gobert ยิง 0 ต่อ 0 และโดนโห่เมื่อคืนนี้

มาดูการแข่งขันชิงรางวัลแต่ละรายการกัน และดูว่าจุดยืนอยู่ที่ไหน และสปอร์ตบุ๊คอาจพลาดใครบางคนไปที่ไหน

ผู้เล่นทรงคุณค่า :

ในลีกที่ทีมที่ดีที่สุดมีสถิติ 13-4 ผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีม Boston Celtics ไม่ควรเป็นตัวเต็งใช่หรือไม่ Jayson Tatum เริ่มต้นวันอังคารที่ +450 ตามหลัง Luka Dončić ในอันดับที่ 9 (เราใช้อันดับการประชุมเป็นมาตรฐาน) Dallas Mavericks และ Giannis Antetokounmpo จากอันดับที่สอง Milwaukee Bucks ที่ +290 ไม่มีใครอยู่ต่ำกว่า +1,000 ซึ่งบังเอิญเป็นตัวเลขที่กำหนดให้กับ Steph Curry ซึ่งนั่งอยู่ในนิวออร์ลีนส์เป็นครั้งที่สองในฤดูกาลนี้ขณะที่ Warriors ลดลงเหลือ 1-9 บนท้องถนน

วิเคราะห์ : ทาทั่มน่าจะเป็นตัวเต็ง และโดโนแวน มิทเชลล์แห่งคลีฟแลนด์ คาวาเลียร์สน่าจะสั้นกว่า +1,800 หากแคฟส์ไม่แพ้ 5 นัดติดต่อกันหลังจากออกสตาร์ท 8-1 ทาทัมเป็นหนึ่งในผู้เล่นเจ็ดคนที่มีคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 30 แต้ม และมิทเชลล์ขี้อายที่ 29.8 มัน

บอกว่าที่นี่ดูเหมือนการแข่งขันสามคนระหว่าง Tatum, Mitchell และ Antetokounmpo และDončićเป็นทีมเต็งที่ผิดเพียงเพราะเขาเป็นผู้นำในลีกด้วยทริปเปิลดับเบิ้ลด้วย 4 ถ้าคลีฟแลนด์ชนะฝั่งตะวันออก มิทเชลอาจเป็นล็อค และคลีฟแลนด์ตามรอยบอสตันเพียงสองเกมในภาคตะวันออกและเป็น 2-0 กับบอสตันในฤดูกาลนี้

ยิงไกลด้วยโอกาส : Shai-Gilgeous Alexander อยู่ที่ +5500 สำหรับ Oklahoma City ซึ่งอยู่อันดับที่ 12 ของฝั่งตะวันตก เขาเป็นผู้นำลีกในถังด้วย 180

Paolo Banchero จาก Orlando Magic อยู่ที่ -900 เมื่อต้นเดือนนี้และดูเหมือนผู้ชนะที่หลบหนี แต่อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าทำให้เขาต้องกีดกันตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. และไม่มีคำพูดที่แน่ชัดจากเมจิกเมื่อเขาคาดว่าจะกลับมา เขามีคะแนนเฉลี่ย 23.5 แต้มต่อเกม และมือใหม่อีกคนเดียวที่อยู่ใกล้หมายเลขนั้นคือ

Bennedict Mathurin ของอินเดียน่าที่ 19.3 แต้มต่อเกมที่มาจากม้านั่งสำรอง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงถูกระบุว่าเป็นตัวเลือกที่สอง +370 Jaden Ivey จากดีทรอยต์ ซึ่งเป็นตัวเลือกอันดับที่ห้าจาก Purdue เพิ่งมีคืน 4 ต่อ 4 จากระยะ 3 แต้มในการเจอกับ Sacramento และคุ้มค่าที่จะดู เขาเป็นตัวเลือกที่สามที่ +2400 และไม่มีใครต่ำกว่า +8000

วิเคราะห์ : การบาดเจ็บสามารถทำลายทุกสิ่งสำหรับนักพนันที่ล็อคตัวมือใหม่สุดฮอตด้วยราคาสั้นๆ ดังที่แฟน ๆ ของ New York

Jets ได้เรียนรู้เมื่อบรีซ ฮอลล์ รันนิ่งแบ็กตกต่ำในฤดูกาลที่ดูเหมือนเป็นตัวล็อครางวัลมือใหม่ของ NFL มาทูรินเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งและคู่ควรกับอันดับสองในตอนนี้ แต่ไอวี่ย์เป็นผู้นำมือใหม่ทั้งหมดด้วยผลงาน (101) และแอสซิสต์ (4.1 ต่อเกม) และเป็นอันดับสองในนาที (32.1) และขโมย (1.2) อัตราต่อรองของเขาจะสั้นลงถ้าเขาไม่ได้เล่นให้กับทีมที่มีสถิติแย่ที่สุดของ NBA

โอกาสยิงไกล : ไม่มีจริงๆ แต่ถ้าวอล์คเกอร์ เคสส์เลอร์เข้ามาเป็นจ่าฝูงในยูทาห์จากจาร์เรด แวนเดอร์บิลต์ เขาอาจจะมีโอกาสชกได้ เขายิงได้เกือบ 70% และมีราคาอยู่ที่ +50,000

ผู้เล่นที่ได้รับการปรับปรุงมากที่สุด :

Gilgeous-Alexander เป็นตัวเต็งที่คุ้มค่า +110 นำหน้า Lauri Markannen ของ Utah (+440) และเกือบจะล็อคเท่าที่คุณจะทำได้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของฤดูกาลนี้ หากธันเดอร์เริ่มชนะด้วยความสม่ำเสมอและเขาเข้าสู่การอภิปราย MVP นั่นเป็นสิ่งเดียวที่จะ

ทำให้เขาไม่สามารถมอบรางวัลนี้ให้กับมาร์คานเนน ซึ่งค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 14.8 ต่อคนจาก 44.5% ที่ยิงโดยทีมแคฟส์ในครั้งล่าสุด ฤดูกาลเป็น 22.4 ppg โดยยิง 53.9% ให้แจ๊สในฤดูกาลนี้ กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ยิงได้ 52.6% ซึ่งไร้สาระสำหรับผู้พิทักษ์การยิงที่มีระดับเสียง

วิเคราะห์ : นี่คือการแข่งขันแบบสองคน Tyrese Maxey กำลังจัดการแข่งขันแบบสามคนจนกระทั่งเขาล้มลงด้วยเท้าซ้ายร้าว

โอกาสยิงไกล : ผู้นำทั้งสองจะต้องได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ Bol Bol จาก Orlando (+4200) หรือ Anfernee Simons จากพอร์ตแลนด์ (+5500) เข้าร่วมการสนทนา และทริปเปิล-ดับเบิ้ลหลายรายการสำหรับ Josh Giddey (+24000) เพื่อเข้าร่วม

โดยปกติแล้วรางวัลนี้จะเปิดกว้างตลอดทั้งปี โดยมอบความคุ้มค่าสูงสุดแม้กระทั่งเดือนมีนาคม แม้ว่าปีที่แล้วจะแตกต่างออกไป เมื่อ Tyler Herro หนีไปพร้อมกับรางวัลก่อนเดือนธันวาคมจะสิ้นสุดลง ในปีนี้ เนื่องจากมีผู้เล่นใหม่จำนวนมากที่หยุดพักพักผ่อน จึงเป็นที่น่าสงสัยเล็กน้อยว่า Jordan Poole จาก

Golden State ซึ่งปัจจุบันเป็นตัวเลือกอันดับสอง +440 ตามหลัง Russell Westbrook ของ Lakers (+150) จะผ่านเข้ารอบหรือไม่ เพื่อให้มีสิทธิ์ ผู้เล่นจะต้องออกจากม้านั่งสำรองในเกมมากกว่าที่เริ่มต้น พูลได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง 4 เกมจาก 18 เกมและมีคะแนนเฉลี่ย 16.1 แต้มสำหรับโค้ช สตีฟ เคอร์ ที่ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ

วิเคราะห์ : ผู้ลงคะแนนไม่ชอบให้รางวัลความล้มเหลวในหมวดหมู่นี้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ความเห็นในที่นี้ก็คือเวสต์บรูกเป็นทีมเต็งที่ไม่คู่ควรสำหรับเลเกอร์ส 5-10 แม้ว่าพวกเขาจะชนะสามเกมติดต่อกันในเกม TNT กับฟีนิกซ์คืนนี้ก็ตาม Poole ในราคาปัจจุบันของเขาน่าหลงใหลเพราะเขาดูเหมือนเป็นผู้ชนะโดยปริยาย แต่มันยังเช้าอยู่ นี่คือการแข่งขันที่เปิดกว้างที่สุด

โอกาสอันยาวนาน : โค้ชและผู้จัดการทั่วไปต่างหลับใหลเมื่อพูดถึงบรูซ บราวน์ สุดยอดนักกาว เขาออกจากบรูคลินไปเดนเวอร์และเขาเป็นตัวเลือกที่ดี +8,000 คนซึ่งจะต้องมีดับเบิ้ลดับเบิลที่เขามีในเกมติดต่อกันเมื่อสัปดาห์ครึ่งที่แล้วเพื่อที่จะได้อยู่ในเรดาร์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

โค้ชแห่งปี : ข้อความนี้กล่าวไว้ว่าวิล ฮาร์ดีแห่งทีมยูทาห์ แจ๊ซกำลังวิ่งหนีไปพร้อมกับรางวัลนี้ แม้ว่าราคาของเขาจะอยู่ที่ +400 ซึ่งคุณจะได้พบกับตลาดแห่งนี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย Bet365 มีเขาในราคานั้น ตามหลัง Joe Mazzulla จาก Boston Celtics (+350) โดยไม่มีใครอยู่ในร่างเดียว ทีมเซลติกส์เข้าชิง NBA Finals เมื่อปีที่แล้ว ดังนั้นความสำเร็จของพวกเขาจึงไม่น่าแปลกใจ Jazz แลกผู้เล่นที่ดีที่สุดไป และพวกเขาก็เป็นที่หนึ่งในฝั่งตะวันตก

วิเคราะห์ : ฮาร์ดีควรมีเส้นลบ และเจบี บิกเกอร์สตาฟแห่งคลีฟแลนด์ คาวาเลียร์สไม่ควรอยู่ที่ +1200 ร่วมกับชอนซีย์ บิลอัพส์ (พอร์ตแลนด์) และไมค์ บูเดนโฮลเซอร์ (บัคส์) ซึ่งล้วนมีอัตราต่อรองนานกว่าริก คาร์ไลล์ของอินเดียนา (+1,000)

ยิงไกลด้วยโอกาส : มีทีมดีๆ นอกสายตามากกว่า Washington Wizards หรือไม่? โค้ช เวส อันเซลด์ จูเนียร์ ทำได้ 10-7 แต้ม ตามหลัง เพเซอร์ส ของคาร์ไลล์ 1 แต้ม (10-6 แต้ม) แต่ Carlisle อยู่ที่ +1,000 และ Unseld คือ +2200 ไปคิดอันนั้นสิ ถ้าไม่ใช่เพราะไช พวกเขาคงอายุ 11-6 ขวบ

Brent Weiss จากลาสเวกัสชนะรางวัล 465,945 ดอลลาร์ขณะเล่นเกมโป๊กเกอร์ Mississippi Stud ที่Flamingo Las Vegas Casinoเมื่อวันอาทิตย์ มันเป็นแจ็คพอตโปรเกรสซีฟขนาดใหญ่ เขาชนะด้วยรอยัลฟลัช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้เล่นที่Linqได้รับเงินรางวัล 114,251 ดอลลาร์จากแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ ลูกค้าเล่นปายโกว

ผู้เล่นคนนั้นไม่ได้ถูกเอ่ยชื่อ ทั้งสองเป็นสมาชิก Caesars Rewards

ก่อนฟลามิงโกชนะ
เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้เล่นอีกคนได้รับเงินรางวัล 187,542 ดอลลาร์ขณะเล่น โป๊กเกอร์ Let It Rideที่ Flamingo มันเป็นผ่านแจ็คพอตโปรเกรสซีฟขนาดใหญ่KTNVสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นกล่าว ผู้เล่นชนะด้วยรอยัลฟลัชและไม่สามารถระบุตัวตนได้

นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม ชาวท้องถิ่นที่ไม่เปิดเผยชื่อได้รับรางวัล 288,024 ดอลลาร์ที่ Flamingo มันยังผ่านแจ็คพอตโปรเกรสซีฟขนาดใหญ่อีกด้วย

มือที่ชนะก็เป็นรอยัลฟลัชเช่นกัน คนในพื้นที่กำลังเล่นโป๊กเกอร์Crazy-4

แจ็คพอต Linq ก่อนหน้านี้
Linq ยังได้เห็นผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตก่อนหน้านี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ในเดือนมีนาคม ผู้เล่นรายหนึ่งระบุเพียงว่า “ไมเคิล ที” ได้รับรางวัล $1,041,779 ที่ Linq มันอยู่ในแจ็คพอต Mega Progressive ในขณะที่เล่นLet It Ride , KLASสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นอีกแห่งกล่าว คาสิโนไม่ได้ระบุบ้านเกิดของผู้เล่น

ในเดือนกุมภาพันธ์ Mitchell Stachowiak จาก St. Paul, Minn. ได้รับรางวัล $ 145,567 ขณะเล่นThree Card Pokerที่ Linq, KSNVสถานีโทรทัศน์ของ Nevada รายงาน

ชัยชนะอื่น ๆ
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ลูกค้าที่ไม่ระบุชื่อได้รับรางวัลมากกว่า 620,000 ดอลลาร์จากเครื่องสล็อตที่โรงแรม Cannery Casino ของ North Las Vegas การหมุนโชคดี $2.50 เกิดขึ้นบน สล็อตแมชชีน Wheel of Fortuneที่ผลิตโดย IGT

ผู้เล่นได้รับการอธิบายโดยสื่อท้องถิ่นว่าเป็นผู้หญิงและเป็นแขกประจำของคาสิโน เธอเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตน เชื่อกันว่าเธอเป็นชาวลาสเวกัส

ในเดือนกรกฎาคม ผู้เล่นสล็อตแมชชีนได้รับรางวัลมากกว่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐที่ Sunset Station Casino ในเฮนเดอร์สัน รัฐเนวาดา เศรษฐีทันทีทำการเดิมพัน 7 ดอลลาร์ที่ทรัพย์สินของ Station Casinos ผู้เล่นโชคดีในการหมุนครั้งที่สามบนสล็อตโปรเกรส ซีฟ Wheel of Fortune

ผู้เล่นลึกลับรายนี้เลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของเขาหรือเธอ แต่เป็นคนท้องถิ่นในลาสเวกัส Station Casinos เปิดเผยในแถลงการณ์ บุคคลนั้นยังเป็นสมาชิกของ Boarding Pass ซึ่งเป็นคลับรางวัลของ Station

ในเดือนมิถุนายน ผู้เล่นได้รับรางวัล $689K ที่ Sunset Station เช่นกัน นั่นก็อยู่ในสล็อตWheel of Fortuneเธอถูกระบุว่าคือ “เวนดี้ พี” จากฮาวาย เธอเดิมพัน $1.25

ในเดือนมิถุนายนที่โชคดีอีกครั้ง ผู้เล่นลึกลับได้รับรางวัลมากกว่า 1.3 ล้านเหรียญจากเครื่องสล็อตที่ Golden Gate Hotel & Casino ในตัวเมืองลาสเวกัส

อีกครั้งที่แจ็กพอตถูกชนะจากสล็อตแมชชีนWheel of Fortuneในเดือนพฤษภาคม ผู้เล่นอีกคนก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นกันบนสล็อตแมชชีนWheel of Fortuneมันอยู่ที่ The D Hotel and Casino ในตัวเมืองลาสเวกัสเช่นกัน The D รายงานว่าผู้เล่น

สล็อตทำเงินได้ 1,437,768.17 ดอลลาร์การเข้าซื้อกิจการ มูลค่า2.75 พันล้านดอลลาร์ปิดตัวลงในวันที่ 1 พฤศจิกายน ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึง Del Lago Resort & Casino ในวอเตอร์ลู รัฐนิวยอร์ก โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนในซูซิตี้ รัฐไอโอวา และสนามแข่งม้า Colonial Downs ในนิวเคนต์ รัฐเวอร์จิเนีย

Churchill Downs ยังได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกการแข่งม้าประวัติศาสตร์ (HHR) ของ Rosie’s Gaming Emporium อีกหกแห่งในเวอร์จิเนีย การเทคโอเวอร์ P2E ช่วยให้ Churchill Downs สามารถสร้างสถานที่ตั้งของ Rosie เพิ่มเติมได้อีก 5 แห่ง ซึ่งสามารถควบคุมเครื่องจักรรถแข่งในอดีตได้ 2,300 คัน

ขณะนี้ Churchill Downs ยังเป็นผู้พัฒนา Rose Gaming Resort มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ใน Dumfries, Va. ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์รีสอร์ทเกมและความบันเทิงที่จะมีเทอร์มินัล HHR มากกว่า 1,100 แห่ง นอกจากนี้ยังรับช่วงต่อความร่วมมือในการพัฒนาของ P2E กับกลุ่มสื่อ Urban One สำหรับโครงการคาสิโนที่มีศักยภาพในริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย

ขณะนี้ P2E มีเงินสด แต่ไม่มีทรัพย์สิน บริษัทกำลังเตรียมการเดิมพันครั้งต่อไปที่เมืองซีดาร์ แรพิดส์ รัฐไอโอวา

PAC ไม่จัดกระเป๋า
ในเดือนมิถุนายน ผู้ว่าการรัฐไอโอวา Kim Reynolds (R) ลงนามกฎหมายที่ห้ามมิให้คณะกรรมาธิการการแข่งรถและการเล่นเกมแห่งรัฐไอโอวา (IRGC) ไม่ให้ออกใบอนุญาตคาสิโนใหม่จนถึงอย่างน้อยเดือนกรกฎาคม 2567

กฎหมายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเรือล่องแม่น้ำเชิงพาณิชย์ 19 แห่งของรัฐและคาสิโนบนบก พวกเขาล็อบบี้ว่าการขยายตัวของเกมอย่างต่อเนื่องในเนบราสกาที่อยู่ใกล้เคียงยืนหยัดเพื่อแย่งชิงธุรกิจจากทรัพย์สินของพวกเขา อุตสาหกรรมเกมยังให้เหตุผลว่าต้องมีการรักษาเสถียรภาพของตลาดในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19

เจ้าหน้าที่ในซีดาร์ แรพิดส์ ซึ่งหลายคนใช้เวลาหลายปีในการล็อบบี้รัฐเพื่อโอกาสรีสอร์ทคาสิโนของตัวเอง คัดค้านกฎหมายดังกล่าว P2E ก็ทำเช่นกัน

ตั้งแต่ปี 2014 P2E พยายามได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อสร้างคาสิโนใน Cedar Rapids เมืองที่ IRGC ปฏิเสธใบอนุญาตคาสิโนในปี 2014 และอีกครั้งในปี 2017 เนื่องจากความกังวลเรื่องความอิ่มตัวของตลาด

เจ้าหน้าที่ของซีดาร์ ราปิดส์ กล่าวว่า พวกเขาถูกปฏิเสธอย่างผิดพลาดเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจแบบเดียวกับที่เมืองอื่นๆ จำนวนมากได้รับ ในความพยายามที่จะสร้างการสนับสนุนเพื่อให้คาสิโนในเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของรัฐไอโอวา P2E กำลังเพิ่มความพยายามในการล็อบบี้ทางการเมืองผ่านคณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองของรัฐไอโอวา “กลุ่มพัฒนา Cedar Rapids PAC”

ในไตรมาสสุดท้ายก่อนกลางภาคปี 2022 PAC มอบเงินเพียง 50,000 ดอลลาร์ให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐทั้งจากพรรครีพับลิกันและเดโมแครตก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายน

ความมุ่งมั่นอันไม่เปลี่ยนแปลง
แม้ว่า P2E จะมีสำนักงานใหญ่ในลอสแองเจลิส แต่บริษัทเกมก็ยังคงมีสำนักงานในรัฐไอโอวามานานกว่าทศวรรษ สำนักงานของบริษัทในพื้นที่ควบคุมคาสิโน Hard Rock Sioux City ของบริษัท และยังดูแลความพยายามในการล็อบบี้ของ P2E สำหรับ Cedar Rapids

แม้ว่าบริษัทจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในคาสิโนปัจจุบันในไอโอวาอีกต่อไป แต่ Jonathan Swain ประธาน P2E กล่าวว่าการใช้จ่าย PAC ของบริษัทแสดงให้เห็นว่า Peninsula Pacific ต้องการอยู่ในไอโอวาและสร้างคาสิโนแห่งต่อไปของรัฐ

เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมานานกว่า 10 ปีและยังคงมุ่งมั่นที่จะนำสิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมมาสู่ Linn County” Swain กล่าว“การอุทิศตนนั้นมีไว้ในระยะยาว และการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นนั้น”

ก่อนที่เรย์โนลด์สจะลงนามการเลื่อนการชำระหนี้คาสิโนใหม่เป็นเวลาสองปี P2E ได้เสนอแผนการคาสิโนสองแบบสำหรับซีดาร์แรพิดส์ หนึ่งคือโครงการมูลค่า 165 ล้านดอลลาร์ที่มีเครื่องสล็อต 840 เครื่อง เกมโต๊ะ 22 เกม และหนังสือกีฬา พิมพ์เขียวอีกประการหนึ่งคือการพัฒนามูลค่า 105 ล้านดอลลาร์ที่มีเพียง 550 ช่อง 15 โต๊ะและการเดิมพันกีฬา

ฟิลด์สรักษาอาการบาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายตั้งแต่ต้นฤดูกาล และอาการบาด

ขณะนี้ Fields ถูกระบุว่าเป็นที่น่าสงสัยโดย Bears สำหรับเกมบนท้องถนนที่กำลังจะมาถึงกับ New York Jets ในสัปดาห์ที่ 12 กองหลังรุ่นเก๋า Trevor Siemian เป็นตัวสำรองเพียงคนเดียวในปัจจุบันในบัญชีรายชื่อและจะเริ่มแทนที่ Fields หากเขาไม่พร้อมที่จะเล่นกับ เจ็ตส์

รายงานการบาดเจ็บจะออกมาในวันพุธ และตอนนี้ก็เป็นแบบวันต่อวัน”แมตต์ เอเบอร์ฟลุส หัวหน้าโค้ชของแบร์สกล่าว“เราจะดูว่าเขาอยู่ที่ไหนในวันพุธ และไปจากที่นั่น”

เดอะเจ็ตส์ (6-4) เป็นทีมเต็ง -4.5 ในบ้านพบกับเดอะแบร์ส แต่หัวหน้าโค้ช โรเบิร์ต ซาเลห์ กำลังพิจารณาที่จะนั่งสำรอง แซค วิลสัน ควอร์เตอร์แบ็ก หลังจากผลงานย่ำแย่สองครั้งในการแพ้สองครั้งล่าสุด รวมถึงเกมวันอาทิตย์ที่แล้วกับนิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ด้วย

เดอะ แบร์ส อยู่ระหว่างการแพ้รวด 4 เกมรวด หลังจากเริ่มต้นฤดูกาล 2-1 แบร์สก็ขึ้นนำ 1-7 ในช่วงแปดสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยสถิติ 3-8 แบร์สรั้งอันดับสุดท้ายใน NFC North พวกเขามีเกมอีกสองเกมตามตารางก่อนบายในสัปดาห์ที่ 14

The Bears เป็นหนึ่งในช็อตยาวที่ด้านล่างของบอร์ด NFL Futures ที่ DraftKings The Bears มีโอกาส +100,000 ที่จะชนะ Super Bowl LVII และแพ้อีกเพียงครั้งเดียวจากการถูกถอดออกจากกระดาน

การบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมของฟิลด์สต่อฟอลคอนส์
The Bears ตามหลังฟอลคอนส์สามแต้มในช่วงควอเตอร์ที่สี่ ในการกวาดกองหลัง Dee Alford กองหลังของ Falcons เข้าสกัด Fields และบังคับให้เขาออกนอกขอบเขต ทุ่งนาตกบนไหล่ซ้ายของเขาและลุกขึ้นช้าๆ

“ผมแค่รู้สึกเจ็บหลังจากนั้น” ฟิลด์สกล่าวหลังจบเกม

แบร์สไม่สามารถคัมแบ็กกลับมาได้และแพ้ 27-24

เมื่อเกมจบลง ทีม Bears ก็รีบพา Fields ออกจากสนามด้วยรถเข็นทางการแพทย์เพื่อประเมินอาการบาดเจ็บที่ไหล่ของเขาและเอกซเรย์

แพทย์ถ่ายรูปไว้ และพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับมัน และตรวจดูมัน แล้วแจ้งให้ผมทราบทีหลัง”ฟิลด์ส กล่าวกับThe Athletic

ฟิลด์สรักษาอาการบาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายตั้งแต่ต้นฤดูกาล และอาการบาดเจ็บล่าสุดเป็นปัญหาสำคัญ

ดร. David Chao อดีตแพทย์ประจำทีมของทีม Los Angeles Chargers แนะนำว่า Fields ไม่ได้ประสบปัญหาไหล่หลุด แต่คิดว่าเขามีไหล่แยกหรืออาการบาดเจ็บที่ข้อต่อ EC

ปิดสนามเพื่อรับตัวเลือกอันดับ 2 หรือไม่?
The Bears กำลังพิจารณาที่จะไม่ลงเล่น Fields ในสองเกมถัดไป ดังนั้นเขาจึงได้พักผ่อนสามสัปดาห์ รวมถึงสัปดาห์ลาก่อนด้วย อย่างไรก็ตาม มีเสียงกระซิบบางอย่างออกมาจาก Windy City ที่แนะนำว่า Bears สามารถปิด Fields ลงในช่วงที่เหลือของฤดูกาลเพื่อรักษาสุขภาพของเขาและรักษาตัวเลือกที่สูงใน NFL Draft ปี 2023

สี่เกมจากหกเกมสุดท้ายเป็นเกมที่พบกับทีมที่ชนะ และเดอะแบร์สมีโอกาส 0.2% ที่จะผ่านเข้ารอบตัดเชือก ตามการคาดการณ์หลังฤดูกาล NFLของFiveThirtyEight

Houston Texans เป็นทีมที่แย่ที่สุดใน NFL ด้วยสถิติ 1-8-1 เดอะ แบร์ส เสมอกับแคโรไลนา แพนเทอร์ส (3-8) เป็นสถิติแย่เป็นอันดับสองในลีก

อีกหกทีมชนะสามครั้งด้วยสถิติ 3-7 รวมถึงแจ็กสันวิลล์ จากัวร์ส , คลีฟแลนด์ บราวน์ส, พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส, เดนเวอร์ บรองโกส์, ลาส เวกัส เรดเดอร์ส และทีมป้องกันแชมป์อย่าง ลอสแอนเจลิส แรมส์

ในที่สุด Fields ก็ค้นพบร่องของเขา
เจ้าของฟุตบอลแฟนตาซีต่างพากันพูดถึงการฟื้นตัวของ Fields ในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา ฟิลด์สดูแย่มากในเดือนแรกโดยสะสมคะแนนรวม 22.54 คะแนนในลีกแฟนตาซีESPN PPR เขาได้คะแนนเฉลี่ย 5.6 แต้มต่อเกมจนถึงสัปดาห์ที่ 4 แม้ว่าหมีจะเป็น 2-2 ก็ตาม

ในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา Fields ได้คะแนนแฟนตาซีเฉลี่ย 30.6 คะแนนต่อเกมหลังจากที่ Bears ปรับแต่ง Playbook และเรียกการเล่นให้เขามากขึ้น ยิ่งฟิลด์สเร่งรีบมากเท่าไร เขาก็ยิ่งดูดีขึ้นในเกมที่ผ่านไป

ฟิลด์สจ่ายบอลสำเร็จเพียง 59.6% ในระยะ 1,642 หลา 13 ทัชดาวน์ และสกัดกั้นแปดครั้งในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตาม เขากลายเป็นภัยคุกคามที่ถูกกฎหมาย ฟิลด์วิ่ง 122 ครั้งในระยะ 834 หลาและเจ็ดทัชดาวน์ใน 11 เกม เขาเฉลี่ย 6.8 หลาต่อการวิ่งหนึ่งครั้ง

ในช่วงห้าเกมที่ผ่านมา Fields ทำทัชดาวน์ได้หกครั้งรวมถึงอย่างน้อยหนึ่งเกมต่อเกมนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 7 เขาโพสต์สัปดาห์ติดต่อกันโดยที่เขาวิ่งอย่างน้อย 147 หลาต่อเกม เขาจุดไฟให้ไมอามี่ดอลฟินส์ระยะ 178 หลาและทัชดาวน์ในสัปดาห์ที่ 9 ก่อนที่จะฟาดให้ดีทรอยต์ไลออนส์ในระยะ 147 หลาและสองทัชดาวน์ในสัปดาห์ที่ 10

ในข้อความของโครงการ Nunes ระบุภาษีบริการทุกลักษณะ (ISS สำหรับตัวย่อภาษาโปรตุเกส) ในส่วนเชิงพาณิชย์บางประเภท วัตถุประสงค์หลักคือการดึงดูดและรักษาบริษัทที่มีสถานประกอบการ “มีความคล่องตัวสูง”

ในบรรดาบริษัทเหล่านี้คือบริษัทที่นำเสนอการจัดการและบริการเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬา การจับฉลาก รางวัล และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน หลังจากเปิดตัวได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ร่างกฎหมายดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว และกำลังรอให้สภาเทศบาลเมืองไฟเขียว

การวางรากฐานในเซาเปาโล
มีรายงาน ว่าแนวคิดในการเปลี่ยนเมืองให้เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ให้บริการเกมได้รับแรงบันดาลใจจากEntainเมื่อปลายเดือนกันยายน ตัวแทนจากบริษัทได้พบกับ Nunes ซึ่งพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเสนอแนวคิดนี้

ไม่นานหลังจากนั้น ทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเล่นเกม Luis Felipe Maia และสมาชิกสภาเซาเปาโล Fabio Riva ได้เริ่มดำเนินการตามแผนดังกล่าว ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น พวกเขาวางรากฐานสำหรับสิ่งที่จะกลายเป็นความคิดริเริ่มด้านกฎหมายของเมืองในท้ายที่สุด

ริวาเน้นย้ำถึงความสำคัญของอัตราการแข่งขันของสถานีอวกาศนานาชาติในเมือง เพื่อให้สามารถดึงดูดบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ในภาคส่วนนี้ได้ เขาเสริมว่าการมาถึงของพวกเขาจะนำรายได้และงานใหม่มาสู่เมือง ซึ่งช่วยบรรเทาทุกข์ในสองด้าน

สภาเมืองเซาเปาโลอนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อปรากฏตัวครั้งแรก กำหนดอัตรา ISS ไว้ที่ 2% สำหรับการพนันกีฬา ลอตเตอรี่ บิงโก และการพนันรูปแบบอื่น ๆ

การประชุมสภาครั้งที่สองมีกำหนดในสัปดาห์นี้ ตราบใดที่ไม่มีการคัดค้านในนาทีสุดท้ายและผู้นำเมืองอนุมัติมาตรการดังกล่าว ก็จะไปที่ Nunes เพื่อลงนาม

การพนันที่ขยายตัวในบราซิลยังคงไม่แน่นอน
สมาชิกสภานิติบัญญัติชาวบราซิลบางคนได้ผลักดันให้ขยายการพนันมาหลายปีแล้ว แต่ก็ประสบปัญหาในการผ่านประธานาธิบดี Jair Bolsonaro ตอนนี้เขากำลังจะออกจากประตู เพื่อหลีกทางให้หลุยส์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา กลับมา มีการมองโลกในแง่ดีว่าสิ่งต่างๆ จะเปลี่ยนไป

Bolsonaro ในขณะที่เต็มใจที่จะลงนามในการขยายการพนันบางประเภท แต่ก็ปฏิเสธแนวคิดของการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายอย่างเด่นชัดหลายต่อหลายครั้ง เขาบอกว่าเขาจะยับยั้งความพยายามใดๆ ก็ตาม หากกฎหมายไปถึงโต๊ะของเขา

ลูล่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้น เขาเพิ่งกล่าวว่าเขาจะเคารพการตัดสินใจของสภาแห่งชาติของประเทศ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากพวกเขาตกลงที่จะขยายการพนันและการพนันกีฬาในบราซิล เขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนพวกเขา

มีการเรียกเก็บเงินที่จะทำให้การเดิมพันอัตราต่อรองคงที่ถูกกฎหมายและจะต้องบรรลุผลภายในวันที่ 12 ธันวาคม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะล้มเหลว

ร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังคงอยู่ในวุฒิสภา ก็อาจมีความคืบหน้าได้เช่นกัน สื่อท้องถิ่นรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่าสภากำลังติดตามกฎหมายเนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสิ้นสุดลงแล้วลอตเตอรีเพนซิลเวเนียเปิดเผยในสัปดาห์นี้ว่าคาสิโนมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ที่เปิดในเดือนมกราคม 2021 ขายตั๋ว Cash 5 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับการจับรางวัลวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน ซึ่งจบลงด้วยการจับคู่หมายเลขที่ชนะทั้งห้าหมายเลข

ตัวเลขคือ 8-17-27-31-38 ตั๋ว 2 ดอลลาร์ได้รับรางวัล 1,077,663.50 ดอลลาร์ก่อนหักภาษี โอกาสที่สลากจะตรงกับหมายเลขที่ชนะทั้งห้าหมายเลขเป็นเพียงหนึ่งใน 962,598

จะมีการจับรางวัลเงินสด 5 ทุกคืนเวลา 18:59 น. EST จากWITF Studiosในแฮร์ริสเบิร์ก ผู้เล่นจะได้รับมอบหมายให้เลือกหมายเลขห้าหมายเลขจากทั้งหมด 43 ลูกที่เป็นไปได้

ผู้ชนะยังไม่ได้มาแลกเงินรางวัลของตน เมื่อเป็นเช่นนั้น กฎหมายของรัฐเพนซิลวาเนียกำหนดให้ต้องเปิดเผยตัวตนของพวกเขาต่อสาธารณะ

เงินรางวัลมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐก่อนหักภาษี 37% ของรัฐบาลกลาง เพนซิลเวเนียยังลดการชนะลอตเตอรี อีกด้วย โดยเครือจักรภพกำหนดอัตราภาษีที่แท้จริงที่ 3.07%

สด! จะได้รับโบนัส $10,000 จากการขายตั๋วที่ชนะแจ็กพอต Cash 5

คาสิโนจะต้องเป็นตัวแทนลอตเตอรี่
เพนซิลเวเนียรับรองการพนันคาสิโนเชิงพาณิชย์ในปี 2547 เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติตัดสินใจอนุญาตให้ใช้เครื่องสล็อตในสนามแข่งม้าของรัฐ มีการเพิ่มเกมบนโต๊ะในปี 2010

เพนซิลเวเนียขยายการเล่นเกมเพิ่มเติมในปี 2560 เพื่อสร้างกระแสภาษีใหม่ สมัชชาใหญ่ที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกันและรัฐบาลประชาธิปไตย Tom Wolf ตกลงที่จะอนุญาต iGaming, มินิคาสิโน, การพนันกีฬา และเทอร์มินัลวิดีโอลอตเตอรีที่ป้ายรถบรรทุกบางแห่งและห้องเล่นเกมในสนามบิน การประนีประนอมเกิดขึ้นหลังจากที่พรรครีพับลิกันปฏิเสธที่จะเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นับตั้งแต่คาสิโนสล็อตแรกเปิดในปี 2549 ฝ่ายนิติบัญญัติได้พยายามจำกัดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นเช่นการเล่นเกมอาจมีต่อลอตเตอรีที่ดำเนินการโดยรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ เพนซิลเวเนียกำหนดให้คาสิโนอิฐและปูนที่ได้รับใบอนุญาตแต่ละแห่งในเครือจักรภพต้องเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของลอตเตอรีเพนซิลเวเนีย

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเวเนียจะมีอำนาจที่จะกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสล็อตแมชชีนแต่ละรายขายตั๋วลอตเตอรีของรัฐเพนซิลวาเนียในสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานที่ใกล้กับหน้าต่างจ่ายเงินมากที่สุด” การอนุญาตของรัฐในปี 2547 ของข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของเครื่องสล็อต

รัฐคาสิโนเชิงพาณิชย์ที่ใหม่กว่าหลายแห่งรวมถึงแมริแลนด์และแมสซาชูเซตส์ได้ติดตามผู้นำของเพนซิลเวเนียในการกำหนดให้คาสิโนบนบกเสนอตั๋วลอตเตอรีที่ดำเนินการโดยรัฐ

ลอตเตอรีเพนซิลเวเนียยังคงต่อต้านการแพร่กระจายของเกมทักษะที่เรียกว่าเกมทักษะทั่วทั้งเครือจักรภพ เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีกล่าวว่าเครื่องจักรที่เป็นข้อถกเถียงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายมากกว่า 650 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปี 2017

ความถูกต้องตามกฎหมายของอุปกรณ์เล่นเกมที่ไม่ได้รับการควบคุมและไม่ต้องเสียภาษียังคงอยู่ในศาลของรัฐ

ผลประโยชน์ลอตเตอรี
ลอตเตอรีเพนซิลเวเนียมีความโดดเด่นในการเป็นลอตเตอรีเพียงแห่งเดียวในประเทศที่ใช้รายได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเท่านั้น

ลอตเตอรีเพนซิลเวเนียมอบเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับโปรแกรมระดับสูงต่างๆ ซึ่งรวมถึงส่วนลดภาษีทรัพย์สินและค่าเช่า อาหารฟรี ความช่วยเหลือตามใบสั่งแพทย์ราคาประหยัด การขนส่งสาธารณะฟรีหรือลดราคา และการดูแลส่วนบุคคลในบ้านPistons เลือกคันนิงแฮมด้วยตัวเลือกแรกใน NBA Draft ปี 2021 ในช่วงฤดูกาลเดียวของเขากับโอคลาโฮมาสเตต คันนิงแฮมได้รับรางวัลออล-อเมริกัน และได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่น 12 คนใหญ่แห่งปีประจำปี 2021 ในฐานะน้องใหม่

การเปิดตัวมืออาชีพของคันนิงแฮมกับพิสตันส์เมื่อฤดูกาลที่แล้วล่าช้าเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าในช่วงปรีซีซั่น หลังจากออกสตาร์ทอย่างช้าๆ คันนิงแฮมจบฤดูกาลหน้าใหม่ด้วยคะแนนเฉลี่ย 17.4 แต้ม, 5.6 แอสซิสต์, 5.5 รีบาวน์และ 1.2 สตีลต่อเกม

คันนิงแฮมจบอันดับที่สามในการโหวต NBA Rookie of the Year ประจำปี 2021-22 ตามหลังสก็อตตี้ บาร์นส์จากทีมโตรอนโต แร็ปเตอร์ส และอีวาน โมบลีย์จากคลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส

บาสเก็ตบอลแย่ในโมทาวน์
ครั้งล่าสุดที่ Pistons คว้าแชมป์ซีรีส์หลังฤดูกาลในรอบตัดเชือก NBA ปี 2008 นับตั้งแต่บอสตัน เซลติกส์เอาชนะพวกเขาในรอบชิงชนะเลิศการประชุมภาคตะวันออกปี 2008 ทีมลูกสูบได้ลงเล่นเพียงสามครั้งในช่วงหลังฤดูกาล พวกเขาถูกกวาดล้างทุกครั้ง

Pistons ผู้โชคดีคนสุดท้ายผ่านเข้ารอบในฤดูกาลในรอบตัดเชือก NBA ปี 2019 ในฐานะเมล็ดพันธุ์อันดับ 8 แต่ถูก Milwaukee Bucks ตกรอบในสี่เกม ในช่วงสามฤดูกาลที่ผ่านมา Pistons ที่ตกต่ำเป็นหนึ่งในสามทีมที่แย่ที่สุดในการประชุมภาคตะวันออก

ปัจจุบัน พิสตันส์ แพ้ 7 เกมติดต่อกัน พวกเขาเป็นทีมที่แย่ที่สุดใน NBA ฤดูกาลนี้ด้วยสถิติ 3-15 พวกเขาครองอันดับสุดท้ายในการประชุมภาคตะวันออก นำหน้าชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ (4-14) และออร์แลนโด แมจิก (5-13)

Pistons ชนะการเปิดฤดูกาล แต่เป็น 2-15 ตั้งแต่นั้นมา และไป 1-10 นับตั้งแต่วันฮาโลวีน Pistons มีอัตราต่อรอง +100,000 ที่จะคว้าแชมป์ NBA ปี 2022-23 ซึ่งถือเป็นช็อตยาวที่ใหญ่ที่สุดในกระดานอนาคตของ DraftKings

หากทีม Pistons ใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังโดยปิดคันนิงแฮมในช่วงที่เหลือของฤดูกาล พวกเขาสามารถปกป้องสุขภาพในระยะยาวของเขาได้ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มโอกาสในการได้รับสิทธิ์ในการดราฟต์วิคเตอร์ เวมบันยามาใน NBA Draft ปี 2023 ที่จะมาถึง

นอกจากนี้ ทีม Pistons ยังมีผู้เล่นหลักอีก 2 คนที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงไอเซียห์ สจ๊วร์ต เซ็นเตอร์ตัวกลาง และซัดดิก เบย์ กองหน้าตัวเล็ก มีหลายทีมสนใจที่จะคว้าตัวกองหน้าโบยาน บ็อกดาโนวิชในการซื้อขาย บ็อกดาโนวิชขึ้นนำลูกสูบส์ด้วยสกอร์ 20.5 แต้ม หาก Pistons แลกผู้ทำประตูสูงสุดไป พวกเขาจะยังคงเป็นทีมที่แย่ที่สุดใน NBA ฤดูกาลนี้ต่อไป

วางคันนิงแฮมบนน้ำแข็งเพื่อชนะ Wembanyama หรือไม่?
สามทีมที่แย่ที่สุดใน NBA ฤดูกาลนี้มีโอกาสที่ดีที่สุด — ที่ 14% — เพื่อคว้าอันดับ 1 ใน NBA Draft Lottery ทุกสายตาจับจ้องไปที่เวมบันยามา ชายร่างใหญ่สูง 7 ฟุต 3 จากฝรั่งเศสถูกเปรียบเทียบกับ Tim Duncan และ Kevin Durant

หน่วยสอดแนมมองว่าเวมบันยามาเป็น “ผู้มีความสามารถครั้งหนึ่งในรุ่น” และเขาคือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นที่ต้องการมากที่สุดนับตั้งแต่เลอบรอน เจมส์โดดเรียนวิทยาลัยและเข้าสู่ NBA โดยตรงโดยเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ใน NBA Draft ปี 2003 Wembanyama กลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่ NBA ถ่ายทอดสดเกมจากฝรั่งเศสทางNBA TVโดยมีทีมงานมืออาชีพของเขา

สกู๊ต เฮนเดอร์สัน ซึ่งแซงหน้า NCAA เพื่อสนับสนุนลีกการพัฒนาของ NBA คือผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้พิทักษ์อันดับต้นๆ ในคลาสร่างที่กำลังจะมาถึง แม้ว่าทีมจะตัดสินใจแทงค์และพลาดตัวเลือกอันดับ 1 ในลอตเตอรี่ เฮนเดอร์สันก็ยังเป็นรางวัลชมเชยสุดๆ ไม่ว่าทีมใดก็ตามจะได้สิทธิ์เลือกอันดับ 2

ลูกสูบเต็มไปด้วยการ์ดหนุ่ม รวมทั้งคันนิงแฮม, เจเดน ไอวีย์และคิลเลียน เฮย์ส อย่างไรก็ตาม ชายร่างใหญ่ที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดอย่าง Wembanyama ก็สามารถพาทีม Pistons ไปสู่เส้นทางการฟื้นฟูแชมป์ของแฟรนไชส์ได้ในที่สุด Pistons “Bad Boy” นำโดยหัวหน้าโค้ช Hall of Fame ชัค ดาลี คว้าแชมป์ NBA สองครั้งในช่วงปลายทศวรรษ 1980 Pistons คว้าแชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อ 18 ปีที่แล้ว เมื่อพวกเขาเอาชนะ Los Angeles Lakers ใน 5 เกมใน NBA Finals ปี 2004

คนถัดไป: เจเดน ไอวีย์, คิลเลียน เฮย์ส
เมื่อคันนิงแฮมต้องพักอย่างไม่มีกำหนดด้วยอาการบาดเจ็บที่หน้าแข้ง ไอวี่ย์มีโอกาสที่จะสร้างผลกระทบที่ใหญ่กว่าในเกมรุก มือใหม่เป็นผู้ทำประตูที่ดีที่สุดอันดับสามของ Pistons อยู่แล้วโดยเฉลี่ย 16.8 แต้มต่อเกม นอกจากนี้เขายังเฉลี่ย 4.8 รีบาวน์และ 4.1 แอสซิสต์ต่อเกม

การยิงระยะไกลของ Ivey ถือเป็นจุดอ่อนที่สุดในเกมของเขา เขาขาดความสม่ำเสมอจากระยะ 3 แต้ม ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นกับการ์ดมือใหม่จำนวนมากที่เปลี่ยนจากวิทยาลัยมาเป็น NBA

ใน 17 เกมในฤดูกาลนี้ ไอวีย์เชื่อมต่อ 32.9% ของช็อตของเขาจากนอกโค้ง หลังจากยิง 1 ต่อ 9 อย่างสุดซึ้งจากใจกลางเมืองกับเลเกอร์สเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ไอวีย์ก็กลับมาด้วยคลิป 4 ต่อ 4 ที่สมบูรณ์แบบกับซาคราเมนโต คิงส์ในวันอาทิตย์

Killian Hayes มีเวลาในการเล่นเพิ่มขึ้นโดยไม่มีคันนิงแฮมอยู่ในรายชื่อผู้เล่นตัวจริง The Pistons แย่งชิง Hayes ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในอเมริกาและเติบโตในฝรั่งเศส โดยได้รับเลือกอันดับ 7 จาก NBA Draft ปี 2020 เฮย์สพัฒนาช้า แต่เขาออกสตาร์ท 40 เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว

เมื่อคันนิงแฮมออกไป หัวหน้าโค้ช ดเวย์นเคซีย์ ใส่เฮย์สเข้าไปในผู้เล่นตัวจริง เขาใช้เวลาเล่นที่เพิ่มขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยทำคะแนนเฉลี่ย 9.2 แต้ม, 4.0 แอสซิสต์ และ 2.4 รีบาวน์ต่อเกมในเดือนพฤศจิกายนเยอรมนีใช้เวลากว่าหนึ่งปีกว่าจะถึงจุดนี้ จนถึงขณะนี้ นอกเหนือจากการเดิมพันกีฬาแล้ว สล็อตออนไลน์ยังเป็นพื้นที่เล่นเกมออนไลน์อีกด้วย มีแพลตฟอร์มมากกว่าหนึ่งโหลที่มีอยู่ทั่วประเทศ แต่ผู้บริโภคไม่มีทางเลือกทางกฎหมายสำหรับรูเล็ต แบล็คแจ็คหรือเกมอื่น ๆ

นั่นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง สำนักงานบริหารแห่งรัฐ (SAO) ของรัฐแซกโซนี-อันฮัลต์ได้ออกใบอนุญาตห้าฉบับสำหรับ Entain สองแห่งอนุญาตให้นำเสนอโป๊กเกอร์ออนไลน์ผ่านแบรนด์ Bwin และ Ladbrokes

ความคืบหน้าในประเทศเยอรมนี
นี่เป็นใบอนุญาตโป๊กเกอร์อินเทอร์เน็ตสองใบแรกที่ SAO ได้ออกตั้งแต่เยอรมนีอนุมัติกฎหมายการเล่นเกมใหม่เมื่อปีที่แล้ว สำนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตการเล่นเกมออนไลน์ทั้งหมดในประเทศ

ใบอนุญาตใหม่ทั้งห้าฉบับจะมีอายุห้าปี เป็นส่วนเพิ่มเติมจาก ใบอนุญาตที่มีอยู่ ของ Entainซึ่งอนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาออนไลน์ในเยอรมนีภายใต้แต่ละแบรนด์

Bwin, Ladbrokes และ Sportingbet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Entain อื่น จะสามารถนำเสนอ iGaming ทั่วประเทศผ่านใบอนุญาตอีกสามใบ สิ่งนี้ทำให้ Bwin และแล็ดโบร๊กส์มีเกมที่หลากหลายมากขึ้น ในการแข่งขันสำหรับลูกค้าในหลายรัฐทั่วประเทศเยอรมนี

ไม่ใช่ชาวเยอรมันทุกคนจะสามารถใช้ประโยชน์จากตัวเลือกใหม่นี้ได้ รัฐแซกโซนีมีการผูกขาดในตลาดเกมและคาสิโน Sachsische Spielbanken ของรัฐเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ออนไลน์

Sachsische Spielbanken ได้รับใบอนุญาตจาก SAO เมื่อต้นเดือนนี้ให้เสนอสล็อตออนไลน์ บริษัทยังควบคุมคาสิโนบนบกของแซกโซนีด้วย

ลมพัดแรงในออสเตรเลีย
Entain อาจขยายกิจการในเยอรมนี แต่กำลังประสบปัญหาทางกฎหมายในการพยายามดำเนินการแบบเดียวกันในออสเตรเลีย บริษัทเพิ่งประกาศข้อตกลงการโฆษณากับคลับและบาร์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) และ Tabcorp กำลังร้องไห้เหม็น

Sydney Morning Heraldรายงานว่าเจ้ามือรับแทงชาวออสเตรเลียได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับ Entain เกี่ยวกับข้อตกลงที่ทำกับ NSW Australian Hotels Association (AHA) ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ Entain สามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนได้ที่ผับและโรงแรมของสมาชิก

Tabcorp กำลังดำเนินการตามแผนก AHA NSW ในคดีความ โดยอ้างว่าทั้งองค์กรและ Entain ไม่ได้เปิดเผยลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนก่อนที่จะสรุปซึ่งอาจละเมิด “พระราชบัญญัติการพนันที่ผิดกฎหมายปี 1998” แท็บคอร์ปต้องลงนามในข้อตกลงจึงจะได้รับไฟเขียว

Tabcorp เป็นบริษัทเดียวที่สามารถดำเนินการเดิมพันขายปลีกในโรงแรมและผับของรัฐ ต้องขอบคุณข้อตกลงที่มีมายาวนานซึ่งมีผลจนถึงปี 2033 Tabcorp ระบุในการดำเนินคดีว่าหากทราบเจตนาในการโฆษณาของ Entain ล่วงหน้า ก็จะไม่อนุมัติข้อตกลงดังกล่าวเนื่องจากข้อตกลงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของ Tabcorp กับ AHA

Tabcorp อาจเลิกใช้ Entain ได้เลย หากไม่เปลี่ยนจุดยืนในการโฆษณากับ AHA สิ่งนี้อาจนำไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงินต่อทั้ง Entain และ AHA

ผู้ต้องสงสัยรับเงินแล้ววิ่งออกจากกรง จากนั้นเขาก็นั่งแท็กซี่ไป

ผู้ต้องสงสัย Zubaid Al Jarmi ได้กลับมาที่คาสิโนในภายหลังเพื่อดูตำรวจในขณะที่พวกเขาสืบสวนอาชญากรรม เจ้าหน้าที่สืบสวนของกรมตำรวจนครบาลลาสเวกัส (LVMPD) เปิดเผย

ก่อนการกักตัวในตอนเช้า อัล จาร์มี วัย 25 ปี สวมวิกผมสีบลอนด์เพื่อปลอมตัว จากนั้นจึงเดินเข้าไปในคาสิโนผ่านทางทางเข้า ตำรวจกล่าว ในที่สุดเขาก็ไปถึงกรงที่มีขีดจำกัดสูงKSNVสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นรายงาน เขารอให้ลูกค้าคนอื่นๆ ออกไป จากนั้นจึงวางกระสอบพลาสติกบนเคาน์เตอร์

อัล จาร์มี ส่งบันทึกที่เขียนด้วยลายมือไปยังแคชเชียร์โดยระบุว่า “เติมกระเป๋าไม่งั้นฉันจะยิงคุณ” ตามรายงานการจับกุม อ้างโดยKLASสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น

ในระหว่างนี้ ผู้ต้องสงสัยได้ขู่ [แคชเชียร์] ด้วยวาจาโดยระบุว่าเขาจะยิง [แคชเชียร์] ถ้าเขาไม่รีบให้เงินเขา”ตำรวจนครบาลกล่าว

ผู้ต้องสงสัยรับเงินแล้ววิ่งออกจากกรง จากนั้นเขาก็นั่งแท็กซี่ไปที่ Rochelle Avenue และ Decatur Boulevard แล้วหนีไปที่อาคารอพาร์ตเมนต์ใกล้เคียง

ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมา เขาก็ขับรถกลับไปที่รีสอร์ทเวิลด์ เขาไปที่เกิดเหตุและเฝ้าดูตำรวจอยู่พักหนึ่ง ในที่สุดเขาก็ออกจากคาสิโน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน เขาถูกจับกุมในสองข้อหาฐานปล้นทรัพย์ สิ่งเหล่านี้เป็นการปล้นด้วยอาวุธร้ายแรงและการลักทรัพย์ขณะครอบครองอาวุธร้ายแรง

อัล จาร์มียังถูกตั้งข้อหาครั้งที่ 3 ฐานฝ่าฝืนการคุมความประพฤติของเขา ก่อนหน้านี้เขาเคยถูกคุมประพฤติด้วยโทษจำคุก 3 ปีในข้อหาปล้นแคชเชียร์กรงที่โรงแรมเดอะเวเนเชียน ลาสเวกัส ในปี 2020

ความคล้ายคลึงกันของการโจรกรรม
อัล จาร์มี ถูกกล่าวหาว่าส่งข้อความถึงแคชเชียร์และหลบหนีไปพร้อมกับเงินในเหตุการณ์นั้นด้วย แต่แทนที่จะใช้แท็กซี่ เขาเดินไปที่โรงจอดรถของคาสิโน ไปถึงรถของเขา และขับรถออกจากเดอะเวเนเชียน

ข้อความที่เขียนด้วยลายมือในการโจรกรรมครั้งก่อนกล่าวว่า “ใจเย็นๆ หน่อย เรารู้ว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน อย่าใช้สัญญาณเตือนภัยของตำรวจ รอ 15 นาที เรากำลังเฝ้าดูคุณอยู่ ไม่มีชุดย้อม ไม่มีเงินตามรอย – ตอนนี้เป็นเงินสด 15,000 ดอลลาร์ ” กลาสกล่าว

อัล จาร์มีปิดหน้าของเขาด้วยแว่นกันแดดและผ้าพันคอในการปล้นครั้งนั้น แต่กล้องวงจรปิดยังคงสามารถจับภาพของเขาได้ ตำรวจกล่าว

วิดีโอที่ใช้สร้างคดีต่ออัล จาร์มีที่เดอะเวเนเชียน เปรียบเทียบกับวิดีโอจากการโจรกรรมครั้งล่าสุด ตำรวจตระหนักว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนมี “ก้าวย่างที่แตกต่างกันไปเหมือนกัน” KLASกล่าว

นอกจากนี้ ตำรวจยังเปรียบเทียบบันทึกที่ใช้ในการปล้นทั้งสองครั้ง โดยสังเกตว่าลายมือของทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน

สองคดีนี้มีความคล้ายคลึงและความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนชี้ไปที่ Al Jarmi ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในการปล้น Resorts World”รายงานของตำรวจที่อ้างโดยKSNVกล่าว

ตำรวจเก็บวิกผมสีบลอนด์ที่ Al Jarmi น่าจะสวมระหว่างการปล้น Resorts World จากบ้านพักของเขา

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เอลานา ลี เกรแฮม ผู้พิพากษาลาสเวกัส กล่าวว่า อัล จาร์มี จะต้องถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการประกันตัว เขายังคงอยู่ในศูนย์กักกันคลาร์กเคาน์ตี้และมีกำหนดจะกลับขึ้นศาลในวันที่ 6 ธันวาคม

มีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ด้วยว่าหลังจากการปล้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน แคชเชียร์ของ Resorts World วิ่งไปบอกผู้จัดการเกี่ยวกับการปล้น ดูเหมือนว่าแคชเชียร์จะอารมณ์เสียเนื่องจากการปล้นครั้งนี้

โพส ต์บนโซเชียลมีเดียของ Vital Vegas เปิดเผยว่า “แคชเชียร์อยู่ข้างๆ ตัวเธอเอง ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา ดวงตาเบิกกว้าง สั่น” ไม่ชัดเจนว่าแคชเชียร์เป็นชายหรือหญิง

การโจรกรรมโกลด์โคสต์
ในเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง มีรายงานว่าโจรโดดเดี่ยวได้ปล้นกรงแคชเชียร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่โรงแรมและคาสิโนโกลด์โคสต์ รายงานเบื้องต้นไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่ถูกขโมยไป แต่Vital Vegasรายงานในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ถูกขโมยไปนั้นอยู่ที่ประมาณ 30,000 ดอลลาร์

โจรถูกอธิบายว่าเป็นชายผิวดำ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้บริษัทเกมในบอสตันกล่าวเมื่อวันจันทร์ ว่า เงินของลูกค้าน้อยกว่า 300,000 ดอลลาร์ ได้รับผลกระทบจากการละเมิดทางไซเบอร์ แม้ว่าเป้าหมายจะเป็นความสมบูรณ์แบบในเรื่อง

การป้องกัน แต่ความสมบูรณ์แบบก็เป็นเป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความสูญเสียมูลค่า 300,000 ดอลลาร์นั้นถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเหตุการณ์อาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆ ที่มีชื่อเสียง

ขณะนี้เราเชื่อว่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบของลูกค้าเหล่านี้ถูกบุกรุกบนเว็บไซต์อื่น ๆ จากนั้นใช้เพื่อเข้าถึงบัญชี DraftKings ของพวกเขาโดยที่พวกเขาใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบเดียวกัน”ผู้ร่วมก่อตั้ง DraftKings และประธาน Paul Liberman กล่าวในแถลงการณ์“เรา

ไม่เห็นหลักฐานว่าระบบของ DraftKings ถูกละเมิดเพื่อให้ได้ข้อมูลนี้ เราได้ระบุเงินทุนของลูกค้าน้อยกว่า 300,000 ดอลลาร์ที่ได้รับผลกระทบ และเราตั้งใจที่จะทำให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด”

เชื่อว่ามีบัญชีลูกค้า DraftKings น้อยกว่า 100,000 บัญชีได้รับผลกระทบ บริษัทเสริมว่าไม่พบหลักฐานว่าระบบภายในองค์กรถูกบุกรุกระหว่างการโจมตี

ความมั่นใจของลูกค้าของ DraftKings อาจสั่นคลอนได้
สมมติว่าประมาณการข้างต้นอยู่ที่ 300,000 ดอลลาร์ (หรือน้อยกว่า) ถือว่าอยู่ในระดับที่ถือว่าไม่มากในแง่ของการสูญเสียทางไซเบอร์ แต่ DraftKings อาจต้องจัดการกับผลกระทบเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

โดยทั่วไปแล้ว ลำดับความสำคัญของลูกค้ากับแอปเดิมพันกีฬาจะใช้งานง่าย เวลาถอนเงินที่รวดเร็ว และตัวเลือกการเดิมพันที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม การแฮ็ก DraftKings อาจทำให้โปรโตคอลความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผู้ปฏิบัติงานเป็นจุดเน้นสำหรับลูกค้า

นั่นสมเหตุสมผลแล้ว เพราะชอบหรือไม่ก็ตาม บริษัทเกมจำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ข้อมูลลูกค้าเพราะพวกเขาเก็บข้อมูลไว้มากมาย รวมถึงข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิต ที่อยู่ และวันเกิด

ในบันทึกถึงลูกค้าเมื่อวันอังคาร Joseph Stauff นักวิเคราะห์ของ Susquehanna กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่บริษัทเกมออนไลน์นั้น “หลีกเลี่ยงไม่ได้” เนื่องจากจำนวนเงินทุนที่ไหลเข้าและออกจากบัญชีลูกค้า เขาเสริมว่าผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดจากการโจมตีน่าจะอยู่ที่แนวโน้มและความมั่นใจของผู้ใช้ DraftKings

พนักงานให้คะแนนหุ้น DraftKings “เป็นบวก” โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 19 ดอลลาร์ ซึ่งมีส่วนต่างจากราคาปิดประมาณ 35% จากการปิดวันจันทร์

บริษัทเกมจำเป็นต้องใช้จ่ายกับความปลอดภัยทางไซเบอร์
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีตัวอย่างมากมายของอาชญากรไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทเกมทุกรูปแบบและทุกขนาด ด้วยความพยายามเดิมพันออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนการโจมตีเหล่านั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

กล่าวคือบริษัทเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่สร้างรายได้จำนวนมากทางออนไลน์ ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลงทุนอย่างขยันขันแข็งในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์

ผู้ที่ไม่ทำเช่นนั้นอาจเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูล และด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงจึงกลายเป็นความเป็นไปได้ที่จะมีการตัดสินอย่างรุนแรงในศาลที่มีความคิดเห็นของสาธารณชนและในชุมชนการลงทุน

ตัวแทนแห่งรัฐ Gene Wu (D-Houston) กล่าวว่าร่างกฎหมายของเขาจะชี้แจงพื้นที่สีเทาของกฎหมายและบังคับให้สโมสรปิดอย่างถาวร

สิ่งที่เรียกว่าช่องโหว่ หรือพูดให้ถูกกว่านั้นคือการป้องกันการฟ้องร้องที่สโมสรใช้ เกี่ยวข้องกับคำจำกัดความของคำว่า “สถานที่ส่วนตัว” หรือขาดไป

บทที่ 47 ของประมวลกฎหมายอาญาเท็กซัสระบุว่า: “เป็นการป้องกันตัวต่อการดำเนินคดี [สำหรับการพนัน]” หาก “นักแสดงที่เล่นการพนัน [อยู่ใน] สถานที่ส่วนตัว; ไม่มีผู้ใดได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ นอกเหนือจากชัยชนะส่วนตัว [และ] ยกเว้นข้อได้เปรียบด้านทักษะหรือโชคลาภ ความเสี่ยงในการสูญเสียและโอกาสในการชนะก็เหมือนกันสำหรับทุกคน”

ห้องโป๊กเกอร์อ้างว่าเป็นคลับส่วนตัว พวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้ทำตัวเหมือนบ้านเพราะพวกเขาไม่เอาคราด ลูกค้าจะชำระเงินเป็นรายชั่วโมงเพื่อไปถึงสถานที่แทน

องค์กรเอกชน
ร่างกฎหมายของอู๋จะแก้ไขคำว่า “สถานที่ส่วนตัว” เป็น “ที่อยู่อาศัยส่วนตัว” ทั้งนี้จะไม่รวม “ถนน ทางหลวง ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนท์คลับ โรงเรียน โรงพยาบาล และพื้นที่ส่วนกลางของอพาร์ตเมนต์ โรงแรม โมเต็ล อาคารสำนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และร้านค้า” ตามร่างกฎหมายนี้

“การป้องกันทางกฎหมายเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นเพื่ออนุญาตให้มีการเล่นเกมส่วนตัวอย่างถูกกฎหมายในรัฐโดยไม่ต้องอนุญาตการดำเนินการเชิงพาณิชย์” Wu กล่าวกับThe Dallas Observer “ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ การป้องกันเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างคลับโป๊กเกอร์ส่วนตัวที่พยายามดำเนินการในภาษาของพวกเขา ในขณะที่สร้างองค์กรเกมที่แสวงหาผลกำไร

เนื่องจากมีแนวโน้มว่าการสร้างกระบวนการออกใบอนุญาตเพื่อควบคุมสโมสรเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ทางการเมืองในสภานิติบัญญัติปัจจุบันของเรา เราเชื่อว่าการชี้แจงกฎหมายในลักษณะนี้เป็นวิธีเดียวที่จะขจัดความสับสนเกี่ยวกับสโมสรเหล่านี้” วูกล่าวเสริม

สโมสรโป๊กเกอร์ “ถูกกฎหมาย” แห่งแรกของดัลลัส The Texas Card House ได้ทำสัญญาเช่าในเดือนธันวาคม 2019 และได้รับการรับรองที่ออกโดยเมืองในเดือนตุลาคม 2020 ในเดือนมกราคม 2022 จู่ๆ ก็ได้รับแจ้งว่ากำลัง “รักษาสถานที่เล่นการพนัน” เมืองเพิกถอนใบอนุญาตของสโมสรหลังจากลงนามไปแล้ว 15 เดือน

ดูเหมือนว่าอัยการเมืองดัลลาส คริส คาโซ ตัดสินใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแผน

สโมสรเตรียมโต้กลับ
เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้พิพากษาศาลเทศมณฑลดัลลัส ยืนกรานการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เมืองในการเพิกถอนใบอนุญาตการเข้าพักของสโมสร และบังคับให้ปิดสโมสร สโมสรได้ขอให้ศาลทุเลาการประหารชีวิต

ในขณะเดียวกัน Ryan Crow เจ้าของสโมสรบอกกับThe Dallas Observer ว่า เขาทำงานร่วมกับห้องโป๊กเกอร์อื่นๆ เพื่อสร้างสมาคมเพื่อต่อสู้กับความท้าทายจาก Wu และคนอื่นๆ

เรามีใบเรียกเก็บเงินสองสามฉบับที่เราวางแผนที่จะยื่นเช่นกัน และแน่นอนว่าเรากำลังจะพูดคุยกับตัวแทนเกี่ยวกับ [ของวู] และหวังว่าจะทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่ผ่าน” เขากล่าว

“การเรียกเก็บเงินนั้นจะทำให้คนหลายพันคนตกงาน … และยังผลักดันผู้เล่นโป๊กเกอร์หลายหมื่นคนให้กลับไปสู่เกมที่ผิดกฎหมาย” เขากล่าวเสริม “ดังนั้น หวังว่าเราจะส่งข้อความนั้นไปยังสมาชิกสภานิติบัญญัติได้ และพวกเขาเห็นพ้องกันว่า ไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าว”หน่วยเกมดิจิทัลและหนังสือกีฬาของ MGM Resorts ประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะมอบเงินสดจำนวน 180,000 ดอลลาร์ให้กับศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ (ICRG)

ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ในฐานะศูนย์การพนันที่มีความรับผิดชอบแห่งชาติ องค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ถูกเปลี่ยนชื่อในต้นปี 2020 เพื่อให้สะท้อนถึงขอบเขตระดับสากลได้ดียิ่งขึ้น ภารกิจของบริษัทมาเป็นเวลา 26 ปีคือการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความผิดปกติด้านการพนันเอาชนะการเสพติดดังกล่าว

เงินช่วยเหลือของ BetMGM จะสนับสนุนการวิจัย ICRG อย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการโฆษณาการเล่นเกมและการพนันกีฬาที่มีต่อนักพนันที่มีปัญหา

เรายินดีที่จะยอมรับการมีส่วนร่วมครั้งประวัติศาสตร์นี้จาก BetMGM” Arthur Paikowsky ประธาน ICRG กล่าวในแถลงการณ์“การค้นพบจากการศึกษาวิจัยตามหลักฐานนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้นและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเกม”

“เราขอชมเชย BetMGM ที่เป็นพันธมิตรกับเราในการแจ้งให้สาธารณชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้บัญญัติกฎหมาย และสื่อต่างๆ ทราบดียิ่งขึ้น” Paikowsky กล่าวเสริม

มุ่งเน้นการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ
BetMGM ทำให้การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบเป็นเสาหลักของรูปแบบธุรกิจ เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นไปตามการนำของบริษัทแม่ MGM Resorts

ก่อนที่จะเปิด MGM Springfield ในแมสซาชูเซตส์ในเดือนสิงหาคม 2018 MGM Resorts ร่วมมือกับ British Columbia Lottery Corporation (BCLC) เพื่อใช้ประโยชน์จากโปรแกรมเกมที่มีความรับผิดชอบของลอตเตอรี “GameSense” ได้รับการพัฒนาในปี 2552 ในฐานะ “โปรแกรมการเล่นเกมที่เน้นผู้เล่นเป็นหลักซึ่งส่งเสริมให้ผู้เล่นปรับใช้พฤติกรรมและทัศนคติที่สามารถลดความเสี่ยงของการพัฒนาความผิดปกติในการพนัน” ตู้ GameSense อยู่ในคุณสมบัติของ MGM Resorts ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ

ศูนย์ข้อมูล GameSense จัดเตรียมสื่อการศึกษาเกี่ยวกับการพนันให้กับผู้เล่น จากการเรียนรู้วิธีการทำงานของเกมและโอกาสที่ผู้เล่นต้องเผชิญ ไปจนถึงการให้เวลาและขีดจำกัดการใช้จ่ายแก่นักพนัน GameSense ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การพนันเป็นเรื่องสนุก

BetMGM เพิ่งใช้โปรแกรม GameSense ในแพลตฟอร์มปฏิบัติการออนไลน์ หนังสือกีฬาออนไลน์ของ BetMGM เปิดให้บริการใน 15 รัฐ รวมถึงวอชิงตัน ดี.ซี. และออนแทรีโอ คาสิโนออนไลน์ BetMGM iGaming ให้บริการเฉพาะในมิชิแกน นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย และเวสต์เวอร์จิเนียเท่านั้น

“การลงทุนในการวิจัยเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบเป็นกุญแจสำคัญในการศึกษาอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์และโปรแกรมที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน เช่นเดียวกับการสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” Richard Taylor ผู้จัดการเกมอาวุโสที่รับผิดชอบของ BetMGM กล่าว “การวิจัยที่ก้าวล้ำนี้จะไม่เพียงแต่ให้การเรียนรู้ที่มีคุณค่าแก่ BetMGM แต่ยังจะทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก”

ทุนวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ
ICRG มักทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมเกม ศูนย์การเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบมักจะยื่นคำร้องขอเงินทุนจากมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาการป้องกันการพนันที่มีความรับผิดชอบที่ดีขึ้น

ขณะนี้ ICRG กำลังรับใบสมัครขอรับทุนเพื่อการวิจัยซึ่งจะช่วยชี้แจงผลกระทบของโฆษณาการพนัน ระยะเวลาการส่งผลงานดำเนินไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2023 ผู้สมัครสามารถขอเงินได้สูงสุดถึง $172,500

เป้าหมายของความคิดริเริ่มนี้คือการกำหนดลักษณะของการโฆษณาที่อาจส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมการพนันที่มีความเสี่ยงหรือเป็นปัญหา และจัดเตรียมตัวชี้วัดสำหรับการพัฒนาแนวทางการโฆษณาสำหรับผู้ประกอบการการพนันและหน่วยงานกำกับดูแล”คำขอสำหรับการสมัครอ่าน

ICRG กล่าวว่าการสอบสวนการวิจัยที่เป็นไปได้อาจรวมถึง “การทดลองควบคุมที่ประเมินผลกระทบทางสรีรวิทยา ความรู้ความเข้าใจ อารมณ์และ/หรือพฤติกรรมของข้อความประเภทต่างๆ รวมถึงข้อความที่ส่งเสริมความพร้อมในการพนัน ข้อความที่ส่งเสริมการพนันที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า และข้อความเตือนถึง

อันตราย”เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำการแข่งขันชิงแชมป์ชั้นนำของ NCAA มาสู่ลาสเวกัส เมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมากมายจากการประชุมสมาชิกหลายครั้งเป็นเวลาหลายปี” Chris Reynolds ประธานคณะกรรมการบาสเกตบอลชายของ NCAA Division I กล่าวในแถลงการณ์ “ผลตอบรับจากลีกต่างๆ แฟน

บอลทีมของพวกเขา และสื่อที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นที่นั่นนั้นเป็นไปในเชิงบวกอย่างท่วมท้น และเรามั่นใจว่าเราจะได้รับคำวิจารณ์แบบเดียวกันเมื่อรอบสี่คนสุดท้ายของทีมชายเล่นที่ Allegiant Stadium”

ลาสเวกัสยังมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน NCAA อีก 9 รายการก่อนปี 2026 ตามข้อมูลของ NCAA เพิ่มข่าว NCAA นี้ในการแข่งขัน Formula 1 Grand Prix ในปี 2023 และ Super Bowl LVIII ของ NFL ในปี 2024

“The Final Four เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในวงการกีฬา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในปี 2028” Steve Hill ซีอีโอ/ประธานของ Las Vegas Convention and Visitors Authority กล่าว “ความตื่นเต้นของบาสเก็ตบอล Final Four ผสมผสานกับพลังของลาสเวกัส จะสร้างประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนให้กับทีมและแฟนๆ เราแทบจะรอไม่ไหวที่จะต้อนรับการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ชาย Division I สู่สนามประลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก”

นอกจากนี้เมื่อวันอังคาร NCAA ยังประกาศการแข่งขัน Division I Men’s Final Four ในดีทรอยต์ (เจ้าภาพงานปี 2009) ในปี 2027, อินเดียนาโพลิส (เป็นครั้งที่ 10) ในปี 2029 และนอร์ทเท็กซัส (เจ้าภาพงานปี 2014) ในปี 2030

รอบสุดท้ายของชายปี 2023 มีกำหนดจัดขึ้นที่ฮูสตันในปี 2023 ตามด้วยฟีนิกซ์ในปี 2024 และซานอันโตนิโอในปี 2025 แคนซัสคว้าแชมป์ระดับชาติชายปี 2022 เหนือนอร์ทแคโรไลนาที่ซูเปอร์โดมในนิวออร์ลีนส์

การแข่งขัน NCAA ของผู้หญิงรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่โคลัมบัส รัฐโอไฮโอ ในปี 2570 อินเดียนาโพลิสในปี 2571 ซานอันโตนิโอในปี 2572 พอร์ตแลนด์ โอเรกอน ในปี 2573 และดัลลัสในปี 2574Patrick J. Sherlock ผู้พิพากษา Cook County Circuit ตัดสินให้ยกฟ้องคดีของ Accel Entertainment ต่อ Gold Rush นอกจากนี้เขายังอนุญาตให้บางส่วนของคดีของ Gold Rush ดำเนินต่อไปได้

คดีนี้เกี่ยวข้องกับเงินกู้สองรายการซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 30 ล้านดอลลาร์ที่ Gold Rush ได้รับจาก Accel ในเดือนกรกฎาคม 2019 ข้อตกลงเงินกู้ได้รวมตัวเลือกสำหรับ Accel ในการแปลงเงินกู้เป็นสัดส่วนการถือหุ้นใน Gold Rush หากบริษัทไม่สามารถจ่ายคืนเงินกู้ได้ แม้ว่า Andy Rubenstein ซีอีโอของ Accel จะยืนยันกับ Rick Heidner เจ้าของ Gold Rush ว่าบทบัญญัตินี้จะไม่ถูกบังคับใช้

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม ปี 2021 Accel ได้ย้ายไปใช้ข้อกำหนดการเป็นเจ้าของ แต่ Illinois Gaming Board (IGB) ปฏิเสธการย้าย นั่นทำให้ Accel ฟ้องร้อง Gold Rush และGold Rush ได้ยื่นฟ้องโดยอ้างว่า Accel ปฏิเสธที่จะเสนอจำนวนเงินที่จ่ายในเดือนมีนาคมของปีนี้ และปฏิเสธการชำระเงินจำนวน 8.6 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2021 สำหรับเงินกู้

Gold Rush ยังอ้างว่า Rubenstein ได้จัดตั้งโปรแกรมค่าหัวสำหรับตัวแทนฝ่ายขายของ Accel ทำให้พวกเขามีสิ่งจูงใจในการชนะธุรกิจโดยห่างจากเจ้าของที่เป็นเจ้าภาพเกม Gold Rush

คดีทั้งสองถูกรวมเข้าด้วยกัน โดย Gold Rush และ Accel ต้องการยกฟ้องคดีของกันและกันอย่างน้อยบางส่วน

การอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ Accel ถูกยกเลิก
ในการพิจารณาคดีของเขา Sherlock พบว่า Gold Rush ไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงกับ Accel เนื่องจากการตัดสินใจของ IGB และยกฟ้องคดีของ Accel ในเรื่องนั้น

IGB เป็นองค์กรอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ทำให้แน่ใจว่าชุมชนวิดีโอเกมและสาธารณะโดยรวมได้รับการคุ้มครอง”ผู้พิพากษาเขียน“มันทำการตัดสินใจอย่างอิสระ และจากการดำเนินการของกฎหมาย Gold Rush ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาได้”

Sherlock กล่าวว่าบริษัทต่างๆ “สามารถมี และควรจะคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้” ของการดำเนินการของคณะกรรมการ และพัฒนาแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนการถือหุ้น Gold Rush

อย่างไรก็ตาม เขายังให้เวลาแก่ Accel จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนเพื่อเรียกคืนเงินกู้และดอกเบี้ย และให้เวลา Gold Rush จนถึงวันที่ 11 มกราคม เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว

นอกจากนี้ ในขณะที่ Sherlock เพิกถอนคำกล่าวอ้างของ Gold Rush สำหรับการตัดสินที่เปิดเผย เขาได้ตัดสินให้ Gold Rush สามารถดำเนินคดีต่อไปได้ นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าสมควรได้รับความเสียหายจากดอกเบี้ยที่เป็นหนี้กับผู้ให้กู้รายอื่นเนื่องจากพร้อมที่จะชำระคืนเงินกู้ของ Accel

Accel ยังมีเวลาจนถึงวันที่ 14 ธันวาคมในการตอบข้อกล่าวหาที่เหลือในคดีของ Gold Rush

ผู้ให้บริการ VGT รายใหญ่ในรัฐอิลลินอยส์
เชอร์ล็อคกำหนดการพิจารณาคดีในวันที่ 17 มกราคม

คดีดังกล่าวครอบคลุมผู้ดำเนินการ VGT รายใหญ่สองราย Accel เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและอิลลินอยส์ ในขณะที่Gold Rushซึ่งมีสาขา 675 แห่งในอิลลินอยส์ เป็นผู้ดำเนินการรายใหญ่อันดับสามในรัฐ

เมื่อเดือนที่แล้ว ตามข้อมูลของ IGB มีเครื่อง VGT 44,311 เครื่องตั้งอยู่ในสถานประกอบการ 8,134 แห่งทั่วรัฐอิลลินอยส์ มีการเดิมพันมากกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ในเครื่องจักรเมื่อเดือนที่แล้ว โดยอาคารผู้โดยสารสร้างรายได้ 234.6 ล้านดอลลาร์

IGB รายงานว่ามีการสร้างภาษีเกือบ 79.8 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว รัฐได้รับเงิน 68 ล้านดอลลาร์ โดยเขตเทศบาลที่เป็นที่ตั้งเกมดังกล่าวจะแบ่งเงิน 11.7 ล้านดอลลาร์

หลอกเหยื่อของเขาให้เชื่อว่าเงินของพวกเขาจะถูกส่งไปยังบริษัท

David Bunevacz พลเมืองอเมริกันวัย 53 ปีจากเมืองกาลาบาซัส รัฐแคลิฟอร์เนีย ขโมยเงินกว่า 35 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน โดย 8.1 ล้านดอลลาร์เป็นของที่เขาก่อที่คาสิโน ตามการระบุของอัยการรัฐบาลกลาง

Bunevacz หลอกเหยื่อของเขาให้เชื่อว่าเงินของพวกเขาจะถูกส่งไปยังบริษัทจัดหาเงินทุนที่ทำการตลาดปากกาสูบกัญชา

ในความเป็นจริง เขาใช้เงินไปกับ “บ้านหรูในกาลาบาซัส การเดินทางในลาสเวกัส เครื่องประดับ กระเป๋าถือจากดีไซเนอร์ งานวันเกิดที่หรูหราของลูกสาว และม้า” ตามบันทึกของศาล

ใหญ่ในฟิลิปปินส์
Bunevacz ผู้มีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์ทุ่มเงิน 218,700 ดอลลาร์ในงานวันเกิดและซื้อม้าแข่งในราคา 330,000 ดอลลาร์ ตามคำฟ้องของศาล กองทุนของนักลงทุนบางส่วนถูกนำมาใช้เพื่อชำระคืนผู้ลงทุนก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นคลาสสิกของโครงการ Ponzi

Bunevacz จดทะเบียนบริษัทเชลล์หลายแห่งเพื่อ “สร้างภาพลักษณ์ปลอมว่าบริษัทของเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย” ตามคำกล่าวของอัยการ เขาตีตัวออกห่างจากบริษัทเหล่านี้ด้วยการตั้งชื่อบุคคลอื่น รวมทั้งลูกติดของเขาให้เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท

เขาระดมเงินลงทุนที่ฉ้อโกงได้ทั้งหมด 45.2 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 100 ราย ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ เดล เอส. ฟิสเชอร์ จากศาลแขวงกลางแห่งแคลิฟอร์เนีย ตัดสินว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียมูลค่ากว่า 35 ล้านดอลลาร์

“ความรู้สึกของการล่วงละเมิด การทำร้ายศักดิ์ศรีส่วนบุคคล และความบอบช้ำทางจิตใจอันยาวนาน (บูเนวัซ) ที่เกิดขึ้นนั้น ชวนให้นึกถึงความเสียหายที่มักเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมรุนแรง” อัยการระบุในบันทึกการพิจารณาพิพากษา “และด้วยจำนวนเหยื่อกว่าร้อยราย [Bunevacz] ก่อให้เกิดอันตรายเหล่านี้ในระดับที่ไม่ค่อยพบเห็น”

ชื่อเสียงและความโชคร้าย
หลังจากเป็นนักกีฬานักเรียนที่ UCLA ได้อย่างยอดเยี่ยม การแสดงของ Bunevacz ก็ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่กีฬาของฟิลิปปินส์ เขามีสิทธิ์ลงแข่งขันเพื่อชาติเพราะแม่ของเขาเป็นชาวฟิลิปปินส์

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาเกิดขึ้นในซีเกมส์ 1997 ซึ่งเขาได้รับรางวัลเหรียญทองจากการพุ่งแหลน แต่ท้ายที่สุดแล้วอาชีพด้านกีฬาของเขากลับล้มเหลวในการทำให้โลกสว่างไสว ตามที่Rappler กล่าว

ต่อจากนั้นเขาได้ลองเป็นดาราภาพยนตร์และแสดงในภาพยนตร์หลายเรื่องสำหรับตลาดฟิลิปปินส์ เขากลายเป็นคนหากินแท็บลอยด์ในประเทศเพราะเขาชอบที่จะออกเดทกับนักแสดงหญิงชื่อดังและนางงาม

Anjanette Abayari คนหนึ่งอ้างในการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อปี 2015 ว่า Bunevacz ใช้เธอเป็นล่อยาเสพติด เธอถูกจับกุมที่สนามบินนานาชาติกวมในปี 2552 ฐานครอบครองยาเสพติดซึ่งเธออ้างว่าไม่รู้อะไรเลย

Bunevacz มีความผิดทางอาญาหนึ่งครั้งในสหรัฐอเมริกาจากการขายหลักทรัพย์อย่างผิดกฎหมายในปี 2560การฉายจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคมที่ Encore Theatre ที่ Wynn Las Vegas ซีรีส์นี้มีกำหนดเปิดตัวบน แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Paramount+ในวันที่ 18 ธันวาคม

ก่อนที่จะเปิดตัวการแสดง Wynn จะเป็นเจ้าภาพจัดการฉายภาพยนตร์เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น พร้อมด้วยพรมแดงดาราดังที่มีการปรากฏตัวเป็นพิเศษโดยนักแสดงในซีรีส์บางเรื่อง รวมถึง Harrison Ford และ Helen Mirren รวมถึงผู้สร้าง Taylor Sheridan” ตาม ไปยังแถลงการณ์ที่ออกโดยบริษัทเกม

Wynn ได้สร้างความสัมพันธ์กับแผนภูมิ “เยลโลว์สโตน” โดยเป็นเจ้าภาพการฉายภาพยนตร์ “1883” ซึ่งเป็นภาคก่อนดั้งเดิมของซีรีส์นี้โดยเฉพาะในปีที่แล้ว

แฟนดอม ‘เยลโลว์สโตน’ ไม่ถูกที่ Wynn
แม้ว่าการฉายภาพยนตร์ “1923” ที่กล่าวมาข้างต้นจะจัดขึ้นสำหรับผู้ได้รับเชิญเท่านั้น แต่ใครๆ ก็สามารถซื้อแพ็คเกจสุดสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องจาก Wynn ได้

ใครก็ตามที่ยินดีจะจ่ายเงินอย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์ เพราะนั่นคือราคาเริ่มต้น ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Wynn Las Vegas Wynn มีความภาคภูมิใจมายาวนานในการเป็นผู้จัดหาสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เกมที่น่าจับตามองที่สุดในอุตสาหกรรมคาสิโน และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกระดับไฮเอนด์เหล่านั้น ตั้งแต่ห้องพักไปจนถึงร้านอาหารไปจนถึงสปา เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ร่ำรวยมากขึ้น

แพ็คเกจวันหยุดสุดสัปดาห์ “1923” รวมการเข้าพัก 3 วัน/2 คืนที่ Wynn Las Vegas อาหารค่ำที่ SW Steakhouse “ซึ่งมีเนื้อวัว Four Sixes Ranch พร้อมการจับคู่ไวน์” การเดินบนพรมแดง และคำเชิญเข้าร่วมงาน “1923” ” อาฟเตอร์ปาร์ตี้ที่ Intrigue

Nightclub และ “ตั๋วสองใบสำหรับเข้าชม NFR rodeo รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 3 ธันวาคม และตั๋วสองใบสำหรับ Bobby Bones ใน Encore Theatre ในวันที่ 4 ธันวาคม”

แพ็คเกจถูกออกแบบมาสำหรับสองคน เว็บไซต์ของ Wynn ไม่มีช่วงราคา — เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่า 10,000 ดอลลาร์เป็นจุดเริ่มต้น

‘2466’ รายละเอียด
“1923” ที่จะมาถึงนี้เป็นภาคต่อของ “1883” และเป็นภาคต่อของ “Yellowstone” มีข่าวลือว่าแม้ในตอนแรก “1923” จะถูกวางแผนให้เป็นซีรีส์จำกัด แต่ความนิยมของ “Yellowstone” และโครงเรื่องที่กว้างขวางของพรีเควลอาจนำไปสู่สามซีซัน ตอนละ 8 ตอน

มีโอกาสมากขึ้นสำหรับ Wynn ที่จะมีส่วนร่วมในการฉายภาพยนตร์พิเศษและอื่นๆ ที่คล้ายกัน เนื่องจากวารสารการค้าของฮอลลีวูดบางฉบับรายงานว่า Sheridan กำลังวางแผนซีรีส์จำนวนจำกัดเพื่อสำรวจว่าครอบครัว Dutton จัดขึ้นที่ Yellowstone Ranch ในทศวรรษที่ 1940 และ 1960 อย่างไร

เชื่อกันว่าภาคแยก “6666” อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งจำลองมาจาก Four Sixes Ranch อันโด่งดังในเท็กซัส ซึ่งใช้เป็นฉากหลังสำหรับบางตอนของ “1883” และบางตอนในซีซันที่สี่ของ “Yellowstone”

กล่าวว่าบริษัท 15 แห่งแต่ละแห่งชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 200,000 ดอลลาร์ซึ่งไม่สามารถขอคืนได้ เงินนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ MGC จะเกิดขึ้นในระหว่างการสอบสวนความเหมาะสมของผู้สมัครแต่ละราย

คาสิโนสามแห่งของรัฐแต่ละแห่งยื่นขอสัมปทานสปอร์ตบุ๊คประเภท 1 หากได้รับการอนุมัติสำหรับสิทธิพิเศษในการเดิมพันกีฬาตามที่คาดไว้ Encore Boston Harbor, MGM Springfield และ Plainridge Park จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสปอร์ตบุ๊คด้วยตนเองและเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มสปอร์ตบุ๊คออนไลน์สูงสุดสองแพลตฟอร์ม

ใบอนุญาตสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ประเภท 3 มีสองชั้น คลาสหนึ่งกำหนดให้สปอร์ตบุ๊คออนไลน์เชื่อมต่อกับคาสิโนจริงแห่งใดแห่งหนึ่ง คลาสหมวด 3 อีกประเภทหนึ่งมีไว้สำหรับสปอร์ตบุ๊คออนไลน์แบบสแตนด์อโลนที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับคาสิโน ใบอนุญาตแบบผูกโยงไม่อยู่ภายใต้กระบวนการประมูลที่แข่งขันได้ เนื่องจากคาสิโนได้รับสิทธิพิเศษในการเลือกบริษัทที่จะทำงานร่วมกับ

กฎหมายการพนันกีฬาของรัฐแมสซาชูเซตส์ยังอนุญาตให้สนามแข่งม้าสองแห่งของรัฐ – Suffolk Downs และ Raynham Park – สามารถยื่นขอใบอนุญาตสปอร์ตบุ๊คขายปลีกที่มาพร้อมกับการอนุญาตให้เป็นพันธมิตรกับผู้ได้รับใบอนุญาตประเภท 3 ที่ผูกโยงหนึ่ง

คน ทั้งสองแทร็กในตอนแรกเลือกที่จะไม่สมัครในช่วงระยะเวลาการสมัครของ MGC แต่บอกกับรัฐว่าพวกเขาวางแผนที่จะทำเช่นนั้นในปีหน้า Raynham บอกรัฐว่าจะร่วมมือกับ Bet365 สำหรับธุรกิจสปอร์ตบุ๊คด้วยตนเองและออนไลน์

ผู้สมัคร 15 คนที่กำลังมองหาสิทธิ์ในการเดิมพันกีฬา ได้แก่Encore Boston Harbor , MGM Springfield, Plainridge Park, WynnBet, Caesars Sportsbook, BetMGM, Penn Sports Interactive (Barstool Sportsbook), Fanatics Sportsbook, Bally Bet, Bet365, Betr, Betway, DraftKings, FanDuel และ พอยต์เบท

กรอบการกำกับดูแล
Encore Boston Harbor ตั้งใจที่จะเปิด WynnBet Sportsbook ที่รีสอร์ท Everett คาสิโนวางแผนที่จะใช้ใบอนุญาตหมวด 1 เพิ่มเติมกับ WynnBet ออนไลน์ และยังร่วมมือกับ Caesars Sportsbook เพื่ออนุญาตให้หน่วยการพนันกีฬาที่ Caesars เป็นเจ้าของเข้าสู่ตลาดการพนันกีฬาออนไลน์ที่กำลังจะมีขึ้นในแมสซาชูเซตส์

MGM Springfield จะใช้หน่วยสปอร์ตบุ๊คของบริษัทแม่ด้วยตนเองและทางออนไลน์ MGM Springfield วางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตสปอร์ตบุ๊คเพื่อเปิด BetMGM Sportsbook ในสปริงฟิลด์ และอนุญาตให้เดิมพันจากระยะไกลบนแอป BetMGM Sportsbook MGM กล่าวว่าจะระงับการตัดสินใจว่าจะร่วมมือกับสปอร์ตบุ๊คออนไลน์เล่มที่สองหรือไม่

Plainridge ซึ่งดำเนินการโดย Penn Entertainment หวังว่าจะใช้ใบอนุญาตกีฬาเพื่อนำ Penn Sports Interactive (Barstool Sportsbook) และ Fanatics Sportsbook มาสู่เครือจักรภพ ปัจจุบันทั้งสองแห่งมีแผนที่จะให้บริการทางออนไลน์เท่านั้น

ผู้สมัครประเภท 3 แบบสแตนด์อโลนที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับคาสิโนบนบก ได้แก่ Bally Bet, Betr, Betway, DraftKings, FanDuel และ Poinstbet MGC ได้รับอนุญาตให้ออกใบอนุญาตสปอร์ตบุ๊คออนไลน์แบบสแตนด์อโลนได้ไม่เกินเจ็ดใบ

เปิดตัวเดือนมกราคม
MGC กล่าวว่าเป้าหมายคือการจัดให้มีการเดิมพันกีฬาแบบตัวต่อตัวในเดือนมกราคม 2566 และการดำเนินการออนไลน์จะถ่ายทอดสดในเดือนมีนาคมหน้า

เมื่อได้รับการอนุมัติจาก MGC ผู้ได้รับใบอนุญาตสปอร์ตบุ๊คแต่ละรายจะต้องจ่ายเงิน 5 ล้านดอลลาร์หักค่าธรรมเนียมการสมัคร 200,000 ดอลลาร์ หนังสือกีฬาทางบกจะต้องเสียภาษี 15% ในขณะที่ผู้ให้บริการออนไลน์จะต้องแบ่ง 20% ของรายได้จากการเดิม

พันกีฬาทั้งหมดในระหว่างการแข่งขันรุ่นปี 2018 มีเพียงเดลาแวร์ เนวาดา และนิวเจอร์ซีย์เท่านั้นที่เสนอการเดิมพันกีฬา ปัจจุบัน 31 รัฐและวอชิงตัน ดี.ซี. อนุญาตให้มีการพนันกีฬาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้หลังจากไม่ผ่านการคัดเลือกในปี 2018 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ดาวเด่นอยู่ในแนวเดียวกันเพื่อให้ผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊คได้รับประโยชน์จากการแข่งขันในปีนี้

คาดการณ์ได้ว่าการคาดการณ์สำหรับฟุตบอลโลกทั่วโลกจะแตกต่างกันไปอย่างมาก แต่ถึงแม้การคาดการณ์ที่เจียมเนื้อเจียมตัวกว่านี้บางส่วนก็บ่งชี้ว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทเกมในประเทศ

ในแง่ของการเดิมพันผ่านหนังสือกีฬาที่ได้รับใบอนุญาต H2 Gambling Capital คาดการณ์ว่าจะมีการเดิมพันประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์ในทัวร์นาเมนต์ เพิ่มขึ้น 65% จากประมาณการของพวกเขาที่ ~ 21 พันล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นในฟุตบอลโลกปี 2018 โดย

อิงจากการเดิมพันโดยเฉลี่ย 400 ล้านดอลลาร์ ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มแต่ละนัด” Chad Beynon นักวิเคราะห์ของ Macquarie เขียนในรายงานเมื่อวันอังคาร

นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า คาดว่าจะเดิมพัน 1 พันล้านดอลลาร์ในการแข่งขันรอบแพ้คัดออกแต่ละนัด และ 2.5 พันล้านดอลลาร์จะถูกเดิมพันในรอบชิงชนะเลิศ

‘ฟุตบอลอื่น’ อาจมีความหมาย
ในสหรัฐอเมริกา อเมริกันฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีการเดิมพันมากที่สุดรองลงมาคือบาสเก็ตบอล ฟุตบอลหรือฟุตบอลสำหรับส่วนอื่นๆ ของโลกยังอยู่ในรายชื่อที่ไกลออกไปมาก

อย่างไรก็ตาม ยังมีผลประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับบริษัทเกมในกิจกรรมสำคัญ เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและฟุตบอลโลก Beynon จาก Macquarie ชี้ให้เห็น การแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นโอกาสสำหรับบริษัทเกมในการเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า และขยายการได้มาซึ่งลูกค้า

“กิจกรรมสำคัญ/ทัวร์นาเมนต์ เช่น ฟุตบอลโลก ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในวงกว้าง และดึงดูดผู้เล่นครั้งแรกและไม่บ่อยนัก คล้ายกับแจ็กพอตขนาดใหญ่ที่เพิ่มการเล่นลอตเตอรี” นักวิเคราะห์กล่าว “ในขณะที่ยอดเดิมพันฟุตบอลโลกปี 2022 ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับ

ประสิทธิภาพของบางประเทศในทัวร์นาเมนต์ แต่เราเชื่อว่านี่จะเป็นเหตุการณ์การสร้างแบรนด์ การมีส่วนร่วม และการได้มาซึ่งผู้ใช้ในเชิงบวกสำหรับผู้ให้บริการ”

ในทางกลับกัน มีความเป็นไปได้ที่ผลกระทบจากฟุตบอลโลก 2022 จะหายไป เมื่อเทียบกับความคาดหวังที่ล้นหลาม การแข่งขันนี้เกิดขึ้นในขณะที่ฤดูกาลฟุตบอลอเมริกันกำลังพีคที่สุด และในขณะที่ NBA และบาสเก็ตบอลของวิทยาลัยกำลังเพิ่มขึ้น

โดยปกติแล้ว การแข่งขันจะเล่นในเดือนมิถุนายน แต่ด้วยการที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพ งานจึงต้องถูกย้ายไปในช่วงปลายปีเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่เลวร้าย

วิธีที่ผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊คสามารถให้นักเดิมพันในสหรัฐฯ มีส่วนร่วมได้อย่างไร
แม้ว่าการประมาณการบ่งชี้ว่าชาวอเมริกันมีความกระตือรือร้นในการเดิมพันฟุตบอลโลก แต่ก็ยังต้องรอดูว่าความกระตือรือร้นนั้นจะคงอยู่นานเท่าใดหากสหรัฐฯ ไม่ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งเป็นความเป็นไปได้ที่แท้จริงหลังจากการเสมอกับเวลส์เมื่อวันจันทร์

นั่นหมายความว่าอาจมีภาระบางอย่างสำหรับบริษัทเกมในการให้นักพนันชาวอเมริกันมีส่วนร่วม และความพยายามนั้นอาจลดลงเพื่อใช้ประโยชน์จากทีมปะรำ เช่น อาร์เจนตินา บราซิล และอังกฤษ และอื่นๆ อีกมากมาย

“เจ้ามือรับแทงม้าได้โพสต์บราซิล, อาร์เจนตินา และแชมป์ฝรั่งเศสเป็นทีมเต็งสามอันดับแรก โดยมีอัตราต่อรอง 3/1, 5.5/1 และ 7.5/1 ตามลำดับ อังกฤษ สเปน และเยอรมนีเป็นสามประเทศถัดมา โดยสหรัฐฯ อยู่ที่อันดับที่ 18 ระหว่างเม็กซิโกและโปแลนด์”เบย์

นอนสรุปแผนข่าวลือสำหรับคาสิโน Coney Islandกลายเป็นความจริงในวันอังคาร และ Thor Equities กำลังนำธุรกิจเกมที่มีประสบการณ์มาประมูล นั่นรวมถึงบริษัทอื่นๆ อีกสองสามแห่งที่มีความสัมพันธ์ในนิวยอร์กด้วย

ผู้คนหลายพันแห่กันไปที่ชายหาดที่เกาะโคนีย์โดยมีสวนสนุกชื่อดังระดับโลกเป็นฉากหลัง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Thor Equities ในนิวยอร์ก พร้อมด้วยพันธมิตร Saratoga Casino Holdings, The Chickasaw Nation และ Legends ได้ประกาศแผนการที่จะ

ลงทุนอย่างน้อย 3 พันล้านดอลลาร์สำหรับการพัฒนาคาสิโนที่ไซต์ Brooklyn (ภาพ: MusikAnimal/Wikimedia Commons)
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Saratoga Casino Holdings, The Chickasaw Nation และ Legends ได้เข้าร่วมกองกำลังอย่างเป็น

ทางการกับบริษัทพัฒนาในนิวยอร์ก พวกเขาหวังว่าจะใช้ “สนามเด็กเล่นของโลก” เพียงครั้งเดียวและเปลี่ยนย่านบรูคลินซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องสวนสนุกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี พวกเขาคาดว่าจะลงทุนมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในโครงการนี้หากได้รับการอนุมัติ

“นิวยอร์กจะเป็นบ้านของเราตลอดไป และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสเรียกคืนมรดกของ Coney Island และนำความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจใหม่มาสู่ย่านที่เป็นสัญลักษณ์… เรามีประวัติร่วมกันในด้านการพัฒนา การดำเนินงาน เกม ความบันเทิง และการสร้างงาน เหมาะที่สุดที่จะนำความมั่นคงและความมีชีวิตชีวาของ Coney Island มาสู่ศตวรรษหน้า” Joe Sitt ประธาน Thor Equities Group กล่าวในแถลงการณ์

หน้าต่างการสมัครสำหรับคาสิโนใหม่ในนิวยอร์กยังไม่เปิด เมื่อเดือนที่แล้ว คณะกรรมาธิการการเล่นเกมแห่งรัฐนิวยอร์กได้แต่งตั้งสมาชิกคนแรกของคณะกรรมการประจำตำแหน่งซึ่งจะตัดสินใจเกี่ยวกับคาสิโนมากถึงสามแห่งในท้ายที่สุด การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้นาฬิกามีเวลา 90 วันในการเผยแพร่คำขอชักชวนแอปพลิเคชัน

คณะกรรมการคาดว่าจะมอบใบอนุญาตให้กับโครงการคาสิโนในหรือรอบ ๆ นิวยอร์กซิตี้

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการประกาศหรือมีข่าวลือเกี่ยวกับส่วนอื่นๆ ของนิวยอร์กซิตี้ รวมถึงไทม์สแควร์ฮัดสันยาร์ดส์ เกาะสตาเทน และวิลเล็ตส์พอยต์ นอกเหนือจากนั้น คาสิโนวิดีโอลอตเตอรี (VLT) อย่างน้อยสองแห่งที่มีอยู่ – Empire City Casino ของ MGM Resorts International ใน Yonkers และ Resorts World New York City ที่ Aqueduct ใน Queens – ก็คาดว่าจะนำไปใช้เช่นกัน

พบกับพันธมิตรของ Thor Equities
Saratoga Casino Holdings เป็นบริษัททางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กที่ดำเนินการ VLT racino ใน Saratoga Springs เช่นเดียวกับ Magnolia Bluffs Casino ในมิสซิสซิปปี้และ Saratoga Casino Black Hawk ในโคโลราโด ปัจจุบันมีพื้นที่เล่นเกมมากกว่า 175,000 ตารางฟุตในสถานที่เหล่านั้น

ในขณะเดียวกันแผนก Global Gaming Solutions ของ Chickasaw Nation มีเกมอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 25,000 เกม สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นเอกลักษณ์ของมันคือ WinStar World Casino and Resort ซึ่งถือเป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในตอนแรก Legends ถูกสร้างขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างแฟรนไชส์กีฬาชื่อดังสองแห่ง ได้แก่ Dallas Cowboys และ New York Yankees จะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรด้านความบันเทิงของกิจการ

Bill Lance ประธานคณะกรรมการการเล่นเกมระดับโลกกล่าวว่าบริษัทของเขาทำงานร่วมกับ Legends ที่ WinStar แล้ว

การลงทุนและการมีส่วนร่วมในโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะขยายความสัมพันธ์นั้นและขยายไปยังพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมใน Thor และ Saratoga” Lance กล่าว“เราตั้งตารอที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของจุดแข็งที่รวมกันของเรา และที่สำคัญที่สุดคือ ความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการพัฒนาสถานบันเทิงชั้นนำที่สัญญาว่าจะเคารพประวัติศาสตร์ของย่านนี้ และมอบชีวิตใหม่ให้กับแลนด์มาร์คอันเป็นเอกลักษณ์ของนิวยอร์กซิตี้แห่งนี้ เราหวังว่าจะได้ยกระดับความร่วมมือของเรากับ Legends ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้ในนิวยอร์ก ให้สูงขึ้นไปอีก”

พันธมิตรกล่าวว่าแผนของพวกเขาจะไม่รวมกองทุนผู้เสียภาษีใดๆ และคาดว่าจะมีงานก่อสร้าง 2,500 งานเกิดขึ้น คาสิโนเองก็จะสร้างงาน “นับพันงานถาวร” และรวมถึงโอกาสสำหรับธุรกิจของชนกลุ่มน้อยและผู้หญิงที่เป็นเจ้าของพวกเขากล่าวเสริม พวกเขายังต้องการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมงานเพื่อจ้างชาวบรูคลินและควีนส์ให้ดำรงตำแหน่งงานต้อนรับและเล่นเกม

แผนสำรองธุรกิจบรูคลิน
ข้อเสนอนี้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนธุรกิจในท้องถิ่น

“โครงการนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นของเราในที่สุดในลักษณะที่จะเปลี่ยน Coney Island ให้เป็นจุดหมายปลายทางตลอดทั้งปี” Randy Peers ประธานและซีอีโอของหอการค้าบรูคลินกล่าว“ที่สำคัญที่สุด มันจะสร้างการจ้างงานเต็มเวลาตลอดทั้งปีสำหรับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นของเรา ซึ่งสามารถเติบโตในอาชีพการงานและรับใช้ชุมชนที่พวกเขาเติบโตมา”

อย่างไรก็ตาม ยังมีหนทางที่ต้องทำก่อนที่ใครจะเอาพลั่วมาโปรยดินบนโปรเจ็กต์นี้

ก่อนที่ข้อเสนอของ Coney Island – หรือข้อเสนอของคาสิโนใดๆ – จะไปต่อหน้าคณะกรรมการที่ตั้งของรัฐ จะต้องได้รับการอนุมัติสองในสามจากคณะกรรมการท้องถิ่นก่อน สำหรับคาสิโน Coney Island คณะกรรมการจะรวมถึงสมาชิกสภานครนิวยอร์กในท้องถิ่น สมาชิกสภาของรัฐ และสมาชิกวุฒิสภาของรัฐที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังจะรวมถึงประธานเขตบรูคลินและตัวแทนที่ได้รับเลือกโดยเอริค อดัมส์ นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก และแคธี โฮชุล ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก

คณะกรรมาธิการการเล่นเกมไม่คาดว่าจะให้รางวัลใบอนุญาตใดๆ จนกว่าจะถึงปีหน้าอย่างเร็วที่สุด

ไม่ว่าโครงการใดก็ตามที่ได้รับการอนุมัติสำหรับใบอนุญาตจะต้องจ่ายเงินขั้นต่ำ 500 ล้านดอลลาร์ และอาจจะมากกว่านั้นสำหรับใบอนุญาตคาสิโน

การเปิดตัวหนังสือกีฬาถือเป็นจุดสุดยอดของการลงทุน 100 ล้าน

กลุ่มอุตสาหกรรมเกมมารวมตัวกันเมื่อวานนี้เพื่อสนทนาครั้งที่ห้าเกี่ยวกับการรวมตัว การพนัน ในบรรดาผู้เข้าร่วม ได้แก่ หอการค้าการพนันปารากวัย สมาคมผู้ประกอบการการพนัน และสมาคมผู้ประกอบการการพนัน โดยมีนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมด้วย

การชุมนุมดังกล่าวถือเป็นงานประจำปีที่ออกแบบมาเพื่อปรับแต่งกิจกรรมการพนันในปารากวัยและเพื่อช่วยในการสร้างกฎและพารามิเตอร์ แม้จะมีความสำคัญของการประชุม แต่ก็ไม่มีใครปรากฏตัวจากคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติ (Conajzar สำหรับตัวย่อภาษาสเปน) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของประเทศ

ถึงเวลาทำความสะอาดการพนัน
หนึ่งในไฮไลท์ของวันคือการอภิปรายเรื่องการฟอกเงินและความจำเป็นของอุตสาหกรรมในการชำระล้างภาพลักษณ์ ตัวแทนหลายคนรับทราบถึงความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนั้น แต่บอกว่าทำไม่ได้เพราะรัฐบาลทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

Luis Mario Rojas ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเกมที่เข้าร่วม สะท้อนความรู้สึกนี้ เขาก้าวไปอีกขั้นโดยเน้นว่า Conajzar ตามนโยบายของตัวเอง ไม่ได้พิจารณาว่าจำเป็นสำหรับบริษัทต่างๆ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน

สำหรับผู้เข้าร่วมจำนวนมาก การที่ Conajzar ขาดไป พูดถึงลำดับความสำคัญของผู้กำกับดูแลมากมาย แม้แต่ตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการป้องกันการฟอกเงินของประเทศก็เข้าร่วมการประชุมด้วย

อดีตบุคคลที่ผูกมัดกับโคนาจซาร์หลายคน รวมถึงอดีตเจ้านายอย่างโฮเซ่ อันโตนิโอ ออร์ติซ บาเอซต้องเผชิญกับการดำเนินคดีจากความสัมพันธ์อันคลุมเครือ ผู้ให้บริการเกมที่มีอดีตที่น่าสงสัยและแทบไม่มีข้อมูลประจำตัวใด ๆ ได้รับใบอนุญาตในการติดตั้งเครื่องตามที่กฎหมายห้าม

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของวิธีการป้องกันการฟอกเงินผ่านการเล่นเกมในปารากวัยนี้เปิดมาเกือบทศวรรษแล้ว และเรื่องนี้ก็มีเวลาก่อนที่สภาแห่งชาติ มันยังปรากฏในการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประเมินผลของกลุ่มปฏิบัติการทางการเงินแห่งละตินอเมริกา (Gafilat สำหรับตัวย่อภาษาสเปน)

การอภิปรายเหล่านั้นเปิดประตูให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งชาติเพื่อชำระค่าลิขสิทธิ์ให้กับ Conajzar และภาระผูกพันอื่น ๆ อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงไม่สามารถทำงานร่วมกับธนาคารเอกชนได้

โคนาจซาร์ “ท่วมท้น”
Conajzar กล่าวว่าไม่สามารถส่งตัวแทนคนใดได้ เนื่องจากงาน “ล้นหลาม” นั่นเป็นเหตุผลเดียวกับที่ใช้อธิบายว่าทำไมจึงไม่สามารถอัปเดตรายชื่อบริษัทเกมที่ได้รับลิขสิทธิ์บังคับบนเว็บไซต์ของตนได้ และเหตุใดจึงไม่พบชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านั้น

นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ในการแนะนำกฎระเบียบใหม่สำหรับการทำงานของสล็อตแมชชีน รัฐบาลผ่านกฎหมายใหม่เมื่อหกเดือนก่อน แต่แทบไม่มีความคืบหน้าเลย

นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายสำหรับการสรุปกระบวนการประกวดราคาเดิมพันกีฬา ของประเทศอย่างช้าๆ ในที่สุดสัมปทานตกเป็นของ Daruma Sam และแบรนด์ Apostala ซึ่งจะคงสิทธิพิเศษต่อไปอีกห้าปีMegaworld ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะลงทุนประมาณ 15 พันล้าน PHP (261.34 ล้านเหรียญสหรัฐ) ใน “ชุมชนไลฟ์สไตล์บูรณาการใหม่” ในกรุงมะนิลา ชุมชนที่มีการใช้งานแบบผสมผสานสามเฮกตาร์ (7.4 เอเคอร์) จะรวมคาสิโนด้วย

การพัฒนา “Winford Resort” จะถูกสร้างขึ้นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามแข่งม้าในซานลาซาโร ใกล้ไชน่าทาวน์ของกรุงมะนิลา บริษัทซื้อทรัพย์สินจาก Manila Jockey Club เมื่อต้นปีนี้ด้วยมูลค่า 1.89 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ (32.92 ล้านดอลลาร์)

เจาะตลาดฟิลิปปินส์
Megaworld ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Travellers International Hotel Group มีโรงแรมหลายแห่งในฟิลิปปินส์แล้ว ดำเนินการรีสอร์ทครบวงจรของ Newport World Resorts ซึ่งเดิมชื่อ Resorts World Manila และยังต้องการ IR ใน การพัฒนา Boracay Newcoastบนเกาะ Boracay

การพัฒนาจะรวมถึงคาสิโน โรงแรม และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ รวมถึงคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยผสมผสานกัน บริษัทกล่าวในการยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ (PSE) ว่าบริษัทได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการ Old Manila ด้วยการออกแบบโครงสร้างที่ชวนให้นึกถึงยุคก่อนสงคราม

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาประกอบด้วยอาคารคอนโด One Crown Suites ที่จะนำเสนอยูนิตพร้อมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมจำนวน 389 ยูนิต ตามข้อมูลของ Megaworld จะสร้างยอดขายได้มากถึง 3 พันล้าน PHP (52.62 ล้านเหรียญสหรัฐ) และจะพร้อมภายในปี 2571

Winford Resort จะรวม “Promenade” ซึ่งบริษัทหวังว่าจะ “กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญในด้านนี้ของกรุงมะนิลา”

Megaworld กำลังยุ่งอยู่
Megaworld เป็นหนึ่งใน “บริษัทที่น่าทำงานด้วย” ที่สุดในฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นไปตามรางวัล “บริษัทที่ดีที่สุดที่น่าทำงานด้วยในเอเชีย ” ของฝ่าย HR Asia Media

บริษัท ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 3,000 คน เพิ่งฉลองครบรอบ 33 ปี ก็ไม่ได้ชะลอตัวลงเช่นกัน เนื่องจากมีโครงการอื่นนอกเหนือจาก Winford Resort อยู่ในระหว่างดำเนินการ

หนึ่งคือโครงการโรงแรมใหม่ที่กำลังจะมาถึงเมืองบาโกลอด Kingsford Hotel Bacolod ตามเอกสารของบริษัท จะเปิดให้บริการในปี 2571 และจะตั้งอยู่ในเมืองเล็กตอนบนของตะวันออกระหว่างอาคารคอนโด One Regis, Two Regis, One Manhattan และ Herald Parksuites

โรงแรมจะมีห้องพักเพียงไม่ถึง 300 ห้องซึ่งมีที่พักหลากหลายประเภท มีขนาดตั้งแต่ 269 ตารางฟุตสำหรับห้องขนาดเล็ก ไปจนถึงมากกว่า 1,076 ตารางฟุตสำหรับ “ห้องเพรสซิเดนเชียลสวีทที่ได้รับการดูแลจัดการ”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว MREIT Inc. ซึ่งเป็นบริษัททรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ของ Megaworld ได้ให้ข้อมูลอัปเดตทางการเงินที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี มีรายได้สุทธิ 1.9 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ (33.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งมากกว่าสองเท่าของ 807 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (14.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากปีที่แล้ว

บริษัทกล่าวเสริมว่าผลประกอบการไม่ได้มาจากยอดขายที่แข็งแกร่ง โดย MREIT มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 96% ตลอดระยะเวลาดังกล่าว

MREIT ทำการซื้อขายบน PSE มานานกว่าหนึ่งปีแล้ว นับตั้งแต่เปิดตัว บริษัทได้เพิ่มขนาดทางกายภาพของพอร์ตโฟลิโอขึ้น 25% และเพิ่มมูลค่าขึ้น 20%

สภาการพนันและการเล่นเกม (BGC) หันไปหา YouGov เพื่อตรวจสอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากทางการวางข้อจำกัดมากเกินไปในการเล่นเกมที่มีการควบคุม เป็นการติดตามผลการศึกษาก่อนหน้านี้ในหัวข้อนี้ และแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะใช้ไซต์ที่ไม่ได้รับการควบคุมเพิ่มขึ้น

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาYouGov ระบุจากการสำรวจว่านักพนัน 56% ไม่ต้องการให้รัฐบาลทำให้อุตสาหกรรมเข้มงวดเกินไป และ 65% คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพื่อบังคับให้ผู้บริโภคเข้าสู่ตลาดมืด หกเดือนต่อมา ตัวเลขก็เพิ่มขึ้น

ถึงเวลาคิดใหม่
ประมาณ 67% ของผู้ที่ตอบแบบสำรวจระบุว่าการจำกัดการเดิมพันภาคบังคับอาจทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าสู่ตลาดมืดของการพนันที่ไม่ได้รับการควบคุม นอกจากนี้ 64% ของผู้ตอบแบบสอบถามกลัวว่าการพนันที่เพิ่มขึ้นในเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายจะนำไปสู่ปัญหาการพนันที่เพิ่มขึ้น

เกือบ 70% ของผู้ที่วางเดิมพันกล่าวว่าพวกเขาจะไม่อนุญาตให้บริษัทเกมที่ได้รับการควบคุมดำเนินการตรวจสอบความสามารถในการจ่ายเพื่อยืนยันว่าพวกเขาสามารถเดิมพันได้ นี่คือข้อเรียกร้องของผู้รณรงค์ต่อต้านการพนันในความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาการพนัน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ อุดมการณ์ ” มุมมองเดียว ” ของคณะกรรมาธิการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่รัฐบาลนำเสนอจะต้องได้รับการกำหนดเป้าหมายอย่างระมัดระวัง เพื่อที่เราจะได้ปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยงและเข้าแทรกแซงผู้ที่แสดงสัญญาณของอันตราย ในขณะที่ไม่ผลักดันนักพนันหลายล้านคนที่เดิมพันอย่างปลอดภัยสู่ตลาดมืดออนไลน์ที่ไม่ปลอดภัยที่กำลังเติบโต ซึ่งไม่มีเลย ของการคุ้มครองการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นซึ่งใช้โดยสมาชิก BGC ” Michael Dugher ซีอีโอของสภาการเดิมพันและการเล่นเกมกล่าว

ในสหราชอาณาจักร จำนวนผู้ที่เล่นการพนันบนเว็บไซต์ตลาดมืดได้เพิ่มขึ้น 220,000 ถึง 460,000 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ BGC เงินเดิมพันที่พวกเขามอบให้กับไซต์เหล่านี้มีจำนวนหลายพันล้าน

เว็บไซต์การพนันและการพนันที่ผิดกฎหมายมีจำนวนนับพันและไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต พวกเขามีการคุ้มครองผู้บริโภคหรือความโปร่งใสเพียงเล็กน้อย

นอกจากนี้ พวกเขายังกำหนดเป้าหมายไปยังนักพนันที่มีปัญหา และไม่ดำเนินการตรวจสอบ ID หรือการยืนยันอายุ ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมที่ได้รับการควบคุมนั้นนำเสนอแพลตฟอร์มการพนันที่มีความรับผิดชอบผ่านกฎระเบียบที่พัฒนาขึ้นเองและนำโดยรัฐบาล

หลักฐานอยู่ข้างนอกนั่น
เมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกาได้ทำการทดลอง ในความพยายามที่จะลดความรุนแรงในครอบครัวและ “ปรับปรุงชีวิตครอบครัว” ทางรัฐบาลจึงสั่งห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการบริโภคไม่ได้หยุดลง ดังที่บทความของมหาวิทยาลัยบอสตันเน้นย้ำในปี 2020 ในช่วงแรกมีการบริโภคลดลง แต่การเข้าถึงการดื่มเหล้าที่ผิดกฎหมายและบางครั้งก็เป็นอันตรายกลับกลายเป็นเรื่องแพร่หลาย ภายในหนึ่งปีหลังจากเริ่มมาตรการห้ามของรัฐบาลกลาง ระดับผู้ดื่มก็กลับมาเป็นสองในสามของระดับก่อนข้อห้าม

ข้อห้ามพบหนึ่งในเป้าหมายในการช่วยลดความรุนแรงในครอบครัว แต่ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าชีวิตครอบครัวดีขึ้น ภายในเวลาไม่กี่ปี รัฐบาลหยุดการทดลอง ซึ่งสถาบัน Cato และสถาบันอื่นๆ ขนานนามว่าเป็น “ความล้มเหลว”

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ชาวอเมริกันดื่มแอลกอฮอล์มากเท่ากับที่พวกเขาดื่มแอลกอฮอล์ก่อนข้อห้าม ปัจจุบัน แม้จะเป็นประเภทการเสพติดอันดับหนึ่ง แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้รับการยอมรับในหลายส่วนของโลก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการพนันยินดีต้อนรับการห้ามโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การพนันที่ไม่ปลอดภัยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ เช่นเดียวกับข้อห้าม BGC เพิ่มในรายงานการสำรวจ YouGov ว่ายินดีกับกฎระเบียบที่ “ปกป้องผู้ที่อ่อนแอ” แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถบังคับ “คนส่วนใหญ่ที่ล้นหลามที่เดิมพันอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อตลาดมืดออนไลน์ที่ไม่ได้รับการควบคุมที่ไม่

ปลอดภัย”การไร้ที่อยู่เป็นปัญหาในแอตแลนติกซิตี้มานานแล้ว แต่ปัญหากลับเลวร้ายลงท่ามกลางการแพร่ระบาดและอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ หลายร้อย – ถ้าไม่ใช่หลายพัน – ของผู้ไร้ที่อยู่อาศัยบนถนนและทางเดินริมทะเลทำให้ตลาดคาสิโนไม่น่าดึงดูดสำหรับนักเดินทางที่มีศักยภาพบางคน ตัวแทนคาสิโนเชื่อว่า

ฉันขับรถไปที่ฮาร์ดร็อคทุกวันมาเป็นเวลา 32 ปีแล้ว และมันไม่ได้น่าพอใจเสมอไป เมื่อฉันมองมันเหมือนแขกหรือผู้มาใหม่ที่เข้ามาในเมือง มันทำให้ฉันเจ็บปวด”ไมค์ แซมป์สัน รองประธานอาวุโสของฮาร์ดร็อคโฮเต็ลแอนด์คาสิโน แอตแลนติกซิตี้ กล่าวระหว่างการประชุมอุตสาหกรรมที่ศาลาว่าการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

“วิกฤตเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่กำลังเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว เราเห็นมันมาห้าถึงหกเดือนแล้ว” แซมป์สันกล่าวเสริม

James Sarkos หัวหน้าตำรวจเมืองแอตแลนติกซิตี อธิบายถึงความยากลำบากในการโยกย้ายคนไร้บ้าน

“เราสามารถตีตั๋ว [คนไร้บ้าน] ได้ ถ้าพวกเขาขวางทางเท้า มันเป็นการละเมิดกฎหมายและเราขอให้พวกเขาดำเนินการต่อไป แต่บ่อยครั้งที่เราเคลื่อนย้ายพวกเขาและจะกลับมาเมื่อตำรวจออกไป”

หากคนไร้บ้านไม่ได้ปิดกั้นการจราจรทางเท้าโดยตรง และไม่ได้ออกไปเดินเล่นนอกสถานประกอบการ ซาร์คอสกล่าวว่า ตำรวจไม่มีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นออกจากพื้นที่

ไกลจากลาสเวกัส
แอตแลนติกซิตี้แตกต่างอย่างมากจากตลาดเกมที่มีชื่อเสียงและแข็งแกร่งทางการเงินในลาสเวกัส คาสิโนที่ดำเนินงานในเมืองหลวงแห่งการเล่นเกมชายฝั่งตะวันออกมีความปรารถนามานานหลายทศวรรษสำหรับการเข้าชมผู้เยี่ยมชมรายเดียวกันที่ Strip ได้รับในแต่ละปี

“คุณไปที่ลาสเวกัส มีผู้คนอยู่ทุกหนทุกแห่ง” Mark Giannantonio ประธานและซีอีโอของ Resorts Casino Hotel ซึ่งเป็นหัวหน้าสมาคมคาสิโนแห่งนิวเจอร์ซีย์ให้ ความเห็น “ดูที่แอตแลนติกซิตี้สิ สิ่งที่ขาดหายไป? การไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่ตามท้องถนน”

แน่นอนว่ามีสาเหตุหลายประการที่ทำให้แอตแลนติกซิตี้ดึงดูดผู้คนได้น้อยลงในแต่ละปี ลาสเวกัสเป็นที่ตั้งของสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของโลกสำหรับการประชุมและกิจกรรมขนาดใหญ่ และมีสภาพอากาศแบบทะเลทรายที่ให้แสงแดดเกือบ 300 วันต่อปี คลาร์กเคาน์ตี้ยังเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมที่ได้รับใบอนุญาต 160 แห่ง

เนวาดาตอนใต้กำลังประสบกับความเจริญด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน เนื่องจากอดีตชาวแคลิฟอร์เนียจำนวนมากได้หนีไปยังทะเลทรายโมฮาวีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน เมืองรอบๆ คาสิโนทั้งเก้าแห่งในแอตแลนติกซิตี้ยังคงเต็มไปด้วยอาคารที่ทรุดโทรม บ้านว่าง หน้าร้านที่ทรุดโทรม และความไร้ที่อยู่อาศัยมากมาย

แม้ว่ามูลค่าทรัพย์สินจะทะยานไปทางตะวันตก แต่ราคาบ้านในแอตแลนติกซิตี้ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ราคาขายเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยในแอตแลนติกซิตี้อยู่ที่ 155,000 ดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว ลดลง 10,000 ดอลลาร์จากเดือนตุลาคม 2021

การอัพเกรดที่กำลังจะมีขึ้น
นอกเหนือจากการต่อสู้กับคนไร้บ้านที่แพร่หลายแล้ว แอตแลนติกซิตียังได้รับการสนับสนุนจากคาสิโนให้รักษาความปลอดภัยถนนในพื้นที่โดยรอบคาสิโนได้ดีขึ้น

ในเดือนสิงหาคม รัฐได้ประกาศการพัฒนาครั้งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยการจัดสรรเงิน 5 ล้านดอลลาร์ให้กับเมืองเพื่อขยายระบบรักษาความปลอดภัยของเมืองด้วยกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม 250 ตัว

มีการจัดสรรเงินอีก 4.6 ล้านดอลลาร์สำหรับพนักงานกวาดถนนและการปรับปรุงงานสาธารณะอื่นๆ เงินทุนจะครอบคลุมการปรับพื้นผิวของ Boardwalk ด้วยประกาศเมื่อวันอังคารว่า BetJACK Sportsbooks จะเปิดในวันพุธที่ JACK Cleveland Casino และ JACK Thistledown Racino สถานที่อิฐและปูนที่ออกแบบคล้ายกันนี้มีตัวเลือกที่นั่งมากมาย ตั้งแต่ที่นั่งบาร์ท็อปไปจนถึงเก้าอี้ปรับเอนสไตล์โรงละคร ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ลูกค้าจะสามารถชมการแข่งขันกีฬาสำคัญ ๆ ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก นั่นรวมถึงเกมฟุตบอลของวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ-มิชิแกนสุดสัปดาห์นี้ด้วย

ที่คาสิโนคลีฟแลนด์ หนังสือกีฬายังมีบาร์วิดีโอโป๊กเกอร์ 12 ที่นั่งและหลุมเล่นเกม 9 โต๊ะ

เมื่อการพนันกีฬาออนไลน์ ทั้งสองสถานที่จะมีผู้เขียนตั๋วที่สถานี รวมถึงตู้บริการตนเอง

Brian Eby ประธาน JACK Entertainment กล่าวว่าเขาเชื่อว่าหนังสือกีฬาของบริษัท “จะสร้างมาตรฐาน” สำหรับการเดิมพันกีฬาในรัฐโอไฮโอ

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดตัวสปอร์ตบุ๊คที่ล้ำสมัย ซึ่งจะมอบประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับโอไฮโอตะวันออกเฉียงเหนือ และจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่แฟน ๆ ชื่นชอบในการชมการแข่งขันทั้งหมดอย่างรวดเร็ว” Eby กล่าว“เราเป็นหนี้แฟนกีฬาชาวโอไฮโอที่ได้ส่งมอบสิ่งที่ยอดเยี่ยม และเรามั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ผิดหวัง”

การเปิดตัวหนังสือกีฬาถือเป็นจุดสุดยอดของการลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ของบริษัทเกมและความบันเทิงในคลีฟแลนด์ที่ทำในคาสิโนและ Thistledown

แอพออนไลน์ที่ให้เล่นฟรีทันที
นอกจากหนังสือขายปลีกแล้ว BetJACK ยังดำเนินการแพลตฟอร์มออนไลน์อีกด้วย

ขณะนี้แอปและเว็บไซต์มีให้บริการในสิ่งที่ JACK Entertainment เรียกว่า “ค่ายฝึกอบรม” หรือโหมดเล่นฟรีในช่วงเริ่มต้นจนถึงวันที่ 1 มกราคม เว็บไซต์ BetJACK เสนอโปรโมชั่นต่างๆ เช่น การจับฉลากสำหรับบัตรของขวัญมูลค่า 500 ดอลลาร์ ตั๋วเข้าชมเกม

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Lakers วันที่ 6 ธันวาคม และตั๋วสำหรับการแข่งขัน 10 ธันวาคม “Crosstown Shootout” ” เกมบาสเกตบอลประจำปีของวิทยาลัยระหว่าง Xavier และ Cincinnati

Shape Games ซึ่ง Kambi Group เข้าซื้อกิจการในเดือนกันยายน ได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์

สัปดาห์ที่วุ่นวายรออยู่ข้างหน้า
หนังสือกีฬาและแอปของ JACK จะไม่ใช่สิ่งเดียวที่วางแผนจะเปิดตัวในโอไฮโอในช่วงวันปีใหม่

ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีสปอร์ตบุ๊คขายปลีกและเว็บไซต์ออนไลน์จำนวนเท่าใดที่จะเปิดตัว (และอย่าลืมเกี่ยวกับซุ้มด้วย) แต่คณะกรรมการควบคุมคาสิโนโอไฮโอ (OCCC) กำลังยุ่งอยู่กับการทำงานเพื่อตรวจสอบและอนุมัติใบอนุญาตสำหรับเจ้าของและส่วนประกอบออนไลน์ของพวกเขา

ในการประชุม OCCC ครั้งล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา JACK Cleveland และ Thistledown เป็นหนึ่งในเจ้าของ Type A 22 รายที่ได้รับอนุมัติแบบมีเงื่อนไขให้โฮสต์สปอร์ตบุ๊คออนไลน์ คุณสมบัติของ JACK ยังเป็นเจ้าของสองรายจาก 21 รายที่ได้รับอนุมัติแบบมีเงื่อนไขให้เป็นเจ้าภาพจัดสปอร์ตบุ๊คขายปลีก

OCCC ได้อนุมัติผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาออนไลน์ 16 รายตามเงื่อนไขแล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้อนุมัติเบื้องต้นกับผู้ประกอบการค้าปลีก 10 รายที่วางแผนจะจัดสปอร์ตบุ๊ค 17 รายการทั่วทั้งรัฐ

BetJACK เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ JACK Cleveland ยังมีความร่วมมือกับ PlayUp ซึ่งยังคงรอการอนุมัติMaximBetควรจะเป็นพันธมิตรกับ JACK Cleveland แต่แบรนด์ Carousel Group ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากำลังปิดการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลจะตรวจสอบสถานที่ อุปกรณ์ และการควบคุมภายในในเดือนหน้าเพื่อให้การอนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เตรียมพร้อมสำหรับการเดิมพันในวันที่ 1 มกราคมiegfried & Roy’s Secret Garden และ Dolphin Habitat กำลังปิดถาวร

การตัดสินใจปิดสถานที่ท่องเที่ยวและเคลื่อนย้ายโลมาและแมวใหญ่ได้รับการประกาศเมื่อวันอังคารในบันทึกร่วมถึงพนักงาน Mirage ทุกคนจากประธานาธิบดี Mirage ชั่วคราว Franz Kallao และประธาน Hard Rock Las Vegas Joe Lupo

ปัจจุบันความเป็นเจ้าของทรัพย์สินกำลังโอนจาก MGM Resorts ไปยัง Seminole Tribe of Florida ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Hard Rock International ซึ่งซื้อมาในราคา 1.1 พันล้านดอลลาร์ในข้อตกลงที่ปิดในปีนี้

โลมา มิราจ
ผู้พักอาศัยใน Siegfried & Roy’s Secret Garden และ Dolphin Habitat จะต้องค้นหาบ้านใหม่ (ภาพ: เอ็มจีเอ็ม มิราจ)
“ทีมผู้นำของฮาร์ดร็อคใช้เวลาหลายเดือนในการพิจารณาตัวเลือกและหารือเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเปิดเผยกับทีมผู้นำ

ของคุณที่ทั้ง The Mirage และ MGM Resorts” จดหมายบันทึกร่วมอ่าน “ในขณะที่ Hard Rock คิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์สำหรับ The Mirage หลังการปิดตัว ทีมงานได้ตัดสินใจว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการปิดตัวลง และท้ายที่สุด ปิด Secret Garden และ Dolphin Habitat อย่างถาวร”

ตามบันทึกดังกล่าว สัตว์ทั้งหมด เช่น โลมา เสือขาว สิงโตขาว และเสือดาว จะถูกจัดให้อยู่ในความดูแลของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์และผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ได้รับความเคารพอย่างสูง” แม้ว่ารายละเอียดเฉพาะของแผนเหล่านั้นจะเป็นดังนี้ ไม่เปิดเผย

The Secret Garden ซึ่งเปิดในปี 1990 ถูกปิดไปแล้วนับตั้งแต่การตายของโลมาปากขวด K2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน และเป็นการเสียชีวิตครั้งที่สามของ The Mirage ในปี 2022 เพียงปีเดียว การปิดดังกล่าวมีการประกาศเป็นการชั่วคราว โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบการดูแลด้านสัตวแพทย์ คุณภาพน้ำ และระบบกรองของสถานที่โดยมูลนิธิสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลแห่งชาติในซานดิเอโก ตอนนี้การปิดนั้นอาจเป็นการถาวร

“เราใกล้จะเสร็จสิ้นการทบทวนดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าสถานที่จะเปิดอีกครั้งเมื่อใดหรือในความสามารถใด” บันทึกเมื่อวันอังคารระบุ

กำลังใจจากพีต้า
ประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม (PETA) ตอบสนองต่อข่าวดังกล่าวด้วยแถลงการณ์จาก Brittany Peet ที่ปรึกษาทั่วไปสำหรับการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ในกรงของมูลนิธิ PETA

“แมวตัวใหญ่อยู่ในป่า ไม่ใช่อยู่หลังลูกกรงในคาสิโน และทะเลทรายก็ไม่ใช่ที่สำหรับโลมา” พีตกล่าวในแถลงการณ์ “PETA สนับสนุนให้ฮาร์ดร็อคนำเข้าสู่ยุคใหม่ที่ปราศจากสัตว์โดยการค้นหาบ้านใหม่ที่มีชื่อเสียงสำหรับเสือตัวใหญ่ และทำงานเพื่อพาโลมาไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าริมทะเล ซึ่งพวกมันจะได้มีชีวิตตามธรรมชาติมากขึ้นในถิ่นที่อยู่อันกว้างขวาง ห่างไกลจากแสงไฟและ เสียงของเดอะสตริป”

โลมาปากขวดมักมีชีวิตอยู่ในป่าเป็นเวลา 40 ถึง 60 ปี ตามข้อมูลของสำนักงานประมงทะเลแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการอยู่รอดโดยเฉลี่ยในกรงของโลมาปากขวดทุกตัวที่มีชีวิตอยู่นานกว่าหนึ่งปีคือ 12 ปี 9 เดือน 8 วัน

ตามรายงานของ The Mirage โลมา 14 ตัวเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ และในช่วงอายุต่างๆ นับตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เปิดให้บริการในปี 1990 โลมา 3 ตัวมีอายุอย่างน้อย 25 ปี และอีก 3 ตัวเป็นสัตว์รุ่นเยาว์ อย่างไรก็ตาม นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์มีผู้เสียชีวิตแล้ว 16 ราย

การเปลี่ยนแปลงมิราจเพิ่มเติม
โรงแรมยังคงมีชื่อว่า The Mirage และอาจใช้ต่อไปอีกถึงสองปีก่อนที่จะกลายเป็นรีสอร์ทฮาร์ดร็อคแห่งที่สองในลาสเวกัส (เปิดครั้งแรกอีกครั้งในชื่อ Virgin Hotels Las Vegas เมื่อปีที่แล้ว) นอกเหนือจากการดึงดูดสัตว์แล้ว ก่อนหน้านี้ Hard Rock International ยังได้ประกาศแผนการยุติการแสดงภูเขาไฟ

ยอดนิยมของ The Mirage ตามแนว Las Vegas Strip อีกด้วย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงครั้งใหญ่ หอคอยโรงแรมรูปทรงกีต้าร์จะถูกสร้างขึ้นในบริเวณที่ภูเขาไฟซึ่งติดตั้งโดย Steve Wynn ผู้สร้าง Mirage เมื่อเขาเปิดรีสอร์ทในปี 1989 ซึ่งปัจจุบันตั้งตระหง่านอยู่

จะเกิดอะไรขึ้นกับการแสดงของ Cirque du Soleil-Beatles ความรักคือคำถามใหญ่ต่อไป เจ้าของใหม่ของ The Mirage มุ่งมั่นที่จะแสดงจนถึงสิ้นปี 2023 เท่านั้นความรักคือจุดเด่นของ The Mirage โดยมีรูปถ่ายของวง The Beatles อยู่ด้านหลังโลโก้ของรีสอร์ทบนอาคาร

ล้มเหลวในการสนับสนุนขั้นตอนการตรวจสอบสถานะขยายเวลา

Spelinspektionen ได้ให้ Spooniker LTD ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Kindred เป็นค่าปรับ 10.9 ล้านโครนสวีเดน (1.04 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับข้อบกพร่อง AML เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านเกม ซึ่งอาจต้องเผชิญกับค่าปรับแปดหลักในนอร์เวย์

Kindred ยอมรับความล้มเหลวในการแถลงข่าว โดยเสริมว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานแล้ว แต่กำลังพิจารณาอุทธรณ์ค่าปรับ

ล้มสั้น
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2021 Spelinspektionen เริ่มกำกับดูแล Spooniker เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการในพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างไร (พระราชบัญญัติการฟอกเงิน) เจ้าหน้าที่ระบุว่าสปูนนิเกอร์ละเมิดหลายประเด็น

นอกเหนือจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย AML ขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้องแล้ว Spooniker ซึ่งดำเนินการ bingo.se, Unibet.se และอื่นๆ ล้มเหลวในการสนับสนุนขั้นตอนการตรวจสอบสถานะขยายเวลาของสวีเดนซึ่งรวมถึงไม่รับประกันว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงจะให้หลักฐานเพื่อแสดงความสามารถทางการเงินในการเล่นการพนัน

เป็นผลให้หน่วยงานกำกับดูแลต้องเสียค่าปรับจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม Kindred เน้นย้ำว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานก่อนที่ Spelinspektionen จะดำเนินการ

นับจากนี้เป็นต้นไป ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงของ Spooniker จะต้องได้รับการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเชิงลึกยิ่งขึ้นกับลูกค้าบางราย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายและความสามารถในการชำระหนี้โดยสมบูรณ์ ตลอดจนการตรวจสอบประเภทการชำระเงินที่ลูกค้าใช้

Spooniker ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีแล้ว และได้เริ่มประเมินความเสี่ยงของลูกค้ามากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังให้บริการธุรกรรมที่น่าสงสัยมากขึ้น (STR) แก่ตำรวจการเงิน โดยได้รับความช่วยเหลือจากทีม AML ที่ใหญ่กว่า

อีกสองแบรนด์ยังได้รับคำเตือนและค่าปรับสำหรับความล้มเหลวของ AML ATG ถูกปรับ 6 ล้านโครนสวีเดน (572,400 เหรียญสหรัฐ) และ Pinbet ได้รับโทษปรับ 2 ล้านโครนสวีเดน (190,600 เหรียญสหรัฐ)

ผู้กระทำความผิดซ้ำ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบรนด์ Spooniker ของ Kindred ประสบปัญหาในสวีเดน ในปี 2020 หลังจากการทบทวนเมื่อปีที่แล้ว Spelinspektionen ได้ปรับเงิน 100 ล้านโครนสวีเดน (9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากการเสนอโบนัสและผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใบอนุญาต

คินเดรดก็อุทธรณ์เช่นกัน มีการโต้แย้งว่าข้อเสนอเสริมนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่ากลไกในเกมที่ไม่ถือเป็นตัวเลือกการเล่นเกมแบบสแตนด์อโลน มันชนะ โดยศาลปกครองได้สั่งพักการแข่งขันเมื่อปีที่แล้ว

ศาลรับทราบว่า Kindred ฝ่าฝืนกฎการเล่นเกมของสวีเดน แต่พิจารณาว่าจำนวนเงินค่าปรับนั้นไม่สมเหตุสมผล เป็นผลให้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับ 50 ล้านโครนสวีเดน (4.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินเดิม

Kindred ซึ่งเพิ่งจัดการประชุมการพนันอย่างยั่งยืนในสวีเดนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พบว่ามีการบรรเทาทุกข์อย่างเต็มที่ในข้อพิพาทอื่นกับทางการสวีเดน ศาลอุทธรณ์ตัดสินเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วว่าบริษัทไม่ได้ฝ่าฝืนขีดจำกัดเงินฝากที่เกิดจากโควิด-19 ของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเสียเงินหลายล้านดอลลาร์

ตัวเลขจากแผนกบังคับใช้การเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ (DGE) นำเสนอผลลัพธ์ที่หลากหลาย ในขณะที่ผลกำไร 269.2 ล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่สามของปี 2565 แสดงถึงการสูญเสียรายไตรมาส 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ตัวเลขดังกล่าวอยู่ 12.5% ​​ก่อนหน้าที่คาสิโนเก้าแห่งเดียวกันรายงานผลกำไรในช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายนในปี 2562

เหตุใดผลกำไรจึงชะลอตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2022 จากไตรมาส 3 ปี 2021 Jane Bokunewicz ผู้อำนวยการสถาบันเกม การบริการ และการท่องเที่ยว Lloyd D. Levenson แห่งมหาวิทยาลัยสต็อกตัน มีคำอธิบาย

ฤดูร้อนปี 2022 ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ตั้งแต่การขาดแคลนพนักงานและอุปทานไปจนถึงราคาน้ำมันและเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น”โบคูเนวิซให้เหตุผล“ควบคู่ไปกับการใช้จ่ายโดยรวมที่ลดลงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นมีส่วนทำให้ฤดูร้อนที่ท้าทายมากสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนในแอตแลนติกซิตี้”

ฮาร์ดร็อคเป็นผู้นำในการทำกำไร เนื่องจากคาสิโนที่เป็นเจ้าของโดยเผ่าเซมิโนลแห่งฟลอริดาทำรายได้มากกว่า 44 ล้านดอลลาร์ Tropicana ตามมาด้วยมูลค่า 41.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และ Borgata อันดับสามที่ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ

กำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นสะท้อนถึงรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายจากบริษัทในเครือ และรายการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนแต่ละราย เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเกมในแอตแลนติกซิตี

รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562
ความยากลำบากในธุรกิจที่ต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อเป็นประวัติการณ์ปรากฏชัดเจนในรายงานกำไรของ DGE ประจำไตรมาส 3 ในขณะที่รายรับสุทธิซึ่งรวมถึงรายได้จากการเล่นเกม การขายห้องพัก ใบเสร็จรับเงินของอาหารและเครื่องดื่ม และรายรับด้านความบันเทิงขยายตัว 1.3% เป็น 980.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อน กำไรขั้นต้นของคาสิโนหดตัวจากปีที่แล้ว

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเกิดโรคระบาดในปี 2562 ธุรกิจดูเหมือนจะไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ตลอดเก้าเดือนในปี 2565 รายรับสุทธิของคาสิโนมีมูลค่ามากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรมากกว่า 608.5 ล้านดอลลาร์ ตลอดเก้าเดือนเดียวกันในปี 2562 รายรับสุทธิมีมูลค่ารวม 2.4 พันล้านดอลลาร์และมีกำไรอยู่ที่ 484.5 ล้านดอลลาร์

การเล่นเกมมีส่วนรับผิดชอบต่อรายได้และกำไรสุทธิที่สูงขึ้น เนื่องจากพื้นคาสิโนในเมืองเกมริมทะเลมีประสบการณ์การดำเนินการที่แข็งแกร่งในปี 2565

ตลอดระยะเวลา 10 เดือนในปี 2565 รายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) ในแอตแลนติกซิตี้มีมูลค่ารวม 2.35 พันล้านดอลลาร์ – มากกว่าที่พวกเขาชนะบนพื้นบกประมาณ 101 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

การเยี่ยมชมตอนล่าง
แม้ว่าผลกำไรจะดีขึ้นในขณะที่คาสิโนปรับปรุงการดำเนินงานของพวกเขา แต่การยื่น DGE รายไตรมาสให้หลักฐานเพิ่มเติมว่าผู้เยี่ยมชมค้างคืนที่เดินทางมายังแอตแลนติกซิตี้มีจำนวนน้อยกว่าที่เคยทำก่อนเกิดการระบาดใหญ่

ในช่วงไตรมาสที่สาม ห้องพักคาสิโนแอตแลนติกซิตี้ 15,544 ห้องถูกครอบครองในอัตรา 86.7% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2019 ห้องเดิมเหล่านั้นถูกครอบครองเกือบ 91%

อย่างไรก็ตาม ห้องคาสิโนมีราคาที่สูงกว่ามากที่ประมาณ 217 ดอลลาร์ต่อคืน ในปี 2019 ราคาห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 161 ดอลลาร์ ซึ่งแตกต่างออกไป 56 ดอลลาร์

ตลอดเก้าเดือน คาสิโนในแอตแลนติกซิตี้มีอัตราการเข้าพัก 76.2% คาสิโนขายห้องพักได้ 3,000,480 คืนในช่วงไตรมาสที่สาม ตลอดเก้าเดือนในปี 2562 อัตราการเข้าพักของคาสิโนอยู่ที่ 81.2% โดยมีการจอง 3,299,056 ห้อง

แต่อีกครั้งที่คาสิโนได้รับเงินมากขึ้นสำหรับแต่ละห้อง อัตราเฉลี่ยสำหรับห้องพักในโรงแรมคาสิโนแอตแลนติกซิตี้ในปีนี้จนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 184.71 ดอลลาร์ ในปี 2019 อัตราอยู่ที่ 145.51 ดอลลาร์สื่อไทยเกอร์รายงานว่า “มานิตย์” คว้าเงินรางวัลที่ 1 มูลค่า 6

ล้านบาท (166,819 เหรียญสหรัฐ) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน จากนั้นเขาก็โอนเข้าบัญชีของภรรยา แทนที่จะเฉลิมฉลองชัยชนะร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆ เธอกลับหาเงินและมุ่งหน้าไปยังเนินเขา

มานิตย์แจ้งความตำรวจแต่ไม่พบความเห็นอกเห็นใจ พวกเขาไม่สามารถช่วยให้เขาได้รับเงินรางวัลคืนได้เนื่องจากเงินรางวัลเหล่านั้นอยู่ในบัญชีของภรรยาของเขา ทำให้สถานการณ์แย่ลง พวกเขาไม่ได้แต่งงานกันอย่างถูกกฎหมายเพราะไม่เคยเซ็นทะเบียนสมรส

จุดสิ้นสุดของถนน
ทั้งสองอยู่ด้วยกันมา 26 ปี และการจากไปอย่างกะทันหันส่งข้อความที่ชัดเจนว่าภรรยายืนอยู่ที่ใด มานิตไม่รู้ว่าภรรยาของเขากำลังไปเจอคนอื่น แต่ลูกคนหนึ่งของพวกเขายอมรับกับตำรวจในเวลาต่อมาว่าเขารู้เรื่องนี้

ผู้หญิงคนนั้นหนีไปกับคนรักไปที่เมืองหนองคาย ห่างจากรสเอ็ดประมาณ 270 กม. (160 ไมล์) ซึ่งเธอเคยอาศัยอยู่กับสามีมาก่อน มีรายงานว่าเธอบอกกับสื่อไทยว่าเธอไม่มีคนรัก แต่เธอหนีไปเพราะเบื่อที่จะได้ยินคำบ่นจากสามีและลูกคนหนึ่งของเธอ

เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธออยากเป็นแม่ชี และเธอได้บริจาคเงินทั้งหมดให้กับองค์กรการกุศลแล้ว ไม่เป็นความจริง

ภรรยากลับบ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากทราบข่าวที่ตำรวจเข้าแจ้งความ เธอไปที่สถานีตำรวจ โดยเธอเปิดเผยว่าเธอมีเงินคงเหลือ 3.1 ล้านบาท (85,994 เหรียญสหรัฐ)

Thaiger อ้างคำพูดของเธอโดยบอกว่าเธอจะมอบเงิน 1.6 ล้านบาทให้กับมานิต (44,384 ดอลลาร์สหรัฐ) 1 ล้านบาท (27,740 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับลูกสาวคนเล็กของเธอ และ 500,000 บาท (13,870 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับลูกชาย

การแบ่งกองทุนมอบเงิน 500,000 บาทให้กับ “ลูกชายคนกลาง” ตามคำอธิบายของภรรยา นั่นอาจทำให้ดูเหมือนกับว่าเธอวางแผนจะทิ้งลูกคนหนึ่งของเธอไว้ข้างนอก ซึ่งอาจจะเป็นลูกที่เธอพยายามหลบหนีด้วย

มานิตสามารถหาเงินได้หากเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อหนึ่งที่ภรรยาซึ่งกำลังจะเป็นภรรยาเก่าของเขาทำในข้อตกลงนี้ เขามีเวลาสามวันในการเก็บข้าวของและออกจากบ้าน

อาจเลวร้ายยิ่งกว่านั้น
แม้ว่าภรรยาจะไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำกับเงินที่เหลือ แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่เธอจะมอบทุกสิ่งที่เธอยังมีอยู่ ถือเป็นข่าวดีสำหรับมานิตย์ที่อาจจะเหลืออะไรอยู่ก็ได้

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับKirk Stevensชาวอังกฤษที่ถูกลอตเตอรีร่วมกับ Laura Hoyle แฟนสาวของเขา พวกเขาได้รับโชคลาภจำนวน 3.6 ล้านปอนด์ (4.24 ล้านเหรียญสหรัฐ) แต่ Hoyle ซึ่งมีชื่ออยู่ในเช็คที่ UK National Lottery มอบให้ ตัดสินใจที่จะเก็บมันไว้ทั้งหมด

เมื่อหลายปีก่อนคู่รัก ชาวไทยอีกคู่ประสบปัญหาหลังจากถูกลอตเตอรี่เก็บเงินได้ 6 ล้านบาท เหมือนมานิตย์และภรรยาจะแบ่งครึ่ง

เพียงหนึ่งวันต่อมาสามีก็เปลี่ยนใจ เขาบอกภรรยาของเขาว่าเขาจะให้เงินเธอเพียง 2 ล้านบาท (55,484 เหรียญสหรัฐ) ยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาหย่าร้างกันหรือไม่ แต่มีโอกาสสูงารนับไพ่และกลเม็ดคาสิโนอื่นๆ ถือเป็นกลยุทธ์ของอดีตหัวหน้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ ตาม

รายงานฉบับใหม่ การเดิมพันที่มีความเสี่ยงเหล่านั้นอาจส่งผลให้การแลกเปลี่ยน FTX cryptocurrency ของ Sam Bankman-Fried ล่มสลายเมื่อต้นเดือนนี้

Bloomberg Newsเป็นคนแรกที่ค้นพบกระทู้เก่าๆ ใน Twitter จาก Sam Trabucco ซึ่งอธิบายอย่างชัดเจนว่าอดีตผู้บริหาร crypto วัย 30 ปีนำความรู้ของเขาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพนันมาใช้กับการซื้อขาย crypto และการตัดสินใจทางธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างไร Trabucco ลาออกเมื่อเดือนสิงหาคมในตำแหน่งซีอีโอร่วมของ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX

แซม ทราบัคโก้
เคล็ดลับแบล็คแจ็คและโป๊กเกอร์ที่เรียนรู้ในคาสิโนโดยอดีตผู้บริหารสกุลเงินดิจิทัล Sam Trabucco มีอิทธิพลอย่างมากต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทของเขา ตามรายงานล่าสุด (ภาพ: coindesk.com)

เรื่องราวนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดของผู้ที่พองตัวสกุลเงินดิจิตอลให้กลายเป็นฟองสบู่ที่กระตุ้นให้คนนับล้านสูญเสียเงินหลายพันล้านเมื่อมันโผล่ขึ้นมาอย่างมากเมื่อต้นเดือนนี้

‘เดิมพันใหญ่ระหว่างทางลง’
เมื่อ XRP ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของเครือข่ายการโอนเงิน Ripple ลดลงท่ามกลางการเก็งกำไรของการสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “โดยพื้นฐานแล้วเราแค่เดิมพันว่าใหญ่พอ ๆ กับสภาพคล่องจะทำให้

เรามีโมเมนตัมในช่วงขาลง ซึ่งจบลงด้วยดี” Trabucco ทวีตเมื่อเดือนมกราคม 2021 “เราได้จัดทำรายการประกาศข่าวร้ายทั้งหมดที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ และเราก็แค่รอให้ประกาศข่าวเหล่านั้นออกมา Bittrex เพิกถอนหลักทรัพย์? ตี. กำลังลบระดับสีเทาใช่ไหม ตี. ฯลฯ เราจะมีเวลาน้อยลงเมื่อ ‘ดูเหมือนจบลง’ เหล่านี้ (นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณในเรื่องจังหวะเวลามากกว่าสิ่งอื่นใด)”

ในทวีตชุดเดียวกัน Trabucco พูดพาดพิงถึงการนับไพ่ที่แบล็คแจ็ค โดยโพสต์ว่า “ฉันอาจจะหรืออาจจะไม่ถูกแบนจาก 3 คาสิโนสำหรับเรื่องนี้”

ในขณะที่ความจริงของการเรียกร้องของ Trabucco ยังไม่ได้รับการสอบสวน การยอมรับความเสี่ยงของเขาอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียที่ส่ง Alameda, FTX และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 130 รายขึ้นศาลล้มละลายในเดือนนี้ การแลกเปลี่ยน crypto ซึ่งถูกกล่าวหาว่าซื้อขายกับกองทุนของลูกค้าเมื่อมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการถอนเงินของลูกค้า ลดลงจากการประเมินมูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์จนเหลือเลย เนื่องจากสภาพคล่องลดลงในช่วง 10 วัน มีรายงานว่าเป็นหนี้เจ้าหนี้มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเงินทุนของลูกค้า FTX อย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ยังคงขาดหายไป ตามรายงาน Bankman-Fried ได้ “แอบ” ย้ายสินทรัพย์ FTX มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อช่วยประคับประคองการเดิมพันที่มีความเสี่ยงของ Alameda

ปัจจัยฟอง
เมื่อพูดถึงตอนหนึ่งของรายการUpOnly บน YouTube ในปี 2021 Trabucco เล่าถึงการเล่นโป๊กเกอร์ในวัย 20 ต้นๆ ในขณะที่ได้รับปริญญาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก MIT ต่อมาเขาซื้อขายที่ Susquehanna International Group

“ตอนนี้ผมไม่ได้เอียงมากนัก” เขากล่าว โดยอ้างอิงถึงคำศัพท์โป๊กเกอร์ที่ใช้เรียกเวลาที่ผู้เล่นปล่อยให้อารมณ์นำทางพวกเขา อย่างไรก็ตาม Trabucco ยอมรับว่าบางครั้งยังคงซื้ออย่างหุนหันพลันแล่น

ทวีตของ Trabucco เมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 แสดงโต๊ะโป๊กเกอร์ที่มีชิปอยู่บนนั้น พร้อมคำบรรยายว่า “ฉันควรจะยึดติดกับการซื้อขาย” อย่างไรก็ตาม Trabucco โพสต์ทวีตติดตามผลของเขาจากลาสเวกัส

Trabucco ซึ่งไม่เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดใดๆ ได้ก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอร่วมของ Alameda ในเดือนสิงหาคม โดยปล่อยให้ Caroline Ellison ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคนเดียวของ Alameda

“ถ้าฉันได้เรียนรู้อะไรจากอลาเมดา มันคือการตัดสินใจที่ดี และนี่คือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับฉัน” เขาทวีตในตอนนั้น

เมื่อCoinDeskรายงานเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ว่า Alameda ซึ่งมีหนี้สิน 8 พันล้านดอลลาร์และสินทรัพย์ 14.6 พันล้านดอลลาร์ ถูกล้มละลาย Trabucco ได้ใช้ Twitter เพื่อหักล้างเรื่องราวนี้

“ช่างโง่เขลาที่ผู้คนเชื่อทันที 100% ทุกเรื่องราว ‘ข่าว’ ที่พวกเขาเห็น” เขาทวีต

เห็นได้ชัดว่า Trabucco กำลังบลัฟDM Radioซึ่งเป็นสื่อกระจายเสียงสาธารณะในมาเก๊าที่ให้บริการเนื้อหาในสองภาษาทางการของภูมิภาค ได้แก่ จีนกลางและโปรตุเกส รายงานเมื่อวันนี้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นกำลังเตรียมที่จะเปิดเผย บริษัท คาสิโนที่สมัครเจ็ดแห่งใดที่จะรวมอยู่ในเกมถัดไปของวงล้อมจีน อุตสาหกรรม.

ใบอนุญาตสำหรับผู้ดำเนินการเกมเสี่ยงโชคหกรายในปัจจุบันของมาเก๊าจะหมดอายุในสิ้นปีนี้ มาเก๊าได้อนุญาตให้ออกสัมปทานใหม่หกฉบับที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2576

Las Vegas Sands, MGM Resorts, Wynn Resorts, Melco Resorts, Galaxy Entertainment และ SJM Resorts เป็นผู้ดำเนินการในปัจจุบันและเป็นรายการโปรดที่มีโอกาสได้รับใบอนุญาตใหม่ แต่การเสนอราคาในนาทีสุดท้ายและไม่คาดคิดอย่างมากจาก Genting Group ยักษ์ใหญ่ด้านเกมของมาเลเซีย ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเล็กน้อย

มาเก๊าแสวงหาการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
การเสนอราคาของเก็นติ้งน่าจะเล่นอยู่ในมือของมาเก๊า เนื่องจาก ผู้ให้บริการเกมหกรายในปัจจุบันของภูมิภาคจะต้องโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ SAR ว่าการรักษาสภาพที่เป็นอยู่นั้นอยู่ในผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของภูมิภาค แทนที่จะต้อนรับผู้มาใหม่

มาเก๊าหวังที่จะกระจายเศรษฐกิจออกจากการเล่นเกมผ่านการออกใบอนุญาตใหม่ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หน่วยงานคาสิโนทั้งหกแห่งตกลงที่จะลงทุนรวม MOP100 พันล้าน (12.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในรีสอร์ทของพวกเขา โดยเงินจะถูกส่งไปยังสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เกม แต่TDM Radioรายงานในวันนี้ว่ามาเก๊าได้แสวงหาเงินทุนเพิ่มเติมนับตั้งแต่ Genting โยนหมวกลงในกลุ่มการประมูล

บริษัททั้งหกที่มาเก๊าออกใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่นเกมที่เริ่มต้นในปี 2566 ในตอนนี้อาจมีมูลค่าประมาณ 160 พันล้าน MOP (20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) TDM Radioกล่าวว่าจำนวนการลงทุนที่สูงขึ้นคาดว่าจะตกอยู่ที่ Sands และ Galaxy ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดสองรายของมาเก๊าในแง่ของรายได้ต่อปี

Sands และ Galaxy อาจต้องลงทุน MOP5 หมื่นล้าน (6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในแต่ละด้านที่ไม่ใช่เกม มีรายงานว่าอีกสี่คนพร้อมที่จะตกลงที่จะตกลงคนละ 15 พันล้าน MOP (1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ข้อกำหนดการลงทุนที่แน่นอนจะถูกกำหนดเมื่อมาเก๊าตัดสินใจว่าหกบริษัทใดที่จะออกใบอนุญาต ข่าวดังกล่าวคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 15 วันข้างหน้าTDM Radioกล่าว ซึ่งหมายความว่าคาดว่าจะมีการประกาศก่อนวันที่ 9 ธันวาคม

เมื่อมีการประกาศผู้ชนะชั่วคราว จะมีการสรุปข้อกำหนดที่แน่นอนและเซ็นสัญญาอย่างเหมาะสมก่อนปีใหม่

แนวคิดการลงทุน
มีรายงานว่ามาเก๊าได้เสนอแนวคิดหลายประการให้กับคาสิโนว่าพวกเขาจะใช้เงินจำนวนมากเช่นนี้ไปที่ใด ก่อนหน้านี้ SAR ได้ขอให้รีสอร์ทปรับแต่งสนามที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อมุ่งเน้นไปที่วิธีที่ภูมิภาคอาจขยายการท่องเที่ยวและเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพิ่มเติมที่เน้นมาเก๊าและความสัมพันธ์อันดีของภูมิภาคกับจีนแผ่นดินใหญ่

ท่ามกลางแนวคิดการลงทุนที่เป็นไปได้ มาเก๊ากล่าวว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะ สถานที่แสดงดนตรีและโรงละครกลางแจ้ง พื้นที่การประชุมและการประชุมเพิ่มเติม สวนสนุก และการทัศนศึกษาทางทะเลวหน้าโค้ชชั่วคราว สตีฟ วิลค์ส นั่งสำรองเมย์ฟิลด์ หลังจากการรุกของแพนเทอร์สสร้างได้เพียง 3 แต้มจากการแพ้บัลติมอร์ เรเวนส์ 13-3 ในสัปดาห์ที่ 11

The Panthers (3-8) คือสุนัขในบ้าน +2 ตัวในเกมที่ไม่ใช่การประชุมกับ Broncos (3-7) ในสัปดาห์ที่ 12 Panthers อยู่ 3-3 ในบ้านที่ Charlotte ในฤดูกาลนี้ ในขณะเดียวกันบรองโกส์อยู่ที่ 1-4 บนท้องถนนในปี 2565

เดอะ แพนเทอร์ส ไล่แมตต์ รูล เฮดโค้ชออกหลังออกสตาร์ต 1-4 วิลค์สอยู่ที่ 2-4 นับตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชในสัปดาห์ที่ 6 ก่อนถึงเส้นตายการค้า แพนเทอร์สแลกออล-โปรรันนิ่งแบ็กคริสเตียน แม็คคาฟฟรีย์ให้กับซานฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส และพวกเขาส่งร็อบบี้ แอนเดอร์สันตัวรับช่วงกว้างให้กับอริโซนา คาร์ดินัลส์ .

Panthers ใกล้จะตกรอบจากการล่าเพลย์ออฟแล้วFiveThirtyEightโปรเจ็กต์ที่ Panthers มีโอกาส 4% ที่จะคว้าสปอต NFC Wild Card ฮุสตัน เท็กแซนส์ ที่ 1-8-1 เป็นทีมเดียวใน NFL ที่มีสถิติแย่ที่สุดกว่า แพนเทอร์ส ที่ชนะ 3 นัด

หากฤดูกาลสิ้นสุดในวันนี้ แพนเทอร์สจะคว้าอันดับ 2 ใน NFL Draft ปี 2023

เบเกอร์ เมย์ฟิลด์ ม้านั่งสำรอง
ถือเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับเบเกอร์ เมย์ฟิลด์อดีตตัวเลือกอันดับ 1 ใน NFL Draft ปี 2018 ไม่เคยเป็นไปตามความคาดหวังกับ Cleveland Browns พวกเขาทิ้งเขาไปเพื่อรับร่างรอบปลายในช่วงนอกฤดูกาล แต่เขามีโอกาสที่จะพลิกผันอาชีพของเขาในแคโรไลนา

ในช่วงพรีซีซั่น Mayfield และ Darnold แข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งกองหลังเริ่มต้น การแข่งขันสิ้นสุดลงเมื่อดาร์โนลด์ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าอย่างรุนแรง โดยมีดาร์โนลด์เป็น IR เมย์ฟิลด์ชนะงานเริ่มต้นตามค่าเริ่มต้น

การกลับมาของ Mayfield ไม่เคยประสบผลสำเร็จกับ Panthers เขาต้องดิ้นรนในห้าเกมแรกของฤดูกาลก่อนที่อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจะกีดกันเขาไปสองสามสัปดาห์

เมย์ฟิลด์กลับมาเป็นตัวจริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่เรเวนส์เอาชนะแพนเทอร์ส 13-3 เมย์ฟิลด์ขว้าง 21 ต่อ 33 ในระยะ 196 หลาและไม่มีทัชดาวน์เป็นศูนย์ เขาโยนการสกัดกั้นสองครั้งในการแพ้ และอีกาก็ไล่เขาออกสี่ครั้ง

เมย์ฟิลด์เห็นสถิติของเขาในฐานะตัวจริงในฤดูกาลนี้หลุดไป 1-5 ใน 7 เกมในฤดูกาลนี้ รวมถึงการลงเป็นตัวสำรอง 1 นัด เมย์ฟิลด์จ่ายบอลสำเร็จ 57.8% ระยะ 1,313 หลา ทำทัชดาวน์ได้ 6 ครั้ง และสกัดกั้น 6 ครั้ง Mayfield มีเรตติ้ง QBR อยู่ที่ 17.8 และอยู่ในอันดับที่ 31 ใน NFL ตาม ESPN

แพนเทอร์สที่มีคะแนนต่ำเฉลี่ยเพียง 18.8 แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้ ในหกเกมที่เมย์ฟิลด์เริ่ม แพนเทอร์สทำคะแนนได้ 16 แต้มต่อเกม

Panthers สับเปลี่ยนเด็ค QB
วิลค์สตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะยิงดาร์โนลด์ที่มีสุขภาพแข็งแรงและออกสตาร์ทครั้งแรกในฤดูกาลนี้ ดาร์โนลด์กลับมาสู่แพนเทอร์สเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนหลังจากหายไปสองเดือนด้วยอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า เขาถูกระบุว่าเป็น QB สำรองตามหลัง Mayfield ในสัปดาห์ที่ 11 เทียบกับ Ravens

คุณเรียนรู้มากมายจากการดูและเรียนรู้จากคนอื่น”ดาร์โนลด์กล่าว“คุณสามารถเรียนรู้ได้มากมายเมื่อคุณไม่มีความเครียดจากการเป็นผู้เริ่มต้น แต่ท้ายที่สุดแล้ว ฉันอยากจะออกไปที่นั่น”

ดาร์โนลด์กลายเป็นควอร์เตอร์แบ็กคนที่สามที่ออกสตาร์ทเกมให้แพนเทอร์สในฤดูกาลนี้ ในช่วงฤดูกาล 2021 ดาร์โนลด์ขึ้นนำ 4-7 ในฐานะตัวจริงร่วมกับแพนเทอร์ส

PJ Walker เข้ามาแทนที่เมย์ฟิลด์ที่ได้รับบาดเจ็บในฐานะผู้เริ่มต้นในสัปดาห์ที่ 6 วอล์คเกอร์ขึ้นนำ 2-3 ในฐานะผู้เริ่มต้นในห้าเกมถัดไป และการรุกของ Panthers ดูดีขึ้นมาก พวกเขาเฉลี่ย 22.2 แต้มต่อเกมหรือ 6.2 แต้มต่อเกมมากกว่าเมย์ฟิลด์

วอล์คเกอร์ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าแพลงสูงในชัยชนะเหนือแอตแลนตาฟอลคอนส์ในสัปดาห์ที่ 10 เขาคาดว่าจะพลาดอย่างน้อยสี่เกม เมย์ฟิลด์กลับมาเป็นผู้เล่นตัวจริงในสัปดาห์ที่ 11 แต่การคุมทีมครั้งที่สองของเขาในฐานะผู้เริ่มต้นนั้นมีอายุสั้นและเขาเล่นได้เพียงเกมเดียว

Darnold เริ่มต้นอาชีพของเขากับ New York Jets ซึ่งเป็นผู้เลือกควอเตอร์แบ็ก USC ด้วยตัวเลือกอันดับสามใน NFL Draft ปี 2018 Darnold มีโชคร้ายในการเล่นภายใต้หัวหน้าโค้ชของ Jets Adam Gase ในสามฤดูกาลที่เจ็บปวดกับทีมเจ็ตส์ ดาร์โนลด์ขึ้นนำ 13-25 ในฐานะผู้เริ่มต้น เขาขว้าง 45 ทัชดาวน์และ 39 เซพชั่น หลังจากที่เจ็ตส์เลือกซัควิลสันใน NFL Draft ปี 2021 พวกเขาก็แลกดาร์โนลด์กับแพนเทอร์ส