หากผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคผลสดสับปะรดนางแลให้ได้คุณภาพ

รสชาติแท้จริงๆ คุณดวงดาว แนะนำว่า ต้องมาให้ถึงถิ่น คือ ที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และควรมาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี หากไม่ใช่ช่วงนี้ มีสับปะรดนางแลจำหน่าย สามารถซื้อรับประทานได้ แต่รสชาติจะไม่หวานฉ่ำ หอมเหมือนน้ำผึ้ง ตามคุณสมบัติของสับปะรดนางแล แต่หากต้องการสั่งผลสับปะรด หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดนางแล

ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และความแตกต่างทางทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อกิจกรรมทางการเกษตรของจังหวัดเชียงรายที่เกิดขึ้นมากมายครบทุกชนิด ไม่ว่าเป็นด้านพืช ผัก ผลไม้ ที่ล้วนแต่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมทั้งยังมีตลาดรองรับที่มั่นคงเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้เกิดจากการทุ่มเท ใส่ใจ ตลอดจนวางแผน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สร้างเป้าหมายงานเกษตรกรรมจากแหล่งปลูกไปจนถึงตลาดผู้บริโภคได้อย่างสอดคล้องกับยุค 4.0

คุณพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงภาพรวมกิจกรรมเกษตรในส่วนต่างๆ โดยกำหนดแผนงานในเรื่องต่างๆ พื้นที่เป้าหมายไว้ 114 แปลง มีเกษตรกร 7,929 ราย พื้นที่ 84,509.73 ไร่ จำแนกเป็นแปลงข้าว 81 แปลง พืช 18 แปลง ประมง 10 แปลง ปศุสัตว์ 4 แปลง และหม่อนไหม 1 แปลง ด้วยการยกระดับมาตรฐานข้าว GAP และข้าว GAP Seed รวมถึงด้านพืช ผัก ผลไม้ ประมง และปศุสัตว์

ให้ความสำคัญกับงานเกษตรทุกกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้มีแผนและกำหนดเป้าหมายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และปศุสัตว์อินทรีย์อย่างละ 1 แห่ง ประมงอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer โดยส่งเสริมและยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีแผนธุรกิจ แผนการตลาด การสร้างนวัตกรรม นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลาดสินค้าเกษตร

เกษตรจังหวัดเชียงรายเพิ่มเติมว่า พื้นที่ทำเกษตรกรรม 3.72 ล้านไร่ หรือ 51.47 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมดมีพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรด ลำไย ลิ้นจี่ ยางพารา ชา กาแฟ และสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร และสัตว์ปีก ส่วนสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ปลานิล

แนวทางดำเนินงานในระยะเริ่มแรก สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า ในรูปแบบของกลุ่มแม่บ้านเกษตร และสนับสนุนให้กลุ่มดำเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนยังสนับสนุนโรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดำเนินการติดตามให้คำแนะนำ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับ

เกษตรแปลงใหญ่ คือความสำเร็จที่ยั่งยืน

คุณพรศักดิ์ กล่าวว่า การทำเกษตรแปลงใหญ่ต้องมีขอบเขตและกรอบแนวทางในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตปุ๋ยใช้เอง อย่างกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่อำเภอแม่จัน ซึ่งแต่เดิมปลูกข้าวแบบนาหว่าน ทำให้มีต้นทุนสูง สูญเสียเมล็ดพันธุ์เปล่าประโยชน์ อีกทั้งข้าวยังมีคุณภาพตกต่ำ

จึงลองเปลี่ยนวิธีมาปลูกแบบนาดำ ช่วยลดต้นทุนได้มาก เพราะใช้เมล็ดพันธุ์น้อยกว่า ใช้ปุ๋ยลดลง ลดการใช้ยาปราบศัตรู จึงทำให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพมากกว่าเดิม

นอกจากรวมกลุ่มกันแล้ว ยังขยายผลไปสู่การรวมตัวกันขาย ตัวอย่าง กลุ่มลำไยแปลงใหญ่ ที่ทำสัญญากับภาคเอกชนเพื่อมารับซื้อลำไย แล้วยังมีการเจรจาต่อรองราคาซื้อ-ขาย ที่เป็นธรรม กำหนดคุณภาพผลลำไยที่ส่งขายเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐาน

ดังนั้น จึงสรุปว่าการเกษตรแปลงใหญ่มีข้อดีในเรื่องการลดต้นทุน สร้างผลผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีอำนาจในการต่อรองราคา ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เชื่อมโยงการตลาดได้ง่าย รวดเร็ว สร้างรายได้ที่มั่นคง แน่นอน

อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานเกษตรในทุกระดับยังต้องเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ชาวบ้านในเรื่องการให้ความรู้ ทักษะ เสริมสร้างเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยเข้ามา รวมทั้งยังต้องมีหน้าที่รับนโยบายจากรัฐบาลเพื่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นการปฏิบัติที่เล็งผลเลิศ

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เกษตรจังหวัดชี้ว่า พื้นที่ของชุมชนเกือบร้อยแห่งมีการทำเกษตรกรรมในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้มาตรฐาน สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านปลูกผักสวนครัวปลอดภัย การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

ความสำเร็จของชาวบ้านทำให้พวกเขาสามารถผลักดันครอบครัวและกลุ่มเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิต หรือ GAP ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านแม่สาด บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง, หมู่บ้านบ้านปง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย หรือหมู่บ้านรักแผ่นดิน ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง เป็นต้น นอกจากนั้น ผลผลิตทางการเกษตรเด่นของจังหวัดเชียงรายยังถูกนำไปจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ด้วย คุณพรศักดิ์ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านในพื้นที่ เพราะถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า แล้วยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าทั้งในแง่การขายและการชักชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในชุมชน

สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จดทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้ว ได้แก่

สับปะรดภูแล ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก มีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านขนาดผล รสชาติ จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะประเทศจีน สับปะรดภูแลปลูกได้ดีเฉพาะที่ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด ตำบลบ้านดู่
สับปะรดนางแล เป็นสับปะรดดั้งเดิมที่เคยได้รับความนิยมสูงสุด ในปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอยู่ แต่น้อยกว่าภูแล มีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนางแลยังปลูกได้ดี
กาแฟดอยตุง ใช้พันธุ์อาราบิก้า จากผลกาแฟสดที่ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง บนเทือกเขานางนอนแล้วจึงนำมาผลิตเป็นสารกาแฟ และแบบคั่วเม็ด
กาแฟดอยช้าง เป็นกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์หลัก คาทูรา คาติมอร์ และคาทุย ที่ได้ผลกาแฟสดจากหุบเขาดอยช้าง เป็นกาแฟที่ปลูกกันมากที่ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย
ชาเชียงราย เป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียวและชาอู่หลง พื้นที่ปลูกในเขตอำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงรุ้ง และอำเภอเชียงแสน

เป็นจังหวัดที่ติดชายแดนเพื่อนบ้านหลายประเทศ

ต้องวางแผนแข่งขันอย่างไร

ต้องใช้นโยบายการตลาดนำเกษตรก่อน ขณะเดียวกันต้องกลับมาดูศักยภาพทางด้านการเกษตรของจังหวัด ว่ามีความพร้อมด้านใด มีอะไรเป็นจุดแข็งและจุดขาย อย่างที่เห็นภาพชัดคือ เรื่องอินทรีย์และอาหารปลอดภัยที่กำลังมาแรงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมุ่งวางแผนในเชิงบูรณาการ ส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิตสินค้าปลอดภัย

ขณะเดียวกันพบว่า มีสินค้าทางการเกษตรของเพื่อนบ้านนำเข้ามาขายในแถบพื้นที่ชายแดนและหลายแห่งในจังหวัด ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องการสัญญาการค้าเสรี แต่ถ้าสินค้าของเรายึดมั่นในมาตรฐาน ผลิตให้มีคุณภาพ ผู้บริโภคก็ยังคงอุดหนุนอยู่เหมือนเดิม โดยเฉพาะรูปแบบการเกษตรแนวใหม่ที่เปลี่ยนยุคสมัยโดยคนรุ่นใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ “Young Smart” โดยคนเหล่านี้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี การบริหาร หรือการตลาด อีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก จึงมองว่ายุคเกษตรที่มีกลุ่ม Young Smart เข้ามาคงได้นำพาความสำเร็จของภาคเกษตรกรรมไปได้อย่างดี

ต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ขายส่งตลาดออนไลน์

แผนและแนวทางการทำงานเชิงรุก ได้แก่ การตลาดนำการผลิต นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อลดต้นทุนแล้วสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างตลาดผ่านสื่อออนไลน์ นอกจากนั้น ยังเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อหาตลาดที่มั่นคง ยั่งยืนในการวางรากฐานขายสินค้าในระดับเกรดพรีเมี่ยมต่อไป

“สินค้าของจังหวัดเชียงรายนับได้ว่ามีมาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัย จึงขอให้ผู้อ่านทุกท่านเชื่อมั่น รวมถึงมีความไว้วางใจถึงความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใด ทั้งนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้สร้างคุณภาพทุกอย่างให้แก่เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ GAP, QC เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่บริโภค” เกษตรจังหวัดกล่าว

ปัจจุบันนี้วิธีการหรือช่องท่างต่างๆในการดูบอลสดได้เปลี่ยนไป จากเดิมผู้ชมต้องติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีมโปรดผ่านทางทีวีเท่านั้น แต่ผู้ชมบางคนอาจจะไม่มีเวลาหรือไม่สามารถรับชมการแข่งขันในเวลานั้นได้ทำให้พลาดความสนุกๆไป วันนี้ผู้ชมสามารถติดตามการแข่งขันแบบเรียลไทม์ผ่านการรายงานผลบอลสดบนเว็บไซต์ได้แล้ว โดยคุณสามารถติดตามการรายงานผลบอลผ่านเว็บ บวกสิบ ดอทคอม (Buaksib.com) เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารวงการกีฬา ข่าวฟุตบอล รวมไปถึงการแข่งขันฟุตบอลทีมโปรดของคุณ

ข้อดีข้อแรกของการรายงานผลบอลสดบนเว็บไซต์นั่นก็คือความสะดวกสบาย เพราะบางครั้งผู้ชมบางคนอาจไม่มีเวลาว่างที่จะนั่งหน้าจอทีวีเพื่อชมการแข่งขัน วิธีการติดตามผลการแข่งขันบนเว็บไซต์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากติดตามผลคะแนนหรือผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ (Real Time) ได้ทุกที่ทุกเวลา คุณสามารถติดตามการรายงานผลบอลสดผ่านเว็บ บวกสิบ ดอทคอม (Buaksib.com) ได้แล้ววันนี้!

อีกหนึ่งข้อดีของการรายงานผลบอลสดคือคุณสามารถติดตามหรือดูคะแนนผลการแข่งขันย้อนหลังได้ หากคุณต้องการดูรายงานผลบอลย้อนหลัง เราขอแนะนำเว็บไซต์ บวกสิบ ดอทคอม (Buaksib.com) เพราะเว็บ บวกสิบ ดอทคอม มีหน้าตารางการรายงานผลบอลสดแยกทุกแมทช์ทุกลีกลงในตารางเพื่อความง่ายของผู้ชมในการดูผลบอล นอกจากคุณสามารถเลือกคลิ๊กดู ผลบอลสด ในตอนนี้แล้วคุณยังสามารถดูผลบอลสดของวันก่อนๆได้เช่นกัน อยากรู้รายงานผลบอลสดย้อนหลังกับเว็บ บวกสิบ ดอทคอม

นอกจากการดูรายงานผลบอลสดแล้ว การดูวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลที่กำลังจะแข่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณห้ามพลาดเช่นกัน หากคุณกำลังสงสัยว่าการอ่านวิเคราะห์ผลบอลก่อนรับชมการแข่งขันมันดียังไง มาดูกัน

แน่นอนว่าการวิเคราะห์ผลการแข่งขันฟุตบอลก็คือการทำนายผลบอลล่วงหน้าว่าจะออกมาเป็นอย่างไร โดยปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่เขียนบทความวิเคราะห์ผลบอลล่วงหน้าโดยกูรูหรือกูรู้ต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่ามีทายถูกก็ต้องมีทายผิดเป็นธรรมดา หากคุณต้องการเลี่ยงที่จะไม่ทายผลบอลผิดล่ะก็ เราขอแนะนำเว็บไซต์ บวกสิบ ดอทคอม (Buaksib.com) เพราะเว็บ บวกสิบ ดอทคอม คือเว็บไซต์กูรูด้านฟุตบอลโดยแท้ ซึ่งรวมรวมบลความวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลสดโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการฟุตบอลตัวจริง วิเคราะห์การแข่งขันว่าจะออกมาอย่างไรโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ทีมที่มาเยือน ทีมเจ้าบ้าน นักเตะ เหย้าสนาม เป็นต้น อ่านวิเคราะห์ฟุตบอลแม่นๆโดยเว็บ บวกสิบ ดอทคอม

อีกหนึ่งข้อดีในการอ่านการวิเคราะห์ผลการแข่งขันฟุตบอลนั่นก็คือช่วยในการเพิ่มอรรถรสในการรับชม เพราะคุณจะสามารถคาดเดาผลการแข่งขันล่วงหน้าของแต่ละแมทช์ได้เลย และถ้าผลบอลออกมาตรงตามที่คาดไว้ แน่นอนว่าคุณต้องดีใจร้องว้าวออกมาแน่นอน หากคุณต้องการอ่านผลการวิเคราะห์ฟุตบอลแม่นๆเพื่อเพิ่มความสนุกในการรับชม เราขอแนะนำเว็บไซต์ บวกสิบ ดอทคอม ศูนย์รวมผลบอลและการวิเคราะห์ผลบอลแบบแม่นๆโดยกูรูตัวจริง

เจาะลึกผลบอลต้องเว็บ บวกสิบ ดอทคอม เท่านั้น

หากคุณต้องการดูการรายงานผลบอลสดหรืออ่านบทความวิเคราะห์ผลบอลแบบแม่นๆล่ะก็ เราขอแนะนำเว็บไซต์ บวกสิบ ดอทคอม (Buaksib.com) เว็บศูนย์รวมเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลทั้งไทยและต่างประเทศอย่างครบวงจร มีการรายงานผลบอลสด ผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ (Real Time) และผลการแข่งขันก่อนหน้า โดยข้อมูลการรายงานผลบอลนั้นจะอยู่บนตารางและมีการแยกประเภทอย่างชัดเจน เช่น วันที่แข่งขัน ลีกที่แข่งขันและประเทศที่แข่งขัน เป็นต้น

นอกจานี้แล้ว เว็บ บวกสิบ ดอทคอม ยังมีบทความวิเคราะห์ผลบอลแบบเจาะลึกซึ่งวิเคราะห์ผลบอลโดยผู้เชี่ยวชาญหรือกูรูทางด้านวงการฟุตบอลในประเทศไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะ มีการวิเคราะห์การแข่งขันก่อนเกมส์ พักครึ่งและหลังเกมส์แบบเจาะลึกโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆในการวิเคราะห์ เช่น

โดยเว็บ บวกสิบ ดอทคอม (Buaksib.com) มีการวิเคราะห์นักเตะผู้เข้าแข่งขันว่าแต่ละคนคือใคร มีประสบการณ์ในการแข่งขันมากแค่ไหน ทักษะในการแข่งขันและอายุของผู้เตะ โดยการวิเคราะห์นั้นจะวิเคราะห์แบบเจาะลึก อ้างอิงถึงข้อมูลต่างๆที่เคยถูกบันทึกเอาไว้เพื่อให้ผลการแข่งขันที่ได้ออกมาแม่นที่สุด

เว็บ บวกสิบ ดอทคอม (Buaksib.com) มีการวิเคราะห์ผลการแข่งขันโดยใช้หลักเกณฑ์ของทีมเยือนและทีมเจ้าบ้าน แน่นอนว่าทีมเจ้าบ้านย่อมมีข้อได้เปรียบมากกว่าทีมที่มาเยือนอยู่แล้ว เพราะทีมเจ้าบ้านจะมีความคุ้นเคยกับสนามมากกว่าทีมมาเยือนแน่นอน

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการแข่งขันฟุตบอลแต่ละแมทช์นั่นก็คือโค้ช เพราะโค้ชคือผู้ฝึกสอนทักษะต่างๆให้แก่ผู้เล่น ถึงแม้ว่าโค้ชจะเป็นแค่เบื้องหลังและไม่ได้ลงแข่งก็ตาม แต่โค้ชก็มีส่วนสำคัญที่สามารถทำให้ทีมชนะได้

อีกหนึ่งข้อที่สำคัญที่สามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์เจาะลึกการแข่งขันในแต่ละแมทช์ได้นั่นก็คือการวิเคราะห์จากข่าวฉาว เพราะนักเตะแต่ละรายก็เหมือนดาราทั่วไปที่มีข่าวฉาวและเรื่องส่วนตัวให้กวนใจ การที่มีเครื่องเครียดๆ เช่น ทะเลาะกับแฟน หรือติดหนี้ต่างๆ ย่อมมีผลกระทบต่อจิตใจของนักเตะและสามารถทำให้ฟอร์มในการเล่นตกลงได้

อีกหนึ่งเบื้องหลังที่สำคัญที่มีผลให้ทีมฟุตบอลชนะการแข่งขันแต่ละแมทช์ได้นั่นก็คือสปอนเซอร์ เพราะนอกจากจะมีประธานสโมสรที่คอยจ่ายเงินให้นักเตะและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว สปอนเซอร์ก็เหมือนท่อน้ำเลี้ยงที่สำคัญของทีมฟุตบอลที่สามารถหล่อเลี้ยงให้ทีมฟุตบอลดำเนินต่อไปได้เช่นกัน ถ้าทีมใดมีสปอนเซอร์ดีๆจากบริษัทดังๆ เช่น Emirates Airline, Nike หรือ Adidas เป็นต้น นั่นก็แปลว่าทีมนั้นเป็นทีมที่มีความสามารถสูงจริงๆจนสปอนเซอร์ถึงกล้าที่จะทุ่มเงินด้วย

ข้อสุดท้ายที่สำคัญในการวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลแบบเจาะลึกแต่ละทีมในแต่ละแมทช์นั่นก็คือการใช้ข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์โดยเฉพาะ ซึ่งแน่นอนว่าทีมใดที่มีผลการชนะมากกว่าแพ้หลายๆครั้งย่อมมีโอกาสในการชนะมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์นี้ก็ไม่อาจใช้ได้เสมอไป เพราะคุณเองก็เคยเห็นแล้วว่าทีมใหญ่ๆดังๆก็เคยแพ้ทีมเล็กๆมาแล้วเช่นกัน

อ่านข่าวฟุตบอลต้องอ่านที่เว็บ บวกสิบ ดอทคอม (Buaksib.com) เท่านั้น

นอกจากติดตามการรายงานผลบอลสดและอ่านบทความวิเคราะห์การแข่งขันแต่ละแมทช์แบบเจาะลึกที่เว็บ บวกสิบ ดอทคอม แล้ว คุณยังสามารถติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลในประเทศไทยและต่างประเทศได้เช่นกัน ที่เว็บ บวกสิบ ดอทคอม มีคอลัมน์ข่าวฟุตบอลหลายคอลัมน์ให้เลือกอ่านโดยแยกเป็นประเภทต่างๆ เช่น คอลัมน์รวมข่าวสโมสรฟุตบอลทีม พรีเมียร์ ลีก โดยเฉพาะ หรือคอลัมน์รวมข่าวลีกฟุตบอล ลาลีก้า สเปน เป็นต้น

หากคุณต้องการอ่านข่าวฟุตบอลกับเว็บ บวกสิบ ดอทคอม

ดูบอลสดออนไลน์ต้องเว็บ บวกสิบ ดอทคอม เท่านั้น

คุณสามารถติดตามผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแบบเรียลไทม์ได้ฟรีๆบนเว็บไซต์ บวกสิบ ดอทคอม (Buaksib.com) มีหน้าเว็บทีวีออนไลน์ที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทั้งในไทยและต่างประเทศ คุณภาพคมชัดระดับ HD และเสียงที่ชัดแจ๋วที่ทำให้คุณชมบอลแบบมีอรรถรสเหมือนคุณนั่งเกาะอยู่ขอบสนามเลยจริงๆ ดูบอลออนไลน์ฟรีๆ HD กับเว็บ บวกสิบ ดอทคอม

คุณสามารถติดตามเว็บ บวกสิบ (Buaksib) ได้ที่ไหนบ้าง

เว็บ Buaksib มีช่องทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทางเพื่อรองรับการใช้งานของแฟนบอลทุกช่องทาง คุณสามารถติดตามเว็บ บวกสิบ ดอทคอม (Buaksib.com) ได้ทั้งบน Facebook, Instagram, Line, Twitter หรือจะดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น (Application) ของ Buaksib ได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวฟุตบอลแม้แต่วินาทีเดียว!

ติดต่อทีมงานเว็บ บวกสิบ (Buaksib) ได้อย่างไรบ้าง

หากคุณมีปัญหาทางด้านเท็คนิคหรือมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถติดต่อทีมงานของ บวกสิบ ได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง! ไผ่ เป็นพืชที่มนุษย์ในส่วนต่างๆ ของโลก นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่สมัยโบราณ ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน มนุษย์มีการนำไผ่มาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการใช้บริโภค และอุปโภคแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งพันปี ซึ่งในการนำไผ่มาใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภคนั้น พบว่ามนุษย์ได้มีการนำหน่อมาแปรรูปเป็นอาหารบริโภคในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ พบว่า มนุษย์นำเอาส่วนต่างๆ ของไผ่ เช่นเหง้า แขนง และใบ มาใช้บริโภคในรูปแบบของสมุนไพรเพื่อรักษาไข้หวัด โรคหืด และโรคไต เป็นต้น ส่วนในการนำไผ่มาใช้เพื่อการอุปโภคนั้น พบว่า ได้มีการนำใบไผ่มาใช้ห่ออาหารและนำลำไผ่มาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพล่าสัตว์ อาวุธเพื่อการต่อสู้และเครื่องดนตรี

ส่วนการใช้ประโยชน์จากไผ่ของคนไทย ซึ่งนับได้ว่า เป็นอีกชนชาติหนึ่งที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับไผ่ มีการนำไผ่มาใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานไม่แพ้ชนชาติอื่น โดยระยะแรกจะเป็นการนำไผ่จากป่ามาใช้เป็นหลัก ต่อมาจนกระทั่งเมื่อพื้นที่ป่าไม้ได้ถูกทำลายให้ลดปริมาณลง ความจำเป็นที่จะต้องปลูกไผ่เพื่อใช้ประโยชน์ จึงได้เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ

คุณสงบ สุขันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 8 บ้านจอมทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เล่าให้ฟังว่า เดิมที่รับราชการเป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ตำบลศรีบุญเรือง ซึ่งระหว่างรับราชการ ได้ทำมะนาวนอกฤดูกาลมาแล้วหลายปี ทำให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ และสร้างเนื้อสร้างตัว ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น

แต่พื้นที่ติดกับลำน้ำพอง ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นท่วมต้นมะนาวที่ปลูกไว้เป็นเวลานาน ทำให้ต้นมะนาวเกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ประกอบต้นมะนาวก็มีอายุมาก สภาพต้นทรุดโทรมมากและทำให้ผลผลิตไม่ดี ด้านราคาก็ไม่แน่นอน จึงเริ่มศึกษาค้นคว้า จากวารสารการเกษตร และปรึกษา คุณจำนงค์ ขันกสิกรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และได้เกิดแนวความคิดว่าไผ่เลี้ยงน่าจะปลูกได้ ประกอบกับพื้นที่ติดกับลำน้ำพอง หากน้ำท่วมจะพัดเอาปุ๋ยหรือธาตุอาหารมาสะสมไว้ที่สวนไผ่ และไผ่เป็นพืชตระกูลหญ้า น้ำท่วมนานๆ ก็ไม่เสียหายเลย

นอกจากนี้ดูแลรักษาก็ง่ายโรคและแมลงก็ไม่มีมารบกวน และเป็นพืชที่ปลูกแล้วให้ผลผลิตเร็ว อายุประมาณ 8 เดือน ก็ให้ผลผลิตได้ ในหน้าแล้งมีการให้น้ำอยู่เรื่อยๆ สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดปี ทำให้มีราคาดีในหน้าแล้ง และเป็นสินค้าการเกษตรที่ตลาดต้องการ เนื่องจากคนในท้องถิ่นนิยมบริโภค สามารถแปรรูปผลผลิตได้หลายอย่าง เช่น การดอง หน่อไม้อัดปี๊บ/ถุง ทำให้เก็บรักษาผลผลิตได้นานๆ จึงได้นำไผ่เลี้ยงมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ มาปลูกในพื้นที่ จำนวน 13 ไร่

3. ใช้ระยะปลูก 2×3 เมตร หลังจากปลูกแล้วควรรดน้ำทุกวันหรือวันเว้นวัน ตรวจดูสภาพความชื้นของดิน

4. เมื่อแตกใบอ่อน ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 จำนวน 2 ช้อนแกง/ต้น โดยโรยบริเวณรอบโคนต้น แต่อย่าให้ถูกต้น

5. การให้น้ำจะให้น้ำแบบสปริงเกลอร์

6. การเกิดหน่อเมื่อมีการเกิดหน่อขึ้นมา ให้เหลือหน่อที่สมบูรณ์ ประมาณ 3 หน่อ ห่างกัน ส่วนหน่อที่เหลือเก็บจำหน่าย

7. อายุประมาณ 1 ปี ตัดแต่งกิ่งไผ่ให้โปร่ง GClub V2 ทำได้ไม่ยาก เพียงแต่ต้องคอยกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้หญ้าขึ้นรกคลุมแปลงปลูก ในช่วงหน้าแล้งถ้าไม่มีฝนตกควรรดน้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อปลูกไผ่ได้ประมาณ 7 เดือนแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งและลำต้นที่เล็กออก แล้วพรวนดินให้ทั่วรอบกอ ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก กอละประมาณ 5–10 กิโลกรัม แล้วนำหญ้าที่ถอนออกมาคลุมโคนต้นไว้ หรืออาจเป็นใบไม้แห้ง ฟางข้าวก็ได้ เพื่อเก็บรักษาความชื้นในดินไว้ ควรให้น้ำตลอดช่วงฤดูแล้ง เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เมื่อไผ่มีอายุได้ 8 เดือน ขึ้นไปก็จะสามารถให้หน่อได้และเพิ่มจำนวนต้นในแต่ละกอ เพื่อจะได้ปริมาณจำนวนต้นไว้ผลิตหน่อในฤดูต่อไป

เมื่อปลูกไผ่เลี้ยงได้ประมาณ 2 ปี ต้องมีการตัดต้นที่แก่และชิดกันออก ให้แต่ละกอเหลือจำนวนต้นอยู่ประมาณไม่เกิน 12 ต้น ควรตัดแต่งกิ่งทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม

หลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จ ให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก กอละประมาณ 15-20 กิโลกรัม แล้วรดน้ำทันทีเพื่อเร่งให้ได้ผลผลิตในช่วงต้นฤดูแล้ง ซึ่งจำหน่ายได้ราคาสูงลักษณะของหน่อไผ่ที่เหมาะสมต่อการเก็บผลผลิต ต้องรอให้หน่อไผ่พ้นขึ้นมาจากดินประมาณ 4-6 วัน จะมีขนาดประมาณ 30-40 เซนติเมตร จึงจะสามารถตัดได้ มีขนาดพอดีไม่แก่เกินไป และเป็นที่ต้องการของตลาด และราคา 15-20 บาท จะอยู่ในช่วงฤดูมีหน่อไม้ออก

คุณสงบ จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท อาจราคาสูงกว่านี้ในต้นฤดูกาลหรือนอกฤดูกาล นอกจากหน่อไผ่สดที่คุณสงบจำหน่ายแล้ว หน่อไผ่เลี้ยงยังสามารถแปรรูปเป็นหน่อไม้อัดปี๊บและบรรจุถุงขายทั้งในฤดูและนอกฤดูได้อีกด้วย ซึ่งวิธีการผลิตก็ทำได้ไม่ยาก คือ นำหน่อไม้มาเผาแล้วแกะเอาเปลือกออก หลังจากนั้นนำออกมาต้มให้สุก ช่วงที่ต้มใส่เกลือปรุงรสเล็กน้อย แล้วนำบรรจุถุงออกจำหน่ายในราคาถุง 20 บาท มีรสชาติอร่อย และยังสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน ถ้าใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้ถึง 10 วัน

การผลิตไผ่นอกฤดูกาล
เดือนธันวาคม จะทำการตัดต้นและแต่งกิ่งเหลือไว้ประมาณ 3-5 ต้น/กอ หลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม
2. หลังจากนั้นให้หว่านปุ๋ยยูเรีย จำนวน 2-4 กำมือ/กอ หว่านให้ห่างโคนต้นประมาณ 20 เซนติเมตร โดยอย่าให้ปุ๋ยถูกหน่อโดยเด็ดขาดจะทำให้เกิดการเน่าเสีย

3. เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำทันทีจนปุ๋ยจะละลายหมด และรดน้ำติดต่อประมาณ 4-5 วัน เพื่อให้ปุ๋ยละลายเต็มที่

4. ให้สังเกตดูสภาพดินหรือความชื้น ถ้าดินเริ่มแห้งต้องให้น้ำ

5. หลังจากนั้น ประมาณ 1 เดือน ไผ่เลี้ยงจะเริ่มออกหน่อ จากนั้นจะให้ปุ๋ย 15-15-15 ประมาณ 2 ช้อนแกง/กอ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม และให้หมั่นสังเกตอาการหน่อไม้ว่าขาดน้ำหรือไม่ (อาการกาบใบเหลือง) หรือขาดปุ๋ย (หน่อน้อย)