อีกหนึ่งของ Young Smart Farmer ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก

อีกหนึ่งของ Young Smart Farmer ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ขณะเดียวกัน ยังได้ใช้ความรู้ ความมีทักษะ ถ่ายทอดให้แก่เพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจต่อความมุ่งหวังกิจกรรมเกษตรของแต่ละคน

แต่กว่าชายผู้นี้จะก้าวมาสู่แถวหน้าของ Young Smart Farmer เขากลับต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในฐานะเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

เดิมคุณหมูยึดอาชีพเป็นวิศวกรโยธา แต่แล้วพบว่าเวลาทั้งหมดอยู่กับงานประจำจนแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง กระทั่งละเลยครอบครัวพ่อ-แม่ ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง จากนั้นจึงตัดสินใจลาออกแล้วเบนเข็มชีวิตสู่การเป็นเกษตรกร แต่ในระยะแรกยังค้นหาตัวตนไม่เจอ เพียงแต่คิดว่าควรจะทำอาชีพเกษตรกรรมที่ต่างจากคนอื่นเพื่อสร้างความน่าสนใจ จึงได้ลองศึกษาหาความรู้ในเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกเมื่อกว่าสิบปีที่ผ่านมา

การปลูกผักไฮโดรโปนิกของคุณหมูใช้หลักคิดโดยการใช้ตลาดนำ ด้วยการมองหาความต้องการของลูกค้าว่าชอบผักประเภทไหนมากที่สุด แล้วจึงปลูกผักชนิดนั้นเป็นอย่างแรก แล้วจึงตามด้วยผักชนิดอื่นรองลงมาตามความต้องการ ในที่สุดแนวทางเช่นนั้นก็ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมจนทำให้จากเดิมที่มีโรงเรือนเพียงหลังเดียวทำให้ต้องขยายออกไปกว่า 40 โรงเรือนจนทุกวันนี้

ผักไฮโดรโปนิกที่คุณหมูปลูกมีจุดเด่นตรงรสชาติผักหวานและกรอบ อันเป็นผลมาจากที่ไม่ได้เน้นใส่ปุ๋ย แต่กลับปลูกแบบธรรมชาติด้วยการผสมผสานผักไฮโดรโปนิกคู่กับผักไทยในโรงเรือนเดียวกัน ซึ่งแนวทางนี้ช่วยทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตแบบเกื้อกูลกัน แล้วนำมาด้วยการช่วยลดต้นทุนทั้งค่าปุ๋ยและอาหารเสริม ขณะเดียวกัน ได้ใช้ความรู้จากวิชาชีพวิศวกรด้วยการออกแบบโรงเรือนให้มีความประหยัด จากราคาทั่วไปหลักหมื่นกว่าบาท ลดลงเหลือเพียง 4,000 กว่าบาทเท่านั้น

คุณหมูได้วางแผนขายผักไฮโดรโปนิกด้วยการกำหนดว่าในแต่ละสัปดาห์จะต้องขายผักที่มีอยู่ในจำนวน 4 โรงเรือนให้หมด จากนั้นในสัปดาห์ต่อไปก็จะต้องขายผักในอีก 4 โรงเรือนให้หมด แล้วจะใช้แนวทางนี้สลับหมุนเวียนไปตลอด เพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักใหม่ สด ทั้งนี้ นำผักขายทั้งในตลาดเกษตรอินทรีย์ และขายผ่านออนไลน์ซึ่งได้ผลดีมาก

ขณะเดียวกัน ยังวางแผนการตลาดโดยไม่เน้นกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปอย่างเดียว แต่เพิ่มเจาะเฉพาะกลุ่มข้าราชการ โดยยึดหลักการดำรงชีพว่าข้าราชการจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าได้มีโอกาสบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ดังนั้น จึงนำผักไปสัญจรขายยังหน่วยงานราชการหลายแห่ง แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงไม่แพ้กัน

ต่อมาเมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Yong Smart Farmer (YSF) ของทางกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น ประธานกลุ่ม YSF ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทำให้เขาสามารถบ่มเพาะทักษะ แนวคิด ตลอดจนใช้ความรู้ด้านวิศวกรโยธาเพื่อนำมาผสมผสานร่วมกัน

กระทั่งเกิดการตกผลึกเป็นหัวข้อหลักสำคัญแล้วนำมาถ่ายทอดให้แก่สมาชิก ได้แก่ 1. การบริหารคนเพื่อให้เกิดจรรยาบรรณ และมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสามัคคี 2. สร้างแนวคิดเพื่อให้บริหารจัดการพื้นที่ของตัวเองด้วยการกำหนดให้ทุกคนฝึกการออกแบบพร้อมกับเขียนแผนผังการทำเกษตรกรรมของตัวเอง 3. การสร้างแนวคิดว่าควรจะเพิ่มผลผลิตของตัวเองเพื่อให้เกิดคุณภาพ มาตรฐานได้อย่างไร?? และ 4. การบริหารจัดการด้านตลาดซึ่งในปัจจุบันทางกลุ่มได้จับมือกับทางห้างเซ็นทรัลเพื่อนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปวางจำหน่ายเพื่อสร้างโอกาสและสร้างขวัญกำลังใจให้เพิ่มขึ้นตามมา

“ฉะนั้น หัวข้อหลักทั้งหมดจึงเป็นการปูพื้นฐานที่เข้มแข็งให้แก่สมาชิกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม แนวคิดเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่อง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาเป็นหลักที่สอนให้รู้ว่าควรจะเรียนรู้จากล่างสู่บน มิใช่จากบนลงล่าง ปัจจุบัน YSF ของจังหวัดสงขลามีจำนวน 60 คน”

ภายในพื้นที่ 3 ไร่ คุณหมูจึงแบ่งออกเป็นการสร้างโรงเรือนผักไฮโดรโปนิก การสร้างแปลงโมเดลสวนเกษตรผสมผสาน และบริเวณที่สำหรับปลูกและเพาะต้นกล้าพืช

สำหรับแปลงโมเดลสวนเกษตรผสมผสานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้มีการกำหนดพื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ ประมง พืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ผล โดยใช้หลักประโยชน์ที่เกื้อกูลกัน อันนำมาซึ่งการลดต้นทุน ทั้งนี้ บริเวณรอบบ่อจะปลูกผักหลายชนิด พร้อมกับมีการสร้างราวกันตกบ่อด้วยการปลูกต้นมะเขือเทศไว้ แล้วทั้งหมดเน้นการดูแลและบำรุงด้วยระบบอินทรีย์จากใช้การหมักปุ๋ยและสารชีวภาพ ตลอดจนมีการทำฮอร์โมนฉีดพ่น

อย่างไรก็ตาม โมเดลแห่งนี้จึงกำหนดให้เป็นจุดสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ จาก Young Smart Farmer ที่มีความสามารถในแต่ละกิจกรรมการเกษตรสาขาต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ขณะเดียวกัน ได้จัดให้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ภาคใต้ตอนล่าง ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมการส่งเสริมการเกษตร

ด้วยความมุ่งมั่น ใส่ใจ ตลอดจนทุ่มเทกำลังกายและใจกับกิจกรรมต่างๆ ของ Young Smart Farmer ในระดับจังหวัด อีกทั้งยังคอยประสานงานช่วยเหลือเครือข่ายอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย จึงทำให้ในปัจจุบันคุณหมู ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, ประธาน YSF จังหวัดสงขลา ตลอดจนเป็นผู้ประสานงาน YSF THAILAND, รองประธาน YSF เขต 5 (7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง) แล้วในโอกาสเดียวกันนี้ได้พูดคุยกับผู้แทน YSF จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการนี้

อย่างท่านแรก คุณปัญชลี สุขวิไล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 5 สงขลา กล่าวว่า บทบาทจะให้การสนับสนุนและชี้แนะ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมในทุกด้าน พร้อมไปกับการทำงานควบคู่กับเครือข่ายระดับจังหวัด ขณะที่ในแต่ละจังหวัดมารวมกันเป็นระดับเขต

คุณนันทกานต์ แก้วเนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรสงขลา บอกว่า สำหรับ YSF ของจังหวัดสงขลามีการประสานงานกันในทุกอำเภอเพื่อให้มีการคัดเลือกในแต่ละอำเภอขึ้นมาถึงจังหวัด แล้วทางจังหวัดจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติและความสามารถให้ขึ้นเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ทั้งนี้ YSF ระดับจังหวัดสงขลามีด้วยกันทั้งหมด 4 รุ่นแล้ว

คุณธนกฤต แสงจันทร์ ทำเกษตรผสมผสาน เป็น YSF ทางด้านกสิกรรม ประมง และปศุสัตว์ ในพื้นที่ 7 ไร่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเคยอบรมหลักสูตร 1 ไร่ 1 แสนมาแล้ว โดยเป็นการเน้นในเรื่องจุลินทรีย์อะตอมมิก ดังนั้น จึงนำมาใช้ต่อยอดในแปลงนา สำหรับการได้เป็น YSF จะช่วยเสริมสร้างความรู้ในหลายด้าน อีกทั้งยังได้มีโอกาสช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ขณะเดียวกัน ยังได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการตลอดถึงการตลาด จึงอยากจะบอกว่าการทำเกษตรกรรมชนิดใดก็แล้วแต่ ตัวเองควรต้องรู้ก่อนว่าถนัดอะไร อย่าไปทำแบบคนอื่นที่เราไม่ถนัด

คุณวีระชาติ ยืนบุรี จากบ้านยืนบุรีฟาร์มเห็ด บอกว่า สำหรับตัวเองถนัดการเพาะเลี้ยงเห็ดเป็นอาชีพโดยเริ่มตั้งแต่การเขี่ยเชื้อ ทำก้อน เปิดดอก และแปรรูป จากนั้นจะดำเนินการนำไปขายเอง สำหรับเห็ดที่ทำอยู่ ได้แก่ นางฟ้า นางรม เป๋าฮื้อ หลินจือ และหูหนู ส่วนแปรรูป ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ด น้ำเห็ดสามอย่าง เฉาก๋วยเห็ดหูหนู และล่าสุดเป็นวุ้นกรอบเห็ดหูหนู

ทำมาได้ประมาณ 5 ปี มีโรงเรือนทั้งหมดจำนวน 8 โรง แต่ละโรงผลิตเห็ดได้จำนวนหลังละ 2,000 ก้อน นำไปขายในเมือง แต่ภายหลังที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการ YSF แล้วเริ่มมีตลาดมากขึ้น หลากหลายขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปขายตลาดระดับบนเกรดพรีเมี่ยมในห้างดังได้เพราะมีใบรับรองแล้ว

ข้อดีภายหลังการได้รับการคัดเลือกเป็น YSF คือทำให้เปิดกว้างในสังคมอื่นๆ เพราะ YSF ถือเป็นสังคมที่มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันอย่างชัดเจน เพราะแต่ละคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมปราศจากการเป็นคู่แข่งทางการค้า แต่กลับจะช่วยกันผลักดันเพื่อให้ทุกคนก้าวไปพร้อมกัน

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีความรู้ด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น เข้าใจกลไกตลาดมากขึ้น จะเก่งแต่ผลิตอย่างเดียวโดยไม่เข้าใจตลาดคงไม่ได้ เพราะเมื่อรู้ความต้องการของตลาดแล้วสินค้าก็ขายได้ทันที ไม่ต้องเก็บไว้ให้เสียหาย สำหรับในอนาคตกำลังมองในเรื่องเห็ดเป็นยา ตัวอย่างที่เห็นชัดคือเห็ดถั่งเช่าและเห็ดหลินจือ

คุณธนู จุลมณีโชติ จากไร่ดำรงกิจ มีกิจกรรมทำไร่นาสวนผสม บอกว่า สำหรับตัวเองมีกิจกรรมประเภทไร่นาสวนผสมในชื่อ ไร่ดำรงกิจ เริ่มมาได้สัก 5 ปี อันเป็นผลมาจากวิกฤติราคายางพาราตกต่ำ กิจกรรมด้านเกษตรที่ทำอยู่จะน้อมนำหลักปรัชญาในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ไร่นาสวนผสมของไร่ดำรงกิจประกอบไปด้วย การปลูกกล้วย มะนาว มะม่วง ชะอม และทำนาข้าวสังข์หยด รวมถึงการแปรรูปข้าวด้วย โดยมีพื้นที่ทำสวนจำนวน 11 ไร่ ทำนาจำนวน 13 ไร่ และสมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำกิจกรรมเกษตรทั้งหมดเป็นหลัก

สำหรับจุดแข็งของไร่นาสวนผสมจะเกิดจากความหลากหลายโดยไม่ได้เน้นการทำแบบธุรกิจ แต่ต้องการอยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 แม้รายได้จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเมื่อคราวที่ทำธุรกิจยางพารา พอใจกับรายรับที่ได้ แต่สิ่งที่ได้รับมากกว่าคือความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ไม่ได้เกิดความเครียด พร้อมกับมีความอบอุ่นกับครอบครัว

สอบถามข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของ Young Smart Farmer สงขลา ได้ที่ คุณกรวิชญ์ มาระเสนา โทรศัพท์ (081) 599-1745 และติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่น่าสนใจได้ใน fb.korawit marasena

ผมปลูกมะนาวไว้ในวงบ่อซีเมนต์หลายต้น ผมดูแลอย่างสม่ำเสมอ แต่มีบางต้นเมื่อติดผลแล้ว พบบางผลผิวเปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาล ไม่ทราบว่าเป็นอะไร และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ขอคำแนะนำจากคุณหมอเกษตร ช่วยกรุณาอธิบายด้วยครับ

อาการดังกล่าวเกิดจากการเข้าทำลายของไรสนิม ทั้งนี้ ไรสนิมเป็นแมลงขนาดเล็ก ตัวอ่อนสีขาวอมเหลือง หากสังเกตไม่ดีจะไม่พบตัว การเข้าทำลายมักเกิดกับผลที่อยู่ในร่มเงาและลับตา ทำให้ผิวเปลือกของผลมะนาวที่ปกติมีสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหนาและกร้าน เมื่อพบให้เด็ด เผา หรือฝังทำลาย หากเริ่มแสดงอาการไม่รุนแรงให้ฉีดพ่นด้วย กำมะถันผง ซื้อได้ตามร้านจำหน่ายวัสดุเกษตรทั่วไป อัตรา 60 กรัม ต่อน้ำ 1 ปี๊บ หรือ 20 ลิตร ฉีด 2 ครั้ง เว้นช่วง 5 วัน การระบาดของไรแดงจะหมดไป และต้องงดการฉีดพ่นก่อนเก็บผลผลิต 3 วัน

สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเอง คำนี้หลายๆ คนคงเคยได้ยิน และวิธีที่จะสร้างสุขภาพที่ดีของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนใช้วิธีออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นโยคะ วิ่ง ว่ายน้ำ บางคนก็ใช้วิธีกินวิตามินเสริมสร้างร่างกาย บางคนใช้อาหารในการทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ กินให้ครบ 5 หมู่ และถูกหลักโภชนาการ

วันนี้เราจะมาเล่าถึง ที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า ไรซ์ วีนิก้า ดริ๊งก์ เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทำจากข้าวอินทรีย์หมัก เป็นเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณคล้ายๆ กับเครื่องดื่มไซเดอร์ และไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

ดั้งเดิมของเครื่องดื่ม ไรซ์ วีนิก้า มีมานานในหลายประเทศ อย่างประเทศญี่ปุ่น คนที่นั่นจะชอบนำมาผสมกินในมื้ออาหารหรือเครื่องดื่ม เพราะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องสุขภาพ

คุณณรงค์ วิณวัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ไรซ์ วีนิก้า เล่าว่า เครื่องดื่มลักษณะนี้มีมานาน ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น เกาหลี หรือฝรั่งก็จะดื่มแอปเปิ้ลไซเดอร์ เลยคิดว่า ของบ้านเราก็มีข้าวน่าจะทำเครื่องดื่มประเภทนี้ที่เมืองไทยได้ พอดีมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นเลยขอสูตรมาพัฒนาขึ้นที่เชียงใหม่ แล้วก็ได้สูตรตัวนี้ขึ้นมา

กว่า 5 ปีที่ทำขึ้นมา เป็นเจ้าแรกที่ทำเครื่องดื่ม ไรซ์ วีนิก้า เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ทำจากข้าวผสมน้ำผลไม้พร้อมดื่ม มีสรรพคุณช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหาร ล้างไขมันไม่ดี แล้วยังช่วยลดอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง และยังทำงานวิจัยขึ้นมาตัวหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของโรคเบาหวาน แต่เครื่องดื่ม ไรซ์ วีนิก้า มีส่วนผสมของน้ำผึ้ง 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับโรคเบาหวาน แต่จริงๆ แล้วน้ำข้าวหมักนี้มีประโยชน์ช่วยในเรื่องเบาหวาน

เมื่อได้ชิมแล้วรสชาติคล้ายกับดื่มน้ำผลไม้ จึงเกิดคำถามว่าแตกต่างกับน้ำผลไม้อย่างไร คุณณรงค์ เล่าว่า ที่ไรซ์ วีนิก้า แตกต่างจากน้ำผลไม้ทั่วไป เพราะน้ำผลไม้ทั่วไปส่วนใหญ่จะผสมน้ำตาล แต่เราผสมน้ำผึ้งแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นข้าวหมัก น้ำผลไม้ที่นำมาผสม หรือน้ำผึ้ง

เจ้าของเล่าว่า ในการทำเครื่องดื่ม ไรซ์ วีนิก้า จะต้องเพาะหัวเชื้อจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสโอไลเซ่ หลังจากนั้น จะนำเชื้อมาผสมกับข้าวที่ต้มไว้ หมักในถังระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ก็จะได้ข้าวไรซ์ วีนิก้า แล้วกรองออกมาเป็นน้ำข้าวอินทรีย์หมัก 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วนำมาปรุงรสชาติด้วยน้ำผึ้งแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ กับน้ำผลไม้เพื่อให้กินง่าย คุณณรงค์รับรองว่าสูตรของเขาเป็นสูตรที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย

หลังจากคิดค้นสูตรน้ำข้าวหมัก ก็ต้องหาตลาดสำหรับขายสินค้า สำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในต่างประเทศจะให้ความสนใจอย่างมาก ยิ่งในประเทศจีน เพราะเคยส่งไปขายในฮ่องกง กว่างโจว ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเพราะเมืองจีนถือว่าเป็นตลาดใหญ่ คนจีนส่วนใหญ่รักสุขภาพ และคาดว่าจะส่งไปขายในประเทศกัมพูชา แต่สำหรับประเทศไทย ยังทำการตลาดได้ไม่ใหญ่นัก เป็นที่รู้จักน้อย

แต่การเติบโตของไรซ์ วีนิก้า เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้ว ก็จะเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อลองทำ ได้ 2-3 ปี ยังเป็นการทดลอง พอเริ่มเข้าปีที่ 4 ได้มีการทำจริง มีการขอ อย. เข้าทำโรงงานจนเป็นสินค้าที่สมบูรณ์ แต่ช่วงนี้ยังไม่ได้มีการทำโฆษณา จึงยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย มีการวางแผนทำโฆษณาในอนาคต คิดว่าสินค้าจะอยู่ในตลาดและเป็นที่ต้องการแน่นอน

เจ้าของฝากถึงผู้บริโภคว่า ทุกวันนี้คนเรากินอาหารเข้าไปในร่างกาย เราไม่เคยได้ทำความสะอาดภายในร่างกาย หรือดูแลรักษาสุขภาพ ของที่กินเข้าไปก็เหมือนไปเป็นขยะอยู่ในร่างกาย ปัจจุบันคนมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งสูง มาจากการบริโภคในแต่ละวัน เราทำงานมาหนักๆ ก็เพื่อที่จะไปหาหมอ จึงอยากให้ทุกคนหันมาสนใจสุขภาพของตัวเอง โดยการเลือกกินอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

สำหรับผู้ที่สนใจหาซื้อได้ที่ ร้านโกลเด้นเพลส เดอะมอลล์ ฟู้ดแลนด์ ร้านเพื่อสุขภาพ สบายใจ ภูมิใจไทย ล่าสุดวางขายที่ ร้านยาฟาร์แมกซ์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ราคาขายขวดใหญ่ 500 มิลลิลิตร ขวดละ 350 บาท ขวดเล็ก 45 มิลลิลิตร แพ็ก 6 ขวด ราคา 270 บาท เครื่องดื่มข้าวหมักเพื่อสุขภาพปราศจากแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ติดตามได้ที่ www.saikahealth.com

คุณณรงค์ วิณวัณฑ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซก้า เฮลท์ เลขที่ 11 ซอยศรีนครินทร์ 7 (ลำสาลี 2) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือโทร. (089) 819-9971

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี วิจัยปัญหาพิเศษการยืดอายุของมะนาวและกล้วยน้ำว้า วิจัยผลของสารเคลือบอัลจิเนตและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของมะนาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร เล่าว่า การยืดอายุของผลไม้ทำได้โดยการควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่นำไปสู่ความเสื่อมสลาย โดยการควบคุมอัตราการหายใจของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด สามารถทำให้ยืดอายุได้นาน ด้วยการจัดการปัจจัยภายนอกให้เหมาะสม การยืดอายุผลไม้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเก็บรักษาในห้องเย็น การเก็บรักษาโดยการควบคุมสภาพของบรรยากาศและการใช้สารเคลือบผิว โดยเฉพาะการใช้สารเคลือบผิวอัลจิเนตหรืออัลจินซึ่งเป็นสารที่สกัดได้จากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล ไม่เป็นอันตรายและใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด เช่น น้ำสลัด เบียร์ เคลือบผิวเนื้อปลา แช่แข็ง

เจ้าของผลงานการวิจัยผลของสารเคลือบอัลจิเนตและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของมะนาว โดย นายเกรียงไกร ดาวแสงเพชร และ นางสาววนิดา กันหนองฮะ เล่าว่า มะนาวจัดเป็นไม้ผลที่มีอัตราการหายใจการสังเคราะห์เอทิลีนต่ำ ทำให้มะนาวมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น สีเปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองและน้ำตาลภายใน 2 สัปดาห์ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อเป็นแนวทางการยืดอายุผลิตผลมะนาว การเก็บรักษา จึงได้ทำการศึกษาผลของสารเคลือบอัลจิเนตและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของมะนาว

จากการวิจัยโดยการเคลือบผลมะนาวด้วยอัลจิเนตที่ความเข้มข้นร้อยละ 0, 1, 2, 3 และ 4 มีอายุการเก็บรักษา 10 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 35 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยการเคลือบผิวมะนาวด้วยสารอัลจิเนตโดยสามารถชะลอการสูญเสียน้ำหนักได้มากกว่ามะนาวที่ไม่เคลือบผิวและการเคลือบผิวมะนาวด้วยอัลจิเนตร้อยละ 4 ลดการสูญเสียน้ำหนัก มีค่าความแข็งมากกว่าชุดการทดลองอื่นๆ เมื่อเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส สามารถชะลอการสูญเสียน้ำหนักได้มากกว่ามะนาวที่ไม่เคลือบผิว โดยเฉพาะมะนาวที่เคลือบผิวด้วยอัลจิเนตร้อยละ 4 สามารถลดการสูญเสียน้ำหนักโดยมีอายุการเก็บรักษาเท่ากับ 35 วัน จากการวิเคราะห์ผลของการเคลือบผิวอัลจิเนตในมะนาว สามารถช่วยรักษาคุณภาพของมะนาวไว้ได้ จะช่วยรักษาคุณภาพของผลมะนาวไว้ได้นานยิ่งขึ้น

เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยในการศึกษาปัญหาพิเศษที่สามารถนำมาใช้ในการยืดอายุและเก็บรักษามะนาว เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการเก็บรักษาผลผลิต หรือเกษตรกรผู้ขายมะนาวขายผลผลิตได้มากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลการเน่าเสียของผลผลิต

มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชที่ปลูกกันมากในจังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ในอดีตพบว่า พืชชนิดนี้มีปัญหาด้านราคาที่ผันผวน แต่หลายปีที่ผ่านมามีเกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้อย่างมีคุณภาพ จนทำให้มีกลุ่มธุรกิจสนใจรับซื้อเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ อย่าง จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่ม อียู ขณะเดียวกัน ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจหันมาบริโภคมะพร้าวน้ำหอม เนื่องจากทราบว่าเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

จังหวัดราชบุรี เป็นอีกแหล่งที่ชาวบ้านสนใจปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันมากขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะความได้เปรียบทางด้านต้นทุนทางธรรมชาติหลายอย่าง อีกทั้งความสามารถจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พยายามพัฒนาคุณภาพเน้นการปลูกแบบอินทรีย์ จนทำให้มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีมีรสชาติหวาน หอม ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างมาก แล้วยังสร้างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกันทั่วหน้า

แม้มะพร้าวน้ำหอมจากราชบุรีจะมีคุณภาพดีเยี่ยมเพียงใด แต่ถ้าขาดการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อยู่เสมออย่างต่อเนื่องแล้ว โอกาสที่จะทำให้คุณภาพลดลงก็อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ผศ.ประสงค์ ทองยงค์ นับเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการพัฒนาพันธุ์มะพร้าวของจังหวัดราชบุรี แล้วยังคร่ำหวอดในวงการมะพร้าวมายาวนาน กระทั่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “มะพร้าว รบ.”

งานสัมมนา “มะพร้าว…พืชเศรษฐกิจทำเงิน” ในครั้งนี้ ท่านอาจารย์ประสงค์จะมาถ่ายทอดสาระสำคัญในเรื่อง “ปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้คุณภาพส่งออก” ตั้งแต่การเลือกพื้นที่ การเลือกพันธุ์ วิธีปลูกที่เหมาะสม รวมไปถึงการเก็บผลผลิตและการตลาด

โดยอาจารย์ประสงค์ กล่าวว่า การปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้คุณภาพส่งออก ถือเป็นการต่อยอดอาชีพปลูกมะพร้าวให้แก่ชาวสวนให้มีรายได้ที่ยั่งยืน แต่กว่าจะถึงจุดนั้นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวควรต้องมีวิธีจัดการอย่างไรให้เหมาะสม

ความจริงคนไทยรู้จักมะพร้าวน้ำหอมมานับร้อยปีแล้ว สำหรับตัวเองได้คลุกคลีและพัฒนาปรับปรุงมะพร้าวมาแล้วกว่า 50 ปี โดยเป็นการปลูกในที่ลุ่มเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนสูง เพื่อป้องกันอุณหภูมิความร้อนที่เพิ่มขึ้นให้มาสู่พื้นที่สูงแล้วจัดระบบชลประทานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพาะปลูกมะพร้าว

บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ 3 สาย อันได้แก่ แม่กลอง ท่าจีน และบางปะกง เดิมพื้นที่แถบนี้เป็นแหล่งปลูกข้าว แต่ด้วยความจัดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพจนพบว่าการปลูกข้าวมีปัญหา เลยเปลี่ยนมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมแทน เพราะมองว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ อีกทั้งยังพบว่าชาวต่างประเทศหันมานิยมบริโภคมะพร้าวมากกว่าคนไทย

“ลองถามเด็กไทยว่ารู้จักมะพร้าวน้ำหอมดีแค่ไหน บางคนยังไม่รู้จักเลยหรือแม้แต่ผู้สูงอายุในพื้นที่บางแห่งยังไม่เคยดื่มหรือทานเนื้อมะพร้าวน้ำหอมเลย ฉะนั้น การศึกษาที่มาก็อาจจะไกลเกินไป แม้ตัวผมเองได้ผ่านการศึกษามะพร้าวมาแล้วกว่า 50 ปี แต่อีก 50 ปีข้างหน้าก็ยังคงต้องมีคนศึกษาเรื่องมะพร้าวกันต่อไปอีก เนื่องจากพวกเราทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญแล้วช่วยกันอนุรักษ์ไว้”

มะพร้าวน้ำหอมมีลักษณะทรงผลเล็ก แต่มีจำนวนผลต่อทะลายมาก ถ้ามาดูเรื่องปริมาณน้ำและเนื้อยังมีมากกว่ามะพร้าวแกงหากเทียบทะลายต่อทะลายด้วยกัน ทั้งนี้ ตามธรรมชาติจำนวนผลมะพร้าวต่อทะลายขั้นต่ำมีจำนวน 10 ผล แต่ถ้าต้องปลูกเพื่อส่งออกจะต้องมีจำนวน 15-20 ผล ต่อทะลาย เนื่องจากการส่งออกมีการจำกัดขนาดผลที่มีความเหมาะสมพอดี

การควบคุมขนาดเพื่อให้มีความพอดีต่อการส่งออกจะต้องเริ่มต้นด้วยการควบคุมเรื่องระบบน้ำ ระบบสภาพแวดล้อมและเรื่องปุ๋ย สำหรับงานที่ผมทำมาโดยตลอดจะเน้นแนวทางการปลูกเพื่อทำให้มีคุณภาพด้วยการคัดเลือกพันธุ์ การให้น้ำ และการเก็บผลผลิต รวมถึงการตลาดด้วย

การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมจะเน้นที่ความสมบูรณ์เป็นหลัก โดยดูจากลักษณะรูปผลที่ตรงตามคุณลักษณ์ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าน้ำหนักผลมะพร้าวขนาด 15 ผล ต่อทะลาย เมื่อแยกเป็นผลจะมีน้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม พอนำมาเจียนออกจะเหลือเพียง 1 กิโลกรัม

“สำหรับการเจียนมี 2 แบบ คือการเจียนเปลือกนอกที่เป็นสีเขียวออก จากนั้นเจียนเปลือกในสีขาวออกให้เป็นรูปทรงกรวยหรือพีระมิดแล้วนำไปแช่เย็นเพื่อรอการส่งออก อีกประเภทเป็นการเจียนเปลือกนอกสีเขียวออก แล้วเจียนเปลือกในสีขาวออกให้เหลือแต่กะลา แล้วจึงนำไปต้มก่อนที่จะแช่เย็นเพื่อส่งขาย อย่างไรก็ตาม จะต้องเลือกชนิดพันธุ์ควบคู่ไปด้วย”

มะพร้าวน้ำหอมที่ดีควรเป็นพันธุ์ที่อยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ถูกจำกัดพื้นที่ปลูกโดยไม่ให้ปะปนกับมะพร้าวอื่นๆ ทั้งนี้ มี 2 พันธุ์ คือต้นสูงและต้นเตี้ย ซึ่งถ้าเป็นต้นสูงจะมีอำนาจมากเพราะใช้ความสูงในการผสมข้ามพันธุ์ได้ง่าย เนื่องจากมะพร้าวน้ำหอมถ้ามีอะไรเข้ามาจะผสมทันที จึงทำให้มีผลดก

ขณะเดียวกัน ถ้าจัดการเรื่องน้ำ/ปุ๋ยอย่างดีก็ไม่จำเป็นต้องนำหลักวิชาการเพื่อมาเร่งรัดให้เกิดผลผลิต เพราะมิเช่นนั้นจะทำให้ต้นโทรมเร็วเกินไป ไม่เป็นไปตามธรรมชาติที่กำหนดว่าใน 1 ต้น ต่อปี ควรจะให้ผลผลิตเพียง 10-12 ทะลาย ซึ่งควรจะมีเวลาพักต้นบ้าง

ดังนั้น ถ้าท่านต้องการปลูกมะพร้าวเพื่อขายพันธุ์จะไม่เห็นด้วย เพราะควรต้องใช้เวลา 10-15 ปี เพื่อให้ได้พันธุ์ที่นิ่งจริงๆ เสียก่อน อีกทั้งควรแยกปลูกในพื้นที่เฉพาะแบบโดดเดี่ยว อย่างสวนของผมเลือกปลูกไว้กลางท้องนาที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านถึง 20 กิโลเมตรเป็นอย่างน้อย แล้วต้องไม่ใช่สถานที่มีมะพร้าวอื่นปลูกอยู่ รวมถึงยังห้ามบุคคลอื่นเข้าไป ไม่เว้นแม้แต่รถยนต์ หรือปิกอัพ หรือรถขนาดใหญ่ แต่จะอนุญาตให้รถจักรยาน หรือมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้เท่านั้น หากใช้แนวทางนี้สามารถสร้างมะพร้าวที่มีความสมบูรณ์แท้ได้แน่

นอกจากนั้น ยังต้องมีการตรวจดีเอ็นเอ จากอาจารย์ศิวเรศด้วยเพื่อให้มีข้อมูลในลักษณะเด่นของมะพร้าวที่มีอายุสัก 15 ปีขึ้นไป เป็นการตรวจตั้งแต่ผล ต้น เพื่อให้แน่ใจว่าถ้าปล่อยไปแล้วต้องเป็นของแท้ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ใช่พันธุ์แท้จะมีสิ่งที่สังเกตได้จากต้นที่มีสีเหลือง เพราะน้ำหอมจะมีต้นสีเขียว (เพราะพัฒนามาจากพันธุ์หมูสีเขียว) ซึ่งลักษณะเด่นของมะพร้าวน้ำหอมจะต้องมีความหอม หวานแบบธรรมชาติ

ทางด้านการขนส่งมะพร้าวสดจะต้องส่งในรูปแบบมะพร้าวควั่นที่ยังมีเปลือกขาวติดอยู่ในลักษณะรูปทรงกรวยแบบแช่เย็นที่สามารถส่งได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น อันนี้จึงถือเป็นข้อจำกัดที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับมะพร้าวพวงร้อยถือเป็นสายพันธุ์ที่มีผลดก เป็นพันธุ์ท้องถิ่นที่มีขนาดผลเล็ก แต่จะดกมากตามชื่อที่ถูกตั้งว่าพวงร้อย เป็นพันธุ์ท้องถิ่นเช่นเดียวกับน้ำหอมที่พัฒนามาจากหมูสี คุณสมบัติที่ดีของพวงร้อยคือมีเกสรตัวเมียจำนวนมาก รับสายพันธุ์ง่าย จึงสามารถพัฒนากับสายพันธุ์อื่นได้ง่าย อย่างน้ำหอมที่ผสมกับมะพร้าวโบราณต้นสูง

ทั้งนี้ ความหอมหวานของมะพร้าวที่ส่งออกจะไม่ต่ำกว่า 7 องศาบริกซ์ ฉะนั้น ทุกต้นหลังจากเก็บผลผลิตแล้วจะสุ่มตรวจว่ามีความหวานตามมาตรฐานหรือไม่ หรือหากพบว่ามีความหวานไม่ตามมาตรฐาน แสดงว่าอาจมีความผิดปกติก็จะต้องมีการตรวจ ดีเอ็นเอ ในทุกส่วนของมะพร้าวเพื่อค้นหาสาเหตุต่อไป

แปลงทดลองจำนวน 100 ไร่ เป็นพื้นที่สูงเป็นมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี 1 ได้ทดลองปลูกแถวริมแม่น้ำท่าจีน ปรากฏว่าประสบความสำเร็จมากที่สุด สามารถส่งออกขายต่างประเทศเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 เป็นแปลงที่ปลูกแถวสมุทรสาคร และอันดับ 3 ที่นครปฐม ส่วนอันดับ 4 แถวฉะเชิงเทรา ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสามารถปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้หลายพื้นที่ เพียงแต่ต้องมีการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ปลูกในแต่ละพื้นที่เท่านั้น

ทั้งนี้ สภาพพื้นที่ปลูกอาจมีลักษณะเป็นที่ดอน สมัครเว็บบอล อย่างแถวภาคอีสาน แต่ควรจัดระบบการกักเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับมะพร้าว มิเช่นนั้นคุณภาพจะลดลงทันที ควรสร้างบ่อเก็บน้ำให้มีขนาดใหญ่ ที่สำคัญในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เพียงใช้ผ้ายางปูรองก้นบ่อจะช่วยได้มาก

“การช่วยเพิ่มผลผลิตการปลูกสามารถช่วยเพิ่มรายได้ตั้งแต่การเริ่มลงมือปลูก โดยในปีแรกมะพร้าวยังต้นเล็ก ดังนั้น ในช่วงนี้ต้องหารายได้จากการปลูกพืชผักและผลไม้บางชนิดแซมระหว่างต้นมะพร้าว จะได้มีเงินใช้หมุนเวียน ขณะเดียวกัน มะพร้าวยังได้รับประโยชน์จากการให้น้ำ/ปุ๋ย จากพืชเหล่านั้นด้วย เมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี มะพร้าวเริ่มมีผลผลิตจึงค่อยทยอยตัดพืชรายได้ระยะสั้นเหล่านั้นออก”

เทคนิคการควบคุมการให้น้ำเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับแนวทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เมื่อพื้นที่มีระดับต่ำกว่าน้ำทะเลทำให้มะพร้าวที่ปลูกมีผลลีบ ร่วง เพราะถ้ามีปริมาณน้ำมากปริ่มร่องปลูกอย่างต้นที่ปลูกในปีแรกควรจะควบคุมปริมาณน้ำให้มีระดับห่างจากหลังร่องลงมาประมาณ 50-75 เซนติเมตร เนื่องจากถ้าระดับสูงปริ่มร่องจะเป็นการเพิ่มไนโตรเจนมากเกินไป ส่งผลทำให้ใบสมบูรณ์มากเกินไป แล้วไม่ยอมสร้างเนื้อ พอนานไปอาจจะทำให้ผลร่วงเร็วกว่ากำหนดเวลา

“พอเข้าปีที่ 2 ต้นเริ่มเป็นสาว ควรลดระดับน้ำลงมาเหลือเพียง 1 เมตรจากหลังร่อง แล้วพอเข้าปีที่ 3 โดยธรรมชาติจะเริ่มมีผลผลิตแล้วรากของต้นมะพร้าวมีความยาวประมาณ 2.50 เมตร แล้วจะแผ่ลงริมน้ำ จึงปล่อยน้ำในระดับ 2.50 เมตร ซึ่งอยากบอกว่าเทคนิคแนวนี้ทางเวียดนามสนใจมาก”

สำหรับแปลงทดลองที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้นำพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมไปปลูกยังพื้นที่กลางทุ่งนา เพื่อต้องการให้ห่างจากมะพร้าวต้นสูงที่ปลูกอยู่ในบริเวณนั้น ได้นำพืชผักไปปลูกแซมไว้เช่นเดียวกัน อย่างโหระพา กระเจี๊ยบเขียว โดยคนที่ปลูกมีศักยภาพมากสามารถปลูกแบบส่งขายต่างประเทศได้ทั้ง 2 ชนิด จึงมีรายได้ดีมาก

มะพร้าวทุกสวนจะเน้นแบบอินทรีย์เป็นหลัก แนวทางนี้ทำมานานกว่า 40 ปีแล้ว เพราะเคยมีประสบการณ์กับการใช้เคมีที่ทำให้ผลผลิตเสียหายมากมายไม่คุ้ม แต่หลังจากนำวิธีปลูกและดูแลแบบอินทรีย์มาใช้ ปรากฏว่าสร้างคุณภาพสูงมาก และที่สำคัญตลาดต่างประเทศต้องการมะพร้าวอินทรีย์เท่านั้น