ในช่วงที่ราคาปุ๋ยเคมีสูงขึ้นในขณะนี้คุณวันเพ็ญแนะนำว่าตอนนี้ปุ๋ย

ถ้าเกษตรกรรู้จักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ พด.2 ใช้เองก็สามารถอยู่ได้ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สามารถทำใช้ได้เอง เป็นสูตรที่คุณวันเพ็ญ เรียกว่าสูตรรวมมิตร ซึ่งได้แนะนำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้และได้รับความนิยม

ส่วนผสมสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 200 ลิตร ประกอบด้วย
– กุ้ง หอย ปู ปลา 30 กิโลกรัม
– กากน้ำตาล 30 กิโลกรัม
– พืช ผัก ผลไม้ 20 กิโลกรัม
– หน่อกล้วย 1-2 หน่อ
– น้ำมะพร้าว น้ำซาวข้าว น้ำล้างหมู หรือปลา ใส่พอประมาณเกือบเต็มถัง สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง ขอรับได้จากสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด

นำสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผสมน้ำคนให้เข้ากัน นำหน่อกล้วยมาสับให้ละเอียด นำกากน้ำตาล หรือใช้น้ำตาลทรายแดง หรือน้ำอ้อยใส่ลงในถัง 200 ลิตร เทสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ลงในถัง นำกุ้ง หอย ปู ปลา และพืชผัก ผลไม้ สับใส่ลงไป คนให้เข้ากัน ปิดฝาหลวมๆ ตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 3 เดือน จะได้ธาตุอาหารหลัก หมัก 6-9 เดือน จะได้ธาตุอาหารรอง และหมักไว้ 12 เดือน จะได้ธาตุอาหารเสริม หากเกิดกลิ่นเน่าเหม็นให้เติมกากน้ำตาล ประมาณ 5-10 กิโลกรัม ประมาณ 1 สัปดาห์ กลิ่นจะหอมขึ้น

การนำไปใช้ เมื่อเริ่มเตรียมดินปลูกให้ตัดหญ้าทิ้งไว้แล้วหมักด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตราส่วนผสม 20 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หมักไว้ 3 เดือน หลังปลูกพืชแล้วฉีดทางดิน ในอัตรา 2 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ทุกเดือน ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากพืช ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด เพิ่มการเจริญเติบโตและขยายตัวของใบและยืดตัวของลำต้น

นอกจากสูตรรวมมิตรแล้ว ยังมีการทำซุปเปอร์ พด.2 สูตรเปิดตาดอก และการทำยาไล่แมลงจากสมุนไพร ซึ่งสูตรเหล่านี้สามารถทำได้ง่าย และได้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรตลอด ได้รับการยอมรับที่ดีหลังจากทดลองใช้ คุณวันเพ็ญบอกว่า “ไม่ได้ต้องการทำเพื่อขายเท่านั้น ใครไม่มีเงินหากสนใจจริงให้นำไปทดลองใช้ ถ้าได้ผลดีก็มาเรียนรู้ที่นี่ไม่ต้องเสียเงิน คิดว่าการได้ช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนให้ลืมตาอ้าปากได้ เป็นความสุขของเรา”?

ในยุคที่ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกำลังปรับราคาสูงขึ้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เกษตรกรต้องร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนมีความรู้ความสามารถต้องแสดงออกมาอย่างนี้

หากสนใจเรียนรู้ การผลิตสารชีวภาพสูตรต่างๆ ติดต่อ คุณวันเพ็ญ สนลอย หมอดินอาสาประจำจังหวัดปราจีนบุรี บ้านเลขที่ 62/1 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. (037) 405-026, (081) 803-4930

จังหวัดลำปาง แต่เดิมเคยมีหญ้าโปร่งคายที่บ้านม่วง บ้านสบฟ้า บ้านแป้น บ้านสบหก บ้านสาใน อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักสำคัญและปลูกหญ้าโปร่งคายอยู่มาก แต่ปัจจุบัน หญ้าโปร่งคาย ได้ลดจำนวนลง เนื่องจากเกษตรกรส่วนมากไม่ได้อาศัยประโยชน์จากหญ้าโปร่งคายเพื่อการปลูกผักอีกต่อไป

หญ้าโปร่งคาย เข้ามาที่จังหวัดลำปางได้อย่างไร คนรุ่นเก่าในพื้นที่เล่าว่า เดิมทีอำเภอแจ้ห่มมีการเพาะปลูกยาสูบมากแห่งหนึ่งของจังหวัด มักปลูกยาสูบตามที่ดินริมแม่น้ำวัง ที่เรียกว่า ดินน้ำไหลทรายมูล หรือดินปง ในหน้าน้ำหลากน้ำจะท่วมริมตลิ่งแม่น้ำวัง ซึ่งน้ำได้พัดพาเอาหน้าดินมีธาตุอาหารมารวมไว้ เมื่อหมดหน้าน้ำหลาก ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำวังที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารพืช เกษตรกรจึงใช้เป็นพื้นที่ปลูกยาสูบได้งอกงาม เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่งแม่น้ำแม่วัง ทางเจ้าหน้าที่โรงบ่มใบยาสูบจึงให้เกษตรกรปลูกหญ้าโปร่งคาย ไม่ทราบว่าได้แนวทางปฏิบัติแบบนี้มาจากที่ไหน และได้นำเมล็ดหญ้าโปร่งคายมาจากที่ไหน แล้วเริ่มทำกันตั้งแต่เมื่อไร

หลังจาก หญ้าโปร่งคาย ล้มตาย จึงปลูกยาสูบในฤดูหนาว ต่อมาเกษตรกรผู้ปลูกผักจึงนำเมล็ดหญ้าโปร่งคายไปปลูกก่อนการปลูกผักบ้าง พื้นที่ใดเคยมีหญ้าโปร่งคายขึ้นแล้วปีต่อไปหญ้าก็จะงอกขึ้นได้เอง ไม่ต้องปลูกซ้ำอีกและจะเก็บเมล็ดหญ้าไว้เพื่อปลูกในพื้นที่อื่น

การปลูกผักในเขตพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม เกษตรกรจะนำหญ้าโปร่งคายมาใช้ในการควบคุมวัชพืชเพื่อการปลูกผัก พื้นที่ใดที่ไม่เคยมีหญ้าโปร่งคายขึ้นมาก่อนช่วงต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) เกษตรกรก็จะปลูกหญ้าโปร่งคายโดยหว่านเมล็ดลงไปในพื้นที่ที่จะเตรียมไว้ปลูกผักในฤดูหนาว หญ้าโปร่งคายเริ่มงอกเจริญเติบโตเป็นต้นกล้ากระทั่งออกดอกจนเป็นต้นแก่และตาย มันได้ปล่อยให้เมล็ดหลุดร่วงลงบนดิน

จากนั้นต้นเดือนตุลาคมเกษตรกรจะล้มต้นหญ้าโปร่งคายลง โดยใช้ซี่ไม้ไผ่สานเป็นแผงตารางนาบต้นหญ้าให้ล้มลงติดดิน และใช้มีดตัดโคนต้นให้ต้นหญ้านอนราบคลุมผิวดิน ดินที่หญ้าโปร่งคายขึ้น ดินจะร่วนซุยไม่มีวัชพืชขึ้น และมีปริมาณอินทรียวัตถุมากกว่าดินที่ไม่มีหญ้าโปร่งคายขึ้น จากนั้นจึงแหวกตอซังหญ้าออก ใช้ไม้กระทุ้งให้เป็นหลุมปลูกกล้าผักหรือเมล็ดผักลงไป หยอดเมล็ดผักหรือย้ายกล้าผักลงปลูกในแปลงที่มีตอซังต้นหญ้าโปร่งคายคลุมดินอยู่ โดยไม่ต้องมีการไถพรวนดิน ซากตอซังหญ้าโปร่งคายช่วยคลุมดินและรักษาความชื้นไว้ในดินได้อย่างดี ช่วยลดการให้น้ำ

และจะเก็บเกี่ยวผักตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในปัจจุบันการล้มต้นหญ้าโปร่งคายได้เปลี่ยนมาใช้รถแทรกเตอร์ไถพรวน เมล็ดหญ้าโปร่งคายที่ร่วงหล่นอยู่บนผิวดิน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเมล็ดหญ้าโปร่งคายที่ถูกดินกลบจะเจริญงอกขึ้นมาใหม่ ดังนั้น หญ้าโปร่งคาย จึงขึ้นในฤดูฝนและตายในฤดูหนาว อันเป็นวัฏจักรของหญ้าโปร่งคายและการปลูกผักจะวนเวียนอยู่เช่นนี้ตลอดไป ตราบใดที่เกษตรกรยังคงถือปฏิบัติการปลูกผักแบบดั้งเดิมอยู่

ลักษณะทั่วไปของหญ้าโปร่งคาย

ลำต้น หญ้าโปร่งคายเป็นพืชล้มลุก มีอายุเพียงฤดูเดียว ลำต้นแข็ง ตั้งตรง สูงประมาณ 1.5-2 เมตร สามารถจะสูงได้ถึง 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 5-10 มิลลิเมตร ลำต้นแตกหน่อเติบโตรวมกันเป็นกอ ทรงพุ่มกอโปร่ง ลำต้นเป็นข้อปล้อง ข้อปล้องยาว 10-20 เซนติเมตร ข้อปล้องใกล้โคนต้นแตกแขนงออกเป็นกิ่ง บริเวณข้อถูกหุ้มด้วยกาบใบสีขาวอมชมพูเรื่อๆ กาบใบมีขนแข็ง เมื่อลอกกาบใบออกจึงเห็นลำต้นแข็งมีผิวมัน ระบบรากเป็นรากฝอย รากแตกออกเป็นกระจุกที่โคนต้น และมีรากค้ำจุนโผล่ออกมาบริเวณข้อโคนต้นเพื่อช่วยพยุงต้นไว้ คล้ายกับรากค้ำจุนของต้นข้าวโพด ถอนดึงต้นออกจากพื้นดินได้ง่าย

ใบ หญ้าโปร่งคายมีใบเป็นใบเดี่ยว ออกบริเวณข้อปล้อง ขึ้นเรียงสลับข้างกันตามความสูงของลำต้น ประกอบด้วยกาบใบหุ้มตั้งแต่ข้อของลำต้น มีสีขาวแกมมีแถบสีชมพูประ และมีขนแข็งปกคลุม ใบมีก้านใบสั้นๆ ส่วนแผ่นใบมีลักษณะเรียวยาว ใบยาว 15-60 เซนติเมตร กว้าง 1-2.5 เซนติเมตร ใบอ่อนมีลักษณะม้วนงอ มีเยื่อกันน้ำฝนที่สั้น ไม่มีหูใบ แผ่นใบมีเส้นกลางใบเป็นร่องใหญ่สีขาว แผ่นใบและขอบใบเรียบ ขอบใบหญ้าโปร่งคายมีความคม เมื่อจับต้องทำให้เกิดบาดแผลได้ ขนที่ปกคลุมตามก้านใบและแผ่นใบ ขนทิ่มตำแล้วจะทำให้เกิดอาการแพ้เป็นผื่นคันได้

ดอก ลักษณะของหญ้าโปร่งคายเหมือนหญ้าต้นสูงทั่วไป พิจารณาความแตกต่างไม่ได้ว่าจะใช่หญ้าโปร่งคายหรือไม่ แต่เมื่อมันออกดอกจึงจะเห็นความแตกต่างและทราบได้ทันที จะออกดอกในช่วงแสงที่สั้นกว่า 13 ชั่วโมง ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกแทงออกปลายยอดของลำต้น หรือตามยอดของแขนงย่อย หรือออกตามซอกใบของลำต้น ชูช่อตรงขึ้นคล้ายธูป ไม่บานเป็นพุ่ม มีก้านช่อดอกยาว 10-25 เซนติเมตร ก้านของช่อเชิงลด (spike) หนา และมีลักษณะเป็นข้อปล้อง มีช่อดอกย่อย (spikelet) อยู่เป็นคู่ๆ อันหนึ่งไม่มีก้าน อีกอันหนึ่งมีก้าน เชื่อมติดอยู่กับก้านใหญ่ แต่ละช่อดอกย่อยประกอบด้วยดอกย่อย 2 ดอก

เมล็ด หญ้าโปร่งคายเมื่อดอกผสมเกสรแล้วจะเจริญเป็นเมล็ด เมล็ดแก่เมื่ออายุได้ 5-6 สัปดาห์ ก้านช่อดอกจะเริ่มหักออกจากกันเป็นท่อนสั้นๆ สีขาวนวล ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร ใน 1 ช่อดอก จะมีเมล็ดประมาณ 9-34 เมล็ด และใน 1 ต้น จะมีเมล็ดประมาณ 2,200-16,500 เมล็ด

เมล็ดหญ้าโปร่งคายสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ตลอดทั้งปี ถ้าได้รับความชื้นเพียงพอ แต่จะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีในช่วงต้นฤดูฝน เมล็ดหญ้าโปร่งคายมีเวลาการพักตัวยาวนาน แม้เมล็ดจะถูกฝังในดินลึกกว่า 45 เซนติเมตร ก็ยังสามารถงอกได้ เมล็ดหญ้าโปร่งคายมีเวลาการพักตัวยาวนาน 10-12 เดือน เมล็ดคงทนอยู่ในดินได้นานกว่า 3 ปี เป็นหญ้าที่เจริญเติบโตได้เร็ว การแพร่ระบาดจึงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแข่งขันกับพืชอื่นๆ ได้ดี ทำให้ขึ้นปกคลุมพืชอื่นได้รวดเร็วมาก

หญ้าโปร่งคาย เป็นวัชพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรทั่วไป คนทั่วไปมองเห็นว่าหญ้าโปร่งคายเป็นวัชพืช แต่เกษตรกรปลูกผักที่อำเภอแจ้ห่มใช้เป็นพืชคลุมดิน เห็นว่ามันเป็นพืชคลุมดินที่มีประโยชน์ ปัจจุบัน มีบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ผักรายใหญ่อยู่ในอำเภอแจ้ห่ม 2 บริษัท ทำให้เกษตรกรเปลี่ยนการปลูกผักจากเดิมที่เคยปลูกผักปีละครั้ง มาเป็นการปลูกผักได้ทั้งปี บางรายปลูกผักกางมุ้งเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักได้ตลอดปี ส่งเมล็ดพันธุ์ให้บริษัท (เมล็ดฟักทอง เมล็ดฟักเขียว ฯลฯ) จึงสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้ทั้งปี เกษตรกรได้ใช้พื้นที่ดินปลูกผักตลอดปี และเปลี่ยนมาใช้ฟางข้าวคลุมแปลงแทนต้นหญ้าโปร่งคาย ซึ่งการใช้หญ้าโปร่งคายคลุมดินปีหนึ่งจะปลูกผักได้เพียงครั้งเดียว จึงมีรายได้เพียงปีละครั้ง

การปลูกผักทั้งปีทำให้ไม่มีการพักดินเพื่อให้หญ้าโปร่งคายได้ขึ้นในช่วงฤดูฝนเหมือนก่อน ประกอบกับการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชเพิ่มมากขึ้น ทำให้หญ้าโปร่งคายไม่มีโอกาสได้งอกเจริญเติบโตได้เมื่อถึงฤดูกาลของมัน เกษตรกรผู้ปลูกผักได้ลดความสำคัญของหญ้าโปร่งคาย ที่บ้านแป้น บ้านสา เคยมีหญ้าโปร่งคายขึ้นอยู่มาก มาถึงวันนี้หญ้าโปร่งคายได้หายไปจากพื้นที่เกือบหมด แต่พบว่ายังมีการปลูกหญ้าโปร่งคายสลับกับการปลูกผักกันอยู่ในอำเภอวังเหนือที่บ้านร่องเคาะ อำเภอแจ้ห่ม ที่บ้านแป้น บ้านสบฟ้า บ้านม่วง ที่มีการปลูกผัก ซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่รายที่ยังพึ่งพาหญ้าโปร่งคาย

“ระหัดวิดน้ำ” เป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองทางการเกษตรของประเทศไทยในอดีต ซึ่งเป็นระหัดวิดน้ำที่ทำจากไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิดน้ำเข้าสวนและไร่นา มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำเกษตรกรรมของประเทศ เมื่อพิจารณาจากหลักการและทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์จะพบว่า “ระหัดวิดน้ำภูมิปัญญาโบราณเป็นปั๊มน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง แต่มีข้อจำกัดในด้านความสูงของการสูบน้ำ” ถ้าหากระดับการสูบน้ำทำมุมมากกว่า 30 องศา น้ำที่ชักลากจะไหลย้อนลงมาตามรางวิดน้ำ ซึ่งเป็นข้อจำกัดทางด้านประสิทธิภาพของระหัดวิดน้ำโบราณ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ จึงได้สร้างระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรรมขึ้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระหัดวิดน้ำให้มีความทันสมัยมากขึ้น ลดข้อด้อยของระหัดวิดน้ำแบบเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น ราคาถูก ง่ายต่อการนำไปสร้างและใช้งานได้จริง ตลอดจนการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีอยู่อย่างเหลือเฟือ มาใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์แทนที่การใช้พลังงานลมเพื่อลดข้อจำกัดด้านพื้นที่การใช้งาน และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลงานของ นายณัฐศิษฐ์ แขกใจเย็น และ นายภาณุพงศ์ ภูผา นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง และ อาจารย์ชนะรบ วิชาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การดำเนินผลงาน

ผศ.ดร. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า การประดิษฐ์ระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีแนวความคิดของการสร้างและออกแบบโดยมีต้นแบบจากระหัดชกมวย ซึ่งใช้แรงคนเป็นต้นกำลังในการหมุนระหัดวิดน้ำ ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในปัจจุบัน สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น เหล็ก ท่อพีวีซี (PVC) ตลอดจนวัสดุเหลือใช้อื่น อาทิ ยางรถบรรทุก

นอกจากนี้ ยังใช้เทคนิคในการทำงานพื้นฐานที่ช่างทั่วไปสามารถทำได้ เช่น งานตัด งานเจาะ และงานเชื่อม ใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานที่มีอยู่ก็สามารถสร้างระหัดวิดน้ำได้ ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mono Crystalline Silicon Solar Cell ขนาด 30 โวลต์ 300 วัตต์ เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนระหัดวิดน้ำใช้ขับมอเตอร์กระแสตรง (VC Motor) ขนาด 24 โวลต์ 250 วัตต์ มีประสิทธิภาพ 78% ต่อขั้นด้วยไดโอดบริดจ์ (Diode Bridge) ขนาด 50 แอมป์ 1,000 โวลต์ และแบตเตอรี่

“ระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” สร้างด้วยวัสดุที่หาได้ในปัจจุบันที่มีโครงสร้างที่สร้างจากเหล็กฉาก เจาะรูพร้อมชุดอุปกรณ์จุดต่อสำเร็จรูปมีท่อสูบน้ำเป็นวัสดุพีวีซี (PVC) ชุดก้านใบระหัดที่สร้างจากเหล็กรูปพรรณ ตลอดจนใบระหัดวิดน้ำที่สร้างจากยางนอกรถบรรทุก ประกอบกันเป็นสายพานระหัดที่มีระบบฟันเฟืองถ่ายทอดกำลังเป็นเหล็กรูปพรรณ มีชุดต้นกำลังที่เป็นมอเตอร์กระแสตรงจากจักรยานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยตรง

จากผลการทดสอบระหัดวิดน้ำวัดอัตราการไหลผ่านฝาย โดยคำนวณหาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำด้วยสมการ การทดลองนี้ใช้การวัดอัตราการไหลของน้ำผ่านฝายสันคมรูปสามเหลี่ยม (V-notch Weirs) พบว่า ระหัดวิดน้ำที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงถึง 97% ที่ระดับความสูง 1 เมตร ซึ่งค่าประสิทธิภาพจะแปรผกผันกับความชันของมุมยก (a)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โทรศัพท์ (081) 839-6772 โทรสาร (035) 544-299

ถึงแม้สถานการณ์ มะพร้าว ในประเทศไทยจะไม่สู้ดีนัก ราคาตก ส่งผลเสียต่อเกษตรกรเป็นวงกว้าง แต่ก็ยังมีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังมุ่งมั่นที่จะผลิตมะพร้าวต่อไป เพราะเชื่อว่ายังไง มะพร้าว ก็ยังนับได้ว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ สามารถขายสร้างประโยชน์ได้ทุกส่วน และการปลูกมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี สวนกระแสสถานการณ์ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิง

คุณแดง มาประกอบ หรือ พี่แดง อยู่บ้านเลขที่ 311 หมู่ที่ 6 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บัณฑิตแม่โจ้ และเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าพี่แดงถือเป็นเซียนเรื่องการเกษตร ทำมาแล้วหลายแขนง ปลูกมาแล้วหลายชนิด ทั้งพืชอายุสั้น ผลไม้ แตงโม แคนตาลูป แต่ต้องเลิกปลูกด้วยเหตุผลที่การปลูกพืชผลไม้ต้องใช้คนงานเยอะ และต้องมีเวลาเข้าสวนทุกวัน ไม่สามารถปลีกตัวไปทำอาชีพเสริมได้ จึงเริ่มลองมาศึกษาเรื่องการปลูกมะพร้าวน้ำหอม เพราะคิดว่ามะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชที่ให้รายได้แน่นอน มีรายได้เข้ามาทุกเดือน คิดง่ายๆ ว่า

“เราเลี้ยงลูก ลูกโตไปโอกาสที่เขาจะกลับมาเลี้ยงดูเราก็ไม่แน่นอน เพราะเราบังคับไม่ได้ แต่ถ้าปลูกมะพร้าว มะพร้าวเลี้ยงเราได้แน่นอน จากที่พิสูจน์มา เพราะผมปลูกมะพร้าวเลี้ยงแม่มาตั้งแต่ ปี’34 มีรายได้เข้าทุกเดือน เดือนละเกือบ 20,000 บาท โดยไม่ต้องทำอะไร ถึงเวลาก็มีคนมาตัดถึงสวน” พี่แดง บอก

ปลูกมะพร้าวน้ำหอม 15 ไร่ มีรายได้เข้ากระเป๋าทุกเดือน
ปัจจุบัน พี่แดง ปลูกมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 15 ไร่ ปลูกในระยะห่าง 4×6 เมตร ได้จำนวน 950 ต้น… 1 ไร่ ปลูกได้ 66 ต้น

ปลูกมะพร้าวอยู่ 2 พันธุ์ ด้วยกัน คือพันธุ์ตูดจีบบ้านแพ้ว และพันธุ์ดำเนินต้นเตี้ย มีจุดเด่นแตกต่างกัน ตูดจีบบ้านแพ้ว ลักษณะเด่น จะได้ผลที่ใหญ่ การออกผลหลังปลูก เฉลี่ย 3 ปี ตูดจีบบ้านแพ้วถ้าสังเกตให้ดีโดยต้นจะมีสะโพกเล็กน้อย คือถ้าเทียบกับดำเนินต้นเตี้ยจะดูรู้เลย ลักษณะจั่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ปลายจั่นมน ระยะเรียงตัวของจั่นค่อนข้างยาว แล้วพ้นคอคือไม่ติดอยู่ในคอ ถือเป็นลักษณะดี ดังนั้น การติดผลจะดก ใบจะมีสีเขียวสดใสเป็นเอกลักษณ์ ลูกใหญ่แต่ความหวานของน้ำสู้ดำเนินต้นเตี้ยไม่ได้ เหมาะแก่การทำตลาดมะพร้าวควั่น มะพร้าวส่งออก เพราะว่าลูกใหญ่สวย การติดผลดีสม่ำเสมอ

การบำรุง ช่วงใกล้เวลาผลผลิตออก ปรุงด้วยปุ๋ย สูตร 13-13-21 ให้มีความหวานเพิ่มขึ้นได้ ถือว่าเป็นเทคนิคการตลาด ตลาดต้องการทุกที่

ดำเนินต้นเตี้ย มีลักษณะใกล้เคียงกับตูดจีบบ้านแพ้ว สันนิษฐานว่าสายพันธุ์อาจจะผสมกัน แต่ดำเนินต้นเตี้ยอาจจะมีพวงร้อยเข้ามาผสมอยู่บ้าง เพราะลักษณะเวลาพบปัญหา จะเหมือนพวงร้อย ลักษณะลูกจะต่างกัน การติดผลจะดกกว่า ลักษณะต้นไม่มีสะโพก ต้นตรง จั่นจะชิดอยู่ที่คอ ไม่ค่อยพ้นกาบ ซึ่งปัญหาตรงนี้ต้องดูตอนออกจั่นครั้งแรกอายุหลังปลูก 18 เดือน ถือว่าออกลูกเร็ว เพียง 2 ปีครึ่ง จะเริ่มตัดได้แล้ว ต้นจะเล็กและเตี้ยกว่า ตัวนี้เคยบันทึกแล้วได้ 18 จั่น ต่อปี ระยะบางทีไม่ถึง 20 วัน ตัดได้ รสชาติน้ำหวานกว่าตูดจีบบ้านแพ้ว ตลาดเดินดีมาก เพียงแต่ว่าต้องอาศัยเทคนิคทำให้ลูกใหญ่ เพราะลักษณะลูกค่อนข้างเล็ก

เทคนิคน้ำสลับแห้ง ทำให้น้ำมะพร้าวรสชาติหวานอร่อย
การปลูกที่นี่จะไม่ใช้การขุดหลุมระยะ 50x50x50 เซนติเมตร แต่จะใช้วิธีการไถดะผาล 3 แล้วไถแปร ขุดหลุมเพียงหน้าจอบเดียวแล้วปลูก คือแค่ให้ถมได้ครึ่งลูก แล้วไถยกร่องอีกครั้งหนึ่ง และทำร่องมาอยู่ข้างๆ เพื่อการจัดการในอนาคต ขับซาเล้งเข้ามาเก็บได้เลย ไม่ต้องใช้แรงงานขนออกมาจากสวน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก สวนมะพร้าวทั่วไปจะอยู่ตรงกลาง ต้องร่องเรือออกมา นับว่าเสียเวลา

ระบบน้ำสลับแห้ง ที่นี่เป็นดินร่วนปนทราย การให้น้ำมีระบบชลประทาน สวนจะต่อกับระบบผ่านร่องสวนมา แต่ต้องใช้วิธีน้ำสลับแห้ง ไม่ใช่ขังร่องเหมือนที่ดำเนินสะดวก บ้านแพ้ว หรือสมุทรปราการ จะมีน้ำขังไว้เต็มร่องตลอด แต่จะผันน้ำเข้า 1 เดือน ผันน้ำเข้าครั้งหนึ่ง พอประมาณ 1 สัปดาห์ วงรอบการเปิดน้ำชลประทานจะปิด น้ำก็จะแห้ง ดังนั้น ก็จะได้รสชาติของน้ำที่หวานกว่า เพราะปริมาณน้ำไม่ได้ขังอยู่ตลอด

ผลผลิตต่อต้น ต่อปี จั่นละ 10 ลูก 180 ผล ต่อต้น ต่อปี โดยประมาณ ช่วงแรกที่ปลูกความสมบูรณ์ของต้นจะยังไม่มี ช่วงที่ติดผลใหม่ๆ ลูกจะเยอะ แต่อย่าเพิ่งไปดีใจ พอจั่นที่ 5-6 จะไม่ค่อยติดลูก ดังนั้น ต้องรออายุ 5 ปีขึ้น จึงจะมีความสม่ำเสมอของต้น คือติดทะลายสม่ำเสมอ

มองตลาดให้กว้าง เอาตัวรอดช่วงผลผลิตล้น ราคาตก
เทคนิคการเอาตัวรอดจากผลผลิตราคาตก พี่แดง บอกไม่ยาก

เพียงแค่เจ้าของสวนต้องมีความพอเพียง การปลูกมะพร้าวสามารถพอเพียงได้ เราพอใจแค่ไหน ก็เอาแค่นั้น อย่าไปเห่อตามกระแส มีการบริหารจัดการที่ดี ส่วนหนึ่งส่งขายที่โรงแรมแถวๆ ปราณบุรี ส่วนหนึ่งที่ส่งไม่หมด เพราะมะพร้าวที่สวนช่วงพีคสุด อยู่ที่ 5,000 ลูก ต่อเดือน ก็จะไปส่งที่แผง
“หมายความว่า คนที่จะมาต่อยอดสินค้าของเรา ก็จะมีลูกหลานนำไปต่อยอดต่อ ดังนั้น การทำเกษตรที่คิดว่าจะเอาราคาแพงอย่าไปคิด คิดแค่ว่าจะสามารถปลูกแล้วให้คนอื่นมาต่อยอด เราอยู่ได้ เขาอยู่ได้ และถือเป็นการช่วยกันสร้างอาชีพ เช่น ใครจะทำขนม หรือทำวุ้น หรือขายข้างทาง ก็มาติดต่อเราได้ เราพอใจที่ตัวเลขกลมๆ อย่างที่สวนพอใจที่ลูกละ 10 บาท แล้วให้เข้ามาตัดเองที่สวน เจ้าของสวนรับเงินอย่างเดียว 10 บาท ส่งโรงแรม ลูกละ 15 บาท เราพอใจแค่นี้ เพราะถือว่ามีเงินเดือนกินแล้ว สมมุติว่า มะพร้าว 5,000 ลูก ลูกละ 10 บาท ก็ 50,000 บาทแล้ว เงินเดือน 50,000 บาท เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกวัน เหนื่อยเฉพาะช่วง 3 ปีแรก 20 วัน ก็ตัดขายได้ใหม่ อย่าไปคิดว่า ขายจากสวน 20 บาท เพราะแบบนี้ไม่ยั่งยืน เพราะเมื่อไรที่ขายแพง คนไทยไม่ได้ประโยชน์ ส่งออกอย่างเดียว พอส่งออกไม่ได้ก็เกิดผลกระทบราคาตก” พี่แดง ขยายความ

มองตลาดให้กว้าง และรู้จักแนะนำลูกค้า ตอนนี้สินค้าเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง โรงแรมหลายแห่งต้องการมะพร้าวที่มีคุณภาพอีกมาก ตลาดโรงแรมมีมานานแล้ว เพียงแต่ว่าไม่ได้มาเข้าถึงสวน คือมาตรฐานโรงแรมทั่วไปยังคิดผิด ที่ว่าสินค้าโรงแรมถ้าลูกนี้ไซซ์นี้ ก็คือต้องไซซ์นี้ ซึ่งหากเชฟของโรงแรมเข้ามาถึงสวน เจ้าของสวนต้องอธิบายว่า ถ้าคุณต้องการมะพร้าวจากสวน สวนจะกำหนดไม่ได้ว่ามะพร้าวไซซ์ที่ต้องการจะได้เท่ากันทุกลูก มันอาจจะมีสองไซซ์ถึงสามไซซ์ ดังนั้น ถ้าคุณจะเอาจากสวน จะกำหนดขนาดไซซ์ไม่ได้ แต่ถ้าคุณกำหนดปริมาณว่าคุณต้องการน้ำเท่านี้ เรากะได้เพียงแต่ว่าลูกเล็กอาจจะนับควบ ซึ่งเขาก็เข้าใจ ถือเป็นเทคนิคให้ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย มาเจอกันและเข้าใจกันมากขึ้น อย่างโรงแรมแถวภูเก็ตชอบไซซ์ใหญ่ไม่เอาไซซ์อื่น ซึ่งเขาไปเสียในสิ่งที่ไม่ควรเสีย ไปเสียให้คนคัดเกรดซะเยอะ ถามว่าถ้ามารับจากสวน 15 บาท กับไปซื้อที่พ่อค้าคนกลาง ลูกละ 38 บาท อันไหนคุ้มกว่ากัน